12.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 63/21


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2010 година

за продължаване на валидността на Решение 2009/251/ЕО за изискване към държавите-членки да гарантират, че на пазара не се пускат или предлагат продукти, които съдържат биоцида диметилфумарат

(нотифицирано под номер C(2010) 1337)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/153/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (1), и по-специално член 13 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2009/251/ЕО на Комисията (2) се изисква държавите-членки да гарантират, че на пазара не се пускат или предлагат продукти, които съдържат биоцида диметилфумарат (DMF).

(2)

Решение 2009/251/ЕО е прието в съответствие с разпоредбите на член 13 от Директива 2001/95/ЕО, която ограничава валидността на решението за период, не по-дълъг от една година, но допуска тя да бъде потвърждавана за допълнителни периоди, никой от които не може да надвишава една година.

(3)

С оглед на натрупания до момента опит и липсата на постоянна мярка, отнасяща се до потребителски продукти, съдържащи DMF, е необходимо да се продължи валидността на Решение 2009/251/ЕО с 12 месеца, както и то да бъде съответно изменено.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден с Директива 2001/95/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Текстът на член 4 от Решение 2009/251/ЕО се заменя със следното:

„Настоящото решение се прилага до 15 март 2011 г.“

Член 2

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да се съобразят с настоящото решение, най-късно до 15 март 2010 г. и публикуват тези мерки. Те незабавно информират Комисията за това.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2010 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 74, 20.3.2009 г., стр. 32.