2.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/65


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1122/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на земеделски производители, предвидени за посочения регламент, както и за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1) и по-специално членове 85ч и 103ща, във връзка с член 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003, и по-специално член 142, букви б), в), г), д), з), к), л), м), н), о), р) и т) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 73/2009 се отменя и заменя Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламенти (ЕИО) № 2019/93, (ЕО) № 1452/2001, (ЕО) № 1453/2001, (ЕО) № 1454/2001, (ЕО) № 1868/94, (ЕО) № 1251/1999, (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 1673/2000, (ЕИО) № 2358/71 и (ЕО) № 2529/2001 и въвежда редица изменения в единната схема за плащане, както и някои други схеми за директни плащания. В същото време с него се отменят редица схеми за директно плащане, считано от 2010 г. Нещо повече, с него се въвеждат редица промени в системата, съгласно които директни плащания за земеделски производител, неотговарящ на някои изисквания в сферата на общественото здравеопазване, опазване здравето на животните и растенията, опазване на околната среда и хуманно отношение към животните („кръстосано спазване“), подлежат на намаления или изключвания.

(2)

Схемите за директно плащане бяха въведени за пръв път през 1992 година като резултат от реформата на Общата селскостопанска политика и бяха допълнително развити при последващите реформи. Схемите бяха подчинени на интегрирана система за администриране и контрол (наричана по-долу „интегрирана система“). Тази система, както е установена в Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията от 24 април 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламенти (ЕО) № 1782/2003 и (ЕО) № 73/2009 на Съвета, както и за прилагане на кръстосано спазване, предвидено в Регламент (ЕО) № 479/2008 (2) на Съвета, се доказа като ефективно и ефикасно средство за осъществяването на схеми за директни плащания. Регламент (ЕО) № 73/2009 се основава на тази интегрирана система.

(3)

Като се отчетат направените изменения по директните плащания с Регламент (ЕО) № 73/2009, е целесъобразно Регламент (ЕО) № 796/2004 да бъде отменен и заменен, като новият Регламент бъде основан на принципите, установени от Регламент (ЕО) № 796/2004. В същото време, в резултат на включването на лозаро-винарския сектор в Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета, е целесъобразно да се заменят препратките към Регламент (ЕО) № 479/2008 (3) на Съвета, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 796/2004, с препратки към Регламент (ЕО) № 1234/2007. От съображения за съгласуваност някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 796/2004 следва да бъдат включени в Регламент (ЕО) № 1120/2009 на Комисията (4), с който бе отменен и заменен Регламент (ЕО) № 795/2004 на Комисията от 21 април 2004 година за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (5).

(4)

С Регламент (ЕО) № 73/2009 се оставя избор на държавите-членки по отношение на прилагането на някои схеми за помощи, предвидени в него. Затова с настоящия Регламент следва да се уреди администрирането и контрола, които ще се осъществяват в държавите-членки с оглед на техния евентуален избор да приложат някои схеми за помощи. По тази причина съответните разпоредби на настоящия Регламент следва да се прилагат само до степента, в която държавите-членки са направили такъв избор.

(5)

Регламент (ЕО) № 73/2009 предвижда, като част от изискванията за кръстосано спазване, някои задължения за държавите-членки, от една страна, и за индивидуалните земеделски производители, от друга страна, по отношение на поддържането на постоянни пасища. Необходимо е да се определят подробни правила за изчисляване на съотношението между постоянни пасища и земеделска земя, което трябва да се поддържа, и да се определят индивидуалните задължения на ниво земеделски производители, които трябва да се спазват, когато се установи, че съотношението намалява за сметка на земята за постоянни пасища.

(6)

С оглед осъществяването на ефективен контрол и за да се предотврати представянето на многобройни заявления за помощи пред различни разплащателни агенции в рамките на една държава-членка, държавите-членки трябва да определят единна система за регистриране на самоличността на земеделските производители, представящи заявления за помощи съгласно интегрираната система.

(7)

Необходими са подробни правила по отношение на системата за идентификация на земеделски парцели, която ще действа в държавите-членки в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 73/2009. В съответствие с тази разпоредба трябва да се използват техники на компютризирана географска информационна система (ГИС). Необходимо е да се изясни на какво ниво ще действа системата и степента на детайлизираност на информацията, която трябва да бъде на разположение в ГИС.

(8)

С цел гарантиране на правилното въвеждане на схемата за единно плащане, определена в дял III от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите-членки следва да създадат идентификационна и регистрационна система, съгласно която правата на плащане да могат да бъдат проследявани и която позволява, inter alia, кръстосани проверки на площите, обявени за целите на схемата за единно плащане, с правата на плащане на всеки земеделски производител и между различните права на плащане като такива.

(9)

Контролът на изпълнението на различните задължения за кръстосано спазване изисква създаването на контролна система и подходящи намаления. За тази цел, различни органи в рамките на държавите-членки следва да обменят информация за заявленията за помощи, контролните проби, резултатите от проверки на място и т. н. Следва да се предвидят разпоредби за основните елементи на такава система.

(10)

С цел опростяване, на държавите-членки следва да бъде позволено да вземат решение всички заявления за помощ по дялове III и IV от Регламент (ЕО) № 73/2009 да бъдат обхванати от единното заявление.

(11)

Държавите-членки следва да вземат необходимите мерки, за да гарантират правилното функциониране на интегрираната система, когато за един и същ земеделски производител е отговорна повече от една разплащателна агенция.

(12)

С оглед осъществяването на ефективен контрол всякакъв вид употреба на площи и въпросните схеми за помощи следва да бъдат декларирани едновременно. За целта следва да се изготви разпоредба за представяне на единно заявление за помощи, обхващащо всички заявления за помощи, които по някакъв начин са свързани с площи. Нещо повече формуляр на единно заявление следва да се представя дори от земеделски производители, които не кандидатстват за някоя от помощите, подлежащи на единно заявление, ако имат земеделска площ на разположение. Уместно е обаче да се даде възможност на държавите-членки да освобождават земеделските производители от това задължение, когато информацията вече е на разположение на властите.

(13)

Държавите-членки следва да определят краен срок за подаване на единното заявление, който, с оглед осигуряване на своевременна обработка и проверки на заявлението, не трябва да е по-късно от 15 май. Въпреки това поради специфичните климатични условия в Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция, на тези държави-членки следва да бъде дадена възможност да определят по-късна дата, която не трябва да е след 15 юни. Нещо повече, в отделни случаи трябва да бъдат предвидени дерогации на същата тази правна основа, ако климатичните условия през дадена година в бъдеще го наложат.

(14)

В единното заявление земеделският производител трябва да декларира не само площта, която използва за земеделски цели, но също и своите права на плащане, като цялата информация, която е необходима за да се установи дали отговаря на условията за помощ, следва да се изисква заедно с единното заявление. Уместно е обаче да се даде възможност на държавите-членки за дерогация от някои задължения, когато правата на плащане, които ще бъдат предоставени през дадена година, все още не са окончателно определени.

(15)

С оглед опростяване на процедурите за кандидатстване и в съответствие с член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 в този контекст следва да се изготвят разпоредби държавите-членки да предоставят на земеделския производител, доколкото е възможно, предварително отпечатана информация.

(16)

Всяка конкретна информация, свързана с производството на коноп, черупкови плодове, картофи за нишесте, семена, памук, плодове и зеленчуци и специфичното подпомагане, включено в единното заявление, следва да се изисква заедно с единното заявление или, когато е уместно в следствие на естеството на информацията — на по-късна дата. Освен това следва да се предвиди в единното заявление да се декларират и площи, за които не се кандидатства за помощ. В зависимост от вида на употребата може да е важно да се разполага с подробна информация относно това защо някои видове употреба трябва да се декларират отделно, докато други видове може да се декларират под едно заглавие. В случаите обаче, в които държавите-членки вече получават тази информация, следва да бъде разрешена дерогация от това правило.

(17)

В интерес на ефективния мониторинг всяка държава-членка следва освен това да определи минималния размер на земеделските парцели, които могат да бъдат предмет на заявление за помощи.

(18)

С оглед да се позволи максимална гъвкавост по отношение на планирането на земеделските производители относно употребата на площите, те следва да могат да променят своето единно заявление преди определени дати, когато обикновено се извършва сеитбата, при условие че са спазени всички отделни изисквания съгласно различните схеми за помощи и че компетентните органи още не са информирали земеделския производител за грешки, съдържащи се в единното заявление, нито са уведомили за проверка на място, установяваща грешки във връзка с частта, свързана с изменението. Вследствие на изменението трябва да бъде предоставена възможност съответните подкрепящи документи или договори, които следва да се представят, да бъдат адаптирани.

(19)

Точното подаване на заявлението за увеличение на стойността или предоставяне на права на плащане по схемата за единно плащане е от съществена важност за ефективното администриране. Следователно държавите-членки следва да определят краен срок за кандидатстване, който не трябва да е по-късно от 15 май. С оглед на опростяване на процедурите държавите-членки следва да имат право да вземат решение заявлението да може да бъде подадено едновременно с единното заявление. По тази причина Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция следва обаче да имат право да определят по-късна дата, която не трябва да е по-късно от 15 юни.

(20)

В случай, че дадена държава-членка избере да прилага различните схеми за помощи за живи животни, следва да се изготвят общи разпоредби относно подробните данни, които да бъдат включени в заявленията за помощи за живи животни.

(21)

В съответствие с член 117 от Регламент (ЕО) № 73/2009 премии по схемите за помощи за животни от рода на едрия рогат добитък могат да се заплащат единствено за животни, които са надлежно идентифицирани и регистрирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 (6) на Съвета. Поради това на земеделските производители, които са подали заявления по въпросните схеми за помощи, следва да бъде даден достъп в подходящо време до съответната информация.

(22)

Помощта за производителите на захарно цвекло и захарна тръстика, отделното плащане за захар и отделното плащане за плодове и зеленчуци, поради тяхното естество, не са свързани със земеделска площ, поради което разпоредбите, касаещи единното заявление, не се прилагат по отношение на тези схеми за плащане. Необходимо е да се вземат мерки за създаването на съответстваща процедура за кандидатстване.

(23)

Следва да се въведат допълнителни изисквания към кандидатстването за специфично подпомагане по член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, различно от плащания за площ и живи животни. Поради възможното разнообразие от специфични мерки за подпомагане, особено важно е земеделският производител да предостави цялата информация, която се изисква, за да се установи допустимостта. От практически съображения държавите-членки следва да имат право да изискват подкрепящите документи на по-късна дата от тази, която трябва да бъде определена за заявлението.

(24)

В случай на прилагане на член 68, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 73/2009, получателите не са земеделските производители, а взаимоспомагателни фондове, които са компенсирали земеделските производители за икономическа загуба. Трябва да се създадат специални изисквания за кандидатстването за подпомагане на взаимоспомагателни фондове, отразяващи необходимата информация за установяване на тяхната допустимост за плащането.

(25)

Следва да бъде определена общата рамка за въвеждане на опростени процедури в контекста на обмена на информация между земеделския производител и органите на държавите-членки. Тази рамка следва по-специално да предвижда възможността за използване на електронни средства. Трябва обаче да се гарантира по-специално, че обработените по този начин данни са напълно надеждни и че такива процедури действат без да има дискриминация между земеделските производители. Освен това, за да се опрости администрирането за земеделските производители, както и за националните органи, националните органи трябва да могат да изискват подкрепящите документи, необходими за потвърждаване на допустимостта на някои плащания, направо от източника на информацията, а не от земеделския производител.

(26)

Когато заявленията за помощи съдържат очевидни грешки, тези грешки следва да могат да бъдат поправени по всяко време.

(27)

Следва да се въведат правила за действие в ситуации, в които последната дата, свързана с подаването на различни заявления, документи или изменения, се пада в празничен ден, събота или неделя.

(28)

Необходимо е спазване на сроковете за представяне на заявления за помощи, за изменение на заявленията за помощи на площ и всички подкрепящи документи, договори или декларации, за да могат националните администрации да планират и след това да извършват ефективни проверки за коректността на заявленията за помощи. За целта следва да се изготвят разпоредби относно сроковете, в които е допустимо приемане на просрочени заявления. Нещо повече, следва да се прилага намаление, за да се насърчават земеделските производители да спазват сроковете.

(29)

Навременното подаване на заявленията за права на плащане от земеделските производители е от съществена важност за държавите-членки с оглед на своевременното определяне на правата на плащане. Следователно просрочено подаване на такива заявления следва да бъде разрешено единствено в рамките на съшия допълнителен срок, предвиден за просроченото подаване на всички заявления за помощи. Следва да бъде приложен и възпиращ процент за намаление на помощта, освен ако закъснението се дължи на случаи на непреодолима сила или извънредни обстоятелства.

(30)

Земеделските производители следва да имат право да оттеглят своите заявления за помощи или части от тях във всеки един момент, при условие че компетентният орган все още не е уведомил земеделския производител за някакви грешки, съдържащи се в заявлението за помощи, нито е съобщил за проверка на място.

(31)

Спазването на разпоредбите на схемите за помощи, управлявани съгласно интегрираната система, следва да се наблюдава ефективно. За тази цел, както и за да има хармонизирано ниво на мониторинг във всички държави-членки, е необходимо да се определят подробни критерии и технически процедури за извършване на административни проверки и проверки на място, по отношение както на критериите за допустимост, установени за схемите за помощи, така и на задълженията за кръстосано спазване. От съществена важност за мониторинга е да може да се извършват проверки на място. Затова трябва да могат да се отхвърлят заявления, ако даден земеделски производител попречи на провеждането на такива проверки.

(32)

Обявяване на проверки на място за допустимост или кръстосано спазване следва да е разрешено само, когато това няма да изложи проверките на опасност, като във всеки случай следва да се определят уместни срокове. Освен това, когато правилата на конкретния сектор за актове и стандарти по кръстосано спазване предвиждат проверките на място да са необявени, тези правила следва да се спазват.

(33)

Следва да се предвиди, когато е уместно, че държавите-членки трябва да предприемат комбиниране на различните видове проверки.

(34)

С оглед на ефективното откриване на нередности в административните проверки, следва да се създадат разпоредби по-специално по отношение на съдържанието на кръстосаните проверки. Последващите действия по нередностите следва да се проследяват чрез подходяща процедура.

(35)

Честа грешка при изпълнение на кръстосаните проверки е малко свръхдеклариране на общата земеделска площ в рамките на референтен парцел. С цел опростяване, когато референтен парцел е обект на заявление за помощи от двама или няколко земеделски производители, кандидатстващи за помощ по една и съща схема за помощи, и ако общата декларирана площ превишава земеделската площ с разлика, попадаща в рамките на определения толеранс за измерване на земеделски парцели, държавите-членки следва да имат право да предвидят пропорционално намаление на съответните площи. Съответните земеделски производители обаче следва да имат правото да подават жалби срещу такива решения.

(36)

Когато държава-членка се възползва от възможността, предвидена в член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, и бъдат отпуснати плащания на площ или за живи животни, целесъобразно е да се приложи същият брой проверки, както за други плащания, свързани с площ или живи животни. За останалите специфични мерки за подпомагане бенефициерите следва да се считат за отделна извадка от населението и да бъдат подложени на специфичен минимален брой проверки.

(37)

Следва да бъде определен минималният брой земеделски производители, които да бъдат проверени на място съгласно различните схеми за подпомагане. В случай че държавите-членки изберат прилагането на различни схеми за помощи за живи животни, следва да се предвиди интегриран и базиран на стопанства подход към земеделските производители, кандидатстващи за помощи по тези схеми.

(38)

Установяването на съществени нередности и несъответствия изисква повишаване на броя на проверките на място през текущата и/или следващата година до достигане на приемливо ниво на сигурност относно редовността на въпросните заявления за помощи. Разширяването на извадката, когато се отнася до кръстосано спазване, трябва да е насочено към съответните актове или стандарти.

(39)

Проверките на място на земеделски производители, представящи заявления за помощи, не следва непременно да бъдат извършвани за всяко отделно животно или земеделски парцел. Проверките могат в някои случаи да се извършват въз основа на извадки. Въпреки това, когато това е възможно, извадката трябва да бъде разширена до степен, гарантираща надеждно и представително ниво на сигурност. В някои случаи може да е наложително извадката да бъде разширена до пълен контрол. Държавите-членки следва да определят критериите за избор на извадката за проверка.

(40)

Извадката на минималния процент проверки на място трябва да се определи частично въз основа на анализ на риска и частично на случаен принцип. Компетентният орган следва да определи рисковите фактори, тъй като той най-добре може да избере съответните рискови фактори. С цел гарантиране на подходящ и ефективен анализ на риска, е необходимо ефективността на анализа на риска да бъде оценявана и осъвременявана годишно, като се отчита доколко всеки рисков фактор е подходящ чрез сравняване на резултатите от произволно избраните и съобразените с риска извадки и конкретната ситуация в държавите-членки.

(41)

За да бъде ефективна проверката на място, е важно персоналът, извършващ проверките, да бъде информиран за причината за избора на проверката на място. Държавите-членки следва да водят архив с такава информация.

(42)

В някои случаи може да е уместно да се извършват проверки на място преди получаването на всички заявления, като за тази цел държавите-членки следва да имат право да правят частичен подбор на контролни извадки преди края на периода за кандидатстване.

(43)

С цел да могат националните органи, както и компетентните органи на Общността, да проследяват последващите действия от извършването на проверки на място, данните за проверките следва да се записват в доклад за проверките. Земеделският производител или негов представител следва да има възможност да подпише доклада. Въпреки това, в случай на проверки на място чрез дистанционно проучване, на държавите-членки следва да бъде позволено да предвидят това право само в случаите, в които проверката установи нередности. Независимо от вида на извършваните проверки на място, земеделският производител следва да получи копие от доклада, ако бъдат установени нередности.

(44)

Проверките на място по схеми, свързани с площи, следва да обхващат всички декларирани земеделски парцели за гарантиране на надлежния мониторинг. С цел опростяване обаче следва да бъде позволено действителното определяне на парцелите да бъде ограничено до извадка от 50 % от парцелите. Извадката следва обаче да бъде надеждна и представителна и в случай на нередности да бъде завишена. Резултатите от извадката следва да се екстраполират за останалата част от парцелите. Целесъобразно е да се уточни, че държавите-членки могат да използват някои технически инструменти за целите на проверките на място.

(45)

Следва да се установят подробни правила за определяне на площите и методите на измерване, които трябва да се използват, за да се гарантира качество на измерването, което да е равностойно на това, изисквано от техническите стандарти, създадени на ниво Общност.

(46)

Практиката показа, че по отношение на определянето на площта на земеделските парцели, допустими за плащане на площ, е необходимо да се определи приемливата ширина на някои характеристики на полето, по-специално плетове, ровове и стени. С оглед на специфичните нужди на околната среда следва да се осигури известна гъвкавост в границите, взети предвид при определяне на регионалните добиви.

(47)

Следва да бъде определено при какви условия земеделските парцели, съдържащи дървета, трябва да се считат за допустими по схеми, свързани с площи. Целесъобразно е да се създаде също така разпоредба по отношение на административната процедура в случай на обща употреба на дадени площи.

(48)

Условията за използване на проверки на място с дистанционно проучване следва да бъдат определени и да се предвидят разпоредби да бъдат извършвани физически проверки в случаите, когато интерпретирането на снимките не води до ясни резултати. Поради атмосферни условия например може да има случаи, при които допълнителните проверки, които следва да бъдат извършени в резултат на повишение на броя на проверките на място, вече не могат да бъдат извършени чрез дистанционно проучване. В такъв случай те следва да бъдат извършени, като се използват традиционни средства.

(49)

Съгласно схемата за единно плащане земеделските производители, които имат специални права, могат да получат подпомагане, ако изпълнят дадено изискване за дейността. За целите на ефективна проверка на това изискване, държавите-членки следва да създадат процедури за проверки на място на земеделски производители със специални права.

(50)

Като се отчитат особеностите на схемата за помощи за семена, памук и захар в съответствие с раздели 5, 6 и 7 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, следва да се установят специални разпоредби за контрол.

(51)

В член 39, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда, че, за да бъдат допустими за директни плащания, сортовете коноп следва да имат съдържание на тетрахидроканабинол (ТХК), не по-голямо от 0,2 %. С оглед на прилагането на това правило следва да бъде създадена система, която ще се използва от държавите-членки за проверка на съдържанието на ТХК в конопа.

(52)

Освен това, за да се проведат успешно контролните дейности, предвидени за тези култури, следва да се предвиди период от време, през който конопът, предназначен за производство на влакна, не може да бъде събиран след цъфтежа.

(53)

В случай че дадена държава-членка избере приложението на различни схеми за помощи за живи животни, когато се кандидатства за помощ съгласно тези схеми за помощ, следва да бъдат определени графикът и минималното съдържание на проверките на място. С цел да се провери ефективно коректността на декларациите в заявленията за помощи и информациите до компютризираната база данни на едър рогат добитък, съществено важно е по-голямата част от такива проверки на място да се извършва, докато животните все още се отглеждат в стопанството съгласно задължението за задържане.

(54)

В случай че държава-членка избере приложението на различни схеми за помощи за едър рогат добитък, тъй като правилната идентификация и регистрация на едър рогат добитък е условие за допустимост съгласно член 117 от Регламент (ЕО) № 73/2009, следва да бъде гарантирано, че помощта на Общността се отпуска само за правилно идентифицирани и регистрирани животни от рода на едрия рогат добитък. Такива проверки се извършват също и по отношение на животни от рода на едрия рогат добитък, за които още не е поискана помощ, но за които може да бъде подадено заявление за помощ в бъдеще, защото такива животни, поради съществуването на различни схеми за помощи за едър рогат добитък, могат в много случаи да бъдат включени в заявления за помощ, едва след като вече са напуснали стопанството.

(55)

За животни от рода на овцете и козите проверките на място следва по-специално да включват спазването на периода на задържане и верността на вписванията в регистъра.

(56)

В случай че дадена държава-членка избере приложението на премия за клане, следва да се изработи специална разпоредба за проверки на място, които да се извършват в кланиците, за да се провери дали животните, включени в заявлението за помощи, са допустими и дали информацията, съдържаща се в компютризираната база данни, е вярна. Държавите-членки следва да имат право да прилагат две различни бази за избиране на кланиците за такива проверки.

(57)

Що се отнася до премията за клане, отпусната след износ на животни от рода на едрия рогат добитък, необходими са специални разпоредби заедно с разпоредбите на Общността за контрол относно износа по принцип, поради различията в целите на контрола.

(58)

Специални разпоредби за контрол бяха изготвени въз основа на Регламент (ЕО) № 1082/2003 на Комисията от 23 юни 2003 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета (7) относно минималното ниво на контрол, който следва да се извършва в рамките на системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък. Когато се извършват проверки съгласно посочения регламент, резултатите следва да се отразят в доклада за проверката за целите на интегрираната система.

(59)

Освен това следва да се създадат разпоредби и по отношение на доклада за проверката в случай на проверки на място в кланици или когато е отпусната премия след износ. За целите на съгласуваността следва да се предвиди също, че в случай на неспазване на разпоредбите на дял I от Регламент (ЕО) № 1760/2000 или Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (8) копия от докладите за проверките следва да се изпратят на органите, отговорни за прилагането на посочените регламенти.

(60)

В случай че държава-членка се възползва от възможността да отпусне специфичното подпомагане, предвидено в член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, разпоредбите за контрол, установени в настоящия Регламент, следва да се прилагат във възможната степен. Когато не е възможно да се приложат тези разпоредби, държавите-членки следва да осигурят равностойно ниво на контрол. Следва да се създадат специфични изисквания за контрол на заявленията за плащане на взаимоспомагателни фондове и за инвестиции.

(61)

С Регламент (ЕО) № 73/2009 се въвеждат задължения за кръстосано спазване за земеделските производители, които получават плащания по всички схеми за директно плащане, посочени в приложение I към посочения регламент, и се предвижда система на намаления и изключвания, когато тези задължения не са изпълнени. Тази система се прилага и по отношение на плащания по членове 85п, 103р и 103с от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Следва да бъдат установени подробни правила за такава система.

(62)

Следва да бъдат установени подробни правила относно въпроса кои органи в държавите-членки извършват проверките по задълженията за кръстосано спазване.

(63)

В някои случаи може да бъде полезно държавите-членки да извършват административни проверки по задълженията за кръстосано спазване. Тези инструменти за контрол обаче не следва да бъдат задължителни за държавите-членки.

(64)

Следва да бъде определен минималният брой проверки за съблюдаването на задълженията за кръстосано спазване. Този брой проверки следва да се определи на 1 % от земеделските производители, подлежащи на кръстосано спазване и попадащи в сферата на компетентност на всеки контролен орган, които се подбират въз основа на подходящ анализ на риска.

(65)

На държавите-членки следва да се даде възможност да изпълнят минималния брой проверки на нивото на всеки компетентен контролен орган, на нивото на разплащателната агенция или на нивото на акт или стандарт или група от актове или стандарти.

(66)

Когато специфичното законодателство, приложимо по отношение на акта и стандартите, определя минимален брой проверки, държавите-членки следва да спазват този брой. Държавите-членки обаче следва да имат възможност да прилагат единен брой проверки на място по кръстосаното спазване. Ако държавите-членки изберат този вариант, всички случаи на неспазване на изискванията, установени в процеса на проверките на място по секторното законодателство, следва да бъдат докладвани, а последващите действия по тях — проследявани по линия на кръстосаното спазване.

(67)

С Регламент (ЕО) № 73/2009 се въвеждат правила, които в определени случаи изискват проследяване от компетентните органи на това дали земеделският производител е предприел коригиращи действия. С цел избягване на всякакво отслабване на системата за контрол, по-специално по отношение на извадките за проверки на място по кръстосаното спазване, трябва да се изясни, че такива случаи на проследяване не следва да се вземат предвид при установяването на минималната контролна извадка.

(68)

Контролната извадка за кръстосано спазване следва да се определи или въз основа на извадки от земеделски производители, избрани за проверки на място по отношение на критериите за допустимост, или от общия брой земеделски производители, представящи заявления за помощи за директни плащания. В последния случай следва да бъдат разрешени някои подварианти.

(69)

Определянето на извадките за проверки на място по кръстосаното спазване може да бъде подобрено, като се разреши в анализа на риска да се вземе предвид участието на земеделските производители в системата за съвети в селското стопанство, предвидена в член 12 от Регламент (ЕО) № 73/2009, както и участието на земеделските производители в съответните системи за удостоверяване. Когато обаче това участие се взема предвид, следва да се демонстрира, че земеделските производители, участващи в тези схеми, представляват по-малък риск от земеделските производители, които не участват в тези схеми.

(70)

По принцип проверките на място за кръстосано спазване изискват няколко посещения в едно и също стопанство. С цел облекчаване на тежестта от проверките за земеделските производители и за администрациите, проверките може да бъдат ограничени до едно посещение за контрол. Следва да се определи времето за това посещение. Въпреки това държавите-членки следва да гарантират, че в рамките на същата календарна година ще бъде извършена представителна и ефективна проверка на изискванията и стандартите.

(71)

С оглед опростяване на проверките на място за кръстосано спазване и по-добро използване на съществуващия капацитет за контрол, следва да се предвиди проверките на ниво стопанство да се заменят с административни проверки или инспекции на ниво предприятия, като в такъв случай ефективността на проверките следва да е поне равна на тази, която се постига при провеждане на проверки място.

(72)

Освен това следва да е възможно държавите-членки да използват обективни показатели, които са специфични за някои изисквания или стандарти, когато извършват проверки на място по кръстосаното спазване. Тези показатели обаче следва да бъдат пряко свързани с изискванията или стандартите, които представляват, и да обхващат всички елементи, които ще бъдат проверявани.

(73)

Следва да бъдат определени правила за изготвянето на подробни и специализирани доклади за проверка за кръстосано спазване. Специализираните контролиращи субекти в тази област следва да посочват всички констатации и също така степента на важност на такива констатации, за да може разплащателната агенция да определи съответните намаления или в някои случаи да вземе решение за изключване от получаването на директни плащания.

(74)

Земеделските производители следва да бъдат уведомени за всяко възможно неспазване, установено в резултат на проверка на място. Целесъобразно е да се предвиди определен срок, в рамките на който земеделските производители следва да получат тази информация. Просрочването на този срок обаче не следва да дава право на въпросните земеделски производители да избегнат последствията, до които установеното неспазване в противен случай би довело.

(75)

Следва да се определят намаления и изключвания, като се има предвид принципът на пропорционалност и специалните проблеми, свързани със случаите на непреодолима сила, както и извънредни обстоятелства и природни условия. В случаите на задълженията за кръстосано спазване намаленията и изключванията могат да се прилагат, само когато земеделският производител е действал небрежно или умишлено. Намаленията и изключванията се степенуват според важността на допуснатата нередност и следва да се простират до пълно изключване от една или от няколко схеми за помощи за определен период. По отношение на критериите за допустимост те следва да вземат предвид особеностите на различните схеми за помощи.

(76)

За да могат държавите-членки да извършват проверки по един ефикасен начин и по-специално проверки за съблюдаването на задълженията за кръстосано спазване, в съответствие с член 19, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009 земеделските производители следва да декларират всички площи, с които разполагат, независимо дали кандидатстват за помощи за тези площи или не. Следва да се предвиди механизъм, който да гарантира, че земеделските производители спазват това задължение.

(77)

За целите на определяне на площите и изчисление на намаленията е необходимо да се определят площите, които попадат в рамките на една и съща група култури. Дадена площ следва да бъде взета предвид няколко пъти, ако тя е декларирана за помощ по повече от една схема за помощи.

(78)

Плащането на помощ по схемата за единно плащане изисква равен брой права на плащане и допустими хектари. За целите на тази схема следователно е целесъобразно да се предвиди, че изчислението на плащането, в случай на несъответствия между декларираните права на плащане и декларираната площ, следва да се базира на по-малкия размер. За да се избегнат изчисления, основани на несъществуващи права, следва да се предвиди, че броят на правата на плащане, използвани за изчислението, не следва да надвишава броя на правата на плащане, които са на разположение на земеделските производители.

(79)

Във връзка със заявленията за помощи на площ, нередностите обикновено се отнасят до части от площите. Свръхдекларирането по отношение на един парцел може следователно да бъде компенсирано от деклариране под действителния размер на други парцели от същата група култури. В рамките на известен толеранс следва да се предвиди, че заявленията за помощи трябва да бъдат пригодени само към действително определената площ и намаленията да започват да се прилагат само, след като тази граница бъде надвишена.

(80)

Освен това, по отношение на заявления за плащания на площ, разликите между общата площ, която е декларирана в заявлението, и общата площ, която е определена като допустима, често са незначителни. С цел да се избегне извършването на голям брой незначителни корекции в заявленията, е необходимо да се определи, че заявлението за помощ следва да бъде коригирано до размера на определената площ само в случай, че е надхвърлено определено ниво на разликата.

(81)

Необходими са специални разпоредби, за да се вземат предвид особеностите на заявленията за помощи по схемите за помощи за картофи за нишесте, семена и памук.

(82)

В случай на умишлено свръхдеклариране следва да се прилагат специални правила за намаление.

(83)

Следва да бъдат определени правила за прилагане на базата за изчисление на премиите за живи животни.

(84)

Земеделските производители следва да имат право да заменят животните от рода на едрия рогат добитък и от рода на овцете и козите при спазване на известни условия и в рамките на позволените граници съгласно съответните правила на сектора.

(85)

Доколкото става въпрос за заявления за помощи за живи животни, нередностите водят до недопускане на съответното животно. Намаления се предвиждат още от първото животно с констатирани нередности, но независимо от нивото на намаление, би следвало да има не толкова строга санкция, когато са открити нередности при три или по-малко животни. Във всички други случаи строгостта на санкцията следва да зависи от процента животни с установени нередности.

(86)

По отношение на животните от рода на овцете и козите следва да се предвидят редица специфични разпоредби поради особеностите на сектора.

(87)

Когато поради природни условия даден земеделски производител не е в състояние да изпълни задълженията за задържане съгласно правилата на сектора, намаления и изключвания не следва да се прилагат.

(88)

В случай, че държава-членка избере прилагането на премия за клане, поради важността на кланиците за правилното функциониране на някои от схемите за помощи за едър рогат добитък, следва да се предвидят разпоредби и за случаи, когато кланиците поради груба небрежност или умишлено издават сертификати или декларации с невярно съдържание.

(89)

Ако специфичното подпомагане, предвидено в член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, бъде отпуснато като плащане, свързано с площ, или плащане за живи животни, разпоредбите за намаления и изключване, които следва да се създадат в тази връзка, трябва да се прилагат mutatis mutandis във възможната степен. Що се отнася до останалите случаи, държавите-членки следва да предвидят равностойни намаления и изключвания за всяка мярка по специфичното подпомагане.

(90)

Информацията относно резултатите от проверките на кръстосаното спазване следва да бъде предоставена на разположение на всички разплащателни агенции, отговорни за управлението на различните плащания, подлежащи на изискванията за кръстосано спазване, така че да се налагат съответни намаления, когато това е обосновано от констатациите.

(91)

Освен това в случаите, когато дадена държава-членка приложи възможността да не се прилага никакво намаление за незначителни неспазвания или да не се прилагат намаления от 100 EUR или по-малко, както е предвидено в член 23, параграф 2 или член 24, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, следва да се установят правила за случаите, когато земеделските производители не съумеят да предприемат коригиращите мерки, които се изискват от тях.

(92)

По отношение на задълженията за кръстосано спазване освен степенуване на намаленията и изключванията с оглед принципа на пропорционалност, следва да се предвиди, че от даден момент нататък повторните нарушения на същото задължение за кръстосано спазване, след предварително предупреждение на земеделския производител, следва да бъдат разглеждани като умишлено неспазване.

(93)

Намаления и изключвания по отношение на критериите за допустимост по принцип не следва да се прилагат, когато земеделският производител е представил фактически точна информация или когато той може да докаже по друг начин, че не е допуснал грешка.

(94)

Земеделски производители, които в даден момент уведомят компетентните национални органи за нередовни заявления за помощи, не следва да подлежат на намаления или изключвания независимо от причината за неточността, при условие че земеделският производител не е бил информиран за намерението на компетентните органи да извършат проверка на място и органите не са информирали вече земеделския производител за каквато и да било нередност по заявлението.

(95)

Същото се прилага по отношение на неточни данни, съдържащи се в компютризираната база данни, както по отношение на животните от рода на едрия рогат добитък, за които е кандидатствано за помощи и при които тези нередности съставляват не само неспазване на задължението за кръстосано спазване, но също така нарушават някой от критериите за допустимост, така и по отношение на животни от рода на едрия рогат добитък, за които не е кандидатствано за помощ, когато такива нередности са от значение само съгласно задълженията за кръстосано спазване.

(96)

В член 31 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се определят случаите на непреодолима сила и извънредни обстоятелства, които следва да се признават от държавите-членки. Когато в резултат на такива случаи даден земеделски производител не е в състояние да изпълни своите задължения, той не следва да губи своето право на плащане на помощ. Трябва обаче да се определи краен срок, в рамките на който земеделският производител следва да съобщи за възникването на такъв случай.

(97)

Управлението на малки суми утежнява работата на компетентните органи на държавите-членки. Следователно е целесъобразно да се даде право на държавите-членки да не заплащат суми за помощи под определен минимум.

(98)

Трябва да бъдат определени специални и подробни разпоредби, за да се гарантира справедливото прилагане на различни намаления, които следва да се прилагат по отношение на едно или няколко заявления за помощи от един и същ земеделски производител. Намаленията и изключванията, предвидени в настоящия регламент, следва да се прилагат без да се засягат допълнителните санкции съгласно всички други разпоредби от законодателството на Общността или националното законодателство.

(99)

Следва да се определи последователността за изчислението на различните евентуални намаления по всяка схема за подпомагане. С цел да се гарантира спазването на различните бюджетни тавани за схемите за директно подпомагане, по-специално следва да се предвиди, че в случаите, в които иначе таваните биха били надвишени, плащанията ще бъдат намалени с определен коефициент.

(100)

В членове 7, 10 и 11 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвиждат намаления и според случая и корекции на сумата на директните плащания, които се отпускат на един земеделски производител за дадена календарна година, съответно поради модулация и финансова дисциплина. Разпоредбите за прилагане следва да предвиждат базата за изчисление на тези намаления и корекции в процеса на изчисляване на сумата на плащанията, които следва да се направят към земеделските производители.

(101)

С цел гарантиране еднообразното прилагане на принципа на добросъвестност в цялата Общност, когато недължимо платени суми бъдат възстановени, условията, при които може да има позоваване на този принцип, следва бъдат определени без да се засяга третирането на съответните разходи в контекста на клиринга на сметки съгласно Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (9).

(102)

Следва да се създадат правила, предвиждащи възможността даден земеделски производител недължимо да е получил определен брой права на плащане или стойността на всяко от правата на плащане да е била определена на неправилно ниво и въпросният случай да не се покрива от член 137 от Регламент (ЕО) № 73/2009. В някои случаи обаче, когато недължимото предоставяне на права не е засегнало общата стойност, а само броя на правата на земеделския производител, държавите-членки следва да коригират предоставянето или, когато е уместно, вида на правата, без да намаляват тяхната стойност. Тази разпоредба следва да се прилага само, ако е разумно да се смята, че земеделският производител не е могъл да забележи грешката. Освен това в някои случаи недължимо предоставените права отговарят на много малки суми, а за възстановяването на тези права са необходими значителни административни усилия. С оглед опростяване и постигане на баланс между административния товар и сумата за възстановяване, следва да се определи минимална сума, при която е необходимо възстановяване. Освен това следва да се предвидят и случаи, когато тези права на плащане са били прехвърлени, както и случаи, когато прехвърлянето на правата на плащане е било извършено без да се спазват разпоредбите на член 46, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или член 43, член 62, параграфи 1 и 2 и член 68, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

(103)

Следва да бъдат определени правила, установяващи последствията от прехвърлянията на цели предприятия, които са предмет на определени задължения по схемите за директни плащания съгласно интегрираната система.

(104)

Като правило държавите-членки предприемат всички по-нататъшни мерки, необходими да гарантират правилното функциониране на интегрираната система за административен контрол. Държавите-членки си оказват взаимна помощ, когато е необходимо.

(105)

Комисията следва, при необходимост, да бъде информирана за всички мерки, предприети от държавите-членки, за въвеждане на промени при тяхното прилагане на интегрираната система. С оглед да се даде възможност на Комисията да наблюдава ефективно интегрираната система, държавите-членки следва да изпращат до нея годишни контролни статистики. Освен това държавите-членки следва да информират Комисията за всички мерки, които предприемат с оглед на поддържане на земята за постоянни пасища, както и за всяко намаление, приложено в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

(106)

В член 9 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се определят правила по отношение на сумите, получени в резултат на модулацията. Част от сумите следва да бъде разпределена в съответствие със способ на разпределяне, за който следва да се определят правила въз основа на критериите, предвидени в горепосочения член.

(107)

Настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2010 година. Поради това Регламент (ЕО) № 796/2004 следва да бъде отменен, считано от тази дата. Въпреки това той ще продължи да се прилага по отношение на заявления за помощи относно пазарните години или премийни периоди, с начало преди 1 януари 2010 г.

(108)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари и на Управителния комитет за директните плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ЧАСТ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ДЯЛ I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Приложно поле

Настоящият регламент определя подробни правила за прилагането на кръстосаното спазване, модулацията и интегрираната система за администриране и контрол (наричана по-долу „интегрираната система“), установени в глава 4 от дял II от Регламент (ЕО) № 73/2009, и за прилагането на кръстосаното спазване в съответствие с членове 85у и 103щ от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Той не засяга специалните разпоредби, определени в регламентите, обхващащи индивидуалните схеми за помощи.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, предвидени в член 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Прилагат се също така и следните определения:

(1)

„земеделски парцел“ означава непрекъсната част от земя, декларирана от даден земеделски производител, която не включва повече от една група култури; като обаче, когато се изисква отделна декларация за употребата на площта в рамките на група култури в контекста на настоящия регламент, тази специфична употреба, ако е нужно, допълнително ще ограничи земеделския парцел; държавите-членки могат да определят допълнителни критерии за по-нататъшно разграничаване на земеделски парцел;

(2)

„постоянно пасище“ означава постоянно пасище, както е определено в член 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1120/2009 (10);

(3)

„система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък“ означава системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, установена в Регламент (ЕО) № 1760/2000;

(4)

„ушна марка“ означава ушната марка за индивидуално идентифициране на животните, посочена в член 3, буква а) и член 4 от Регламент (ЕО) № 1760/2000;

(5)

„компютризирана база данни за едър рогат добитък“ означава компютризираната база данни за едър рогат добитък, посочена в член 3, буква б) и член 5 от Регламент (ЕО) № 1760/2000;

(6)

„паспорт на животно“ означава паспорт на животно, посочен в член 3, буква в) и член 6 от Регламент (ЕО) № 1760/2000;

(7)

„регистър“ означава регистърът, воден от животновъдите в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 21/2004 или съответно член 3, буква г) и член 7 от Регламент (ЕО) № 1760/2000;

(8)

„елементи на системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък“ означава елементите, посочени в член 3 от Регламент (ЕО) № 1760/2000;

(9)

„идентификационен код“ означава идентификационният код, посочен в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1760/2000;

(10)

„нередности“ означава всяко неспазване на съответните правила за отпускане на въпросната помощ;

(11)

„единно заявление“ означава заявлението за директни плащания по отношение на схемата за единно плащане и други схеми за помощи, свързани с площи;

(12)

„схеми за помощи, свързани с площ“ означава схемата за единно плащане, плащанията, свързани с площи по специфични схеми за подпомагане и всички схеми за помощи, създадени по дялове IV и V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с изключение на тези, които са създадени по раздели 7, 10, и 11 от този дял IV, освен отделното плащане за захар, предвидено в член 126 от горепосочения регламент и освен отделното плащане за плодове и зеленчуци, предвидено в член 127 от горепосочения регламент;

(13)

„заявление за помощи за живи животни“ означава заявленията за плащане на помощи по схемата за премии за овце и кози и схемите за плащания за говеждо и телешко месо, предвидени съответно в раздели 10 и 11 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009 и плащания на глави добитък или животински единици по специфично подпомагане;

(14)

„специфично подпомагане“ означава подпомагането, посочено в член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

(15)

„употреба“ означава използването на площ в смисъл на типа култура или почвено покритие или липсата на култура;

(16)

„схеми за помощи за едър рогат добитък“ означава схемите за помощ, посочени в член 108 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

(17)

„схеми за помощи за овце и кози“ означава схемите за помощ, посочени в член 99 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

(18)

„едър рогат добитък, за който е поискано плащане“ означава едър рогат добитък, който е предмет на заявление за помощ за живи животни по схемите за помощи за едър рогат добитък или специфичното подпомагане;

(19)

„едър рогат добитък, за който не е поискана помощ“ означава животни от рода на едрия рогат добитък, които все още не са били предмет на заявлние за помощи за живи животни, но са потенциално допустими за помощ съгласно схемите за помощ за едър рогат добитък;

(20)

„потенциално допустимо животно“ означава животно, което би могло априори евентуално да изпълни критериите за допустимост за получаване на помощ през въпросната година на подаване на заявления;

(21)

„период на задържане“ означава периодът, през който животното, за което се иска помощ, трябва да бъде държано в стопанството, както е предвидено в следните разпоредби на Регламент (ЕО) № 1121/2009 (11):

а)

членове 53 и 57, по отношение на специалната премия за мъжки животни от рода на едрия рогат добитък;

б)

член 61, по отношение на премията за крави с бозаещи телета;

в)

член 80, по отношение на премията за клане;

г)

член 35, параграф 3, по отношение на помощта, заплащана за овце и кози;

(22)

„животновъд“ означава всяко физическо или юридическо лице, което отговаря за животните, постоянно или временно, включително при транспортирането им или на пазара;

(23)

„определена площ“ означава площта, за която са изпълнени всички изисквания, определени в правилата за отпускане на помощ; в случай на схема за единно плащане обявената площ може да се счита за определена, само ако действително е снабдена със съответен брой права на плащане;

(24)

„определено животно“ означава животно, за което са изпълнени всички условия, установени в правилата за отпускане на помощ;

(25)

„премиен период“ означава периодът, за който се отнасят заявленията за помощ, независимо от момента на представянето им;

(26)

„географска информационна система“ (наричана по-долу „ГИС“) означава техники на компютъризирана географска информационна система, посочени в член 17 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

(27)

„референтен парцел“ означава географски разграничена площ, съдържаща уникална идентификация, регистрирана в ГИС в идентификационната система на държавата-членка, посочена в член 15 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

(28)

„географски материали“ означава карти или други документи, използвани за предаване на съдържанието на ГИС между кандидатите за помощ и държавите-членки;

(29)

„национална референтна координатна система“ означава система, определена в Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (12), която позволява стандартизирано измерване и уникална идентификация на земеделските парцели във всички свързани държави-членки;

(30)

„разплащателна агенция“ означава органите и службите, посочени в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1290/2005;

(31)

„кръстосано спазване“ означава законоустановени изисквания за управлението и доброто земеделско и екологично състояние в съответствие с членове 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

(32)

„области на кръстосано спазване“ означава различни области със законоустановени изисквания за управление по смисъла на член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и добро земеделско и екологично състояние в съответствие с член 6 от този Регламент;

(33)

„акт“ означава всяка от индивидуалните директиви и регламенти, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 73/2009;

(34)

„стандарти“ означава стандарти, така както са определени от държавите-членки в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и приложение III към него, както и задълженията по отношение на постоянните пасища, така както е определено в член 4 от този Регламент;

(35)

„изискване“ когато този термин се използва в контекста на кръстосано спазване, означава всяко индивидуално законоустановено изискване за управлението, произтичащо от всеки от членовете, посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 73/2009 в рамките на даден акт, различаващо се по същество от всички други изисквания на същия акт;

(36)

„неспазване“ означава всяко неспазване на изискванията и стандартите;

(37)

„специализирани контроли органи“ означава националните компетентни контролни органи, посочени в член 48 от настоящия регламент, натоварени в съответствие с член 22, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009 да гарантират спазването на законоустановените изисквания за управление и добро земеделско и екологично състояние;

(38)

„от плащането“ означава, за целите на задълженията за кръстосано спазване, предвидени в членове 85у и 103щ от Регламент (ЕО) № 1234/2007, считано от 1 януари на годината, следваща календарната година, през която е отпуснато първото плащане.

ДЯЛ II

ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННИТЕ ПАСИЩА

Член 3

Поддържане на земя за постоянно пасище на ниво държава-членка

1.   Без да се засягат изключенията, предвидени в член 6, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите-членки, в съответствие с първа алинея от него, трябва да гарантират поддържането на съотношението на земята за постоянни пасища спрямо общата земеделска площ. Това задължение се прилага на национално или регионално ниво.

Когато обаче площта земя за постоянни пасища в абсолютни цифри, установена в съответствие с параграф 4, буква а), параграф 5, буква а), параграф 6, буква а) и параграф 7, буква а) от настоящия член, се поддържа, задължението, определено в член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, се счита за спазено.

2.   За целите на член 6, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009 държавите-членки трябва да гарантират, че съотношението, посочено в параграф 1 от настоящия член, няма да намалее за сметка на земите за постоянни пасища с повече от 10 % спрямо съотношението за съответната референтна година, посочена в член 6, параграф 2, първа алинея от горепосочения регламент (наричано по-долу референтно съотношение).

3.   Съотношението, посочено в параграф 1, се определя всяка година въз основа на площите, декларирани от земеделските производители за въпросната година.

4.   За държавите-членки, без новите държави-членки, е установено референтно съотношение, както следва:

а)

земята за постоянни пасища е земята за постоянни пасища, декларирана от земеделските производители през 2003 г., плюс земята за постоянни пасища, декларирана през 2005 г. в съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 796/2004 и която не е била декларирана за някаква друга употреба освен за пасище през 2003 г., освен ако земеделският производител може да докаже, че тази земя не е била за постоянно пасище през 2003 г.

Площите, декларирани за земи за постоянни пасища през 2005 г. и които през 2003 г. са били допустими за плащане на площ за полски култури в съответствие с член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1251/1999 на Съвета (13), се приспадат.

Земя, която е била постоянно пасище през 2003 г. и която е била залесена в съответствие с член 6, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, се приспада;

б)

общата земеделска площ е общата земеделска площ, декларирана от земеделските производители през 2005 г.

5.   За новите държави-членки, които за 2004 г. не са приложили схемата на единното плащане на площ, посочена в член 143б от Регламент (ЕО) № 1782/2003, референтното съотношение се определя, както следва:

а)

земите, предназначени за постоянни пасища, са земите за постоянни пасища, които земеделските производители са декларирали като такива през 2004 г., плюс земите, декларирани като постоянни пасища през 2005 г. в съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 796/2004 и които през 2004 г. не са били декларирани за друго ползване освен за пасища, освен ако земеделският производител може да докаже, че тези земи, не са били предназначени за постоянни пасища през 2004 г.

Земите, декларирани за постоянни пасища през 2005 г. и които през 2004 г. са били допустими за плащане на площ за полски култури в съответствие с член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1251/1999, се приспадат.

Земя, която е била постоянно пасище през 2004 г. и която е била залесена в съответствие с член 6, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, се приспада.

б)

общата земеделска площ е общата земеделска площ, декларирана от земеделските производители през 2005 г.

6.   За новите държави-членки, които са приложили за 2004 г. схемата на единно плащане на площ, посочена в член 143б от Регламент (ЕО) № 1782/2003, референтното съотношение се определя, както следва:

а)

земите за постоянни пасища, са земите за постоянни пасища, които земеделските производители са декларирали като такива през 2005 г. в съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

Земя, която е била постоянно пасище през 2005 г. и която е била залесена в съответствие с член 6, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, се приспада.

б)

общата земеделска площ е общата земеделска площ, декларирана от земеделските производители през 2005 г.

7.   За България и Румъния референтното съотношение се определя, както следва:

а)

земите, предназначени за постоянни пасища, са земите за постоянни пасища, които земеделските производители са декларирали като такива през 2007 г. в съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

Земя, която е била постоянно пасище през 2005 г. и която е била залесена в съответствие с член 6, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, се приспада.

б)

общата земеделска площ е общата земеделска площ, декларирана от земеделските производители през 2007 г.

8.   В случаите, когато обективни елементи покажат, че процесът на изменение на съотношението не отразява действителното изменение на земята за постоянни пасища, държавите-членки адаптират референтното съотношение. В такъв случай Комисията незабавно бива уведомена за извършеното адаптиране и за основанията за това адаптиране.

Член 4

Поддържане на земя за постоянно пасище на индивидуално ниво

1.   Когато бъде установено, че съотношението, посочено в член 3, параграф 1 от настоящия регламент намалява, въпросната държава-членка предвижда на национално или регионално ниво задължение за земеделските производители, кандидатстващи за помощ по някоя от схемите за директно плащане, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 73/2009, да не преобразуват земя за постоянно пасище без предварително разрешение.

Ако разрешението, посочено в първа алинея, зависи от условието площ от земя да бъде определена за постоянно пасище, то тази земя се счита, от първия ден на преобразуването, за постоянно пасище чрез дерогация от определението, посочено в член 2, параграф 2. Тези площи са предназначени за отглеждане на трева и на други тревисти фуражни растения в продължение на пет последователни години, считано от датата на преобразуване.

2.   Когато е установено, че спазването на задължението, посочено в член 3, параграф 2 от настоящия регламент, не може да бъде гарантирано, въпросната държава-членка предвижда в допълнение към мерките, които се вземат в съответствие с параграф 1 на настоящия член, на национално или регионално равнище, задължение за земеделските производители, кандидатстващи за помощ по някоя от схемите за директно плащане, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 73/2009, да възстановят земята в земя за постоянно пасище за тези земеделски производители, които имат земя на тяхно разположение, която е била преобразувана от земя за постоянно пасище в земя за други цели.

Това задължение се прилага по отношение на така преобразувана земя от началната дата на 24-месечния период, предхождащ последната крайна дата за подаване на единни заявления в съответната държава-членка в съответствие с член 11, параграф 2 от настоящия регламент.

В такъв случай земеделските производители възстановяват процент от тази площ в земя за постоянно пасище или определят такава площ като земя за постоянно пасище. Този процент се изчислява въз основа на така преобразуваната от земеделския производител площ и площта, необходима за възстановяване на баланса.

Когато такава земя обаче е била предмет на прехвърляне, след като е била преобразувана в земя за друго ползване, това задължение се прилага, само ако прехвърлянето е осъществено след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 796/2004.

Чрез дерогация от член 2, параграф 2, площите, които са възстановени или определени като земя за постоянно пасище, от първия ден на възстановяването или определянето се считат за „постоянно пасище“. Тези земи са предназначени за отглеждане на трева и други тревисти фуражни растения в продължение на пет последователни години, считано от датата на тяхното преобразуване.

3.   Задължението за земеделските производители, посочено в параграфи 1 и 2, не се прилага, когато земеделските производители са създали земя за постоянно пасище в рамките на програми в съответствие с Регламенти (ЕИО) № 2078/92 (14), (ЕО) № 1257/1999 (15) и (ЕО) № 1698/2005 (16) на Съвета.

ЧАСТ II

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ

ДЯЛ I

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМИТЕ И КРЪСТОСАНО СПАЗВАНЕ

ГЛАВА I

Система за идентификация и регистрация

Член 5

Идентификация на земеделски производители

Без да се засяга член 19, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, единната система за регистриране самоличността на всеки земеделски производител, предвидена в член 15, параграф 1, буква е) на посочения регламент, гарантира уникалната идентификация по отношение на всички заявления за помощи, представени от един и същ земеделски производител.

Член 6

Идентификация на земеделски парцели

1.   Системата за идентификация на земеделските парцели, посочена в член 17 от Регламент (ЕО) № 73/2009, действа на равнище референтен парцел като кадастрален парцел или производствен блок, което гарантира уникалната идентификация на всеки референтен парцел.

За всеки референтен парцел се определя максимално допустимата площ за целите на схемата на единно плащане или схемата за единно плащане на площ. ГИС действа на основата на национална референтна координатна система. Когато се използват различни координатни системи, те трябва да са съвместими в рамките на всяка държава-членка.

Държавите-членки освен това гарантират, че земеделските парцели са надеждно идентифицирани и по-специално изискват единното заявление да бъде подробно попълнено или придружено от документи, определени от компетентните органи, позволяващи за всеки земеделски парцел да бъде установено местонахождението му и да бъде измерен.

2.   Държавите-членки гарантират, че по отношение на на най-малко 75 % от референтните парцели, предмет на заявление за помощи, поне 90 % от съответните площи са допустими съгласно схемата за единно плащане, съответно, схемата за единно плащане на площ. Оценката се извършва на годишна база посредством подходящи статистически методи.

Член 7

Идентификация и регистрация на правата на плащане

1.   Системата за идентификация и регистрация на правата на плащане, предвидена в член 18 от Регламент (ЕО) № 73/2009, представлява електронен регистър на ниво държава-членка и по-специално по отношение на кръстосаните проверки, предвидени в член 28 от настоящия регламент, гарантира ефективна проследимост на правата на плащане, по-специално по отношение на следните елементи:

а)

титуляр;

б)

стойност;

в)

дата на учредяване;

г)

дата на последно упражняване;

д)

произход, по-специално по отношение на неговата принадлежност, първоначален или национален резерв, покупка, наем, наследство;

е)

вид право, по-специално специални права на плащане, предвидени в член 44 от Регламент (ЕО) № 73/2009, и права, предоставени в съответствие с член 68, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 73/2009;

ж)

регионални ограничения, когато е приложимо.

2.   Държавите-членки, в които има повече от една разплащателна агенция, могат да вземат решение за функциониране на електронен регистър на ниво разплащателна агенция. В този случай въпросната държава-членка гарантира, че различните регистри са съвместими помежду си.

ГЛАВА II

Кръстосано спазване

Член 8

Контролна система по отношение на кръстосаното спазване

1.   Държавите-членки установяват система, гарантираща ефективен контрол на съблюдаването на кръстосаното спазване. Тази система, в съответствие с глава III от дял III на настоящата част, предвижда по-специално:

а)

когато компетентният контролен орган не е разплащателната агенция, предаването на необходимата информация относно земеделските производители, кандидатстващи за директни плащания, от разплащателната агенция на специализираните контролни органи и/или, когато е приложимо, чрез координиращия орган, посочен в член 20, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

б)

методите, които трябва да бъдат прилагани за избора на контролни проби;

в)

насоки относно характера и степента на проверките, които трябва да бъдат извършени;

г)

доклади за проверка, съдържащи по-специално всяко установено неспазване и оценка на неговата сериозност, степен, постоянство и повторяемост;

д)

когато компетентният контролен орган не е разплащателната агенция, предаването на доклади за проверка от специализираните контролни органи или до разплащателната агенция, или до координиращия орган, посочен в член 20, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, или до двата;

е)

прилагането на системата за намаления и изключвания от разплащателната агенция.

2.   Държавите-членки могат да предвидят процедура, съгласно която земеделският производител посочва на разплащателната агенция елементите, необходими за идентификация на изискванията и стандартите, приложими за него.

Член 9

Плащане на помощ във връзка с проверките за кръстосано спазване

По отношение на проверките за кръстосано спазване, посочени в глава III от дял III на настоящата част, когато тези проверки не могат да бъдат завършени преди плащането, всички недължими плащания ще бъдат възстановени в съответствие с член 80.

ДЯЛ II

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОМОЩ

ГЛАВА I

Единно заявление

Член 10

Общи разпоредби относно единното заявление

1.   Държавите-членки могат да вземат решение всички заявления за помощи съгласно дял III и IV от Регламент (ЕО) № 73/2009 да бъдат обхванати от единното заявление. В този случай глави II—V от настоящия дял се прилагат mutatis mutandis по отношение на отделните изисквания, установени с оглед заявленията за помощ съгласно тези схеми.

2.   Когато повече от една разплащателна агенция отговаря по отношение на един и същ земеделски производител за управлението на схемите за помощ, подлежащи на представяне на единно заявление, въпросната държава-членка взема необходимите мерки, за да гарантира, че изискваната в единното заявление информация е предадена на всички участващи разплащателни агенции.

Член 11

Дата на представяне на единното заявление

1.   Земеделски производител, кандидатстващ за помощ съгласно някоя от схемите за помощи, свързани с площи, може да представя само едно единно заявление годишно.

Земеделски производител, който не кандидатства за помощ по някоя от схемите за помощ, свързани с площи, но кандидатства за помощ по някоя друга схема за помощи, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 73/2009, или за подпомагане съобразно с членове 85п, 103р и 103с от Регламент (ЕО) № 1234/2007, ако има земеделска площ на свое разположение, представя формуляр на единно заявление, в който изброява тези площи в съответствие с член 13 от настоящия регламент.

Земеделски производител, който подлежи само на задължения за кръстосано спазване в съответствие с членове 85у и 103щ от Регламент (ЕО) № 1234/2007, представя формуляр на единно заявление през всяка календарна година, за която се прилагат тези задължения.

Въпреки това държавите-членки могат да освобождават земеделските производители от задълженията, предвидени във втората и третата алинея, когато въпросната информация е предадена на компетентните органи в рамките на други административни и контролни системи, гарантиращи съвместимостта с интегрираната система в съответствие с член 26 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

2.   Единното заявление се подава преди дата, определена от държавите-членки, но не по-късно от 15 май. Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция обаче могат да определят по-нататъшна дата, но не по-късна от 15 юни.

При определяне на тази дата държавите-членки отчитат периода, през който е необходимо всички съответни данни да са на разположение за надлежното административно и финансово управление на помощите и гарантират възможността за насрочване на ефективни проверки.

В съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, може да се разреши отлагане на датите, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в някои зони, където изключителните климатични условия правят нормалните дати неприложими.

Член 12

Съдържание на единното заявление

1.   Единното заявление съдържа цялата информация, необходима за установяване на допустимостта за помощ, по-специално:

а)

самоличността на земеделския производител;

б)

съответната схема или схеми за помощ;

в)

определяне на правата на плащане в съответствие със системата за идентификация и регистрация, предвидена в член 7, за целите на схемата за единно плащане;

г)

данни, позволяващи идентификация на всички земеделски парцели в стопанството, площта им, изразена в хектари до втория десетичен знак, местонахождението им и, когато е приложимо, вида на тяхната употреба и дали земеделският парцел се напоява;

д)

декларация на земеделския производител, че е запознат с условията на въпросните схеми за помощ.

2.   За целите на идентификацията на правата на плащане, посочени в параграф 1, буква в), предварително изготвените формуляри, предоставени на земеделските производители в съответствие с член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, съдържат определянето на правата на плащане в съответствие със системата за идентификация и регистрация, предвидена в член 7 от настоящия регламент.

3.   За целите на идентифицирането на всички земеделски парцели от стопанството, предвидено в параграф 1, буква г), предварително изготвените формуляри, предоставени на земеделските производители в съответствие с член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, съдържат максимално допустимата площ на референтен парцел за целите на схемата за единно плащане или на схемата за единно плащане на площ. Освен това географските материали, предоставени на земеделския производител в съответствие с тази разпоредба, посочват границите на референтните парцели и уникалната им идентификация, а земеделският производител указва местоположението на всеки земеделски парцел.

4.   При представянето на формуляра на заявлението земеделският проиводител коригира предварително изготвения формуляр, посочен в параграфи 2 и 3, ако са настъпили някакви изменения, по-специално прехвърляне на права на плащане в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 73/2009, или ако някаква информация, съдържаща се в предварително изготвените формуляри, е неправилна.

Ако корекцията се отнася до площта на референтния парцел, земеделският производител декларира актуалната площ на всеки съответен земеделски парцел и, когато е необходимо, посочва новите граници на референтния парцел.

5.   За първата година на прилагане на схемата за единно плащане държавите-членки могат да дерогират разпоредбите на настоящия член и на член 13 по отношение на правата на плащане, ако те не са още окончателно установени на крайната дата, определена за представяне на единното заявление.

Дерогациите, предвидени в първа алинея, се прилагат и по отношение на първата година, когато в схемата за единно плащане се въвеждат нови сектори и правата на плащане все още не са окончателно установени за съответните земеделски производители, засегнати от това въвеждане.

Член 13

Специфични изисквания за единното заявление и декларации във връзка с отделните видове употреба на площта

1.   В случай че земеделският производител има намерение да произвежда коноп в съответствие с член 39 от Регламент (ЕО) № 73/2009, единното заявление съдържа:

а)

цялата информация, необходима за идентификацията на парцелите, засети с коноп, с отбелязване на използваните сортове семена;

б)

информация за използваните количества семена (кг на хектар);

в)

официалните етикети, използвани на опаковката на семената в съответствие с Директива 2002/57/ЕО (17) на Съвета и по-специално член 12 от нея или някой друг документ, признат като равностоен от държавата-членка.

Чрез дерогация от първа алинея, буква в), когато сеитбата се извършва след крайния срок за представяне на единното заявление, етикетите се представят най-късно до 30 юни. Когато етикетите трябва да бъдат представени и пред други национални органи, държавите-членки могат да предвидят тези етикети да бъдат върнати на земеделския производител, след като са били представени в съответствие с тази точка. Върнатите етикети се отбелязват като използвани за заявление.

2.   В случай на заявление за плащане на площ за черупкови плодове, както е предвидено в раздел 4 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, единното заявление следва да съдържа броя дървета за черупкови плодове и вида им.

3.   В случай на заявление за помощ за картофи за нишесте, предвидено в раздел 2 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, единното заявление трябва да съдържа копие от договора за култивиране; въпреки това държавите-членки могат да предвидят това копие да бъде представено на по-късна дата, но не по-късно от 30 юни.

4.   В случай на заявление за помощ за семена, предвидена в раздел 5 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, единното заявление съдържа:

а)

копие от договора за отглеждане или декларация за отглеждане; въпреки това държавите-членки могат да предвидят това копие да бъде представено на по-късна дата, но не след 15 септември;

б)

посочване на видовете семена, засети на всеки парцел;

в)

посочване на количеството произведени сертифицирани семена, изразено в квинтали до първия десетичен знак; въпреки това държавите-членки могат да предвидят тази информация да може да бъде представена на по-късна дата, но не по-късно от 15 юни на годината след реколтата;

г)

копие от подкрепящите документи доказващи, че посочените количества семена са били официално сертифицирани; въпреки това държавите-членки могат да предвидят, че тази информация може да бъде представена на по-късна дата, но не по-късно от 15 юни на годината след реколтата.

5.   В случай на заявление за специфично плащане за култура за памук, предвидено в раздел 6 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, единното заявление съдържа:

а)

името на използвания сорт семена на памук;

б)

ако е целесъобразно, името и адреса на одобрената междубраншова организация, на която земеделският производител е член.

6.   В случай на заявление за преходно плащане за плодове и зеленчуци, предвидено в раздел 8 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, или заявление за преходно плащане за меки плодове, предвидено в раздел 9 на посочената глава, единното заявление трябва да съдържа копие на договора за преработка или ангажимента за доставка в съответствие с член 33 от Регламент (ЕО) № 1121/2009.

Държавите-членки могат да предвидят информацията, посочена в първата алинея, да може да бъде представена отделно на по-късна дата, но не по-късно от 1 декември в годината на заявлението.

7.   В случай на заявление по някоя мярка, свързана с площ, по специфично подпомагане, единното заявление съдържа всеки документ, изискван от държавата-членка.

8.   Видовете употреба на площта, посочени в член 6, параграф 2 и член 38 от Регламент (ЕО) № 73/2009, както и тези, изброени в приложение VI към посочения регламент, или площи, декларирани за специфично подпомагане, предвидено в член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, когато не е необходимо тези площи да се декларират в съответствие с настоящия член, се декларират в отделна графа на формуляра на единното заявление.

Употребата на площ, която не е според целите на схемите за помощ, предвидени в дялове III, IV и V от Регламент (ЕО) № 73/2009, нито е описана в приложение VI към посочения регламент, се декларира в една или повече графи „друга употреба“.

Държавите-членки могат да предвидят първа и втора алинеи да не се прилагат, когато въпросната информация е на разположение на компетентните органи в рамките на други административни и контролни системи, гарантиращи съвместимостта с интегрираната система в съответствие с член 26 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

9.   Всяка държава-членка определя минималния размер на земеделските парцели, за които може да бъде подадено заявление. Минималният размер обаче не може да надвишава 0,3 ха.

Член 14

Изменения на единното заявление

1.   След изтичане на срока за представяне на единното заявление, отделни земеделски парцели или отделни права на плащане могат да се добавят в единното заявление, при условие че са спазени изискванията по съответните схеми за помощи.

Промените относно употребата или схемите за помощ за отделни земеделски парцели или относно правата на плащане, които са били декларирани в единното заявление, могат да се направят при същите условия.

Когато измененията, посочени в първа и втора алинеи, са свързани с представянето на някакви подкрепящи документи или договори, съответните изменения на тези документи или договори също трябва да бъдат разрешени.

2.   Без да се засягат датите, определени от Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция за представянето на единното заявление в съответствие с член 11, параграф 2, първа алинея, промените, нанесени в съответствие с параграф 1 от настоящия член, се предоставят писмено на компетентния орган най-късно на 31 май от съответната календарна година, освен в случаите на Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция, за които те се предоставят най-късно на 15 юни от съответната календарна година.

3.   Когато компетентните органи вече са информирали земеделския производител за нередности в единното заявление или когато земеделският производител е уведомен за намерението им да извършат проверка на място и когато тази проверка на място установи нередности, не се разрешават изменения в съответствие с параграф 1 по отношение на земеделските парцели, засегнати от нередностите.

ГЛАВА II

Заявления за права на плащане

Член 15

Предоставяне или увеличение на права на плащане

1.   Заявленията за предоставяне или, където е уместно, увеличаване на права на плащане по схемата за единно плащане се представят до дата, която трябва да бъде определена от държавите-членки, но не по-късно от 15 май през първата година на прилагането на схемата за единно плащане, на интегрирането на обвързаното с производството подпомагане, на прилагането на членове 46—48 от Регламент (ЕО) № 73/2009 или в годините на прилагане на член 41, член 57 или член 68, параграф 1, буква в) от същия регламент. Въпреки това Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция могат да определят по-нататъшна дата, но не по-късна от 15 юни.

2.   Държавите-членки могат да вземат решение заявлението за предоставяне на права на плащане да се представя едновременно със заявлението за плащане по схемата за единно плащане.

ГЛАВА III

Заявления за помощи за живи животни

Член 16

Изисквания относно заявленията за помощи за живи животни

1.   Заявлението за помощи за живи животни трябва да съдържа цялата информация, необходима за установяване допустимостта на помощта и по-специално:

а)

самоличност на земеделския производител;

б)

препратка към единното заявление, ако то вече е било представено;

в)

броя животни от всеки вид, по отношение на които се кандидатства за помощ, и, за едрия рогат добитък, идентификационния код на животните;

г)

когато е приложимо, ангажимент от страна на земеделския производител да задържи животните, посочени в буква в), в стопанството си през периода на задържане и информация за мястото или местата, където ще бъдат държани животните, включително въпросния период или периоди;

д)

когато е приложимо, индивидуалната граница или таван за засегнатите животни;

е)

когато е приложимо, индивидуалното референтно количество за мляко, което е на разположение на земеделския производител на 31 март, или, ако въпросната държава-членка реши да се възползва от дерогацията, предвидена в член 85 от Регламент (ЕО) № 1121/2009, на 1 април на съответната календарна година; когато това количество не е известно към датата, на която е било подадено заявлението, то тогава за него следва да бъде подадена информация към компетентните органи колкото е възможно по-скоро;

ж)

декларация от земеделския производител, удостоверяваща, че той е запознат с условията, отнасящи се до въпросната помощ.

Ако животното бъде преместено на друго място по време на периода на задържане, земеделският производител трябва предварително да информира компетентния орган писмено, освен ако въпросната държава-членка реши да не изисква тази информация, при условие че компютризираната база данни за едър рогат добитък предлага необходимото ниво на сигурност и осъществяване за правилното управление на схемите за помощи и информацията, която се съдържа там, е достатъчна, за да се идентифицира местоположението на животните.

2.   Държавите-членки гарантират на всеки животновъд правото да получи от компетентните органи без ограничение, на разумни интервали и без излишно забавяне, информация за данните, отнасящи се до него и животните му, съдържаща се в компютризираната база данни за едър рогат добитък. При представяне на своето заявление за помощ, земеделският производител декларира, че тези данни са верни и пълни или поправя неверните данни или добавя липсващите данни.

3.   Държавите-членки могат да вземат решение, че не е необходимо някои от данните, посочени в параграф 1, да бъдат включени в заявлението за помощ, когато те вече са били съобщени на компетентните органи.

Държавите-членки могат по-специално да въведат процедури, с които данните, съдържащи се в компютризираната база данни за едър рогат добитък, да могат да бъдат използвани за целите на заявлението за помощ, при условие че компютризираната база данни за едър рогат добитък предлага необходимото ниво на сигурност и осъществяване за правилното управление на въпросните схеми за помощи. Такива процедури могат да се състоят от система, според която даден земеделски производител кандидатства за помощ по отношение на всички животни, които на определена от държавата-членка дата изпълняват изискванията за помощ въз основа на данните, съдържащи се в компютризираната база данни за едър рогат добитък. В този случай държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че:

а)

в съответствие с разпоредбите, приложими за въпросната схема за помощи, началната и крайната дата на съответния период на задържане са ясно идентифицирани и известни на земеделския производител;

б)

земеделският производител е наясно, че всички потенциално допустими животни, за които се констатира, че не са правилно идентифицирани или регистрирани в системата за идентификация и регистрация за животни от рода на едрия рогат добитък, се считат за животни с установени нередности, посочени в член 65 от настоящия регламент.

4.   Държавите-членки могат да предвидят някои от данните, посочени в параграф 1, да могат или да трябва да бъдат изпратени посредством орган или органи, одобрени от тях. Въпреки това, земеделският производител остава отговорен за предадените данни.

ГЛАВА IV

Помощ за производителите на захарно цвекло и захарна тръстика, отделно плащане за захар и отделно плащане за плодове и зеленчуци

Член 17

Изисквания към заявленията за помощ за производителите на захарно цвекло и захарна тръстика, отделното плащане за захар и отделното плащане за плодове и зеленчуци

1.   Земеделските производители, кандидатстващи за помощ за производители на захарно цвекло и захарна тръстика, предвидена в раздел 7 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, за отделно плащане за захар, предвидено в член 126 от посочения регламент, или за отделно плащане за плодове и зеленчуци, предвидено в член 127 от посочения регламент, представят заявление за помощ, съдържащо цялата информация, необходима, за да се установи допустимостта за помощта и по-специално:

а)

самоличност на земеделския производител;

б)

декларация от земеделския производител, удостоверяваща, че той е запознат с условията, отнасящи се до въпросната помощ.

Заявлението за помощ за производителите на захарно цвекло и захарна тръстика трябва да съдържа и копие от договора за доставка, посочен в член 94 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

2.   Заявленията за помощ, посочени в параграф 1, се представят до дата, определена от държавите-членки, но не по-късно от 15 май, а в случая на Естония, Латвия и Литва — не по-късно от 15 юни.

Държавите-членки могат да предвидят копието от договора за доставка, посочен в параграф 1, втора алинея, да се представя отделно на по-късна дата, която не може да бъде по-късно от 1 декември на годината на подаване на заявлението.

ГЛАВА V

Заявления за специфично подпомагане, различно от плащания на площ или за живи животни

Член 18

Изисквания към заявленията за помощ за специфично подпомагане, различно от плащания на площ или за живи животни

1.   Земеделските производители, кандидатстващи за специфично подпомагане, което не е обхванато от заявленията в глава I, II или III на този дял, представят заявление за помощ, съдържащо цялата информация, която е необходима, за да се установи допустимостта за помощта, и по-специално:

а)

самоличност на земеделския производител;

б)

декларация на земеделския производител, че е запознат с изискванията за въпросната помощ;

в)

когато е необходимо, всякакви подкрепящи документи, изисквани, за да се установи допустимостта за въпросната мярка.

Заявлението за помощ се представя до определена от държавите-членки дата. Определената дата трябва да предвижда достатъчно време за извършване на проверка на условията за допустимост преди плащането, както е предвидено в член 29, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

2.   За целите на параграф 1, буква в), когато даден земеделски производител кандидатства за специфично подпомагане във връзка с дейности по инвестиране, заявлението трябва да съдържа и копие на всички съответни подкрепящи документи, като фактури и документи, доказващи плащането от страна на земеделския производител. Когато такива копия или документи не могат да бъдат представени, плащанията, извършени от земеделския производител, трябва да бъдат придружени от документи с равностойна доказателствена стойност.

3.   За целите на параграф 1, буква в), когато даден земеделски производител кандидатства за специфично подпомагане, както е предвидено в член 68, параграф 1, буква а), подточка v) от Регламент (ЕО) № 73/2009, и когато индивидуалното плащане се основава на действителните разходи или действителните пропуснати ползи, заявлението трябва да съдържа и копие от всички съответни подкрепящи документи, доказващи допълнителните разходи, които действително са направени, и пропуснатите ползи в съответствие с член 68, параграф 2, буква а), подточкаточка i) от посочения регламент.

4.   За целите на параграф 1, буква в), когато даден земеделски производител кандидатства за специфично подпомагане, както е предвидено в член 68, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 73/2009, заявлението трябва да съдържа и копие от застрахователния договор, посочен в член 13 от Регламент (ЕО) № 1120/2009, както и доказателство за плащане на премията.

5.   Държавите-членки може да предвидят копията или документите, посочени в параграфи 2, 3 и 4, да могат да се представят отделно на по-късна дата. Определената дата трябва да осигури достатъчно време за изпълнение на проверката на условията за допустимост преди плащането, както е предвидено в член 29, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 19

Заявления от взаимоспомагателни фондове

1.   Взаимоспомагателните фондове, кандидатстващи за специфично подпомагане, представят заявление за помощ, съдържащо цялата информация, която е необходима, за да се установи допустимостта за помощ, и по-специално:

а)

самоличността на взаимоспомагателния фонд;

б)

документация за събитието, предизвикало плащанията на компенсация на членуващите земеделски производители;

в)

датите на плащане на компенсации на членуващите земеделски производители;

г)

самоличността на членуващите земеделски производители, получили плащане на компенсации от фонда;

д)

общата сума на изплатените компенсации;

е)

декларация от взаимоспомагателния фонд, че е запознат условията за предоставяне на съответната помощ.

2.   Държавите-членки определят крайна дата, до която се представят заявления за специфично подпомагане от взаимоспомагателни фондове. Определената дата трябва да осигурява достатъчно време, за да се извърши проверката на условията за допустимост преди плащането, както е предвидено в член 29, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

ГЛАВА VI

Общи разпоредби

Член 20

Опростяване на процедурите

1.   Без да се засягат специалните разпоредби на настоящия регламент и на Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите-членки могат да разрешат или да изискват всички съобщения съгласно настоящия регламент, както от земеделския производител към властите, така и обратно, да бъдат предавани по електронен път. В този случай се вземат подходящи мерки за гарантиране по-специално, че:

а)

земеделският производител е недвусмислено идентифициран;

б)

земеделският производител отговаря на всички изисквания на въпросната схема за помощи;

в)

предадените данни са надеждни с оглед правилното управление на въпросната схема за помощи; когато се използват данни, съдържащи се в компютризираната база данни за едър рогат добитък, тази база данни трябва да предлага ниво на сигурност и осъществяване, необходимо за правилното управление на въпросните схеми за помощи;

г)

когато придружаващите документи не могат да бъдат предадени по електронен път, тези документи се получават от компетентните органи в същите срокове, както и при предаване по неелектронен път;

д)

няма дискриминация между земеделски производители, използващи неелектронни средства на представяне и тези, избиращи електронно предаване.

2.   С оглед представянето на заявления за помощи, държавите-членки могат, при условията, посочени в параграф 1, да предвидят опростени процедури, когато данните са вече на разположение на властите, по-специално, когато положението не се е променило след последното представяне на заявление за помощ съгласно въпросната схема за помощи.

3.   Информацията, която следва да бъде включена в подкрепящите документи, които се представят със заявлението за помощи, когато е възможно, може да бъде изискана от компетентния орган директно от източника на информация.

Член 21

Коригиране на явни грешки

Без да се засягат членове 11—20, заявлението за помощи може да бъде коригирано по всяко време след представянето в случаи на явни грешки, признати от компетентните органи.

Член 22

Дерогация от крайната дата за представяне

Чрез дерогация от член 5, параграф 1 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета, когато крайната дата за представяне на дадено заявление за помощи или подкрепящи документи, договори или декларации в съответствие с настоящия дял или крайната дата за изменения на единното заявление е официален празник, събота или неделя, се смята, че тя се пада на първия следващ работен ден (18).

Първият параграф се прилага и по отношение на заявления от земеделски производители по схемата за единно плащане в съответствие с член 56 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и на заявления от земеделски производители за права на плащане в съответствие с член 15 от настоящия регламент.

Член 23

Късно представяне

1.   Освен при непреодолима сила и извънредни обстоятелства, посочени в член 75, представянето на заявление за помощи в съответствие с настоящия регламент след съответния срок води до 1 % намаление за всеки работен ден на размера, на който земеделският производител би имал право, ако заявлението е било представено в срок.

Без да се засягат специалните мерки, които държавите-членки вземат по отношение на необходимостта от представяне на каквито и да било подкрепящи документи своевременно, за да се позволи да се планират и извършат ефективни проверки, първа алинея се прилага също така относно документи, договори или декларации, които се представят на компетентните органи в съответствие с членове 12 и 13, когато тези документи, договори или декларации са съществени за допустимостта за въпросната помощ. В този случай намалението се прилага върху сумата, платима за въпросната помощ.

Ако закъснението възлиза на повече от 25 календарни дни, заявлението се счита за недопустимо.

2.   Освен в случаите на непреодолима сила и извънредни обстоятелства, посочени в член 75, представянето на изменение на единно заявление след крайната дата, предвидена в член 14, параграф 2, ще води до 1 % намаление на работен ден на сумите, свързани с действителната употреба на въпросните земеделски парцели.

Изменения на единното заявление са приемливи само преди крайната дата за късно представяне на единното заявление, посочена в параграф 1, трета алинея. Когато тази дата обаче е по-ранна или съвпада с крайната дата, посочена в член 14, параграф 2, изменения на единното заявление се считат за недопустими след датата, предвидена в член 14, параграф 2.

Член 24

Късно представяне на заявление за предоставяне на права на плащане

Освен в случаите на непреодолима сила и извънредни обстоятелства, посочени в член 75, представянето на заявление за предоставяне или, когато е приложимо, увеличение на права след крайната дата, установена в съответствие с член 15 от настоящия регламент, или с член 56, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, ще води до 3 % намаление на работен ден на сумите за плащане през тази година по отношение на правата на плащане, които ще бъдат предоставени на земеделския производител.

Когато закъснението превиши 25 календарни дни, заявлението се счита за недопустимо и на земеделския производител не се предоставят никакви права на плащане.

Член 25

Оттегляне на заявления за помощ

1.   Заявлението за помощи може да бъде изцяло или частично оттеглено по всяко време в писмена форма.

В случай, че една държава-членка използва възможностите, предвидени в член 16, параграф 3, втора алинея, тази държава-членка може да предвиди съобщенията до компютризираната база данни за едър рогат добитък за животно, напуснало стопанството, да могат да заместят оттегляне в писмена форма.

2.   Когато компетентните органи вече са информирали земеделския производител за нередности в заявлението за помощи или когато компетентните органи са уведомили земеделския производител за намерението си да извършат проверка на място и когато проверката на място установи нередности, оттегляне не се разрешава по отношение на частите на заявлението за помощи, засегнати от нередностите.

3.   Оттегляне в съответствие с параграф 1 връща кандидата в положението, в което е бил преди представянето на заявлението за помощи или част от въпросното заявление за помощи.

ДЯЛ III

ПРОВЕРКИ

ГЛАВА I

Общи правила

Член 26

Общи принципи

1.   Административни проверки и проверки на място, предвидени в настоящия регламент, се извършват по такъв начин, че да гарантират ефективна проверка на спазването на условията, при които се отпускат помощи, и на изискванията и стандартите, отнасящи се до кръстосано спазване.

2.   Съответните заявления за помощ се отхвърлят, ако земеделският производител или негов представител попречи на извършване на проверка на място.

Член 27

Обявяване на проверките на място

1.   Ако целта на проверката не е застрашена, проверките на място може да се обявяват. Обявяването трябва да бъде строго ограничено до минималния необходим период от време и не следва да надвишава 14 дни. За проверки на място, свързани със заявления за помощи за живи животни, обаче уведомлението не трябва да надвишава 48 часа освен в надлежно оправдани случаи. Освен това когато законодателството, приложимо по отношение на актове и стандарти, свързани с кръстосано спазване, изисква проверката на място да не се обявява, тези правила се прилагат и в случай на проверки на място, свързани с кръстосано спазване.

2.   Когато е целесъобразно, проверките на място, предвидени в настоящия регламент, и всякакви други проверки, предвидени в правилата на Общността, се извършват едновременно.

ГЛАВА II

Проверки, свързани с критериите за допустимост

Раздел I

Административни проверки

Член 28

Кръстосани проверки

1.   Административните проверки, посочени в член 20 от Регламент (ЕО) № 73/2009, позволяват установяването на нередности, по-специално автоматично откриване чрез компютърни средства, включително кръстосани проверки:

а)

на декларирани права на плащане или съответно на декларирани парцели, за да се избегне недължимото многократно отпускане на една и съща помощ по отношение на една и съща календарна или пазарна година и да се предотврати всяко недължимо кумулиране на помощ, отпусната съгласно схеми за помощи, свързани с площи, изброени в приложения I и IV към Регламент (ЕО) № 73/2009;

б)

на правата на плащане, за да се провери наличието им и допустимостта за помощ;

в)

между земеделските парцели, декларирани в единното заявление, и референтните парцели, съдържащи се в идентификационната система за земеделски парцели, за да се провери допустимостта за помощ на площите като такива;

г)

между правата на плащане и определената площ, за да се провери дали правата отговарят на равен брой допустими хектари, определени в член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

д)

посредством компютризираната база данни за едър рогат добитък, за да се провери допустимостта за помощ и да се избегне недължимо многократно отпускане на една и съща помощ по отношение на една и съща календарна година;

е)

между земеделските парцели, декларирани в единното заявление, и парцелите, предмет на официален преглед, за които е констатирано, че съответстват на изискванията на член 87, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

ж)

между земеделските парцели, декларирани в единното заявление и парцелите, получили разрешение за производство на памук от държавата-членка в съответствие с член 89 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

з)

между декларациите на земеделския производител в единното заявление за членство в одобрена междубраншова организация, информацията съгласно член 13, параграф 5, буква б) от настоящия регламент и информацията, предадена от съответните одобрени междубраншови организации, за да се удостовери допустимостта за увеличение на помощта, предвидена в член 92, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

и)

между информацията, предоставена в договора за доставка, посочен в член 94 от Регламент (ЕО) № 73/2009, и информацията за доставките, предоставена от производителя на захар.

2.   Данните за наличието на нередности, получени в резултат от провеждането на кръстосани проверки, могат да бъдат следвани от всякаква друга подходяща административна процедура и, ако това е целесъобразно, от проверка на място.

3.   Когато референтен парцел е обект на заявление за помощи от двама или повече земеделски производители по една и съща схема за помощи и когато общата декларирана площ превишава земеделската площ с разлика, попадаща в рамките на измерителния толеранс, определен в съответствие с член 34, параграф 1, държавите-членки могат да предвидят пропорционално намаление на съответните площи. В този случай засегнатите земеделски производители могат да подадат жалба срещу решението за намаление въз основа на това, че някои от съответните други земеделски производители са декларирали площи, по-големи и извън този толеранс, в техен ущърб.

Член 29

Административни проверки на специфичното подпомагане

1.   За всяка мярка по специфичното подпомагане, за която провеждането на административни проверки е технически възможно, всички заявления трябва да бъдат проверени. По-специално, чрез проверките се гарантира, че:

а)

са изпълнени условията за допустимост за специфично подпомагане;

б)

няма двойно финансиране чрез други схеми на Общността;

в)

няма свръхкомпенсиране на земеделските производители по отношение на финансовите вноски, предвидени в член 70, параграф 3 и член 71, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 73/2009; и

г)

когато е приложимо, са представени подкрепящи документи и те доказват допустимостта.

2.   Държавите-членки, когато е целесъобразно, могат да използват сведения, получени от други служби, органи или организации, с цел проверка на спазването на критериите за допустимост. Въпреки това те трябва да имат гаранции, че тези служби, органи или организации работят по стандарт, който е достатъчен, за да се контролира спазването на критериите за допустимост.

Раздел II

Проверки на място

Подраздел I

Общи разпоредби

Член 30

Брой проверки

1.   Общият брой проверки на място, извършвани всяка година, трябва да обхваща поне 5 % от всички земеделски производители, кандидатстващи съответно по схемата за единно плащане, схемата за единно плащане на площ или плащане, свързано с площ, по специфично подпомагане. Държавите-членки гарантират, че проверките на място покриват поне 3 % от земеделските производители, кандидатстващи за помощи по всяка една от другите схеми за помощи, свързани с площта, предвидени в дялове III, IV и V от Регламент (ЕО) № 73/2009.

2.   Общият брой проверки на място, извършвани всяка година, обхващат поне:

а)

минималната контролна ставка от 30 % или 20 % от обявените площи за производство на коноп, както е посочено в член 39 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Когато дадена държава-членка вече е въвела система за предварително одобрение на такова култивиране и вече е уведомила Комисията за подробните си правила и условия, свързани с тази система преди влизането в сила на Регламент (ЕО) № 796/2004, Комисията бива уведомена без ненужно забавяне за всяко изменение на тези подробни правила или условия.

б)

5 % от всички земеделски производители, кандидатстващи за помощи по схемите за помощи за животни от рода на едрия рогат добитък, плащания на глави добитък или плащания на животински единици за животни от рода на едрия рогат добитък по специфично подпомагане или специфично подпомагане, базирано на индивидуалната квота за мляко, определена в съответствие с член 65 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, или специфично подпомагане, базирано на действителното производство на мляко. Когато обаче компютризираната база данни за едър рогат добитък не дава необходимата степен на сигурност и осъществяване за правилното управление на засегнатите схеми за помощи, процентът се увеличава до 10 %.

Тези проверки на място обхващат също поне 5 % от всички животни за всяка схема за помощ, за която се кандидатства за помощ;

в)

5 % от всички земеделски производители, кандидатстващи за помощи по схема за помощи за животни от рода на овцете и козите и плащания на глави добитък или плащания на животински единици за животни от рода на овцете и козите по специфично подпомагане. Тези проверки на място също така обхващат поне 5 % от всички животни, за които се кандидатства за помощ. Когато обаче компютризираната база данни за животни от рода на овцете и козите, предвидена в член 8 от Регламент (ЕО) № 21/2004, не дава необходимата степен на сигурност и осъществяване за правилното управление на включените схеми за помощи, процентът се увеличава до 10 % от земеделските производители;

г)

10 % от всички земеделски производители, кандидатстващи за специфично подпомагане, различни от тези, посочени в параграф 1 и букви б) и в) от настоящия параграф, с изключение на мярката, посочена в член 68, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 73/2009;

д)

10 % от другите служби, органи и организации, които представят доказателства за спазване на критериите за доспустимост, посочени в член 29, параграф 2;

е)

100 % от взаимоспомагателните фондове, кандидатстващи за подпомагане, посочени в член 68, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 73/2009;

ж)

що се отнася до заявленията за помощи за специфично плащане за култура за памук в съответствие с раздел 6 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, 20 % от междубраншовите организации, одобрени в съответствие с член 91 от посочения регламент и за които земеделски производители декларират в единните си заявления, че са техни членове;

з)

по отношение на заявленията за помощи за производители на захарно цвекло и захарна тръстика, предвидени в раздел 7 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, относно проверките при производителите на захар на количеството квотна захар, получено от захарно цвекло и захарна тръстика, доставени в съответствие с член 94 от посочения регламент, най-малко 5 % от кандидатите, извършващи доставки за съответния производител.

3.   Ако проверките на място констатират съществени нередности в контекста на дадена схема за помощ или в регион или част от регион, компетентните органи съответно увеличават броя на проверките на място през текущата година и увеличават съответно процента на земеделските производители, които да бъдат проверявани на място през следващата година.

4.   Когато е предвидено, че отделни елементи от проверка на място могат да бъдат осъществени въз основа на извадка, тази извадка трябва да гарантира надеждна и представителна степен на контрол. Държавите-членки определят критерии за избор на извадката. Ако проверките на извадката установят нередности, обхватът и мащабът на извадката съответно се разширяват.

Член 31

Формиране на контролната извадка

1.   Контролните извадки за проверки на място съгласно настоящия регламент се избират от компетентните органи въз основа на анализ на риска и елемент на представителност на подадените заявления за помощи.

С цел да се осигури елементът на представителност, държавите-членки избират произволно между 20 % до 25 % от минималния брой земеделски производители, подлежащи на проверки на място, предвидени в член 30, параграфи 1 и 2.

Ако обаче броят на земеделските производители, които ще бъдат подложени на проверка на място, надвишава минималния брой на земеделските производители, които следва да бъдат подложени на проверка на място съгласно член 30, параграфи 1 и 2, процентът на произволно избраните земеделските производители в допълнителната извадка не следва да надвишава 25 %.

2.   Ефективността на анализа на риска се оценява и актуализира годишно:

а)

чрез определяне на релевантността на всеки рисков фактор;

б)

чрез сравняване на резултатите от съобразените с риска и произволно избрани извадки, посочени в параграф 1, втора алинея;

в)

чрез съобразяване с конкретната ситуация в държавата-членка.

3.   Компетентният орган съхранява архив с причините за подбора на всеки земеделски производител за проверка на място. Преди започване на проверка на място, провеждащият я инспектор съответно бива информиран относно тези причини.

4.   Частичен подбор на контролната извадка може да бъде извършен, когато е целесъобразно, преди края на съответния период за подаване на заявления, въз основа на наличната информация. Предварителната извадка се завършва, след като всички съответни заявления са налице.

Член 32

Доклад за проверките

1.   Всяка проверка на място съгласно настоящия раздел подлежи на доклад за проверките, за да има възможност да се прегледат детайлите на извършената проверка. Докладът посочва по-специално:

а)

проверяваните схеми и заявления за помощ;

б)

присъстващите лица;

в)

проверените земеделски парцели, измерените земеделски парцели, включително, когато е приложимо, резултатите от измерванията за измерен земеделски парцел и използваните измервателни методи;

г)

броя и вида установени животни и, където е приложимо, номерата на ушните марки, вписвания в регистъра и в компютризираната база данни за едър рогат добитък и/или за овце и кози, а също така и всички проверени подкрепящи документи, резултатите от проверките и, когато е приложимо, специални забележки относно отделни животни и/или идентификационния им код;

д)

дали земеделският производител е уведомен за посещението и, ако е така, срокът на предварително уведомление;

е)

посочване на всички специални контролни мерки, които да бъдат извършени в контекста на индивидуални схеми за помощ;

ж)

посочване на всякакви следващи предприети контролни мерки.

2.   На земеделския производител се дава възможност да подпише доклада, за да удостовери присъствието си на проверката и да добави забележки. Когато бъдат открити нередности, земеделският производител получава копие от доклада за проверката.

Когато проверката на място се извършва чрез дистанционно проучване в съответствие с член 35, държавите-членки могат да вземат решение да не дават на земеделския производител или на негов представител възможността да подпише доклад за проверката, ако не са констатирани нередности по време на дистанционното проучване. Ако вследствие такива проверки бъдат открити нередности, възможността за подписване на доклада се предоставя преди компетентните органи да направят заключенията си от констатациите по отношение на всички произтичащи намаления или изключвания.

Подраздел II

Проверки на място на единните заявления относно схемите за помощи, свързани с площи

Член 33

Елементи на проверките на място

Проверките на място обхващат всички земеделски парцели, за които е искана помощ съгласно схемите за помощ, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 73/2009, освен тези, свързани със заявления за помощи за семена в съответствие с член 87 от посочения регламент. Въпреки това действителното определяне на площите в рамките на проверките на място може да бъде ограничено до извадка от поне 50 % от земеделските парцели, за които е подадено заявление по схемите за помощи, установени в дялове III, IV и V от Регламент (ЕО) № 73/2009, при условие че извадката гарантира надеждно и представително ниво на контрол както по отношение на проверяваната площ, така и спрямо исканата помощ. Когато проверката на тази извадка съдържа отклонения, извадката от земеделските парцели, обект на действителна проверка, се увеличава.

Държавите-членки може да използват дистанционно проучване в съответствие с член 35 и, когато е възможно, техники на Глобалната навигационна спътникова система.

Член 34

Определяне на площи

1.   Площта на земеделските парцели се определя с всички средства с доказана възможност за гарантиране на качество на измерване, което е поне равностойно на изискваното по приложимите технически стандарти, разработени на ниво Общността.

Следва да бъде определен толеранс на измерване или резерв от максимум 1,5 m, прилаган към периметъра на земеделския парцел. Максималният толеранс по отношение на всеки земеделски парцел не може да бъде по-голям в абсолютни цифри от 1,0 ха.

2.   Общата площ на един земеделски парцел може да се вземе предвид, при условие че се използва изцяло в съответствие с обичайните стандарти на въпросната държава-членка или регион. В други случаи се взема предвид действително използваната площ.

По отношение на регионите, където някои особености, по-специално плетове, ровове и стени, са част от добрите земеделски практики за култивиране или използване, държавите-членки могат да вземат решение съответната площ да се разглежда като част от изцяло използваната площ при условие че не надвишава общата ширина, определена от държавите-членки. Тази ширина трябва да отговаря на традиционната ширина във въпросния регион и да не надвишава 2 m.

Когато обаче държавите-членки са уведомили Комисията, в съответствие с член 30, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 796/2004, преди влизането в сила на настоящия регламент, за ширина, по-голяма от 2 метра, тази ширина също може да се прилага.

3.   Всички особености, посочени в актовете, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 73/2009, или които може да са част от доброто земеделско и екологични състояние, посочено в член 6 от посочения регламент и приложение III към него, са част от общата площ на даден земеделски парцел.

4.   Без да се засяга член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, земеделски парцел, съдържащ дървета, се смята за допустима площ за целите на схемите за помощи, свързани с площи, при условие че земеделските дейности или, където е приложимо, предвижданото производство могат да бъдат извършвани по подобен начин, както и на парцели без дървета в същия район.

5.   Когато дадена площ се използва съвместно, компетентните органи я разпределят на идеални части между отделните земеделски производители, пропорционално на ползването или на правото на ползване.

6.   Допустимостта на земеделските парцели се проверява с всички подходящи средства. Когато е необходимо, за тази цел се изискват допълнителни доказателства.

Член 35

Дистанционно проучване

1.   Когато държава-членка използва възможността да извършва проверки на място чрез дистанционно проучване, предвидена в член 33, параграф 2, тя:

а)

извършва фотоинтерпретация на сателитни снимки или заснемане от въздух на всички земеделски парцели по заявленията, които трябва да бъдат проверени, с оглед установяване на почвеното покритие и измерване на площта;

б)

извършва физически проверки на полето на всички земеделски парцели, за които фотоинтерпретацията не дава възможност да се провери точността на декларацията, удовлетворяваща компетентните органи.

2.   Допълнителните проверки, посочени в член 30, параграф 3, се извършват посредством традиционните проверки на място, ако вече не е възможно да се извършат чрез дистанционно проучване в рамките на текущата година.

Член 36

Проверки на място, свързани със специални права

Държавите-членки установяват процедури за проверки на място на земеделските производители, които декларират специални права, за да се гарантира изпълнението на изискването за активиране, посочено в член 44 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 37

Елементи на проверките на място относно заявления за помощи за семена

Проверки на място относно заявления за помощи за семена в съответствие с член 87 от Регламент (ЕО) № 73/2009 обхващат по-специално:

а)

проверки на ниво земеделски производител, кандидатстващ за помощта:

i)

на всички парцели, за да се проверят видовете или сортовете на групата семена, засети на всеки деклариран парцел;

ii)

на документите, за да се провери поне първата дестинация на семената, за които е поискана помощ;

iii)

всички проверки, сметнати за необходими от държавите-членки, за да се гарантира, че не е платена помощ за несертифицирани семена или семена от трети държави;

б)

ако първата дестинация на семената е за земеделския производител, отглеждащ семена, или институция за семена, допълнителни проверки на сградите им, за да се гарантира, че:

i)

семената действително са купени и платени от отглеждащия семена или институцията за семена в съответствие с договора за отглеждане;

ii)

плащането на семената е отразено в счетоводството на отглеждащия семена или институцията за семена;

iii)

семената са действително търгувани за сеитба. За тази цел се извършват физически и документални проверки на запасите и финансовите отчети на отглеждащия семена или институцията за семена;

в)

когато е целесъобразно, проверки на ниво крайни потребители.

За целите на буква б), подточка iii) от първия параграф, „търгувани“ означава държани на разположение или на склад, излагани за продажба, предлагани за продажба, продадени или доставени на друго лице.

Член 38

Проверки на място на одобрени междубраншови организации

Проверките на място на одобрени междубраншови организации в рамките на заявленията за помощи съгласно специфично плащане за културата за памук, предвидено в раздел 6 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, удостоверяват спазването на критерии за одобрение на тези организации и списъка на членовете им.

Член 39

Проверки на място на производителите на захар

Проверките на място на производителите на захар в рамките на заявленията за помощ за захарно цвекло за производителите на захарно цвекло и захарна тръстика, предвидени в раздел 7 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, удостоверяват:

а)

информацията в договорите за доставка, представени от земеделския производител;

б)

коректността на информацията за доставките, предоставена на компетентния орган;

в)

сертификацията на кантарите, използвани за доставките;

г)

резултатите от официалните лабораторни анализи, направени с цел определяне на процентното съдържание на захароза на доставяните захарно цвекло и захарна тръстика.

Член 40

Проверка на съдържанието на тетрахидроканабинол при отглеждането на коноп

1.   Системата, която държавите-членки използват в съответствие с член 39, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, за да се определи съдържанието на тетрахидроканабинол (по-долу наричан „ТХК“) на отглежданата култура се определя в приложение I към настоящия регламент.

2.   Компетентният орган на държавата-членка съхранява архив на констатациите, свързани с ТХК. Този архив трябва да съдържа за всеки сорт поне резултатите от гледна точка на съдържание на ТХК във всяка проба, изразено като процент до два знака след десетичната запетая, използваната процедура, броя на проведени тестове, данни за мястото, от което е взета пробата, и мерките, взети на национално ниво.

Ако обаче съдържанието на ТХК в някоя проба надвишава предвиденото в член 39, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавата-членка уведомява Комисията с доклад за всички данни за съдържанието на ТХК по отношение на този сорт по електронен път, като използва формуляра, предоставен от Комисията, най-късно до 15 ноември на въпросната пазарна година. Този доклад трябва да включва резултатите от гледна точка на съдържание на ТХК от всяка проба, изразено като процент до два знака след десетичната запетая, използваната процедура, броя направени тестове, данни за мястото, от което е взета пробата, и мерките, които са взети на национално ниво.

3.   Ако средният брой от всички взети проби от даден сорт надвишава съдържанието на ТХК, посочено в член 39, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите-членки прилагат процедура Б на приложение I към настоящия регламент за въпросния сорт през следващата пазарна година. Тази процедура трябва да се прилага през следващите пазарни години, освен ако всички аналитични резултати за даден сорт са под съдържанието на ТХК, посочено в член 39, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Ако за втора година средният брой на всички проби от даден сорт надвишава съдържанието на ТХК, посочено в член 39, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавата-членка иска разрешение за забрана на продажбата на този сорт в съответствие с член 18 от Директива 2002/53/ЕО (19) на Съвета. Такова искане трябва да се изпрати до Комисията най-късно до 15 ноември на въпросната пазарна година. От следващата година сортът, който е предмет на това искане, няма да е допустим за директни плащания във въпросната държава-членка.

4.   Културата на конопа продължава да се култивира при нормални условия на отглеждане в съответствие с местната практика най-малко още 10 дни след датата на края на цъфтежа, така че да могат да бъдат извършени проверките, предвидени в параграфи 1, 2 и 3.

Въпреки това държавите-членки могат да разрешат жътвата на конопа да се извършва след началото на цъфтежа, но преди изтичането на десетте дни след края на цъфтежа, ако контрольорите обозначат представителните части за всеки съответен парцел, които трябва да продължат да бъдат култивирани в продължение най-малко на десет дни след края на цъфтежа предвид контрола в съответствие с метода, установен в приложение I.

Подраздел III

Проверки на място на заявления за помощи за живи животни

Член 41

График на проверките на място

1.   Поне 60 % от минималния брой проверки на място, предвидени в член 30, параграф 2, буква б), втора алинея, се извършват през целия период на задържане по съответната схема за помощи. Останалите проверки на място се разпределят през годината.

Когато обаче периодът на задържане е преди подаване на иска или не може да се определи предварително, проверките на място, предвидени в член 30, параграф 2, буква б), втора алинея, се разпределят през годината.

2.   Поне 50 % от минималния брой проверки на място, предвидени в член 30, параграф 2, буква в), се провеждат през периода на задържане. Въпреки това, минималният брой на проверките на място се извършва изцяло през периода на задържане в държавите-членки, когато системата, установена с Регламент (ЕО) № 21/2004 по отношение на овце и кози, по-специално относно идентификацията на животните и правилното водене на регистри, не е напълно въведена и прилагана.

Член 42

Елементи на проверките на място

1.   Проверките на място включват за проверка всички живи животни, за които са подадени заявления за помощи съгласно схеми за помощ, а при проверки по схеми за помощи за едър рогат добитък, също и животните от рода на едрия рогат добитък, за които не е искана помощ.

По-специално проверките на място включват проверка дали броят животни, налични в стопанството, за които е подадено заявление за помощ, и броят животни от рода на едрия рогат добитък, за които не е искана помощ, отговарят на броя животни, вписани в регистрите, и, за животни от рода на едрия рогат добитък, на броя животни, обявени в компютризираната база данни за едър рогат добитък;

2.   Във връзка със схемите за помощи за едър рогат добитък, проверките на място включват също проверки:

а)

на коректността на вписванията в регистъра и информациите за компютризираната база данни за едър рогат добитък въз основа на извадка подкрепящи документи като фактури за покупка и продажба, сертификати за клане, ветеринарни сертификати и, ако е необходимо, паспорти на животните, по отношение на животни, за които са подадени заявления за помощи през шестте месеца преди проверката на място, въпреки това, при откриване на нередности, проверката се удължава до 12 месеца преди проверката на място;

б)

дали информацията, съдържаща се в компютризираната база данни за едър рогат добитък отговаря на информацията, дадена в регистъра въз основа на извадка по отношение на животни, за които са подадени заявления за помощи през шестте месеца преди проверката на място; въпреки това, при откриване на нередности, проверката се удължава до 12 месеца преди проверката на място;

в)

дали всички животни, налични в стопанството и все още държани съгласно задължението за задържане, са допустими за исканата помощ;

г)

дали всички животни от рода на едрия рогат добитък, налични в стопанството, са идентифицирани с ушни марки и снабдени, ако е приложимо, с паспорти на животните и дали са вписани в регистъра и са надлежно обявени в компютризираната база данни за едър рогат добитък.

Проверките, посочени в буква г), се извършват поотделно за всяко отделно мъжко животно от рода на едрия рогат добитък, за което все още е в сила задължението за задържане, и за което е подадено заявление за специалната премия за говеждо месо с изключение на тези, подадени съгласно член 110, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009. Във всички други случаи проверката на правилното вписване в паспортите на животните, регистъра и информациите за базата данни могат да бъдат извършени въз основа на извадка.

3.   Във връзка със схемата за помощи за животни от рода на овцете и козите проверките на място включват също:

а)

проверка въз основа на регистъра дали всички животни, за които са подадени заявления за помощи, са държани в стопанството през целия период на задържане;

б)

проверка на верността на вписванията в регистъра в рамките на шестмесечен период преди проверката на място, въз основа на извадка от подкрепящите документи, като фактури за покупка и продажба и ветеринарни сертификати, покриващи шестмесечния период преди проверката на място; въпреки това, при откриване на нередности, проверката се удължава до 12 месеца преди проверката на място.

Член 43

Контролни мерки относно проверки на място в кланиците

1.   Относно специалната премия за говеждо месо, предвидена в член 110, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и премията за клане, предвидена в член 116 от посочения регламент, и в случаите, когато една държава-членка използва възможностите, предвидени в член 53 от посочения регламент, в кланиците се извършват проверки на място. В този случай държавите-членки извършват проверки на място или:

а)

на поне 30 % от всички кланици, избрани въз основа на анализ на риска, в който случай проверките обхващат извадка от 5 % от общия брой животни от рода на едрия рогат добитък, които са заклани във въпросната кланица през 12-месечния период преди проверката на място; или

б)

поне 20 % от кланиците, които са били одобрени преди това в съответствие със специфични критерии за надеждност, които следва да се определят от държавите-членки, и са избрани въз основа на анализ на риска, в който случай проверките обхващат извадка от 2 % от общия брой животни от рода на едрия рогат добитък, които са заклани във въпросната кланица през 12-месечния период преди проверката на място.

2.   Проверките на място в кланиците включват последващо подробно разглеждане на документите, сравняване с вписванията в компютризираната база данни за едрия рогат добитък и проверки на справките, свързани със сертификатите за клане, или на наличната информация за тях, които са изпратени на други държави-членки в съответствие с член 78, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1121/2009.

3.   Проверките на място в кланиците включват физически проверки на кланичните процедури, извършвани в деня на проверката на място въз основа на извадка. Ако е необходимо, се проверява дали кланичните трупове, представени за теглене, отговарят на изискванията за предоставяне на помощ.

Член 44

Контролни мерки относно премията, отпускана след износ

1.   По отношение на премията за клане, отпускана за животни от рода на едрия рогат добитък, изнасяни за трети страни в съответствие с член 116 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и когато държава-членка се възползва от възможностите, предвидени в член 53 от посочения регламент, всички операции по товарене подлежат на проверки на място, които се извършват, както следва:

а)

по време на товаренето се проверява дали всички животни от рода едър рогат добитък са идентифицирани с ушни марки; освен това поне 10 % от така проверените животни се проверяват поотделно с оглед проверка на идентификацията им;

б)

в момента на напускане територията на Общността:

i)

когато е поставена официална митническа пломба на транспортното средство, се проверява дали пломбата е изправна. Ако пломбата е изправна, проверка на извадка се прави само, ако има съмнения за редовността на товара;

ii)

когато на транспортното средство не е поставена официална митническа пломба или когато митническата пломба е повредена, поне 50 % от животните от рода едър рогат добитък, проверени индивидуално при товаренето, се проверяват отново.

2.   Паспортите на животните се предават на компетентните органи в съответствие с член 6, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1760/2000.

3.   Разплащателната агенция преглежда стриктно заявленията за помощи въз основа на документациите за плащане и друга налична информация, като обръща специално внимание на документите, свързани с износа, и коментарите на компетентните контролни органи и проверява дали паспортите на животните са били предадени в съответствие с параграф 2.

Член 45

Специални разпоредби относно доклада за проверка

1.   Когато държавите-членки извършват проверки на място съгласно настоящия регламент заедно с инспекции съгласно Регламент (ЕО) № 1082/2003, докладът за проверка, предвиден в член 32 от настоящия регламент, се допълва с докладите в съответствие с член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1082/2003.

2.   С оглед проверките на място в кланиците, предвидени в член 43, параграфи 1 и 2, докладът за проверка, предвиден в член 32, може да се състои от посочване в сметките на кланицата кои животни са били обект на проверки. С оглед физическите проверки на кланичните процедури, предвидени в член 43, параграф 3, докладът включва inter alia идентификационните кодове, кланично тегло и датите на клане по отношение на всички животни, заклани и проверени в деня на проверката на място.

3.   С оглед на проверките, предвидени в член 44, докладът за проверката може да се състои само от указване на така проверените животни.

4.   Когато при проверки на място, извършени съгласно настоящия регламент, се установят случаи на неспазване на разпоредбите на дял I от Регламент (ЕО) № 1760/2000 или Регламент (ЕО) № 21/2004, копия от доклада за проверка, предвиден в член 32 от настоящия регламент, се изпращат незабавно на органите, отговорни за прилагането на тези регламенти.

Подраздел IV

Проверки на място на специфичното подпомагане

Член 46

Специални разпоредби относно специфичното подпомагане

1.   Относно специфичното подпомагане, предвидено в член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите-членки прилагат разпоредбите на настоящия дял. Ако това обаче е неподходящо поради структурата на съответната схема, държавите-членки предвиждат проверки, гарантиращи ниво на контрол, еквивалентно на това, което е определено в настоящия дял.

По-специално държавите-членки проверяват:

а)

при контрола на заявленията за плащания от взаимоспомагателни фондове, предвидени в член 68, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 73/2009, че:

i)

земеделските производители действително са били допустими за компенсацията, платена от фонда;

ii)

компенсацията действително е била платена на членуващите земеделски производители в съответствие с член 71 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

б)

при проверка на място на инвестиционни операции, които се подпомагат по специфичното подпомагане, предвидено в член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, че инвестицията е реализирана.

Проверките, посочени във втора алинея, буква а), може да се извършват чрез използване на извадка на поне 10 % от въпросните земеделски производители.

2.   При условие че държавата-членка гарантира, че ефективността на проверките е поне равна на тази, постигната, когато проверките се извършват чрез проверки на място, проверките на ниво стопанство могат да се заменят с административни проверки или проверки на ниво служби, органи или организации, които предоставят доказателства, за да потвърдят спазването на критериите за допустимост, посочени в член 29, параграф 2.

ГЛАВА III

Проверки относно кръстосано спазване

Раздел I

Общи разпоредби

Член 47

Общи правила относно неспазване

1.   За целите на тази глава „системно“ неспазване означава неспазване на едно и също изискване, стандарт или задължение, посочено в член 4, установено повече от веднъж в рамките на последователен период от три календарни години, при условие че земеделският производител е бил уведомен за предишното неспазване и, според случая, е имал възможността да вземе необходимите мерки, за да елиминира това предишно неспазване.

2.   „Степента“ на неспазване се определя като се вземе предвид по-специално дали неспазването има сериозно влияние или дали е ограничено до самото стопанство.

3.   „Тежестта“ на неспазването зависи по-специално от значението на последствията от неспазването, като се вземат предвид целите на въпросното изискване или стандарт.

4.   „Продължителността“ на неспазването зависи по-специално от продължителността от време, през която трае ефектът, или от възможността този ефект да бъде прекратен с разумни средства.

Член 48

Компетентни контролни органи

1.   Специализираните контролни органи носят отговорността да извършват проверки по спазването на въпросните изисквания и стандарти.

Разплащателните агенции носят отговорността за определяне на намаленията или изключвания в отделни случаи в съответствие с глава III от дял IV.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, държавите-членки могат да вземат решение проверките във връзка с всички или някои изисквания, стандарти, актове или области на кръстосано спазване да бъдат извършвани от разплащателната агенция, при условие че държавата-членка гарантира, че ефективността на проверките се равнява поне на тази, постигната в случая, когато проверките се извършват от специализирания контролен орган.

Раздел II

Административни проверки

Член 49

Административни проверки

В зависимост от съответните изисквания, стандарти, актове или области на кръстосано спазване, държавите-членки могат да вземат решение да извършат административни проверки, по-специално такива, вече предвидени съгласно системите за контрол, приложими към съответното изискване, стандарт, акт или област на кръстосано спазване.

Раздел III

Проверки на място

Член 50

Минимален брой проверки

1.   Компетентният контролен орган, по отношение на изискванията и стандартите, за които отговаря, извършва проверки на място най-малко на 1 % от всички земеделски производители, представили заявления за помощи по схемите за помощи за директни плащания по смисъла на член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 73/2009, за които отговаря въпросният компетентен контролен орган. Компетентният контролен орган, по отношение на изискванията и стандартите, за които отговаря, извършва също така проверки най-малко на 1 % от всички земеделски производители, които подлежат на задължения за кръстосано спазване в съответствие с членове 85у и 103щ от Регламент (ЕО) № 1234/2007 през съответната календарна година, и за които отговаря въпросният компетентен контролен орган.

Минималният брой проверки, посочен в първа алинея, може да бъде достигнат на ниво на всеки компетентен орган или на ниво на всеки акт или стандарт или група от актове или стандарти. В случаите, когато проверките не се извършват от разплащателната агенция в съответствие с член 48, този минимален брой проверки обаче може да бъде постигнат на ниво всяка разплащателна агенция.

Когато прилаганото към акта и стандартите законодателство вече е определило минимален брой проверки, тогава се прилага този брой вместо минималния брой, отбелязан в първа алинея. От друга страна държавите-членки могат да вземат решение, че всички случаи на неспазване, установени по време на проверки на място съгласно прилаганото към актовете и стандартите законодателство, които са извършени извън извадката, посочена в първа алиния, ще се докладват на и проследяват от компетентните контролни органи, които отговарят за съответния акт или стандарт. Разпоредбите на настоящия дял се прилагат.

2.   Когато се установява минималният брой проверки, посочен в параграф 1 от настоящия член, действията, изисквани в член 23, параграф 2 или в член 24, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, не се вземат предвид.

3.   Ако проверките на място установят значителна степен на неспазване на даден акт или стандарт, броят на проверки на място, които ще бъдат извършвани в следващия контролен период, се увеличава. В рамките на специфичен акт компетентният контролен орган може да вземе решение да ограничи обхвата на тези допълнителни проверки на място до най-често нарушаваните изисквания.

Член 51

Формиране на контролната извадка

1.   Без да се засягат проверките, извършвани като проследяване на случаи на неспазване, доведени до вниманието на компетентните органи по някакъв друг начин, изборът на всяка от извадките на стопанства, подлежащи на проверка в съответствие с член 50, се основава, когато е приложимо, на анализ на риска съгласно приложимото законодателство или на анализ на риска, подходящ за изискванията или стандартите. Този анализ на риска може да се основава на нивото на отделното стопанство или на нивото на категории стопанства или географски зони или, в случая на параграф 5, втора алинея, буква б) от настоящия член, на ниво предприятия.

Анализът на риска може да отчете едно или и двете от следните:

а)

участието на земеделския производител в системата за съвети в селското стопанство, предвидена в член 12 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

б)

участието на земеделския производител в системата за сертифициране, ако съответната схема е свързана с въпросните изисквания и стандарти.

Без да се засяга член 50, параграф 1, дадена държава-членка може да реши да избере земеделски производители, които получават директни плащания, и земеделски производители, които подлежат на задължения за кръстосано спазване в съответствие с членове 85у и 103щ от Регламент (ЕО) № 1234/2007, след същия анализ на риска.

2.   С цел да се осигури елементът на представителност, между 20 % до 25 % от минималния брой земеделски производители, подлежащи на проверки на място, предвидени в член 50, параграф 1, първа алинея, се избират произволно.

Ако обаче броят на земеделските производители, които следва да бъдат подложени на проверка на място, надвишава минималния брой земеделски производители, които следва да бъдат подложени на проверка на място съгласно член 50, параграф 1, първа алинея, процентът на произволно избраните земеделски производители в допълнителната извадка не следва да надвишава 25 %.

3.   Частично формиране на контролната извадка може да бъде извършено, когато е целесъобразно, преди края на съответния период за подаване на заявления, въз основа на наличната информация. Предварителната извадка се завършва, след като всички съответни заявления са налице.

4.   Извадките от земеделски производители за проверка съгласно член 50 се формират от извадките от земеделски производители, които вече са били избрани съгласно членове 30 и 31 и за които се прилагат съответните изисквания или стандарти. Въпреки това извадката, посочена във второто изречение от член 50, параграф 1, първа алинея, се формира от земеделските производители, които подлежат на прилагането на членове 85у и 103щ от Регламент (ЕО) № 1234/2007 за съответната календарна година.

5.   Чрез дерогация от параграф 4 извадките на земеделски производители, които се проверяват в съответствие с член 50, могат да бъдат избрани измежду общия брой земеделски производители, подали заявления за помощи съгласно схемите за подпомагане за директни плащания по смисъла на член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 73/2009 и измежду земеделски производители, подлежащи на прилагането на членове 85у и 103щ от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и които са задължени да спазват съответните изисквания или стандарти.

В такъв случай:

а)

когато бъде заключено, въз основа на анализ на риска, приложен на ниво стопанство, че при производителите, неполучаващи директни помощи, съществува по-висок риск отколкото при земеделските производители, кандидатстващи за помощ, земеделските производители, кандидатстващи за помощ, могат да бъдат заменени със земеделски производители, които не получават помощи. В този случай общият брой проверени земеделски производители трябва все пак да достигне броя проверки, предвиден в член 50, параграф 1. Причините за такива замени се обосновават и документират по подходящ начин;

б)

ако е по-ефективно, анализът на риска може да се извършва на ниво предприятия по-специално кланици, търговци или доставчици, а не на ниво стопанство. В този случай така проверените земеделски производители могат да бъдат включени при изчисляването на броя проверки, предвиден в член 50, параграф 1.

6.   Може да бъде взето решение да се използва комбинация от процедурите, определени в параграфи 4 и 5, когато такава комбинация увеличава ефективността на системата за контрол.

Член 52

Установяване спазването на изискванията и стандартите

1.   Когато е приложимо, спазването на изискванията и стандартите се установява чрез използването на средства, определени в приложимото към въпросното изискване или стандарт законодателство.

2.   В други случаи и когато е целесъобразно, установяването се извършва чрез използването на всички необходими средства, определени от компетентния контролен орган, гарантиращи точност, равняваща се поне на тази, изисквана за официалните констатации съгласно националните правила.

3.   Когато е целесъобразно, проверките на място могат да се провеждат чрез прилагане на техники за дистанционно проучване.

Член 53

Елементи на проверките на място

1.   Като извършва проверките на извадката, предвидена в член 50, компетентният контролен орган гарантира, че всички така избрани земеделски производители са проверени с оглед спазването от тяхна страна на изискванията и стандартите, за които той е отговорен.

Въпреки първа алинея, когато минималният брой проверки е достигнат на ниво всеки акт или стандарт или група от актове или стандарти, както е предвидено в член 50, параграф 1, втора алинея, избраните земеделски производители ще бъдат проверени с оглед спазването от тяхна страна на въпросния акт или стандарт или група актове и стандарти.

По принцип всеки земеделски производител, избран за проверка на място, се проверява в момент, когато могат да бъдат проверени най-много изисквания и стандарти, за които той е избран. Държавите-членки обаче гарантират достигането на подходящо ниво на контрол за всички изисквания и стандарти през годината.

2.   Проверките на място, когато е приложимо, обхващат цялата земеделска земя на стопанството. Въпреки това действителната инспекция на полето, като част от проверката на място, може да е ограничена до извадка от поне половината земеделски парцели на стопанството, засегнати от изискването или стандарта, при условие че тази извадка гарантира надеждно и представително ниво на контрол по отношение на изискванията и стандартите. Когато тази проверка на извадката установи случаи на неспазване, извадката от земеделски парцели, обект на действителна проверка, се увеличава.

Освен това когато приложимото към акта или стандартите законодателство предвижда това, действителната инспекция на спазването на изискванията и стандартите, като част от проверката на място, може да бъде ограничена до представителна извадка от обекти за проверка. Държавите-членки обаче гарантират, че проверки се извършват по всички изисквания и стандарти, спазването на които може да бъде проверено по време на посещението.

3.   Проверките, посочени в параграф 1, се извършват по принцип като част от едно контролно посещение и се състоят от проверка на изискванията и стандартите, спазването на които може да се провери по време на това посещение, целящо да открие всяко възможно неспазване на тези изисквания и стандарти и в допълнение да идентифицира случаи, предмет на следващи проверки.

4.   При условие че държавата-членка гарантира, че ефективността на проверките е поне равна на тази, постигната, когато проверките се извършват чрез проверки на място, проверките на ниво стопанство може да бъдат заменени от административни проверки или проверки на ниво предприятия, посочени в член 51, параграф 5, втора алинея, буква б).

5.   При извършване на проверки на място държавите-членки могат да използват обективни показатели за контрол, които са специфични за някои изисквания и стандарти, при условие че гарантират, че ефективността на контрола на въпросните изисквания и стандарти е поне равна на проверките на място, извършвани без използването на показатели.

Показателите трябва да са пряко свързани с изискванията или стандартите, които представляват, и да обхващат всички елементи, които следва да бъдат проверени при контрола на тези или онези изисквания или стандарти.

6.   Проверките на място, свързани с извадката, предвидена в член 50, параграф 1, се извършват в рамките на същата календарна година, в която са представени заявленията за помощи.

Член 54

Доклад за проверките

1.   Всяка проверка на място съгласно настоящата глава, независимо дали въпросният земеделски производител е избран за проверка на място в съответствие с член 51 или като проследяване на случаи на неспазване, доведени до вниманието на компетентния контролен орган по някакъв друг начин, подлежи на доклад за проверка, съставен от компетентния контролен орган.

Докладът се разделя на следните части:

а)

обща част, съдържаща по-специално следната информация:

i)

избрания за проверка на място земеделски производител;

ii)

присъстващите лица;

iii)

дали земеделският производител е бил уведомен за посещението и, ако е така, срока на предварително известяване;

б)

част, отразяваща отделно проверките, извършени по отношение на всеки от актовете и стандартите, и съдържаща по-специално следната информация:

i)

изисквания и стандарти, предмет на проверката на място;

ii)

характерът и обсегът на извършените проверки;

iii)

констатациите;

iv)

актовете и стандартите, във връзка с които са открити случаи на неспазване;

в)

оценъчна част, даваща оценка на значението на неспазването по отношение на всеки акт и/или стандарт въз основа на критериите „тежест“, „степен“, „продължителност“ и „системност“ в съответствие с член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 с посочване на всички фактори, водещи до увеличение или понижение на намалението, което трябва да се приложи.

Когато разпоредбите относно въпросното изискване или стандарт преминат една граница, така че да не се преследва повече установеното неспазване, докладът съдържа съответно указание. Същото се прилага в случай, че държава-членка даде период за постигане спазване на нововъведени стандарти на Общността, посочен в член 26, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, или период за млади земеделски производители за постигане спазване на съществуващи стандарти на Общността, посочен в упоменатия член.

2.   Земеделският производител бива информиран за всякакви установени неспазвания в рамките на три месеца след датата на проверката на място.

С изключение на случаите, в които земеделският производител е предприел незабавно действие за отстраняване на констатираното неспазване по смисъла на член 24, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, той бива информиран, че трябва да се предприемат действия за отстраняване в съответствие с посочената разпоредба, в сроковете, определени в първа алинея.

В случая, когато държава-членка се възползва от възможността да не прилага намаление или изключване, както е предвидено в член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, въпросният земеделски производител бива информиран най-късно един месец, след като е решено да не се прилага намалението или изключването на плащането, че следва да се предприемат действия за отстраняване.

3.   Без да се засягат специалните разпоредби, съдържащи се в законодателството, приложимо към изискванията и стандартите, докладът за проверката бива завършен в рамките на един месец след проверката на място. Този срок обаче може да бъде продължен до три месеца при надлежно обосновани обстоятелства, по-специално ако се налага химически или физически анализ.

Когато компетентният контролен орган не е разплащателната агенция, докладът се изпраща на разплащателната агенция или координиращия орган до един месец след завършването му.

ДЯЛ IV

БАЗА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОМОЩТА, НАМАЛЕНИЯ И ИЗКЛЮЧВАНИЯ

ГЛАВА I

Недеклариране на площи

Член 55

Недеклариране на всички площи

1.   Ако за дадена година земеделски производител не декларира всички площи, посочени в член 13, параграф 8, и разликата между общата декларирана площ в единното заявление, от една страна, и декларираната площ плюс общата площ на недекларираните парцели, от друга страна, е по-голяма от 3 % от декларираната площ, то общата сума на директните плащания, които могат да се изплатят на този земеделски производител за същата година, се намалява с до 3 % в зависимост от тежестта на пропуска.

2.   Параграф 1 се прилага и за плащания, отнасящи се до схеми, предвидени в членове 85п, 103р и 103с от Регламент (ЕО) № 1234/2007, когато земеделският производител подлежи на задължения за кръстосано спазване в съответствие с членове 85у и 103щ от посочения регламент. Процентът на намаление се прилага към цялата сума за плащане, разделена на броя години, посочени в членове 85у и 103щ от същия регламент.

ГЛАВА II

Констатации във връзка с критериите за допустимост

Раздел I

Схема за единно плащане и други схеми за помощи, свързани с площи

Член 56

Общи принципи

1.   За целите на настоящия раздел според случая се различават следните групи култури:

а)

площи, декларирани за целите на активиране на правата на плащане по схемата за единно плащане, според случая, като всяка от площите отговаря на специфични за тях условия;

б)

площи за целите на схемата за единно плащане на площ в съответствие с разпоредбите на глава 2 от дял V от Регламент (ЕО) № 73/2009;

в)

група за всяка от площите за целите на някоя друга схема за помощ, свързана с площи, за която се прилага различен размер помощта;

г)

площи декларирани в графа „други употреби“.

За целите на първа алинея, буква а) под внимание се взема средната стойност на различните права на плащане във връзка със съответната декларирана площ.

2.   Когато една и съща площ служи за основа на заявление за помощи съгласно повече от една схема за помощи, свързана с площи, тази площ се взема предвид отделно за всяка от тези схеми за помощ.

Член 57

Основа за изчисляване по отношение на декларирани площи

1.   В случай на заявления за помощи съгласно схеми за помощи, свързани с площи, с изключение на картофи за нишесте и семена, предвидени раздели 2 и 5 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, ако се установи, че определената площ на група култури е по-голяма от декларираната в заявлението за помощ, за изчисляване на помощта се използва декларираната площ.

2.   По отношение на заявление за помощ съгласно схемата за единно плащане:

ако има разминаване между декларираните права на плащане и декларираната площ, изчисляването на плащането се основава на по-ниската величина,

ако броят на декларираните права на плащане надвишава броя на правата на плащане на разположение на земеделския производител, декларираните права на плащане се намаляват до броя на правата на плащане, които са на разположение на земеделския производител.

3.   Без да се засягат намаленията и изключванията, прилагани в съответствие с членове 58 и 60 от настоящия регламент, в случай на заявления за помощи съгласно схеми за помощи, свързани с площи, с изключение на картофи за нишесте и семена, както е предвидено в раздели 2 и 5 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, ако декларираната в единното заявление площ превишава определената за тази група култури площ, помощта се изчислява на основата на определената за тази група култури площ.

Въпреки това, без да се засягат разпоредбите на член 30 от Регламент (ЕО) № 73/2009, ако разликата между общата определена площ и общата площ, декларирана за плащане по схемите за помощи, предвидени в дялове III, IV и V от Регламент (ЕО) № 73/2009, е по-малка или равна на 0,1 ха, определената площ се счита за еднаква с декларираната. При това изчисляване се взема предвид само свръхдекларирането на площи на ниво група култури.

Разпоредбата, посочена във втора алинея, не се прилага в случаите, когато тази разлика представлява повече от 20 % от общата площ, която е декларирана за плащания.

Член 58

Намаления и изключвания в случаи на свръхдеклариране

Ако по отношение на група култури площта, декларирана за целите на някакви схеми за помощи, свързани с площи, освен тези за картофи за нишесте и семена, както е предвидено в раздели 2 и 5 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, превишава площта, определена в съответствие с член 57 от настоящия регламент, помощта се изчислява на основата на определената площ, намалена с два пъти установената разлика, ако тази разлика е повече от или 3 % или два хектара, но не повече от 20 % от определената площ.

Ако разликата е по-голяма от 20 % от определената площ, не се отпуска помощ, свързана с площи, за въпросната група култури.

Ако разликата е по-голяма от 50 %, земеделският производител бива изключен отново от получаване на помощ до сума, равна на сумата, отговаряща на разликата между декларираната площ и площта, определена в съответствие с член 57 от настоящия регламент. Съответната сума се прихваща в съответствие с член 5б от Регламент (ЕО) № 885/2006 (20) на Комисията. Ако сумата не може да бъде изцяло прихваната в съответствие с посочения член в течение на три календарни години след календарната година на констатацията, оставащата неиздължена сума се анулира.

Член 59

Намаления в случаи на нередности, засягащи размера на декларираните площи за плащане на помощи за картофи за нишесте и семена

1.   Ако се установи, че действително засятата площ с картофи е с повече от 10 % по-малка от декларираната площ за плащане на помощ за картофи за нишесте, както е предвидено в раздел 2 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, помощта, която следва да се плати, се намалява с двойния размер на установената разлика.

2.   Ако се установи, че действително засятата площ със семена е с повече от 10 % по-голяма от площта, декларирана за плащане на помощи за семена, както е предвидено в раздел 5 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, помощта, която следва да се плати, се намалява с двойния размер на установената разлика.

3.   Когато се установи, че нередностите, посочени в параграфи 1 и 2, произтичат от умишлени действия на земеделския производител, общата сума на помощта, посочена в тези параграфи, бива отказана.

В този случай земеделският производител се изключва отново от получаване на помощ, равняваща се на тази сума. Съответната сума се прихваща в съответствие с член 5б от Регламент (ЕО) № 885/2006. Ако сумата не може да бъде изцяло прихваната в съответствие с посочения член в течение на три календарни години след календарната година на констатацията, оставащата неиздължена сума се анулира.

Член 60

Умишлено свръхдеклариране

Когато разликите между декларираната площ и площта, определена в съответствие с член 57, произтичат от умишлено свръхдеклариране, помощта, на която земеделският производител би имал право съгласно член 57, не се отпуска за въпросната календарна година съгласно съответната схема за помощи, ако разликата е повече от 0,5 % от определената площ или повече от един хектар.

Освен това, когато тази разлика е по-голяма от 20 % от определената площ, земеделският производител се изключва отново от получаването на помощ до сума, равна на сумата, отговаряща на разликата между декларираната площ и площта, определена в съответствие с член 57. Съответната сума се прихваща в съответствие с член 5б от Регламент (ЕО) № 885/2006. Ако сумата не може да бъде изцяло прихваната в съответствие с посочения член в течение на три календарни години след календарната година на констатацията, оставащата неиздължена сума се анулира.

Член 61

Намаления и изключвания относно заявления за помощи за семена

1.   Когато се установи, че семената, предмет на заявление за помощ, не са били действително търгувани за сеитба по смисъла на член 37, първа алинея, буква б), подточка iii), помощта за плащане за въпросните сортове, след прилагане на всички намаления, приложими в съответствие с член 59, се намалява с 50 %, ако непредложеното на пазара количество възлиза на повече от 2 %, но не повече от 5 % от количеството, включено в заявлението за помощ. Ако непредложеното на пазара количество превишава 5 %, не се отпуска помощ за семена за въпросната пазарна година.

2.   Когато се установи, че е поискана помощ за семена, които не са официално сертифицирани или добити във въпросната държава-членка през календарната година, в която започва пазарната година, за която е определена помощта, не се отпуска помощ за тази пазарна година, нито за следващата.

Член 62

Намаления и изключвания относно специфичното плащане за култура за памук

Без да се засягат намаления и изключвания, прилагани в съответствие с член 58 или член 60 от настоящия регламент, ако се установи, че земеделският производител не спазва задълженията, произтичащи от член 30, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1121/2009, земеделският производител губи правото за увеличение на помощта, предвидено в член 92, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009. Освен това помощта за памук на допустим хектар, в съответствие с член 90 от Регламент (ЕО) № 73/2009, се намалява със сумата на увеличението, предвидено в член 92, параграф 2 от посочения регламент за този земеделски производител.

Раздел II

Премии за живи животни

Член 63

База за изчисление

1.   Когато се прилага индивидуален лимит или таван, броят животни, посочени в заявленията за помощи, се намалява до лимита или тавана, определен за въпросния земеделски производител.

2.   В никакъв случай не може да се отпусне помощ за по-голям брой животни от този, посочен в заявлението за помощ.

3.   Без да се засягат членове 65 и 66, ако декларираният в заявлението за помощ брой животни превишава броя, определен в резултат на административни проверки или проверки на място, помощта се изчислява на основата на определените животни.

4.   Когато бъдат констатирани случаи на нередности по отношение на системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, се прилага следното:

а)

говедо, загубило една от двете ушни марки, се счита за определено, при условие че е ясно и индивидуално идентифицирано чрез другите елементи на системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък;

б)

когато констатираните нередности се отнасят до неправилни вписвания в регистъра или паспортите на животните, счита се, че въпросното животно не е определено, само ако такива грешки се открият при поне две проверки за период от 24 месеца. Във всички други случаи се счита, че засегнатите животни не са определени след първата констатация.

Член 21 се прилага по отношение на вписванията и уведомленията до системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък.

Член 64

Замяна

1.   Животни от рода на едрия рогат добитък, налични в стопанството, се считат за определени, само ако са идентифицирани в заявлението за помощ. Въпреки това, кравите с бозаещи телета или юниците, по отношение на които се иска помощ в съответствие с член 111 или член 115 от Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да бъдат заменени през периода на задържане в границите, определени в посочените членове, без да се губи правото на плащане на помощта, за която се кандидатства.

2.   Замени съгласно параграф 1 се извършват до 20 дни след събитието, наложило замяната, и се вписват в регистъра не по-късно от три дни след деня на замяната. Компетентният орган, до който е подадено заявлението за помощ, бива уведомен до седем дни след замяната.

Въпреки това, в случай че държава-членка използва възможностите, предвидени в член 16, параграф 3, втора алинея, тази държава-членка може да постанови, че уведомленията до компютризираната база данни за едър рогат добитък за животно, което е напуснало стопанството, и друго животно, което е пристигнало в стопанството в сроковете, определени в първа алинея на настоящия член, могат да заменят изпращането на тази информация до компетентния орган.

3.   Когато земеделски производител кандидатства за помощ по отношение както на овце-майки, така и на кози и когато няма разлика в нивото на плащаната помощ, овца-майка може да бъде заменена с коза, а коза — с овца. Овце-майки и кози, по отношение на които се иска помощ в съответствие с член 101 от Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да бъдат заменени през периода на задържане в границите, определени в този член, без да се губи правото на плащане на помощта, за която се кандидатства.

4.   Замени съгласно параграф 3 се извършват до 10 дни след събитието, наложило замяната, и се вписват в регистъра не по-късно от три дни след деня на замяната. Компетентният орган, до който е подадено заявление, бива уведомен до седем дни след замяната.

Член 65

Намаления и изключвания по отношение на животни от рода на едрия рогат добитък, за които се иска помощ

1.   Когато по отношение на заявление за помощ съгласно схеми за помощи за животни от рода на едрия рогат добитък бъде установена разлика между броя на декларираните животни и броя, определен в съответствие с член 63, параграф 3, общата сума на помощта, на която земеделският производител има право съгласно тези схеми за въпросния премиен период, се намалява с процента, който се определя съгласно параграф 3 от настоящия член, ако бъдат открити не повече от три животни с нередности.

2.   Ако бъдат открити повече от три животни с нередности, общата сума на помощта, на която земеделският производител има право съгласно схемите, посочени в параграф 1 за въпросния премиен период, се намалява с:

а)

процента, определен в съответствие с параграф 3, ако не е по-голям от 10 %;

б)

двойния размер на процента, определен в съответствие с параграф 3, ако е по-голям от 10 %, но не по-голям от 20 %.

Ако процентът, определен в съответствие с параграф 3, е по-голям от 20 %, помощта, на която земеделският производител би имал право съгласно член 63, параграф 3, бива отказана по тези схеми за въпросния премиен период.

Ако процентът, определен в съответствие с параграф 3 от настоящия член, е по-голям от 50 %, земеделският производител освен това се изключва отново от получаване на помощ до сума, отговаряща на разликата между броя на декларираните животни и броя на определените животни в съответствие с член 63, параграф 3. Съответната сума се прихваща в съответствие с член 5б от Регламент (ЕО) № 885/2006. Ако сумата не може да бъде изцяло прихваната в съответствие с посочения член в течение на три календарни години след календарната година на констатацията, оставащата неиздължена сума се анулира.

3.   С цел да се определят процентите, посочени в параграфи 1 и 2, животните от рода на едрия рогат добитък, за които се иска помощ по всички схеми за помощ за едър рогат добитък през въпросния премиен период и с установени нередности, се разделят на всички животни от рода на едрия рогат добитък, определени за въпросния премиен период.

Когато се прилага член 16, параграф 3, втора алинея, потенциално допустимите животни, за които се констатира, че не са правилно идентифицирани или регистрирани в системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, се считат за животни с установени нередности. По отношение на предвидената в член 116 от Регламент (ЕО) № 73/2009 премия за клане, за целите на прилагането на настоящата алинея, за потенциално допустими животни се считат само животни, които действително са били заклани през разглежданата година.

По отношение на премията за крави с бозаещи телета съгласно член 111 от Регламент (ЕО) № 73/2009, нередности, установени по отношение на системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, се разпределят пропорционално между броя животни, необходими за получаване на премията, и животните, необходими за доставка на мляко или млечни продукти съгласно член 111, параграф 2, буква б) от посочения регламент. Въпреки това, тези нередности първо се разпределят на броя на животните, които не са необходими в рамките на индивидуалните лимити или тавани, определени в член 111, параграф 2, буква б) и член 112 от посочения регламент.

4.   Когато разликите между броя декларирани животни и определените животни в съответствие с член 63, параграф 3, произтичат от умишлено извършени нередности, помощта, на която земеделският производител би имал право съгласно член 63, параграф 3, бива отказана съгласно въпросната схема или схеми за помощ за животни от рода на едрия рогат добитък за въпросния премиен период.

Когато разликата, определена в съответствие с параграф 3 от настоящия член е по-голяма от 20 %, земеделският производител бива изключен отново от получаване на помощ до сума, отговаряща на разликата между броя декларирани животни и броя животни, определени в съответствие с член 63, параграф 3. Съответната сума се прихваща в съответствие с член 5б от Регламент (ЕО) № 885/2006. Ако сумата не може да бъде изцяло прихваната в съответствие с посочения член в течение на три календарни години след календарната година на констатацията, оставащата неиздължена сума се анулира.

Член 66

Намаления и изключвания по отношение на животни от рода на овцете и козите, за които се иска помощ

1.   Когато по отношение на заявления за помощ съгласно схеми за помощ за овце/кози се установи разлика между броя декларирани животни и определените животни в съответствие с член 63, параграф 3, тогава член 65, параграфи 2, 3 и 4 се прилага mutatis mutandis още за първото животно, по отношение на което са констатирани нередности.

2.   Ако се установи, че земеделски производител, отглеждащ овце, търгуващ с овче мляко и продукти от овче мляко, не декларира това в заявлението си за премия, сумата на помощта, на която има право, се намалява до премията, платима на производители, отглеждащи овце и търгуващи с овче мляко и продукти от овче мляко, минус разликата между тази сума и пълната сума на премията за овце-майки.

3.   Когато по отношение на заявления за допълнителната премия е определено, че по-малко от 50 % от площта на стопанството, използвано за земеделие, се намира в райони, посочени в член 102, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, допълнителната премия не се изплаща и премията за овце-майки и кози се намалява със сума, равняваща се на 50 % от допълнителната премия.

4.   В случаите, когато се определи, че процентът от площта на стопанството, използвана за селско стопанство, разположена в райони, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1121/2009, е под 50 %, не се изплаща премия за кози.

5.   Когато е установено, че производител, изкарващ овце на лятна паша, подаващ заявление за допълнителна премия, не е пасъл 90 % от животните си поне за 90 дни в район, посочен в член 102, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, допълнителната премия не се заплаща и премията за овце-майки или кози се намалява със сума, равняваща се на 50 % от допълнителната премия.

6.   Когато се установи, че нередността, посочена в параграфи 2, 3, 4 или 5, произтича от умишлено неспазване, общата сума на помощта, посочена в тези параграфи, бива отказана.

В този случай земеделският производител се изключва отново от получаване на помощ, равняваща се на тази сума. Съответната сума се прихваща в съответствие с член 5б от Регламент (ЕО) № 885/2006. Ако сумата не може да бъде изцяло прихваната в съответствие с посочения член в течение на три календарни години след календарната година на констатацията, оставащата неиздължена сума се анулира.

7.   По отношение на земеделски производители, отглеждащи както овце-майки, така и кози, имащи право на едно и също ниво на премия, когато проверка на място установи разлика в състава на стадото в смисъл на броя животни по видове, животните се считат от една и съща група.

Член 67

Природни събития

Намаленията и изключването, определени в членове 65 и 66, не се прилагат в случаите, когато, поради влиянието на природни събития върху стадото едър или дребен рогат добитък, земеделският производител не може да изпълни задълженията си да задържи животните, за които е поискал помощи през периода на задържане, при условие че е информирал компетентните органи в писмен вид до 10 работни дни след установяване на всяко намаляване на броя на животните.

Без да се засягат действителните събития, които следва да се вземат предвид в отделни случаи, компетентните органи могат да признаят по-специално следните случаи на природни събития върху стадото едър или дребен рогат добитък:

а)

смърт на животно в резултат на болест;

б)

смърт на животно в резултат на инцидент, за който земеделският производител не може да бъде държан отговорен.

Член 68

Сертификати и декларации с невярно съдържание, издадени от кланици

По отношение на декларациите или сертификатите, издадени от кланици във връзка със специалната премия за говеждо месо, определена в член 110, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009, и премията за клане, определена в член 116 от посочения регламент, ако се установи, че кланицата е издала сертификат или декларация с невярно съдържание в резултат на груба небрежност или умишлено, засегнатата държава-членка прилага необходимите национални санкции. Когато такива нередности са констатирани повторно, въпросната кланица се изключва за период от поне една година от правото да изготвя декларации или издава сертификати, валидни за целите на изплащане на премии.

Раздел III

Специфично подпомагане

Член 69

Констатации във връзка със специфичното подпомагане

Относно отпускане на плащания за специфично подпомагане държавите-членки предвиждат за всяка мярка намаления и изключвания, които по същество се равняват на тези, предвидени в настоящия дял. При плащания, свързани с площи, или плащания за живи животни, разпоредбите на настоящия дял се прилагат mutatis mutandis. Освен това, когато е целесъобразно, член 18 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 (21) на Комисията се прилага mutatis mutandis.

По отношение на доказателства, предоставени от служби, органи или организации, както е посочено в член 29, параграф 2 от настоящия регламент, ако се установи, че са предоставени доказателства с невярно съдържание в резултат на груба небрежност или умишлено, засегнатата държава-членка прилага съответните национални санкции. Когато такива нередности са констатирани повторно, въпросната служба, орган или организация се изключва за период от поне една година от правото да предоставят доказателства, валидни за целите на изплащане на премии.

ГЛАВА III

Констатации във връзка с кръстосаното спазване

Член 70

Общи принципи и определение

1.   За целите на настоящата глава се прилага член 47.

2.   За целите на прилагане на член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 към земеделски производители, които подлежат на кръстосано спазване в съответствие с членове 85у и 103щ от Регламент (ЕО) № 1234/2007, подаването на заявление за помощ, посочено в член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, означава годишно подаване на формуляра на единно заявление.

3.   Когато повече от една разплащателна агенция отговаря за управлението на различните схеми за помощ, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 73/2009, на мерките, посочени в член 36, буква а), подточки i) — v) и буква б), подточки i), iv) и v) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, и на плащанията, свързани със схеми, предвидени в членове 85п, 103р и 103с от Регламент (ЕО) № 1234/2007, държавите-членки гарантират, че всички разплащателни агенции, участващи в тези плащания, биват информирани за определените случаи на неспазване и, когато е целесъобразно, за съответните намаления и изключвания, включително когато неспазването на критериите за допустимост също представлява неспазване и обратно. Когато е целесъобразно, държавите-членки гарантират, че се прилага един размер намаление.

4.   Неспазванията се считат за „определени“, ако са констатирани като последица от някакъв вид проверка, извършена в съответствие с настоящия регламент, или след като по какъвто и да е друг начин са били доведени до вниманието на компетентния контролен орган или, когато е приложимо, разплащателната агенция.

5.   Освен в случаите на непреодолима сила и извънредни обстоятелства, посочени в член 75 от настоящия регламент, когато земеделски производител, който подлежи на задължения за кръстосано спазване в съответствие с членове 85у и 103щ от Регламент (ЕО) № 1234/2007 не подаде единно заявление в рамките на срока, предвиден в член 11 от настоящия регламент, се прилага намаление от 1 % за всеки работен ден. Максималното намаление е ограничено до 25 %. Намалението се прилага към цялата сума, която следва да бъде заплатена, по плащания по схеми, предвидени в членове 85п, 103р и 103с от Регламент (ЕО) № 1234/2007, разделена на броя години, посочен в членове 85у и 103щ от същия регламент.

6.   Когато е бил определен повече от един случай на неспазване по отношение на различни актове или стандарти от същата област на кръстосано спазване, за целите на определяне на намалението в съответствие с член 71, параграф 1 и член 72, параграф 1 тези случаи се считат за едно неспазване.

7.   Неспазването на даден стандарт, който също се счита за изискване, се счита за едно неспазване. За целите на изчисляване на намаленията, неспазването ще се счита за част от областта, подчинена на изискването.

8.   За прилагането на намаленията процентът на намалението се прилага по отношение на цялата сума от:

а)

общата сума на преките плащания, която е била или ще бъде отпусната на въпросния земеделски производител по силата на заявления за помощ, които той е подал или ще подаде в течение на календарната година на констатацията; и

б)

общия размер на плащанията във връзка със схеми, предвидени в членове 85п, 103р и 103с от Регламент (ЕО) № 1234/2007, разделени на броя на години, посочен в членове 85у и 103щ от посочения регламент.

Член 71

Прилагане на намаления в случай на небрежност

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 77, когато определено неспазване произтича от небрежност на земеделския производител, тогава се прилага намаление. Това намаление по правило представлява 3 % от общата сума, посочена в член 70, параграф 8.

Въпреки това разплащателната агенция може въз основа на оценка, направена от компетентния контролен орган в оценъчната част на доклада за проверката в съответствие с член 54, параграф 1, буква в), да вземе решение или да намали този процент до 1 % или да го увеличи до 5 % от общата сума или в случаите, посочени в член 54, параграф 1, алинея втора, буква в), да не налага изобщо никакви намаления.

2.   В случая, когато държава-членка се възползва от възможността да не прилага намаление или изключване, както е предвидено в член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, и въпросният земеделски производител не е поправил ситуацията в рамките на даден краен срок, намаление или изключване се прилага.

Крайният срок се определя от компетентните органи и няма да бъде по-късно от края на годината, следваща годината, през която е извършена констатацията.

3.   В случая, когато държава-членка се възползва от възможността да сметне случай на неспазване за маловажен, както е предвидено в член 24, параграф 2, втора и трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, и въпросният земеделски производител не е поправил ситуацията в рамките на даден краен срок, се прилага намаление.

Крайният срок се определя от компетентните органи и няма да бъде по-късно от края на годината, следваща годината, през която е извършена констатацията.

Съответното неспазване не се смята за маловажно и се прилага намаление поне от 1 %, както е предвидено в първа алинея.

Освен това неспазване, което е сметнато за незначително и което е било отстранено от земеделския производител в срока, определен в първа алинея на настоящия параграф, няма да се смята за неспазване по смисъла на параграф 5.

4.   Ако са установени няколко случая на неспазване, отнасящи се до различни области от кръстосаното спазване, процедурата по определяне на намалението, предвидено в параграф 1, се прилага индивидуално за всеки случай на неспазване.

Процентите на намаление, които произтичат от това, се сумират. Въпреки това максималното намаление не може да превишава 5 % от общата сума, посочена в член 70, параграф 8.

5.   Без да се засягат случаите на умишлено неспазване в съответствие с член 72, когато са били установени повторни неспазвания, процентът, определен в съответствие с параграф 1 от настоящия член относно повторното неспазване, по отношение на първото повторение, се умножава по коефициент 3. За тази цел разплащателната агенция, в случая когато този процент е фиксиран съгласно член 70, параграф 6, определя процента, който е трябвало да бъде приложен за повторното неспазване на въпросното изискване или стандарт.

В случай на по-нататъшни повторения коефициентът на умножение 3 се прилага всеки път към резултата от намалението, определено по отношение на предишното повторно неспазване. Максималното намаление обаче не може да превишава 15 % от общата сума, посочена в член 70, параграф 8.

След като максималният процент от 15 % бъде достигнат, разплащателната агенция информира съответния земеделски производител, че ако пак се установи същото непазване, ще се приеме, че той действа умишлено по смисъла на член 72. Ако впоследствие се установи нов случай на неспазване, процентът на намаление, който следва да бъде приложен, се определя чрез умножаване на резултата от предишното умножение, когато е приложимо, преди да е било приложено предвиденото в последното изречение на втора алинея ограничение от 15 %, по коефициент 3.

6.   Когато се установи повторно неспазване заедно с друго неспазване или друго повторно неспазване, процентите на намаление, които произтичат от това, се сумират. Без да се засяга параграф 5, трета алинея, максималното намаление обаче не може да превишава 15 % от общата сума, посочена в член 70, параграф 8.

Член 72

Прилагане на намаления и изключвания в случаи на умишлено неспазване

1.   Без да се засяга член 77, когато установеното неспазване е допуснато умишлено от земеделския производител, намалението, което следва да бъде приложено към общата сума, посочена в член 70, параграф 8, по правило съставлява 20 % от тази обща сума.

Въпреки това, разплащателната агенция може, на основата на оценка, направена от компетентния контролен орган в оценъчната част на доклада за проверката в съответствие с член 54, параграф 1, буква в), да реши да намали този процент до не по-малко от 15 % или, когато е целесъобразно, да увеличи този процент до 100 % от общата сума.

2.   Когато умишленото неспазване се отнася до специална схема за помощи, земеделският производител бива изключен от тази схема за помощи за въпросната календарна година. В крайни случаи по отношение на степента, тежестта или продължителността или когато са били определени повторни умишлени неспазвания, земеделският производител освен това бива изключен от въпросната схема за помощ през следващата календарна година.

ГЛАВА IV

Общи разпоредби

Член 73

Изключения при прилагането на намаления или изключвания

1.   Намаленията и изключванията, предвидени в глава I и II, не се прилагат, когато земеделският производител е представил фактически точна информация или когато той може да докаже по друг начин, че не е сбъркал.

2.   Намаленията и изключванията, предвидени в глави I и II, не се прилагат по отношение на части от заявлението за помощ, за които земеделският производител информира компетентния орган в писмен вид, че заявлението за помощ е нередовно или е станало нередовно, след като е било подадено, при условие че земеделският производител не е бил информиран за намерението на компетентния орган да извърши проверка на място и че органът не е информирал вече земеделския производител за някакви нередности в заявлението.

В резултат на подадената от земеделския производител информация, както е посочено в първа алинея, заявлението за помощ се коригира спрямо фактическото положение.

Член 74

Изменения и корекции на вписванията в компютризираната база данни за едър рогат добитък

По отношение на животни от рода на едрия рогат добитък, за които е искана помощ, член 73 се прилага от датата, на която заявлението за помощ е подадено, за грешки и пропуски във връзка с вписване в компютризираната база данни за животни от рода на едрия рогат добитък.

Във връзка с животни от рода на едрия рогат добитък, за които не е искана помощ, същото се прилага по отношение на намаления и изключвания, които следва да бъдат приложени в съответствие с глава III.

Член 75

Непреодолима сила и извънредни обстоятелства

1.   Ако даден земеделски производител не е в състояние да спази задълженията си в резултат на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, както е посочено в член 31 от Регламент (ЕО) № 73/2009, той запазва правото си на помощ по отношение на площта или животните, допустими към момента на възникване на непреодолима сила или извънредни обстоятелства. Освен това когато неспазване, произтичащо от тази непреодолима сила или извънредни обстоятелства, засяга кръстосано спазване, съответното намаляване не се прилага.

2.   Случаи на непреодолима сила и извънредни обстоятелства по смисъла на член 31 от Регламент (ЕО) № 73/2009 биват съобщени в писмен вид на компетентния орган, със съответни доказателства, които удовлетворяват компетентния орган, до десет работни дни от датата, на която земеделският производител е в състояние да направи това.

ДЯЛ V

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 76

Минимални плащания

Държавите-членки могат да вземат решение да не отпускат помощи, ако сумата на заявление за помощ не превишава 100 EUR.

Член 77

Натрупване на намаленията

Когато даден случай на неспазване представлява също и нередност, като по този начин е от практическо значение с оглед прилагането на намаленията или изключванията в съответствие едновременно с глави I и III от дял IV:

а)

намаленията или изключванията съгласно глава II от дял IV се прилагат с оглед въпросните схеми за помощи;

б)

намаленията и изключванията по силата на глава III от дял IV се прилагат по отношение на цялата сума на плащанията, които се предоставят по схемата за единно плащане, схемата за единно плащане на площ и всякакви други схеми за помощи, които не подлежат на намаления или изключвания, както това е посочено в буква a).

Намаленията или изключванията, посочени в първа алинея, се прилагат в съответствие с член 78, параграф 2 без да се засягат допълнителните санкции в съответствие с други разпоредби на правото на Общността или националното законодателство.

Член 78

Прилагане на намаления за всяка отделна схема за подпомагане

1.   Размерът на плащането, което следва да бъде отпуснато на даден земеделски производител по линия на някоя схема за подпомагане, посочена в приложение I към Регламент (ЕО) № 73/2009, се изчислява от държавите-членки въз основа на условията, установени във въпросната схема за подпомагане, като се отчита, когато това е необходимо, надхвърлянето на основната площ, на максималната гарантирана площ или на броя на животните, за които се полагат премии.

2.   За всяка от схемите за подпомагане, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 73/2009, намаленията или изключванията поради нередности, късно представяне, недеклариране на парцели, надхвърляне на бюджетните тавани, модулация, финансова дисциплина и неспазване на кръстосаното спазване се правят, ако това е необходимо, по следния начин и при следната последователност:

а)

намаленията или изключванията, предвидени в глава II от дял IV, се прилагат по отношение на нередности;

б)

сумата, получена след прилагането на буква а), служи за основа при изчисляването на всички намаления, които трябва да бъдат приложени при късно представяне в съответствие с членове 23 и 24;

в)

сумата, получена след прилагането на буква б), служи за основа при изчисляването на всички намаления, които трябва да бъдат приложени при недеклариране на земеделски парцели в съответствие с член 55;

г)

по отношение на тези схеми за подпомагане, за които е определен бюджетен таван в съответствие с член 51, параграф 2, член 69, параграф 3, член 123, параграф 1 и член 128, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, или се прилагат в съответствие с член 126, параграф 2, член 127, параграф 2 и член 129, параграф 2 от посочения регламент, държавата-членка събира сумите, получени от прилагането на букви а), б) и в).

За всяка от тези схеми за подпомагане се определя коефициент, като за целта се разделя размерът на въпросния бюджетен таван на сбора от сумите, посочени в първа алинея. Когато полученият коефициент е по-голям от 1, се прилага коефициент, равен на 1.

За изчисляване размера на плащането, което следва да бъде отпуснато на един земеделски производител по линия на дадена схема за подпомагане, за която е определен бюджетен таван, сумата, получена след прилагането на букви а), б) и в) се умножава по коефициента, определен във втора алинея.

Член 79

Основа за изчисляване на намаленията, дължащи се на модулация, финансова дисциплина и кръстосано спазване

1.   Намаленията поради модулация, предвидени в членове 7 и 10 от Регламент (ЕО) № 73/2009, и, според случая, в член 1 от Регламент (ЕО) № 378/2007 на Съвета (22), както и намалението поради финансова дисциплина, предвидено в член 11 от Регламент (ЕО) № 73/2009, и намалението, предвидено в член 8, параграф 1 от същия регламент, се прилагат по отношение на сумата на плащанията по различните схеми за подпомагане, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 73/2009, на които има право всеки земеделски производител, съгласно процедурата, предвидена в член 78 от настоящия регламент.

2.   Размерът на плащането, получен след прилагането на параграф 1, служи като основа за изчисляване на всички намаления, които следва да се приложат за неспазване на задълженията за кръстосано спазване в съответствие с глава III от дял IV.

Член 80

Възстановяване на платени недължими суми

1.   В случай на извършване на недължимо плащане, земеделският производител възстановява въпросната сума заедно с лихвата, изчислена в съответствие с параграф 2.

2.   Лихва се начислява за периода между уведомяването на земеделския производител за възникване на задължение за възстановяване и самото възстановяване или приспадане.

Приложимият лихвен процент се изчислява в съответствие с националното законодателство, но не може да е по-нисък от лихвения процент, приложим за възстановяване на суми съгласно националните разпоредби.

3.   Задължението за възстановяване, посочено в параграф 1, не се прилага, ако плащането е извършено поради грешка на компетентните органи или друг орган и ако грешката не е можело да бъде установена по разумен път от земеделския производител.

Въпреки това когато грешката се отнася до фактически елементи, свързани с изчисляването на въпросното плащане, първа алинея се прилага, само ако решението за възстановяване не е било съобщено до 12 месеца след плащането.

Член 81

Възстановяване на неправомерно предоставени права

1.   Без да се засяга член 137 от Регламент (ЕО) № 73/2009, когато след предоставяне на права на плащане на земеделските производители в съответствие с Регламент (ЕО) № 795/2004 или Регламент (ЕО) № 1120/2009 бъде установено, че някои права на плащане са неправомерно предоставени, въпросният земеделски производител предава неправомерно предоставените права на националния резерв, посочен в член 41 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Когато съответният земеделски производител междувременно е прехвърлил правата на плащане на други земеделски производители, последните също отговарят за задължението, предвидено в първа алинея, пропорционално на броя на правата на плащане, които са им били прехвърлени, ако земеделският производител, на когото правата на плащане са били предоставени първоначално, не разполага с достатъчен брой права на плащане, за да покрие стойността на неправомерно предоставените права на плащане.

Неправомерно предоставените права се считат за непредоставени ab initio.

2.   Без да се засяга член 137 от Регламент (ЕО) № 73/2009, когато след предоставяне на права на плащане на земеделски производители в съответствие с Регламент (ЕО) № 795/2004 или Регламент (ЕО) № 1120/2009 бъде установено, че стойността на правата на плащане е твърде висока, тази стойност се коригира в съответствие с това. Такава корекция се прави също така при правата на плащане, които междувременно са били прехвърлени на други земеделски производители. Стойността на намалението се предоставя на националния резерв, посочен в член 41 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Правата на плащане се считат за предоставени ab initio на стойността, която е резултат от корекцията.

3.   Когато за целите на параграфи 1 и 2 бъде установено, че броят на правата, предоставени на даден земеделски производител в съответствие с Регламент (ЕО) № 795/2004 или Регламент (ЕО) № 1120/2009, е неточен, както и когато неправомерното предоставяне на права няма отражение върху общата стойност на получените от земеделския производител права, държавата-членка преизчислява правата на плащане и, когато е целесъобразно, коригира типа права, предоставени на земеделския производител.

Първа алинея не се прилага обаче, ако е било възможно грешките да бъдат установени по разумен път от земеделските производители.

4.   Държавите-членки може да вземат решение да не възстановяват недължимо предоставени права, когато общата неправомерно отпусната сума на земеделския производител е 50 EUR или по-малко. Освен това, когато общата стойност, посочена в параграф 3, се отнася до 50 EUR или по-малко, държавите-членки може да вземат решение да не извършват преизчисление.

5.   Когато даден земеделски производител е прехвърлил някакви права на плащане в нарушение на член 46, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или член 43, параграфи 1 и 2, член 62, параграф 1, член 62, параграф 3 и член 68, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 73/2009, положението ще бъде установено както, ако прехвърлянето не се е случило.

6.   Недължимо платените суми се възстановяват в съответствие с член 80.

Член 82

Прехвърляне на стопанства

1.   За целите на настоящия член:

а)

„прехвърляне на стопанство“ означава продажба, даване под наем или някакъв подобен тип сделка по отношение на въпросните производствени единици;

б)

„прехвърлител“ означава земеделският производител, чието стопанство е прехвърлено на друг земеделски производител;

в)

„приобретател“ означава земеделският производител, на когото е прехвърлено стопанството.

2.   Когато дадено стопанство е прехвърлено изцяло от един земеделски производител на друг, след като е било подадено заявление за помощ и преди да са изпълнени всички условия за отпускане на помощта, на прехвърлителя не се отпуска помощ по отношение на прехвърленото стопанство.

3.   Помощта, за която е кандидатствал прехвърлителят, се отпуска на приобретателя, когато:

а)

в рамките на периода на прехвърлянето, определен от държавите-членки, приобретателят информира компетентните органи за прехвърлянето и изиска плащането на помощта;

б)

приобретателят представи всички изисквани от компетентните органи доказателства;

в)

всички условия за отпускане на помощта са изпълнени по отношение на прехвърленото стопанство.

4.   След като приобретателят информира компетентните органи и изиска плащане на помощта в съответствие с параграф 3, буква а):

а)

всички права и задължения на прехвърлителя, произтичащи от правното отношение между прехвърлителя и компетентния орган, породено от заявлението за помощ, се прехвърлят на приобретателя;

б)

всички необходими действия за отпускане на помощта и всички декларации, изготвени от прехвърлителя преди прехвърлянето, преминават към приобретателя за целите на прилагане на съответните правила на Общността;

в)

прехвърленото стопанство се счита, когато е необходимо, за отделно стопанство по отношение на въпросната пазарна година или премиен период.

5.   Когато заявлението за помощ е подадено, след като необходимите за отпускане на помощта действия са били извършени, и стопанството е прехвърлено изцяло от един земеделски производител на друг, след като тези действия са започнали, но преди да са изпълнени всички изисквания за отпускане на помощ, помощта може да бъде отпусната на приобретателя, при условие че са изпълнени изискванията на параграф 3, букви а) и б). В този случай се прилага параграф 4, буква б).

6.   Държавите-членки могат да вземат решение, когато е целесъобразно, да отпуснат помощта на прехвърлителя. В този случай:

а)

не се отпуска помощ на приобретателя;

б)

държавите-членки прилагат mutatis mutandis изискванията, определени в параграфи 2—5.

Член 83

Допълнителни мерки и взаимопомощ между държавите-членки

Държавите-членки вземат всички по-нататъшни мерки, необходими за правилното прилагане на интегрираната система, и си оказват нужната взаимопомощ с оглед на проверките, изисквани в съответствие с настоящия регламент.

В това отношение държавите-членки могат, когато настоящият регламент не предвижда подходящи намаления или изключвания, да определят подходящи национални санкции за производителите или други оператори, като кланици или асоциации, включени в процедурата за отпускане на помощ, за да се гарантира спазването на контролните изисквания като текущия регистър на стадото на стопанството или спазването на задълженията за уведомяване.

Член 84

Уведомления

1.   Що се отнася до схемите за подпомагане в рамките на интегрираната система, държавите-членки предоставят на Комисията най-късно до 15 юли всяка година доклад, обхващащ предходната календарна година, който по-специално третира следните въпроси:

а)

състоянието на прилагане на интегрираната система, включително по-специално избраните варианти за контрол на изискванията за кръстосано спазване и компетентните контролни органи, отговорни за проверките по изискванията и условията за кръстосано спазване, както и конкретните мерки, които са предприети за администриране и контрол на специфичното подпомагане;

б)

броя податели на заявления, както и общата площ, общия брой животни и общото количество;

в)

броя податели на заявления, както и общата площ, общия брой животни и общото количество, обхванати от проверките;

г)

резултата от извършените проверки, показващ намаленията и изключванията, приложени в съответствие с дял IV;

д)

резултатите от проверките, свързани с кръстосаното спазване в съответствие с глава III от дял III.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията по електронен път, като използват предоставения им от Комисията формуляр, най-късно до 31 октомври всяка година, за дела на земята за постоянни пасища спрямо общата земеделска земя, както е посочено в член 3, параграф 1 от настоящия регламент.

3.   В изключителни надлежно обосновани случаи държавите-членки могат, по споразумение с Комисията, да дерогират датите, посочени в параграфи 1 и 2.

4.   Компютризираните данни, събрани като част от интегрираната система, се използват за подпомагане на информацията, уточнена в рамките на секторните правила, които държавите-членки са задължени да изпращат на Комисията.

5.   В случай на прилагане на линейно намаляване на директните плащания в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и член 79 от настоящия регламент, държавите-членки незабавно информират Комисията за приложения процент намаление.

Член 85

Способ на разпределение

Способът на разпределение на сумите, съответстващи на 4 процентни пункта, посочени в член 9, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, се формира, като се вземат предвид дяловете на държавите-членки в земеделска площ и в селскостопанската заетост при относителна тежест съответно 65 % и 35 %.

Делът на всяка държава-членка в площта и заетостта се коригира в зависимост от нейния относителен брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, изразен в стандарт на покупателна способност, посредством една трета от разликата между средната величина на държавите-членки, към които се прилага модулацията.

За тази цел се използват следните основни данни, базирани на наличните данни от Евростат през август 2003 г.:

а)

по отношение на земеделската площ, Изследване на структурата на земеделските стопанства от 2000 година в съответствие с Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета (23);

б)

по отношение на селскостопанската заетост, годишните издания на Изследване на работната сила от 2001 година за заетостта в селското стопанство, лова и риболова в съответствие с Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (24);

в)

по отношение на БВП на глава от населението в покупателна способност, тригодишната средна величина, базирана на данните от националните статистики, 1999 г. до 2001 г.

ЧАСТ III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 86

Отмяна

1.   Регламент (ЕО) № 796/2004 се отменя, считано от 1 януари 2010 г.

Въпреки това той продължава да се прилага по отношение на заявления за помощи относно пазарните години или премийни периоди, с начало преди 1 януари 2010 г.

2.   Позоваванията на Регламент (ЕО) № 796/2004 се считат за позовавания на настоящия регламент и следва да се четат съгласно таблицата на съответствието от приложение II.

Член 87

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за заявленията за помощи относно пазарните години и премийни периоди, с начало от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 г.

За Комисията

Mariann FISHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 18.

(3)  ОВ L 148, 6.6.2008 г., стр. 1.

(4)  Вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.

(5)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 9.

(8)  ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8.

(9)  ОВ L 171, 2.7.2005 г., стр. 6.

(10)  Вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.

(11)  Вж. страница 27 от настоящия брой на Официален вестник.

(12)  ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 85.

(15)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80.

(16)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(17)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74.

(18)  ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1.

(19)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1.

(20)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 90.

(21)  ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 74.

(22)  ОВ L 95, 5.4.2007 г., стр. 1.

(23)  ОВ L 321, 1.12.2008 г., стр. 14.

(24)  ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Метод на общността за количествено определяне на съдържанието на Δ9-тетрахидроканабинол в сортове коноп

1.   Обхват и област на прилагане

Този метод служи за определяне на съдържанието на Δ9-тетрахидроканабинол (по-долу наричан „ТХК“) на сортовете коноп (Cannabis sativa L.). По целесъобразност методът включва прилагането на процедури А или Б, описани по-долу.

Методът се основава на количествено определяне на Δ9-ТХК чрез газова хроматография (ГХ) след извличане с подходящ разтворител.

1.1.   Процедура А

Процедура А се използва за проверки на продукцията, предвидени в член 39 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и член 30, параграф 2, буква а) от настоящия регламент.

1.2.   Процедура Б

Процедура Б се използва в случаите, посочени в член 39, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и член 40, параграф 3 от настоящия регламент.

2.   Вземане на проби

2.1.   Проби

а)

Процедура А: в постоянна площ от даден сорт коноп се взема 30 сантиметрова част, съдържаща поне едно женско съцветие от всяко избрано растение. Вземането на проби се извършва през периода от 20 дни след началото на цъфтежа до 10 дни след края му, през деня, следвайки систематичен шаблон, за да се гарантира, че пробата е представителна за полето, но като се изключи периферията на парцела.

Държавите-членки могат да разрешат вземането на проби да се извърши през периода от началото на цъфтежа до 20 дни след началото на цъфтежа, при условие че за всеки отглеждан сорт се вземат други представителни проби в съответствие с първа алинея през периода от 20 дни след началото на цъфтежа до 10 дни след края му.

б)

Процедура Б: в постоянна площ от даден сорт коноп, се взема горната една трета от всяко избрано растение. Вземането на проби се извършва през 10-те дни след края на цъфтежа, през деня, следвайки систематичен шаблон, за да се гарантира, че пробата е представителна за полето, но като се изключи периферията на парцела. В случай на двудомни сортове се вземат само женски растения.

2.2.   Размер на пробите

Процедура А: пробата включва части от 50 растения на поле.

Процедура Б: пробата включва части от 200 растения на поле.

Всяка проба се поставя в торба от плат или хартия без да се мачка и се изпраща на лабораторията за анализ.

Държавата-членка може да предвиди вземане на втора проба за контра анализ, ако това се изисква, която се пази или от производителя или от органа, отговорен за анализа.

2.3.   Сушене и съхранение на пробата

Сушенето на пробите започва възможно най-скоро и във всеки случай до 48 часа посредством някакъв метод под 70°С.

Пробите се сушат до постоянно тегло и съдържание на влага между 8 % и 13 %.

След сушенето пробите се съхраняват без да се мачкат при температура под 25°С на тъмно място.

3.   Определяне на съдържанието на ТХК

3.1.   Подготовка на пробата за изпитване

Стръкове и семена с размер над 2 mm се отстраняват от сушените проби.

Сушените проби се настъргват за получаване на полуфин прах (минаващ през мрежесто сито от 1 mm).

Прахът може да се съхранява 10 седмици при температура под 25°С на тъмно, сухо място.

3.2.   Реагенти и разтвор за извличане

Реагенти

Δ9-тетрахидроканабинол, чист за хроматографски цели,

скалан, чист за хроматографски цели, като вътрешен стандарт.

Разтвор за извличане

35 mg скалан на 100 ml хексан.

3.3.   Извличане на Δ9-ТХК

100 мг от прахообразната контролна проба се претегля, поставя се в центрофужна тръба и се добавя 5мл от разтвора за извличане, съдържащ вътрешния стандарт.

Пробата се поставя в ултразвукова баня и се оставя за 20 минути. Центрофугира се в продължение на пет минути при 3 000 оборота в минута, а след това се отстранява плаващия на повърхността разтвор на ТХК. Разтворът се инжектира в хроматографа и се извършва количествен анализ.

3.4.   Газова хроматография

а)

Апаратура

газов хроматограф с йонизационен детектор на пламък и раздвоен/нераздвоен инжектор,

колона, позволяваща добро отделяне на канабиноиди, например колона от капилярно стъкло 25 m дълга и с диаметър 0,22,

импрегнирана с 5 % неполярна фенил-метил-силоксан фаза;

б)

Калибриращи редове

Поне три пункта за процедура А и пет пункта за процедура Б, включително пункт 0,04 и 0,50 mg/ml Δ9-ТХК в разтвор за извличане.

в)

Експериментални условия

Следните условия се дават за пример за колоната, посочена в буква а):

температура на пещта 260°С,

температура на инжектора 300°С,

температура на детектора 300°С;

г)

Инжектиран обем: 1 μl.

4.   Резултати

Резултатите се изразяват до два десетични знака в грамове Δ9-ТХК на 100 грама аналитична проба, изсушена до постоянно тегло. Допуска се толеранс от 0,03 g на 100 g.

Процедура А: едно изчисление на контролна проба.

Когато получения резултат обаче е над определената в член 39, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 граница, се прави второ изчисление на анализираната проба и като резултат се взема средната стойност от двете изчисления.

Процедура Б: резултатът отговаря на средната стойност на две изчисления на контролна проба.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Регламент (ЕО) № 796/2004

Настоящият регламент

Регламент (ЕО) № 1120/2009

Член 1

Член 1

 

Член 2, параграф 1

Член 2, буква а)

Член 2, параграф 1a

Член 2, параграф 1

 

Член 2, параграф 1б

 

Член 2, параграф 2

Член 2, буква в)

Член 2, параграф 2a

Член 2, буква г)

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 3

 

Член 2, параграф 4

Член 2, параграф 4

 

Член 2, параграф 5

Член 2, параграф 5

 

Член 2, параграф 6

Член 2, параграф 6

 

Член 2, параграф 7

Член 2, параграф 7

 

Член 2, параграф 8

Член 2, параграф 8

 

Член 2, параграф 9

Член 2, параграф 9

 

Член 2, параграф 10

Член 2, параграф 10

 

Член 2, параграф 11

Член 2, параграф 11

 

Член 2, параграф 12

Член 2, параграф 12

 

Член 2, параграф 13

Член 2, параграф 14

 

Член 2, параграф 14

 

Член 2, параграф 15

Член 2, параграф 15

 

Член 2, параграф 16

Член 2, параграф 16

 

Член 2, параграф 17

Член 2, параграф 17

 

Член 2, параграф 18

Член 2, параграф 18

 

Член 2, параграф 19

Член 2, параграф 19

 

Член 2, параграфи 20—36

Съответно член 2, параграфи 21—37

 

Член 2, параграф 37

 

Член 2, втора последна алинея

Член 2, параграф 38

 

Член 2, последна алинея

 

Член 3, параграфи 1—7

Член 3, параграфи 1—7

 

Член 4

Член 4

 

Член 5

Член 5

 

Член 6

Член 6

 

Член 7

Член 7

 

Член 8, параграф 1

Член 34, параграф 4

 

Член 8, параграф 2

Член 34, параграф 5

 

Член 9, първа алинея

Член 8, параграф 1

 

Член 9, втора алинея

Член 8, параграф 2

 

Член 10

Член 9

 

Член 11, параграф 1

Член 11, параграф 1

 

Член 11, параграф 2, първа алинея

Член 11, параграф 2, първа алинея

 

Член 11, параграф 2, втора алинея

Член 11, параграф 2, трета алинея

 

Член 11, параграф 2, трета алинея

Член 11, параграф 2, втора алинея

 

Член 11, параграф 3

Член 10, параграф 2

 

Член 12, параграф 1, букви a), б), в) и г)

Член 12, параграф 1, букви a), б), в) и г)

 

Член 12, параграф 1, буква д)

 

Член 12, параграф 1, буква е)

Член 12, параграф 1, буква д)

 

Член 12, параграфи 2, 3 и 4

Член 12, параграфи 2, 3 и 4

 

Член 13, параграф 1, първa и вторa алинея

Член 13, параграф 1

 

Член 13, параграф 1, трета алинея

 

Член 13, параграфи 2, 3 и 4

 

Член 13, параграф 5

Член 13, параграф 2

 

Член 13, параграф 6

 

Член 13, параграф 7

Член 13, параграф 3

 

Член 13, параграф 8

Член 13, параграф 4

 

Член 13, параграф 9

 

Член 13, параграф 10

Член 13, параграф 5

 

Член 13, параграфи 11 и 12

 

Член 13, параграф 13a

Член 13, параграф 6

 

Член 13, параграф 14

Член 20, параграф 3

 

Член 14, параграф 1, първа алинея

Член 13, параграф 8, първа алинея

 

Член 14, параграф 1, втора алинея

 

Член 14, параграф 1, трета алинея

Член 13, параграф 8, втора алинея

 

Член 14, параграф 1, четвърта алинея

Член 13, параграф 8, трета алинея

 

Член 14, параграф 1a

Член 55, параграфи 1 и 2

 

Член 14, параграф 2

Член 12, параграф 5

 

Член 14, параграф 3

Член 10, параграф 1

 

Член 14, параграф 4

Член 13, параграф 9

 

Член 15

Член 14

 

Член 15а

 

Член 16, параграфи 1, 2 и 3

Съответно член 16, параграфи 1, 2 и 3

 

Член 16, параграф 3, трета алинея

Член 65, параграф 3, трета алинея

 

Член 16, параграф 4

Член 16, параграф 4

 

Член 17

 

Член 17а

Член 17

 

Член 18

Член 20

 

Член 19

Член 21

 

Член 20

Член 22

 

Член 21

Член 23

 

Член 21а, параграфи 1 и 2

Член 24

 

Член 21а, параграф 3, втора алинея

Член 15, параграф 1

 

Член 22

Член 25

 

Член 23

Член 26

 

Член 23а, параграф 1, първа и втора алинея

Член 27, параграф 1

 

Член 23а, параграф 2

Член 27, параграф 2

 

Член 24, параграф 1, букви a), б), в), г), д), ж), и), ѝ) и к)

Съответно член 28, параграф 1, букви а), б), в), г), д), е), ж), з) и и)

 

Член 24, параграф 1, букви е) и з)

 

Член 24, параграф 2, първа алинея

Член 28, параграф 2

 

Член 24, параграф 2, втора алинея

Член 28, параграф 3

 

Член 26, параграфи 1, 3 и 4

Съответно член 30, параграфи 1, 3 и 4

 

Член 26, параграф 2, букви а), б), в), е) и з)

Съответно член 30, параграф 2, букви а), б), в), ж) и з)

 

Член 26, параграф 2, букви г), д) и ж)

 

Член 27, параграф 1, първа алинея, първо изречение

Член 31, параграф 1, първа алинея

 

Член 27, параграф (1), първа алинея, второ изречение, букви a), б) и в)

Член 31, параграф 2

 

Член 27, параграф 1, втора и трета алинея

Член 31, параграф 1, втора и трета алинея

 

Член 27, параграфи 3 и 4

Член 31, параграфи 3 и 4

 

Член 28

Член 32

 

Член 29

Член 33

 

Член 30, параграф 1, първа и втора алинея, параграф 2, 3 и 4

Съответно член 34, параграф 1, 2, 3 и 6

 

Член 30, параграф 1, трета алинея

 

Член 31

Член 37

 

Член 31а

Член 38

 

Член 31б

Член 39

 

Член 32

Член 35

 

Член 33, параграф 1

 

Член 33, параграфи 2, 3, 4 и 5

Съответно член 40, параграфи 1, 2, 3 и 4

 

Член 33а

 

Член 33б

 

Член 33в

 

Член 34, параграф 1, първa алинея

Член 41, параграф 1, първa алинея

 

Член 34, параграф 1, втора алинея

 

Член 34, параграф 2

Член 41, параграф 2

 

Член 35, параграф 1

Член 42, параграф 1, първа алинея

 

Член 35, параграф 2, буква a)

Член 42, параграф 1, вторa алинея

 

Член 35, параграф 2, буква б), първа алинея, първо до четвърто тире

Член 42, параграф 2, първа алинея, букви а) до г)

 

Член 35, параграф 2, буква б), втора алинея

Член 42, параграф 2, вторa алинея

 

Член 35, параграф 2, буква в), първо и второ тире

Съответно член 42, параграф 3, букви a) и б)

 

Член 36

Член 43

 

Член 37

Член 44

 

Член 38

 

Член 39

Член 45

 

Член 40

 

Член 41, букви a), б), в) и г)

Член 47, параграфи 1, 2, 3 и 4

 

Член 42

Член 48

 

Член 43

Член 49

 

Член 44, параграфи 1, 1а и 2

Съответно член 50, параграфи 1, 2 и 3

 

Член 45, параграфи 1, 1а, 1б, 2, 3 и 4

Съответно член 51, параграфи 1, 2, 3, 4, 5 и 6

 

Член 46

Член 52

 

Член 47, параграфи 1, 1а, 2, 3, 4 и 5

Съответно член 53, параграфи 1, 2, 3, 4, 5 и 6

 

Член 48

Член 54

 

Член 49, параграф 1

Член 56, параграф 1

 

Член 49, параграф 2

 

Член 19, параграф 1, трета алинея

Член 49, параграф 3

Член 56, параграф 2

 

Член 50, параграфи 1, 2 и 3

Съответно член 57, параграфи 1, 2 и 3

 

Член 50, параграф 5

 

Член 50, параграф 7

Член 75, параграф 1

 

Член 51, параграф 1

Член 58

 

Член 51, параграф 2a

Член 57, параграф 2

 

Член 51, параграф 3

 

Член 52

Член 59

 

Член 53, първa и вторa алинея

Член 60

 

Член 53, трета и четвърта алинея

Член 57, параграф 2

 

Член 54

Член 61

 

Член 54а

 

Член 54б

Член 62

 

Член 57, параграф 1

Член 63, параграф 1

 

Член 57, параграф 2

Член 63, параграф 2

 

Член 57, параграф 3, първа алинея

Член 63, параграф 3

 

член 57, параграф 3, втора алинея

Член 75, параграф 1

 

Член 57, параграф 4

Член 63, параграф 4

 

Член 58

Член 64

 

Член 59

Член 65

 

Член 60

Член 66

 

Член 61

Член 67

 

Член 62

Член 68

 

Член 63

 

Член 64

 

Член 65, параграфи 1, 2а, 3, 4 и 5

Съответно член 70, параграфи 1, 2, 3, 4 и 5

 

Член 66, параграф 1

Член 70, параграф 8 и член 71, параграф 1

 

Член 66, параграф 2

Член 70, параграф 6

 

Член 66, параграфи 2а и 2б

Съответно член 71, параграфи 2 и 3

 

Член 66, параграф 3, първа и трета алинея

Член 71, параграф 4

 

Член 66, параграф 3, втора алинея

Член 70, параграф 7, първо изречение

 

Член 66, параграфи 4 и 5

Съответно член 71, параграфи 5 и 6

 

Член 67, параграф 1

Член 70, параграф 8 и член 72, параграф 1

 

Член 67, параграф 2

Член 72, параграф 2

 

Член 68

Член 73

 

Член 69

Член 74

 

Член 70

Член 76

 

Член 71

Член 77

 

Член 71а

Член 78

 

Член 71б

Член 79

 

Член 72

Член 75, параграф 2

 

Член 73, параграфи 1, 3 и 4

Съответно член 80, параграфи 1, 2 и 3

 

Член 73, параграфи 5, 6 и 7

 

Член 73а, параграфи 1, 2, 2а, 2б, 3 и 4

Съответно член 81, параграфи 1, 2, 3, 4, 5 и 6

 

Член 74

Член 82

 

Член 75

Член 83

 

Член 76

Член 84

 

Член 77

 

Член 78

Член 85

 

Член 80

 

Член 81

 

Приложение I

Приложение II