27.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 312/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1144/2009 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 4 от него,

като се има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията от 22 март 2006 г. бе създаден списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, съгласно глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 (2).

(2)

В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2111/2005 някои държави-членки предоставиха на Комисията информация, която е от значение в контекста на актуализирането на списъка на Общността. Трети държави също предоставиха такава информация. Въз основа на това списъкът на Общността следва да се актуализира.

(3)

Комисията уведоми всички засегнати въздушни превозвачи директно или, когато това бе невъзможно, чрез органите, отговарящи за техния регулаторен надзор, като посочи съществените факти и съображения, които биха залегнали в основата на решение за налагане на оперативна забрана за тях в границите на Общността или за изменение на условията за оперативна забрана, наложена на въздушен превозвач, включен в списъка на Общността.

(4)

Комисията даде възможност на засегнатите въздушни превозвачи да се консултират с предоставените от държавите-членки документи, да представят писмени коментари и да направят устни изложения пред Комисията в рамките на 10 работни дни, а също и пред Комитета за авиационна безопасност, създаден с Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (3).

(5)

Органите, отговорни за регулаторния надзор на съответните въздушни превозвачи, се консултираха с Комисията, както и, в особени случаи, с някои държави-членки.

(6)

Комитетът за авиационна безопасност е изслушал изложенията на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) и на Комисията относно проектите за техническа помощ, реализирани в страни, които са засегнати от Регламент (ЕО) № 2111/2005. Той беше информиран за молбите за допълнителна техническа помощ и сътрудничество, за да се подобри административния и техническия капацитет на органите за гражданско въздухоплаване с оглед отстраняване на всички несъответствия с приложимите международни стандарти.

(7)

Комитетът за авиационна безопасност беше информиран също така за мерките за изпълнение, предприети от EASA и държавите-членки, за да се гарантира поддържането на летателната годност и техническото обслужване на въздухоплавателните средства, регистрирани в Европейската общност и експлоатирани от въздушни превозвачи, лицензирани от органите за гражданско въздухоплаване на трети държави.

(8)

Регламент (ЕО) № 474/2006 следва да бъде съответно изменен.

(9)

След получената информация от проведени наземни инспекции по SAFA на въздухоплавателни средства на определени въздушни превозвачи от Общността, както и от специални инспекции и одити по области, проведени от техните национални въздухоплавателни органи, някои държави-членки са предприели определени мерки за изпълнение. За тези мерки те уведомиха Комисията и Комитета за авиационна безопасност: компетентните органи на Литва отнеха свидетелството за авиационен оператор (САО) на въздушния превозвач FLYLAL Lithuanian Airlines, а компетентните органи на Испания стартираха процедурата за временно спиране на САО на въздушния превозвач Euro Continental на 30 октомври 2009 г.

(10)

Има потвърдени доказателства за сериозни пропуски по отношение на безопасността от страна на Albanian airlines МАК, лицензиран в Албания. Тези пропуски бяха идентифицирани от Франция, Германия, Италия, както и от други държави от Европейската конференция за гражданска авиация (ЕКГА) по време на наземни инспекции, осъществени по програмата SAFA (4). Тези пропуски се отнасят главно до въздухоплавателни средства от тип MD82.

(11)

Albanian Airlines MAK реагира адекватно и своевременно на запитването от страна на органите за гражданско въздухоплаване на Франция, Германия и Италия относно корективните действия, предприети за отстраняването на тези пропуски по отношение на безопасността.

(12)

Компетентните органи на Албания (DGCA) обаче потвърдиха, че установените пропуски от инспекциите на SAFA всъщност сочат системни пропуски в експлоатацията и в системата за качество на Albanian Airlines MAK. DGCA проведе задълбочено разследване на спазването на приложимите стандарти за безопасност от страна на въздушния превозвач, в резултат на което те решиха да наложат ограничения на полетите и структурни промени на въздушния превозвач. По-специално DGCA уведоми Комитета за авиационна безопасност, че въздухоплавателният флот е намален от 3 на 2 въздухоплавателни средства и че въздухоплавателното средство от тип MD-82 с регистрация ZA-ASA е изключено от САО на Albanian Airlines и отписано на 1 октомври 2009 г. Освен това на 23 октомври DGCA ограничи полетите на въздушния превозвач до нивото и дестинациите, съществуващи на тази дата, и поиска въздушният превозвач да промени с незабавно действие своето ръководство и да засили системите за управление на качеството и за управление на безопасността.

(13)

DGCA направи изложение пред Комитета по авиационна безопасност на 11 ноември, което потвърди, че тези корективни действия са приложени и се счита, че те ефективно решават проблема с установените пропуски по отношение на безопасността.

(14)

Компетентните органи на Албания показаха, че са взели мерки за гарантиране на надзора на безопасността на Albanian Airlines MAK.

(15)

Компетентните органи на Албания се приканват да ускорят изпълнението на плана за действие, посочен в съображение 32 от Регламент (ЕО) № 787/2007 (5), като им беше напомнено за техния ангажимент, посочен в съображение 33 от същия регламент, да не издават повече САО, докато програмата за преструктуриране не се приложи задоволително. В тази връзка Албания се приканва да ускори изграждането на капацитета на DGCA, за да гарантира, че непрекъснатият надзор на въздушните превозвачи, лицензирани в Албания, се извършва устойчиво и в съответствие с приложимите стандарти за безопасност.

(16)

Европейската агенция за авиационна безопасност ще извърши стандартизационна инспекция на Албания в началото на 2010 г., за да провери изпълнението на приложимите изисквания за безопасност от компетентните органи и от предприятията под техен надзор.

(17)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 619/2009 (6) и след представянето на план за корективни действия през юни 2009 г. компетентните органи на Египет представиха четири месечни доклада, обхващащи юли, август, септември и октомври 2009 г., за да покажат състоянието на изпълнението на плана въз основа на проверките на тези органи. Освен тези доклади, чието ударение е поставено върху наземни инспекции на въздухоплавателните средства на Egypt Air, от компетентните органи на Египет беше поискано да предоставят одитните доклади за техническото обслужване, поддържането на летателна годност и летателната експлоатация, които са извършили на въздушния превозвач. На 10 ноември компетентните органи на Египет предадоха доклад за инспекция на базата на Egypt Air през октомври 2009 г., която доведе до подновяване на САО на въздушния превозвач. Не бяха предадени одитните доклади за поддържане на летателната годност, летателна и наземна експлоатация. Предоставените документи показват, че, въпреки че въздушният превозвач е постигнал значителен напредък, се очакват допълнителни подобрения в областта на техническото обслужване, техниката и експлоатацията.

(18)

Компетентните органи на Египет са се ангажирали също да предоставят информация относно задоволителното отстраняване на пропуските, констатирани преди това при наземните инспекции на въздухоплавателните средства на Egypt Air през 2008 и 2009 година. За тази цел компетентните органи на Египет изпратиха съответна кореспонденция до някои държави-членки, в които въздухоплавателни средства на Egypt Air са били подложени на наземни инспекции през периода от 1 януари 2008 г. до 30 септември 2009 г. Продължава процесът на отстраняване на тези констатации, като той ще се проверява редовно.

(19)

Комитетът за авиационна безопасност признава усилията, положени от превозвача за изпълнение на действията, необходими за отстраняване на проблемите по безопасността, както и подчертаната готовност за сътрудничество, показана както от превозвача, така и от компетентните органи на Египет. Все пак поради обхвата и обема на плана за корективни действия и необходимостта да се намерят устойчиви решения на установените преди това пропуски по отношение на безопасността, от компетентните органи на Египет се иска да продължат да изпращат месечни доклади относно проверки на изпълнението на този план и на отстраняването на констатираните пропуски по време на инспекциите по SAFA заедно с всички други доклади за одити на Egypt Air, които тези органи извършат.

(20)

При изпълнение на плана за корективни действия, компетентните органи на Египет следва да извършат окончателен одит и да съобщят резултатите на Комисията заедно с всички препоръки. Комисията си запазва правото да направи проверка на изпълнението на корективните мерки от въздушния превозвач посредством посещение от страна на Европейската агенция за авиационна безопасност със съдействието на държавите-членки. Междувременно държавите-членки ще продължат да гарантират, че броят на проверките на Egypt Air ще бъде повишен, за да се осигури база за преразглеждане на този случай на следващата сесия на Комитета за авиационна безопасност.

(21)

В съответствие с регламенти (ЕО) № 715/2008 и (ЕО) № 1131/2008 (7) държавите-членки продължиха да проверяват действителното спазване от страна на Yemenia на действащите стандарти за безопасност чрез редовни наземни инспекции на неговите въздухоплавателни средства, кацащи на летища в Общността. През 2009 г. Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство съобщиха за такива инспекции. Комисията получи документация, доказваща, че въздушният превозвач е реагирал адекватно и своевременно за отстраняване на констатациите, формулирани при тези инспекции.

(22)

След приемането на Регламент (ЕО) № 619/2009 Комисията получи допълнителна информация от компетентните органи на Република Йемен, както и от превозвача Yemenia Yemen Airways, относно изпълнението на плана за корективни действия в областта на техническото обслужване и експлоатацията.

(23)

Компетентните органи на Република Йемен уведомиха Комисията за извършените от тях проверки на съоръженията за техническо обслужване на Yemenia след спиране на действието на одобрението за организация за техническо обслужване EASA.145.0177 с цел проверка на спазването от Yemenia на йеменския стандарт YCAR-145. Компетентните органи на Република Йемен предадоха ревизиран план за корективни действия от Yemenia от 15 септември 2009 г. след одит от Службата по гражданско въздухоплаване и метеорология (CAMA) на организацията за техническо обслужване на Yemenia в съответствие с националните изисквания (YCAR-145) заедно с последващ одит от CAMA от дата 20 септември 2009 г. Двата документа показват, че всички констатирани пропуски са отстранени. Освен това на заседанието на Комитета за авиационна безопасност на 10 ноември 2009 г. CAMA предостави отделни подкрепящи документи за отстраняване на констатираните пропуски.

(24)

Освен това Комитетът за авиационна безопасност беше информиран за положителната оценка, дадена на този етап от EASA и компетентните органи на Франция по отношение на изпълнението на корективните действия от страна на Yemenia с оглед възстановяване на неговото европейско одобрение за техническо обслужване.

(25)

Комисията признава положените от Yemenia усилия за отстраняване на откритите пропуски по отношение на безопасността. Отбелязва се изпълнението от страна на Yemenia на плана за корективни действия в областта на техническото обслужване, както се посочва в оценките, направени от CAMA в тази област. Възможно най-скоро EASA и държавите-членки ще организират посещение на място в Йемен за проверка на ситуацията с безопасността на Yemenia с оглед оценка на действителното спазване от негова страна на международните стандарти за безопасност и на способността на CAMA да гарантира надзора върху безопасността на гражданското въздухоплаване в Йемен.

(26)

Държавите-членки ще проверяват систематично ефективното спазване от страна на Yemenia на съответните стандарти за безопасност посредством поставяне като приоритет на наземните инспекции, които следва да бъдат направени на въздухоплавателните средства на този превозвач в съответствие с Регламент (ЕО) № 351/2008. Комитетът за авиационна безопасност ще преразгледа този случай на своята следваща сесия.

(27)

Демократична република Конго уведоми Комисията за оттегляне на оперативните лицензи на следните въздушни превозвачи: Virunga Air Charter, Air Navette, Air Beni, Air Boyoma, Butembo Airlines, Sun Air services, Rwakabika Bushi Express, Aigle Aviation, Kivu Air, Comair, Free Airlines, Great Lake Business Company, Air Infini, Bel Glob Airlines, Safari Logistics, Tembo Air Services, Katanga Airways, Cargo Bull, Africa One, Malila Airlift, Transport Aérien Congolais (TRACO), El Sam Airlift, Thom's Airways, Piva Airlines, Espace Aviation Service. Тези въздушни превозвачи са преустановили дейността си от 30 юли 2009 г.

(28)

Освен това компетентните органи на Демократична република Конго уведомиха за оттеглянето на оперативните лицензи на въздушни превозвачи, за които Комисията не е била уведомена преди това, че имат оперативен лиценз: Air Fox, Trans Kasai Air, Wetrafa, Adala Airways, Executive Aviation, Flight Express, Katana Airways, Showa Air Cargo, Gloria Airways, Soft Trans Air, Lomami Aviation, Pegassus Aviation, African Trading and Transport, Brooks Trading. Тези въздушни превозвачи са преустановили дейността си от 30 юли 2009 г.

(29)

Поради това, въз основа на общите критерии, бе преценено, че посочените по-горе въздушни превозвачи, лицензирани в Демократична република Конго, следва да бъдат извадени от приложение А.

(30)

Съществуват потвърдени доказателства за недостатъчната способност на органите, които отговарят за надзора върху лицензираните в Джибути въздушни превозвачи, да намерят решение за пропуските по отношение на безопасността, както се вижда от резултатите на одита, извършен през март 2008 г. в Джибути от ICAO в рамките на Всеобщата програма за одит на надзора за безопасност (USOAP). Този одит установи голям брой съществени пропуски по отношение на способността на органите за гражданско въздухоплаване в Джибути да изпълняват своите задължения по надзора на авиационната безопасност. По време на приключването на одита на ICAO повече от 96 % от стандартите на ICAO не бяха изпълнени.

(31)

Съществуват доказателства за недостатъчната способност на компетентните органи на Джибути ефективно да отстранят несъответствията, установени от ICAO, което става ясно от факта, че в окончателния си доклад от февруари 2009 г. ICAO счита, че значителна част от корективните действия, предложени или проведени от тези органи, всъщност не отстраняват констатираните пропуски. По-специално в областта на експлоатацията на въздухоплавателните средства ICAO сметна две трети от предложените от Джибути действия за не напълно приемливи.

(32)

Освен това ICAO изрази сериозно опасение относно безопасността пред всички държави, участващи в Чикагската конвенция, уведомявайки ги, че Джибути не е създала надеждна система за надзор на въздушните превозвачи, на които компетентните органи на Джибути са издали свидетелството за авиационен оператор (САО), нито приемлив план за действие за справяне с това положение.

(33)

С оглед на горното Комисията започна консултации с компетентните органи на Джибути, по време на които тя изрази сериозни опасения относно безопасността на експлоатацията на лицензирани в страната въздушни превозвачи и помоли за обяснения относно действията, предприети от компетентните органи на Джибути, с цел реагиране на установените от ICAO пропуски и наблюденията във връзка с приемливостта на корективните действия.

(34)

Компетентните органи на Джибути (DACM) уведомиха Комисията, че изпълнението на плана за действие, насочен към отстраняване на констатираните пропуски от ICAO, е забавено, като само ограничен брой констатации се считат за отстранени. DACM не предоставиха подробни данни относно предприетите действия, нито доказателства за задоволителното отстраняване на свързаните констатации. DACM не отговориха на наблюденията на ICAO по отношение на уместността на 34 действия, счетени от ICAO за недостатъчни с оглед отстраняване на констатациите.

(35)

DACM потвърдиха, че през 2002 г. и 2007 г. е имало две фатални произшествия, свързани с въздухоплавателно средство от тип Let 410 и въздухоплавателно средство от тип Antonov 26. Те обаче не предоставиха информация относно разследванията на произшествията с въздухоплавателните средства, нито относно техните действия за отстраняване на причините за тези произшествия.

(36)

DACM уведомиха Комисията, че са отменили САО на Djibouti Airlines на 30 юли 2009 г. и че на тази дата авиокомпанията е преустановила своята дейност. Те съобщиха също така, че са отменили САО на Daallo Airlines на 15 септември. Daallo Airlines обаче все още притежава оперативен лиценз и използва въздухоплавателно средство от тип DC9, регистрирано на Коморските острови, въздухоплавателно средство от тип Antonov 24, регистрирано в Армения, и въздухоплавателно средство от тип Ilyushin 18, регистрирано в Казахстан. Не беше предоставена информация за самоличността на действителните оператори на тези въздухоплавателни средства. Компетентните органи на Джибути не показаха, че могат ефективно да изпълняват своите отговорности, свързани с надзора на безопасността на въздушните превозвачи, лицензирани в Джибути.

(37)

Поради тези причини, въз основа на общите критерии, се преценява, че всички въздушни превозвачи, лицензирани в Джибути, следва да бъдат включени в приложение А.

(38)

ICAO извърши одит по USOAP в Република Конго през ноември 2008 г. Следната констатация даде повод за сериозно опасение относно безопасността: „ANAC (Националната агенция за гражданско въздухоплаване) е издала известен брой свидетелства за авиационен оператор (САО), без преди това да е създала и въвела процедура за сертифициране и постоянен надзор на въздушните оператори. Следователно тези САО са били издадени без ANAC да е гарантирала, че операторите изпълняват стандартите от приложение 6 към Чикагската конвенция или разпоредбите на ICAO Doc 8335. Освен това има оператори, които работят с временен оперативен лиценз и без САО.“ Това сериозно опасение относно безопасността все още не е отпаднало.

(39)

По време на одита на ICAO бяха формулирани 63 констатации, показващи неефективното прилагане на международните стандарти за безопасност. Република Конго представи впоследствие план за корективни действия. Повече от една трета от предложените корективни действия обаче не бяха приети от ICAO.

(40)

На 26 август 2009 г. товарно въздухоплавателно средство на въздушния превозвач Aero Fret Business, лицензиран в Република Конго, претърпя произшествие в близост до летището на Бразавил, при който загинаха всичките шест души на борда. Като държава на събитието Република Конго е отговорна за разследването по отношение на безопасността, което следва да се извърши съгласно разпоредбите на приложение 13 към Чикагската конвенция, с цел да бъдат установени причините и да се избегне повтарянето на подобно произшествие. Одитът на ICAO обаче е установил 11 пропуска в сферата на разследване на произшествия в Република Конго, за които 6 от предложените корективни действия са били счетени за незадоволителни.

(41)

Компетентните органи на Република Конго уведомиха Комисията по време на две срещи в Брюксел, че имат намерение да извършат пресертифициране на три оператора с помощта на експерти на ICAO. Освен това тези органи предоставиха свои решения от 15 октомври 2009 г., с които на операторите Aero-Service, Equaflight Services, Société Nouvelle Air Congo и Trans Air Congo са били издадени свидетелства за авиационен оператор за срок от една година. На същата дата компетентният орган на Република Конго уведоми дружествата Aero Fret Business, Canadian Airways, Congo Airways (WAC), Emeraude, Equajet, Heli-Union Congo, Mani Air Fret, Mistral Aviation и Protocole Aviation че техните САО са оттеглени в очакване на проучване на необходимите документи, които се изискват за получаване на ново САО. Освен това бяха оттеглени свидетелствата за авиационен оператор на следните дружества: Air Cargo International, BIP Congo, Brazza Airways, Clesh Aviation, Finalair, Heavy Lift Congo, Ligne Aérienne Colombe, Locair Craft, Maouene, Natalco Airlines и United Express Service. Тези органи не доказаха обаче, че процедурата на сертифициране, съблюдавана за издаването на всяко САО, отговаря на съответните стандарти на ICAO, нито че надзорът на въздушните превозвачи, на които са издали САО, е извършен в съответствие с тези стандарти.

(42)

Компетентните органи на Република Конго представиха писмени документи на Комитета за авиационна безопасност по отношение на предприетите мерки за отстраняване на сериозното опасение относно безопасността, изразено от ICAO, както и други несъответствия, посочени в одитния доклад на ICAO по USOAP. Комисията отчита всички предприети до момента мерки от компетентните органи на Република Конго и настойчиво ги приканва да ускорят своите усилия за изпълнение на устойчиви корективни действия. Комисията, в сътрудничество с ICAO, ще следи отблизо цялостното развитие на гражданското въздухоплаване в Република Конго и е склонна да се ангажира с техническа помощ с оглед на повишаване на административния и техническия капацитет на органа, отговорен за надзора в тази страна.

(43)

Все пак компетентните органи на Република Конго не показаха достатъчна способност да прилагат съответните стандарти за безопасност. С оглед на горното и в очакване на устойчиво решение за несъответствията с международните стандарти, включително сериозното опасение по отношение на безопасността, въз основа на общите критерии, бе преценено, че всички въздушни превозвачи, лицензирани в Република Конго, следва да бъдат предмет на оперативна забрана и включени в приложение А.

(44)

Има потвърдени доказателства за сериозни пропуски по отношение на безопасността от страна на Executive Jet Services, лицензиран в Сао Томе и Принсипи. Тези пропуски бяха констатирани от Белгия и Франция по време на наземни инспекции, осъществени по програмата SAFA (8). Executive Jet Services не реагираха адекватно и не показаха, че тези пропуски са били успешно отстранени по един устойчив начин.

(45)

Има потвърдени доказателства за сериозни пропуски по отношение на безопасността от страна на STP Airways, лицензиран в Сао Томе и Принсипи. Тези пропуски бяха констатирани от Франция и Обединеното кралство по време на наземни инспекции, осъществени по програмата SAFA (9). STP Airways реагира обаче адекватно и своевременно на запитванията на френските органи за гражданско въздухоплаване относно аспектите на безопасността на неговите полети.

(46)

Има данни, че някои въздушни превозвачи, които към настоящия момент са предмет на оперативна забрана в Европейската общност, прехвърлят част от дейността си в Сао Томе и Принсипи.

(47)

По-специално има потвърдени доказателства, че въздушният превозвач Hewa Bora Airways, лицензиран в Демократична република Конго и понастоящем предмет на оперативна забрана в границите на Общността, продължава да използва по договор за обратен лизинг въздухоплавателно средство от тип Boeing 767 със сериен номер 23178, отписано от регистрите на Демократична република Конго и регистрирано в Сао Томе и Принсипи с регистрационен знак S9-TOP (10).

(48)

Освен това въздушният превозвач Africa’s Connection използва въздухоплавателно средство от тип Dornier 228 със сериен номер 8068, регистрирано в Сао Томе и Принсипи с регистрационен знак S9-RAS — въздухоплавателно средство, регистрирано преди това в Габон и експлоатирано от SCD Aviation, лицензиран в Габон и към настоящия момент предмет на оперативна забрана в границите на Общността.

(49)

Освен това има потвърдени доказателства, че въздушният превозвач British Gulf International, лицензиран в Сао Томе, е същият превозвач British Gulf International, който преди това е бил лицензиран в Киргизстан и на който е наложена оперативна забрана през октомври 2006 г. (11). British Gulf International също продължава да използва въздухоплавателно средство от тип Antonov 12 и сериен номер 401901. Едно въздухоплавателно средство от този тип, експлоатирано от въздушния превозвач, е претърпяло произшествие в Al Habniaya (Ирак) на 13 ноември 2008 г., довел до пълната загуба на въздухоплавателното средство и шест жертви.

(50)

Комисията, като взе предвид гореописаното положение, се консултира с компетентните органи на Сао Томе и Принсипи, като изрази сериозни опасения относно безопасността на полетите на Executive Jet Services, STP Airways, както и за преместването в регистрите на Сао Томе на въздухоплавателни средства, използвани от въздушни превозвачи, които към настоящия момент са предмет на оперативна забрана в Общността, и поиска обяснения относно действията, предприети от компетентните органи в отговор на тези опасения.

(51)

Компетентните органи на Сао Томе (INAC) уведомиха Комисията, че в хода на пресертифицирането на Executive Jet Services на 26 октомври 2009 г. са решили временно да спрат експлоатацията на въздухоплавателно средство от тип Boeing 767 със сериен номер 23178 и регистрационен знак S9-TOP, експлоатирано от този превозвач.

(52)

Въздушният превозвач Executive Jet Services поиска да направи изложение пред Комитета за авиационна безопасност и докладва за предприетите действия с оглед отстраняване на установените пропуски по програма SAFA.

(53)

INAC уведоми Комисията, че в хода на пресертифицирането на STP Airways на 26 октомври са решили временно да спрат експлоатацията на две въздухоплавателни средства от тип Boeing 767 със сериен номер 25411 (неизвестен регистрационен знак) и 26208 (регистрационен знак S9-DBY), които в последствие са били отписани от регистъра. INAC докладва, че въпреки че STP Airways притежава валидно САО, понастоящем в това свидетелство не са вписани никакви въздухоплавателни средства.

(54)

Въздушният превозвач STP Airways поиска да направи изложение пред Комитета за авиационна безопасност и докладва за предприетите действия с оглед отстраняване на откритите пропуски по програма SAFA. Той потвърди, че вече не се експлоатират никакви въздухоплавателни средства и че възнамерява да поиска временно спиране на своето САО.

(55)

INAC уведомиха, че са издали 13 САО, 3 от които бяха представени като временно спрени или отнети. INAC обаче не предоставиха доказателство за временно спиране или отнемане на САО на въздушните превозвачи Sky Wind, Styron Trading и Jet Line.

(56)

Документацията, представена от INAC, показва, че основното място на дейност на повече от половината от въздушните превозвачи, които разполагат с валидни САО, издадени от тези органи, е извън Сао Томе и Принсипи. По-специално основното място на дейност на British Gulf International Company Ltd, Global Aviation Operation, Goliaf Air, Transafrik International Ltd, Transcargo и Transliz Aviation не е в Сао Томе, както е видно от техния отговор на запитване от Комисията, както и от адресите, посочени на съответните им САО.

(57)

INAC не показа, че изпълнява своите задължения по отношение на надзора на безопасността на въздушните превозвачи, лицензирани в Сао Томе и Принсипи, в съответствие с международните изисквания за безопасност, като се има предвид, че голяма част от тези превозвачи не извършват редовно полети в Сао Томе и че INAC заяви, че разчита отчасти и на надзора на компетентните органи на държавите, в които действително се извършват полетите. INAC обаче не представи съответните споразумения с тези органи.

(58)

Освен това анализът на САО, издадени от компетентните органи на Сао Томе и Принсипи, разкри съществени несъответствия по отношение на одобрението за поддържане на летателната годност на експлоатирания въздухоплавателен флот, одобрението за превоз на опасни товари и разрешението за полети при ниска видимост, които не бяха изяснени в хода на консултациите.

(59)

Има доказателства за голям брой инциденти с въздушни превозвачи, лицензирани в Сао Томе и Принсипи. INAC потвърди за четири фатални инцидента с въздухоплавателни средства от тип Antonov 12, Ilyushin 76 и DHC 6, експлоатирани от въздушни превозвачи, лицензирани в Сао Томе и Принсипи. В отговор на тази ситуация INAC посочи, че на 21 февруари 2009 г. е взето решение временно да се спрат всички полети на въздухоплавателни средства от тип Antonov 12, лицензирани в Сао Томе и Принсипи. INAC обаче потвърди, че въздухоплавателни средства от този тип все още се използват от въздушните превозвачи British Gulf International, Transliz Aviation и Goliaf Air, лицензирани в Сао Томе и Принсипи.

(60)

Има доказателства за липса на готовност на компетентните органи на Сао Томе и Принсипи да покажат съответствие с международните стандарти за безопасност, както се доказва от факта, че Сао Томе и Принсипи непрекъснато е отлагала своя одит от ICAO в рамките на Всеобщата програма за одит на надзора за безопасност (USOAP). Одитът на ICAO, предвиден за май 2007 г. и април 2008 г. не е могъл да бъде осъществен на тези дати.

(61)

Поради това, въз основа на общите критерии, бе преценено, че въздушните превозвачи, лицензирани в Сао Томе и Принсипи, не отговарят на съответните стандарти за безопасност и поради това следва да бъдат включени в приложение А.

(62)

Компетентните органи на Украйна уведомиха Комисията на 22 септември за свое решение № 574 от 17 август 2009 г. за прекратяване, считано от датата на решението, на полетите по САО № 145 от 20 ноември 2008 г. на Ukraine Cargo Airways. Компетентните органи на Украйна потвърдиха в изложението си пред Комитета за авиационна безопасност на 11 ноември 2009 г., че „дружество Ukraine Cargo Airways не е сред регистрираните авиокомпании в Украйна“.

(63)

Поради това, въз основа на общите критерии, Ukraine Cargo Airways следва да бъде изваден от приложение А.

(64)

Компетентните органи на Украйна уведомиха Комисията на 31 юли 2009 г. за свое решение № 357 от 25 май 2009 г. да отнемат с незабавно действие САО на украинския въздушен превозвач Volare.

(65)

Поради това, въз основа на общите критерии, въздушният превозвач Volare следва да бъде изваден от приложение А.

(66)

След приемането на Регламент (ЕО) № 619/2009 екип от експерти на ЕО, водени от Европейската агенция за авиационна безопасност, посети украинския въздушен превозвач Motor Sich (MSI) на 27 октомври 2009 г., за да установи положението с изпълнението на корективните действия и ефективното отстраняване на установените преди това пропуски по отношение на безопасността с оглед тяхното трайно отстраняване.

(67)

Докладът от посещението на екипа посочва, че MSI са показали, че са направили анализ на основните причини за констатациите от инспекциите по SAFA. Оказва се, че анализът на основните причини, както и плановете за корективни действия, произтичащи от него, предлагат правилно решение във връзка с констатациите. По време на посещението MSI заявиха, че всички констатации по SAFA, които преди това са правени по отношение на техния въздухоплавателен флот, са разгледани и отстранени, включително Подобрена система за предупреждение за опасно сближение със земята (EGPWS), раменни колани (seat harness) на седалките в пилотската кабина, мрежи за укрепване на товара. Освен това беше обявено, че са въведени схеми за експлоатационните характеристики при излитане за всички видове въздухоплавателни средства и всички използвани писти. Екипът, воден от Европейската агенция за авиационна безопасност, след физическа инспекция и/или документна проверка, е удовлетворен от: а) модернизирането с раменни колани (seat harness) на седалките в пилотските кабини на въздухоплавателни средства от тип AN-12, AN-72 и YAK-40; б) модернизиране на пилотската кабина с маски за бързо поставяне на AN-12 (по време на посещението протичаше оборудването на въздухоплавателно средство UR-11316, което беше наблюдавано от екипа); в) инсталиране на EGPWS във въздухоплавателни средства от тип AN-12 и AN-140; г) схеми за експлоатационните характеристики при излитане за всички понастоящем използвани писти за въздухоплавателни средства от тип AN-12 и YAK-40. Компетентните органи на Украйна потвърдиха при своето изложение пред Комитета за авиационна безопасност, че превозвачът разполага с капацитет да приложи системата за управление на качеството и се ангажираха да уведомят Комисията за резултатите от проверката, която следва да бъде направена по този въпрос.

(68)

По време на посещението екипът провери по отношение на летателната експлоатация по-специално списъци на минималното оборудване (MEL), ръководства за експлоатация, схема за ограничаване на полетното време, документи и процедури за контрол на полетите и диспечерско обслужване на полетите, проверка на върнати и попълнени полетни досиета. Не бяха констатирани нарушения на стандартите на ICAO. По време на посещението MSI показа също така на екипа, че прави анализ на записаните полетни данни за всички изпълнени полети на всички експлоатирани въздухоплавателни средства.

(69)

Въздушният превозвач поиска да бъде изслушан от Комитета за авиационна безопасност и направи изложение на 11 ноември 2009 г., като предостави писмена информация в подкрепа на изпълнените корективни действия за отстраняване на пропуски по отношение на безопасността, открити в миналото.

(70)

След изложенията, направени на 11 ноември 2009 г. от компетентните органи на Украйна и въздушния превозвач Комитетът за авиационна безопасност поиска от Държавната въздухоплавателна администрация да предостави следната документация, за да може да определи дали на този етап е оправдано изваждането на Motor Sich: а) одит за потвърждение на системата за управление на качеството на въздушния превозвач; б) потвърждение, че всички въздухоплавателни средства на Motor Sich, които извършват международни полети, са оборудвани в съответствие със стандартите на ICAO по-специално: i) раменни колани (seat harness) на седалките в пилотската кабина на въздухоплавателни средства от тип AN-12, AN-72 и YAK-40; ii) маски за бързо поставяне в пилотската кабина на AN-12; iii) EGPWS на въздухоплавателни средства от тип AN-12 и AN-140; в) потвърждение за наличието на данни в ръководството за експлоатация на превозвача за експлоатационните характеристики при излитане за всички понастоящем използвани писти за въздухоплавателни средства от тип AN-12 и YAK-40 от Motor Sich; г) доказателство за задоволително решаване на 38 констатации, направени през 2009 г. от Държавната въздухоплавателна администрация на Украйна по време на нейните надзорни дейности по отношение на превозвача. На 16 ноември компетентните органи на Украйна представиха тази информация.

(71)

След получаване на изискваната информация от компетентните органи на Украйна, въз основа на общите критерии, се преценява, че Motor Sich следва да бъде изваден от приложение А.

(72)

След приемането на Регламент (ЕО) № 619/2009 екип от експерти на ЕО посети украинския въздушен превозвач UMAir на 28 октомври 2009 г., за да провери положението с изпълнението на корективните действия и ефективното отстраняване на установените преди това пропуски по отношение на безопасността с оглед тяхното трайно решаване.

(73)

По време на посещението на екипа беше представен актуализиран план за корективни действия, посочващ, че техният мениджър по качеството е направил проверка на корективните действия, които са изпълнили. Проверката обаче на положението по констатациите, направени от екипа от експерти на ЕС при посещението на този въздушен превозвач на 28 май 2009 г., показа, че въпреки положените значителни усилия след посещението за надлежно справяне с направените констатации, някои констатации по отношение на безопасността на полетите (мониторинг на полетните данни на въздухоплавателно средство DC-9) и поддържането на летателната годност, техническото обслужване и техниката (програма за мониторинг на състоянието на двигателите все още следва да се използва за въздухоплавателни средства DC-9 и MD-80) все още не могат да се считат за отстранени. Освен това, по отношение на летателната експлоатация беше направена нова констатация в резултат на наблюдавано несъответствие в одобрения Списък на минимално оборудване (MEL) на въздухоплавателно средство от тип DC-9.

(74)

На заседанието на Комитета за авиационна безопасност на 11 ноември 2009 г. UMAir заявиха, че са поискали тяхното САО да бъде ограничено, като се изключат полети към Общността с въздухоплавателни средства DC-9. На 11 ноември 2009 г. компетентните органи на Украйна издадоха ново САО, в което не са включени полети към ЕС на този тип въздухоплавателно средство.

(75)

Отчитат се постигнатите подобрения от UMAir през периода след посещението на експертите от ЕС през май 2009 г., както и наложените ограничения върху САО на въздушния превозвач. С оглед на големите усилия, полагани от въздушния превозвач, за да гарантира безопасността на полетите в съответствие с международните стандарти, следва да му бъде разрешено да възобнови своите полети към Общността с част от своя въздухоплавателен флот.

(76)

Следователно, въз основа на общите критерии, UMAir следва да бъде прехвърлен от приложение А в приложение Б и да му бъде разрешено да възобнови полетите към Общността с въздухоплавателно средство от типа MD-83, регистрационен знак UR-CFF.

(77)

Както е предвидено в Регламент (ЕО) № 619/2009, Комисията продължи да следи отблизо изпълнението на различните мерки, представени от компетентните органи на Украйна пред Комитета за авиационна безопасност на 1 юли 2009 г. За тази цел бе осъществено посещение на експерти от ЕО в Държавната въздухоплавателна администрация на Украйна от 26 до 29 октомври. Целта на това посещение беше да се установи положението с изпълнението на корективните действия, предложени за отстраняване на пропуските, формулирани в доклада от посещението на експерти от ЕО, състояло се от 25 до 29 май 2009 г., както и на мерките от плана за корективни действия, представен от Държавната въздухоплавателна администрация на Украйна на 23 юни, с цел да се засили надзорът върху безопасността на въздушните превозвачи, намиращи се под нейния регулаторен контрол.

(78)

Докладът за посещението посочва, че 14 от общо 33 констатации, направени при посещението през май 2009 г., могат да бъдат считани за отстранени въз основа на доказателствата, представени от компетентните органи на Украйна по време на посещението. 19 констатации остават отворени.

(79)

Отчитат се постигнатите подобрения от компетентните органи за периода след посещението през май 2009 г. и по-специално увеличаването на надзорните дейности по отношение на украинските въздушни превозвачи, както и отстраняването на значителен брой въздухоплавателни средства от украинския регистър (повече от 800 въздухоплавателни средства от общо 1 600 въздухоплавателни средства през 2008 г.). Органите се приканват да ускорят допълнително своите усилия с оглед на засилване на техния надзор върху безопасността.

(80)

На базата на документацията, представена от превозвача, Комисията отбеляза, че Ariana Afghan Airlines е направил промени в управлението, наел е външни експерти, които да помогнат на превозвача да преразгледа своите политики, процедури и ръководства, и е придобил две въздухоплавателни средства Airbus A310, за чиято експлоатация получава съдействие от Turkish Technic. Отбелязано е също намерението на превозвача да бъде предмет на одит от Международната асоциация за въздушен транспорт.

(81)

Афганистанското министерство на транспорта и гражданското въздухоплаване (MoTCA) представи писмено описание на напредъка, постигнат от MoTCA и Ariana в посока на спазване на международните стандарти. Те потвърдиха, че Ariana Afghan Airlines е направил значителни промени в оборудването на въздухоплавателните средства, ръководството и документацията, но потвърдиха също така, че все още предстои да извършат одит на оператора, въпреки че беше планирано такъв да бъде проведен до края на 2009 г. Следователно MoTCA все още не са в състояние да потвърдят, че Ariana Afghan Airlines отговаря на стандартите на ICAO и разполага с ефективна система за управление на безопасността. Въпреки че MoTCA заявиха, че през тази година са извършили редица надзорни дейности (например инспекции на полети и на базата), те не предоставиха никакви доказателства за резултатите от тези инспекции.

(82)

Комисията отбелязва напредъка, осъществен от Ariana Afghan Airlines към съответствие с международните стандарти за безопасност. В очакване на допълнителни доказателства, че въздушният превозвач е отстранил основните причини за установените преди това пропуски по отношение на безопасността, бе преценено обаче, въз основа на общите критерии, че въздушният превозвач следва да остане в приложение А.

(83)

TAAG Angolan Airlines има разрешение от юли 2009 г. да извършва полети в Португалия само с въздухоплавателни средства от тип Boeing 777-200 с регистрационните знаци D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, при условията, посочени в съображения 58 и 59 от Регламент (ЕО) № 619/2009 (12).

(84)

Комисията поиска от компетентните органи на Ангола (INAVIC) да предоставят информация за надзора на въздушния превозвач TAAG Angolan Airlines, по-специално по отношение на засиления надзор на полетите до Португалия и на резултатите от него.

(85)

INAVIC уведомиха Комисията, че е засилен постоянния надзор на TAAG Angolan Airlines, по-специално чрез наземни инспекции, и че резултатите от тези наземни проверки не са разкрили пропуски по отношение на безопасността, нито повтарящи се пропуски.

(86)

TAAG Angolan Airlines поиска да бъде изслушан от Комисията и от Комитета за авиационна безопасност и направи изложение на 10 ноември 2009 г. с оглед предоставяне на информация за напредъка на неговия план за действие и безопасността на неговите полети до Лисабон. Беше отбелязано, че повече от 100 полета с въздухоплавателно средства от тип Boeing 777 са осъществени до Лисабон без опасения по отношение на безопасността и че TAAG е бил лицензиран на 23 октомври 2009 г. от INAVIC за провеждане на полети с увеличен обхват на експлоатация за самолети с два двигателя (ETOPS) 120 мин. с Boeing 777. Въздушният превозвач поиска също така неговият въздухоплавателен флот от B737-700 да се ползва от същите разпоредби, както и въздухоплавателния флот от B777.

(87)

Компетентните органи на Португалия потвърдиха, че резултатите от наземните инспекции на TAAG Angolan Airlines, които са провели след възобновяване на полетите до Лисабон, не разкриват пропуски по отношение на безопасността, нито повтарящи се пропуски.

(88)

Поради това, въз основа на общите критерии, бе преценено, че TAAG следва да остане в приложение Б, при условие че този превозвач не извършва повече от десет полета седмично с въздухоплавателни средства от тип Boeing B-777 с регистрационни знаци D2-TED, D2-TEE и D2-TEF или с въздухоплавателни средства от тип Boeing B-737-700 с регистрационни знаци D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH и D2-TBJ от Луанда до Лисабон. Тези полети следва да се осъществяват само след наземна проверка от страна на анголските органи на въздухоплавателното средство преди всеки полет, заминаващ от Ангола, и след наземна проверка от страна на португалските органи на въздухоплавателното средство в Португалия. Това е временна мярка и Комисията ще направи преглед на ситуацията въз основа на наличната информация и по-специално въз основа на оценка на компетентните органи на Португалия.

(89)

INAVIC докладваха за значителен напредък при решаването на констатациите, останали след последното посещение на експерти на ЕО за оценка на безопасността, осъществено от 8 до 11 юни 2009 г. По-специално те са привели допълнително специфичните разпоредби за експлоатация в съответствие с изискванията на ICAO, продължили са да назначават квалифициран персонал, особено инспектори по летателна експлоатация, квалифицирани за въздухоплавателни средства от тип Boeing 737-700, което е довело до ръст с 30 % на дейностите по надзора.

(90)

INAVIC докладваха за напредък при пресертифицирането на анголските въздушни превозвачи — процес, който се очаква да бъде завършен до края на 2010 г., но с изключение на TAAG Angolan Airlines, никой друг въздушен превозвач все още не е бил пресертифициран.

(91)

Комисията насърчи INAVIC да продължат пресертифицирането на анголските въздушни превозвачи с решителност и нужното внимание към потенциалните опасения по отношение на безопасността, формулирани в тази рамка. В очакване на пресертифицирането на Aerojet, Air26, Air Gemini, Air Gicango, Air Jet, Air Nave, Alada, Angola Air Services, Diexim, Gira Globo, Heliang, Helimalongo, Mavewa, Pha, Rui & Conceicao, Sal, Servisair и Sonair при пълно спазване на новите анголски норми за безопасност на въздухоплаването, въз основа на общите критерии, бе преценено, че тези 18 въздушни превозвача следва да останат в приложение А.

(92)

Berkut State Aircompany уведоми Комисията, че е извадил от въздухоплавателния флот едно въздухоплавателно средство от тип IL-76 и едно въздухоплавателно средство от тип AN-12 и че е решил през август 2009 г. да ограничи дейността си само до държавни полети.

(93)

Компетентните органи на Казахстан потвърдиха тази ситуация и предоставиха доказателства, че са издали „Сертификат за експлоатация“ на Berkut State Aircompany на 30 октомври 2009 г., който изключва търговски полети.

(94)

Следователно, въз основа на общите критерии, бе преценено, че Berkut State Aircompany следва да бъде изваден от приложение А.

(95)

Превозвачът Prime Aviation, лицензиран в Казахстан, поиска да бъде изслушан от Комисията и Комитета за авиационна безопасност и направи изложение на 11 ноември 2009 г. Той заяви, че неговият търговски въздухоплавателен флот е ограничен до едно въздухоплавателно средство от тип Challenger 604 с регистрационен знак P4-CHV, регистрирано извън Казахстан (в Аруба).

(96)

Компетентният орган на Аруба отговаря за надзора върху въздухоплавателното средство Challenger 604 с регистрационен знак P4-CHV в съответствие с разпоредбите на приложения 1 и 8 към Чикагската конвенция, както и на приложение 6 относно аспектите на поддържане на летателната годност. Те проведоха одит на превозвача Prime Aviation през март 2009 г., който разкри многобройни пропуски. Документацията, представена от въздушния превозвач на Комитета за авиационна безопасност, не съдържа доказателства, че всички корективни действия са били задоволително изпълнени. Във връзка с изискванията на приложение 6 на ICAO този одит не даде доказателства, че надзорът на полетите се извършва ефективно. По-специално не беше представено доказателство, че MEL е надлежно одобрен и остава да бъдат изяснени условията за отлагане отстраняването на откази.

(97)

Следователно, въз основа на общите критерии, бе преценено, че този превозвач следва да остане в приложение А.

(98)

Компетентните органи на Казахстан поискаха да бъдат изслушани от Комисията и Комитета за авиационна безопасност и бяха изслушани на 11 ноември 2009 г., за да докладват за подобряването на извършвания от тях надзор на безопасността.

(99)

Те уведомиха Комитета за авиационна безопасност за предприетите действия по отстраняване на двете сериозни опасения относно безопасността, представени на ICAO на 30 октомври 2009 г. Тези действия се извършват поетапно с оглед изпълнение на действията, свързани с въздухоплавателни средства, извършващи търговски полети, до октомври 2010 г.

(100)

Компетентните органи на Казахстан уведомиха също така, че са започнали редица мерки за изпълнение, водещи до временно спиране или отнемане на няколко свидетелства за авиационен оператор. По-специално те временно спряха САО на превозвачите Pankh Center Kazakhstan, Air Flamingo, Arkhabay, Air Company Atyrau Aue Joly и Turgay Avia. Те временно спряха също така сертификатите за летателна годност на 66 въздухоплавателни средства от тип Antonov 2 и извадиха от регистъра на Казахстан 13 въздухоплавателни средства, в това число 10 от тип Ilyushin 76, едно от тип Illyushin 62, едно от тип Antonov 28 и едно от тип Antonov 2.

(101)

Компетентните органи на Казахстан също така информираха и предоставиха доказателства, че САО на следните десет въздушни превозвача, лицензирани в Казахстан, е отнето: Irbis; Aerotur; MAK Air, Excellent Glide, Tulpar Avia Service, Takhmid Air, Starline KZ, Olimp Air, EOL Air (САО отнето на 1 април 2009 г.) и Sayat Air (САО отнето на 19 август 2009 г.). Следователно, въз основа на общите критерии, тези въздушни превозвачи следва да бъдат извадени от приложение А.

(102)

Въз основа на общите критерии, бе преценено, че всички въздушни превозвачи, лицензирани в Казахстан, с изключение на Air Astana, следва да останат в приложение А.

(103)

Отбелязано бе, че Казахстан е предприел амбициозна реформа на своя въздухоплавателен сектор, по-специално с оглед повишаване на безопасността. Приветства се продължаващото преразглеждане на законодателството в областта на въздухоплаването, както и създаването на център за оценка на полетите, което гарантира по-добро регулиране на гражданското въздухоплаване в Казахстан и следва да подготви пътя за значителни подобрения към съответствие с международните стандарти за безопасност. В тази връзка компетентните органи на Казахстан се приканват да окажат пълно сътрудничество на ICAO, за да се гарантира, че предложените планове за действие са приемливи за ICAO и ще бъдат своевременно изпълнени.

(104)

Компетентните органи на Киргизстан направиха изложение на 11 ноември 2009 г. и докладваха за своя напредък в изпълнението на своя план за действие, създаден с цел отстраняване на установените опасения по отношение на безопасността. По-специално те отбелязаха, че законодателството относно безопасността на въздухоплаването е било преразгледано, че е в процес на създаване независима агенция по безопасността на гражданското въздухоплаване и че условията за лицензиране като въздушен превозвач са станали по-строги. Те заявиха също така, че в резултат на това голяма част от САО са били отнети и болшинството от въздухоплавателните средства в действителност са били извадени от регистъра.

(105)

Компетентните органи на Киргизстан уведомиха, че са издали ново САО на въздушния превозвач Asian Air. Въз основа на общите критерии бе преценено, че Asian Air следва да бъде включен в приложение А.

(106)

Признава се, че Киргизстан е предприел амбициозна реформа на своя въздухоплавателен сектор, по-специално с оглед повишаване на безопасността. Подчертава се важността на одита, извършен от ICAO през април 2009 г. като част от Всеобщата програма за одит на надзора за безопасност (USOAP). Компетентните органи на Киргизстан се приканват да окажат пълно сътрудничество на ICAO, за да се гарантира, че предложените планове за действие са приемливи за тази организация и ще бъдат своевременно изпълнени.

(107)

Беше решено Европейската агенция за авиационна безопасност да проведе инспекция в Киргизстан, за да провери изпълнението на приложимите изисквания по отношение на безопасността от страна на компетентните органи и от предприятията под техен надзор. Инспекцията ще бъде проведена след съгласуване на плана за действие с ICAO и неговото прилагане.

(108)

Въз основа на потвърдени доказателства (13) за сериозни пропуски по отношение на безопасността на летателната експлоатация, открити при въздушния превозвач YAK Service, лицензиран от компетентните органи на Руската федерация, Комисията стартира официално разследване на този въздушен превозвач на 15 юли 2009 г. Компетентните органи на Руската федерация уведомиха Комисията на 4 август 2009 г., че след инспекциите, извършени от тези органи, които потвърждават тези констатации, полетите на въздушния превозвач с въздухоплавателни средства от тип YAK-42 и YAK-40 са ограничени в съответствие с решение на тези органи от 24 юли 2009 г.

(109)

Компетентните органи на Руската федерация уведомиха Комисията на 6 октомври 2009 г., че след прилагането на корективните мерки от въздушния превозвач те са отменили оперативните ограничения на неговите въздухоплавателни средства. Въздушният превозвач, подпомаган от своя орган, беше изслушан от Комисията и една държава-членка на 30 октомври.

(110)

Компетентните органи на Руската федерация направиха изложение пред Комитета за авиационна безопасност на 11 ноември, като обясниха различните надзорни дейности и действия за изпълнение, които са предприели, за да се гарантира, че въздушният превозвач ще отстрани пропуските по отношение на безопасността, открити в миналото, по устойчив начин. Освен това те заявиха, че на въздухоплавателните средства, експлоатирани от YAK Services, ще се правят редовни наземни проверки, за да се гарантира спазването на международните стандарти. Въз основа на тази информация Комисията и членовете на Комитета за авиационна безопасност считат, че пропуските по отношение на безопасността, открити в миналото при YAK Service, са отстранени под отговорността на компетентните органи на Руската федерация.

(111)

Въз основа на информацията, представена от тези органи, въз основа на общите критерии, бе преценено, че на този етап не са необходими допълнителни действия. Държавите-членки систематично ще проверяват ефективното спазване от страна на YAK Service на съответните стандарти за безопасност чрез определяне на приоритет при наземните инспекции на въздухоплавателните средства на този превозвач в съответствие с Регламент (ЕО) № 351/2008.

(112)

Посредством кореспонденция от 9 ноември 2009 г. компетентните органи на Руската федерация уведомиха Комисията за решението от 6 ноември 2009 г. на техния комитет за сертифициране да отмени ограниченията, наложени преди това на полетите на въздушния превозвач Aeroflot Nord.

(113)

Компетентните органи на Руската федерация информираха Комисията на 9 ноември 2009 г., че са изменили своето решение от 25 април 2008 г., чрез което те изключиха от САО въздухоплавателни средства на 13 руски въздушни превозвача за полети към Общността. Тези въздухоплавателни средства не бяха оборудвани да изпълняват международни полети в съответствие със стандартите на ICAO (не са били оборудвани с TAWS/E-GPWS) и техните сертификати за летателна годност са изтекли и не са били подновени.

(114)

Съгласно новото решение следните въздухоплавателни средства са забранени за полети към, в рамките на и от Общността:

а)

Aircompany Yakutia: Tupolev TU-154: RA-85007; Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660;

б)

Atlant Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672 и RA-85682;

в)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 и RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 и RA-88300; Yak-40K: RA-21505 и RA-98109; Yak-42D: RA-42437; всички (22) хеликоптера Kamov Ka-26 (неизвестна регистрация); всички (49) хеликоптера Mi-8 (неизвестна регистрация); всички (11) хеликоптера Mi-171 (неизвестна регистрация); всички (8) хеликоптера Mi-2 (неизвестна регистрация); всички (1) хеликоптера EC-120B: RA-04116;

г)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85494 и RA-85457;

д)

Krasnoyarsky Airlines: Въздухоплавателното средство от тип TU-154M RA-85683, което преди е било включено в САО на Krasnoyarsky Airlines, което е отнето по-рано тази година, понастоящем се експлоатира от друг въздушен превозвач, лицензиран в Руската федерация;

е)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538, и RA-42541;

ж)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; всички TU-134 (неизвестна регистрация); всички Antonov An-24 (неизвестна регистрация); всички An-2 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери Mi-2 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери Mi-8 (неизвестна регистрация);

з)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622 и RA-85690;

и)

Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42374, RA-42433; всички Tupolev TU-134A, включително: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 и RA-65973; всички Antonov AN-24RV, включително: RA-46625 и RA-47818; въздухоплавателните средства от тип AN24RV с регистрационни знаци RA-46625 и RA-47818 понастоящем се експлоатират от друг руски превозвач;

й)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374, RA-85432 и RA-85508;

к)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85813, RA-85733, RA-85755, RA-85806, RA-85820; всички (25) TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902 и RA-65977; въздухоплавателните средства RA-65143 и RA-65916 се експлоатират от друг руски превозвач; всички (1) TU-134B: RA-65726 се експлоатира от друг руски превозвач; всички (10) Yakovlev Yak-40: RA-87292, RA-87348, RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA 88210, RA-88227, RA-88244 и RA-88280; всички хеликоптери Mil-26: (неизвестна регистрация); всички хеликоптери Mil-10: (неизвестна регистрация); всички хеликоптери Mil-8 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери AS-355 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери BO-105 (неизвестна регистрация); въздухоплавателните средства от тип AN-24B (RA-46267 и RA-47289 и въздухоплавателните средства от тип AN-24RV (RA-46509, RA-46519 и RA-47800) се експлоатират от друг руски превозвач;

л)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: , RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 и RA-65979; TU-214: RA-64504, RA-64505; Ilyushin IL-18: RA-75454 и RA-75464; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87971 и RA-88200; въздухоплавателното средство RA-65555 се експлоатира от друг руски превозвач.

(115)

Досега в Комисията не е предаван доказателствен материал за пълното осъществяване на съответните оздравителни действия от другите въздушни превозвачи, включени в списъка на Общността, актуализиран на 13 юли 2009 г., и от органите, отговорни за регулаторния надзор на тези въздушни превозвачи, въпреки конкретните молби на Комисията. Поради това, въз основа на общите критерии, бе преценено, че тези въздушни превозвачи следва да продължат да бъдат предмет на оперативна забрана (приложение А) или оперативни ограничения (приложение Б), според случая.

(116)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за авиационна безопасност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 474/2006 се изменя, както следва:

1.

Приложение А се заменя с текста, изложен в приложение А към настоящия регламент.

2.

Приложение Б се заменя с текста, изложен в приложение Б към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2009 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4.

(4)  DGAC/F-2009-541, -798, LBA/D-2008-805, LBA/D-2009-8, -921, ENAC-IT-2008-602, -750, -648, ENAC-IT-2009-126, -198, -359, -374, -451, -597, -686, -730, DGCATR-2008-519, -347, DGCATR-2009-445, -559.

(5)  ОВ L 175, 5.7.2007 г., стр. 12.

(6)  ОВ L 182, 15.7.2009 г., стр. 4.

(7)  ОВ L 197, 25.7.2008 г., стр. 39 и ОВ L 306, 15.11.2008 г., стр. 49.

(8)  BCAA-2009-122, DGAC/F-2009-2112, DGAC/F-2009-2113.

(9)  CAA-UK-2009-126, DGAC/F-2009-137, DGAC/F-2009-257, DGAC/F-2009-779, DGAC/F-2009-1776.

(10)  BCAA-2009-122, DGAC/F-2009-2112, DGAC/F-2009-2113.

(11)  ОВ L 283, 14.10.2006 г., стр. 28.

(12)  ОВ L 182, 15.7.2009 г., стр. 8.

(13)  FOCA-2008-320, ACG-2009-82, ACG-2009-150, CAA-N-2008-98, CAALAT-2009-11, ACG-2008-300, CAA-NL-2008-72, HCAAGR-2008-53, LBA/D-2008-482, ACG-2009-176, DGAC/F-2008-545, DGAC/F-2008-2646, DGAC/F-2009-372, ENAC-IT-2009-226.


ПРИЛОЖЕНИЕ A

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ВСИЧКИ ПОЛЕТИ НА КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА ЗАБРАНА В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩНОСТТА  (1)

Име на юридическото лице на въздушния превозвач, както е посочено в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО) или на оперативния лиценз

Обозначителен номер на ICAO за авиокомпанията

Държава на оператора

AIR KORYO

GACA-AOC/KOR-01

KOR

Корейска народнодемократична република (КНДР)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Република Судан

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Афганистан

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Кралство Камбоджа

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

неизвестен

VRB

Република Руанда

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Ангола, с изключение на TAAG Angola Airlines, в това число

 

 

Република Ангола

AEROJET

015

неизвестен

Република Ангола

AIR26

004

DCD

Република Ангола

AIR GEMINI

002

GLL

Република Ангола

AIR GICANGO

009

неизвестен

Република Ангола

AIR JET

003

MBC

Република Ангола

AIR NAVE

017

неизвестен

Република Ангола

ALADA

005

RAD

Република Ангола

ANGOLA AIR SERVICES

006

неизвестен

Република Ангола

DIEXIM

007

неизвестен

Република Ангола

GIRA GLOBO

008

GGL

Република Ангола

HELIANG

010

неизвестен

Република Ангола

HELIMALONGO

011

неизвестен

Република Ангола

MAVEWA

016

неизвестен

Република Ангола

PHA

019

неизвестен

Република Ангола

RUI & CONCEICAO

012

неизвестен

Република Ангола

SAL

013

неизвестен

Република Ангола

SERVISAIR

018

неизвестен

Република Ангола

SONAIR

014

SOR

Република Ангола

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Бенин, в това число

 

-

Република Бенин

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

неизвестен

Република Бенин

AFRICA AIRWAYS

неизвестен

AFF

Република Бенин

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

не е приложимо

Република Бенин

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS

неизвестен

Република Бенин

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

LTL

Република Бенин

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

COB

Република Бенин

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Република Бенин

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Република Бенин

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Република Конго, в това число

 

 

Република Конго

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Република Конго

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Република Конго

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

неизвестен

Република Конго

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

неизвестен

Република Конго

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Демократична република Конго (ДРК), в това число

 

-

Демократична република Конго (ДРК)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Демократична република Конго (ДРК)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Демократична република Конго (ДРК)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Демократична република Конго (ДРК)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Демократична република Конго (ДРК)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Демократична република Конго (ДРК)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Министерски подпис (Наредба № 78/205)

LCG

Демократична република Конго (ДРК)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Демократична република Конго (ДРК)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Джибути, в това число

 

 

Джибути

DAALLO AIRLINES

неизвестен

DAO

Джибути

DJIBOUTI AIRLINES

неизвестен

DJB

Джибути

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Екваториална Гвинея, в това число

 

 

Екваториална Гвинея

CRONOS AIRLINES

неизвестен

неизвестен

Екваториална Гвинея

CEIBA INTERCONTINENTAL

неизвестен

CEL

Екваториална Гвинея

EGAMS

неизвестен

EGM

Екваториална Гвинея

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Екваториална Гвинея

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

не е приложимо

Екваториална Гвинея

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Екваториална Гвинея

GUINEA AIRWAYS

738

не е приложимо

Екваториална Гвинея

STAR EQUATORIAL AIRLINES

неизвестен

неизвестен

Екваториална Гвинея

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Екваториална Гвинея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Индонезия, с изключение на Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines и Ekspres Transportasi Antarbenua, в това число

 

 

Република Индонезия

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

неизвестен

Република Индонезия

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

неизвестен

Република Индонезия

ASCO NUSA AIR

135-022

неизвестен

Република Индонезия

ASI PUDJIASTUTI

135-028

неизвестен

Република Индонезия

AVIASTAR MANDIRI

135-029

неизвестен

Република Индонезия

CARDIG AIR

121-013

неизвестен

Република Индонезия

DABI AIR NUSANTARA

135-030

неизвестен

Република Индонезия

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Република Индонезия

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Република Индонезия

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Република Индонезия

EASTINDO

135-038

неизвестен

Република Индонезия

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Република Индонезия

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Република Индонезия

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Република Индонезия

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

неизвестен

Република Индонезия

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

неизвестен

Република Индонезия

KAL STAR

121-037

KLS

Република Индонезия

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Република Индонезия

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Република Индонезия

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Република Индонезия

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

неизвестен

Република Индонезия

MEGANTARA

121-025

MKE

Република Индонезия

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Република Индонезия

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Република Индонезия

MIMIKA AIR

135-007

неизвестен

Република Индонезия

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

неизвестен

Република Индонезия

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

неизвестен

Република Индонезия

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

неизвестен

Република Индонезия

NYAMAN AIR

135-042

неизвестен

Република Индонезия

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Република Индонезия

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

неизвестен

Република Индонезия

PURA WISATA BARUNA

135-025

неизвестен

Република Индонезия

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Република Индонезия

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Република Индонезия

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Република Индонезия

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

неизвестен

Republic of Indonesia

SKY AVIATION

135-044

неизвестен

Република Индонезия

SMAC

135-015

SMC

Република Индонезия

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Република Индонезия

SURVEI UDARA PENAS

135-006

неизвестен

Republic of Indonesia

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

неизвестен

Република Индонезия

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Република Индонезия

TRAVIRA UTAMA

135-009

неизвестен

Република Индонезия

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Република Индонезия

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Република Индонезия

UNINDO

135-040

неизвестен

Република Индонезия

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Република Индонезия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Казахстан, с изключение на Air Astana, в това число

 

 

Република Казахстан

AERO AIR COMPANY

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

AEROPRAKT KZ

неизвестен

APK

Република Казахстан

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Република Казахстан

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Република Казахстан

AIR DIVISION OF EKA

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

AIR FLAMINGO

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

AIR TRUST AIRCOMPANY

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

AK SUNKAR AIRCOMPANY

неизвестен

AKS

Република Казахстан

ALMATY AVIATION

неизвестен

LMT

Република Казахстан

ARKHABAY

неизвестен

KEK

Република Казахстан

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Република Казахстан

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Република Казахстан

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Република Казахстан

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Република Казахстан

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Република Казахстан

AVIA-JAYNAR

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

BEYBARS AIRCOMPANY

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Република Казахстан

BERKUT KZ

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Република Казахстан

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Република Казахстан

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Република Казахстан

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Република Казахстан

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Република Казахстан

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Република Казахстан

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

неизвестен

KZE

Република Казахстан

FENIX

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Република Казахстан

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Република Казахстан

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Република Казахстан

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Република Казахстан

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Република Казахстан

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Република Казахстан

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Република Казахстан

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Република Казахстан

KAZAIRWEST

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

KAZAVIA

неизвестен

KKA

Република Казахстан

KAZAVIASPAS

неизвестен

KZS

Република Казахстан

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Република Казахстан

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Република Казахстан

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Република Казахстан

NAVIGATOR

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

неизвестен

KOV

Република Казахстан

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

PRIME AVIATION

 

 

Република Казахстан

SALEM AIRCOMPANY

неизвестен

KKS

Република Казахстан

SAMAL AIR

неизвестен

SAV

Република Казахстан

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

Република Казахстан

SEMEYAVIA

неизвестен

SMK

Република Казахстан

SCAT

AK-0350-08

VSV

Република Казахстан

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Република Казахстан

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Република Казахстан

SKYSERVICE

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

TYAN SHAN

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Република Казахстан

ZHETYSU AIRCOMPANY

неизвестен

JTU

Република Казахстан

ZHERSU AVIA

неизвестен

RZU

Република Казахстан

ZHEZKAZGANAIR

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Киргизката република, в това число

 

 

Киргизка република

AIR MANAS

17

MBB

Киргизка република

ASIAN AIR

неизвестен

AAZ

Киргизка република

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Киргизка република

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Киргизка република

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Киргизка република

DAMES

20

DAM

Киргизка република

EASTOK AVIA

15

EEA

Киргизка република

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Киргизка република

ITEK AIR

04

IKA

Киргизка република

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Киргизка република

KYRGYZSTAN

03

LYN

Киргизка република

MAX AVIA

33

MAI

Киргизка република

S GROUP AVIATION

6

SGL

Киргизка република

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Киргизка република

SKY WAY AIR

21

SAB

Киргизка република

TENIR AIRLINES

26

TEB

Киргизка република

TRAST AERO

05

TSJ

Киргизка република

VALOR AIR

07

VAC

Киргизка република

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Либерия

 

-

Либерия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Република Габон, с изключение на Gabon Airlines, Afrijet и SN2AG, в това число

 

 

Република Габон

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

AGB

Република Габон

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Република Габон

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

неизвестен

Република Габон

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

неизвестен

Република Габон

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Република Габон

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

неизвестен

Република Габон

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Сао Томе и Принсипи, в това число

-

-

Сао Томе и Принсипи

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

неизвестен

Сао Томе и Принсипи

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Сао Томе и Принсипи

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Сао Томе и Принсипи

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

неизвестен

Сао Томе и Принсипи

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Сао Томе и Принсипи

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

неизвестен

Сао Томе и Принсипи

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Сао Томе и Принсипи

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Сао Томе и Принсипи

TRANSCARG

01/AOC/2009

неизвестен

Сао Томе и Принсипи

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

Сао Томе и Принсипи

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Сиера Леоне, в това число

-

-

Сиера Леоне

AIR RUM, LTD

неизвестен

RUM

Сиера Леоне

DESTINY AIR SERVICES, LTD

неизвестен

DTY

Сиера Леоне

HEAVYLIFT CARGO

неизвестен

неизвестен

Сиера Леоне

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

неизвестен

ORJ

Сиера Леоне

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

неизвестен

PRR

Сиера Леоне

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

неизвестен

SVT

Сиера Леоне

TEEBAH AIRWAYS

неизвестен

неизвестен

Сиера Леоне

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Свазиленд, в това число

-

-

Свазиленд

AERO AFRICA (PTY) LTD

неизвестен

RFC

Свазиленд

JET AFRICA SWAZILAND

неизвестен

OSW

Свазиленд

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

неизвестен

RSN

Свазиленд

SCAN AIR CHARTER, LTD

неизвестен

неизвестен

Свазиленд

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

неизвестен

SWX

Свазиленд

SWAZILAND AIRLINK

неизвестен

SZL

Свазиленд

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Замбия, в това число

 

 

Замбия

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Замбия


(1)  На въздушните превозвачи, изброени в приложение А, може да бъде разрешено да упражняват права за въздушни превози, като използват въздухоплавателни средства на мокър лизинг на въздушен превозвач, който не е предмет на оперативна забрана, при условие че са спазени съответните стандарти за безопасност.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ЧИИТО ПОЛЕТИ СА ОБЕКТ НА ОПЕРАТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ОБЩНОСТТА  (1)

Име на юридическото лице на въздушния превозвач, както е посочено в неговото САО (както и търговското му наименованиe, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО)

Обозначителен номер на ICAO за авиокомпанията

Държава на оператора

Тип въздухоплавателно средство (ВС)

Регистрационен/ни знак/ци, ако е/са наличен/и, производствени серийни номера

Държава на регистрация

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Република Габон

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: 2 ВС от тип Falcon 50; 1 ВС от тип Falcon 900;

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Република Габон

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Казахстан

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: 2 ВС от тип B767; 4 ВС от тип B757; 10 ВС от тип A319/320/321; 5 ВС от тип Fokker 50

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Аруба (Кралство Нидерландия)

AIR BANGLADESH

17

BGD

Бангладеш

B747-269B

S2-ADT

Бангладеш

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Коморски острови

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: LET 410 UVP

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: D6-CAM (851336)

Коморски острови

GABON AIRLINES (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Република Габон

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: 1 ВС от тип Boeing B-767-200

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: TR-LHP

Република Габон

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Република Габон

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: 1 ВС от тип Challenger; CL601 1 ВС от тип HS-125-800

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: TR-AAG, ZS-AFG

Република Габон; Република Южна Африка

TAAG ANGOLA AIRLINES (5)

001

DTA

Република Ангола

Целият въздухоплавателен флот с изключение на: 3 ВС от тип Boeing B-777 и 4 ВС от тип Boeing B-737-700

Целият въздухоплавателен флот с изключение на: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBG, D2-TBJ

Република Ангола

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Украйна

Целият въздухоплавателен флот с изключение на едно ВС от тип MD-83

Целият въздухоплавателен флот с изключение на: UR-CFF

Украйна


(1)  На въздушните превозвачи, изброени в приложение Б, може да бъде разрешено да упражняват права за въздушни превози, като използват въздухоплавателни средства на мокър лизинг на въздушен превозвач, който не е обект на оперативна забрана, при условие че са спазени съответните стандарти за безопасност.

(2)  Afrijet има право да използва единствено конкретните посочени въздухоплавателни средства за настоящите си полети в рамките на Европейската общност.

(3)  Air Astana има право да използва единствено конкретните посочени въздухоплавателни средства за настоящите си полети в рамките на Европейската общност.

(4)  Gabon Airlines има право да използва единствено конкретните посочени въздухоплавателни средства за настоящите си полети в рамките на Европейската общност.

(5)  TAAG Angola Airlines има право да извършва полети единствено до Португалия, като използва конкретните въздухоплавателни средства при условията, посочени в съображения 58 и 59 от настоящия регламент.