9.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 36/30


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 февруари 2010 година

за изменение на Решение 2008/456/ЕО за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. като част от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ по отношение на системите за управление и контрол на държавите-членки, правилата за административно и финансово управление и допустимостта на разходи за проекти, съфинансирани от фонда

(нотифицирано под номер C(2010) 694)

(само текстовете на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език са автентични)

(2010/69/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение № 574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на Фонд за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. като част от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ (1), и по-специално член 25 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение № 574/2007/ЕО бе изпълнено с Решение 2008/456/ЕО на Комисията (2).

(2)

По отношение на принципа на добро финансово управление е необходимо да бъде определен горен праг за кумулативната обща сума на плащанията по авансовото финансиране за годишните програми.

(3)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не взе участие в приемането на Решение № 574/2007/ЕО и не е обвързана с него, нито е обект на прилагането му. При все това, имайки предвид, че Решение № 574/2007/ЕО се основава на достиженията на правото от Шенген съгласно разпоредбите на част трета, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания, в съответствие с член 4 от протокола, уведоми с писмо от 19 юни 2007 г. за транспонирането на Решение № 574/2007/ЕО в националното си законодателство. Затова тя е обвързана по силата на международното право с настоящото решение.

(4)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не взема участие в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (3). Следователно Обединеното кралство не е обвързано от него, нито пък е предмет на прилагането му.

(5)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген, в което Ирландия не участва съгласно Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (4). Следователно Ирландия не е обвързана от него, нито пък е предмет на прилагането му.

(6)

По отношение на Исландия и Норвегия Решение № 574/2007/ЕО представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген по смисъла на споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (5), което попада в областите, посочени в член 1, букви А и Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (6).

(7)

По отношение на Швейцария Решение № 574/2007/ЕО представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на споразумението, подписано между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария при въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (7), които попадат в обхвата на член 1, букви А и Б от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (8).

(8)

По отношение на Лихтенщайн Решение № 574/2007/ЕО представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген по смисъла на протокола, подписан между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в обхвата, посочен в член 1, букви А и Б от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/261/ЕО на Съвета от 28 февруари 2008 г. за подписването от името на Европейската общност и временното прилагане на някои разпоредби от Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (9).

(9)

Решение 2008/456/ЕО следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2008/456/ЕО се изменя, както следва:

1.

Наименованието на член 24 се заменя със следното:

„Доклади за напредъка и окончателни доклади за изпълнението на годишните програми и исканията за плащане“.

2.

В член 24 се добавя следният параграф 4:

„4.   Съгласно член 41, параграфи 3 и 4 от основния акт кумулативната обща сума на плащанията по авансово финансиране, направени към държава-членка, не надхвърля 90 % от общата сума, заделена за тази държава-членка в решението за финансиране за приемане на годишната програма.

Когато на национално равнище държава-членка е поела задължение да разпредели по-малка част от общата сума, заделена по силата на финансовото решение за изпълнение на годишната програма, кумулативната сума на плащанията по авансовото финансиране не надхвърля 90 % от сумата, за която е поето задължение на национално равнище.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция.

Съставено в Брюксел на 8 февруари 2010 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 144, 6.6.2007 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 167, 27.6.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(4)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

(5)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(6)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(7)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(8)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 3.