18.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1211/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 ноември 2009 година

за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (4), Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях (Директива за достъпа) (5), Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за разрешение) (6), Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) (7) и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защитата на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (8) (наричани заедно по-нататък „Рамковата директива и Специалните директиви“) целят създаване на вътрешен пазар за електронните съобщения в рамките на Общността при гарантиране на високо равнище на инвестиции, иновации и защита на потребителите посредством засилена конкуренция.

(2)

Регламент (ЕО) № 717/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2007 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Общността (9) допълва и подкрепя, доколкото това се отнася до роуминга в рамките на Общността, правилата, предвидени от регулаторната рамка на ЕС за електронните съобщения.

(3)

Необходимостта от последователно прилагане на регулаторната рамка на ЕС във всички държави-членки е от съществено значение за успешното развитие на вътрешния пазар на електронни съобщителни мрежи и услуги. Регулаторната рамка на ЕС определя целите, които да бъдат постигнати и осигурява рамка за действие на националните регулаторни органи (НРО), като в някои области им предоставя гъвкавост да прилагат правилата при съобразяване с националните условия.

(4)

Предвид необходимостта да се гарантира развитието на последователна регулаторна практика и последователното прилагане на регулаторната рамка на ЕС, в съответствие с Решение 2002/627/ЕО на Комисията от 29 юли 2002 г. за създаване на Група на европейските регулатори за електронни съобщителни мрежи и услуги (10) Комисията създаде Група на европейските регулатори (ГЕР), която да съветва и подпомага Комисията при развитието на вътрешния пазар и в по-общ смисъл да представлява точка за контакт между НРО и Комисията.

(5)

ГЕР изигра положителна роля, като подпомогна придвижването към последователна регулаторна практика чрез улесняване на сътрудничеството между НРО и между НРО и Комисията. Този подход за развиване на по-голяма съгласуваност между НРО чрез обмен на информация и познания относно практическия опит се оказа успешен в краткия срок след въвеждането му. За да се доразвие вътрешният пазар на електронни съобщителни мрежи и услуги, ще е необходимо постоянно и задълбочено сътрудничество и координация между НРО.

(6)

Това налага укрепването на ГЕР и признаването ѝ в регулаторната рамка на ЕС като Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС). ОЕРЕС не следва да бъде нито агенция на Общността, нито да притежава юридическа правосубектност. ОЕРЕС следва да замени ГЕР и да действа като единен форум за сътрудничество между НРО и между НРО и Комисията, при упражняване на пълния обхват от техните отговорности в съответствие с регулаторната рамка на ЕС. ОЕРЕС следва да осигурява експертен опит и да изгради отношение на доверие благодарение на своята независимост, качеството на предоставяната консултативна помощ и информация, прозрачността на своите процедури и работни методи, както и на добросъвестността си при изпълнението на своите задачи.

(7)

Чрез концентриране на експертни знания ОЕРЕС следва да съдейства на НРО, без да замества съществуващите им функции или да дублира вече предприети дейности, както и да оказва съдействие на Комисията при изпълнението на нейните задължения.

(8)

ОЕРЕС следва да продължи работата на ГЕР, като развива сътрудничество между НРО и между НРО и Комисията, за да гарантира последователното прилагане във всички държави-членки на регулаторната рамка на ЕС за електронните съобщителни мрежи и услуги, и по този начин да допринесе за развитието на вътрешния пазар.

(9)

ОЕРЕС следва да изпълнява и функциите на орган за анализ, дебати и предоставяне на консултативна помощ на Европейския парламент, Съвета и Комисията в областта на електронните съобщения. ОЕРЕС следва съответно да предоставя консултативна помощ на Европейския парламент, Съвета и Комисията по тяхно искане или по собствена инициатива.

(10)

ОЕРЕС следва да осъществява дейността си в сътрудничество със и без да засяга функциите на съществуващите групи и комитети като Комитета по съобщенията, създаден съгласно Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива), Комитета по радиочестотния спектър, създаден съгласно Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката в Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (11), Групата за политика за радиочестотния спектър, създадена съгласно Решение 2002/622/ЕО на Комисията от 26 юли 2002 г. относно Група за политика в областта на радиочестотния спектър (12), както и Контактния комитет, създаден съгласно Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1997 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби от законовите, подзаконовите и административните актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняването на дейности по телевизионно разпространение (13).

(11)

С цел предоставяне на професионална и административна подкрепа на ОЕРЕС, следва да бъде създадена Служба като орган на Общността с юридическа правосубектност и тя следва да осъществява задачите, които са ѝ възложени от настоящия регламент. За да предоставя ефикасна подкрепа на ОЕРЕС, Службата следва да притежава юридическа, административна и финансова самостоятелност. Службата следва да включва Управителен комитет и Административен ръководител.

(12)

Организационните структури на ОЕРЕС и на Службата следва да бъдат опростени и подходящи за задачите, които те ще изпълняват.

(13)

Службата следва да бъде орган на Общността по смисъла на член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (14) (Финансов регламент). Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (15) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 47 от него, следва да се прилага по отношение на Службата.

(14)

Тъй като целите на предложеното действие, а именно по-нататъшното развитие на последователна регулаторна практика чрез задълбочено сътрудничество и координация между НРО и между НРО и Комисията не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки предвид обхвата на настоящия регламент, който се отнася за целия ЕС, и следователно могат по-добре да бъдат постигнати на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

СЪЗДАВАНЕ

Член 1

Създаване

1.   Създава се Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС), чиито отговорности са установени в настоящия регламент.

2.   ОЕРЕС действа в приложното поле на Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива) и Директиви 2002/19/ЕО, 2002/20/ЕО, 2002/22/ЕО и 2002/58/ЕО (Специални директиви), както и на Регламент (ЕО) № 717/2007.

3.   ОЕРЕС изпълнява задачите си независимо, безпристрастно и при пълна прозрачност. Във всички свои дейности ОЕРЕС преследва същите цели като тези на националните регулаторни органи (НРО), както е предвидено в член 8 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива). По-специално, ОЕРЕС спомага за развитието и по-доброто функциониране на вътрешния пазар на електронните съобщителни мрежи и услуги, като се стреми да гарантира последователно прилагане на регулаторната рамка на ЕС за електронни съобщения.

4.   ОЕРЕС черпи от наличния експертен опит в НРО и изпълнява своите задачи в сътрудничество с НРО и Комисията. ОЕРЕС насърчава сътрудничеството между НРО, както и между НРО и Комисията. Наред с това, ОЕРЕС предоставя консултативна помощ на Комисията и, при поискване, на Европейския парламент и на Съвета.

ГЛАВА II

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОЕРЕС

Член 2

Роля на ОЕРЕС

ОЕРЕС:

а)

разработва и разпространява между НРО най-добрата регулаторна практика, като например общи подходи, методологии или насоки относно прилагането на регулаторната рамка на ЕС;

б)

при поискване, оказва съдействие на НРО по регулаторни въпроси;

в)

предоставя становища по проектите за решения, препоръки и насоки на Комисията, посочени в настоящия регламент, Рамковата директива и Специалните директиви;

г)

изготвя доклади и предоставя консултативна помощ, по обосновано искане от страна на Комисията или по собствена инициатива, и предоставя становища на Европейския парламент и на Съвета, по обосновано искане от тяхна страна или по собствена инициатива, по всички въпроси, свързани с електронните съобщения, които са в рамките на неговата компетентност;

д)

при поискване, оказва съдействие на Европейския парламент, Съвета, Комисията и НРО в отношенията, дискусиите и обмена с трети страни; и оказва съдействие на Комисията и НРО при разпространението на най-добрите регулаторни практики сред трети страни.

Член 3

Задачи на ОЕРЕС

1.   Задачите на ОЕРЕС са да:

а)

предоставя становища във връзка с проекти за мерки на НРО относно определянето на пазари, определянето на предприятия със значителна пазарна сила и налагането на корективни мерки в съответствие с членове 7 и 7а от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива); да сътрудничи и работи съвместно с НРО в съответствие с членове 7 и 7а от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива);

б)

предоставя становища във връзка с проекти за препоръки и/или насоки относно формата, съдържанието и степента на подробност на нотификациите в съответствие с член 7б от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива);

в)

предоставя консултации относно проекти за препоръки за съответните пазари на продукти и услуги в съответствие с член 15 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива);

г)

предоставя становища относно проекти за решения за установяване на транснационални пазари в съответствие с член 15 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива);

д)

при поискване, оказва съдействие на НРО в контекста на анализа на съответния пазар в съответствие с член 16 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива);

е)

предоставя становища относно проекти за решения и за препоръки за хармонизация в съответствие с член 19 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива);

ж)

предоставя консултации и становища относно трансгранични спорове в съответствие с член 21 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива);

з)

предоставя становища относно проекти за решения, които упълномощават или препятстват НРО да предприемат мерки при изключителни обстоятелства в съответствие с член 8 от Директива 2002/19/ЕО (Директива за достъпа);

и)

предоставя консултации относно проекти за мерки, свързани с ефективния достъп до номера за спешни повиквания „112“ в съответствие с член 26 от Директива 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга);

й)

предоставя консултации относно проекти за мерки, свързани с ефективното прилагане на номерата от обхвата „116“, и по-специално на горещата телефонна линия за изчезнали деца с номер 116000, в съответствие с член 27а от Директива 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга);

к)

оказва съдействие на Комисията относно осъвременяването на приложение II към Директива 2002/19/ЕО (Директива за достъпа), в съответствие с член 9 от същата директива;

л)

при поискване, оказва съдействие на НРО по въпроси, свързани с измами или злоупотреба с номерационните ресурси в границите на Общността, по-специално за трансгранични услуги;

м)

предоставя становища, целящи да гарантират разработването на общи правила и изисквания за доставчиците на трансгранични бизнес услуги;

н)

осъществява наблюдение и докладва относно сектора на електронните съобщения, и публикува годишен доклад относно напредъка в сектора.

2.   ОЕРЕС може, по обосновано искане от страна на Комисията, да реши с единодушие да поеме други специфични задачи, необходими за осъществяването на неговата роля в приложното поле, определено от член 1, параграф 2.

3.   НРО и Комисията отчитат в най-висока степен всяко становище, препоръка, насока, консултативна помощ или най-добра регулаторна практика, приети от ОЕРЕС. По целесъобразност ОЕРЕС може да се консултира със съответните национални органи по конкуренцията, преди да предостави своето становище на Комисията.

Член 4

Състав и организация на ОЕРЕС

1.   ОЕРЕС се състои от Съвет на регулаторите.

2.   Съветът на регулаторите се състои от по един член от държава-членка, който се явява ръководител или представител на високо равнище на НРО, създаден във всяка държава-членка, чиято основна отговорност се състои в това да наблюдава ежедневното функциониране на пазарите за електронни съобщителни мрежи и услуги.

При изпълнението на задачите, възложени му от настоящия регламент, ОЕРЕС действа независимо.

Членовете на Съвета на регулаторите нито търсят, нито приемат указания от страна на което и да е правителство, от Комисията или от което и да друго обществено или частно образувание.

НРО определят по един заместник-член от всяка държава-членка.

Комисията присъства на заседанията на ОЕРЕС със статус на наблюдател и се представлява на подходящо равнище.

3.   НРО на страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и на страните кандидатки за присъединяване към Европейския съюз са със статус на наблюдатели и се представляват на подходящо равнище. ОЕРЕС може да кани други експерти и наблюдатели да присъстват на неговите заседания.

4.   Съветът на регулаторите назначава свой председател и заместник-председател/и измежду своите членове, в съответствие с условията на процедурния правилник на ОЕРЕС. Заместник-председателят(ите) автоматично замества(т) председателя, ако последният не е в състояние да изпълнява своите задължения. Мандатът на председателя и на заместник-председателя(ите) е една година.

5.   Без да се засяга ролята на Съвета на регулаторите по отношение на задачите на председателя, председателят не търси, нито приема указания от страна на което и да е правителство или НРО, от Комисията или от което и да е друго обществено или частно образувание.

6.   Пленарните заседания на Съвета на регулаторите се свикват от неговия председател и се провеждат не по-малко от четири пъти годишно в обикновена сесия. По инициатива на председателя, по искане на Комисията или по искане на поне една трета от членовете на Съвета се свикват също извънредни заседания. Дневният ред за заседанията се изготвя от председателя и се оповестява публично.

7.   Работата на ОЕРЕС може да бъде организирана в експертни работни групи.

8.   Комисията получава покана за участие във всички пленарни заседания на Съвета на регулаторите.

9.   Съветът на регулаторите действа чрез квалифицирано мнозинство от две трети от всички свои членове, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, в Рамковата директива или в Специалните директиви. Всеки член или заместник-член има право на един глас. Решенията на Съвета на регулаторите се оповестяват публично, като по искане на даден НРО съдържат и изразените от него резерви.

10.   Съветът на регулаторите приема и прави обществено достъпен процедурния правилник на ОЕРЕС. В процедурния правилник са изложени подробно разпоредбите, уреждащи гласуването, включително условията, при които даден член може да действа от името на друг член, правилата, уреждащи кворума и крайните срокове за уведомленията относно заседания. Освен това, правилникът гарантира, че на членовете на Съвета на регулаторите винаги се предоставя пълна информация за дневния ред и проектопредложенията преди всяко заседание, за да имат възможност да предложат изменения, преди да се пристъпи към гласуване. Процедурният правилник може, наред с другото, да предвижда също процедури за гласуване в спешни случаи.

11.   Службата, посочена в член 6, предоставя административна и професионална помощ на ОЕРЕС.

Член 5

Задачи на Съвета на регулаторите

1.   Съветът на регулаторите изпълнява задачите на ОЕРЕС, установени в член 3, и взема всички решения, свързани с изпълнението на неговите функции.

2.   Съветът на регулаторите одобрява доброволните финансови вноски от държавите-членки или НРО, преди те да бъдат направени, в съответствие с член 11, параграф 1, буква б), при следните условия:

а)

единодушно — в случаите когато всички държави-членки или НРО са решили да направят вноска;

б)

с обикновено мнозинство — когато известен брой държави-членки или НРО, които действат единодушно, са решили да направят вноска.

3.   Съветът на регулаторите приема, от името на ОЕРЕС, специалните разпоредби относно правото на достъп до документите, държани от ОЕРЕС в съответствие с член 22.

4.   След консултации със заинтересованите страни в съответствие с член 17, Съветът на регулаторите приема годишната работна програма на ОЕРЕС преди края на всяка година, която предшества годината, за която се отнася програмата. Съветът на регулаторите предава годишната работна програма на Европейския парламент, Съвета и Комисията всяка година, веднага след като тя бъде приета.

5.   Съветът на регулаторите приема годишния доклад относно дейностите на ОЕРЕС и го предава на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европейския икономически и социален комитет и Сметната палата до 15 юни всяка година. Европейският парламент може да поиска от председателя на Съвета на регулаторите да го информира по въпроси, отнасящи се до дейностите на ОЕРЕС.

Член 6

Служба

1.   Създава се Служба като орган на Общността с юридическа правосубектност по смисъла на член 185 от Финансовия регламент. Точка 47 от МИС от 17 май 2006 г. се прилага по отношение на Службата.

2.   Под ръководството на Съвета на регулаторите, Службата по-специално:

предоставя професионална и административна помощ на ОЕРЕС,

събира информация от НРО и обменя и предава информация във връзка с ролята и задачите, установени в член 2, буква а) и член 3,

разпространява най-добрите регулаторни практики сред НРО в съответствие с член 2, буква а),

съдейства на председателя за подготовката на работата на Съвета на регулаторите,

създава експертни работни групи, по искане на Съвета на регулаторите, и предоставя подкрепа с цел гарантиране на гладкото функциониране на тези групи.

3.   Службата включва:

а)

Управителен комитет;

б)

Административен ръководител.

4.   Във всяка от държавите-членки Службата се ползва от най-широката правоспособност, предоставяна на юридическите лица в съответствие с националното право. По-специално, Службата може да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да бъде страна в съдебни производства.

5.   Службата се ръководи от Административен ръководител и броят на нейния персонал е стриктно ограничен до този, който е необходим за изпълнението на нейните задачи. Броят на персонала се предлага от членовете на Управителния комитет и от Административния ръководител в съответствие с член 11. Всяко предложение за увеличение на броя на персонала се взема с единодушно решение от Управителния комитет.

Член 7

Управителен комитет

1.   Управителният комитет се състои от по един член от държава-членка, който е ръководителят или представителят на високо равнище на независимия НРО, създаден във всяка държава-членка, с основната отговорност да наблюдава ежедневното функциониране на пазарите за електронни съобщителни мрежи и услуги, както и един член, представляващ Комисията.

Всеки член има един глас.

Разпоредбите на член 4 се прилагат mutatis mutandis по отношение на Управителния комитет.

2.   Управителният комитет назначава Административния ръководител. Кандидатът за административен ръководител не взема участие при изготвянето или гласуването на такова решение.

3.   Управителният комитет предоставя указания на Административния ръководител при изпълнение на задачите на Административния ръководител.

4.   Управителният комитет отговаря за назначаването на персонала.

5.   Управителният комитет подпомага работата на експертните работни групи.

Член 8

Административен ръководител

1.   Административният ръководител носи отговорност пред Управителния комитет. При изпълнението на своите функции Административният ръководител нито търси, нито приема каквито и да е указания от държава-членка, НРО, Комисията или трета страна.

2.   Административният ръководител се назначава от Управителния комитет чрез открит конкурс, въз основа на заслуги и на умения и опит, относими към електронните съобщителни мрежи и услуги. Преди назначението Европейският парламент може да даде необвързващо становище относно това дали избраният от Управителния комитет кандидат е подходящ. За тази цел кандидатът се приканва да направи изложение пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на поставени от нейните членове въпроси.

3.   Мандатът на Административния ръководител е три години.

4.   Управителният комитет може да удължи мандата на Административния ръководител еднократно за не повече от три години, при отчитане на доклада за оценката, изготвен от председателя, и само в тези случаи, когато това може да бъде оправдано от задачите и нуждите на ОЕРЕС.

Управителният комитет уведомява Европейския парламент относно всяко евентуално намерение за удължаване мандата на Административния ръководител.

Когато мандатът не бъде удължен, Административният ръководител остава на поста до назначаването на неговия приемник.

Член 9

Задачи на Административния ръководител

1.   Административният ръководител е отговорен за ръководството на Службата.

2.   Административният ръководител съдейства за изготвянето на дневния ред за заседанията на Съвета на регулаторите, Управителния комитет и експертните работни групи. Той участва, без право на глас, в работата на Съвета на регулаторите и на Управителния комитет.

3.   Всяка година Административния ръководител подпомага Управителния комитет при изготвянето на проекта на работна програма на Службата за следващата година. Проектът за работна програма за следващата година се представя на Управителния комитет до 30 юни и Управителният комитет я приема до 30 септември, без да се предопределя крайното решение относно безвъзмездните средства, вземано от Европейския парламент и от Съвета (наричани заедно „бюджетният орган“).

4.   Административният ръководител, под ръководството на Съвета на регулаторите, отговаря за надзора над изпълнението на годишната работна програма на Службата.

5.   Под надзора на Управителния комитет Административният ръководител предприема необходимите мерки, по-специално приемането на вътрешни административни указания и публикуването на съобщения, за да гарантира функционирането на Службата в съответствие с настоящия регламент.

6.   Под надзора на Управителния комитет Административният ръководител изпълнява бюджета на Службата в съответствие с член 13.

7.   Всяка година Административният ръководител съдейства за изготвянето на проекта на годишния доклад относно дейността на ОЕРЕС, посочен в член 5, параграф 5.

Член 10

Персонал

1.   Правилникът за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности, уредени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (16) и правилата, приети съвместно от институциите на Европейската общност за целите на прилагането на посочените Правилник за длъжностните лица и Условия за работа, се прилагат спрямо персонала на Службата, включително и спрямо Административния ръководител.

2.   Управителният комитет, в съгласие с Комисията, приема необходимите мерки по прилагане, в съответствие с разпоредбите, предвидени в член 110 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.

3.   Правомощията, предоставени на органа по назначаването от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, и правомощията, предоставени на органа, оправомощен да сключва договори съгласно Условията за работа на другите служители на Европейските общности, се упражняват от заместник-председателя на Управителния комитет.

4.   Управителният комитет може да приема разпоредби, позволяващи временното командироване на национални експерти от държавите-членки в Службата за най-много три години.

ГЛАВА III

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11

Бюджет на Службата

1.   Приходите и средствата на Службата се състоят по-специално от:

а)

безвъзмездни средства от Общността, вписани в съответните бюджетни функции на общия бюджет на Европейския съюз (раздел „Комисия“), съгласно решението на бюджетния орган и в съответствие с точка 47 от МИС от 17 май 2006 г.;

б)

финансови вноски от държавите-членки или от техните НРО, направени на доброволни начала, в съответствие с член 5, параграф 2. Тези вноски се използват за финансирането на специфични позиции от оперативните разходи, така както са определени в споразумението, което трябва да бъде сключено между Службата и държавите-членки или техните НРО, в съответствие с член 19, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (17). Всяка държава-членка гарантира, че НРО разполагат с достатъчно финансови средства за участие в работата на Службата. Преди предварителният проект за общия бюджет на Европейския съюз да бъде изготвен, Службата предава на бюджетния орган подходяща, навременна и подробна документация относно целевите приходи, посочени в настоящия член.

2.   Разходите на Службата обхващат разходи за персонал, административни, инфраструктурни и оперативни разходи.

3.   Приходите и разходите са балансирани.

4.   Всички приходи и разходи са предмет на прогнози за всяка финансова година, която съвпада с календарната година, и се вписват в бюджета на Службата.

5.   Организационната и финансова структура на Службата се преразглежда пет години след датата на създаване на Службата.

Член 12

Съставяне на бюджета

1.   Не по-късно от 15 февруари всяка година Административният ръководител оказва съдействие на Управителния комитет при изготвянето на предварителния проектобюджет, покриващ предвидените разходи за следващата финансова година, заедно със списък на временни длъжности. Всяка година Управителният комитет, въз основа на проекта, прави прогноза за приходите и разходите на Службата за следващата финансова година. Управителния комитет предава тази прогноза, която включва проект на щатно разписание, на Комисията до 31 март.

2.   Прогнозата се предава от Комисията на бюджетния орган заедно с предварителния проект за общия бюджет на Европейския съюз.

3.   Въз основа на прогнозните стойности Комисията вписва в предварителния проект на общия бюджет на Европейския съюз прогнозите, които тя счита за необходими по отношение на щатното разписание и предлага размера на безвъзмездните средства.

4.   Бюджетният орган приема проекта на щатно разписание на Службата.

5.   Бюджетът на Службата се изготвя от Управителния комитет. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Европейския съюз. При необходимост той съответно се коригира.

6.   Управителният комитет незабавно съобщава на бюджетния орган за своето намерение да изпълни всеки проект, който може да има съществени финансови последици за финансирането на бюджета, по-специално всеки проект относно недвижима собственост, като наемането или закупуването на сгради. Той уведомява Комисията за това. Ако един от двата клона на бюджетния орган възнамерява да изрази становище, в срок от две седмици след получаване на информацията относно проекта за недвижима собственост той уведомява Управителния комитет относно своето намерение да изрази такова становище. При липса на отговор Управителният комитет може да предприеме планираната операция.

Член 13

Изпълнение и контрол на бюджета

1.   Административният ръководител действа в качеството на разпоредител с бюджетни кредити и изпълнява бюджета на Службата под надзора на Управителния комитет.

2.   Управителният комитет изготвя годишен отчет за дейността на Службата, придружен от декларация за достоверност. Тези документи се оповестяват публично.

3.   До 1 март след изтичането на всяка финансова година счетоводителят на Службата изпраща на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата временните отчети, придружени от доклад за бюджетното и финансово управление през финансовата година. Счетоводителят на Службата също така изпраща доклада за бюджетното и финансово управление на Европейския парламент и на Съвета до 31 март на следващата година. След това счетоводителят на Комисията консолидира временните отчети на институциите и децентрализираните органи в съответствие с член 128 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

4.   До 31 март след изтичането на всяка финансова година счетоводителят на Комисията изпраща на Сметната палата временните отчети на Службата, придружени от доклада относно бюджетното и финансово управление през финансовата година. Докладът относно бюджетното и финансовото управление през финансовата година също така се изпраща на Европейския парламент и на Съвета.

5.   След получаване на коментарите на Сметната палата относно временните отчети на Службата, в съответствие с член 129 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, Административният ръководител, като действа на собствена отговорност, изготвя окончателните отчети на Службата и ги предава на Управителния комитет за становище.

6.   Управителният комитет представя становище относно окончателните отчети на Службата.

7.   Административният ръководител предава тези окончателни отчети, придружени от становището на Управителния комитет, до 1 юли след изтичане на финансовата година, на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата.

8.   Окончателните отчети се публикуват.

9.   Управителният комитет изпраща на Сметната палата отговор на коментарите на последната до 15 октомври. Управителният комитет изпраща също така този отговор на Европейския парламент и на Комисията.

10.   Управителният комитет представя на Европейския парламент, по искане на последния, и както се предвижда в член 146, параграф 3 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 всяка информация, необходима за гладкото прилагане на процедурата по освобождаване от отговорност за въпросната финансова година.

11.   По препоръка от Съвета, като действа с квалифицирано мнозинство, преди 15 май на година N + 2 Европейският парламент освобождава от отговорност Управителния комитет за изпълнението на бюджета за финансова година N.

Член 14

Системи за вътрешен контрол

Вътрешният одитор на Комисията носи отговорност за извършването на одит на Службата.

Член 15

Финансови правила

Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 се прилага по отношение на Службата. По-подробни финансови правила, приложими спрямо Службата, се съставят от Управителния комитет след консултация с Комисията. Тези правила може да се отклоняват от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 ако това се налага поради специфичните оперативни нужди за функционирането на Службата и само след предварителното съгласие на Комисията.

Член 16

Мерки за борба с измамите

1.   За целите на борбата с измамите, корупцията и други незаконни действия, без никакви ограничения се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (18).

2.   Службата се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания от страна на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (19) и незабавно приема подходящи разпоредби за целия персонал на Службата.

3.   Решенията за финансиране и споразуменията и инструментите за изпълнение, произтичащи от тях, изрично предвиждат, че Сметната палата и OLAF при нужда може да извършват проверки на място сред бенефициерите на средствата, изразходвани от Службата, както и на персонала, отговорен за разпределянето на тези парични средства.

ГЛАВА IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Консултации

Когато е целесъобразно, преди да приеме становища, най-добра регулаторна практика или доклади ОЕРЕС се консултира със заинтересованите страни и им дава възможност да представят коментарите си в рамките на разумен срок. Без да се засягат разпоредбите на член 20, ОЕРЕС прави обществено достъпни резултатите от процедурата на консултации.

Член 18

Прозрачност и отчетност

ОЕРЕС и Службата осъществяват своите дейности при високо ниво на прозрачност. ОЕРЕС и Службата гарантират, че на обществеността и на всички заинтересовани страни се предоставя обективна, надеждна и лесно достъпна информация, по-специално по отношение на резултатите от тяхната работа.

Член 19

Предоставяне на информация на ОЕРЕС и на Службата

Комисията и НРО предоставят поисканата от ОЕРЕС и Службата информация, необходима на ОЕРЕС и Службата за изпълнението на техните задачи. Тази информация се управлява в съответствие с правилата, установени в член 5 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива).

Член 20

Поверителност

При условията на член 22, ОЕРЕС и Службата не публикуват и не разкриват на трети страни обработваната или получаваната от тях информация, за която е поискано да бъде третирана като поверителна.

Членовете на Съвета на регулаторите и на Управителния комитет, Административният ръководител, външните експерти, включително експертите на експертните работни групи, и членовете на персонала на Службата спазват изискванията за поверителност по член 287 от Договора, дори след преустановяване упражняването на своите функции.

ОЕРЕС и Службата предвиждат в своите вътрешни процедурни правила практическите разпоредби за изпълнението на правилата за поверителност, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 21

Деклариране на интереси

Членовете на Съвета на регулаторите и на Управителният комитет, Административният ръководител и членовете на персонала на Службата съставят годишна декларация за задължения и декларация за интереси, посочваща всякакви преки или косвени интереси, които биха могли да се считат за нарушаващи тяхната независимост. Тези декларации са писмени. Декларациите за интереси на членовете на Съвета на регулаторите и на Управителния комитет, както и на Административния ръководител, се оповестяват публично.

Член 22

Достъп до документи

1.   Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (20) се прилага за документите, държани от ОЕРЕС и Службата.

2.   Съветът на регулаторите приема практическите мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001 в срок от шест месеца от ефективното начало на дейностите, съответно на ОЕРЕС и Службата.

3.   Решенията, взети съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 може да подлежат на жалба до Омбудсмана или на производство пред Съда на Европейските общности в съответствие с условията, предвидени съответно в членове 195 и 230 от Договора.

Член 23

Привилегии и имунитети

Протоколът за привилегиите и имунитета на Европейските общности се прилага по отношение на Службата и нейния персонал.

Член 24

Отговорност на Службата

1.   В случай на извъндоговорна отговорност, Службата, в съответствие с принципите, общи за правните системи на държавите-членки, обезщетява всяка вреда, причинена от нея или от нейния персонал при изпълнението на техните задължения. Съдът на Европейските общности има юрисдикция по всеки спор във връзка с обезщетяването на подобна вреда.

2.   Личната финансова и дисциплинарна отговорност на персонала на Службата по отношение на Службата се урежда от съответните разпоредби, приложими спрямо персонала на Службата.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

Оценка и преглед

В рамките на три години след ефективното начало на дейностите съответно на ОЕРЕС и на Службата Комисията публикува доклад за оценка относно придобития опит вследствие на дейността на ОЕРЕС и на Службата. Докладът за оценка обхваща резултатите, постигнати от ОЕРЕС и Службата, и техните методи на работа във връзка с техните цели, мандати и задачи, определени в настоящия регламент и в техните годишни работни програми. Докладът за оценка взема предвид становищата на заинтересованите страни както на равнището на Общността, така и на национално равнище, и се препраща на Европейския парламент и на Съвета. Европейският парламент дава становище по доклада за оценка.

Член 26

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 25 ноември 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

Å. TORSTENSSON


(1)  ОВ C 224, 30.8.2008 г., стр. 50.

(2)  ОВ C 257, 9.10.2008 г., стр. 51.

(3)  Становище на Европейския парламент от 24 септември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 16 февруари 2009 г. (ОВ C 75 E, 31.3.2009 г., стр. 67), Позиция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. и Решение на Съвета от 26 октомври 2009 г.

(4)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.

(5)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 7.

(6)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21.

(7)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51.

(8)  ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.

(9)  ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 32.

(10)  ОВ L 200, 30.7.2002 г., стр. 38.

(11)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 198, 27.7.2002 г., стр. 49.

(13)  ОВ L 202, 30.7.1997 г., стр. 60.

(14)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(15)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(16)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

(17)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(18)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

(19)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.

(20)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.