8.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1194/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1702/2003 за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да се поддържа високо и уеднаквено равнище на безопасност на въздухоплаването в Европа, е необходимо да бъдат въведени промени в изискванията и процедурите за сертифициране на въздухоплавателни средства и свързаните с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации, по-специално да бъде въведено определение за понятието „основно седалище на фирмена дейност“; да бъде подобрено съдържанието на формуляр 1 на EASA — Сертификат за пускане в експлоатация, както и да бъдат преразгледани разпоредбите относно разрешението за полет.

(2)

Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията (2) следва да бъде съответно изменен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, се основават на становищата (3), издадени от Европейската агенция за авиационна безопасност (наричана по-долу „Агенцията“) в съответствие с член 17, параграф 2, буква б) и член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1702/2003 се изменя, както следва:

1.

В член 1, параграф 2 се добавят следните букви д), е), ж) и з):

„д)

„основно седалище на фирмена дейност“ е главното или регистрираното управление на дадено предприятие, в което биват упражнявани основните финансови функции и оперативният контрол върху дейностите, посочени в настоящия регламент;

е)

„предмет“ означава всяка част и оборудване, използвани в гражданско въздухоплавателно средство;

ж)

„ETSO“ (European Technical Standard Order) са Европейски технически стандарти и правила. Европейските технически стандарти и правила представляват подробна спецификация за летателна годност, издавана от Агенцията за осигуряване на съответствие с изискванията на настоящия регламент, и е минимален стандарт за изпълнение на посочените предмети;

з)

„EPA“ (European Part Approval) означава Европейско одобрение на част. Европейското одобрение на част означава, че предметът е произведен в съответствие с одобрени проектни данни, непринадлежащи на притежателя на типов сертификат на съответен продукт, освен в случая на ETSO предмети.“

2.

В член 3, параграф 5 препратката към „21A.112“ се заменя с „21A.112A“.

3.

В член 5 се добавя следният параграф 5:

„5.   Чрез дерогация от параграф 1 производствените организации, одобрени в съответствие с раздел А, подчасти Е и Ж от приложението (част 21) към настоящия регламент, могат да продължат да издават сертификати за пускане в експлоатация или декларации за съответствие, като използват формуляр 1 на EASA (първоначално издаване), както е предвидено в допълнение I към приложението (част 21) към настоящия регламент.“

4.

Приложението (част 21) се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 6.

(3)  Становище 03/2006 относно редакционни поправки, Становище 05/2006 относно основното място на дейност, Становище 06/2008 относно формуляр 1 на EASA и Становище 04/2007 относно разрешението за полет.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003 се изменя, както следва:

1.

съдържанието се заменя със следното:

Съдържание

21.1.

Общи разпоредби

РАЗДЕЛ А — ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОДЧАСТ А — ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

21A.1

Приложно поле

21A.2

Задължение на лице, различно от заявителя или от притежателя на сертификата

21A.3

Повреди, неправилно функциониране и дефекти

21А.3Б

Насоки за летателна годност

21A.4

Координиране между проектирането и производството

ПОДЧАСТ Б — ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ И ОГРАНИЧЕНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21A.11

Приложно поле

21A.13

Приемливост

21A.14

Доказване на капацитет

21A.15

Заявление

21A.16A

Кодове за летателна годност

21А.16Б

Специални условия

21A.17

Основание за типово сертифициране

21A.18

Определяне на приложими изисквания за опазване на околната среда и сертификационни спецификации

21A.19

Изменения, за които се изисква нов типов сертификат

21A.20

Съответствие с основание за типово сертифициране и изисквания за опазване на околната среда

21A.21

Издаване на типов сертификат

21A.23

Издаване на ограничен типов сертификат

21A.31

Типов проект

21A.33

Проучвания и тестове

21A.35

Полетни тестове

21A.41

Типов сертификат

21A.44

Задължения на притежателя

21A.47

Условия за прехвърляне

21A.51

Срок на действие и продължаваща валидност

21A.55

Архивиране

21A.57

Наръчници

21A.61

Инструкции за продължаваща летателна годност

(ПОДЧАСТ В — НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ Г — ПРОМЕНИ В ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ И ОГРАНИЧЕНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21A.90

Приложно поле

21A.91

Класификация на промените в типови проекти

21A.92

Приемливост

21A.93

Заявление

21A.95

Незначителни изменения

21A.97

Значителни промени

21A.101

Определяне на приложими изисквания за опазване на околната среда и сертификационни спецификации

21A.103

Издаване на одобрение

21A.105

Архивиране

21A.107

Инструкции за продължаваща летателна годност

21A.109

Задължения и маркировка EPA

ПОДЧАСТ Д — ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21A.111

Приложно поле

21A.112A

Приемливост

21A.112Б

Доказване на капацитет

21A.113

Заявление за допълнителен типов сертификат

21A.114

Демонстрация на съответствие

21A.115

Издаване на допълнителен типов сертификат

21A.116

Условия за прехвърляне

21A.117

Промени в частта на продукта, обхваната от допълнителния типов сертификат

21A.118A

Задължения и EPA маркировка

21A.118Б

Срок на действие и продължаваща валидност

21A.119

Наръчници

21A.120

Инструкции за продължаваща летателна годност

ПОДЧАСТ Е — ПРОИЗВОДСТВО ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗ ОДОБРЕНИЕ

21A.121

Приложно поле

21A.122

Приемливост

21A.124

Заявление

21A.125A

Издаване на документ за съгласие

21A.125B

Констатации

21A.125C

Срок на действие и продължаваща валидност

21A.126

Система за проверка на производството

21A.127

Тестове: въздухоплавателно средство

21A.128

Тестове: двигатели и витла

21A.129

Задължения на производителя

21A.130

Декларация за съответствие

ПОДЧАСТ Ж — ОДОБРЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

21A.131

Приложно поле

21A.133

Приемливост

21A.134

Заявление

21A.135

Издаване на одобрение за производствена организация

21A.139

Система за качество

21A.143

Наръчник за производствена организация

21A.145

Изисквания за одобрение

21A.147

Промени в одобрената производствена организация

21A.148

Промени на местоположение

21A.149

Условия за прехвърляне

21A.151

Условия за одобрението

21A.153

Промени в условията на одобрението

21A.157

Проучвания

21A.158

Констатации

21A.159

Срок на действие и продължаваща валидност

21A.163

Привилегии

21A.165

Задължения на притежателя

ПОДЧАСТ З — СЕРТИФИКАТИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ И ОГРАНИЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ

21A.171

Приложно поле

21A.172

Приемливост

21A.173

Класификация

21A.174

Заявление

21A.175

Език

21A.177

Изменение или промени

21A.179

Условия за прехвърляне и повторно издаване в рамките на държавите-членки

21A.180

Инспекции

21A.181

Срок на действие и продължаваща валидност

21A.182

Идентификация на въздухоплавателното средство

ПОДЧАСТ И — СЕРТИФИКАТИ ЗА ШУМ

21A.201

Приложно поле

21A.203

Приемливост

21A.204

Заявление

21A.207

Изменение или промени

21A.209

Условия за прехвърляне и повторно издаване в рамките на държавите-членки

21A.210

Инспекции

21A.211

Срок на действие и продължаваща валидност

ПОДЧАСТ Й — ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОЕКТАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

21A.231

Приложно поле

21A.233

Приемливост

21A.234

Заявление

21A.235

Издаване на одобрение за проектантска организация

21A.239

Система за осигуряване на съответствие с проекта

21A.243

Данни

21A.245

Изисквания за одобрение

21A.247

Промени в системата за осигуряване на съответствие с проекта

21A.249

Условия за прехвърляне

21A.251

Условия за одобрението

21A.253

Промени в условията на одобрението

21A.257

Проучвания

21A.258

Констатации

21A.259

Срок на действие и продължаваща валидност

21A.263

Привилегии

21A.265

Задължения на притежателя

ПОДЧАСТ К — ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ

21A.301

Приложно поле

21A.303

Съответствие с приложимите изисквания

21A.305

Одобрение на части и оборудване

21A.307

Пускане на части и оборудване за инсталация

(ПОДЧАСТ Л — НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ М — РЕМОНТИ

21A.431

Приложно поле

21A.432A

Приемливост

21A.432B

Доказване на капацитет

21A.433

Проект на ремонт

21A.435

Класификация на ремонтите

21A.437

Издаване на одобрение за проект на ремонта

21A.439

Производство на части за ремонт

21A.441

Реализация на ремонта

21A.443

Ограничения

21A.445

Непоправени щети

21A.447

Архивиране

21A.449

Инструкции за продължаваща летателна годност

21A.451

Задължения и маркировка EPA

(ПОДЧАСТ Н — НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ О — РАЗРЕШЕНИЯ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ

21A.601

Приложно поле

21A.602A

Приемливост

21A.602B

Доказване на капацитет

21A.603

Заявление

21A.604

Разрешение ETSO за спомагателна силова установка

21A.605

Изисквани документи

21A.606

Издаване на разрешение ETSO

21A.607

Привилегии на разрешението ETSO

21A.608

Декларация за проект и производителност (ДПП)

21A.609

Задължения на притежателите на ETSO разрешение

21A.610

Одобрение за отклонение

21A.611

Изменения в проекта

21A.613

Архивиране

21A.615

Проверки от Агенцията

21A.619

Срок на действие и продължаваща валидност

21A.621

Условия за прехвърляне

ПОДЧАСТ П — РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЕТ

21A.701

Приложно поле

21A.703

Приемливост

21A.705

Компетентен орган

21A.707

Заявление за разрешение за полет

21A.708

Условия за полет

21A.709

Заявление за одобрение на условия за полет

21A.710

Одобрение на условия за полет

21A.711

Издаване на разрешение за полет

21A.713

Промени

21A.715

Език

21A.719

Условия за прехвърляне

21A.721

Инспекции

21A.723

Срок на действие и продължаваща валидност

21A.725

Подновяване на разрешение за полет

21A.727

Задължения на притежателя на разрешение за полет

21A.729

Архивиране

ПОДЧАСТ Р — ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ, ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ

21A.801

Идентификация на продукти

21A.803

Обработка на идентификационна информация

21A.804

Идентификация на части и оборудване

21A.805

Идентификация на критични части

21A.807

Идентификация на ETSO предмети

РАЗДЕЛ Б — ПРОЦЕДУРИ ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

ПОДЧАСТ А — ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

21Б.5

Приложно поле

21Б.20

Задължения на компетентния орган

21Б.25

Изисквания за организация на компетентния орган

21Б.30

Документирани процедури

21Б.35

Промени в организацията и процедурите

21Б.40

Разрешаване на спорове

21Б.45

Докладване/координация

21Б.55

Архивиране

21Б.60

Насоки за летателна годност

ПОДЧАСТ Б — ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ И ОГРАНИЧЕНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

(ПОДЧАСТ В — НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ Г — ПРОМЕНИ В ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ И ОГРАНИЧЕНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

ПОДЧАСТ Д — ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

ПОДЧАСТ Е — ПРОИЗВОДСТВО ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗ ОДОБРЕНИЕ

21Б.120

Проучване

21Б.125

Констатации

21Б.130

Издаване на документ за съгласие

21Б.135

Запазване в сила на документа за съгласие

21Б.140

Изменения на документ за съгласие

21Б.145

Ограничение, спиране на действието и отнемане на документ за съгласие

21Б.150

Архивиране

ПОДЧАСТ Ж — ОДОБРЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

21Б.220

Проучване

21Б.225

Констатации

21Б.230

Издаване на сертификат

21Б.235

Продължаващо наблюдение

21Б.240

Изменения на одобрение на производствена организация

21Б.245

Спиране на действието и отнемане на одобрение на производствена организация

21Б.260

Архивиране

ПОДЧАСТ З — СЕРТИФИКАТИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ И ОГРАНИЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ

21Б.320

Проучване

21Б.325

Издаване на сертификат за летателна годност

21Б.326

Сертификат за летателна годност

21Б.327

Ограничен сертификат за летателна годност

21Б.330

Спиране на действието и отнемане на сертификати за летателна годност и ограничени сертификати за летателна годност

21Б.345

Архивиране

ПОДЧАСТ И — СЕРТИФИКАТИ ЗА ШУМ

21Б.420

Проучване

21Б.425

Издаване на сертификати за шум

21Б.430

Спиране на действието и отнемане на сертификати за шум

21Б.445

Архивиране

ПОДЧАСТ Й — ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОЕКТАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОДЧАСТ К — ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ

(ПОДЧАСТ Л — НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ М — РЕМОНТИ

(ПОДЧАСТ Н — НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ О — РАЗРЕШЕНИЯ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ

ПОДЧАСТ П — РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЕТ

21Б.520

Проучване

21Б.525

Издаване на разрешения за полет

21Б.530

Отнемане на разрешения за полет

21Б.545

Архивиране

ПОДЧАСТ Р — ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ, ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ

ДОПЪЛНЕНИЯ — ФОРМУЛЯРИ НА EASA“;

2.

заглавието на раздел А се заменя със следното:

3.

в 21.A.14(б) точка 5 се заменя със следното:

„5.

витло с постоянна или променлива стъпка.“;

4.

в 21A.35(б) точка 2 се заменя със следното:

„2.

За въздухоплавателни средства, които се сертифицират съгласно настоящия раздел, освен: i) балони с горещ въздух, балони с газ, привързани балони с газ, планери и мотопланери, и ii) дирижабли и самолети с максимална излетна маса не по-голяма от 2 722 kg, да определи дали съществува сигурност, че въздухоплавателното средство, неговите части и оборудване са надеждни и работят надлежно.“;

5.

21A.112 се заменя със следната точка:

Всяко физическо или юридическо лице („организация“) което е показало или е в процес на демонстриране на своя капацитет съгласно 21А.112Б, може да бъде заявител за допълнителен типов сертификат съгласно условията, установени в настоящата подчаст.“;

6.

в 21.A.124(б) точка 2 се заменя със следното:

„2.

резюме на изискваната информация от 21А.125А(б).“;

7.

21A.125 се заменя със следната точка:

Заявителят има право да получи документ за съгласие, издаден от компетентния орган, съгласен с демонстрираното съответствие на индивидуални продукти, части и оборудване съгласно настоящата подчаст, след като е:

а)

изградил система за проверка на производството, която гарантира, че всеки продукт, част или оборудване отговаря на приложими проектни данни и е в състояние за безопасна експлоатация;

б)

осигурил наръчник, който съдържа:

1.

описание на системата за проверка на производство, която се изисква съгласно буква а);

2.

описание на средствата за изготвяне на показания на системата за проверка на производството;

3.

описание на тестове по 21А.127 и 21А.128, както и имената на лица, оторизирани за целите на 21А.130(а);

в)

показва, че е в състояние да осигури помощ в съответствие с 21А.3 и 21А.129(г).“;

8.

в 21A.125Б(в) препратката към „21Б.143“ се заменя с препратка към „21Б.125“;

9.

21A.126 се изменя, както следва:

i)

в буква а) „21A.125“ се заменя с „21A.125A(a)“;

ii)

в буква б) „21A.125(a)“ се заменя с „21A.125A(a)“;

10.

в 21.A.127(a) „21A.125(a)“ се заменя с „21A.125A(a)“;

11.

в 21.A.128 „21A.125(a)“ се заменя с „21A.125A(a)“;

12.

21A.165 се изменя, както следва:

i)

в буква в) точка 2 се заменя със следното:

„2.

Определя, че други продукти, части или оборудване са завършени и отговарят на одобрените проектни данни и са в състояние за безопасна експлоатация преди издаването на формуляр 1 на EASA за сертифициране на съответствие с одобрените проектни данни и на състояние за безопасна експлоатация, и допълнително, при двигатели, определя съгласно предоставените от притежателя на типов сертификат за двигател данни, че всеки завършен двигател е в съответствие с приложимите изисквания относно емисиите, както е определено в 21А.18(б), действащи към датата на производство на двигателя за сертифициране на съответствие с изискванията във връзка с емисиите, или“;

ii)

буква к) се заменя със следното:

„к)

Когато е приложимо, съгласно привилегиите на 21А.163(д), установява съответствие с 21А.711(в) и (д), преди издаването на разрешение за полет на въздухоплавателното средство.“;

13.

в 21A.174(б)3(ii) „21A.184(в)“ се заменя с „21Б.327(в)“;

14.

21A.183 се заличава;

15.

21A.184 се заличава;

16.

21A.205 се заличава;

17.

в 21A.245 буква а) се заменя със следното:

„а)

Персоналът във всички технически департаменти е достатъчен на брой и с опит, и е получил подходящи правомощия да изпълнява предоставените му отговорности и че те, заедно с разпределението, условията и оборудването, са адекватни да позволят на персонала постигане на целите, свързани с летателната годност и защитата на околната среда, за продукта.“;

18.

21A.263 се изменя, както следва:

а)

в буква б) точка 4 се заменя със следното:

„4.

разрешение ETSO съгласно 21А.602Б(б)(1); или“;

б)

буква в) се изменя, както следва:

i)

точки 3 и 4 се заменят със следното:

„3.

Да издава информация или инструкции, съдържащи следно становище: Техническото съдържание на този документ е одобрено съгласно правомощието на DOA реф. № EASA.21J.[XXXX].

4.

Да одобрява документални промени в ръководството за летателна експлоатация (РЛЕ) на въздухоплавателното средство и допълненията към него, и да издава такива промени, съдържащи следното становище: Изменение № [YY] на полетен наръчник (или допълнение) реф. № [ZZ] е одобрено съгласно правомощието на DOA реф. № EASA.21J.[XXXX].“;

ii)

точка 7 се заменя със следното:

„7.

Да издава разрешение за полет в съответствие с 21А.711(б) за въздухоплавателно средство, което е проектирал или изменил, или за което е издал одобрение съгласно 21A.263(в)6 на условията за издаване на разрешение за полет, и когато самата проектантска организация контролира, съгласно одобрението си за проектантска организация, конфигурацията на въздухоплавателното средство и удостоверява съответствие с проектните условия, одобрени за полета.“;

19.

в 21A.265 буква ж) се заменя със следното:

„ж)

Когато е приложимо, съгласно привилегиите на 21А.263(в), точка 7, установява съответствие с 21А.711(б) и (д) преди издаването на разрешение за полет на въздухоплавателно средство.“;

20.

в 21A.307 буква а) се заменя със следното:

„а)

се придружава от сертификат за пускане в експлоатация (формуляр 1 на EASA), сертифициращ, че продуктът е произведен в съответствие с одобрените проектни данни и е в състояние за безопасна експлоатация; и“;

21.

21A.432 се заменя със следното:

а)

Всяко физическо или юридическо лице, което е демонстрирало или е в процес на демонстриране на своите възможности съгласно 21А.432Б, е допустимо да бъде заявител за одобрение за големи ремонтни проекти съгласно условията, установени в настоящата подчаст.

б)

Всяко физическо или юридическо лице е допустимо да кандидатства за разрешително на проекти за малък ремонт.“;

22.

в 21A.601 буква б) се заличава;

23.

в 21A.605(г) „21A.125(б)“ се заменя с „21A.125A(б)“;

24.

в 21A.606 буква в) се заменя със следното:

„в)

Изрично заявява, че е подготвен за съответствие с 21А.609.“

25.

в 21A.609 буква е) се заменя със следното:

„е)

Съответства с 21А.3, 21А.3Б и 21А.4.“;

26.

21A.701 се заменя със следното:

а)

разрешения за полет се издават в съответствие с настоящата подчаст на въздухоплавателни средства, които не отговарят или не са демонстрирали, че отговарят на приложимите изисквания за летателна годност, но са способни да летят безопасно при определени условия и за следните цели:

1.

разработка;

2.

демонстриране на съответствие с регламенти или сертификационни спецификации;

3.

обучение на екипаж на проектантските или производствените организации;

4.

полетно тестване на въздухоплавателно средство от ново производство;

5.

полет на въздухоплавателно средство в процес на производство между производствени съоръжения;

6.

полет на въздухоплавателно средство с цел приемане от клиент;

7.

доставка или износ на въздухоплавателно средство;

8.

полет на въздухоплавателно средство с цел приемане от орган;

9.

проучване на пазара, включително обучение на екипаж на клиента;

10.

изложение и въздушна демонстрация;

11.

полет на въздухоплавателно средство до място за извършване на техническо обслужване или преглед на летателната годност, или до място за съхранение;

12.

полет на въздухоплавателно средство при тегло, надвишаващо сертифицираното максимално излетно тегло, за полети, надхвърлящи обичайните разстояния над водни пространства, или над суша, където няма подходящи съоръжения за кацане или подходящо гориво;

13.

поставяне на рекорди, въздушни надпревари или подобни състезания;

14.

полет на въздухоплавателно средство, което отговаря на приложимите изисквания за летателна годност, преди да е било установено съответствие с изискванията за опазване на околната среда;

15.

за летателна дейност с нетърговска цел с индивидуално несложно въздухоплавателно средство или типове, за които не е целесъобразен сертификат за летателна годност или ограничен сертификат за летателна годност;

б)

в настоящата подчаст се създава процедура за издаване на разрешения за полет и за одобряване на свързаните с тях условия за полет и се определят правата и задълженията на заявителите за такива разрешения и одобрения на условия за полет и на притежателите на същите.“;

27.

21A.703 се заменя със следното:

а)

всяко физическо или юридическо лице е допустимо да бъде заявител за разрешение за полет с изключение на разрешение за полет, поискано за целите на 21А.701(а)15, когато заявителят трябва да е собственик;

б)

всяко физическо или юридическо лице е допустимо да кандидатства за одобрение на условията за полет.“;

28.

21.710(в) се заменя със следното:

„в)

Преди да одобри условията за полет, Агенцията, компетентният орган или одобрената организация трябва да се уверят, че въздухоплавателното средство е способно да извършва безопасни полети при посочените условия и ограничения. Агенцията или компетентният орган могат да извършат или да поискат от заявителя да извърши всички необходими проверки или тестове за тази цел.“;

29.

21A.711 се заменя със следното:

а)

разрешение за полет (формуляр 20а на EASA, вж. допълнението) може да бъде издадено от компетентния орган съгласно условията, посочени в 21Б.525;

б)

надлежно одобрена проектантска организация може да издаде разрешение за полет (формуляр 20б на EASA, вж. допълнението) съгласно привилегията, предоставена от 21А.263(в)7, когато условията за полет от 21А.708 са били одобрени в съответствие с 21А.710;

в)

надлежно одобрена производствена организация може да издаде разрешение за полет (формуляр 20б на EASA, вж. допълнението) съгласно привилегията, предоставена от 21А.163(д), когато условията за полет от 21А.708 са били одобрени в съответствие с 21А.710;

г)

надлежно одобрена организация за управление поддържането на летателната годност може да издаде разрешение за полет (формуляр 20б на EASA, вж. допълнението) съгласно привилегията, предоставена от M.A.711 от приложение I (част М) към Регламент (ЕО) № 2042/2003, когато условията за полет от 21А.708 са били одобрени в съответствие с 21А.710;

д)

в разрешението за полет се посочва(т) целта(ите) и всякакви условия и ограничения, одобрени съгласно 21А.710;

е)

за разрешения, издадени съгласно буква б), в) или г), на компетентния орган се представя при първа възможност и не по-късно от три дни копие от разрешението за полет и свързаните с него условия за полет;

ж)

при доказателство, че някое от условията, посочени в 21А.723(а), не е спазено за разрешение за полет, което организация е издала съгласно буква б), в) или г), въпросната организация незабавно отнема разрешението за полет и информира компетентния орган.“;

30.

в 21A.723 буква а) се заменя със следното:

„а)

Разрешението за полет се издава за срок от максимум 12 месеца и остава в сила, при условие че:

1.

съответства на условията и ограниченията на 21А.711(д), свързани с разрешението за полет;

2.

разрешението за полет не е върнато или отнето;

3.

въздухоплавателното средство остава в същия регистър.“;

31.

в 21A.801 буква г) се заменя със следното:

„г)

За пилотирани аеростати идентификационната плочка, предписана в буква б), се прикрепя към обвивката на аеростата и се поставя, ако е практично, където е видима от оператора, когато аеростатът е напълнен. В допълнение кошът, носещата конструкция и всички подгряващи агрегати трябва да бъдат постоянно и забележимо маркирани с името на производителя, партидния номер или негов еквивалент, серийния номер или негов еквивалент.“;

32.

в 21A.804 буква а) се заменя със следното:

„а)

Всяка част или оборудване постоянно и забележимо се маркира със:

1.

име, търговска марка или символ, идентифициращ производителя по начин, определен от приложимите проектни данни; и

2.

партиден номер, както е определено в приложимите проектни данни; и

3.

буквите EPA за части и оборудване в съответствие с одобрени проектни данни, непринадлежащи на притежателя на типов сертификат на съответния продукт, освен за ETSO предмети.“;

33.

добавя се следната точка 21Б.125:

а)

Когато чрез одит или други средства компетентният орган е открил обективно доказателство, показващо несъответствие на притежателя на документ за съгласие с приложимите изисквания на раздел А от приложението (част 21), тези констатации се класифицират съгласно 21А.125Б(а).

б)

Компетентният орган предприема следните действия:

1.

при констатации от ниво 1 компетентният орган предприема незабавни действия за ограничаване, спиране на действието или отнемане изцяло или частично, в зависимост от значимостта на констатацията, на документа за съгласие до успешното приключване на коригиращите действия от организацията;

2.

при констатации от ниво 2 компетентният орган предоставя период за извършване на коригиращи действия в зависимост от същността на констатацията, но не по-дълъг от 3 месеца. При определени обстоятелства в края на този период и в зависимост от същността на констатацията компетентният орган може да удължи 3-месечния период при наличието на задоволителен план с коригиращи действия.

в)

Компетентният орган предприема действия за временно прекратяване, изцяло или частично, на документа за съгласие, в случай че организацията не изпълни графика, зададен от компетентния орган.“;

34.

в 21Б.135(б)2 „21A.125(б)“ се заменя с „21A.125A(б)“;

35.

21Б.143 се заличава;

36.

21Б.145 се заменя със следното:

а)

Ограничаването, спирането на действието или отнемането на документа за съгласие се съобщава писмено на притежателя на документа за съгласие. Компетентният орган посочва причините за ограничаването, спирането на действието или отнемането и информира притежателя на документа за съгласие за правото му на обжалване.

б)

Когато действието на документ за съгласие е било спряно, то може да бъде подновено само като се възстанови съответствието с раздел А, подчаст Е от приложението (част 21).“;

37.

21Б.225 се заменя със следното:

а)

Когато чрез одит или други средства компетентният орган е открил обективно доказателство, показващо несъответствие на притежателя на одобрение за производствена организация с приложимите изисквания на раздел А от приложението (част 21), тези констатации се класифицират съгласно 21А.158(а).

б)

Компетентният орган предприема следните действия:

1.

при констатации от ниво 1 компетентният орган предприема незабавни действия за ограничаване, спиране на действието или отнемане изцяло или частично, в зависимост от значимостта на констатацията, на одобрението за производствена организация до успешното приключване на коригиращите действия от организацията;

2.

при констатации от ниво 2 компетентният орган предоставя период за извършване на коригиращи действия в зависимост от същността на констатацията, но не по-дълъг от 3 месеца. При определени обстоятелства в края на този период и в зависимост от същността на констатацията компетентният орган може да удължи 3-месечния период при наличието на задоволителен план с коригиращи действия.

в)

Компетентният орган предприема действия за временно прекратяване, изцяло или частично, на одобрението, в случай че организацията не изпълни графика, зададен от компетентния орган.“;

38.

в 21Б.235 буква а) се заменя със следното:

„а)

С цел да оправдае поддържане на одобрение на производствена организация, компетентният орган извършва продължаващо наблюдение:

1.

за да удостовери, че системата за качество на притежателя на одобрение за производствена организация съответства на раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част 21);

2.

за да удостовери, че организацията на притежателя на одобрение на производствена организация действа в съответствие с наръчника на производствената организация; и

3.

за да удостовери ефективността на процедурите от наръчника на производствената организация; и

4.

за да наблюдава чрез проби стандартите на продукта, частта или оборудването.“;

39.

21Б.325 се заменя със следното:

а)

Компетентният орган на държавата-членка по регистрация издава или изменя сертификата за шум (формуляр 25 на EASA, вж. допълнението) без безпричинно закъснение, когато той е удовлетворен, че са спазени изискванията на 21Б.326, както и приложимите изисквания на раздел А, подчаст З от настоящото приложение (част 21).

б)

Компетентният орган на държавата-членка по регистрация издава или изменя ограничения сертификат за летателна годност (формуляр 24 на EASA, вж. допълнението) без безпричинно закъснение, когато той е удовлетворен, че са спазени изискванията на 21Б.327, както и приложимите изисквания на раздел А, подчаст З от настоящото приложение (част 21).

в)

В допълнение към съответния сертификат за летателна годност, посочен в буква а) или б), за ново въздухоплавателно средство или за употребявано въздухоплавателно средство, произхождащо от държава, която не е членка на ЕС, компетентният орган на държавата-членка по регистрация издава първоначален сертификат за преглед на летателната годност (формуляр 15а на EASA, вж. допълнението).“;

40.

добавя се следната точка 21Б.326:

Компетентният орган на държавата-членка по регистрация издава сертификат за летателна годност за:

а)

Ново въздухоплавателно средство:

1.

При представяне на документацията, изисквана съгласно 21А.174(б)(2).

2.

Когато компетентният орган на държавата-членка по регистрация счита, че въздухоплавателното средство отговаря на одобрен проект и е в състояние за безопасна експлоатация. Това може да включва инспекции от компетентния орган на държавата-членка по регистрация.

б)

Употребявано въздухоплавателно средство:

1.

при представяне на документацията, изисквана съгласно 21А.174(б)(3), показваща, че:

i)

въздухоплавателното средство съответства на типов проект, одобрен съгласно типов сертификат или допълнителен типов сертификат, промяна или ремонт, одобрени в съответствие с приложение (част 21); и

ii)

отговаря на приложимите насоки за летателна годност; и

iii)

въздухоплавателното средство е бил инспектирано в съответствие с приложимите разпоредби на приложение I (част М) от Регламент (ЕО) № 2042/2003;

2.

когато компетентният орган на държавата-членка по регистрация счита, че въздухоплавателното средство отговаря на одобрен проект и е в състояние за безопасна експлоатация. Това може да включва инспекции от компетентния орган на държавата-членка по регистрация“;

41.

добавя се следната точка 21Б.327:

а)

компетентният орган на държавата-членка по регистрация издава ограничен сертификат за летателна годност за:

1.

Ново въздухоплавателно средство:

i)

при представяне на документацията, изисквана съгласно 21А.174(б)(2);

ii)

когато компетентният орган на държавата-члена по регистрация се увери, че въздухоплавателното средство е в съответствие с проект, одобрен от Агенцията съгласно ограничен типов сертификат, или със специфични спецификации за летателна годност, и е в състояние за безопасна експлоатация. Това може да включва инспекции от компетентния орган на държавата-членка по регистрация.

2.

Употребявано въздухоплавателно средство:

i)

при представяне на документацията, изисквана съгласно 21А.174(б)(3), показваща, че:

A)

въздухоплавателното средство съответства на проект, одобрен от Агенцията съгласно ограничен типов сертификат или специфични спецификации за летателна годност, както и всяка промяна на допълнителен типов сертификат или ремонт, одобрени в съответствие с приложение (част 21); и

Б)

отговаря на приложимите насоки за летателна годност; и

В)

въздухоплавателното средство е бил инспектирано в съответствие с приложимите разпоредби на приложение I (част М) от Регламент (ЕО) № 2042/2003;

ii)

когато компетентният орган на държавата-членка по регистрация счита, че въздухоплавателното средство отговаря на одобрен проект и е в състояние за безопасна експлоатация. Това може да включва инспекции от компетентния орган на държавата-членка по регистрация.

б)

За въздухоплавателно средство, което не може да отговори на съществените изисквания, посочени в Основния регламент, и което не е допустимо за ограничен типов сертификат, Агенцията, вземайки при необходимост предвид отклонения от тези съществени изисквания:

1.

издава и проверява съответствието със специфичните изисквания за летателна годност, осигуряващи адекватна безопасност по отношение на предполаганото използване, и

2.

определя ограничения за използване на въпросното въздухоплавателно средство.

в)

Ограниченията за използване се свързани с ограничени сертификати за летателна годност, включително ограничения за въздушно пространство, като при необходимост се отчитат отклоненията от съществените изисквания за летателна годност, установени в Основния регламент.“;

42.

21Б.525 се заменя със следния текст:

Компетентният орган издава разрешение за полет (формуляр 20а на EASA, вж. допълнението) без неоправдано забавяне:

1.

при представяне на данните, изисквани от 21А.707; и

2.

когато са одобрени посочените в 21A.708 условия за полет съгласно 21A.710; и

3.

когато компетентният орган, чрез свои проучвания, които може да включват инспекции, или чрез процедури, договорени със заявителя, се увери, че въздухоплавателното средство съответства на проекта, определен съгласно 21А.708 преди полета.“;

43.

Допълнение I се заменя със следното:

„Допълнение I

Сертификат за пускане в експлоатация — формуляр 1 на EASA, посочен в приложението (част 21)

Image

Указания за използване на формуляр 1 на EASA

Тези указания се отнасят единствено до използването на формуляр 1 на EASA във връзка с производство. Следва да се обърне внимание на допълнение II към приложение I (част М) към Регламент (ЕО) № 2042/2003, което включва използването на формуляр 1 на EASA във връзка с техническото обслужване.

1.   ЦЕЛ И ИЗПОЛЗВАНЕ

1.1.

Основна цел на сертификата е да бъде декларирана летателната годност на нови въздухоплавателни продукти, части и прибори (наричани по-долу „продукт/и“).

1.2.

Трябва да се установи съответствие между сертификата и продукта/ите. Издаващият орган трябва да съхранява сертификата във форма, която позволява проверка на първоначалните данни.

1.3.

Сертификатът е приемлив за много въздухоплавателни органи, но може да зависи от двустранни споразумения и/или политиката на въздухоплавателния орган. Следователно посочените в сертификата „одобрени проектни данни“ се отнасят за одобрение, предоставено от въздухоплавателния орган на страната вносител.

1.4.

Сертификатът не представлява известие за доставка или транспортиране.

1.5.

Не може въздухоплавателни средства да бъдат пускани в експлоатация въз основа на сертификата.

1.6.

Сертификатът не предоставя одобрение за монтаж на продукта на конкретно въздухоплавателно средство, двигател или витло, а помага на крайния потребител да получи информация относно одобрението на неговата летателна годност.

1.7.

Не е позволено да се смесват продукти, пуснати в експлоатация след производство и такива след техническо обслужване, в един сертификат.

1.8.

Не е позволено да се смесват продукти, сертифицирани в съответствие с „одобрени данни“ и с „неодобрени данни“, в един сертификат.

2.   ОБЩ ФОРМАТ

2.1.

Сертификатът трябва да отговаря на приложения формат, включително номерата и мястото на полетата. Размерите на всяко поле могат да се променят в съответствие с отделните заявления, но не до степен, която би направила сертификата неразпознаваем.

2.2.

Сертификатът трябва да бъде във формат „landscape“, като общият размер може да бъде значително намален или увеличен, при условие че сертификатът остава разпознаваем и четлив. Ако има каквито и да било съмнения, следва да се проведе консултация с компетентния орган.

2.3.

Декларацията за отговорност на потребителя/монтажника може да бъде поставена на една от страните на формуляра.

2.4.

Печатният текст трябва да бъде ясен и четлив, за да дава възможност за лесно прочитане.

2.5.

Удостоверението може да бъде предварително отпечатано или изготвено на компютър, но и в двата случая отпечатаният текст и знаци трябва да бъдат ясни и четливи в съответствие с определения формат.

2.6.

Сертификатът трябва да е на английски език и ако това е целесъобразно, на още един или няколко езика.

2.7.

Данните, които трябва да се въведат в сертификата, могат да бъдат или отпечатани на машина/компютър, или написани на ръка, като се използват главни букви, и текстът трябва да позволява лесно разчитане.

2.8.

Използването на абревиатури следва да се сведе до минимум с цел постигне на яснота.

2.9.

Мястото, останало върху обратната страна на сертификата, може да се използва от издаващия орган за нанасяне на допълнителна информация, но не трябва да съдържа части от декларацията за съответствие. Всяко използване на обратната страна на сертификата трябва да бъде посочено в съответното поле на лицевата страна на сертификата.

3.   КОПИЯ

3.1.

Броят на копията от сертификата, изпратени на клиента или съхранени от издаващия орган, не е ограничен.

4.   ГРЕШКА/ГРЕШКИ ВЪРХУ СЕРТИФИКАТА

4.1.

Ако крайният потребител открие грешка/грешки върху даден сертификат, той трябва да уведоми за това писмено издаващия орган. Издаващият орган може да издаде нов сертификат, ако той може да провери и коригира грешката/грешките.

4.2.

Новият сертификат трябва да има нов номер за проследяване, подпис и дата.

4.3.

Молбата за нов сертификат може да бъде удовлетворена без повторна проверка на състоянието на продукта/продуктите. Новият сертификат не представлява декларация относно настоящото състояние и в него в поле 12 следва да е посочен предишният сертификат заедно със следната декларация: „С настоящия сертификат се коригира/т грешката/ите в поле/та [впишете съответните полета] в сертификат [впишете номера за проследяване], от дата [впишете дата на първоначално издаване]; той не се отнася до съответствие/условия/пускане в експлоатация“. И двата сертификата се съхраняват в съответствие с периода на съхранение на първия.

5.   СЪСТАВЯНЕ НА СЕРТИФИКАТ ОТ ИЗДАВАЩИЯ ОРГАН

Поле 1 Компетентен орган/държава, издаващ/а одобрението

Посочете наименованието на компетентния орган и страната, под чиято юрисдикция е издаден този сертификат. Когато компетентният орган е Агенцията, трябва да се посочи единствено „EASA“.

Поле 2 Заглавие на формуляр 1 на EASA

„СЕРТИФИКАТ ЗА ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ФОРМУЛЯР 1 НА EASA“

Поле 3 Номер за проследяване на формуляра

Впишете уникалния номер, генериран от системата/процедурата за номериране на организацията, посочена в поле 4; той може да съдържа букви/цифри.

Поле 4 Име и адрес на организацията

Впишете пълното име и адрес на производствената организация (вж. формуляр 55 на EASA, лист А), която пуска в експлоатация продукта/продуктите, за който/които се отнася сертификатът. Поставянето на лого и други знаци на организацията е разрешено, ако те могат да се съберат в рамките на полето.

Поле 5 Работна заявка/договор/фактура

За да бъде улеснен потребителят при проследяване на продукта/продуктите, впишете номера на работната заявка, на договора, на фактурата или друг подобен референтен номер.

Поле 6 Продукт

Впишете номерата на редовете на продукта, когато за един продукт има повече от един ред. Това поле позволява лесно препращане към поле 12 Забележки.

Поле 7 Описание

Впишете името или описанието на продукта. Следва да се отдава предпочитание на термина, използван в инструкциите за продължаваща летателна годност или данните относно техническото обслужване (напр. илюстриран каталог на частите, ръководство за техническо обслужване на въздухоплавателното средство, сервизен бюлетин, ръководство за техническо обслужване на компонентите).

Поле 8 Номер на частта

Впишете посочения върху продукта или върху етикета/опаковката номер на частта. За двигатели или витла може да се използва типово обозначаване.

Поле 9 Брой

Посочете броя на продуктите.

Поле 10 Сериен номер

Впишете серийния номер, ако разпоредбите изискват идентификация на продукта по сериен номер. В допълнение можете да впишете всеки друг сериен номер, който не се изисква съгласно разпоредбите. Ако върху продукта липсва сериен номер, впишете „N/A“.

Поле 11 Статус/задача

Впишете „ПРОТОТИП“ или „НОВ“.

Впишете „ПРОТОТИП“ за:

i)

Производство на нов продукт в съответствие с неодобрени проектни данни.

ii)

Повторно сертифициране на организацията, посочена в поле 4 на предишния сертификат, след промени или корекции на даден продукт преди влизане в експлоатация (например след промяна в проекта, отстраняване на дефект, инспекция или тест, или подновяване на срока на годност.). В поле 12 се нанасят данните за първоначалното пускане в експлоатация и извършените промени или корекции.

Впишете „НОВ“ за:

i)

Производство на нов продукт в съответствие с одобрени проектни данни.

ii)

Повторно сертифициране на организацията, посочена в поле 4 на предишния сертификат, след промени или корекции на даден продукт преди влизане в експлоатация (например след промяна в проекта, отстраняване на дефект, инспекция или тест, или подновяване на срока на годност.). В поле 12 се нанасят данните за първоначалното пускане в експлоатация и извършените промени или корекции.

iii)

Повторно сертифициране от производителя на продукта или от организацията, посочена в поле 4 на предишния сертификат, на продукти от „прототип“ (съответствие само с неодобрени данни) на „нов“ (съответствие с одобрени данни и в състояние за безопасна експлоатация) след одобрение на приложимите проектни данни, при условие че проектните данни не са променени. В поле 12 се попълва следната декларация:

ПОВТОРНО СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ПРОДУКТИ ОТ „ПРОТОТИП“ НА „НОВ“: С НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ СЕ ПОТВЪРЖДАВА ОДОБРЕНИЕТО НА ПРОЕКТНИТЕ ДАННИ [ВПИШЕТЕ НОМЕР ТC/STC, НИВО НА ПРЕГЛЕДА], ОТ ДАТА [ВПИШЕТЕ ДАТАТА, АКО Е НЕОБХОДИМО ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТАТУСА НА ПРЕГЛЕДА], СЪГЛАСНО КОИТО Е/СА ПРОИЗВЕДЕН(И) НАСТОЯЩИЯТ ПРОДУКТ/НАСТОЯЩИТЕ ПРОДУКТИ

Опцията „одобрени проектни данни и са в състояние за безопасна експлоатация“ следва да се маркира в поле 13а.

iv)

Проверка на нов продукт, който вече е бил пуснат в експлоатация, преди да влезе в експлоатация съгласно определените от клиента стандарти или спецификации (данните за които се попълват в поле 12 заедно с данните за първоначалното пускане в експлоатация), или установяване на летателна годност (в поле 12 се вписва обяснение на основанието за пускане в експлоатация и данни относно първоначалното пускане в експлоатация).

Поле 12 Забележки

Опишете работата, посочена в поле 11, пряко или чрез посочване на съответната документация, необходима, за да може потребителят или монтажникът да определи летателната годност на продукта/продуктите във връзка със сертифицираната работа. При необходимост може да се използва допълнителен лист и да се посочи във формуляр 1 на EASA. Във всяка декларация трябва ясно да се посочва за кой/кои продукт/продукти от поле 6 се отнася той. Ако липсва декларация, се записва „няма“.

В поле 12 впишете основанието за пускане в експлоатация на неодобрени проектни данни (например предстоящо издаване на типов сертификат, само за тестове, предстоящо одобрение на данните).

Ако данните се разпечатват от електронен формуляр 1 на EASA, всички данни, които не може да бъдат вписани в други полета, се вписват в това поле.

Поле 13а

Отбележете само една от двете опции:

1.

Отбележете „одобрени проектни данни и са в състояние за безопасна експлоатация“ ако продуктът/продуктите е/са произведен/и съгласно одобрени проектни данни и е/са в състояние за безопасна експлоатация.

2.

Отбележете „неодобрени проектни данни, посочени в поле 12“, ако продуктът/продуктите е/са произведен/и чрез използване на приложими неодобрени проектни данни. В поле 12 посочете данните (например предстоящо издаване на типов сертификат, само за тестове, предстоящо одобрение на данните).

Не е позволено да се смесват продукти, пуснати в експлоатация в съответствие с „одобрени проектни данни“ и с „неодобрени проектни данни“, в един сертификат.

Поле 13б Подпис на упълномощено лице

В това поле се подписва упълномощеното лице. Единствено лицата, които са изрично упълномощени съгласно разпоредбите и политиките на компетентния орган, имат право да полагат своя подпис на това място. Може да бъде добавен уникален номер, чрез който се идентифицира упълномощеното лице, за да се улесни неговото разпознаване.

Поле 13в Номер на одобрението/разрешителното

Впишете референтния номер на одобрението/разрешителното. Този референтен номер се издава от компетентния орган.

Поле 13г Име

Впишете четливо името на лицето, което полага подписа си в поле 13б.

Поле 13д Дата

Впишете датата, на която е положен подпис в поле 13б, по следния начин: дд = деня с две цифри, ммм = първите 3 букви от името на месеца, гггг = годината с 4 цифри.

Полета 14а—14д

Общи изисквания за полета 14а—14д:

Не се използват за пускане в експлоатация след производство. Оцветете в сиво, потъмнете или маркирайте по друг начин, за да се избегне непреднамерено или нерегламентирано използване.

Отговорности на потребителя/монтажника

Включете следната декларация в сертификата, за да уведомите крайните потребители, че те не са освободени от техните отговорности, свързани с монтажа и използването на който и да е продукт, включен във формуляра:

„НАСТОЯЩИЯТ СЕРТИФИКАТ НЕ ДАВА АВТОМАТИЧНО ПРАВО ЗА МОНТАЖ НА ПРОДУКТА(ИТЕ).

КОГАТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ/МОНТАЖНИКЪТ ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ ОРГАНИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, ПОСОЧЕНИ В ПОЛЕ 1, Е ВАЖНО ПОТРЕБИТЕЛЯТ/МОНТАЖНИКЪТ ДА СЕ УВЕРИ, ЧЕ НЕГОВИТЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ ОРГАНИ ПРИЕМАТ ПРОДУКТИ ОТ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, ПОСОЧЕНИ В ПОЛЕ 1.

ИНФОРМАЦИЯТА В ПОЛЕТА 13А И 14А НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МОНТАЖА НА ПРОДУКТА. ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МОНТАЖА, ИЗДАДЕНО В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/МОНТАЖНИКА, ПРЕДИ ДА БЪДАТ РАЗРЕШЕНИ ПОЛЕТИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО.““

44.

Допълнение II се заменя със следното:

„Допълнение II

Сертификат за преглед на летателна годност — формуляр 15а на EASA

Image

45.

Допълнение IV се заменя със следното:

„Допълнение IV

Ограничен сертификат за летателна годност — формуляр 24 на EASA

ЛОГО на компетентния орган

ОГРАНИЧЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ

 (1)

[Държава-членка по регистрация]

[КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН НА ДЪРЖАВАТА-ЧЛЕНКА]

 (1)

1.

Националност и регистрационни знаци

2.

Производител и обозначаване на въздухоплавателното средство от производителя

3.

Сериен номер на въздухоплавателното средство

4.

Категории

5.

Настоящият сертификат за летателна годност се издава съгласно (2) [Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване от 7 декември 1944 година] и Регламент (ЕО) № 216/2008, член 5, параграф 4, буква б) по отношение на горепосоченото въздухоплавателно средство, за което се счита, че има летателна годност, когато преминава техническо обслужване и се експлоатира в съответствие с горепосочените и с приложимите експлоатационни ограничения.

В допълнение се прилагат следните ограничения:

 (1)

 (2) [Въздухоплавателното средство може да се използва за международно въздухоплаване независимо от горните ограничения].

 

Дата на издаване:

 

Подпис:

6.

Настоящият ограничен сертификат за летателна годност е валиден, освен ако бъде отнет от компетентния орган на държавата-членка по регистрация.

Настоящият сертификат се придружава от валиден сертификат за преглед на летателната годност.

Формуляр 24 на EASA, издание 2.

Настоящият сертификат се намира на борда на въздухоплавателното средство по време на всеки полет

46.

Допълнение V се заменя със следното:

„Допълнение V

Сертификат за летателна годност — формуляр 25 на EASA

ЛОГО на компетентния орган

СЕРТИФИКАТ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ

 (3)

[Държава-членка по регистрация]

[КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН НА ДЪРЖАВАТА-ЧЛЕНКА]

 (3)

1.

Националност и регистрационни знаци

2.

Производител и обозначаване на въздухоплавателното средство от производителя

3.

Сериен номер на въздухоплавателното средство

4.

Категории

5.

Настоящият сертификат за летателна годност се издава съгласно Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване от 7 декември 1944 г. и Регламент (ЕО) № 216/2008, член 5, параграф 2, буква в) по отношение на горепосоченото въздухоплавателно средство, за което се счита, че има летателна годност, когато преминава техническо обслужване и се експлоатира в съответствие с горепосочените и с приложимите експлоатационни ограничения.

Ограничения/забележка:

 (3)

 

Дата на издаване:

 

Подпис:

6.

Настоящият сертификат за летателна годност е валиден, освен ако бъде отнет от компетентния орган на държавата-членка по регистрация.

Настоящият сертификат се придружава от валиден сертификат за преглед на летателната годност.

Формуляр 25 на EASA, издание 2

Настоящият сертификат се намира на борда на въздухоплавателното средство по време на всеки полет

47.

Допълнение VII се заменя със следното:

„Допълнение VII

Декларация за съответствие на въздухоплавателното средство — формуляр 52 на EASA

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО

1.

Държава на производство

2.

[ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА] (4) Държава-членка на Европейския съюз (5)

3.

Реф. № на декларацията:

4.

Организация

5.

Тип въздухоплавателно средство

6.

Реф. номера на типовите сертификати:

7.

Регистрация или обозначаване на въздухоплавателното средство

8.

Идентификационен номер на производителя

9.

Данни за двигателите/витлата (6)

10.

Изменения и/или сервизни бюлетини (6)

11.

Насоки за летателна годност

12.

Признаване

13.

Изключения, освобождаване или дерогации (6)

14.

Забележки

15.

Сертификат за летателна годност

16.

Допълнителни изисквания

17.

Декларация за съответствие

С настоящото се удостоверява, че това въздухоплавателно средство отговаря напълно на сертифицирания типов проект и на точки 9, 10, 11, 12 и 13 по-горе.

Въздухоплавателното средство е в състояние за безопасна експлоатация.

Тестовете на въздухоплавателното средство в полет са преминали задоволително.

18.

Подписано

19.

Име

20.

Дата (д/м/г)

21.

Референтен номер на одобрението за производствена организация

Формуляр 52 на EASA, издание 2

Указания за ползване на декларацията за съответствие на въздухоплавателното средство — формуляр 52 на EASA

1.   ЦЕЛ И ОБХВАТ

1.1.

Ползването на декларацията за съответствие на въздухоплавателното средство, издадена от производител, който произвежда съгласно част 21, раздел А, подчаст Е, е описано в 21A.130 и съответните приемливи средства за осигуряване на съответствие.

1.2.

Целта на декларацията за съответствие на въздухоплавателното средство (формуляр 52 на EASA), издадена съгласно част 21, раздел А, подчаст Ж, е да предостави възможност на притежателя на подходящо одобрение за производствена организация да се възползва от привилегиите за получаване на индивидуален сертификат за летателна годност на въздухоплавателното средство от държавата-членка по регистрация.

2.   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

2.1.

Декларацията за съответствие трябва да отговаря на приложения формат, включително номерата и мястото на полетата. Размерите на всяко поле могат да се променят в съответствие с информацията в него, но не до степен, която би направила декларацията за съответствие неразпознаваема. Ако има каквито и да било съмнения, следва да се проведе консултация с компетентния орган.

2.2.

Декларацията за съответствие трябва да бъде предварително отпечатана или изготвена на компютър, но и в двата случая отпечатаният текст и знаци трябва да бъдат ясни и четливи. Предварително отпечатване на текст е разрешено в съответствие с приложения образец, но не е разрешено да се отпечатват други декларации за сертифициране.

2.3.

Попълването може да се извърши чрез отпечатване на машина/компютър или на ръка, като се използват главни букви с цел лесно разчитане. Това може да стане на английски език и ако това е целесъобразно, на още един или няколко от официалните езици на държавата-членка, която издава декларацията.

2.4.

Одобрената производствена организация съхранява копие от декларацията и от всички съответни притурки.

3.   СЪСТАВЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ОТ ИЗДАВАЩИЯ ОРГАН

3.1.

За да бъде валидна декларацията, трябва да бъдат попълнени всички полета.

3.2.

Не може да бъде издадена декларация за съответствие на компетентния орган на държавата-членка по регистрация, ако не е одобрен проектът на въздухоплавателното средство и монтираните продукти.

3.3.

Информацията, изисквана в полета 9, 10, 11, 12, 13 и 14, може да се предостави чрез посочване на отделни документи, които производствената организация съхранява, освен ако компетентният орган реши друго.

3.4.

Не се предвижда настоящата декларация за съответствие да включва оборудване, което може да бъде необходимо да се инсталира с цел спазване на приложимите експлоатационни правила. Някои от тези отделни продукти обаче могат да бъдат включени в поле 10 или в одобрения типов проект. В тази връзка се напомня на операторите за тяхната отговорност да осигурят спазване на приложимите експлоатационни правила по отношение на техните конкретни дейности.

Поле 1

Впишете държавата на производство.

Поле 2

Компетентният орган, който отговаря за издаването на декларацията за съответствие.

Поле 3

В това поле следва да се отпечата предварително уникален сериен номер за осигуряване на контрол върху декларацията и за проследяване. Ако документът се изготвя от компютър, не е необходимо номерът да се отпечатва предварително, когато компютърът е програмиран да генерира и отпечатва уникален номер.

Поле 4

Пълното наименование и адрес на организацията, която издава декларацията. Това поле може да бъде предварително отпечатано. Поставянето на лого и други знаци е разрешено, ако логото може да се събере в рамките на полето.

Поле 5

Пълно изписване на типа на въздухоплавателното средство, както е определен в типовия сертификат и съответния формуляр с характеристики (data sheet).

Поле 6

Референтен номер и издание на типовия сертификат за съответното въздухоплавателно средство.

Поле 7

Ако въздухоплавателното средство е регистрирано, тогава това обозначаване е регистрационният знак. Ако въздухоплавателното средство не е регистрирано, тогава това е обозначаване, прието от компетентния орган на държавата-членка и ако е приложимо, от компетентния орган на трета държава.

Поле 8

Идентификационният номер, даден от производителя с цел упражняване на контрол, проследяване и поддържане на продукта. Това понякога се нарича „сериен номер на производителя“ или „номер на проектанта“.

Поле 9

Пълно изписване на типа на двигателя и витлото/витлата, както са определени в съответния типов сертификат и формуляра с характеристики (data sheet). Трябва да се посочат и техните производствени идентификационни номера и съответното местоположение.

Поле 10

Одобрени промени в проекта в определението на въздухоплавателното средство.

Поле 11

Изброяване на всички приложими насоки за летателна годност (или техни еквиваленти) и декларация за съответствие, заедно с описание на метода на съответствие за отделното въздухоплавателно средство, включително продукти и монтирани части, прибори и оборудване. Следва да се отбележат всички бъдещи дати на изисквания за осигуряване на съответствие.

Поле 12

Одобрено непреднамерено отклонение от одобрения типов проект, в някои случаи познато като признаване, отклонение или несъответствие.

Поле 13

Тук могат да бъдат включени само договорени изключения, освобождаване или дерогации.

Поле 14

Забележки. Всяка декларация, информация, конкретни данни или ограничения, които могат да окажат въздействие върху летателната годност на въздухоплавателното средство. Ако липсва подобна информация или данни, впишете: „НЯМА“.

Поле 15

Впишете „Сертификат за летателна годност“ или „Ограничен сертификат за летателна годност“ или за изисквания сертификат за летателна годност.

Поле 16

В това поле следва да се попълнят допълнителни изисквания, като например тези, съобщени от страната вносител.

Поле 17

Валидността на декларацията за съответствие зависи от попълването на всички полета на формуляра. Копие от доклада за полетния тест заедно с всички отбелязани откази и данни за корекции трябва да се съхранява от притежателя на одобрение за производствена организация. Докладът трябва да бъде подписан като задоволителен от съответния персонал, отговарящ за сертифицирането, и от член на полетния екипаж, например от пилот изпитател или инженер, който извършва полетни изпитания. Извършваните полетни тестове са тези, определени съгласно контрола на системата за качество, както е определено в 21A.139, и по-специално в 21A.139(б)(1)(vi), за да се гарантира, че въздухоплавателното средство е в съответствие с приложимите проектни данни и е в състояние за безопасна експлоатация.

Списъкът на предоставените продукти в потвърждение на безопасната експлоатация от настоящата декларация се съхранява от притежателя на одобрение за производствена организация.

Поле 18

Декларацията за съответствие може да бъде подписана от лицето, упълномощено да направи това от притежателя на одобрение за производствена организация, в съответствие с 21A.145(г). Не трябва да се използва гумен печат.

Поле 19

Името на лицето, което полага подпис върху сертификата, трябва да бъде напечатано или изписано четливо.

Поле 20

Вписва се датата, на която е подписана декларацията за съответствие.

Поле 21

Трябва да се посочи референтният номер на одобрението от компетентния орган.

48.

Допълнение IX се заменя със следното:

„Допълнение IX

Сертификати за одобрение на производствена организация, посочени в подчаст Ж от приложението (част 21) — формуляр 55 на EASA

Image

Image

49.

Допълнение X се заменя със следното:

„Допълнение X

Документ за съгласие — формуляр 65 на EASA, посочен в подчаст Е от приложението (част 21)

Image


(1)  За ползване от държавата по регистрация.

(2)  Ненужното се заличава.“;

(3)  За ползване от държавата по регистрация“;

(4)  Или EASA, ако EASA е компетентният орган.

(5)  Да се заличи за държави, които не са членки на ЕС или EASA.

(6)  Ненужното се заличава.“