14.1.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 10/7


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 20 декември 2010 година

относно откриването на сметки за обработката на плащания, свързани със заеми от EFSF за държави-членки, чиято парична единица е еврото

(ЕЦБ/2010/31)

(2011/15/ЕС)

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 17 и 21 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 17 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“) за осъществяването на операциите си Европейската централна банка (ЕЦБ) може да открива сметки на кредитни институции, субекти на публичното право и други участници на пазара.

(2)

Съгласно членове 21.1 и 21.2 от Устава на ЕСЦБ ЕЦБ може да действа като фискален агент в полза на институции, органи, служби или агенции на Съюза, органи на централна власт, регионални, местни или други органи на публичната власт, други органи, регулирани от публичното право, или на публични предприятия на държавите-членки.

(3)

Съгласно член 1, параграф 2 от Решение ЕЦБ/2007/7 от 24 юли 2007 г. относно условията на TARGET2 – ЕЦБ (1) ЕЦБ може да приема за клиенти централни банки.

(4)

Между държавите-членки, чиято парична единица е еврото, и European Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF), акционерно дружество, учредено в Люксембург, в което акционери са държавите-членки, чиято парична единица е еврото, е сключено Рамково споразумение за EFSF. Рамковото споразумение за EFSF влезе в сила и стана задължително на 4 август 2010 г.

(5)

Съгласно Рамковото споразумение за EFSF и в съответствие с Устава на EFSF, EFSF предоставя финансиране под формата на споразумения за заем (наричани по-долу „споразуменията за заем“) на държави-членки, чиято парична единица е еврото, когато тези държави-членки имат финансови затруднения и са сключили меморандум за разбирателство с Европейската комисия, съдържащ политическите условия.

(6)

Член 3, параграф 5 от Рамковото споразумение за EFSF предвижда, че изплащането на заема, предоставен от EFSF на държава-членка, чиято парична единица е еврото, се извършва по сметките на EFSF и на съответната държава-членка заемател, които са открити при ЕЦБ за целта на споразуменията за заем. Решение ЕЦБ/2010/15 от 21 септември 2010 г. относно администрирането на заеми от EFSF за държавите-членки, чиято парична единица е еврото (2) установява разпоредбите относно откриването на парични сметки на името на EFSF при ЕЦБ за изпълнението на споразуменията за заем.

(7)

Изплащането по споразуменията за заем ще се извършва посредством парични сметки, открити при ЕЦБ на името на националната централна банка (НЦБ) на съответната държава-членка заемател.

(8)

За изпълнението на споразуменията за заем е необходимо да се установят разпоредби относно паричните сметки, които се откриват при ЕЦБ на името на НЦБ на съответната държава-членка заемател,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Откриване на парични сметки

При искане от НЦБ на държава-членка заемател ЕЦБ може да открие парична сметка на името на тази НЦБ за обработката на плащания по споразумение за заем (наричана по-долу „парична сметка на НЦБ“).

Член 2

Приемане на плащания по паричните сметки

Паричната сметка на НЦБ се използва единствено за обработка на плащания по споразумение за заем.

Член 3

Приемане на нареждания

По отношение на парична сметка на НЦБ ЕЦБ приема само нареждания от НЦБ, която е титуляр на сметката.

Член 4

Салдо по паричните сметки

По никое време не се допуска дебитно салдо по паричната сметка. Поради това не се извършват плащания от такива сметки над кредитното салдо по тези сметки.

Член 5

Олихвяване

ЕЦБ заплаща лихва върху овърнайт кредитното салдо по парична сметка на НЦБ в размер, равен на приложимия лихвен процент на ЕЦБ за депозитно улеснение на база реален брой изминали дни върху 360.

Член 6

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 20 декември 2010 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 237, 8.9.2007 г., стр. 71.

(2)  ОВ L 253, 28.9.2010 г., стр. 58.