21.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/46


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 19 януари 2010 година

относно наличието на прекомерен дефицит в Словения

(2010/289/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 126, параграф 6 във връзка с член 126, параграф 13 и член 136 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид съображенията, представени от Словения,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 126, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз държавите-членки трябва да избягват прекомерен държавен дефицит.

(2)

Пактът за стабилност и растеж се основава на целта за осигуряване на стабилни публични финанси като средство за засилване на предпоставките за ценова стабилност и висок и устойчив растеж, водещ до създаване на трудова заетост.

(3)

Процедурата при прекомерен дефицит (ППД) съгласно член 126 от Договора за функционирането на Европейския съюз, изяснена в Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (1) (който е част от Пакта за стабилност и растеж), предвижда вземане на решение за наличието на прекомерен дефицит. Регламент (ЕО) № 1467/97 предвижда също така разпоредби за прилагане на член 104 от Договора за създаване на Европейската общност, който е понастоящем член 126 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Протоколът относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за функционирането на Европейския съюз, определя допълнителни разпоредби, свързани с прилагането на ППД. С Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета (2) се установяват подробни правила и определения за прилагането на разпоредбите на посочения протокол.

(4)

Реформата на Пакта за стабилност и растеж от 2005 г. имаше за цел да засили неговата ефективност и да заздрави неговата икономическа основа, както и да запази устойчивостта на публичните финанси в дългосрочен план. По-специално тя имаше за цел да гарантира, че икономическият и бюджетният контекст са взети изцяло предвид на всеки етап от ППД. По този начин Пактът за стабилност и растеж осигурява рамката за подкрепа на държавните политики за бързо възстановяване на стабилното състояние на бюджета, като същевременно отчита икономическата ситуация.

(5)

В член 104, параграф 5 от Договора за създаване на Европейската общност, който понастоящем е член 126, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се изисква Комисията да изпрати становище до Съвета, ако счита, че в дадена държава-членка е налице или може да възникне прекомерен дефицит. Като взе предвид доклада си в съответствие с член 104, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската общност, който понастоящем е член 126, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и становището на Икономическия и финансов комитет в съответствие с член 104, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност, който понастоящем е член 126, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Комисията стигна до заключението, че в Словения е налице прекомерен дефицит. Ето защо на 11 ноември 2009 г. Комисията изпрати до Съвета становище в този смисъл по отношение на Словения (3).

(6)

В член 126, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда, че Съветът разглежда всички съображения, които заинтересованата държава-членка желае да представи, преди да реши след цялостна оценка дали е налице прекомерен дефицит. В случая със Словения цялостната оценка води до заключенията, изложени в настоящото решение.

(7)

Според данните, съобщени през октомври 2009 г. от словенските власти, дефицитът на консолидирания държавен бюджет на Словения се очаква да достигне 5,9 % от БВП през 2009 г. — съществено превишаване на референтната стойност от 3 % от БВП. Планираното превишаване на референтната стойност може да се определи като извънредно по смисъла на Договора и на Пакта за стабилност и растеж. То е резултат главно на силен спад в икономиката по смисъла на Договора и на Пакта за стабилност и растеж. Според прогнозата на службите на Комисията от есента на 2009 г. растежът на реалния БВП, който намаля наполовина за периода 2007—2008 г., се очаква да бъде силно отрицателен през 2009 г. (– 7,4 %). Въпреки че в близкото минало, когато икономическите условия все още бяха благоприятни, бюджетните резултати в Словения бяха добри поради по-силния от предвидения в бюджета растеж на приходите, изпълнението на бюджета се отличаваше с превишаване на заложените разходи. Освен това, отново според прогнозата на службите на Комисията от есента на 2009 г., планираното превишаване на референтната стойност не може да бъде смятано за временно, тъй като се очаква дефицитът да нарасне от 6,3 % от БВП през 2009 г. на около 7 % от БВП през 2011 г., при условие че политиката не бъде променена, докато в същото време се предвижда възстановяване на умерен положителен растеж на реалния БВП. В този случай се отчита, че според плановете на правителството повечето извънредни мерки, предприети във връзка с кризата в съответствие с Европейския план за възстановяване на икономиката, които възлизат на почти 1¼ % от БВП през 2009 г., ще бъдат премахнати постепенно през 2010 г. и 2011 г. Предвиденият в Договора критерий за дефицита не е изпълнен.

(8)

Според данните, съобщени от словенските власти през октомври 2009 г., брутният консолидиран държавен дълг остава далеч под референтната стойност от 60 % от БВП, като се очаква през 2009 г. той да се задържи на 34,2 % от БВП. Според прогнозите на службите на Комисията от есента на 2009 г., при условие че политиката остане непроменена, съотношението на дълга ще продължи да расте, като до 2011 г. се очаква то да достигне 48 % от БВП.

(9)

Съгласно член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 „значимите фактори“ могат да бъдат взети предвид при етапите, водещи до вземане на решение на Съвета за наличието на прекомерен дефицит в съответствие с член 126, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз, само ако е изпълнено двойното условие — дефицитът да бъде близо до референтната стойност и прекомерният дефицит над референтната стойност да е временен. В случая със Словения двойното условие не е изпълнено. Поради това значимите фактори не са взети предвид при етапите, водещи до приемането на настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

От цялостната оценка следва, че в Словения съществува прекомерен дефицит.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Република Словения.

Съставено в Брюксел на 19 януари 2010 година.

За Съвета

Председател

E. SALGADO


(1)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 145, 10.6.2009 г., стp. 1.

(3)  Всички документи, свързани с ППД за Словения, могат да бъдат намерени на следния адрес в интернет: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _ m2