2.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1121/2009 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2009 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане на земеделски производители, посочени в дялове IV и V от посочения регламент

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (1), и по-специално член 29, параграф 4, буква a), член 87, параграф 4, член 89, параграф 2, член 91, параграф 2, член 101, параграф 2, втора алинея, член 103, параграф 1, член 142, букви в), д), р) и т) и член 147 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 73/2009 се отменя и заменя Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) № 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001 (2). Правилата за прилагане на схемите за подпомагане, посочени в дялове IV и IVa от Регламент (ЕО) № 1782/2003, са установени с Регламент (ЕО) № 1973/2004 на Комисията от 29 октомври 2004 г. за създаване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане, посочени в дял IV и в дял IVa от посочения регламент и по отношение на използването на земята, която е била оставена под угар за целите на производството на сурови материали (3). Необходимо е Регламент (ЕО) № 1973/2004 да бъде адаптиран към промените, въведени с Регламент (ЕО) № 73/2009, и по-специално към промените, посочени в дял IV и в глави 2 и 4 на дял V от него. За по-голяма яснота и опростяване Регламент (ЕО) № 1973/2004 следва да се отмени и замени с нов регламент.

(2)

С цел да се осигури ефективното администриране на схемите, посочени в дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, плащанията, които се предоставят по някои от посочените схеми, следва да бъдат ограничени до минималeн размер на площите („плащане на базата на площ“). Следва да се определи минималният размер на площите, като се отчитат конкретнитe размери на стопанствата в някои държави-членки и специфичните условия за някои видове производство.

(3)

Следва да не се допуска засяването на земя с единствената цел да се спазят условията за допустимост за получаване на плащания на базата на площ. Следва да бъдат уточнени някои условия по отношение на сеитбата и отглеждането на културите, по-специално по отношение на протеиновите култури, ориза, плодовете и зеленчуците. Следва да се спазват местните стандарти, с цел да се отрази разнообразието на селскостопанските практики в рамките на Общността.

(4)

Следва да се разрешава подаването на само едно заявление за плащане на базата на площ по отношение на който и да било парцел, който е бил култивиран през дадена година, с изключение на случаите, когато помощта се отнася до производството на семена. Плащания на базата на площ могат да се отпускат и за култури, които се субсидират по схеми, попадащи в обхвата на структурните или екологичните политики на Общността.

(5)

Съгласно схемите за подпомагане се предвижда, че когато площите, количеството или броят на животните, за които са заявени помощи, надвишават максималните граници, то площта, количеството или броят, за които са заявени помощи, се намаляват пропорционално за съответната година. Следователно е целесъобразно да се установят условията и крайните срокове за обмен на информация между Комисията и държавите-членки с цел да бъде информирана Комисията относно площите, количествата или бройките, за които са били изплатени помощи.

(6)

Условията за плащане, както и изчислението на специфичното плащане за култура — ориз, зависят не само от базовата площ или от площите, определени в член 75 от Регламент (ЕО) № 73/2009 за всяка държава-членка производител, но също така и от евентуалното подразделяне на тези площи на базови подплощи, както и от обективните критерии, които всяка държава-членка е избрала, за да осъществи това подразделяне, от условията, при които се обработват култивираните парцели, и от минималния размер на площите. В резултат на това следва да бъдат определени подробни правила относно установяването, управлението и условията за отглеждане, които се прилагат по отношение на базовите площи и базовите подплощи.

(7)

Констатирането на евентуално надвишаване на базовите площи, посочено в член 76 от Регламент (ЕО) № 73/2009, води до намаляване на специфичното плащане за култура — ориз. С цел да се определят условията за изчисляване на едно такова намаление, следва да бъдат дефинирани критериите, които трябва да бъдат взети под внимание, както и приложимите коефициенти.

(8)

Последващият контрол на извършените плащания във връзка със специфичното плащане за култура — ориз предполага, че на Комисията е била изпратена определена информация, свързана с култивирането на базовите площи и базовите подплощи. За тази цел следва да се определи подробната информация, която държавите-членки трябва да съобщят на Комисията, както и крайните срокове за такива съобщения.

(9)

В членове 77 и 78 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда помощ за земеделските производители, произвеждащи картофи, предназначени за производството на картофено нишесте, които са предмет на договор за отглеждане и са в рамките на квотата, установена с Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (4). Поради това следва да бъдат определени условията за отпускане на помощта и, когато това е приложимо, да се направи позоваване на съществуващите разпоредби по отношение на квотната система, предвидена в Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(10)

Следва да се установят стандарти за сладките лупини, както и тестове за определяне дали една проба от лупини е сладка или не.

(11)

В някои региони протеиновите култури традиционно се сеят смесено със зърнени култури по агрономически причини. Така получената реколта се състои предимно от протеинови култури. За целите на отпускането на премия за протеинови култури, площите, които се засяват по този начин, следва да се считат за площи, засети с протеинови култури.

(12)

В интерес на ефективността и доброто управление на схемата за подпомагане за черупковите плодове, отпусканата помощ на базата на площ не следва да се използва за финансиране на периферни насаждения или единични дръвчета. Поради това следва да се определи минимален размер на парцела и минимална плътност на дръвчетата в специализираната овощна градина.

(13)

В член 87 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда възможността за отпускане на директна помощ за производството на един или повече видове семена. Посочената помощ може да се отпуска само за производството на базови семена или сертифицирани семена и тези продукти следва да бъдат ясно дефинирани чрез позоваване на директивите относно сертифицирането и предлагането на семена на пазара: Директива 66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от фуражни култури (5), Директива 66/402/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от зърнени култури (6) и Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури (7).

(14)

За да могат да бъдат извършвани проверки, базовите семена и сертифицираните семена следва да се произвеждат по силата на сключени договори за отглеждане или на декларации за отглеждане, които да бъдат прикрепени към единното заявление, а предприятията за производство и селекция на семена следва да бъдат официално одобрени или регистрирани.

(15)

По силата на приложение ХIII към Регламент (ЕО) № 73/2009 помощта за производство се изплаща за базови и сертифицирани семена от сортовете на Cannabis sativa L. със съдържание на тетрахидроканабинол, ненадвишаващо 0,2 %. С цел да се осигури единно прилагане в рамките на Общността на правилата за отпускане на помощта, допустимите за подпомагане сортове на Cannabis sativa L. следва да бъдат сортовете, определени като отговарящи на условията за директни плащания в съответствие с член 39 oт Регламент (ЕО) № 73/2009.

(16)

В дял IV, глава 1, раздел 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда специфично плащане за култура — памук. Следва да бъдат определени подробни правила за прилагане на посочената схема. Правилата следва да обхващат одобряването на земя, подходяща за производство на памук, и одобряването на сортовете. Освен това следва да се създаде критерий, дефиниращ понятието „сеитба“. Определянето от държавите-членки на минимална плътност на засаждане върху тези земи, основана на почвено-климатичните условия и конкретните регионални характеристики, трябва да бъде обективен критерий за определяне дали сеитбата е извършена правилно или не.

(17)

Държавите-членки следва да одобряват междубраншовите организации за производство на памук въз основа на обективни критерии, свързани с техния мащаб и вътрешна организация. Мащабът на една междубраншова организация следва да се определя, като се отчита изискването към членуващото в нея предприятие за омаганяване да е в състояние да приеме доставката на достатъчни количества неомаганен памук.

(18)

За да се избегнат усложнения при управлението на схемата за помощи, един производител не може да членува в повече от една междубраншова организация. По същата причина, ако производител, който е член на междубраншова организация, се задължи да доставя памука, който е произвел, той следва да го доставя само на предприятие за омаганяване, което е член на същата организация.

(19)

Схемата за помощи за памук изисква от държавите-членки да изпращат на своите производители определена информация относно отглеждането на памук, като например одобрените сортове, обективните критерии за одобряване на земята и минималната плътност на засаждане. За да информира своевременно земеделските производители, държавата-членка следва да им изпрати тази информация до определена дата.

(20)

В дял IV, глава 1, раздели 8 и 9 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда, че помощите за плодове и зеленчуци се предоставят, при условие че сключен договор за преработка. За тази цел е целесъобразно да се изисква да бъде сключен договор за съответните селскостопански суровини между одобрен първи преработвател, от една страна, и производител или призната организация на производители, представляваща производителя, или — при преходните плащания за плодове и зеленчуци и преходното плащане за меки плодове — одобрен изкупвач, представляващ производителя, от друга страна.

(21)

С оглед да се гарантира, че суровината, обект на преходните плащания за плодове и зеленчуци и преходното плащане за меки плодове, е окончателно преработена, целесъобразно е да се въведе система за одобряване на първи преработватели и изкупвачи. Такива одобрени оператори следва да спазват минималните изисквания и да бъдат санкционирани в случай на неспазване на задълженията си съгласно подробните правила, които се определят на национално равнище от компетентните органи.

(22)

С цел да могат да управляват подходящо финансовия пакет за преходни плащания за плодове и зеленчуци, държавите-членки следва да определят в началото на годината индикативен размер на помощта на хектар, а преди началото на периода на плащане — окончателния размер на помощта на хектар.

(23)

Необходимо е да бъдат определени критериите за допустимост за премиите за овце и кози, предвидени в дял IV, глава 1, раздел 10 от Регламент (ЕО) № 73/2009, и по-специално изискваните условия.

(24)

В член 101, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда отпускането на премия за земеделските производители, които произвеждат козе месо, в определени райони на Общността. Следователно е необходимо да се определят въпросните райони в съответствие с критериите, заложени в посочената разпоредба.

(25)

По силата на член 102, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 земеделски производители, чиито стопанства съдържат не по-малко от 50 % площи, използвани за селско стопанство, които се намират в необлагодетелствани райони, могат да получат право на допълнителна премия. В член 101, параграф 2 са посочени специфичните географски зони, в които земеделските производители, които произвеждат козе месо, отговарят на необходимите условия, за да получават премията за кози. Следва да се предвидят разпоредби за подаване на декларация от страна на земеделските производители, които отговарят на посочените критерии, с която те да доказват, че не по-малко от половината от площите, които те използват за селскостопанско производство, се намират в необлагодетелствани райони или в райони, които дават право на получаване на премията за кози.

(26)

За целите на контрола върху допустимостта по отношение на правилното равнище на премията за овце майки, държавите-членки следва да съставят списък на земеделските производители, които предлагат на пазара овче мляко или продукти, произведени от овче мляко.

(27)

С цел прилагане на системата на индивидуалните ограничения, въведена с членове 104, 105 и 106 от Регламент (ЕО) № 73/2009, съществуващите административни правила могат да продължат да се прилагат по отношение по-специално на използването на безвъзмездно получените права, използването на нормалните права, включително и минимално използване, временното преотстъпване и прехвърляне на права, уведомяването за промени на индивидуалните тавани и прехвърлянето на права посредством националния резерв. Някои от тези правила са специфични разпоредби за извънредни и надлежно обосновани обстоятелства, като например по отношение на използването на правата, дребните земеделски производители и земеделските производители, които участват в програми за екстензификация и схеми за ранно пенсиониране, а за целите на прехвърлянията — наследяването на права за премии и случаите на земеделски производители, които използват само публична или колективно притежавана земя за паша.

(28)

Комисията следва да следи новите разпоредби, затова е необходимо тя да получава от държавите-членки необходимата ѝ основна информация по отношение на прилагането на правилата относно премиите.

(29)

Ако това е приложимо, на Комисията следва да се изпраща подробна информация относно националните правила за допълнителните плащания и прилагането им.

(30)

В дял IV, глава 1, раздел 11 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвиждат плащания за говеждо и телешко месо. Необходимо е да бъдат определени критериите за допустимост, и по-специално условията, които се изискват за тези плащания.

(31)

Следва да се предвидят разпоредби административният документ, посочен в член 110, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, да се съставя и издава на национално равнище. С цел да се вземат предвид особените административни и контролни условия в държавите-членки, следва да бъдат разрешени различни форми на административния документ.

(32)

В член 110, параграф 3, буква а) и член 116, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда период на задържане като условие за отпускане на специалната премия и на премията за клане. Следователно е необходимо посоченият период да се определи и конкретизира количествено.

(33)

Разпоредбите по отношение на отпускането на специалната премия при клането следва да бъдат в съответствие с разпоредбите за отпускане на премията за клане. Следва да се посочат видовете документи, които трябва да придружават животното до клането, експедицията или износа. С цел да се вземат предвид специфичните черти на начина на предоставяне на премията при клане, следва да се определят възрастовите условия за воловете и начинът на представяне на кланичния труп за възрастните животни от рода на едрия рогат добитък.

(34)

Следва да се дефинира понятието за крава с бозаещо теле, заложено в член 111 от Регламент (ЕО) № 73/2009. В това отношение следва да се отглеждат същите породи като посочените в Регламент (ЕО) № 2342/1999 на Комисията от 28 октомври 1999 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо по отношение на схемите за премии (8). Освен това могат да продължат да се прилагат съществуващите основни изисквания, по-специално по отношение на средния млеконадой и допълнителната национална премия.

(35)

Могат да продължат да се прилагат съществуващите административни правила, по-специално по отношение на индивидуалните тавани, уведомленията по отношение на индивидуалните тавани и националния резерв, безвъзмездно получените права, използването на правата, прехвърлянето и временното преотстъпване на права, и по отношение на прехвърлянията посредством националния резерв.

(36)

Въз основа на информацията, с която разполага, Комисията следва да определи кои държави-членки отговарят на условията за прилагане на специалната схема, заложена в член 115 от Регламент (ЕО) № 73/2009. Следва да се посочат и специалните разпоредби за отпускане на премията.

(37)

Следва да се предвидят специфични разпоредби за прилагане на правилата относно периодите, датите и времевите ограничения по отношение на периода на задържане.

(38)

В интерес на опростяването заявлението за отпускане на помощи за животни, предвидено в интегрираната система, следва да бъде разглеждано и като заявление за получаване на премии за клане, при условие че съдържа всички елементи, които са необходими да се обоснове изплащането на премията, както и при условие че животното е заклано в същата държава-членка или в друга държава-членка, или е било изнесено.

(39)

Следва да бъде възможно да се използва компютризираната база данни, посочена в Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (9), с цел да се улесни управлението на премията за клане, при условие че съответната държава-членка счита, че базата данни предлага достатъчни гаранции по отношение на точността на данните, които се съдържат в нея, за целите на изплащането на премии.

(40)

Премията за клане при телетата се отпуска само при условие, че те са под определено максимално тегло. Поради това следва да бъде определено стандартно представяне на кланичния труп, за което да се отнася максималното тегло.

(41)

За да се гарантира, че земеделските производители получават плащанията си възможно най-бързо, следва да се предвидят разпоредби за отпускане на аванси. Въпреки това, с оглед на прилагането на националните или регионалните тавани, следва да се вземат мерки, за да се гарантира, че авансовото плащанене надвишава окончателното плащане. Поради това следва да се приемат разпоредби, които да позволят на държавите-членки да намалят процента на авансовите плащания за схемите за премиране, за които се прилагат такива тавани.

(42)

Необходимо е да се фиксира датата, на която ще се определят елементите, които ще се вземат предвид при прилагането на схемата за специалната премия и на схемата за премията за крави с бозаещи телета. С цел да се осигури стабилна и приемствена администрация, като правило тази дата следва да бъде датата на подаване на заявленията. По отношение на специалната премия, изплащана при клането, следва да се определят специални правила, за да се избегнат прехвърляния от една година в друга с цел получаване на по-високи премии. По отношение на премията за клане, датата на заколването или на износа е по-добра индикация за това дали въпросните операции действително са били извършени.

(43)

В съответствие с член 124, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009 и с цел да се избегне обработването на голям брой заявления, водещи до изплащане на много малки суми за едно стопанство, България, Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния и Словакия са поискали разрешение да определят минималния размер на допустимата за подпомагане площ за едно стопанство на равнища, по-високи от 0,3 ha.

(44)

Новите държави-членки по смисъла на член 2, буква ж) от Регламент (ЕО) № 73/2009, прилагащи схемата за единно плащане на площ, са направили оценка на частта от своята използвана земеделска площ, която се поддържа в добро селскостопанско състояние към 30 юни 2003 г., и са предложили да я коригират в съответствие с минималния размер на допустимата за подпомагане площ за едно стопанство.

(45)

В член 132 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда възможността в новите държави-членки директните помощи, които се изплащат на един земеделски производител, да бъдат допълвани, което е обект на разрешение от страна на Комисията. Следва да се определят общите условия за прилагане на тази възможност.

(46)

Като се вземат предвид специфичните разпоредби относно помощите за енергийни култури, предвидени в дял IV, глава 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, и схемата за оставяне на земи под угар, предвидена в дял IV, глава 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, по-специално за многогодишните култури, и за да бъдат освободени земеделските производители и преработвателите от ненужната административна тежест след премахването на тази помощ, е целесъобразно да се установят някои преходни правила за плавното ѝ премахване и за освобождаване на гаранциите, депозирани от изкупвачите и преработвателите.

(47)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за директните плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБХВАТ И ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се определят подробни правила за прилагане на следните схеми за подпомагане, предвидени в дял IV, глава 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009:

a)

специфично плащане за култура — ориз, предвидено в раздел 1 на посочената глава;

б)

помощи за производители на картофи за нишесте, предвидени в раздел 2 на посочената глава;

в)

премия за протеинови култури, предвидена в раздел 3 на посочената глава;

г)

плащане на площ за черупкови плодове, предвидено в раздел 4 на посочената глава;

д)

помощ за семена, предвидена в раздел 5 на посочената глава;

е)

специфично плащане за култура — памук, предвидено в раздел 6 на посочената глава;

ж)

преходни плащания за плодове и зеленчуци и преходно плащане за меки плодове, предвидени в раздели 8 и 9 на посочената глава;

з)

премии в сектора на овчето и козето месо, предвидени в раздел 10 на посочената глава;

и)

плащания за говеждо и телешко месо, предвидени в раздел 11 на посочената глава.

2.   С настоящия регламент се определят подробни правила за прилагане на следните схеми за подпомагане, предвидени в дял V от Регламент (ЕО) № 73/2009:

a)

схема за единно плащане на площ (СЕПП), предвидена в глава 2 на посочения дял;

б)

допълнителни национални директни плащания, предвидени в глава 4 на посочения дял;

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, дадени в член 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, член 2 от Регламент (ЕО) № 1120/2009 на Комисията (10) и член 2 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията (11).

По-специално определението на дървесни култури с кратък цикъл на ротация, дадено в член 2, буква н) от Регламент (EО) № 1120/2009, се прилага mutatis mutandis във връзка със СЕПП.

Член 3

Кумулиране на плащанията на базата на площ

През дадена година не може да се подава повече от едно заявление за плащане на базата на площ, включено в приложение I към Регламент (ЕО) № 73/2009, по отношение на който и да било култивиран парцел.

Член 4

Уведомления относно подадените от земеделските производители заявления и извършените плащания

1.   Държавите-членки съобщават на Комисията следната информация по електронен път, като използват формуляра, който им е предоставен от Комисията:

a)

в срок най-късно до 1 септември на съответната година:

i)

общата площ, за която е поискана помощ, в случай на:

специфично плащане за култура — ориз, предвидено в член 73 от Регламент (ЕО) № 73/2009,

премия за протеинови култури, предвидена в член 79 от Регламент (ЕО) № 73/2009,

плащане на площ за черупкови плодове, предвидено в член 82 от Регламент (ЕО) № 73/2009, с разбивка по категории дървета с черупкови плодове,

специфично плащане за култура — памук, предвидено в член 88 от Регламент (ЕО) № 73/2009,

схемата за единно плащане на площ (СЕПП), предвидена в член 122 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

ii)

общия брой заявления, в случай на премии за овце и кози, предвидени в член 99 от Регламент (ЕО) № 73/2009, с разбивка по вид женско животно и вид премия;

б)

в срок най-късно до 15 октомври на съответната година, общата определена площ в случай на премията за протеинови култури, предвидена в член 79 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

в)

в срок най-късно до 31 януари на следващата година:

i)

общата определена площ, използвана за изчисляване на коефициента на намаление в случай на:

специфично плащане за култура — ориз, предвидено в член 73 от Регламент (ЕО) № 73/2009, с разбивка по базови площи и базови подплощи,

плащане на площ за черупкови плодове, предвидено в член 82 от Регламент (ЕО) № 73/2009, с разбивка по категории дървета с черупкови плодове,

специфично плащане за култура — памук, предвидено в член 88 от Регламент (ЕО) № 73/2009,

схемата за единно плащане на площ (СЕПП), предвидена в член 122 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

ii)

общия брой мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, за които е било подадено заявление за специалната премия, предвидена в член 110 от Регламент (ЕО) № 73/2009, с разбивка по възрастова група и вид животно (бик или вол);

iii)

общия брой крави, за които е било подадено заявление за премията за крави с бозаещи телета, предвидена в член 111 от Регламент (ЕО) № 73/2009, с разбивка по схемите, посочени в член 111, параграф 2, букви а) и б);

г)

в срок най-късно до 31 март на следващата година — общия брой животни, за които е било подадено заявление за премията за клане, предвидена в член 116 от Регламент (ЕО) № 73/2009, като се посочва дали животните са били заклани или изнесени, с разбивка по вид животно (телета, възрастни животни);

д)

в срок най-късно до 31 юли на следващата година — общото количество, за което е действително изплатена помощта в случай на помощ за семена, предвидена в член 87 от Регламент (ЕО) № 73/2009, по видове семена, изброени в приложение ХIII към Регламент (ЕО) № 73/2009.

2.   В предвидените в параграф 1 уведомления площите се изразяват в хектари с точност до два знака след десетичната запетая; количествата се изразяват в тонове с точност до три знака след десетичната запетая.

3.   Когато информацията, която се изисква по параграф 1, се променя, по-специално като резултат от проверки или корекции или качествени изменения на предишни цифри, актуализираната информация се съобщава на Комисията в рамките на един месец след настъпването на промяната.

ДЯЛ II

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ДЯЛ IV OТ РЕГЛАМЕНТ (EО) № 73/2009

ГЛАВА 1

Общи разпоредби

Член 5

Специфични изисквания относно минималните площи и сеитбата и отглеждането

1.   Специфичното плащане за култура — ориз, премията за протеинови култури, помощта за семена и плащанията за плодове и зеленчуци, посочени в член 1, параграф 1, букви a), в), д) и ж), се предоставят само за площите, за всеки вид култура, за които е било подадено заявление за помощ за не по-малко от 0,3 хектара. Освен това площта на всеки култивиран парцел трябва да надвишава минималния размер, определен от държавата-членка, в рамките на ограничението, предвидено в член 13, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1122/2009.

В случая на Малта директните плащания, посочени в член 1, параграф 1, букви а), в), д) и ж), се отпускат само за площите, за всеки вид култура, за които е било подадено заявление за помощ за не по-малко от 0,1 хектара, като площта на всеки култивиран парцел надвишава минималния размер, определен от държавата-членка, в рамките на ограничението, предвидено в член 13, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1122/2009.

В случая на Гърция преходните плащания за плодове и зеленчуци, посочени в член 1, параграф 1, буква ж), се отпускат само за площите, за всеки вид култура, за които е било подадено заявление за помощ за не по-малко от 0,1 хектара, като площта на всеки култивиран парцел надвишава минималния размер, определен от държавата-членка, в рамките на ограничението, предвидено в член 13, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1122/2009.

В случая на България, Латвия, Унгария и Полша плащанията за меки плодове, посочени в член 1, параграф 1, буква ж), се отпускат само за площите, за всеки вид култура, за които е било подадено заявление за помощ за не по-малко от 0,1 хектара, като всеки култивиран парцел надвишава минималния размер, определен от държавата-членка, в рамките на ограничението, предвидено в член 13, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1122/2009.

2.   Минималният размер на парцелите, които отговарят на условията за плащането на базата на площ, посочено в член 1, параграф 1, буква г), е 0,10 хектара. Въпреки това държавите-членки могат да определят по-висок минимален размер на парцелите въз основа на обективни критерии и като вземат предвид специфичните характеристики на съответните площи.

3.   Специфичното плащане за култура — ориз, премията за протеинови култури и плащанията за плодове и зеленчуци, посочени в член 1, параграф 1, букви a), в) и ж), се предоставят само за площи, които са били изцяло засети или засадени и за които са били приложени всички нормални практики за култивиране в съответствие с местните стандарти.

Член 6

Коефициенти на намаление

Коефициентът на намаление на площите в случаите, посочени в член 76, член 81, параграф 2 и член 84 от Регламент (ЕО) № 73/2009, се определя преди отпускането на плащанията на земеделските производители и най-късно до 31 януари на следващата година въз основа на данните, съобщени в съответствие с член 4, параграф 1, букви б) и в) от настоящия регламент.

ГЛАВА 2

Специфично плащане за култура — ориз

Член 7

Срокове за сеитба

За да бъдат допустими за специфичното плащане за култура — ориз, декларираните площи се засяват в срок не по-късно от:

a)

30 юни преди съответната реколта — за Франция, Италия, Португалия и Испания;

б)

31 май — за останалите държави-членки, производителки на ориз, посочени в член 74, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 8

Коефициент на намаление

Коефициентът на намаление за специфичното плащане за култура — ориз, посочено в член 76 от Регламент (ЕО) № 73/2009, се изчислява в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 9

Уведомления

Държавите-членки могат да преразглеждат всяка година разделението на базовата си площ или площи, определени в член 75 от Регламент (ЕО) № 73/2009, на отделни базови подплощи, както и обективните критерии, на които се базират тези разделения. Те съобщават тази информация на Комисията в срок не по-късно от 15 май преди съответната реколта.

ГЛАВА 3

Помощи за производителите на картофи за нишесте

Член 10

Допустимост на подпомагането

Помощта за картофи, произвеждани за картофено нишесте, предвидена в член 77 от Регламент (ЕО) № 73/2009, се отпуска за картофи, за които има договор за отглеждане, както е предвидено в член 3 от Регламент (ЕО) № 571/2009 на Комисията (12), на базата на нетното тегло на картофите, определено по един от методите, описани в приложение I към Регламент (ЕО) № 2235/2003 на Комисията (13), и на базата на съдържанието на нишесте в доставените картофи в съответствие със ставките, определени в приложение II към същия регламент.

Не се изплаща помощ за картофи, произвеждани за картофено нишесте, чието съдържание на нишесте е по-ниско от 13 %, освен когато се прилага член 5, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 571/2009.

Член 11

Минимална цена

Помощта за картофи, произвеждани за картофено нишесте, се подчинява на изискването да се представи доказателство, че е била изплатена цена, не по-ниска от посочената в член 95а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, при доставката до предприятието в съответствие със ставките, определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 2235/2003.

Прилага се член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 571/2009.

Член 12

Изплащане

1.   Без да се засяга член 29 от Регламент (ЕО) № 73/2009, помощта за картофи, произвеждани за картофено нишесте, се изплаща от държавата-членка, на чиято територия е разположено стопанството, доставящо картофи за производството на картофено нишесте, на всеки земеделски производител — веднага след като всички негови количества за пазарната година са били доставени на предприятието за производство на нишесте, в срок от четири месеца от датата, на която е представено доказателството, посочено в член 11 от настоящия регламент, и са спазени условията, посочени в член 10 от настоящия регламент.

2.   Държавите-членки могат да отпускат авансови плащания, считано от 1 декември на пазарната година, на базата на частта от количеството картофи за нишесте, доставена от всеки земеделски производител на предприятието за производство на нишесте за същата пазарна година. Всяко авансово плащане се отпуска за доставеното количество картофи за нишесте, за които е представено доказателството, посочено в член 11, и за които са спазени условията, посочени в член 10.

ГЛАВА 4

Премия за протеинови култури

Член 13

Сладки лупини

За целите на премията за протеинови култури, предвидена в дял IV, глава 1, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, „сладки лупини“ означава онези сортове лупини, които произвеждат семена, от чийто състав не повече от 5 % са горчиви семена. Съдържанието на горчиви семена се изчислява в съответствие с теста, описан в приложение II към настоящия регламент.

Член 14

Смеси от зърнени култури и протеинови култури

В регионите, в които протеиновите култури традиционно се засяват в смес със зърнени култури, премията за протеинови култури се изплаща по искане на кандидатстващото лице, при условие че то докаже, задоволително за компетентните органи в съответната държава-членка, че протеиновите култури са преобладаващи в сместа.

ГЛАВА 5

Плащане на площ за черупкови плодове

Член 15

Условия за изплащане на помощ от страна на Общността

1.   Само земеделски парцели, засадени с дървета с черупкови плодове и отговарящи на условията, предвидени в параграфи 2 и 3 от настоящия член, към дата, която се определя в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1122/2009, отговарят на условията за плащането на площ, предвидено в член 82 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Когато един парцел е засаден с различни видове дървета с черупкови плодове и помощта е диференцирана за всеки един от видовете, условията за допустимост са изпълнени, ако за поне един от видовете черупкови плодове е спазено изискването за минималния брой дървета на хектар, определен в параграф 2 от настоящия член.

2.   Броят на дърветата, които произвеждат черупкови плодове за един хектар, не може да бъде по-малко от:

i)

125 за лешниците;

ii)

50 за бадемите;

iii)

50 за орехите;

iv)

50 за шамфъстъците;

v)

30 за рожковите.

Въпреки това държавите-членки могат да фиксират по-висока гъстота на дърветата въз основа на обективни критерии и като вземат предвид специфичните характеристики на съответното производство.

3.   В случаите, посочени в параграф 1, втора алинея, размерът на помощта, която се предоставя, е размерът, който съответства на вида на дърветата, за които са спазени условията за допустимост на подпомагането и за които сумата е най-висока.

Член 16

Условия за допустимост за национално подпомагане

Член 15 от настоящия регламент се прилага по отношение на националната помощ, предвидена в членове 86 и 120 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Без да се засягат разпоредбите на член 86 от Регламент (ЕО) № 73/2009 всяка държава-членка може да заложи допълнителни критерии за допустимост за подпомагане, при условие че тези критерии са в съответствие с целите на схемата по отношение на опазването на околната среда, развитието на селските райони и социално-икономическото развитие, и не създават дискриминация между производителите. Държавите-членки въвеждат необходимите разпоредби, за да могат да контролират спазването на тези критерии за допустимост от страна на земеделските производители.

Член 17

Уведомления

1.   Държавите-членки уведомяват Комисията, във всички случаи преди крайната дата за подаване на заявления, определена от тях в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 1122/2009, и не по-късно от:

a)

31 март — по отношение на по-високите равнища на гъстота и критериите, посочени в член 15, параграф 2 от настоящия регламент, както и по отношение на допълнителните критерии, посочени в член 16 от настоящия регламент;

б)

15 май — когато една държава-членка диференцира помощта в съответствие с член 82, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 — по отношение на равнището на плащането на площ за всеки един продукт и/или модифицираната национална гарантирана площ (НГП).

2.   Всяко изменение на информацията, за която следва да се уведомява Комисията съгласно параграф 1, се прилага, считано от следващата година, и се съобщава на Комисията от страна на съответната държава-членка, придружено от обективните критерии, които оправдават такова изменение.

ГЛАВА 6

Помощ за семена

Член 18

Сертифициране на семена

Помощта за семена, предвидена в член 87 от Регламент (ЕО) № 73/2009, се отпуска за производството на базови и официално сертифицирани семена, както са дефинирани в директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО и 2002/57/ЕО, и които са в съответствие със стандартите и условията, заложени в същите директиви, съгласно членове 19—23 от настоящия регламент.

Член 19

Производство на семена

1.   Семената се произвеждат:

a)

по силата на договор за производство, сключен между производителите на семена и предприятията, които произвеждат или селектират семена,

б)

или директно от страна на предприятията, които произвеждат или селектират семена, като такова производство следва да бъде атестирано с декларация за производство.

2.   Предприятията, които произвеждат или селектират семена, посочени в параграф 1, се одобряват или регистрират от страна на държавите-членки. Одобрението или регистрацията от страна на една държава-членка е валидно на цялата територия на Общността.

3.   Предприятията, които произвеждат или селектират семена, или от чието име и за чиято сметка се отглеждат семена в държава-членка, различна от тази, в която са били извършени одобрението или регистрацията, посочени в параграф 2, предоставят, при поискване, на компетентните органи в тази друга държава-членка цялата информация, необходима за проверка на правото за получаване на помощ.

Член 20

Териториална допустимост

Всяка държава-членка отпуска помощ само по отношение на семената, които са били събрани на територията на страната, по време на календарната година, през която започва пазарната година, за която е била определена помощта.

Помощта се отпуска на всички производители на семена при условия, които гарантират равнопоставено третиране на всички бенефициери, независимо от мястото на установяването им в рамките на Общността.

Член 21

Предлагане на семена на пазара

Помощта се отпуска само при условие че семената наистина са били предложени на пазара, с цел сеитба от страна на получателя им, в срок не по-късно от 15 юни на годината след събирането им. Под „предложени на пазара“ се разбира държането им в наличност или на склад, излагането им с цел продажба, предлагането им за продажба, продажбата или доставката им на друго лице.

Член 22

Авансови плащания

Държавите-членки могат да предоставят авансови плащания на производители на семена, считано от 1 декември на годината, за която се отпуска помощта. Това плащане е пропорционално на количеството семена, които вече са продадени за сеитба по смисъла на член 21, при условие че са спазени всички условия, представени в настоящата глава.

Член 23

Сортове коноп

Сортовете коноп (Cannabis sativa L.), които са допустими за подпомагане в съответствие с член 87, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009, са сортовете, посочени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1120/2009 на Комисията.

ГЛАВА 7

Специфично плащане за култура — памук

Член 24

Одобряване на селскостопанска земя за производство на памук

Държавите-членки установяват обективни критерии, въз основа на които се одобрява земя за специфичното плащане за култура — памук, предвидено в член 88 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Критериите се основават на едно или няколко от следните:

a)

селскостопанската икономика на тези региони, ако памукът е основна култура;

б)

почвата и климата на въпросните площи;

в)

управлението на водите за напояване;

г)

ротационните системи и методите на култивация, които са съобразени с околната среда.

Член 25

Одобряване на сортове за сеитба

Държавите-членки одобряват сортове, регистрирани в „Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове“, които са адаптирани към пазарните нужди.

Член 26

Изисквания за допустимост

Площите, посочени в член 89, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, се засяват с минимална плътност на посевите, която се определя от държавата-членка въз основа на почвено-климатичните условия и конкретните регионални характеристики, ако е необходимо.

Член 27

Агрономични практики

Държавите-членки имат право да установят специфични правила за агрономичните практики, които са необходими за поддържането на културите и прибирането на реколтата при обичайните условия на отглеждане.

Член 28

Одобряване на междубраншови организации

1.   Най-късно до 31 декември всяка година държавите-членки одобряват за следващата година всяка междубраншова оганизация за производство на памук, подала молба да засажда памук, която:

a)

покрива обща площ от най-малко 4 000 ha, както е установено от държавата-членка, и отговаря на критериите за одобрение, определени в член 24, и която включва най-малко едно предприятие за омаганяване;

б)

е приела вътрешен правилник за работа, по-специално относно условията за членство и членския внос, съгласно националните и общностните правила и регламенти.

2.   Ако се установи, че одобрена междубраншова организация не спазва критериите за одобрение, предвидени в параграф 1, държавата-членка оттегля одобрението, освен ако съответното неспазване на критерии не бъде коригирано в рамките на разумен срок. Ако планира да оттегли одобрението, държавата-членка съобщава това намерение на междубраншовата организация, заедно с основанията за оттегляне. Държавата-членка позволява на междубраншовата организация да представи своите коментари в рамките на определен период от време. В случай на оттегляне държавите-членки предвиждат прилагане на подходящи санкции.

Земеделски производители, които са членове на одобрена междубраншова организация, одобрението за която е оттеглено в съответствие с първа алинея от настоящия параграф, губят правото на увеличаване на помощите, предвидено в член 92, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 29

Задължения на производителите

1.   Един производител не може да е член на повече от една междубраншова организация.

2.   Производител, който е член на дадена междубраншова организация, доставя своя памук на предприятие за омаганяване, което е член на същата организация.

3.   Участието на производителите в одобрена междубраншова организация трябва да е основано на доброволно членство.

Член 30

Съобщения до производителите

1.   Преди 31 януари на съответната година държавите-членки информират производителите на памук относно:

a)

одобрените сортове; сортовете, одобрени съгласно член 25 след посочената дата, трябва да бъдат съобщени на производителите до 15 март същата година;

б)

критериите за одобряване на земята;

в)

минималната плътност на засаждане на памука, посочена в член 26;

г)

необходимите агрономични практики.

2.   Ако одобрението за даден сорт бъде оттеглено, държавите-членки информират производителите не по-късно от 31 януари за целите на сеитбения сезон през следващата година.

ГЛАВА 8

Преходни плащания за плодове и зеленчуци и преходни плащания за меки плодове

Член 31

Определения

За целите на настоящата глава:

a)

„кандидатстващо лице“ означава всеки земеделски производител, който култивира площите, посочени в членове 96 и 98 от Регламент (ЕО) № 73/2009, с оглед на получаването на помощите, заложени в посочените членове;

б)

„помощ“ означава преходното плащане за плодове и зеленчуци, предвидено в член 96 от Регламент (ЕО) № 73/2009, или преходното плащане за меки плодове, предвидено в член 98 от същия регламент;

в)

„първи преработвател“ означава всеки потребител на земеделска суровина, посочена в членове 96 и 98 от Регламент (ЕО) № 73/2009, който предприема първата преработка на същата с цел получаването на един или повече от продуктите, изброени в член 1, параграф 1, буква й) от Регламент (ЕО) № 1234/2007;

г)

„изкупвач“ означава всяко лице, което сключва договор с кандидатстващо лице по смисъла на буква а) и което закупува за своя сметка поне един от продуктите, посочени съответно в член 54, параграф 2, четвърта алинея или в член 98, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

д)

„призната организация на производители“ означава всяко юридическо лице или ясно обособена част от юридическо лице, което отговаря на изискванията на член 122, член 125а, параграф 1 и член 125б, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и което е признато от съответната държава-членка съгласно член 125б от същия регламент, както и признатите групи производители съгласно членове 125д и 103а от същия регламент.

Член 32

Договор

1.   Без да се засяга приложението от страна на държавите-членки на възможността, предвидена в член 97, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009, договорът за преработка, посочен в член 97, параграф 3 и член 98, параграф 2 от същия регламент, се сключва между одобрен първи преработвател по смисъла на член 33, от една страна, и кандидатстващо лице или призната организация на производители, която го представлява, или одобрен изкупвач по смисъла на член 33, представляващ кандидатстващото лице, от друга страна.

Когато признатата организация на производители действа също и като одобрен първи преработвател, договорът може да бъде под формата на задължение за доставка.

2.   Договорът или задължението за доставка уточнява най-малко следното:

a)

имената и адресите на страните по договора или по задължението за доставка;

б)

съответните видове и засадената площ с всеки от тях;

в)

когато е уместно — ангажимент от страна на кандидатстващото лице да достави на първия преработвател цялата реколта или минималните количества, определени от държавите-членки.

В случаите, когато договорът е сключен между одобрен първи преработвател и призната организация на производители или одобрен изкупвач, представляващ кандидатстващото лице, договорът уточнява също имената и адресите, посочени в буква а), на съответните кандидатстващи лица, както и видовете и засадената площ, посочени в буква б), за всяко от съответните кандидатстващи лица.

Член 33

Одобряване на първите преработватели и изкупвачите

1.   За целите на настоящата глава държавите-членки въвеждат система за одобряване на първите преработватели и изкупвачите, намиращи се на територията им. Те по-специално определят условия за одобрение, които най-малкото гарантират, че:

a)

одобрените първи преработватели и изкупвачи имат административния капацитет за управление на договорите, посочени в член 32;

б)

одобрените първи преработватели имат подходящия производствен капацитет.

2.   Държавите-членки въвеждат процедура за контрол на одобряването.

3.   Одобренията, получени в съответствие с регламенти (ЕО) № 2201/96 (14), (ЕО) № 2202/96 (15) и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета, остават валидни за целите на настоящата глава.

4.   Когато се установи, че одобрен първи преработвател или изкупвач не спазва задълженията, определени в настоящата глава или в националните разпоредби, приети въз основа на нея, или когато одобрен първи преработвател или изкупвач не приема или не улеснява проверките, извършвани от компетентните органи в съответствие с Регламент (ЕО) № 1122/2009, държавите-членки налагат подходящи санкции. Размерът на санкциите се изчислява в зависимост от сериозността на нарушението.

5.   Държавите-членки предоставят обществен достъп до списък с одобрени първи преработватели и изкупвачи най-малко два месеца преди датата, определена съгласно член 11, параграф 2 или член 13, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1122/2009.

Член 34

Размер на помощта за преходни плащания за плодове и зеленчуци

1.   В приложение на член 97, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и преди 15 март на годината, за която се иска помощта, държавите-членки определят и публикуват индикативния размер на помощта на хектар.

2.   В приложение на член 97, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 държавите-членки определят окончателния размер на помощта на хектар въз основа на определената площ.

ГЛАВА 9

Премии в сектора на овчето и козето месо

Раздел 1

Заявления и плащания

Член 35

Заявления и период на задържане

1.   В допълнение към изискванията съгласно интегрираната система за администриране и контрол, предвидена в глава 4 на дял II от Регламент (ЕО) № 73/2009 („интегрираната система“), земеделските производители посочват в своите заявления за получаване на премии за овце майки и кози майки и за получаване на допълнителните премии дали те предлагат на пазара овче мляко или млечни продукти, произведени от овче мляко, по време на годината, за която са поискани премиите.

2.   Заявленията за получаване на премии за овце майки и кози майки и на допълнителните премии се подават до компетентните органи в продължение на един период, определен от съответната държава-членка, започващ не по-рано от 1 ноември преди началото на годината, за която се подават заявленията, и завършващ не по-късно от 30 април след началото на годината, за която се подават заявленията.

3.   Периодът, посочен в член 103, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, по време на който земеделският производител декларира, че ще отглежда в своето стопанство броя овце майки и/или кози майки, за който е била поискана премия (така наречения „период на задържане“), е 100 дни, считано от първия ден след последния ден на периода за подаване на заявленията, посочен в параграф 2.

Член 36

Допустими площи за премията за кози

Критериите, посочени в член 101, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, са изпълнени в районите, изброени в приложение III към настоящия регламент.

Въпреки това държавите-членки проверяват редовно дали тези критерии продължават да са изпълнени във всички райони, изброени в приложение III, в рамките на съответните им територии. След такава оценка държавите-членки уведомяват Комисията за евентуално възникналите нужди за изменения на приложение III в срок най-късно до 31 юли на годината, предхождаща тази, по отношение на която ще се прилагат измененията. В уведомлението се посочват по-специално зоните или частите от тях, изброени в приложение III, които вече не отговарят на критериите, посочени в член 101, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, както и възможните зони, които отговарят на споменатите критерии, но все още не са включени в приложение III към настоящия регламент. За тези потенциални нови зони държавите-членки предоставят на Комисията подробна аргументация за своите предложения.

Член 37

Заявление за допълнителната премия и за премията за кози

1.   За получаване на допълнителната премия или на премията за кози земеделски производител, в чието стопанство поне 50 %, но по-малко от 100 % от използваните земеделски площи се намират в районите, посочени в член 102, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, или в районите, изброени в приложение III към настоящия регламент, подава една или няколко деклараци, в които посочва местонахождението на земята си в съответствие с параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.   Земеделски производител, който е длъжен да подава всяка година декларация за общата използвана земеделска площ в стопанството си при подаване на заявлението за подпомагане, както е предвидено в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, посочва в споменатата декларация използваните за земеделски цели парцели, които се намират в районите, посочени в член 102, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, или в районите, изброени в приложение III към настоящия регламент, според случая.

Земеделски производител, който не е длъжен да подава посочената в първа алинея декларация, подава всяка година специална декларация, като използва, където е необходимо, системата за идентификация на земеделските парцели, предвидена в частта за интегрираната система.

В споменатата специална декларация се посочва местонахождението на всички земи, които земеделският производител притежава, наема или използва под каквато и да било правна форма, като се посочва тяхната площ и конкретно се посочват използваните за земеделски цели парцели, които се намират в районите, посочени в член 102, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, или в районите, изброени в приложение III към настоящия регламент, според случая. Държавите-членки могат да предвидят специалната декларация да бъде включена в заявлението за получаване на премии за овце майки и/или кози майки. Държавите-членки могат също така да изискват специалната декларация да бъде направена върху формуляра/заявлението за кандидатстване за единното плащане.

3.   Компетентният национален орган може да поиска да бъде представен нотариален акт за собственост, договор за наем или писмено споразумение между земеделските производители и, където е уместно, удостоверение от местния или регионалния орган, който е предоставил на съответния производител използваната за земеделски цели земя. В удостоверението се посочва площта на земята, предоставена на производителя, и парцелите, които се намират в районите, посочени в член 102, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, или в районите, изброени в приложение III към настоящия регламент, според случая.

Член 38

Земеделски производители, които практикуват изкарване на животните на лятна паша

1.   В заявленията за премии, подадени от страна на земеделските производители, чиито адреси на регистрация на стопанствата са в един от географските райони, посочени в член 102, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, и които желаят да бъдат считани за допустими за подпомагане с допълнителната премия, се посочват:

a)

мястото или местата, където ще се извършва изкарването на лятна паша през текущата година;

б)

периодът от поне 90 дни, посочен в член 102, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009, и заложен за текущата година.

2.   Заявленията за премии, подадени от земеделските производители, посочени в параграф 1, се придружават от документи, удостоверяващи, че изкарването на лятна паша действително е било извършено, освен в случаите на непреодолима сила или поради влиянието на надлежно обосновани природни обстоятелства, които дават отражение върху живота на стадото, през последните две години, и по-специално от удостоверение от местните или регионалните органи на мястото, където става изкарването на лятна паша, с което се удостоверява, че изкарването на лятна паша действително е било извършено през поне 90 последователни дни.

Когато провеждат административни проверки на заявленията, държавите-членки гарантират, че мястото, което е било посочено като място за изкарване на лятна паша в заявлението за премии, действително се намира в рамките на район, посочен в член 102, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 39

Изплащане на премиите

1.   Премиите се изплащат на земеделските производители на базата на броя овце майки и/или кози майки, които те са отглеждали в стопанството си през целия период на задържане, посочен в член 35, параграф 3.

2.   Премиите се изплащат за животни, които отговарят на условията, предвидени в определенията, посочени в член 100 от Регламент (ЕО) № 73/2009, към крайната дата на периода на задържане.

Член 40

Списък на земеделските производители, които предлагат на пазара овче мляко или млечни продукти, произведени от овче мляко

За всяка година държавите-членки съставят, в срок не по-късно от тридесетия ден от периода на задържане, списък на земеделските производители, които предлагат на пазара овче мляко или млечни продукти, произведени от овче мляко, на базата на декларациите на земеделските производители, посочени в член 35, параграф 1.

Когато съставят списъка, държавите-членки вземат предвид резултатите от проверките, както и от всички други източници на информация, с които разполагат компетентните органи, по-специално информация, получена от преработвателите или дистрибуторите, по отношение на предлагането на пазара от страна на земеделските производители на овче мляко или млечни продукти, произведени от овче мляко.

Член 41

Уведомления

Държавите-членки уведомяват Комисията в срок най-късно до 31 октомври всяка година, по отношение на всички промени в списъка на географските райони, в които се практикува изкарването на лятна паша, посочени в член 102, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и в член 38 от настоящия регламент.

Раздел 2

Ограничения, резерви и прехвърляния

Член 42

Права, които са били получени безвъзмездно

Освен в надлежно обосновани извънредни обстоятелства, когато един земеделски производител е получил безвъзмездно права за получаване на премии от националния резерв, той няма право да прехвърля правата си или временно да ги преотстъпва срещу заплащане в продължение на три години след датата, на която е получил споменатите права.

Член 43

Използване на правата

1.   Земеделски производител, който притежава права, може да ги използва като се възползва сам от тях и/или ги преотстъпва срещу заплащане на други земеделски производители.

2.   Когато един земеделски производител не е използвал минималния процент от правата си, предвиден в параграф 4, по време на всяка една година, частта, която е останала неизползвана, се прехвърля обратно в националния резерв, освен в следните случаи:

a)

в случай на земеделски производители, които имат не повече от 20 права за получаване на премии, когато земеделският производител не е използвал минималния процент от правата си по време на всяка една от две последователни календарни години, към националния резерв се прехвърля само частта, която той не е използвал през последната календарна година;

б)

в случай на земеделски производител, който участва в програма за екстензификация, призната от страна на Комисията;

в)

в случай на земеделски производител, който участва в схема за ранно пенсиониране, призната от страна на Комисията, в която прехвърлянето и/или временното преотстъпване на права не е задължително;

г)

при извънредни и надлежно обосновани обстоятелства.

3.   Временното преотстъпване е само по отношение на цели години и се отнася до поне минималния брой животни, предвиден в член 44, параграф 1. В края на всеки период на временно преотстъпване, който не може да надвишава три последователни години, и освен в случай на прехвърляне на права, земеделският производител следва да си възвърне всички права за себе си и да ги задържи за не по-малко от две последователни години. Ако земеделският производител не се възползва от поне минималния процент от правата си, посочен в параграф 4, по време на всяка една от двете години, държавата-членка, освен при извънредни и надлежно обосновани обстоятелства, отнема и връща в националния резерв, за всяка една година, онази част от правата на земеделския производител, която той не е използвал.

Въпреки това, в случай на земеделски производители, които участват в схеми за ранно пенсиониране, признати от страна на Комисията, държавите-членки могат да предвидят общата продължителност на временното преотстъпване на базата на такива схеми да бъде увеличена.

Земеделските производители, които са взели решение да участват в програма за екстензификация в съответствие с мярката, дефинирана в член 2, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2078/92 на Съвета (16), или в програма за екстензификация в съответствие с членове 22 и 23 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета (17) или в съответствие с член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (18), нямат право да преотстъпват временно и/или да прехвърлят правата си по време на целия период на участието им в програмата. Настоящата разпоредба не се прилага в случаите, в които програмата разрешава прехвърляния и/или временни преотстъпвания на права в полза на земеделски производители, чието участие в мерки, различни от посочените в настоящата алинея мерки, изисква придобиването на права.

4.   Минималният процент на използване на правата за получаване на премии е 70 %.

Въпреки това държавите-членки могат да увеличат посочения процент до 100 %. Те предварително информират Комисията по отношение на процента, който възнамеряват да прилагат.

Член 44

Прехвърляне на права и временно преотстъпване

1.   Държавите-членки могат да заложат, на базата на своите производствени структури, минимален брой права за получаване на премии, които могат да са обект на частично прехвърляне, което не включва прехвърляне и на стопанството. Този минимален брой не може да надвишава 10 права за получаване на премии.

2.   Прехвърлянията на права за получаване на премии и временното преотстъпване на такива права пораждат действие само след като за тях е изпратено уведомление до компетентните органи в държавата-членка от страна на земеделския производител, който прехвърля и/или преотстъпва правата, и от страна на земеделския производител, който получава правата.

Такова уведомяване се извършва в рамките на един краен срок, определен от държавата-членка, но не по-късно от датата, на която свършва периодът за подаване на заявления за получаване на премии в същата държава-членка, освен в случаите, при които прехвърлянето става по силата на наследство. В тези случаи земеделският производител, който получава правата, трябва да бъде в състояние да представи съответните правни документи, за да докаже, че наистина е наследник на покойния земеделски производител.

3.   В случай на прехвърляне на права без да се прехвърля стопанството, броят на прехвърлените права, без компенсации за националния резерв, в никакъв случай не може да бъде по-малък от едно.

Член 45

Промяна на индивидуалния таван

В случай на прехвърляния или временни преотстъпвания на права за получаване на премии, държавите-членки определят нов индивидуален таван и уведомяват засегнатите земеделски производители относно броя на правата за получаване на премии, на които те имат право, в срок не по-късно от 60 дни от последния ден на периода, по време на който производителят е подал своето заявление.

Първата алинея не се прилага в случаите, при които прехвърлянето поражда действие по силата на наследство, както е посочено в член 44, параграф 2, втора алинея.

Член 46

Земеделски производители, които не притежават земята, която обработват

Земеделски производители, които обработват само земя, която е публична или колективна собственост, и които вземат решение да спрат да използват тази земя за пасище и да прехвърлят всичките си права на друг земеделски производител, се третират по същия начин като земеделските производители, които продават или прехвърлят своите стопанства. Във всички други случаи такива земеделски производители се третират по същия начин като земеделските производители, които прехвърлят само своите права за получаване на премии.

Член 47

Прехвърляния посредством националния резерв

Когато държавите-членки предвидят, че прехвърлянето на права ще се извършва посредством националния резерв, те прилагат националните си разпоредби, аналогични на установените в настоящия раздел. Освен това в такива случаи:

a)

държавите-членки могат да предвидят временното преотстъпване да се извършва посредством националния резерв;

б)

в случай на прехвърляне на права за получаване на премии или на временно преотстъпване съгласно буква а), прехвърлянето към резерва поражда действие само след като за него е изпратено уведомление от компетентните органи в държавата-членка до земеделския производител, който прехвърля и/или временно преотстъпва правата си, а прехвърлянията от резерва към друг земеделски производител пораждат действие само след като за тях е изпратено уведомление от компетентните органи до споменатия земеделски производител.

В допълнение, националните разпоредби, посочени в първа алинея, гарантират, че онази част от правата, която не се покрива от член 105, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, трябва да бъде покрита от плащане от страна на държавата-членка, съответстващо на плащането, което би се получило в резултат на директно прехвърляне между земеделските производители, като по-специално се взема предвид тенденцията в производството в рамките на съответната държава-членка. Споменатото плащане се равнява на сумата, която е платил земеделският производител, който е получил еквивалентните права от националния резерв.

Член 48

Изчисляване на индивидуалните ограничения

За целите на първоначалните изчисления и на последващите корекции на индивидуалните ограничения по отношение на правата за получаване на премии се използват само цели числа.

Поради това, когато крайният резултат от аритметическите изчисления не е цяло число, се използва най-близкото цяло число. Когато обаче резултатът от аритметическите изчисления попада точно между две цели числа, се използва по-голямото цяло число.

Член 49

Уведомления

1.   Държавите-членки уведомяват Комисията, в срок до 31 декември всяка година, за изменения на частта от права за получаване на премии, които са били прехвърлени и които следва да се върнат обратно в националния резерв в съответствие с член 105, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, и, когато това е приложимо, за мерките, които са били предприети по силата на член 105, параграф 3 от посочения регламент.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията в срок до 30 април всяка година относно:

a)

броя на правата за получаване на премии, които са били върнати без компенсационни плащания в националния резерв, след прехвърляния на права без съответните прехвърляния на стопанствата по време на предходната година;

б)

броя на неизползваните права за получаване на премии, както са посочени в член 106, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и които са били прехвърлени към националния резерв по време на предходната година;

в)

броя на отпуснатите права по силата на член 106, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 по време на предходната година;

г)

броя на правата за получаване на премии, предоставени на земеделските производители в необлагодетелстваните райони от националния резерв по време на предходната година.

ГЛАВА 10

Плащания за телешко и говеждо месо

Раздел 1

Специална премия

Член 50

Заявления

1.   В допълнение към изискванията на интегрираната система, всяко заявление за директни плащания, посочено в член 19 от Регламент (ЕО) № 73/2009, по отношение на специалната премия, предвидена в настоящата глава, съдържа:

a)

разбивка на броя на животните по възрастова група;

б)

посочване на данни за паспортите или административните документи, придружаващи животните, които са обект на заявлението за подпомагане.

2.   Заявления могат да се подават само по отношение на животни, които към началната дата на периода на задържане, посочен в член 53, са:

a)

в случай на бикове — на възраст не по-малко от седем месеца;

б)

в случай на волове:

i)

на възраст не по-малка от седем месеца и не по-голяма от 19 месеца — в първата възрастова група;

ii)

на възраст не по-малка от 20 месеца — във втората възрастова група.

Член 51

Отпускане на премията

Животни, за които не са изпълнени условията за получаване на специалната премия поради прилагането на пропорционалното намаление, предвидено в член 110, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009, повече не могат да бъдат обект на заявление за същата възрастова група и се счита, че са били обект на изплащането на премията.

Член 52

Паспорти и административни документи

1.   Компетентните органи в държавата-членка гарантират, че паспортите, посочени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1760/2000, или равностойните национални административни документи, посочени в член 110, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, гарантират отпускането на само една премия за едно животно и за една възрастова група.

За тази цел държавите-членки взаимно си съдействат, ако е необходимо.

2.   Държавите-членки могат да предвидят посоченият в параграф 1 национален административен документ да бъде под формата на:

a)

документ, който да придружава всяко животно поотделно;

б)

изчерпателен списък, притежаван и воден от земеделския производител и съдържащ цялата информация, която се изисква от националния административен документ, при условие че съответните животни останат при същия земеделски производител от датата, на която е подадено първото заявление, до датата на предлагането им на пазара с цел клане;

в)

изчерпателен списък, притежаван и воден от централните власти и съдържащ цялата информация, която се изисква от националния административен документ, при условие че държавата-членка или регионът в рамките на държавата-членка, които се възползват от тази възможност, провеждат проверки на място на всички животни, за които е подадено заявление, извършват проверки на движението на споменатите животни и маркират с отличителен знак всяко проверено животно, за което земеделските производители са длъжни да дадат разрешение;

г)

изчерпателен списък, притежаван и воден от централните власти и съдържащ цялата информация, която се изисква от националния административен документ, при условие че държавата-членка предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че премията не се отпуска два пъти по отношение на една и съща възрастова група и при условие че при поискване незабавно предоставя информация по отношение на статуса на премията за всяко животно.

3.   Държавите-членки, които вземат решение да се възползват от една или повече от възможностите, предвидени в параграф 2, своевременно уведомяват Комисията за това и ѝ препращат съответните прилагащи разпоредби.

Член 53

Период на задържане

Продължителността на периода на задържане, посочен в член 110, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009, е два месеца и започва от датата след тази, на която е било подадено заявлението за подпомагане.

Въпреки това държавите-членки могат да предвидят възможност земеделският производител да определи други дати за начало на този период, при условие че те започват не по-късно от два месеца след датата на подаване на заявлението.

Член 54

Регионален таван

1.   Когато прилагането на пропорционалното намаление, предвидено в член 110, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009, дава като резултат брой допустими за подпомагане животни, който е по-малък от цяло число, по отношение на частта от цялото число се отпуска съответстващата част от сумата на единица от премията. За тази цел се взема предвид само първият знак след десетичната запетая.

2.   Когато държавите-членки вземат решение да въведат различни региони, по смисъла на член 109, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009, или да изменят вече съществуващите региони в рамките на своята територия, те информират Комисията за своето решение в срок не по-късно от 1 януари на съответната година, като дават дефиниция на региона и посочват определения таван. Всички последващи изменения се съобщават на Комисията в срок не по-късно от 1 януари на съответната година.

Член 55

Ограничения по отношение на броя на животните за едно стопанство

1.   Когато държавите-членки вземат решение да изменят ограничението от 90 глави добитък за едно стопанство и за една възрастова група, посочено в член 110, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, или да приложат дерогация от него, те информират Комисията в срок не по-късно от 1 януари на съответната календарна година.

Когато освен това държавите-членки определят минимален брой животни за едно стопанство, под който няма да се прилага пропорционално намаление, те информират Комисията в срок не по-късно от 1 януари на съответната календарна година.

2.   Всички последващи изменения по отношение на прилагането на параграф 1 се съобщават на Комисията в срок не по-късно от 1 януари на съответната година.

Член 56

Отпускане на премията при клане

1.   Държавите-членки могат да отпускат специалната премия при клане, както следва:

a)

в случай на бикове — за единствената възрастова група;

б)

в случай на волове — за първата или за втората възрастова група или като се комбинира отпускането на премиите за двете възрастови групи.

2.   Държавите-членки, които вземат решение да отпускат специалната премия при клане в съответствие с параграф 1, предвиждат разпоредби премията да се отпуска също така, когато допустимите за подпомагане животни се изпращат в друга държава-членка или се изнасят за трети държави.

3.   Когато държавите-членки вземат решение да отпускат специалната премия при клане в съответствие с параграф 1 от настоящия член, то настоящият раздел, член 77 и член 78, параграфи 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis по отношение на отпускането на премията.

4.   В допълнение към информацията, посочена в член 78, параграф 1, в заявленията за подпомагане се посочва дали животното е бик или вол и те се придружават от документ, съдържащ необходимите данни за целите на член 52. Споменатият документ е един от следните, по избор на държавата-членка:

a)

паспорт или копие на паспорта, когато използваният тип документ се състои от няколко копия;

б)

копие на паспорта, когато използваният тип паспорт се състои само от едно копие, което трябва да се върне на компетентния орган, посочен в член 6 от Регламент (ЕО) № 1760/2000; в този случай държавата-членка предприема мерки, за да гарантира, че съдържащата се в копието информация съответства на оригинала;

в)

национален административен документ, когато не е налице паспорт, при условията, заложени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1760/2000.

Държавите-членки могат да преустановят прилагането на националния административен документ. В този случай те вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че премията не се отпуска два пъти за една и съща възрастова група за животни, които са били обект на вътреобщностна търговия.

Когато компютризираните бази данни, предвидени в член 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1760/2000, съдържат, задоволително за държавата-членка, необходимата информация, за да се гарантира, че се отпуска само по една премия за всяко животно и всяка възрастова група, не е необходимо заявлението за подпомагане да се придружава от документа, посочен в първа алинея от настоящия параграф.

Чрез дерогация от първата алинея от настоящия параграф, когато държавите-членки прилагат възможността, посочена в член 78, параграф 2, първа алинея, те предприемат необходимите мерки, така че земеделският производител да може да определи животните, за които иска специалната премия.

5.   В случай на бикове, в доказателството за клане се посочва кланичното тегло.

6.   Когато животното е експедирано, доказателството за извършената експедиция се представя чрез декларация от изпращача, в която се посочва държавата-членка на местоназначение на животното.

В този случай заявленията за подпомагане включват:

a)

името и адреса на изпращача (или еквивалентен код);

б)

идентификационния номер на животното;

в)

декларация, че животното е на възраст не по-малко от девет месеца.

Заявленията за подпомагане се подават преди животното да напусне територията на съответната държава-членка, а доказателството за извършената експедиция се представя в рамките на три месеца от датата, на която животното е напуснало територията на съответната държава-членка.

Член 57

Детайли на системата за отпускане на премии

1.   В случаите на прилагане на член 56 и чрез дерогация от член 53, премията се изплаща на земеделски производители, които са отглеждали животните в продължение на период на задържане, не по-кратък от два месеца, и който приключва не по-рано от един месец преди датата на клането или на експедицията или не по-рано от два месеца преди датата на износа.

В случай на волове, изплащането на премията се подчинява на следните правила:

a)

премията по отношение на първата възрастова група се изплаща само ако земеделският производител е отглеждал животното в продължение на период, не по-кратък от два месеца, в периода между 7-месечната и 22-месечната възраст на животното;

б)

премията по отношение на втората възрастова група може да се изплаща само ако земеделският производител е отглеждал животно на възраст не по-малко от 20 месеца в продължение на период, не по-кратък от два месеца;

в)

премиите по отношение на първите две възрастови групи могат да се изплащат заедно само ако земеделският производител е отглеждал животното в продължение на не по-малко от четири поредни месеца, в съответствие с възрастовите изисквания, заложени в букви а) и б);

г)

може да бъде изплатена премия по отношение само на втората възрастова група, ако животното е било експедирано от друга държава-членка след като е навършило 19-месечна възраст.

2.   Кланичното тегло се определя на базата на кланичен труп по смисъла на член 2 от Регламент (ЕО) № 1183/2006 на Съвета (19).

Когато представянето на кланичния труп се различава от посочената дефиниция, се прилагат коригиращите фактори, посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията (20).

Когато клането се извършва в кланица, която няма задължението да прилага скалата на Общността за класификация на кланичните трупове на възрастни животни от рода на едрия рогат добитък, държавите-членки могат да разрешат теглото да се определя на базата на живото тегло на закланото животно. В такива случаи кланичното тегло се счита за равно или по-голямо от 185 килограма, ако живото тегло на закланото животно е било равно или по-голямо от 340 килограма.

Член 58

Уведомления

Държавите-членки уведомяват Комисията преди началото на съответната календарна година по отношение на своето решение и по отношение на всяко изменение на последното, във връзка с прилагането на член 56 и съответните процедури.

Раздел 2

Премия за крави с бозаещи телета

Член 59

Крави от породи за производство на месо

За целите на член 109, буква г) и член 115, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 кравите, които принадлежат към породите животни от рода на едрия рогат добитък, изброени в приложение IV към настоящия регламент, не се считат за крави от порода за производство на месо.

Член 60

Максимална индивидуална квота

1.   Когато държавите-членки вземат решение да променят максималната индивидуална квота от 120 000 килограма, посочено в член 111, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, или да приложат дерогация от него, те информират Комисията в срок най-късно до 1 януари на съответната календарна година.

2.   Всички последващи промени по отношение на прилагането на параграф 1 се съобщават на Комисията в срок най-късно до 31 декември на съответната година.

Член 61

Период на задържане

Продължителността на шестмесечния период на задържане, посочен в член 111, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, започва от датата след тази, на която е било подадено заявлението за подпомагане.

Член 62

Заявления

1.   Без да се засягат изискванията на интегрираната система, когато заявлението за директни плащания, предвидено в член 19 от Регламент (ЕО) № 73/2009, включва заявление за премията, отпускана съгласно член 111, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, заявлението за директни плащания съдържа:

a)

декларация, в която се посочва индивидуалната квота за мляко, която е разполагаема за производителя към 31 март, предхождащ началото на 12-месечния период на прилагане на схемата за такса за свръхпроизводство, който започва по време на съответната календарна година; когато това количество не е известно към датата на подаване на заявлението, количеството се съобщава на компетентния орган във възможно най-кратък срок;

б)

декларация от страна на земеделския производител, че няма да увеличава индивидуалната си квота над количественото ограничение, заложено в член 111, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, по време на 12-месечния период, започващ от датата, на която е подадено заявлението.

Буква б) не се прилага, ако държавата-членка е премахнала количественото ограничение.

2.   Заявленията за премия за крави с бозаещи телета се подават в рамките на един общ период от шест месеца по време на календарната година, който се определя от държавата-членка.

Държавите-членки могат да предвидят различни периоди или дати за подаване на заявления в рамките на този общ период, както и броя на заявленията, които земеделските производители могат да подадат за премията и за една календарна година.

Член 63

Среден млеконадой

Средният млеконадой се изчислява на базата на средните стойности, посочени в приложение V. Въпреки това за целите на споменатото изчисление държавите-членки могат да използват признат от тях документ, който удостоверява средния млеконадой на млечното стадо на земеделския производител.

Член 64

Допълнителна национална премия

1.   Допълнителната национална премия за крави с бозаещи телета, предвидена в член 111, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 73/2009, може да се отпуска само на земеделски производители, които получават за същата календарна година премия за крави с бозаещи телета.

Допълнителните национални премии за крави с бозаещи телета се отпускат само в рамките на ограничението на броя на животните, които са допустими за подпомагане с премия за крави с бозаещи телета, ако е необходимо след прилагане на пропорционалното намаление, заложено в член 115, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009.

2.   Държавите-членки могат да заложат допълнителни условия за отпускането на допълнителната национална премия за крави с бозаещи телета. За всички такива условия те информират Комисията своевременно преди последните да влязат в сила.

3.   В срок най-късно до 31 август на всяка календарна година Комисията взема решение по отношение на това кои държави-членки отговарят на условията, заложени в член 111, параграф 5, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 65

Индивидуален таван

Държавите-членки определят индивидуален таван за всеки земеделски производител в съответствие с член 112, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 66

Уведомления

1.   Държавите-членки уведомяват Комисията в срок до 31 декември всяка година относно:

a)

всички промени по отношение на намалението, посочено в член 113, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009;

б)

когато е приложимо — всички изменения на мерките, предприети съгласно член 113, параграф 3, буква а) от същия регламент.

2.   В срок най-късно до 31 юли на всяка календарна година държавите-членки съобщават на Комисията следната информация по електронен път, като използват формуляра, който им е предоставен от Комисията:

a)

броя на правата за получаване на премии, които са били върнати без компенсаторни плащания в националния резерв вследствие на прехвърляния на права без прехвърляния на стопанства по време на предходната календарна година;

б)

броя на неизползваните права за получаване на премии, както е посочено в член 69, параграф 2, които са били прехвърлени в националния резерв по време на предходната календарна година;

в)

броя на правата, които са били отпуснати по силата на член 114, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 по време на предходната календарна година.

Член 67

Права, които са били получени безвъзмездно

Освен в надлежно обосновани извънредни обстоятелства, когато земеделски производител е получил безвъзмездно права за получаване на премии от националния резерв, той няма право да прехвърля и/или преотстъпва временно правата си през следващите три календарни години.

Член 68

Използване на правата

1.   Земеделски производител, който притежава права, може да ги използва, като се възползва сам от тях и/или ги преотстъпва срещу заплащане на други земеделски производители.

2.   Когато един земеделски производител не е използвал минималния процент от правата си, определен в съответствие с параграф 4, по време на всяка една календарна година, частта, която е останала неизползвана, се прехвърля обратно в националния резерв, освен в следните случаи:

a)

в случай на земеделски производители, които имат не повече от седем права за получаване на премии, когато земеделският производител не е използвал минималния процент от правата си, определен в съответствие с параграф 4, по време на всяка една от две последователни календарни години, частта, която той не е използвал през последната календарна година, се прехвърля към националния резерв,

б)

в случай на земеделски производител, който участва в програма за екстензификация, призната от страна на Комисията,

в)

в случай на земеделски производител, който участва в схема за ранно пенсиониране, призната от страна на Комисията, в която прехвърлянето и/или временното преотстъпване на права не е задължително, или

г)

при извънредни и надлежно обосновани обстоятелства.

3.   Временното преотстъпване е само по отношение на цели календарни години и се отнася до поне минималния брой животни, предвиден в член 69, параграф 1. В края на всеки период на временно преотстъпване, който не може да надвишава три последователни години, и освен в случай на прехвърляне на права, земеделският производител следва да си възвърне всички права за себе си и да ги задържи за не по-малко от две последователни календарни години. Ако земеделският производител не се възползва от поне минималния процент от правата си, определен в съответствие с параграф 4, по време на всяка една от двете години, държавата-членка, освен при извънредни и надлежно обосновани обстоятелства, отнема и връща в националния резерв, за всяка една година, онази част от правата на земеделския производител, която той не е използвал.

Въпреки това, в случай на земеделски производители, които участват в схеми за ранно пенсиониране, признати от страна на Комисията, държавите-членки могат да предвидят общата продължителност на временното преотстъпване на базата на такива схеми да бъде увеличена.

Земеделските производители, които са взели решение да участват в програма за екстензификация в съответствие с мярката, дефинирана в член 2, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2078/92, или в програма за екстензификация в съответствие с членове 22 и 23 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 или в програма за екстензификация в съответствие с член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, нямат право да преотстъпват временно и/или да прехвърлят правата си по време на целия период на участието им в програмата. Настоящата алинея не се прилага в случаите, в които програмата разрешава прехвърляния и/или временни преотстъпвания на права в полза на земеделски производители, чието участие в мерки, различни от посочените в настоящата алинея мерки, изисква придобиването на права.

4.   Минималният процент на използване на правата за получаване на премии е 70 %. Въпреки това държавите-членки могат да увеличат посочения процент до 100 %.

Те предварително информират Комисията относно процента, който възнамеряват да прилагат, и относно всякакви изменения в него.

Член 69

Прехвърляне на права и временно преотстъпване

1.   Държавите-членки могат да заложат, на базата на своите производствени структури, минимален брой права за получаване на премии, които могат да са обект на частично прехвърляне, което не включва прехвърляне и на стопанството. Този минимален брой не може да надвишава пет права за получаване на премии.

2.   Прехвърлянията на права за получаване на премии и временното преотстъпване на такива права пораждат действие само след като за тях е изпратено съвместно уведомление до компетентните органи в държавата-членка от страна на земеделския производител, който прехвърля и/или преотстъпва правата, и от страна на земеделския производител, който получава правата.

Такова уведомяване се извършва в рамките на един краен срок, определен от държавата-членка, но не по-късно от датата на подаване на заявлението за премия от страна на земеделския производител, който получава правата, освен в случаите, при които прехвърлянето става по силата на наследство. В тези случаи земеделският производител, който получава правата, трябва да бъде в състояние да представи съответните правни документи, за да докаже, че наистина е наследник на покойния земеделски производител.

Член 70

Промяна на индивидуалния таван

В случай на прехвърляния или временни преотстъпвания на права за получаване на премии, държавите-членки определят нов индивидуален таван и уведомяват засегнатите земеделски производители относно броя на правата за получаване на премии, на които те имат право, в срок не по-късно от 60 дни от последния ден на периода, по време на който производителят е подал своето заявление.

Първата алинея не се прилага в случаите, при които прехвърлянето поражда действие по силата на наследяване.

Член 71

Земеделски производители, които не притежават земята, която обработват

Земеделски производители, които обработват само земя, която е публична или колективна собственост, и които вземат решение да спрат да обработват тази земя и да прехвърлят всичките си права на друг земеделски производител, се третират по същия начин като земеделските производители, които продават или прехвърлят своите стопанства. Във всички други случаи такива земеделски производители се третират по същия начин като земеделските производители, които прехвърлят само своите права за получаване на премии.

Член 72

Прехвърляния посредством националния резерв

Когато държавите-членки предвидят, че прехвърлянето на права без прехвърляне на стопанството ще се извършва посредством националния резерв в съответствие с член 113, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, те прилагат националните си разпоредби, аналогични на установените в членове 69—71. Освен това в такива случаи:

държавите-членки могат да предвидят временното преотстъпване да се извършва посредством националния резерв;

в случай на прехвърляне на права за получаване на премии или на временно преотстъпване вследствие на прилагането на разпоредбите на първото тире, прехвърлянето към резерва поражда действие само след като за него е изпратено уведомление от компетентните органи в държавата-членка до земеделския производител, който прехвърля и/или временно преотстъпва правата си, а прехвърлянията от резерва към друг земеделски производител пораждат действие само след като за тях е изпратено уведомление от компетентните органи до споменатия земеделски производител.

В допълнение тези разпоредби трябва да гарантират, че от страна на държавата-членка ще бъде извършено плащане по отношение на онази част от правата, която не се покрива от член 113, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, съответстващо на плащането, които би се получило в резултат на директно прехвърляне между земеделските производители, като по-специално се взема предвид тенденцията в производството в рамките на съответната държава-членка. Това плащане се равнява на сумата, която ще бъде поискана от земеделския производител, който ще получи еквивалентните права от националния резерв.

Член 73

Частични права

1.   Когато изчисленията, които следва да се направят съгласно членове 65—72, дават като резултат числа, които не са цели числа, се взема предвид само първият знак след десетичната запетая.

2.   Когато прилагането на разпоредбите на настоящия раздел дава като резултат частични права за получаване на премии, независимо дали става дума за земеделските производители или за националния резерв, тези частични права се акумулират и събират.

3.   Когато един земеделски производител притежава частични права, тези частични права за получаване на премии му носят право да получава само съответстващата част от сумата на премията и, когато това е приложимо, само съответстващата част от сумата на допълнителната национална премия, посочена в член 64.

Член 74

Специална схема за юници

1.   Държавите-членки, които искат да се възползват от възможността, предвидена в член 115, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, информират Комисията за това и същевременно съобщават на Комисията съответните данни, които позволяват да се установи дали са изпълнени условията, посочени в член 115, параграф 1 от същия регламент.

Където е приложимо, съответните държави-членки съобщават и специфичния таван, определен от тях.

Комисията взема решение кои държави-членки отговарят на условията, посочени в член 115, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Решенията, които са в сила към датата на влизане в сила на настоящия регламент, продължават да бъдат в сила.

2.   Държавите-членки, които отговарят на условията, посочени в член 115, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, уведомяват Комисията в срок най-късно до 1 януари на съответната година относно всякакви изменения на специфичния национален таван, определен от тях.

3.   Държавите-членки, които прилагат специалната схема, определят критерии, които да осигурят, че премията се изплаща само на земеделски производители, чиито стада юници са предназначени за увеличаване на стадата с крави. Споменатите критерии могат да включват по-специално възрастови ограничения и/или изисквания по отношение на породния състав. В срок до 31 декември на годината, предхождаща съответната година, държавите-членки информират Комисията относно приетите критерии. Всички последващи изменения се съобщават на Комисията в срок до 31 декември на годината, предхождаща съответната година.

4.   Когато прилагането на пропорционалното намаление, посочено в член 115, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, дава като резултат брой допустими за подпомагане животни, който е по-малък от цяло число, по отношение на частта от цялото число се отпуска съответстващата част от сумата на единица от премията и, където това е приложимо, от сумата на единица от допълнителната национална премия, посочена в член 64. За тази цел се взема предвид само първият знак след десетичната запетая.

5.   В държавите-членки, които прилагат специалната схема, изискването, заложено в член 111, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 по отношение на минималния брой отглеждани животни, се изпълнява изцяло или само с бройките крави с бозаещи телета, в случай че земеделският производител е подал заявление за получаване на премия за крави с бозаещи телета, или с бройките юници, в случай че земеделският производител е подал заявление за получаване на премия за юници.

6.   Разпоредбите на членове 65—73 не се прилагат за настоящата специална схема.

Член 75

Закръгляване на броя на животните

Ако изчислението на максималния брой юници като процентно съотношение, заложен в член 111, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, дава като резултат число, което не е цяло число, резултатът се закръгля в посока надолу до най-близкото цяло число — в случай че първата цифра след десетичната запетая е по-малка от 5, и в посока нагоре до най-близкото цяло число — в случай че първата цифра след десетичната запетая е 5 или по-голяма от 5.

Раздел 3

Разпоредби, които са общи за специалната премия и за премията за крави с бозаещи телета

Член 76

Заявления за специалната премия и за премията за крави с бозаещи телета

По административни причини държавите-членки могат да предвидят, че заявленията за директни плащания, посочени в член 19 от Регламент (ЕО) № 73/2009, по отношение на специалната премия и на премията за крави с бозаещи телета, се подават за поне минимален брой животни, при условие че този брой не надвишава три.

Раздел 4

Премия за клане

Член 77

Декларация за участие

Държавите-членки могат да предвидят, че за да отговаря на условията за отпускане на предвидената в член 116 от Регламент (ЕО) № 73/2009 премия за клане за дадена календарна година, всеки земеделски производител, преди или едновременно с подаването на първото си заявление за същата календарна година, подава и декларация за участие в схемата.

Когато земеделският производител не е направил никакви промени в декларацията си за участие, държавата-членка може да приеме, че декларацията от предходната година продължава да е в сила.

Член 78

Заявления

1.   Заявленията за подпомагане включват цялата информация, която е необходима за изплащането на премията за клане, по-специално датата на раждане на животното, в случай че става дума за животни, родени след 1 януари 1998 г.

Заявленията за подпомагане се подават в рамките на период, който се определя от държавата-членка и който не може да надвишава шест месеца след клането на животното или, когато животното е изнесено, след датата, на която то е напуснало митническата територия на Общността. Споменатият период изтича не по-късно от края на февруари на следващата година, освен в извънредни случаи, в които животните са били експедирани или изнесени и за които въпросната държава-членка взема решение. При спазване на посоченото ограничение във времето, държавите-членки могат да определят периоди и дати за подаване на заявленията за подпомагане и да определят броя на заявленията, които всеки земеделски производител има право да подаде в рамките на една календарна година.

Държавите-членки могат да разрешат заявленията да бъдат подавани чрез посредник (лице, което не е самият земеделски производител). В такива случаи заявлението съдържа името и адреса на земеделския производител, който желае да се счита за допустим за подпомагане с премията за клане.

В допълнение към изискванията, които са въведени като част от интегрираната система, всяко заявление съдържа:

a)

в случаите, в които безвъзмездната помощ се отпуска при клането — сертификат от кланицата или всякакъв документ, издаден или заверен от кланицата, който съдържа най-малко същата информация и в който се посочва:

i)

името и адресът на кланицата (или еквивалентен на тази информация код),

ii)

датата на клането, идентификационният номер и кланичният номер на животното,

iii)

в случай на телета — кланичното тегло, освен когато се прилага член 79, параграф 4;

б)

в случаите, в които животното се изнася за трета държава:

i)

името и адреса на износителя (или еквивалентен на тази информация код),

ii)

идентификационния номер на животното,

iii)

декларацията за износ, в която се посочва възрастта на животното — за животните, родени след 1 януари 1998 г., и, в случаите на телета, освен когато се прилага член 79, параграф 4 — живото тегло, което не може да надвишава 300 килограма,

iv)

доказателство, че животното действително е напуснало митническата територия на Общността, което се доказва по същия начин, както при кандидатстването за възстановяване при износ.

Държавите-членки могат да предвидят информацията, посочена в четвърта алинея, букви а) и б), да се изпраща посредством одобрен от държавата-членка орган или органи, които могат да използват информационни технологии.

Държавите-членки провеждат редовни, необявени проверки по отношение на точността на издаваните сертификати или документи и, когато това е подходящо, по отношение на информацията, посочена в четвърта алинея.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да предвидят информацията по отношение на клането на животните, въвеждана в компютризираните бази данни, посочени в член 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1760/2000, и изпращана от страна на кланиците до компетентните органи, да се счита за заявления за получаване на премията за клане, подадени от земеделските производители, при условие че споменатите бази данни предоставят достатъчни гаранции, задоволително за държавата-членка, по отношение на точността на съдържащите се в тях данни за целите на схемата за премии за клане и, където е приложимо, за целите на изплащането на специалната премия при клане.

Въпреки това държавите-членки могат да предвидят да се подават заявления. В такъв случай те могат да определят вида на информацията, която следва да придружава заявлението.

Държавите-членки, които решат да прилагат настоящия параграф, информират Комисията за всички последващи промени преди тяхното прилагане.

Държавите-членки гарантират, че данните, които се предоставят на разплащателната агенция, включват цялата информация, необходима за изплащане на премията за клане, и по-специално:

a)

видовете и броя на животните, както е посочено в член 116, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, заклани през съответната година;

б)

информация относно спазването на възрастовите ограничения и кланичното тегло на животните, посочени в същия член, и спазването на периода на задържане, посочен в член 80 от настоящия регламент;

в)

където е приложимо — информацията, необходима за изплащане на специалната премия при клане.

3.   За животни, които са били обект на вътреобщностна търговия след посочения в член 80 период на задържане, дори когато държавата-членка, в която е извършено клането, е решила да прилага дерогацията, предвидена в параграф 2 от настоящия член, кланицата пак издава документа, посочен в параграф 1, четвърта алинея, буква а) от настоящия член.

Въпреки това, когато техните системи за обмен на данни са съвместими, две държави-членки могат да се съгласят да прилагат параграф 2.

Държавите-членки си оказват взаимно съдействие за осигуряване на ефективен контрол по отношение на автентичността на представените документи и/или точността на обменените данни. За тази цел държавата-членка, в която се извършва плащането, изпраща редовно в държавата-членка, където се извършва клането, обобщение на данните, групирани по кланици, по отношение на сертификатите за клане (или еквивалентна на тях информация), получени от втората държава-членка.

Член 79

Тегло и представяне на кланичните трупове

1.   За целите на член 116, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, кланичните трупове на телета се представят одрани, изкормени и обезкръвени, без главата и краката, но с черния дроб, бъбреците и околобъбречната лой.

2.   Теглото, което се взема предвид, е теглото на кланичния труп след охлаждане, или теглото на все още топлия кланичен труп, установено колкото е възможно по-скоро след клането, и намалено с 2 %.

3.   Когато кланичните трупове са представени без черния дроб, бъбреците и/или околобъбречната лой, теглото им се увеличава със:

a)

3,5 килограма за черния дроб;

б)

0,5 килограма за бъбреците;

в)

3,5 килограма за околобъбречната лой.

4.   Държавите-членки могат да предвидят, че изискването по отношение на теглото, посочено в член 116, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, се счита за спазено, когато телетата са под шестмесечна възраст по време на клането или износа.

Когато кланичното тегло не може да бъде установено в кланицата, изискването по отношение на теглото, посочено в член 116, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, се счита за спазено, ако живото тегло на животното не надвишава 300 килограма.

Член 80

Период на задържане

1.   Премията за клане се отпуска на земеделски производител, който е отглеждал животното в продължение на минимален период на задържане, не по-кратък от два месеца, който приключва не по-рано от един месец преди датата на клането или не по-рано от два месеца преди датата на износа.

2.   В случаите на телета, заклани под тримесечна възраст, периодът на задържане е един месец.

Член 81

Национални тавани

1.   Националните тавани, посочени в член 116, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, са определени в приложение VI към настоящия регламент.

2.   Когато прилагането на пропорционалното намаление, предвидено в член 116, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009, дава като резултат брой допустими за подпомагане животни, който е по-малък от цяло число, по отношение на частта от цялото число се отпуска съответстващата част от сумата на единица от премията за клане. За тази цел се взема предвид само първият знак след десетичната запетая.

Раздел 5

Общи разпоредби

Член 82

Авансови плащания

1.   В съответствие с член 29, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009, въз основа на резултатите от административните проверки и проверките на място компетентният орган изплаща на земеделския производител, за броя на животните, за които се счита, че са допустими за подпомагане, авансово плащане в размер на 60 % от размера на специалната премия, премията за крави с бозаещи телета и премията за клане.

В случаите на специалната премия, специалната схема за юници, посочена в член 74, и премията за клане, процентът на авансовото плащане може да бъде намален от страна на държавата-членка, но не може да бъде по-малък от 40 %.

Авансовите плащания не могат да се изплащат преди 16 октомври на календарната година, по отношение на която е подадено заявлението за премията.

2.   Окончателното изплащане на премията е сума, равна на разликата между авансовото плащане и сумата на премията, която земеделският производител има право да получи.

Член 83

Година на разпределение

1.   Датата на подаване на заявлението се счита за оперативното събитие за целите на определянето на годината, за която ще бъдат отпускани премиите за животни, които се покриват от схемите на специалната премия и премията за крави с бозаещи телета, както и за определяне на броя на животинските единици, които следва да се използват при изчисляването на плътността на отглеждане.

Въпреки това, ако специалната премия се отпуска в съответствие с член 56, приложимият размер на премията е размерът, който е в сила към 31 декември на годината, по време на която са извършени клането или износът, в следните случаи:

a)

когато животното е заклано или изнесено не по-късно от 31 декември;

б)

когато заявлението за получаване на премията за същото животно е подадено след посочената дата.

2.   По отношение на премията за клане, за целите на прилагането на размера на помощта и на изчисляването на пропорционалното намаление в съответствие с член 81, годината на разпределение е годината, по време на която са извършени клането или износът.

Член 84

Глоби за незаконно използване или притежаване на определени вещества или продукти

В случай на повтарящи се нарушения чрез незаконното използване или притежаване на вещества или продукти, които не са разрешени от съответните разпоредби на Общността във ветеринарната област, държавите-членки определят, с оглед на сериозността на нарушенията, срока на изключване от схемите за подпомагане съгласно член 119, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 85

Определяне на индивидуалната квота за мляко

До края на седмия последователен период, заложен в член 66 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и като изключение от датите, определени в член 62, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, всяка държава-членка може да вземе решение, че в случай на млекопроизводители, които освобождават или поемат цялата или част от индивидуалната квота, считано от 31 март или съответно от 1 април, в съответствие с член 65, букви и) и к) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 или по силата на националните разпоредби, приети за прилагането на членове 73, 74 и 75 от същия регламент, максималната индивидуална квота за мляко, която е на разположение на земеделския производител и с която той е допустим за подпомагане с премията за крави с бозаещи телета, както и максималният брой на кравите с бозаещи телета, се определя към 1 април.

Член 86

Определяне на периодите на задържане

Последната дата на периодите на задържане, посочени в член 53, член 57, параграф 1, член 61 и член 80, е датата, независимо дали това е работен ден или не, предхождаща датата, която е със същото число като датата, на която е започнал периодът на задържане.

Член 87

Идентификация и регистрация на животните

Прилага се изискването за идентификация и регистрация на животните, заложено в член 117 от Регламент (ЕО) № 73/2009, за животни, родени преди 1 януари 1998 г., в съответствие с процедурата, заложена в Директива 2008/71/ЕО на Съвета (21), освен в случай на животни, които са обект на вътреобщностна търговия.

ДЯЛ III

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ДЯЛ V OТ РЕГЛАМЕНТ (EО) № 73/2009

ГЛАВА 1

Схема за единно плащане на площ

Член 88

Минимален размер на допустимата за подпомагане площ за едно стопанство

Минималният размер на допустимите за подпомагане площи за едно стопанство, за които могат да се поискат плащания на равнище по-високо от 0,3 ha, както е предвидено в член 124, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, е посочен в приложение VII към настоящия регламент.

Член 89

Земеделски площи

Земеделските площи по схемата за единно плащане на площ, предвидени в член 124, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, са посочени в приложение VIII към настоящия регламент.

Член 90

Производство на коноп

Разпоредбите, свързани със сортовете коноп, посочени в член 39, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и в член 10 от Регламент (ЕО) № 1120/2009, се прилагат mutatis mutandis по отношение на допустимостта за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

ГЛАВА 2

Допълнителни национални директни плащания

Член 91

Коефициент на намаление

Когато в определен сектор допълнителните национални директни плащания биха надвишили максимално разрешените равнища от страна на Комисията в съответствие с член 132, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 73/2009, процентът на допълнителните национални директни плащания в съответния сектор се намалява пропорционално, като се прилага коефициент на намаление.

Член 92

Условия за допустимост

За целите на член 132, параграф 7, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009 Комисията взема предвид по-специално специфичните финансови пакети по (под)сектори, посочени в член 132, параграф 5 от същия регламент, и условията за допустимост за съответното директно плащане, прилагано към дадения момент в държавите-членки, различни от новите държави-членки, посочени в член 132, параграф 2, четвърта алинея от същия регламент.

За целите на член 132 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и на настоящата глава „съответното директно плащане, прилагано към дадения момент в държавите-членки, различни от новите държави-членки“ означава всяко директно плащане, посочено в приложение I към Регламент (ЕО) № 73/2009 и отпуснато в годината на прилагане на допълнителните национални директни плащания, чиито условия за допустимост са подобни на тези на съответното допълнително национално директно плащане.

Член 93

Контрол

Новите държави-членки прилагат подходящи контролни мерки с цел да се гарантира, че са спазени условията за отпускане на допълнителните национални директни плащания, дефинирани по силата на разрешението от страна на Комисията, в съответствие с член 132, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 94

Годишен доклад

В срок не по-късно от 30 юни на годината след прилагането на мерките новите държави-членки представят доклад с информация относно мерките за прилагане на допълнителните национални директни плащания. Докладът обхваща най-малко следното:

a)

всички промени в ситуацията, които дават отражение върху допълнителните национални директни плащания;

б)

за всяко едно от допълнителните национални директни плащания — броят на бенефициерите, общият размер на отпуснатата допълнителна национална помощ, хектарите, броят на животните или другите единици, за които са изплатени помощи;

в)

доклад относно контролните мерки, приложени в съответствие с член 93.

Член 95

Държавни помощи

Допълнителните национални директни плащания, изплатени не в съответствие с разрешението от страна на Комисията, посочено в член 132, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 73/2009, се считат за неправомерни държавни помощи по смисъла на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета (22).

ДЯЛ IV

ОТМЯНА, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 96

Отмяна

1.   Регламент (ЕО) № 1973/2004 се отменя, считано от 1 януари 2010 г.

Въпреки това, той продължава да се прилага за заявленията за подпомагане, отнасящи се за 2009 г. и предходните премийни години.

2.   Позоваванията на Регламент (ЕО) № 1973/2004 се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IX.

Член 97

Преходни разпоредби

Чрез дерогация от член 32, параграф 2 и член 159, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1973/2004 по отношение на помощите за енергийни култури съгласно глава 8 и схемата за доброволно оставяне на земи под угар съгласно глава 16 от същия регламент, преработката на суровините от реколта 2009 г. се осъществява до определена от съответната държава-членка дата, която не може да бъде по-късно от 31 юли 2011 г.

По отношение на реколтата от култури, различни от едногодишните култури, която ще бъде прибрана след 2009 г., глави 8 и 16 от Регламент (ЕО) № 1973/2004 престават да се прилагат, считано от 2010 г., а гаранциите, депозирани в съответствие с член 31, параграф 3 и член 158, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1973/2004, се освобождават до дата, която се определя от съответната държава-членка и която не може да бъде по-късно от 31 юли 2010 г.

Член 98

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за заявления за подпомагане, отнасящи се за премийни периоди, които започват от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 345, 20.11.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(5)  ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2298/66.

(6)  ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2309/66.

(7)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74.

(8)  ОВ L 281, 4.11.1999 г., стр. 30.

(9)  ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1.

(10)  Вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.

(11)  Вж. страница 65 от настоящия брой на Официален вестник.

(12)  ОВ L 171, 1.7.2009 г., стр. 6.

(13)  ОВ L 339, 24.12.2003 г., стр. 36.

(14)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 29.

(15)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 49.

(16)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 85.

(17)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80.

(18)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(19)  ОВ L 214, 4.8.2006 г., стр. 1.

(20)  ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 3.

(21)  ОВ L 213, 8.8.2008 г., стр. 31.

(22)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПЕЦИФИЧНО ПЛАЩАНЕ ЗА КУЛТУРА — ОРИЗ

Изчисление на коефициента на намаление, посочен в член 8

1.   За констатиране на евентуалното надвишаване на базовата площ, посочено в член 76 от Регламент (ЕО) № 73/2009, компетентният орган на държавата-членка взема предвид от една страна базовите площи или базовите подплощи, определени в член 75 от същия регламент, а от друга страна — общата сума на площите, за които са подадени заявления за подпомагане за тези базови площи и базови подплощи.

2.   При определяне на общата площ, за която са подадени заявления за подпомагане, не се вземат под внимание заявления или части от заявления, за които чрез проверка е доказано, че са явно необосновани.

3.   Ако се констатира надвишаване за някои базови площи или базови подплощи, държавата-членка установява процента на превишението за тях, изчислен до два знака след десетичната запетая, и в съответствие с крайния срок, посочен в член 6 от настоящия регламент. Когато може да се очаква надвишаване, държавата-членка незабавно информира производителите.

4.   Коефициентът на намаление за специфичното плащане за култура — ориз се изчислява в съответствие с член 76 от Регламент (ЕО) № 73/2009 съгласно следната формула:

Коефициент на намаление = референтната площ на базовата подплощ, разделена на общата площ, за която са подадени заявления за подпомагане за тази базова подплощ.

Намаленото специфично плащане за култура — ориз се изчислява съгласно следната формула:

Намалено специфично плащане за култура — ориз = специфично плащане за култура — ориз, умножено по коефициента на намаление.

Коефициентът на намаление и намаленото специфично плащане за култура — ориз се изчисляват за всяка една базова подплощ след прилагане на преразпределението, предвидено в член 76, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009. Преразпределението се извършва в полза на базовите подплощи, в които ограниченията са били превишени. То се извършва пропорционално на превишенията, отчетени в базовите подплощи, в които ограниченията са били превишени.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТЕСТ ЗА ГОРЧИВИ ЛУПИНИ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 13, ПАРАГРАФ 5

Тестът се извършва върху проба от 200 зърна, взети от количество с тегло 1 kg, от всяка партида с максимално тегло 20 t.

Тестът е предназначен само да предостави качествено доказателство за наличието на горчиви зърна в пробата. Толерантността за хомогенност е 1 зърно на всеки 100. Прилага се методът на разрязване на зърната (Grain-Cut), така както е описан в трудовете на Von Sengbusch (1942 г.), на Иванов и Смирнова (1932 г.) и на Eggebrecht (1949 г.). Сухите или набъбнали зърна се разрязват напречно. Половинките от зърната се поставят в сито и се потапят в йоден разтвор за десет секунди, след което се изплакват под течаща вода за пет секунди. Разрязаните повърхности на горчивите зърна се оцветяват в кафяво, докато тези, които са с ниско съдържание на алкалоиди, остават жълти.

За приготвяне на йодния разтвор се разтварят 14 g калиев йодат в минимално количество вода, добавят се 10 g йод и се разрежда, докато разтворът достигне обем от 1 000 cm3. Разтворът се оставя да престои една седмица преди употреба. Съхранява се в тъмни бутилки. Преди употреба основният разтвор се разрежда в съотношение от три до пет пъти спрямо първоначалния му обем.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

РАЙОНИ, ОТГОВАРЯЩИ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРЕМИЯТА ЗА КОЗИ

1.   България: цялата страна.

2.   Кипър: цялата страна.

3.   Португалия: цялата страна, с изключение на Азорските острови.

4.   Словения: цялата страна.

5.   Словакия: всички планински райони по смисъла на член 18 от Регламент (ЕО) № 1257/1999.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПИСЪК НА ПОРОДИТЕ ЖИВОТНИ ОТ РОДА НА ЕДРИЯ РОГАТ ДОБИТЪК, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 59

Английско червено говедо (Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — German Red — Lithuanian Red

Айршир (Ayrshire)

Арморикейн (Armoricaine)

Бретон (Bretonne pie noire)

Черношарено и червеношарено говедо (Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biała, Czerwono-biała, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, črno-bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

Гронингер Блааркоп (Groninger Blaarkop)

Гернси (Guernsey)

Джърси (Jersey)

Малкебортхорн (Malkeborthorn)

Реджана (Reggiana)

Черна Валдостана (Valdostana Nera)

Итасуоменкария (Itäsuomenkarja)

Ленсисуоменкария (Länsisuomenkarja)

Похиоисуоменкария (Pohjoissuomenkarja).


ПРИЛОЖЕНИЕ V

СРЕДЕН МЛЕКОНАДОЙ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 63

(в килограми)

Белгия

6 920

Чешка република

5 682

Естония

5 608

Испания

6 500

Франция

5 550

Кипър

6 559

Латвия

4 796

Литва

4 970

Унгария

6 666

Австрия

4 650

Полша

3 913

Португалия

5 100

Словакия

5 006


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

НАЦИОНАЛНИ ТАВАНИ ЗА ПРЕМИЯТА ЗА КЛАНЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 81, ПАРАГРАФ 1

 

Възрастни животни от рода на едрия рогат добитък

Телета

Белгия

335 935

Испания

1 982 216

25 629

Португалия

325 093

70 911


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОПУСТИМАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПЛОЩ ЗА ЕДНО СТОПАНСТВО ПО СХЕМАТА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ

Нови държави-членки

Минимален размер на допустимата за подпомагане площ за едно стопанство, посочен в член 124, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 (в хектари)

България

1

Същевременно стопанствата с най-малко 0,5 ha дълготрайни насаждения могат да заявят искане за плащания

Кипър

0,3

Чешка република

1

Естония

1

Унгария

1

Същевременно стопанства с повече от 0,3 ha овощни градини или лозя могат да заявят искане за плащания

Латвия

1

Литва

1

Полша

1

Румъния

1

Словакия

1


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПЛОЩИ ПО СХЕМАТА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ

Нови държави-членки

Земеделска площ по схемата за единно плащане на площ, посочена в член 124, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 (в хиляди хектари)

България

3 492

Кипър

140

Чешка република

3 469

Естония

800

Унгария

4 829

Латвия

1 475

Литва

2 574

Полша

14 337

Румъния

8 716

Словакия

1 880


ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

Таблица на съответствието

Регламент (EО) № 1973/2004

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 5

Член 2, параграф 2

Член 5, параграф 3

Член 2, параграф 3

Член 3

Член 2, параграф 5

Член 13

Член 3

Член 4

Член 4

Член 6

Член 5

Член 6

Член 7

Член 8

Член 9

Член 10

Член 11

Член 14

Член 12

Член 7

Член 13

Член 8

Член 14

Член 9

Член 15

Член 15

Член 16

Член 16

Член 17

Член 17

Член 18

Член 19

Член 10

Член 20

Член 11

Член 21

Член 12

Член 22

Член 23

Член 24

Член 25

Член 26

Член 27

Член 28

Член 29

Член 30

Член 31

Член 32

Член 33

Член 34

Член 35

Член 36

Член 36а

Член 37

Член 38

Член 39

Член 40

Член 41

Член 42

Член 43

Член 44

Член 45

Член 46

Член 18

Член 47

Член 19

Член 48

Член 20

Член 49

Член 21

Член 49а

Член 22

Член 50

Член 23

Член 51

Член 52

Член 53

Член 54

Член 55

Член 56

Член 57

Член 58

Член 59

Член 60

Член 61

Член 62

Член 63

Член 64

Член 65

Член 66

Член 67

Член 68

Член 69

Член 70

Член 35

Член 71

Член 36

Член 72

Член 37

Член 73

Член 38

Член 74

Член 39

Член 75

Член 40

Член 76

Член 41

Член 77

Член 42

Член 78

Член 43

Член 79

Член 44

Член 80

Член 45

Член 81

Член 46

Член 82

Член 47

Член 83

Член 48

Член 84

Член 49

Член 85

Член 86

Член 87

Член 50

Член 88

Член 51

Член 89

Член 52

Член 90

Член 53

Член 91

Член 54

Член 92

Член 55

Член 93

Член 56

Член 94

Член 57

Член 95

Член 58

Член 96

Член 97

Член 98

Член 99

Член 59

Член 100

Член 60

Член 101

Член 61

Член 102

Член 62

Член 103

Член 63

Член 104

Член 64

Член 105

Член 65

Член 106

Член 66

Член 107

Член 67

Член 108

Член 68

Член 109

Член 69

Член 110

Член 70

Член 111

Член 71

Член 112

Член 72

Член 113

Член 73

Член 114

Член 74

Член 115

Член 75

Член 116

Член 76

Член 117

Член 118

Член 118а

Член 118б

Член 118в

Член 118г

Член 119

Член 120

Член 77

Член 121

Член 78

Член 122

Член 79

Член 123

Член 80

Член 124

Член 81

Член 125

Член 126

Член 82

Член 127

Член 83

Член 128

Член 129

Член 84

Член 130

Член 85

Член 130а

Член 86

Член 131

Член 132

Член 87

Член 133

Член 134

Член 88

Член 135

Член 89

Член 90

Член 136

Член 137

Член 138

Член 139

Член 91

Член 139а

Член 92

Член 140

Член 93

Член 141

Член 94

Член 142

Член 95

Член 142а

Член 143

Член 144

Член 145

Член 146

Член 147

Член 148

Член 149

Член 150

Член 151

Член 152

Член 153

Член 154

Член 155

Член 156

Член 157

Член 158

Член 159

Член 160

Член 163

Член 164

Член 165

Член 166

Член 167

Член 168

Член 169

Член 170

Член 171

Член 171а

Член 24

Член 171аа

Член 25

Член 171аб

Член 26

Член 171ав

Член 27

Член 171аг

Член 28

Член 171ад

Член 29

Член 171ае

Член 30

Член 171аж

Член 171аз

Член 171аи

Член 171б

Член 171ба

Член 171бб

Член 171бв

Член 171в

Член 171ва

Член 171вб

Член 171вв

Член 171вг

Член 171вд

Член 171ве

Член 171вж

Член 171вз

Член 171ви

Член 171вй

Член 171вк

Член 171вл

Член 171вм

Член 171вн

Член 171во

Член 171вп

Член 171г

Член 31

Член 171га

Член 32

Член 171гб

Член 33

Член 171гв

Член 34

Член 172

Член 96

Член 97

Член 173

Член 98

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение I

Приложения III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Приложение X

Приложение III

Приложения XI, XII, XIII, XIV

Приложение XV

Приложение IV

Приложение XVI

Приложение V

Приложение XVII

Приложение VI

Приложения XVIII, XIX

Приложение XX

Приложение VII

Приложение XXI

Приложение VIII

Приложения XXII—XXX