24.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 106/13


РЕШЕНИЕ № Н1

от 12 юни 2009 година

относно рамката за прехода от регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72 на Съвета към регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета и прилагането на решенията и препоръките на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност

(текст от значение за ЕИП и за Споразумението между ЕО и Швейцария)

2010/C 106/05

АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ,

като взе предвид член 72, буква а) от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (1), съгласно който Административната комисия е натоварена с разглеждането на всички административни въпроси или въпроси, свързани с тълкуването, произтичащи от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (2),

като взе предвид членове 87—91 от Регламент (ЕО) № 883/2004,

като взе предвид член 64, параграф 7 и членове 93—97 от Регламент (ЕО) № 987/2009,

като има предвид, че:

(1)

Регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009 влизат в сила на 1 май 2010 г. и регламенти (ЕИО) № 1408/71 (3) и (ЕИО) № 574/72 (4) се отменят на същата дата, с изключение на случаите по член 90, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 96, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009.

(2)

При спазване на разпоредбите на член 87, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 94 от Регламент (ЕО) № 987/2009, исканията, подадени преди датата на влизане в сила на посочените регламенти, принципно продължават да се регулират от законодателството, което е било приложимо към тях в момента на подаването им, и разпоредбите на посочените регламенти се прилагат единствено към искания, отворени след датата на влизането им в сила.

(3)

Решения № 74—208 и Препоръки № 14—23 на Административната комисия относно социалната сигурност на работници мигранти, които все още са в сила, губят своята актуалност на датата, на която регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72 бъдат отменени, а регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009 влязат в сила.

(4)

Налице е необходимост от адаптиране на някои решения и препоръки, приложими по силата на регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72, така че те да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009.

(5)

Налице е необходимост от осигуряване на прозрачност и предоставяне на насоки за институциите при прилагането на решенията и препоръките на Административната комисия по силата на регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72 след датата на влизане в сила на регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009.

(6)

Поради юридическа и техническа сложност, кратките срокове и необходимостта от приоритизиране на някои задачи на Административната комисия, някои решения няма да бъдат готови за публикуване навреме преди влизането в сила на регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009, а на по-късен етап.

(7)

Някои разпоредби на решенията и препоръките, приложими по силата на регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72, са включени директно в разпоредбите на регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009.

(8)

В съответствие с условията, заложени в член 71, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004,

РЕШИ:

1.

Решенията и препоръките, които се позовават на регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72, не се прилагат за случаи, регулирани от регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009. Независимо от това, за случаите при които регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72 остават в сила, посочените решения и препоръки продължават да се прилагат и да имат правна сила, по-специално в случаите по член 90, параграф 1, второ тире от Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 96, параграф 1, втори абзац от Регламент (ЕО) № 987/2009.

2.

Решенията и препоръките, посочени в част А на приложението, не се заменят с други решения или препоръки във връзка с регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009.

3.

Решенията и препоръките, посочени в част Б на приложението, се заменят с посочените нови решения или препоръки във връзка с регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009.

4.

В най-кратки срокове Административната комисия адаптира решенията, посочени в част В на приложението, за да ги приведе в съответствие с разпоредбите на регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009, тъй като заложените в тези решения принципи трябва да се прилагат и по отношение на посочените регламенти.

5.

Документите, необходими за прилагането на регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72 (а именно Е-формуляри, Европейските здравноосигурителни карти и удостоверенията за временно заместване), издадени от компетентните институции, власти и други органи на държавите-членки преди датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, продължават да са валидни (независимо от това, че препращат към регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72) и се взимат предвид от институциите, властите и другите органи на останалите държави-членки дори и след тази дата, докато изтече собственият им срок на валидност или докато бъдат оттеглени или заменени с документи, издадени или предадени по силата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009.

6.

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 987/2009.

Председател на Административната комисия

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 149, 5.7.1971 г., стр. 2.

(4)  ОВ L 74, 27.3.1972 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ А

(Решения и препоръки, позоваващи се на регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72, които не се заменят по силата на регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009)

Решения:

 

Решение 74

 

Решение 76

 

Решение 79

 

Решение 81

 

Решение 85

 

Решение 89

 

Решение 91

 

Решение 115

 

Решение 117

 

Решение 118

 

Решение 121

 

Решение 126

 

Решение 132

 

Решение 133

 

Решение 134

 

Решение 135

 

Решение 136

 

Решение 137

 

Решение 142

 

Решение 143

 

Решение 145

 

Решение 146

 

Решение 148

 

Решение 151

 

Решение 152

 

Решение 156

 

Решение 167

 

Решение 171

 

Решение 173

 

Решение 174

 

Решение 176

 

Решение 178

 

Решение 180

 

Решение 192

 

Решение 193

 

Решение 197

 

Решение 198

 

Решение 199

 

Решение 201

 

Решение 202

 

Решение 204

Препоръки:

 

Препоръка 15

 

Препоръка 16

 

Препоръка 17

 

Препоръка 19

 

Препоръка 20

 

Препоръка 23

ЧАСТ Б

(Заменени решения и препоръки, позоваващи се на регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72, и заменящите ги актове по силата на регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009)

Решения по регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72

Съответстващи решения по регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009

Решение 75

РЕШЕНИЕ Р1

Решение 83

РЕШЕНИЕ U1

Решение 96

РЕШЕНИЕ Р1

Решение 99

РЕШЕНИЕ Н1

Решение 100

РЕШЕНИЕ Н1

Решение 101

РЕШЕНИЕ Н1

Решение 105

РЕШЕНИЕ Р1

Решение 139

РЕШЕНИЕ Н1

Решение 140

РЕШЕНИЕ Н1

Решение 160

РЕШЕНИЕ U2

Решение 181

РЕШЕНИЕ A2

Решение 189

РЕШЕНИЕ S1

Решение 190

РЕШЕНИЕ S2

Решение 191

РЕШЕНИЕ S1

Решение 194

РЕШЕНИЕ S3

Решение 195

РЕШЕНИЕ S3

Решение 196

РЕШЕНИЕ S3

Решение 200

РЕШЕНИЕ H3

Решение 203

РЕШЕНИЕ S1

Решение 205

РЕШЕНИЕ U3

Решение 207

РЕШЕНИЕ F1


Препоръки по регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72

Съответстващи препоръки по регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009

Препоръка 18

ПРЕПОРЪКА U1

Препоръка 21

ПРЕПОРЪКА U2

Препоръка 22

ПРЕПОРЪКА Р1

ЧАСТ В

(Решения, позоваващи се на регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72, които все още остава да бъдат адаптирани от Административната комисия)

 

Решение 138

 

Решения 147 и 150

 

Решение 170 (в това число Решение 185)

 

Решение 175

 

Решение 206

 

Решение 208