19.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1254/2009 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2009 година

за определяне на критерии, позволяващи на държавите-членки да ползват дерогация от общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, както и да приемат алтернативни мерки за сигурност

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (1), и по-специално член 4, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Следва да бъдат определени критерии, позволяващи на държавите-членки да ползват дерогация от общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, както и да приемат алтернативни мерки за сигурност, които осигуряват подходящо ниво на защита на базата на оценка на риска (на местно равнище). Такива алтернативни мерки би следвало да бъдат мотивирани от съображения, отнасящи се до размера на въздухоплавателното средство, или от съображения, отнасящи се до естеството, мащаба или честотата на операциите или на други свързани с тях дейности. Следователно критериите, които трябва да бъдат определени, също следва да са мотивирани от посочените съображения.

(2)

В съответствие с член 24 от Регламент (ЕО) № 300/2008 приложението към посочения регламент започва да се прилага от датата, която ще бъде определена в правилата за прилагане, но не по-късно от 24 месеца след влизане в сила на Регламент (ЕО) № 300/2008. Поради това прилагането на критериите, приети съгласно член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 300/2008, следва да бъде отложено до приемането на правила за прилагане, съгласно член 4, параграф 3, но не по-късно от 29 април 2010 г.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по сигурност на гражданското въздухоплаване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Държавите-членки могат да ползват дерогация от общите основни стандарти, посочени в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 300/2008, и да приемат алтернативни мерки за сигурност, които осигуряват подходящо ниво на защита на базата на оценка на риска на местно равнище на летищата или на демаркирани зони на летищата, в които трафикът е ограничен до една или повече от следните категории:

1.

въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло под 15 000 килограма

2.

хеликоптери

3.

полети за целите на органите на реда

4.

полети за гасене на пожари

5.

полети за медицински цели, бедствия и спасяване

6.

полети за целите на научно-изследователската и развойната дейност

7.

полети за авиационна дейност

8.

полети за оказване на хуманитарна помощ

9.

полети, изпълнявани от въздушни превозвачи, производители на въздухоплавателни средства или организации за техническо обслужване, на които не се превозват нито пътници и багажи, нито товари и поща

10.

полети с въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло под 45 500 килограма за превоз на собствен персонал и пътници, които не заплащат за превоза, или стоки в помощ на стопанската дейност на дружеството

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той започва да се прилага от датата, определена в правилата за прилагане, приети в съответствие с процедурата, посочена в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008, но не по-късно от 29 април 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2009 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 72.