10.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 324/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1185/2009НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 ноември 2009 година

относно статистиката за пестициди

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, в светлината на съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет на 10 ноември 2009 г. (2),

като имат предвид, че:

(1)

Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. за установяване на Шеста програма за действие на Общността за околната среда (3) призна необходимостта от по-нататъшно намаляване на въздействието на пестицидите върху човешкото здраве и околната среда и по-специално на въздействието, дължащо се на употребата на пестициди в селското стопанство. Това решение подчерта необходимостта от постигане на по-устойчива употреба на пестициди и призова за значително цялостно намаляване на рисковете и за употреба на пестициди, съответстваща на необходимата защита на културите.

(2)

В своето съобщение до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет, озаглавено „Към тематична стратегия за устойчива употреба на пестициди“, Комисията призна необходимостта от подробна, хармонизирана и осъвременена статистика за продажбата и употребата на пестициди на равнище Общността. Такава статистика е необходима за оценка на политиките на Европейския съюз по отношение на устойчивото развитие и за изчисляване на подходящи показатели относно рисковете за здравето и околната среда, свързани с употребата на пестициди.

(3)

Наличието на хармонизирана и съпоставима статистика на Общността относно продажбите и употребата на пестициди е от съществено значение за разработване и контрол на законодателството и политиките на Общността в контекста на тематичната стратегия за устойчива употреба на пестициди.

(4)

Тъй като ефектът от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (4) няма да стане ясен до завършването на първата оценка на активните вещества, използвани в биоциди, нито Комисията, нито повечето държави-членки в момента имат достатъчно знания или опит, за да предложат по-нататъшни мерки относно биоцидите. Следователно обхватът на настоящия регламент следва да се ограничи до пестицидите, които са обхванати от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (5), във връзка с които вече е налице значителен опит при събирането на данни.

(5)

Въпреки това се очаква, че предвид резултатите от оценката на Директива 98/8/ЕО и въз основа на оценка на въздействието, приложното поле на настоящия регламент ще бъде разширено, така че да включва биоцидни продукти.

(6)

Многогодишният опит на Комисията при събиране на данни за продажбата и употребата на пестициди показва необходимостта от хармонизирана методология за събиране на статистически данни на равнището на Общността, както от етапа на пускане на пазара, така и от потребителите. Освен това, като се има предвид целта за изчисляване на подходящи показатели на риска в съответствие с целите на тематичната стратегия за устойчива употреба на пестициди, статистиката трябва да е подробна, като включва и нивото на активните вещества.

(7)

Сред различните варианти за събиране на данни, разгледани при оценяване на въздействието на тематичната стратегия за устойчива употреба на пестициди, задължителното събиране на данни беше препоръчано като най-добър вариант, тъй като би дало възможност за създаване на точни и надеждни данни относно пускането на пазара и употребата на пестициди по бърз и икономически ефективен начин.

(8)

Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика (6) представлява референтната рамка за разпоредбите на настоящия регламент, като по-специално изисква спазване на стандартите за професионална независимост, безпристрастност, обективност, надеждност, съотношение „стойност-ефикасност“ и статистическа поверителност.

(9)

Предаването на поверителни статистически данни се урежда с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 223/2009. Мерките, предприети в съответствие с тези регламенти, осигуряват физическата и логическа защита на поверителните данни и гарантират, че при изготвянето и разпространяването на статистиката на Общността не се извършва неправомерно разкриване и използване на данни за нестатистически цели.

(10)

Публикуването и разпространението на данни, събрани съгласно настоящия регламент, се урежда от разпоредбите, предвидени в Регламент (ЕО) № 223/2009. Мерки, предприети в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009, осигуряват физическата и логическа защита на поверителните данни и гарантират, че при произвеждането и разпространяването на статистическа информация на Общността не се извършва неправомерно разкриване и използване на данни за нестатистически цели.

(11)

Данни относно пускането на пазара и използването на пестициди, които следва да се представят в съответствие с Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестицидите (7) и Регламент (ЕО) № 1107/2009 следва да бъдат оценявани съгласно съответните разпоредби от посочената директива и от посочения регламент.

(12)

Настоящият регламент следва да се прилага, без да се засягат разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда (8) и на Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (9).

(13)

За да се осигурят съпоставими резултати, статистиката за пестициди следва да се изготвя в съответствие с конкретно определена разбивка, в подходяща форма и в определен срок след края на референтната година, съгласно приложенията към настоящия регламент.

(14)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (10).

(15)

По-специално, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за определяне на третираната площ и за адаптиране на приложение III. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(16)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно установяването на обща рамка за системно произвеждане на статистика на Общността относно пускането на пазара и употребата на пестициди, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(17)

Проведена бе консултация със Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (11),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет, приложно поле и цели

1.   Настоящият регламент установява обща рамка за системно произвеждане на статистика на Общността относно пускането на пазара и употребата на тези пестициди, които са продукти за растителна защита, определени в член 2, буква а), подточка i).

2.   Статистиката се отнася за:

годишните количества пестициди, пуснати на пазара, в съответствие с приложение I;

годишните количества на пестицидите, използвани в съответствие с приложение II.

3.   Статистиката, както и други свързани с тях данни, се използва по-специално за целите на членове 4 и 15 от Директива 2009/128/ЕО.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„пестициди“ означава:

i)

продукт за растителна защита съгласно определението в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009;

ii)

биоциден продукт съгласно определението в член 2, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО.

б)

„вещества“ означава вещества съгласно определеното в член 3, точка 2 от Регламент (ЕО) №.1107/2009, включително активни вещества, антидоти и синергисти;

в)

„активни вещества“ означава активни вещества посочени в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009;

г)

„антидоти“ означава антидоти съгласно посоченото в член 2, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2009;

д)

„синергисти“ означава синергисти съгласно посоченото в член 2, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1107/2009;

е)

„пускане на пазара“ е пускане на пазара съгласно определението в член 3, точка 9 от Регламент (ЕО) № 1107/2009;

ж)

„притежател на разрешението“ означава притежател на разрешението съгласно определеното в член 3, точка 24 от Регламент (ЕО) № 1107/2009;

з)

„селскостопанска употреба“ означава всеки вид употреба на продукт за растителна защита, свързана пряко или непряко с производството на растителни продукти в рамките на стопанската дейност на дадено земеделско стопанство;

и)

„професионален ползвател“ означава професионален ползвател съгласно определението в член 3, точка 1 от Директива 2009/128//ЕО;

й)

„земеделско стопанство“ означава земеделско стопанство съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи (12).

Член 3

Събиране, предаване и обработка на данните

1.   Държавите-членки събират данните, необходими за определяне на характеристиките, изброени в приложение I, на годишна основа и за определяне на характеристиките, изброени в приложение II - на периоди от пет години, чрез:

изследвания,

информация относно пускането на пазара и употребата на пестициди, като се вземат предвид, по-специално, задълженията съгласно член 67 от Регламент (ЕО) № 1107/2009,

административни източници, или

съчетание от тези средства, включително процедури за статистически прогнози, основани на експертни мнения или модели.

2.   Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) статистическите резултати, включително поверителни данни, в съответствие с графиците и периодичността, посочени в приложения I и II. Данните се представят в съответствие с класификацията в приложение III.

3.   Държавите-членки предават данните в електронна форма, в съответствие с подходящия технически формат, който Комисията (Евростат) следва да приеме в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 6, параграф 2.

4.   Поради съображения за поверителност, преди публикуването Комисията (Евростат) обобщава данните в съответствие с класовете химични вещества или категориите продукти, посочени в приложение III, като надлежно отчита защитата на поверителните данни на равнище отделна държава-членка. Поверителните данни се използват от националните органи и от Комисията (Евростат) само за статистически цели в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

Член 4

Оценка на качеството

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат критериите за качество, посочени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

2.   Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) доклади относно качеството на предадените данни, както е посочено в приложения I и II. Комисията (Евростат) извършва оценка на качеството на предадените данни.

Член 5

Мерки за прилагане

1.   Подходящият технически формат за предаване на данни се приема в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 6, параграф 2.

При необходимост Комисията може да промени изискванията, свързани с предоставянето на докладите за качеството, описани в раздел 6 от приложения I и II. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 6, параграф 3.

2.   Комисията приема определение на „третирана площ“, посочена в раздел 2 от приложение II. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 6, параграф 3.

3.   Комисията адаптира редовно и най-малко на всеки пет години списъка на веществата, които трябва да бъдат обхванати, и класификацията им по категории продукти и класове химически вещества съгласно приложение III. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 6, параграф 3.

Член 6

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с член 7 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 7

Доклад

Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящия регламент на всеки пет години. Този доклад оценява по-специално качеството на предадените данни съгласно член 4, методите за събиране на данни, тежестта за бизнеса, земеделските стопанства и националните администрации, както и ползата от тази статистика в контекста на тематичната стратегия за устойчива употреба на пестицидите, по-специално по отношение на целите, определени в член 1. Ако е подходящо, той съдържа предложения предназначени да повишат по-нататък качеството на данните и методите за събиране на данни, с което да се подобри обхвата и съпоставимостта на данните и да се ограничи тежестта за бизнеса, земеделските стопанства и националните администрации.

Първият доклад се представя до 31 декември 2016 г.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 25 ноември 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

Å. TORSTENSSON


(1)  ОВ C 256, 27.10.2007 г., стр. 86.

(2)  Становище на Европейския парламент от 12 март 2008 г. (ОВ C 66 E, 20.3.2009 г., стр. 98), Обща позиция на Съвета от 20 ноември 2008 г. (ОВ C 38 E, 17.2.2009 г., стр. 1), Позиция на Европейския парламент от 24 април 2009 г. (все още непубликувана в Официален вестник), Решение на Съвета от 16 ноември 2009 г. и Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2009 г.

(3)  ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1

(6)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.

(7)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71

(8)  ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.

(9)  ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13.

(10)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(11)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(12)  ОВ L 321, 1.12.2008 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СТАТИСТИКА ОТНОСНО ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПЕСТИЦИДИ

Раздел 1

Обхват

Статистиката обхваща веществата, изброени в приложение III, които се съдържат в пестицидите, пуснати на пазара във всяка държава-членка. Обръща се специално внимание на избягването на двойното броене в случай на видоизменяне на даден продукт или прехвърляне на разрешение между притежатели на такова разрешение.

Раздел 2

Променливи величини

Изчислява се количеството на всяко от веществата, изброени в приложение III, които се съдържат в пестициди, пуснати на пазара във всяка държава-членка.

Раздел 3

Мерна единица за докладване

Данните се изразяват в килограми вещество.

Раздел 4

Референтен период

Референтен период е календарната година.

Раздел 5

Първи референтен период, периодичност и предаване на резултати

1.

Първият референтен период е втората календарна година след 30 декември 2009 година.

2.

Държавите-членки предоставят данни за всяка календарна година след първия референтен период. Те публикуват тези данни, по-специално, в интернет, в съответствие с изискванията относно опазването на статистическата поверителност, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 223/2009, с оглед предоставяне на информация за обществеността.

3.

Данните се предават на Комисията (Евростат) в срок 12 месеца от края на референтната година.

Раздел 6

Доклад за качеството

Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) доклад за качеството, посочен в член 34, който указва:

методологията, използвана за събиране на данните;

свързани с качеството аспекти в зависимост от методологията, използвана за събиране на данните;

описание на използваните методи за прогнозиране, обобщаване и изключване.

Този доклад се предава на Комисията (Евростат) в срок 15 месеца от края на референтната година.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СТАТИСТИКА ОТНОСНО УПОТРЕБАТА НА ПЕСТИЦИДИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Раздел 1

Обхват

1.

Статистиката обхваща вещества, изброени в приложение III, които се съдържат в пестициди, за всяка избрана култура във всяка държава-членка.

2.

Всяка държава-членка определя съвкупност от култури, които следва да бъдат обхванати в рамките на петгодишния период, посочен в раздел 5. Тази съвкупност е избрана така че да е представителна за отглежданите в държавите-членки култури и за употребените вещества.

При избора на култури се вземат предвид най-подходящите култури за националните планове за действие, посочени в член 4 от Директива 2009/128//ЕО.

Раздел 2

Променливи величини

За всяка избрана култура се изчисляват следните променливи величини:

а)

количеството на всяко вещество, посочено в приложение III, което се съдържа в пестицидите, употребени за тази култура, и

б)

площта, третирана с всяко вещество.

Раздел 3

Мерни единици за докладване

1.

Данните за количествата вещества се изразяват в килограми.

2.

Третираните площи се посочват в хектари.

Раздел 4

Референтен период

1.

Референтният период по принцип е период не по-дълъг от 12 месеца, който обхваща всички случаи на третиране за растителна защита, свързани пряко или непряко с културата.

2.

Референтният период се отчита като годината, в която е започнало събирането на реколтата.

Раздел 5

Първи референтен период, периодичност и предаване на резултати

1.

За всеки петгодишен период държавите-членки изготвят статистика относно употребата на пестициди за всяка избрана култура в рамките на референтен период съгласно определението в раздел 4.

2.

Държавите-членки могат да изберат референтния период по всяко време на петгодишния период. Изборът може да бъде направен поотделно за всяка избрана култура.

3.

Първият петгодишен период започва с първата календарна година след 30 декември 2009 година.

4.

Държавите-членки предоставят данни за всеки петгодишен период.

5.

Данните се предават на Комисията (Евростат) в срок от 12 месеца от края на всеки петгодишен период и се публикуват, по-специално, в интернет, в съответствие с изискванията относно опазването на статистическата поверителност, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 223/2009, с оглед на предоставяне на информация за обществеността.

Раздел 6

Доклад за качеството

При предаване на резултатите държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) доклад за качеството, в съответствие с член 4, който указва:

принципа на методологията за получаване на извадка;

методологията, използвана за събиране на данните;

прогноза на относителното значение на обхванатите култури с оглед на общото количество употребени пестициди;

свързани с качеството аспекти в зависимост от методологията, използвана за събиране на данните;

съпоставяне на данните за пестицидите, употребени през петгодишния период, и пестицидите, пуснати на пазара през съответните пет години;

кратко описание на търговската употреба за неселскостопански цели на пестициди, получени в рамките на пилотни проучвания, които следва да се ръководят от Комисията (Евростат).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ХАРМОНИЗИРАНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВА

ОСНОВНИ ГРУПИ

Код

Химичен клас

Вещества общоприети имена

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Категории продукти

 

 

Общоприета номенклатура

 

 

Фунгициди и бактерициди

F0

 

 

 

 

Неорганични фунгициди

F1

 

 

 

 

 

F1.1

МЕДНИ СЪЕДИНЕНИЯ

ВСИЧКИ МЕДНИ СЪЕДИНЕНИЯ

 

44

 

F1.1

 

БОРДОЛЕЗОВ РАЗТВОР

8011-63-0

44

 

F1.1

 

МЕДЕН ХИДРОКСИД

20427-59-2

44

 

F1.1

 

МЕДЕН ОКСИХЛОРИД

1332-40-7

44

 

F1.1

 

ТРИОСНОВЕН МЕДЕН СУЛФАТ

1333-22-8

44

 

F1.1

 

МЕДЕН (I) ОКСИД

1319-39-1

44

 

F1.1

 

ДРУГИ МЕДНИ СОЛИ

 

44

 

F1.2

НЕОРГАНИЧНА СЯРА

СЯРА

7704-34-9

18

 

F1.3

ДРУГИ НЕОРГАНИЧНИ ФУНГИЦИДИ

ДРУГИ НЕОРГАНИЧНИ ФУНГИЦИДИ

 

 

Фунгициди на основата на карбамати и дитиокарбамати

F2

 

 

 

 

 

F2.1

КАРБАНИЛАТНИ ФУНГИЦИДИ

ДИЕТОФЕНКАРБ

87130-20-9

513

 

F2.2

КАРБАМАТНИ ФУНГИЦИДИ

БЕНТИАВАЛИКАРБ

413615-35-7

744

 

F2.2

 

ИПРОВАЛИКАРБ

140923-17-7

620

 

F2.2

 

ПРОПАМОКАРБ

24579-73-5

399

 

F2.3

ДИТИОКАРБАМАТНИ ФУНГИЦИДИ

МАНКОЦЕБ

8018-01-7

34

 

F2.3

 

МАНЕБ

12427-38-2

61

 

F2.3

 

МЕТИРАМ

9006-42-2

478

 

F2.3

 

ПРОПИНЕБ

12071-83-9

177

 

F2.3

 

ТИРАМ

137-26-8

24

 

F2.3

 

ЦИРАМ

137-30-4

31

Фунгициди на основата на бензимидазоли

F3

 

 

 

 

 

F3.1

БЕНЗИМИДАЗОЛОВИ ФУНГИЦИДИ

КАРБЕНДАЗИМ

10605-21-7

263

 

F3.1

 

ФУБЕРИДАЗОЛ

3878-19-1

525

 

F3.1

 

ТИАБЕНДАЗОЛ

148-79-8

323

 

F3.1

 

ТИОФАНАТ-MEТИЛ

23564-05-8

262

Фунгициди на основата на имидазоли и триазоли

F4

 

 

 

 

 

F4.1

КОНАЗОЛОВИ ФУНГИЦИДИ

БИТЕРТАНОЛ

55179-31-2

386

 

F4.1

 

БРОМУКОНАЗОЛ

116255-48-2

680

 

F4.1

 

ЦИПРОКОНАЗОЛ

94361-06-5

600

 

F4.1

 

ДИФЕНОКОНАЗОЛ

119446-68-3

687

 

F4.1

 

ДИНИКОНАЗОЛ

83657-24-3

690

 

F4.1

 

ЕПОКСИКОНАЗОЛ

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ЕТРИДИАЗОЛ

2593-15-9

518

 

F4.1

 

ФЕНБУКОНАЗОЛ

114369-43-6

694

 

F4.1

 

ФЛУКВИНКОНАЗОЛ

136426-54-5

474

 

F4.1

 

ФЛУЗИЛАЗОЛ

85509-19-9

435

 

F4.1

 

ФЛУТРИАФОЛ

76674-21-0

436

 

F4.1

 

ХЕКСАКОНАЗОЛ

79983-71-4

465

 

F4.1

 

ИМАЗАЛИЛ (ЕНИЛКОНАЗОЛ)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

МЕТКОНАЗОЛ

125116-23-6

706

 

F4.1

 

МИКЛОБУТАНИЛ

88671-89-0

442

 

F4.1

 

ПЕНКОНАЗОЛ

66246-88-6

446

 

F4.1

 

ПРОПИКОНАЗОЛ

60207-90-1

408

 

F4.1

 

ПРОТИОКОНАЗОЛ

178928-70-6

745

 

F4.1

 

ТЕБУКОНАЗОЛ

107534-96-3

494

 

F4.1

 

ТЕТРАКОНАЗОЛ

112281-77-3

726

 

F4.1

 

ТРИАДИМЕНОЛ

55219-65-3

398

 

F4.1

 

ТРИЦИКЛАЗОЛ

41814-78-2

547

 

F4.1

 

ТРИФЛУМИЗОЛ

99387-89-0

730

 

F4.1

 

ТРИТИКОНАЗОЛ

131983-72-7

652

 

F4.2

ИМИДАЗОЛОВИ ФУНГИЦИДИ

ЦИАЗОФАМИД

120116-88-3

653

 

F4.2

 

ФЕНАМИДОН

161326-34-7

650

 

F4.2

 

ТРИАЗОКСИД

72459-58-6

729

Фунгициди на основата на морфолини

F5

 

 

 

 

 

F5.1

МОРФОЛИНОВИ ФУНГИЦИДИ

ДИМЕТОМОРФ

110488-70-5

483

 

F5.1

 

ДОДЕМОРФ

1593-77-7

300

 

F5.1

 

ФЕНПРОПИМОРФ

67564-91-4

427

Други фунгициди

F6

 

 

 

 

 

F6.1

АЛИФАТНИ АЗОТНИ ФУНГИЦИДИ

ЦИМОКСАНИЛ

57966-95-7

419

 

F6.1

 

ДОДИН

2439-10-3

101

 

F6.1

 

ГУАЗАТИН

108173-90-6

361

 

F6.2

АМИДНИ ФУНГИЦИДИ

БЕНАЛАКСИЛ

71626-11-4

416

 

F6.2

 

БОСКАЛИД

188425-85-6

673

 

F6.2

 

ФЛУТОЛАНИЛ

66332-96-5

524

 

F6.2

 

МЕПРОНИЛ

55814-41-0

533

 

F6.2

 

МЕТАЛАКСИЛ

57837-19-1

365

 

F6.2

 

МЕТАЛАКСИЛ-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

ПРОХЛОРАЗ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

СИЛТИОФАМ

175217-20-6

635

 

F6.2

 

ТОЛИФЛУАНИД

731-27-1

275

 

F6.2

 

ЗОКСАМИД

156052-68-5

640

 

F6.3

АНИЛИДНИ ФУНГИЦИДИ

КАРБОКСИН

5234-68-4

273

 

F6.3

 

ФЕНХЕКСАМИД

126833-17-8

603

 

F6.4

АНТИБИОТИЧНИ ФУНГИЦИДИ-БАКТЕРИЦИДИ

КАСУГАМИЦИН

6980-18-3

703

 

F6.4

 

ПОЛИОКСИНИ

11113-80-7

710

 

F6.4

 

СТРЕПТОМИЦИН

57-92-1

312

 

F6.5

АРОМАТНИ ФУНГИЦИДИ

ХЛОРТАЛОНИЛ

1897-45-6

288

 

F6.5

 

ДИКЛОРАН

99-30-9

150

 

F6.6

ДИКАРБОКСИМИДНИ ФУНГИЦИДИ

ИПРОДИОН

36734-19-7

278

 

F6.6

 

ПРОЦИМИДОН

32809-16-8

383

 

F6.7

ДИНИТРОАНИЛИНОВИ ФУНГИЦИДИ

ФЛУАЗИНАМ

79622-59-6

521

 

F6.8

ДИНИТРОФЕНОЛНИ ФУНГИЦИДИ

ДИНОКАП

39300-45-3

98

 

F6.9

ОРГАНОФОСФОРНИ ФУНГИЦИДИ

ФОСЕТИЛ

15845-66-6

384

 

F6.9

 

ТОЛКЛОФОС-МЕТИЛ

57018-04-9

479

 

F6.10

ОКСАЗОЛОВИ ФУНГИЦИДИ

ХИМЕКСАЗОЛ

10004-44-1

528

 

F6.10

 

ФАМОКСАДОН

131807-57-3

594

 

F6.10

 

ВИНКЛОЗОЛИН

50471-44-8

280

 

F6.11

ФЕНИЛПИРОЛНИ ФУНГИЦИДИ

ФЛУДИОКСОНИЛ

131341-86-1

522

 

F6.12

ФТАЛИМИДНИ ФУНГИЦИДИ

КАПТАН

133-06-2

40

 

F6.12

 

ФОЛПЕТ

133-07-3

75

 

F6.13

ПИРИМИДИНОВИ ФУНГИЦИДИ

БУПИРИМАТ

41483-43-6

261

 

F6.13

 

ЦИПРОДИНИЛ

121552-61-2

511

 

F6.13

 

ФЕНАРИМОЛ

60168-88-9

380

 

F6.13

 

МЕПАНИПИРИМ

110235-47-7

611

 

F6.13

 

ПИРИМЕТАНИЛ

53112-28-0

714

 

F6.14

КВИНОЛИНОВИ ФУНГИЦИДИ

КВИНОКСИФЕН

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-ХИДРОКСИКВИНОЛИН СУЛФАТ

134-31-6

677

 

F6.15

ХИНОНОВИ ФУНГИЦИДИ

ДИТИАНОН

3347-22-6

153

 

F6.16

СТРОБИЛУРИНОВИ ФУНГИЦИДИ

АЗОКСИСТРОБИН

131860-33-8

571

 

F6.16

 

ДИМОКСИСТРОБИН

149961-52-4

739

 

F6.16

 

ФЛУОКСАСТРОБИН

361377-29-9

746

 

F6.16

 

КРЕЗОКСИМ-МЕТИЛ

143390-89-0

568

 

F6.16

 

ПИКОКСИСТРОБИН

117428-22-5

628

 

F6.16

 

ПИРАКЛОСТРОБИН

175013-18-0

657

 

F6.16

 

ТРИФЛОКСИСТРОБИН

141517-21-7

617

 

F6.17

ФУНГИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА УРЕЯ

ПЕНЦИКУРОН

66063-05-6

402

 

F6.18

НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ФУНГИЦИДИ

АЦИБЕНЗОЛАР

126448-41-7

597

 

F6.18

 

БЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА

65-85-0

622

 

F6.18

 

ДИХЛОРОФЕН

97-23-4

325

 

F6.18

 

ФЕНПРОПИДИН

67306-00-7

520

 

F6.18

 

МЕТРАФЕНОН

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-ФЕНИЛФЕНОЛ

90-43-7

246

 

F6.18

 

СПИРОКСАМИН

118134-30-8

572

 

F6.19

ДРУГИ ФУНГИЦИДИ

ДРУГИ ФУНГИЦИДИ

 

 

Хербициди, продукти за унищожаване на стъбла и на мъх

H0

 

 

 

 

Хербициди на основата на феноксифитохормони

H1

 

 

 

 

 

H1.1

ФЕНОКСИ ХЕРБИЦИДИ

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

ДИХЛОРПРОП-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

МЕКОПРОП

7085-19-0

51

 

H1.1

 

МЕКОПРОП-P

16484-77-8

475

Хербициди на основата на триазини и триазинони

H2

 

 

 

 

 

H2.1

МЕТИЛТИОТРИАЗИНОВИ ХЕРБИЦИДИ

МЕТОПРОТРИН

841-06-5

94

 

H2.2

ТРИАЗИНОВИ ХЕРБИЦИДИ

СИМЕТРИН

1014-70-6

179

 

H2.2

 

ТЕРБУТИЛАЗИН

5915-41-3

234

 

H2.3

ТРИАЗИНОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

МЕТАМИТРОН

41394-05-2

381

 

H2.3

 

МЕТРИБУЗИН

21087-64-9

283

Хербициди на основата на амиди и анилиди

H3

 

 

 

 

 

H3.1

АМИДНИ ХЕРБИЦИДИ

БЕФЛУБУТАМИД

113614-08-7

662

 

H3.1

 

ДИМЕТЕНАМИД

87674-68-8

638

 

H3.1

 

ФЛУПОКСАМ

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

ИЗОКСАБЕН

82558-50-7

701

 

H3.1

 

НАПРОПАМИД

15299-99-7

271

 

H3.1

 

ПЕТОКСАМИД

106700-29-2

665

 

H3.1

 

ПРОПИЗАМИД

23950-58-5

315

 

H3.2

АНИЛИДНИ ХЕРБИЦИДИ

ДИФЛУФЕНИКАН

83164-33-4

462

 

H3.2

 

ФЛОРАСУЛАМ

145701-23-1

616

 

H3.2

 

ФЛУФЕНАЦЕТ

142459-58-3

588

 

H3.2

 

МЕТОСУЛАМ

139528-85-1

707

 

H3.2

 

МЕТАЗАХЛОР

67129-08-2

411

 

H3.2

 

ПРОПАНИЛ

709-98-8

205

 

H3.3

ХЛОРАЦЕТАНИЛИДНИ ХЕРБИЦИДИ

АЦЕТОХЛОР

34256-82-1

496

 

H3.3

 

АЛАХЛОР

15972-60-8

204

 

H3.3

 

ДИМЕТАХЛОР

50563-36-5

688

 

H3.3

 

ПРЕТИЛАХЛОР

51218-49-6

711

 

H3.3

 

ПРОПАХЛОР

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-МЕТОЛАХЛОР

87392-12-9

607

Хербициди на основата на карбамати и бискарбамати

H4

 

 

 

 

 

H4.1

БИСКАРБАМАТНИ ХЕРБИЦИДИ

ХЛОРПРОФАМ

101-21-3

43

 

H4.1

 

ДЕСМЕДИФАМ

13684-56-5

477

 

H4.1

 

ФЕНМЕДИФАМ

13684-63-4

77

 

H4.2

КАРБАМАТНИ ХЕРБИЦИДИ

АСУЛАМ

3337-71-1

240

 

H4.2

 

КАРБЕТАМИД

16118-49-3

95

Хербициди на основата на динитроанилинови производни

H5

 

 

 

 

 

H5.1

ДИНИТРОАНИЛИНОВИ ХЕРБИЦИДИ

БЕНФЛУРАЛИН

1861-40-1

285

 

H5.1

 

БУТРАЛИН

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ЕТАЛФЛУРАЛИН

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ОРИЗАЛИН

19044-88-3

537

 

H5.1

 

ПЕНДИМЕТАЛИН

40487-42-1

357

 

H5.1

 

ТРИФЛУРАЛИН

2582-09-8

183

Хербициди на основата на производни на урея, на урацил или на сулфонилурея

H6

 

 

 

 

 

H6.1

СУЛФОНИЛУРЕЙНИ ХЕРБИЦИДИ

АМИДОСУЛФУРОН

120923-37-7

515

 

H6.1

 

АЗИМСУЛФУРОН

120162-55-2

584

 

H6.1

 

БЕНСУЛФУРОН

99283-01-9

502

 

H6.1

 

ХЛОРСУЛФУРОН

64902-72-3

391

 

H6.1

 

ЦИНОСУЛФУРОН

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ЕТОКСИСУЛФУРОН

126801-58-9

591

 

H6.1

 

ФЛАЗАСУЛФУРОН

104040-78-0

595

 

H6.1

 

ФЛУПИРСУЛФУРОН

150315-10-9

577

 

H6.1

 

ФОРАМСУЛФУРОН

173159-57-4

659

 

H6.1

 

ИМАЗОСУЛФУРОН

122548-33-8

590

 

H6.1

 

ЙОДОСУЛФУРОН

185119-76-0

634

 

H6.1

 

МЕЗОСУЛФУРОН

400852-66-6

663

 

H6.1

 

МЕТСУЛФУРОН

74223-64-6

441

 

H6.1

 

НИКОСУЛФУРОН

111991-09-4

709

 

H6.1

 

ОКСАСУЛФУРОН

144651-06-9

626

 

H6.1

 

ПРИМИСУЛФУРОН

113036-87-6

712

 

H6.1

 

ПРОСУЛФУРОН

94125-34-5

579

 

H6.1

 

РИМСУЛФУРОН

122931-48-0

716

 

H6.1

 

СУЛФОСУЛФУРОН

141776-32-1

601

 

H6.1

 

ТИФЕНСУЛФУРОН

79277-67-1

452

 

H6.1

 

ТРИАСУЛФУРОН

82097-50-5

480

 

H6.1

 

ТРИБЕНУРОН

106040-48-6

546

 

H6.1

 

ТРИФЛУСУЛФУРОН

135990-29-3

731

 

H6.1

 

ТРИТОСУЛФУРОН

142469-14-5

735

 

H6.2

ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА УРАЦИЛ

ЛЕНАЦИЛ

2164-08-1

163

 

H6.3

ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА УРЕЯ

ХЛОРОТОЛУРОН

15545-48-9

217

 

H6.3

 

ДИУРОН

330-54-1

100

 

H6.3

 

ФЛУОМЕТУРОН

2164-17-2

159

 

H6.3

 

ИЗОПРОТУРОН

34123-59-6

336

 

H6.3

 

ЛИНУРОН

330-55-2

76

 

H6.3

 

МЕТАБЕНЗТИАЗУРОН

18691-97-9

201

 

H6.3

 

МЕТОБРОМУРОН

3060-89-7

168

 

H6.3

 

МЕТОКСУРОН

19937-59-8

219

Други хербициди

H7

 

 

 

 

 

H7.1

АРИЛОКСИФЕНОКСИПРОПИОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

КЛОДИНАФОП

114420-56-3

683

 

H7.1

 

ЦИХАЛОФОП

122008-85-9

596

 

H7.1

 

ДИКЛОФОП

40843-25-2

358

 

H7.1

 

ФЕНОКСАПРОП-П

113158-40-0

484

 

H7.1

 

ФЛУАЗИФОП-П-БУТИЛ

79241-46-6

395

 

H7.1

 

ХАЛОКСИФОП

69806-34-4

438

 

H7.1

 

ХАЛОКСИФОП-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

ПРОПАКВИЗАФОП

111479-05-1

713

 

H7.1

 

КВИЗАЛОФОП

76578-12-6

429

 

H7.1

 

КВИЗАЛОФОП-П

94051-08-8

641

 

H7.2

БЕНЗОФУРАНОВИ ХЕРБИЦИДИ

ЕТОФУМЕЗАТ

26225-79-6

233

 

H7.3

ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА БЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА

ХЛОРТАЛ

2136-79-0

328

 

H7.3

 

ДИКАМБА

1918-00-9

85

 

H7.4

БИПИРИДИЛОВИ ХЕРБИЦИДИ

ДИКВАТ

85-00-7

55

 

H7.4

 

ПАРАКВАТ

4685-14-7

56

 

H7.5

ЦИКЛОХЕКСАН ДИОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

КЛЕТОДИМ

99129-21-2

508

 

H7.5

 

ЦИКЛОКСИДИМ

101205-02-1

510

 

H7.5

 

ТЕПРАЛОКСИДИМ

149979-41-9

608

 

H7.5

 

ТРАЛКОКСИДИМ

87820-88-0

544

 

H7.6

ДИАЗИНОВИ ХЕРБИЦИДИ

ПИРИДАТ

55512-33-9

447

 

H7.7

ДИКАРБОКСИМИДНИ ХЕРБИЦИДИ

ЦИНИДОН-ЕТИЛ

142891-20-1

598

 

H7.7

 

ФЛУМИОКСАЗИН

103361-09-7

578

 

H7.8

ДИФЕНИЛ ЕТЕРНИ ХЕРБИЦИДИ

АКЛОНИФЕН

74070-46-5

498

 

H7.8

 

БИФЕНОКС

42576-02-3

413

 

H7.8

 

НИТРОФЕН

1836-75-5

170

 

H7.8

 

ОКСИФЛУОРФЕН

42874-03-3

538

 

H7.9

ИМИДАЗОЛИНОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

ИМАЗАМЕТАБЕНЗ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

ИМАЗАМОКС

114311-32-9

619

 

H7.9

 

ИМАЗЕТАПИР

81335-77-5

700

 

H7.10

НЕОРГАНИЧНИ ХЕРБИЦИДИ

АМОНИЕВ СУЛФАМАТ

7773-06-0

679

 

H7.10

 

ХЛОРАТИ

7775-09-9

7

 

H7.11

ИЗОКСАЗОЛНИ ХЕРБИЦИДИ

ИЗОКСАФЛУТОЛ

141112-29-0

575

 

H7.12

МОРФАКТИНОВИ ХЕРБИЦИДИ

ФЛУРЕНОЛ

467-69-6

304

 

H7.13

НИТРИЛНИ ХЕРБИЦИДИ

БРОМОКСИНИЛ

1689-84-5

87

 

H7.13

 

ДИХЛОБЕНИЛ

1194-65-6

73

 

H7.13

 

ЙОКСИНИЛ

1689-83-4

86

 

H7.14

ОРГАНОФОСФОРНИ ХЕРБИЦИДИ

ГЛУФОСИНАТ

51276-47-2

437

 

H7.14

 

ГЛИФОСАТ

1071-83-6

284

 

H7.15

ФЕНИЛПИРАЗОЛНИ ХЕРБИЦИДИ

ПИРАФЛУФЕН

129630-19-9

605

 

H7.16

ПИРИДАЗИНОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

ХЛОРИДАЗОН

1698-60-8

111

 

H7.16

 

ФЛУРТАМОН

96525-23-4

569

 

H7.17

ПИРИДИНКАРБОКСАМИДНИ ХЕРБИЦИДИ

ПИКОЛИНАФЕН

137641-05-5

639

 

H7.18

ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ПИРИДИНКАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА

КЛОПИРАЛИД

1702-17-6

455

 

H7.18

 

ПИКЛОРАМ

1918-02-1

174

 

H7.19

ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ПИРИДИЛОКСИ-ОЦЕТНА КИСЕЛИНА

ФЛУРОКСИПИР

69377-81-7

431

 

H7.19

 

ТРИКЛОПИР

55335-06-3

376

 

H7.20

КВИНОЛИНОВИ ХЕРБИЦИДИ

КВИНКЛОРАК

84087-01-4

493

 

H7.20

 

КВИНМЕРАК

90717-03-6

563

 

H7.21

ТИАДИАЗИНОВИ ХЕРБИЦИДИ

БЕНТАЗОН

25057-89-0

366

 

H7.22

ТИОКАРБАМАТНИ ХЕРБИЦИДИ

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

МОЛИНАТ

2212-67-1

235

 

H7.22

 

ПРОСУЛФОКАРБ

52888-80-9

539

 

H7.22

 

ТИОБЕНКАРБ

28249-77-6

388

 

H7.22

 

ТРИАЛАТ

2303-17-5

97

 

H7.23

ТРИАЗОЛОВИ ХЕРБИЦИДИ

АМИТРОЛ

61-82-5

90

 

H7.24

ТРИАЗОЛИНОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

КАРФЕНТРАЗОН

128639-02-1

587

 

H7.25

ТРИАЗОЛОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

ПРОПОКСИКАРБАЗОН

145026-81-9

655

 

H7.26

ТРИКЕТОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

МЕЗОТРИОН

104206-82-8

625

 

H7.26

 

СУЛКОТРИОН

99105-77-8

723

 

H7.27

НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ХЕРБИЦИДИ

КЛОМАЗОН

81777-89-1

509

 

H7.27

 

ФЛУРОХЛОРИДОН

61213-25-0

430

 

H7.27

 

КВИНОКЛАМИН

2797-51-5

648

 

H7.27

 

МЕТАЗОЛ

20354-26-1

369

 

H7.27

 

ОКСАДИАРГИЛ

39807-15-3

604

 

H7.27

 

ОКСАДИАЗОН

19666-30-9

213

 

H7.27

ДРУГИ ХЕРБИЦИДИ, ПРОДУКТИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА СТЪБЛА И НА МЪХ

ДРУГИ ХЕРБИЦИДИ, ПРОДУКТИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА СТЪБЛА И НА МЪХ

 

 

Инсектициди и акарициди

I0

 

 

 

 

Инсектициди на основата на пиретроиди

I1

 

 

 

 

 

I1.1

ПИРЕТРОИДНИ ИНСЕКТИЦИДИ

АКРИНАТРИН

101007-06-1

678

 

I1.1

 

АЛФА-ЦИПЕРМЕТРИН

67375-30-8

454

 

I1.1

 

БЕТА-ЦИФЛУТРИН

68359-37-5

482

 

I1.1

 

БЕТА-ЦИПЕРМЕТРИН

65731-84-2

632

 

I1.1

 

БИФЕНТРИН

82657-04-3

415

 

I1.1

 

ЦИФЛУТРИН

68359-37-5

385

 

I1.1

 

ЦИПЕРМЕТРИН

52315-07-8

332

 

I1.1

 

ДЕЛТАМЕТРИН

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ЕСФЕНВАЛЕРАТ

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ЕТОФЕНПРОКС

80844-07-1

471

 

I1.1

 

ГАМА-ЦИХАЛОТРИН

76703-62-3

768

 

I1.1

 

ЛАМБДА - ЦИХАЛОТРИН

91465-08-6

463

 

I1.1

 

ТАУ-ФЛУВАЛИНАТ

102851-06-9

432

 

I1.1

 

ТЕФЛУТРИН

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ЗЕТА-ЦИПЕРМЕТРИН

52315-07-8

733

Инсектициди на основата на хлорирани въглеводороди

I2

 

 

 

 

 

I2.1

ОРГАНОХЛОРНИ ИНСЕКТИЦИДИ

ДИКОФОЛ

115-32-2

123

 

I2.1

 

ТЕТРАСУЛ

2227-13-6

114

Инсектициди на основата на карбамати и оксим карбамати

I3

 

 

 

 

 

I3.1

ОКСИМ КАРБАМАТНИ ИНСЕКТИЦИДИ

МЕТОМИЛ

16752-77-5

264

 

I3.1

 

ОКСАМИЛ

23135-22-0

342

 

I3.2

КАРБАМАТНИ ИНСЕКТИЦИДИ

БЕНФУРАКАРБ

82560-54-1

501

 

I3.2

 

КАРБАРИЛ

63-25-2

26

 

I3.2

 

КАРБОФУРАН

1563-66-2

276

 

I3.2

 

КАРБОСУЛФАН

55285-14-8

417

 

I3.2

 

ФЕНОКСИКАРБ

79127-80-3

425

 

I3.2

 

ФОРМЕТАНАТ

22259-30-9

697

 

I3.2

 

МЕТИОКАРБ

2032-65-7

165

 

I3.2

 

ПИРИМИКАРБ

23103-98-2

231

Инсектициди на основата на органофосфати

I4

 

 

 

 

 

I4.1

ОРГАНОФОСФОРНИ ИНСЕКТИЦИДИ

АЗИНФОС-МЕТИЛ

86-50-0

37

 

I4.1

 

КАДУЗАФОС

95465-99-9

682

 

I4.1

 

ХЛОРПИРИФОС

2921-88-2

221

 

I4.1

 

ХЛОРПИРИФОС-МЕТИЛ

5589-13-0

486

 

I4.1

 

КУМАФОС

56-72-4

121

 

I4.1

 

ДИАЗИНОН

333-41-5

15

 

I4.1

 

ДИХЛОРФОС

62-73-7

11

 

I4.1

 

ДИМЕТОАТ

60-51-5

59

 

I4.1

 

ЕТОПРОФОС

13194-48-4

218

 

I4.1

 

ФЕНАМИФОС

22224-92-6

692

 

I4.1

 

ФЕНИТРОТИОН

122-14-5

35

 

I4.1

 

ФОСТИАЗАТ

98886-44-3

585

 

I4.1

 

ИЗОФЕНФОС

25311-71-1

412

 

I4.1

 

МАЛАТИОН

121-75-5

12

 

I4.1

 

МЕТАМИДОФОС

10265-92-6

355

 

I4.1

 

НАЛЕД

300-76-5

195

 

I4.1

 

ОКСИДЕМЕТОНМЕТИЛ

301-12-2

171

 

I4.1

 

ФОСАЛОН

2310-17-0

109

 

I4.1

 

ФОСМЕТ

732-11-6

318

 

I4.1

 

ФОКСИМ

14816-18-3

364

 

I4.1

 

ПИРИМИФОСМЕТИЛ

29232-93-7

239

 

I4.1

 

ТРИХЛОРФОН

52-68-6

68

Инсектициди на основата на биологични и ботанически продукти

I5

 

 

 

 

 

I5.1

БИОЛОГИЧНИ ИНСЕКТИЦИДИ

АЗАДИРАХТИН

11141-17-6

627

 

I5.1

 

НИКОТИН

54-11-5

8

 

I5.1

 

ПИРЕТРИН

8003-34-7

32

 

I5.1

 

РОТЕНОН

83-79-4

671

Други инсектициди

I6

 

 

 

 

 

I6.1

ИНСЕКТИЦИДИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ФЕРМЕНТАЦИЯ

АБАМЕКТИН

71751-41-2

495

 

I6.1

 

МИЛБЕМЕКТИН

51596-10-2

51 596-11-3

660

 

I6.1

 

СПИНОЗАД

168316-95-8

636

 

I6.3

ИНСЕКТИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА БЕНЗОИЛ УРЕЯ

ДИФЛУБЕНЗУРОН

35367-38-5

339

 

I6.3

 

ФЛУФЕНОКСУРОН

101463-69-8

470

 

I6.3

 

ХЕКСАФЛУМУРОН

86479-06-3

698

 

I6.3

 

ЛУФЕНУРОН

103055-07-8

704

 

I6.3

 

НОВАЛУРОН

116714-46-6

672

 

I6.3

 

ТЕФЛУБЕНЗУРОН

83121-18-0

450

 

I6.3

 

ТРИФЛУМУРОН

64628-44-0

548

 

I6.4

КАРБАЗАТНИ ИНСЕКТИЦИДИ

БИФЕНАЗАТ

149877-41-8

736

 

I6.5

ДИАЗИЛ ХИДРАЗИНОВИ ИНСЕКТИЦИДИ

МЕТОКСИФЕНОЗИД

161050-58-4

656

 

I6.5

 

ТЕБУФЕНОЗИД

112410-23-8

724

 

I6.6

РЕГУЛАТОРИ НА РАСТЕЖА НА НАСЕКОМИТЕ

БУПРОФЕЗИН

69327-76-0

681

 

I6.6

 

ЦИРОМАЗИН

66215-27-8

420

 

I6.6

 

ХЕКСИТИАЗОКС

78587-05-0

439

 

I6.7

ФЕРОМОНИ НА НАСЕКОМИ

(E,Z)-9-ДОДЕЦЕНИЛ АЦЕТАТ

35148-19-7

422

 

I6.8

НИТРОГУАНИДИНОВИ ИНСЕКТИЦИДИ

КЛОТИАНИДИН

210880-92-5

738

 

I6.8

 

ТИАМЕТОКСАМ

153719-23-4

637

 

I6.9

ОРГАНОКАЛАЕНИ ИНСЕКТИЦИДИ

АЗОЦИКЛОТИН

41083-11-8

404

 

I6.9

 

ЦИХЕКСАТИН

13121-70-5

289

 

I6.9

 

ФЕНБУТАКАЛАЕН ОКСИД

13356-08-6

359

 

I6.10

ОКСАДИАЗИНОВИ ИНСЕКТИЦИДИ

ИНДОКСАКАРБ

173584-44-6

612

 

I6.11

ИНСЕКТИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ФЕНИЛ-ЕТЕР

ПИРИПРОКСИФЕН

95737-68-1

715

 

I6.12

(ФЕНИЛ-)ПИРАЗОЛОВИ ИНСЕКТИЦИДИ

ФЕНПИРОКСИМАТ

134098-61-6

695

 

I6.12

 

ФИПРОНИЛ

120068-37-3

581

 

I6.12

 

ТЕБУФЕНПИРАТ

119168-77-3

725

 

I6.13

ПИРИДИНОВИ ИНСЕКТИЦИДИ

ПИМЕТРОЗИН

123312-89-0

593

 

I6.14

ПИРИДИЛ МЕТИЛАМИНОВИ ИНСЕКТИЦИДИ

АЦЕТАМИПРИД

135410-20-7

649

 

I6.14

 

ИМИДАКЛОПРИД

138261-41-3

582

 

I6.14

 

ТИАКЛОПРИД

111988-49-9

631

 

I6.15

СУЛФИТ ЕСТЕРНИ ИНСЕКТИЦИДИ

ПРОПАРГИТ

2312-35-8

216

 

I6.16

ТЕТРАЗИНОВИ ИНСЕКТИЦИДИ

КЛОФЕНТЕЗИН

74115-24-5

418

 

I6.17

ИНСЕКТИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ТЕТРОНОВА КИСЕЛИНА

СПИРОДИКЛОФЕН

148477-71-8

737

 

I6.18

(КАРБАМОИЛ-) ТРИАЗОЛОВИ ИНСЕКТИЦИДИ ИНСЕКТИЦИДИ

ТРИАЗАМАТ

112143-82-5

728

 

I6.19

ИНСЕКТИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА УРЕЯ

ДИАФЕНТИУРОН

80060-09-9

8097

 

I6.20

НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ИНСЕКТИЦИДИ

ЕТОКСАЗОЛ

153233-91-1

623

 

I6.20

 

ФЕНАЗАКВИН

120928-09-8

693

 

I6.20

 

ПИРИДАБЕН

96489-71-3

583

 

I6.21

ДРУГИ ИНСЕКТИЦИДИ-АКАРИЦИДИ

ДРУГИ ИНСЕКТИЦИДИ-АКАРИЦИДИ

 

 

Молускоциди, общо:

M0

 

 

 

 

Молускоциди

M1

 

 

 

 

 

M1.1

КАРБАМАТНИ МОЛУСКОЦИДИ

ТИОДИКАРБ

59669-26-0

543

 

M1.2

ДРУГИ МОЛУСКОЦИДИ

ЖЕЛЕЗЕН ФОСФАТ

10045-86-0

629

 

M1.2

 

МЕТАЛДЕХИД

108-62-3

62

 

M1.2

 

ДРУГИ МОЛУСКОЦИДИ

 

 

Регулатори на растежа на растенията, общо:

PGR0

 

 

 

 

Физиологични регулатори на растежа на растенията

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

ФИЗИОЛОГИЧНИ РЕГУЛАТОРИ НА РАСТЕЖА НА РАСТЕНИЯТА

ХЛОРМЕКВАТ

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

ЦИКЛАНИЛИД

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

ДАМИНОЗИД

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

ДИМЕТИПИН

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

ДИФЕНИЛАМИН

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ЕТЕФОН

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ЕТОКСИКВИН

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

ФОРХЛОРФЕНУРОН

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

ФЛУРПРИМИДОЛ

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

ИМАЗАКВИН

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

МАЛЕИНОВ ХИДРАЗИД

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

МЕПИКВАТ

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-МЕТИЛЦИКЛОПРОПЕН

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

ПАКЛОБУТРАЗОЛ

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

ПРОХЕКСАДИОН-КАЛЦИЙ

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

НАТРИЕВ 5-НИТРОГВАИАКОЛАТ

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

НАТРИЕВ О-НИТРОФЕНОЛАТ

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

ТРИНЕКСАПАК-ЕТИЛ

95266-40-3

8349

Инхибитори на кълненето

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

ИНХИБИТОРИ НА КЪЛНЕНЕТО

КАРВОН

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

ХЛОРПРОФАМ

101-21-3

43

Други регулатори на растежа на растенията

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

ДРУГИ РЕГУЛАТОРИ НА РАСТЕЖА НА РАСТЕНИЯТА

ДРУГИ РЕГУЛАТОРИ НА РАСТЕЖА НА РАСТЕНИЯТА

 

 

Други продукти за растителна защита, общо:

ZR0

 

 

 

 

Минерални масла

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

МИНЕРАЛНО МАСЛО

НЕФТЕНИ МАСЛА

64742-55-8

29

Растителни масла

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

РАСТИТЕЛНО МАСЛО

КАТРАНОВИ МАСЛА

 

30

Продукти за стерилизация на почвите (вкл. нематоциди)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

МЕТИЛБРОМИД

МЕТИЛБРОМИД

74-83-9

128

 

ZR3.2

ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ

ХЛОРОПИКРИН

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

ДАЗОМЕТ

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-ДИХЛОРОПРОПЕН

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

МЕТАМ-НАТРИЙ

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ

 

 

Родентициди

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

РОДЕНТИЦИДИ

БРОДИФАКУМ

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

БРОМАДИОЛОН

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

ХЛОРАЛОЗА

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

ХЛОРОФАЦИНОН

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

КУМАТЕТРАЛИЛ

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

ДИФЕНАКУМ

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

ДИФЕТИАЛОН

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

ФЛОКУМАФЕН

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

ВАРФАРИН

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

ДРУГИ РОДЕНТИЦИДИ

 

 

Всички други продукти за растителна защита

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

ДЕЗИНФЕКТАНТИ

ДРУГИ ДЕЗИНФЕКТАНТИ

 

 

 

ZR5.2

ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 


(1)  Регистрационен номер по CAS (Chemical Abstracts Service).

(2)  Аналитичен съвет за международно сътрудничество по пестицидите.