21.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/44


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 19 януари 2010 година

относно наличието на прекомерен дефицит в Португалия

(2010/288/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 126, параграф 6 във връзка с член 126, параграф 13 и член 136 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид съображенията, представени от Португалия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 126, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз държавите-членки трябва да избягват прекомерен държавен дефицит.

(2)

Пактът за стабилност и растеж се основава на целта за осигуряване на стабилни публични финанси като средство за засилване на предпоставките за ценова стабилност и висок и устойчив растеж, водещ до създаване на трудова заетост.

(3)

Процедурата при прекомерен дефицит (ППД) съгласно член 126 от Договора за функционирането на Европейския съюз, изяснена в Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (1) (който е част от Пакта за стабилност и растеж), предвижда вземане на решение за наличието на прекомерен дефицит. Регламент (ЕО) № 1467/97 предвижда също така разпоредби за прилагане на член 104 от Договора за създаване на Европейската общност, който е понастоящем член 126 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Протоколът относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за функционирането на Европейския съюз, определя допълнителни разпоредби, свързани с прилагането на ППД. С Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета (2) се установяват подробни правила и определения за прилагането на разпоредбите на посочения протокол.

(4)

Реформата на Пакта за стабилност и растеж от 2005 г. имаше за цел да засили неговата ефективност и да заздрави неговата икономическа основа, както и да запази устойчивостта на публичните финанси в дългосрочен план. По-специално тя имаше за цел да гарантира, че икономическият и бюджетният контекст са взети изцяло предвид на всеки етап от ППД. По този начин Пактът за стабилност и растеж осигурява рамката за подкрепа на държавните политики за бързо възстановяване на стабилното състояние на бюджета, като същевременно отчита икономическата ситуация.

(5)

В член 104, параграф 5 от Договора за създаване на Европейската общност, който понастоящем е член 126, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се изисква Комисията да изпрати становище до Съвета, ако счита, че в дадена държава-членка е налице или може да възникне прекомерен дефицит. Като взе предвид доклада си съгласно член 104, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската общност, който понастоящем е член 126, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и становището на Икономическия и финансов комитет съгласно член 104, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност, който понастоящем е член 126, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Комисията стигна до заключението, че в Португалия е налице прекомерен дефицит. Ето защо на 11 ноември 2009 г. Комисията изпрати до Съвета становище в този смисъл по отношение на Португалия (3).

(6)

В член 126, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда, че Съветът разглежда всички съображения, които заинтересованата държава-членка желае да представи, преди да реши след цялостна оценка дали е налице прекомерен дефицит. В случая с Португалия цялостната оценка води до заключенията, изложени в настоящото решение.

(7)

Според данните, предоставени от португалските власти през октомври 2009 г., дефицитът по консолидирания държавен бюджет на Португалия се очаква да достигне 5,9 % от БВП през 2009 г. — съществено превишаване на референтната стойност от 3 % от БВП. Планираното превишаване на референтната стойност може да се определи като извънредно по смисъла на Договора и на Пакта за стабилност и растеж. То е резултат главно на силния спад на икономиката през 2009 г. по смисъла на Договора и Пакта за стабилност и растеж. В прогнозата на службите на Комисията от есента на 2009 г. се очаква свиване с 2,9 % на годишния БВП през 2009 г. и негов ръст с 0,3 % през 2010 г. Освен това планираното превишаване на референтната стойност не може да се смята за временно, тъй като според прогнозата на службите на Комисията от есента на 2009 г., в която са отчетени вече приетите през тази година мерки, се очаква номиналният дефицит по консолидирания държавен бюджет да нарасне до 8 % от БВП през 2010 г. През 2010 г. и 2011 г., въпреки прекратяването на повечето от мерките с извънреден характер, свързани с кризата през 2009 г., не се очаква подобрение в състоянието на бюджета поради продължаващата рецесия, действието на автоматичните стабилизатори и отчетливия ръст на разходите за лихвени плащания. Залегналият в Договора критерий за дефицита не е изпълнен.

(8)

Съгласно данните, съобщени от португалските власти през октомври 2009 г., брутният консолидиран държавен дълг (който от 2005 г. е над референтната стойност от 60 % от БВП) се очаква да възлезе на 74,5 % от БВП през 2009 г. Според прогнозата на службите на Комисията от есента на 2009 г. съотношението на консолидирания държавен дълг към БВП ще се увеличи значително през прогнозния период с 18 процентни пункта от 66,3 % през 2008 г. на 91,1 % през 2011 г. Съотношението на дълга не може да се счита за намаляващо в достатъчна степен и приближаващо се със задоволителни темпове до референтната стойност по смисъла на Договора и на Пакта за стабилност и растеж. Заложеният в Договора критерий за дълга не е изпълнен.

(9)

Съгласно член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 „значимите фактори“ могат да бъдат взети предвид при етапите, водещи до приемане на решение на Съвета относно наличието на прекомерен дефицит в съответствие с член 126, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз, само ако е изпълнено изцяло двойното условие — дефицитът да бъде близо до референтната стойност и прекомерният дефицит над референтната стойност да е временен. В случая с Португалия това двойно условие не е изпълнено. Поради това значимите фактори не са взети предвид при етапите, водещи до приемането на настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

От цялостната оценка следва, че в Португалия е налице прекомерен дефицит.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Португалската република.

Съставено в Брюксел на 19 януари 2010 година.

За Съвета

Председател

E. SALGADO


(1)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 145, 10.6.2009 г., стp. 1.

(3)  Всички документи, свързани с ППД за Португалия, могат да бъдат намерени на следния електронен адрес: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2