4.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/52


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 29 ноември 2010 година

за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2011 г.

(ЕЦБ/2010/25)

(2010/751/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2010/416/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 г. в съответствие с член 140, параграф 2 от Договора относно приемането на еврото от Естония от 1 януари 2011 г. (1), и по-специално член 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Европейската централна банка (ЕЦБ) има от 1 януари 1999 г. изключителното право да одобрява обема на монетите, емитирани от държавите-членки, чиято парична единица е еврото.

(2)

Дерогацията в полза на Естония, посочена в член 4 от Акта за присъединяване от 2003 г., се отменя считано от 1 януари 2011 г.

(3)

Шестнадесетте държави-членки, чиято парична единица е еврото, и Естония представиха на ЕЦБ за одобрение своите оценки за обема на евромонетите, които ще се емитират през 2011 г., допълнени с обяснителни бележки относно методологията за прогнозиране,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобряване на обема на евромонетите, които ще се емитират през 2011 г.

С настоящото ЕЦБ одобрява обема на евромонетите, които ще се емитират през 2011 г. от държавите-членки, чиято парична единица е еврото, както е представено в следната таблица:

(в милиони евро)

 

Емисия монети, предназначени за обращение, и емисия нумизматични монети (непредназначени за обращение) през 2011 г.

Белгия

178,3

Германия

629

Естония

48,4

Ирландия

44,4

Гърция

54,5

Испания

180

Франция

300

Италия

262,4

Кипър

15,6

Люксембург

30

Малта

6,8

Нидерландия

64

Австрия

277

Португалия

30

Словения

36

Словакия

42,2

Финландия

60

Член 2

Заключителна разпоредба

Адресати на настоящото решение са държавите-членки, чиято парична единица е еврото, и Естония.

Съставено във Франкфурт на Майн на 29 ноември 2010 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 196, 28.7.2010 г., стр. 24.