16.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 243/66


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 27 юли 2009 година

за подписване от името на Общността на Договореност между Европейската общност, от една страна, и Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно реда и условията на участие на тези държави в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз

(2010/491/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 62, параграф 2, буква а) и член 66 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Член 21, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (1) предвижда държавите, асоциирани в прилагането, изпълнението и развитието на достиженията на правото от Шенген, да участват в дейностите на агенцията. Редът и условията за тяхното участие трябва да бъдат определени в допълнителни договорености, които да се сключат между Общността и тези държави.

(2)

След като Комисията бе оправомощена на 11 март 2008 г., преговорите с Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за договореност относно реда и условията на участие на тези държави в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз приключиха.

(3)

При условие евентуалното ѝ сключване на по-късна дата договореността, парафирана на 19 януари 2009 г., следва да бъде подписана, а приложените съвместни декларации — да бъдат одобрени.

(4)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Доколкото настоящото решение представлява развитие на достиженията на правото от Шенген съгласно разпоредбите на част трета, дял IV от Договора за създаване на Европейската общност, в срок шест месеца от приемането на настоящото решение Дания взема решение, в съответствие с член 5 от посочения протокол, дали да го въведе в своето национално право.

(5)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (2). Следователно Обединеното кралство не участва в приемането му и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(6)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (3). Следователно Ирландия не участва в приемането му и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

РЕШИ:

Член 1

Подписването на договореност между Европейската общност, от една страна, и Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно реда и условията на участие на тези държави в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз и приложените съвместни декларации се одобрява от името на Общността при условие сключването на договореността.

Член 2

Председателят на Съвета e упълномощен да посочи лицето(лицата), което(които) е(са) оправомощено(и) да подпише(ат) договореността от името на Общността, при условие сключването ѝ.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2009 година.

За Съвета

Председател

C. BILDT


(1)  ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(3)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.