15.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/66


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1220/2009 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2009 година

за изменение за сто и седемнадесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на финансови средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (1), и по-специално член 7, параграф 1, първо тире от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, засегнати от замразяването на средства и икономически ресурси по този регламент.

(2)

На 3 декември 2009 г. Комитетът по санкциите реши да извади едно физическо лице от списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяване на средства и икономически ресурси На 1 септември, 23 септември и 17 ноември 2009 г. Комитетът по санкциите на Съвета за сигурност на Обединените нации реши да внесе някои изменения в идентификационните данни относно няколко физически лица в този списък.

(3)

Поради тази причина приложение I следва да бъде съответно актуализирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С настоящото приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2009 година.

За Комисията

от името на председателя,

João Vale DE ALMEIDA

Генерален директор на Генерална дирекция „Външни отношения“


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

(1)

Вписването „Zia, Mohammad (известен още като Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Пешавар, Пакистан; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Пешавар, Пакистан; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Пешавар, Пакистан“ се заличават.

(2)

Вписването „Faycal Boughanemi (известен още като Faical Boughanmi). Адрес: viale Cambonino, 5/B — Cremona, Италия. Дата на раждане: 28.10.1966 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Допълнителна информация: а) италиански данъчен код: BGHFCL66R28Z352G, (б) осъден на 8 години затвор в Италия на 15.7.2006 г. В момента е задържан в Италия“ в глава „Физически лица“ се заменя с:

„Faycal Boughanemi (известен още като a) Faical Boughanmi, б) Faysal al-Bughanimi). Адрес: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Италия. Дата на раждане: 28.10.1966 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Допълнителна информация: а) италиански данъчен код: BGHFCL66R28Z352G, б) Задържан в Италия от юни 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 29.7.2005 г.“

(3)

Вписването „Jamal Housni (известен още като а) Djamel il marocchino, б) Jamal Al Maghrebi, в) Hicham). Дата на раждане: 22.2.1983 г. Място на раждане: Мароко. Адрес: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milan, Италия, б) via F. De Lemene 50, Milan, Италия. Допълнителна информация: Подсъдим е пред Tribunale de Milano, номер на заповедта за задържане 5236/02 R.G.N.R от 25 ноември 2003 г. 1511/02 R.G.GIP. Осъден.“. в глава „Физически лица“ се заменя с:

„Jamal Housni (известен още като a) Djamel il marocchino, б) Jamal Al Maghrebi, в) Hicham). Дата на раждане: 22.2.1983 г. Място на раждане: Мароко. Адрес: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milan, Италия, б) Via F. De Lemene 50, Milan, Италия. Допълнителна информация: задържан е от 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.“

(4)

Вписването „Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (известен още като a) Fethi Alic, б) Amor, в) Omar Abu). Адрес: а) Via Toscana 46, Bologna, Италия, б) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Италия. Дата на раждане: 6.3.1969 г. Място на раждане: Baja, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L497470 (тунизийски паспорт, издаден на 3.6.1997 г., изтекъл на 2.6.2002 г. Допълнителна информация: през януари 2003 г. в Италия е осъден на 8 месец затвор“ в глава „Физически лица“ се заменя с:

„Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (известен още като a) Fethi Alic, б) Amor, в) Omar Abu). Адрес: Birmingham, Обединено кралство. Дата на раждане: 6.3.1969 г. Място на раждане: Baja, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L497470 (тунизийски паспорт, издаден на 3.6.1997 г., изтекъл на 2.6.2002 г.). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003.“

(5)

Вписването „Fahid Mohammed Ally Msalam (известен още като: a) Fahid Mohammed Ally, б) Fahad Ally Msalam, в) Fahid Mohammed Ali Msalam, г) Mohammed Ally Msalam, д), Fahid Mohammed Ali Musalaam, е), Fahid Muhamad Ali Salem, ж) Fahid Mohammed Aly, з) Ahmed Fahad, и) Ali Fahid Mohammed, й) Fahad Mohammad Ally, к) Fahad Mohammed Ally, л) Fahid Mohamed Ally, м) Msalam Fahad Mohammed Ally, н) Msalam Fahid Mohammad Ally, о) Msalam Fahid Mohammed Ali, п) Msalm Fahid Mohammed Ally, р) Usama Al-Kini, с) Mohammed Ally Mohammed, т) Ally Fahid M). Адрес: Mombasa, Кения. Дата на раждане: 19.2.1976 г. Място на раждане: Mombasa, Кения. Националност: кенийска. Паспорт №: а) A260592 (кенийски паспорт), б) A056086 (кенийски паспорт), в) A435712 (кенийски паспорт), г) A324812 (кенийски паспорт), д) 356095 (кенийски паспорт). Национален идентификационен номер: 12771069 (кенийска карта за самоличност). Допълнителна информация: по получени данни починал в Пакистан през януари 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.“. в глава „Физически лица“ се заменя с:

„Fahid Mohammed Ally Msalam (известен още като: a) Fahid Mohammed Ally, б), Fahad Ally Msalam, в), Fahid Mohammed Ali Msalam, г), Mohammed Ally Msalam, д), Fahid Mohammed Ali Musalaam, е), Fahid Muhamad Ali Salem, ж) Fahid Mohammed Aly, з) Ahmed Fahad, и) Ali Fahid Mohammed, й) Fahad Mohammad Ally, к) Fahad Mohammed Ally, л) Fahid Mohamed Ally, м) Msalam Fahad Mohammed Ally, н) Msalam Fahid Mohammad Ally, о) Msalam Fahid Mohammed Ali, п) Msalm Fahid Mohammed Ally, р) Usama Al-Kini, с) Mohammed Ally Mohammed, т) Ally Fahid M). Адрес: Mombasa, Кения. Дата на раждане: 19.2.1976 г. Място на раждане: Mombasa, Кения. Националност: кенийска. Паспорт №: а) A260592 (кенийски паспорт), б) A056086 (кенийски паспорт), в) A435712 (кенийски паспорт), г) A324812 (кенийски паспорт), д) 356095 (кенийски паспорт). Национален идентификационен номер: 12771069 (кенийска карта за самоличност). Допълнителна информация: потвърдено е, че е починал на 1.1.2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.“

(6)

Вписването„Nessim Ben Romdhane Sahraoui (известен още като Dass). Дата на раждане: 3.8.1973 г. Място на раждане: Bizerta, Тунис. Допълнителна информация: подсъдим е пред Tribunale di Milano, номер на заповедта за задържане 36601/2001 R.G.N.R. от 17 май 2005 г.—7464/2001 R.G.GIP. Прогонен е от Италия през 2002 г. Беглец“ в глава „Физически лица“ се заменя с:

„Nessim Ben Romdhane Sahraoui (известен още като a) Dass, б) Nasim al-Sahrawi). Дата на раждане: 3.8.1973 г. Място на раждане: Bizerta, Тунис. Допълнителна информация: прогонен е от Италия през 2002 г. В затвор в Тунис към юни 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.“

(7)

Вписването „Sheikh Ahmed Salim Swedan (известен още като: a) Ahmed Ally, б), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, в) Sheikh Swedan, г) Sheikh Ahmed Salem Swedan, д) Ally Ahmad, е) Muhamed Sultan, ж) Sheik Ahmed Salim Sweden, з) Sleyum Salum, и) Sheikh Ahmed Salam, й) Ahmed The Tall, к) Bahamad, л) Sheik Bahamad, м) Sheikh Bahamadi, н) Sheikh Bahamad). Титла: ислямски учен (Sheikh). Дата на раждане: a) 9.4.1969 г., б) 9.4.1960 г., в) 4.9.1969 г. Място на раждане: Mombasa, Кения. Националност: кенийска. Паспорт №: A163012 (кенийски паспорт). Национален идентификационен номер: 8534714 (кенийска лична карта, издадена на 14.11.1996 г.) Допълнителна информация: по получени данни починал в Пакистан през януари 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя с:

„Sheikh Ahmed Salim Swedan (известен още като: a) Ahmed Ally, б), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, в) Sheikh Swedan, г) Sheikh Ahmed Salem Swedan, д) Ally Ahmad, е) Muhamed Sultan, ж) Sheik Ahmed Salim Sweden, з) Sleyum Salum, и) Sheikh Ahmed Salam, й) Ahmed The Tall, к) Bahamad, л) Sheik Bahamad, м) Sheikh Bahamadi, н) Sheikh Bahamad). Титла: ислямски учен (Sheikh). Дата на раждане: a) 9.4.1969 г., б) 9.4.1960 г., в) 4.9.1969 г. Място на раждане: Mombasa, Кения. Националност: кенийска. Паспорт №: A163012 (кенийски паспорт). Национален идентификационен номер: 8534714 (кенийска лична карта, издадена на 14.11.1996 г.) Допълнителна информация: потвърдено е, че е починал на 1.1.2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.“