17.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 302/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1060/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 септември 2009 година

относно агенциите за кредитен рейтинг

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Агенциите за кредитен рейтинг играят важна роля на световните пазари на ценни книжа и на световните банкови пазари, тъй като техните кредитни рейтинги се използват от инвеститорите, заемателите, емитентите и правителствата в рамките на процеса на вземане на информирани инвестиционни и финансови решения. Кредитните институции, инвестиционните посредници, животозастрахователните, застрахователните и презастрахователните предприятия, предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и институциите за професионално пенсионно осигуряване може да използват тези кредитни рейтинги като отправна точка при изчисляването на изискванията по отношение на капитала им за целите на определянето на платежоспособността или за изчисляване на рисковете при тяхната инвестиционна дейност. Поради това кредитните рейтинги имат значително влияние върху функционирането на пазарите и доверието на инвеститорите и потребителите. Следователно е от съществено значение дейностите по определяне на кредитен рейтинг да се осъществяват в съответствие с принципите на добросъвестност, прозрачност, отговорност и добро управление, за да се гарантира, че така определените кредитни рейтинги, използвани в Общността, са независими, обективни и с подходящо качество.

(2)

В момента повечето агенции за кредитен рейтинг имат седалища извън Общността. Повечето държави-членки не регулират дейностите на агенциите за кредитен рейтинг или условията за присъждане на кредитни рейтинги. Независимо от голямото им значение за функционирането на финансовите пазари, агенциите за кредитен рейтинг са подчинени на общностното право само в ограничени области, по-специално съгласно Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (4). Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (5) и Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции (6) също се отнасят за агенциите за кредитен рейтинг. Поради това е важно да се установят правила, с които се гарантира, че всички кредитни рейтинги, присъдени от агенции за кредитен рейтинг, регистрирани в Общността, са с подходящо качество и са присъдени от агенции за кредитен рейтинг, за които се прилагат строги изисквания. Комисията ще продължи да работи с международните си партньори, за да осигури сближаване на правилата, прилагани по отношение на агенциите за кредитен рейтинг. Следва да бъде възможно някои централни банки, които присъждат кредитен рейтинг, да бъдат освободени от прилагането на настоящия регламент, при условие че изпълняват съответните приложими условия, които гарантират независимост и добросъвестност при осъществяването на дейностите им по определяне на кредитен рейтинг и които са също толкова строги, колкото изискванията, предвидени в настоящия регламент.

(3)

Настоящият регламент не следва да поражда общо задължение за определяне на рейтинг на финансови инструменти или финансови задължения съгласно настоящия регламент. По-специално, настоящият регламент не следва да задължава предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по смисъла на Директива 85/611/ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (7) или институциите за професионално пенсионно осигуряване по смисъла на Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (8) да инвестират само във финансови инструменти, за които се определя рейтинг съгласно настоящия регламент.

(4)

Настоящият регламент не следва да поражда общо задължение за финансовите институции или инвеститори да инвестират единствено в ценни книжа, за които е публикуван проспект в съответствие с Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване (9) и Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами (10) и за които се определя кредитен рейтинг съгласно настоящия регламент. Също така настоящият регламент не следва да задължава емитентите или предлагащите страни или лицата, които искат да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар, да получават кредитен рейтинг за ценни книжа, за които се прилага изискването за публикуване на проспект съгласно Директива 2003/71/ЕО и Регламент (ЕО) № 809/2004.

(5)

Проспектът, публикуван съгласно Директива 2003/71/ЕО и Регламент (ЕО) № 809/2004, следва да съдържа на видно място ясна информация относно това дали кредитният рейтинг на съответните ценни книжа е присъден от кредитна агенция, установена в Общността и регистрирана съгласно настоящия регламент. Въпреки това никоя от разпоредбите на настоящия регламент не следва да възпрепятства лица, отговорни за публикуването на проспект съгласно Директива 2003/71/ЕО и Регламент (ЕО) № 809/2004, да включват съществена информация в проспекта, включително кредитни рейтинги, присъдени в трети държави, и свързана с това информация.

(6)

В допълнение към присъждането на кредитни рейтинги и извършването на дейности по определяне на кредитен рейтинг, агенциите за кредитен рейтинг следва също така да могат да осъществяват и допълнителни дейности на професионална основа. Осъществяването на допълнителни дейности не следва да поставя под съмнение независимостта и добросъвестността на техните дейности по определяне на кредитен рейтинг.

(7)

Настоящият регламент следва да се прилага по отношение на кредитни рейтинги, присъдени от агенции за кредитен рейтинг, регистрирани в Общността. Основната цел на настоящия регламент е да защитава стабилността на финансовите пазари и инвеститорите. Кредитните оценки, системите с кредитни оценки и други подобни оценки, свързани със задълженията, пораждани от взаимоотношения в областта на потреблението, търговията или промишлеността, следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент.

(8)

Агенциите за кредитен рейтинг следва, на доброволни начала, да прилагат Code of Conduct Fundamentals for credit rating agencies („Основни правила на кодекса на поведение на агенциите за кредитен рейтинг“), издаден от Международната организация на комисиите за ценни книжа (кодекс на IOSCO). През 2006 г. в съобщение относно агенциите за кредитен рейтинг (11) Комисията прикани Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа (ЕКРЦК), създаден с Решение 2009/77/ЕО на Комисията (12), да следи за спазването на кодекса на IOSCO и да докладва ежегодно на Комисията.

(9)

Европейският съвет от 13 и 14 март 2008 г. постигна споразумение относно редица заключения с цел да се преодолеят основните слабости, откроени във финансовата система. Една от целите беше да се подобри функционирането на пазара и структурите за стимули, включително ролята на агенциите за кредитен рейтинг.

(10)

Общото мнение е, че агенциите за кредитен рейтинг, от една страна, не успяха да отразят достатъчно рано в кредитните си рейтинги влошаването на условията на пазара, нито, от друга страна, да актуализират навреме кредитните си рейтинги в периода след задълбочаването на пазарната криза. Най-подходящият начин за коригиране на тези неуспехи е чрез мерки, свързани с конфликтите на интереси, качеството на кредитните рейтинги, прозрачността и вътрешното управление на агенциите за кредитен рейтинг, както и надзора над дейността им. Ползвателите на кредитни рейтинги не следва да разчитат сляпо на тях, а следва да полагат максимални усилия по всяко време да правят свой собствен анализ и подходяща комплексна проверка по отношение на това доколко да разчитат на такива кредитни рейтинги.

(11)

Необходимо е да се установи обща рамка от правила по отношение на повишаването на качеството на кредитните рейтинги, в частност на качеството на кредитните рейтинги, които да се използват от финансовите институции и лица, чието поведение се регулира от хармонизирани правила в Общността. При липсата на такава обща правна рамка съществува риск държавите-членки да приемат разнопосочни мерки на национално равнище, което би имало пряко отрицателно въздействие върху и би създало пречки за доброто функциониране на вътрешния пазар, тъй като агенциите за кредитен рейтинг, присъждащи кредитни рейтинги, предназначени за използване от финансовите институции в Общността, биха били подчинени на различни правила в различните държави-членки. Освен това различия в изискванията по отношение на качеството на кредитните рейтинги може да доведат до различни равнища на защита на инвеститорите и потребителите. Освен това ползвателите следва да могат да сравняват кредитните рейтинги, присъдени в Общността, с кредитните рейтинги, присъдени в международен мащаб.

(12)

Настоящият регламент не следва да засяга използването на кредитните рейтинги от лица, различни от посочените в него.

(13)

Желателно е да се предвиди възможност кредитните рейтинги, присъдени в трети държави, да се използват за регулаторни цели в Общността, при условие че отговарят на изисквания, които са също толкова строги, колкото предвидените в настоящия регламент. Настоящият регламент въвежда режим за признаване, който позволява на агенции за кредитен рейтинг, които са установени в Общността и са регистрирани в съответствие с настоящия регламент, да признават кредитни рейтинги, присъдени в трети държави. При признаването на кредитен рейтинг, присъден в трета държава, агенциите за кредитен рейтинг следва да преценят и наблюдават постоянно дали дейностите по определяне на кредитен рейтинг, които водят до присъждането на такъв кредитен рейтинг, съответстват на изисквания за присъждане на кредитен рейтинг, които са също толкова строги, колкото предвидените в настоящия регламент, като постигат на практика същите цел и резултати.

(14)

С цел да се отговори на опасението, че липсата на установяване в Общността може сериозно да възпрепятства ефективния надзор в интерес на финансовите пазари в Общността, такъв режим на признаване следва да бъде въведен за агенции за кредитен рейтинг, които са свързани или работят в тясно сътрудничество с агенции за кредитен рейтинг в Общността. Независимо от това е възможно да се наложи изискването за физическо присъствие в Общността да бъде адаптирано в някои случаи, по-точно във връзка с по-малки агенции за кредитен рейтинг от трети държави, които нямат присъствие или не са свързани с агенция в Общността. Следователно за такива агенции за кредитен рейтинг следва да бъде установен специален режим на сертифициране, доколкото те не са от систематично значение за финансовата стабилност или цялост на финансовите пазари на една или повече държави-членки.

(15)

Сертифицирането следва да бъде възможно, след като Комисията установи еквивалентността на правната и надзорна уредба на трета държава с изискванията на настоящия регламент. Предвижданият механизъм на еквивалентност не следва да предоставя автоматично достъп до Общността, а да предлага възможност за подлагане на агенции за кредитен рейтинг от трети държави на оценка във всеки конкретен случай, както и за освобождаването им от прилагането спрямо тях на някои от организационните изисквания за агенции за кредитен рейтинг, които осъществяват дейност в Общността, включително изискването за физическо присъствие в Общността.

(16)

Настоящият регламент следва също така да изисква от агенциите за кредитен рейтинг от трети държави да изпълняват критериите, които са обща предпоставка за добросъвестност на техните дейности по определяне на кредитен рейтинг, за да се предотврати намесата на компетентните органи и други органи на публична власт на тази трета държава по отношение на съдържанието на кредитните рейтинги, както и да се осигури подходяща политика в областта на конфликтите на интереси, ротация на рейтинговите анализатори и периодично и постоянно оповестяване на информация.

(17)

Друга важна предпоставка за съществуването на надежден режим за признаване и система на еквивалентност е наличието на надеждни споразумения за сътрудничество между компетентните органи на държавите-членки по произход и съответните компетентни органи на агенциите за кредитен рейтинг на трети държави.

(18)

Агенциите за кредитен рейтинг, признаващи кредитни рейтинги, присъдени в трета държава, следва да носят пълна и безусловна отговорност за признатите кредитни рейтинги и изпълнението на съответните условия, посочени в настоящия регламент.

(19)

Настоящият регламент не следва да се прилага за кредитни рейтинги, които агенцията за кредитен рейтинг изготвя по индивидуална поръчка и предоставя изключително на лицето, направило поръчката, и които не са предназначени за публично оповестяване или за разпространение чрез абонамент.

(20)

Инвестиционни изследвания, инвестиционни препоръки и други становища относно стойността или цената на финансов инструмент или финансово задължение не следва да се считат за кредитни рейтинги.

(21)

Непоискан кредитен рейтинг, а именно кредитен рейтинг, който не е определен по искане на емитента или оценяваното лице, следва да бъде ясно обозначен като такъв и да се разграничава по подходящ начин от поисканите кредитни рейтинги.

(22)

За да се избегнат потенциални конфликти на интереси, агенциите за кредитен рейтинг следва да насочат своята професионална дейност към присъждането на кредитни рейтинги. На агенциите за кредитен рейтинг не следва да е позволено да предоставят консултантски услуги или да предоставят съвети. По-специално, агенциите за кредитен рейтинг не следва да правят предложения или препоръки по отношение на дизайна на структурирани финансови инструменти. Агенциите за кредитен рейтинг обаче следва да могат да предоставят допълнителни услуги, когато това не поражда потенциални конфликти на интереси по отношение на присъждането на кредитни рейтинги.

(23)

Агенциите за кредитен рейтинг следва да използват рейтингови методологии, които са стриктни, систематични, последователни и които подлежат на валидиране, включително чрез подходящ исторически опит и бек-тестване. Такова изискване обаче не следва по никакъв начин да дава основание за намеса на компетентните органи и държавите-членки по отношение на съдържанието на кредитните рейтинги и методологиите. По същия начин изискването агенциите за кредитен рейтинг да преразглеждат кредитните рейтинги най-малко веднъж годишно не следва да влиза в противоречие със задължението им за непрекъснато наблюдение и, при необходимост, за преразглеждане на кредитните рейтинги. Тези изисквания не следва да се прилагат по начин, който възпрепятства навлизането на пазара на нови агенции за кредитен рейтинг.

(24)

Кредитните рейтинги следва да бъдат добре обосновани и мотивирани с цел да се избягват компромиси при тяхното определяне.

(25)

Агенциите за кредитен рейтинг следва да оповестяват публично информация относно методологиите, моделите и ключовите рейтингови допускания, които използват при дейностите си по определяне на кредитен рейтинг. Оповестяването на информация за моделите следва да се отличава с такава степен на подробност, че на ползвателите на кредитни рейтинги да се предоставя подходяща информация, за да могат да извършват собствени комплексни проверки при преценката дали да разчитат на тези кредитни рейтинги. Въпреки това при оповестяването на информация за моделите не следва да се разкрива чувствителна стопанска информация или сериозно да се пречи на иновациите.

(26)

Агенциите за кредитен рейтинг следва да установят подходящи вътрешни политики и процедури по отношение на служителите и другите лица, участващи в процеса на определяне на кредитни рейтинги, с цел да се предотвратяват, разкриват, отстраняват или управляват и оповестяват конфликти на интереси, и да се гарантират във всеки един момент качеството, точността и задълбочеността на кредитните рейтинги и на процеса на преразглеждане. В частност, тези политики и процедури следва да включват механизмите за вътрешен контрол и функция по проверка на съответствието.

(27)

За да се гарантира тяхната независимост, агенциите за кредитен рейтинг следва да избягват ситуации на конфликт на интереси и да управляват такива конфликти по подходящ начин, когато те са неизбежни. Те следва своевременно да оповестяват случаи на конфликт на интереси. Те следва също така да съхраняват информация за всички значими заплахи за тяхната независимост и тази на служителите им и други лица, участващи в процеса на определяне на кредитни рейтинги, както и взетите предпазни мерки за намаляване на тези заплахи.

(28)

Агенциите за кредитен рейтинг или групите от агенции за кредитен рейтинг следва да поддържат правила за добро корпоративно управление. При определяне на правилата си за корпоративно управление, агенциите за кредитен рейтинг и групите от агенции за кредитен рейтинг следва да вземат предвид необходимостта да се гарантира присъждането на независими и обективни кредитни рейтинги с подходящо качество.

(29)

За да се гарантира независимостта на процеса на определяне на кредитни рейтинги по отношение на стопанските интереси на агенциите за кредитен рейтинг като дружества, агенциите за кредитен рейтинг следва да гарантират, че най-малко една трета, но не по-малко от двама от членовете на управителния или надзорния орган са независими по начин, който съответства на раздел III, точка 13 от Препоръка 2005/162/ЕО на Комисията от 15 февруари 2005 г. относно ролята на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулирани пазари, които не са натоварени с изпълнителни или надзорни функции, и относно комитетите на надзорния съвет (13). Освен това е необходимо преобладаващата част от висшето ръководство, включително всички независими членове на управителния или надзорния орган, да имат достатъчен опит в подходящи области на финансовите услуги. Отговорникът по съответствието следва да докладва редовно на висшето ръководство и на независимите членове на управителния или надзорния орган относно изпълнението на неговите задължения.

(30)

С цел да се избягват конфликти на интереси, възнаграждението на независимите членове на управителния или надзорния орган не следва да зависи от резултатите от дейността на агенцията за кредитен рейтинг.

(31)

Агенциите за кредитен рейтинг следва да отделят достатъчен брой служители с подходящи познания и опит за дейностите им по определяне на кредитни рейтинги. По-специално те следва да осигуряват подходящи човешки и финансови ресурси за присъждането, мониторинга и актуализирането на кредитни рейтинги.

(32)

За да се вземат предвид специфичните условия, характерни за агенции за кредитен рейтинг с по-малко от 50 служители, компетентните органи следва да могат да освобождават такива агенции за кредитен рейтинг от някои от задълженията, установени с настоящия регламент и свързани с ролята на независимите членове на органа, функция по проверка на съответствието и механизма за ротация, при условие че посочените агенции за кредитен рейтинг могат да докажат, че отговарят на специфични условия. В частност, компетентните органи следва да проучат дали размерът на агенцията за кредитен рейтинг не е определен по такъв начин, че дадена агенция за кредитен рейтинг или група от агенции за кредитен рейтинг да избегнат спазването на изискванията на настоящия регламент. Компетентните органи на държавите-членки следва да прилагат освобождаване по такъв начин, че да се избягва рискът от разпокъсване на вътрешния пазар и да се гарантира еднаквото прилагане на правото на Общността.

(33)

Продължителните връзки с едни и същи лица, на които се присъжда рейтинг, или със свързани с тях трети лица, могат да поставят под съмнение независимостта на рейтинговите анализатори и на лицата, одобряващи кредитните рейтинги. Поради това по отношение на тези анализатори и лица следва да се прилага подходящ ротационен механизъм, който следва да осигурява постепенно обновяване на екипите от анализатори и на комитетите за определяне на кредитни рейтинги.

(34)

Агенциите за кредитен рейтинг следва да гарантират, че методологиите, моделите и ключовите допускания, използвани при определянето на кредитните рейтинги, като например математически или корелационни, се поддържат правилно, актуализират се и подлежат на цялостно преразглеждане на периодична основа и че описанията им са публикувани по начин, позволяващ цялостен преглед. При липса на надеждни данни или когато сложността на нов вид структура на финансов инструмент, по-специално на структурирани финансови инструменти, поражда сериозни въпроси за това дали агенцията за кредитен рейтинг може да изготви надежден кредитен рейтинг, агенцията за кредитен рейтинг следва да не присъжда кредитен рейтинг или да отнеме съществуващ кредитен рейтинг. Промените в качеството на наличната информацията за наблюдение на съществуващ кредитен рейтинг следва да се оповести с този преглед и, ако е уместно, рейтингът следва да се преразгледа.

(35)

За да се осигури качеството на кредитните рейтинги, агенциите за кредитен рейтинг следва да предприемат мерки за гарантиране на надеждността на използваната от тях информация при определянето на кредитни рейтинги. За тази цел те следва да могат да предвидят, inter alia, да разчитат на финансови отчети, преминали независим одит, и на публично оповестени данни, проверка чрез услугите на реномирано трето лице, преглед на случаен принцип на получената информация от страна на агенцията за кредитен рейтинг или договорни разпоредби, в които ясно се установява отговорността на лицето, чийто рейтинг се определя, или на свързаните с него трети лица, в случай че предоставената съгласно договора информация е по същество и с тяхно знание погрешна или подвеждаща или в случай че лицето, чийто рейтинг се определя, или свързаните с него трети лица не са извършили комплексна проверка на точността на информацията, както е посочено в условията на договора.

(36)

Настоящият регламент не засяга задължението на агенциите за кредитен рейтинг да защитават правото на неприкосновеност на личния живот на физическите лица що се отнася до обработката на лични данни в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (14).

(37)

Необходимо е агенциите за кредитен рейтинг да установят подходящи процедури за редовно преразглеждане на методологиите, моделите и ключовите рейтингови допускания, използвани от агенцията за кредитен рейтинг, с цел да могат да се отразят правилно променящите се условия на пазарите на базовите активи. С цел осигуряване на прозрачност, оповестяването на всяка съществена промяна в методологиите и практиките, процедурите и процесите на агенциите за кредитен рейтинг следва да се прави преди тя да породи действие, освен ако извънредни условия на пазара не изискват незабавна промяна на кредитния рейтинг.

(38)

Агенциите за кредитен рейтинг следва да посочват всякакви подходящи предупреждения за риск, включително анализ на чувствителността на съответните допускания. В този анализ следва да се обяснява как различните развития на пазара, които влияят върху параметрите, върху които е изграден моделът, могат да повлияят на промените на кредитните рейтинги (например променливостта). Агенциите за кредитен рейтинг следва да гарантират, че информацията за историческите нива на неизпълнение за различните рейтингови категории може да се провери и измери количествено и дава достатъчна основа, за да могат заинтересованите лица да разберат историческите резултати от дейността за всяка рейтингова категория и дали и как са се изменяли рейтинговите категории. Ако естеството на кредитния рейтинг или други обстоятелства правят историческото ниво на неизпълнение неподходящо статистически невярно или по друг начин подвеждащо за ползвателите на кредитния рейтинг, агенцията за кредитен рейтинг следва да даде подходящи пояснения. Тази информация следва, доколкото е възможно, да бъде съпоставима с всички съществуващи тенденции за сектора, за да може инвеститорът да бъде подпомогнат при сравняването на резултатите от дейността на различните агенции за кредитен рейтинг.

(39)

За да се увеличи прозрачността на кредитните рейтинги и да се допринесе за защитата на инвеститорите, ЕКРЦК следва да поддържа централно хранилище, в което да се съхранява информация относно показателите на агенциите за кредитен рейтинг за минали периоди и кредитните рейтинги, присъдени в миналото. Агенциите за кредитен рейтинг следва да предават информация в хранилището в стандартна форма. ЕКРЦК следва да осигурява публичен достъп до тази информация и ежегодно да публикува обобщена информация за основните наблюдавани развития.

(40)

При определени обстоятелства структурираните финансови инструменти може да имат последици, които са различни от свързаните с традиционните дългови инструменти на дружествата. За инвеститорите би било подвеждащо да прилагат едни и същи категории рейтинг и за двата вида инструменти без допълнителни обяснения. Агенциите за кредитен рейтинг следва да играят важна роля за повишаване на осведомеността на ползвателите на кредитни рейтинги относно специфичните особености на структурираните финансови продукти в сравнение с традиционните такива. Следователно агенциите за кредитен рейтинг следва ясно да разграничават между категориите рейтинги, използвани за структурираните финансови инструменти, от една страна, и категориите рейтинги, използвани за други финансови инструменти или финансови задължения, от друга страна, като прибавят подходящ символ към категорията рейтинг.

(41)

Агенциите за кредитен рейтинг следва да вземат мерки за избягване на ситуации, в които емитентите искат предварителна рейтингова оценка на съответния структуриран финансов инструмент от няколко агенции за кредитен рейтинг, за да открият тази, която предлага най-добрия кредитен рейтинг за предложената структура. Емитентите също следва да избягват прилагането на такива практики.

(42)

Агенциите за кредитен рейтинг следва да съхраняват информация за методологията на определяне на кредитните рейтинги и редовно да актуализират измененията в нея, като съхраняват информация и за съществените елементи от диалога между рейтинговия анализатор и обекта на рейтинга или свързаните с него трети лица.

(43)

За да се гарантира високо ниво на доверие на инвеститорите и потребителите във вътрешния пазар, агенциите за кредитен рейтинг, които присъждат кредитни рейтинги в Общността, следва да подлежат на регистрация. Такава регистрация е основната предпоставка за това агенциите за кредитен рейтинг да присъждат кредитни рейтинги, предназначени за използване за регулаторни цели в Общността. Поради това е необходимо да се установят хармонизираните условия и процедурите за разрешаването, спирането на действието и прекратяването на такава регистрация.

(44)

Настоящият регламент не следва да заменя установения процес за признаване на агенциите за външна кредитна оценка (АВКО) в съответствие с Директива 2006/48/ЕО. Вече признатите в Общността АВКО следва да подадат заявление за регистрация в съответствие с настоящия регламент.

(45)

На агенции за кредитен рейтинг, регистрирани от компетентния орган в съответната държава-членка, следва да бъде позволено да присъждат кредитни рейтинги в рамките на цялата Общност. Поради това е необходимо да се установи единна процедура за регистрация за всички агенции за кредитен рейтинг, която да е приложима в цялата Общност. Регистрацията на агенциите за кредитен рейтинг следва да е валидна от момента, в който решението за регистрация на компетентния орган на държавата-членка по произход е породило действие съгласно съответното национално право.

(46)

Необходимо е да се създаде едно-единствено входящо звено за подаване на заявления за регистрация. ЕКРЦК следва да получава заявления за регистрация и ефективно да информира компетентните органи във всички държави-членки. ЕКРЦК следва също така да предоставя на компетентните органи на държавата-членка по произход мнение относно пълнотата на заявлението. Прегледът на заявленията за регистрация следва да се осъществява на национално ниво от съответния компетентен орган. За ефективната работа с агенциите за кредитен рейтинг компетентните органи следва да създадат оперативни мрежи („колегии“), подкрепени от ефективна инфраструктура на информационни технологии. ЕКРЦК следва да създаде подкомитет, специализиран в областта на кредитните рейтинги за всеки клас активи, оценявани от агенциите за кредитен рейтинг.

(47)

Някои агенции за кредитен рейтинг се състоят от няколко правни субекта, които заедно образуват група от агенции за кредитен рейтинг. При регистрирането на всяка от агенциите за кредитен рейтинг, която е част от такава група, компетентните органи на съответните държави-членки следва да координират разглеждането на заявленията, подадени от агенции за кредитен рейтинг, които са част от една и съща група, както и процеса на вземане на решение относно разрешаването на регистрация. Следва обаче да е възможно да се откаже регистрация на агенция за кредитен рейтинг в рамките на група от агенции за кредитен рейтинг, когато такава агенция за кредитен рейтинг не отговаря на изискванията за регистрация, докато други членове на посочената група изпълняват всички изисквания за регистрация съгласно настоящия регламент. Тъй като колегията не следва да разполага с правомощия по приемане на правно обвързващи решения, всеки един от компетентните органи на държавите-членки по произход на членовете на групата от агенции за кредитен рейтинг следва да приеме индивидуално решение за агенцията за кредитен рейтинг, установена на територията на съответната държава-членка.

(48)

Колегията следва да представлява ефективно средище за обмен на информация в областта на надзора между компетентните органи, координация на техните дейности и надзорните мерки, необходими за упражняване на ефективен надзор над агенциите за кредитен рейтинг. По-специално колегията следва да улеснява наблюдението на изпълнението на условията за признаване на кредитни рейтинги, присъдени в трети държави, сертифицирането, договореностите за възлагане на външни подизпълнители и освобождаването, предвидено в настоящия регламент. Дейностите на колегиите на компетентните органи следва да допринасят за хармонизираното прилагане на правилата, определени в настоящия регламент, както и за сближаването на надзорните практики.

(49)

За повишаване на практическата координация на дейностите на колегията, нейните членове следва да изберат помежду си координатор. Координаторът следва да председателства заседанията на колегията, да установява писмено нейните правила за координация и да координира нейните действия. По време на процеса на регистрация координаторът следва да преценява необходимостта от удължаване на срока за разглеждане на дадено заявление, да координира процеса на това разглеждане и да бъде във връзка с ЕКРЦК.

(50)

През ноември 2008 г. Комисията създаде група на високо равнище със задачата да разгледа бъдещата европейска структура за осъществяване на надзор в областта на финансовите услуги, включително ролята на ЕКРЦК.

(51)

Настоящата европейска структура за осъществяване на надзора не следва да се разглежда като дългосрочно решение за контрол на агенциите за кредитен рейтинг. Колегиите на компетентните органи, от които се очаква да задълбочават сътрудничеството и сближаването в областта на надзора в Общността, са значима стъпка напред, но не е възможно да заменят всички предимства от по-консолидирания надзор над сектора на кредитните рейтинги. Кризата на международните финансови пазари ясно показа, че е целесъобразно да се разгледа по-задълбочено необходимостта от широкомащабна реформа на модела за регулиране и надзор над финансовия сектор на Общността. За да се постигне необходимата степен на сближаване и сътрудничество в областта на надзора в Общността и да се укрепи стабилността на финансовата система, са изключително необходими допълнителни широкомащабни реформи на модела за регулиране на и надзор над финансовия сектор на Общността, които реформи следва да бъдат предложени в най-кратки срокове от Комисията, като се отдели нужното внимание на заключенията, представени от експертната група под председателството на Жак дьо Ларозиер от 25 февруари 2009 г. Във възможно най-кратки срокове и във всеки случай до 1 юли 2010 г. Комисията следва да представи на Европейския парламент, Съвета и други заинтересовани институции доклад със заключения в тази връзка и да представи евентуално законодателно предложение, необходимо за справяне с откритите недостатъци по отношение на мерките за координация и сътрудничество в областта на надзора.

(52)

За съществена промяна на условията за първоначална регистрация на агенциите за кредитен рейтинг следва да се считат, inter alia, значителните изменения в режима за признаване, договореностите за възлагане на външни подизпълнители, както и откриването и закриването на клонове.

(53)

Надзорът над агенциите за кредитен рейтинг следва да се осъществява от компетентния орган на държавата-членка по произход в сътрудничество с компетентните органи на другите заинтересовани държави-членки чрез съответната колегия и като се осигурява подходящо участие на ЕКРЦК.

(54)

Способността на компетентните органи на държавата-членка по произход и на другите членове на съответната колегия да оценяват и наблюдават спазването на предвидените в настоящия регламент задължения от страна на агенциите за кредитен рейтинг не следва да бъде ограничавана от каквито и да било договорености за възлагане на външни подизпълнители, по които агенциите за кредитен рейтинг са страна. Агенциите за кредитен рейтинг следва да носят отговорност за всяко от своите задължения съгласно настоящия регламент, в случай че се прилагат договорености за възлагане на външни подизпълнители.

(55)

За да се поддържа високо равнище на доверие на инвеститорите и потребителите и да се позволи текущ надзор над кредитните рейтинги, присъдени в Общността, от агенциите за кредитен рейтинг, чиито седалища се намират извън Общността, следва да се изисква да създадат дъщерно дружество в Общността с цел да се позволи ефикасен надзор над тяхната дейност в Общността и ефективно прилагане на режима за признаване. Възникването на нови участници на пазара на агенциите за кредитен рейтинг също следва да бъде насърчавано.

(56)

Компетентните органи следва да могат да използват определените в настоящия регламент правомощия по отношение на агенциите за кредитен рейтинг, лицата, участващи в дейности по определяне на кредитен рейтинг, оценяваните лица и свързаните с тях трети лица, трети лица, на които агенциите за кредитен рейтинг са възложили определени функции или дейности, както и други лица, имащи отношение към или свързани с агенции за кредитен рейтинг или дейности по определяне на кредитен рейтинг. Такива лица следва да включват акционери или членове на надзорните или управителните органи на агенциите за кредитен рейтинг и на оценяваните лица.

(57)

Разпоредбите на настоящия регламент относно таксите за надзор не следва да засягат съответните разпоредби на националното право, които уреждат таксите за надзор или подобни на тях такси.

(58)

Целесъобразно е да се създаде механизъм за осигуряване на ефективно спазване на настоящия регламент. Компетентните органи на държавите-членки следва да разполагат с необходимите средства, за да може да се гарантира, че рейтингите, присъдени в рамките на Общността, са присъдени при спазване на настоящия регламент. Използването на тези надзорни мерки следва винаги да се координира в рамките на съответната колегия. Мерки като прекратяването на регистрация или спиране на използването за регулаторни цели следва да се налагат, когато се счита, че са пропорционални на значимостта на неизпълнението на задълженията, произтичащи от настоящия регламент. При упражняването на надзорните си правомощия компетентните органи следва надлежно да отчитат интересите на инвеститорите и стабилността на пазара. Тъй като следва да се запази независимостта на агенциите за кредитен рейтинг в процеса на присъждане на кредитни рейтинги, нито компетентните органи, нито държавите-членки следва да се намесват по отношение на съдържанието на кредитните рейтинги и на методологиите, с които агенциите за кредитен рейтинг определят тези рейтинги, с цел да се избегне засягане на доверието в кредитните рейтинги. В случай че се упражнява натиск спрямо агенция за кредитен рейтинг, тя следва да уведоми Комисията и ЕКРЦК. Комисията следва да прецени във всеки конкретен случай дали е необходимо да се предприемат по-нататъшни действия срещу съответната държава-членка за неизпълнение на задълженията ѝ съгласно настоящия регламент.

(59)

Приемането на решения за регистрация следва се извършва при постигнато съгласие, тъй като е желателно да се гарантира, че посоченият в настоящия регламент процес на вземане на решение се основава на тясното сътрудничество между компетентните органи на държавите-членки. Това е необходима предпоставка за ефективността на процеса на регистрация и упражняването на надзор. Процесът на вземане на решение следва да бъде ефективен, бърз и да се основава на консенсус.

(60)

Компетентните органи на държавите-членки следва да си сътрудничат с цел постигане на ефективност на надзора и избягване на дублиране на задачите.

(61)

Важно е също така да се предвиди обмен на информация между компетентните органи, които отговарят за надзора над агенциите за кредитен рейтинг съгласно настоящия регламент, и компетентните органи, които осъществяват надзор над финансовите институции, по-специално компетентните органи, отговарящи за пруденциалния надзор или за финансовата стабилност в държавите-членки.

(62)

Компетентните органи на държавите-членки, различни от компетентните органи на държавата-членка по произход, следва да могат да се намесват и да вземат подходящи надзорни мерки, след като са информирали ЕКРЦК и компетентния орган на държавата-членка по произход и след консултация със съответната колегия, в случай че са установили, че регистрирана агенция за кредитен рейтинг, чиито рейтинги се използват на тяхна територия, не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия регламент.

(63)

Освен когато настоящият регламент предвижда специална процедура за регистрация, сертифициране или прекратяването им, приемане на надзорни мерки или упражняване на надзорни правомощия, следва да се прилага националното право относно тези процедури, включително езикови режими, професионална тайна и правото за запазване на поверителност на определени правни професии, като не следва да се засягат правата на агенциите за кредитен рейтинг и други лица съгласно посоченото право.

(64)

Необходимо е да се засили сближаването на правомощията, с които разполагат компетентните органи, за да се постигне равностойна степен на правоприлагане в целия вътрешен пазар.

(65)

ЕКРЦК следва да осигури съгласуваност на прилагането на настоящия регламент. Той следва да задълбочава и улеснява сътрудничеството и координацията между компетентните органи в надзорната дейност и да приема указания, когато е уместно. Поради това ЕКРЦК следва да установи механизъм за медиация и партньорска проверка с цел да се улесни възприемането на съгласуван подход от страна на компетентните органи.

(66)

Държавите-членки следва да установят система от санкции за нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент и да осигурят тяхното прилагане. Санкциите следва да са ефективни, пропорционални и възпиращи и следва да обхващат най-малко случаите на груба професионална небрежност и липса на дължима грижа. Държавите-членки следва да имат възможност да предвидят санкции от административно- или наказателноправен характер. ЕКРЦК следва да определи насоки относно сближаването на практиките, свързани с такива санкции.

(67)

Всеки обмен или предаване на информация между компетентни органи, други органи, структури или лица следва да става в съответствие с правилата за предаване на лични данни, определени в Директива 95/46/ЕО.

(68)

Настоящият регламент следва също така да предвиди правила относно обмена на информация с компетентните органи в трети държави и особено с тези, които отговарят за надзора над агенциите за кредитен рейтинг, участващи в процеса на признаване и сертифициране.

(69)

Без да се засяга прилагането на общностното право, исковете срещу агенциите за кредитен рейтинг, свързани с нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, следва да се предявяват съгласно приложимото национално право в областта на гражданската отговорност.

(70)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (15).

(71)

По-специално на Комисията следва да бъде предоставено правомощието, като отчита международното развитие, да изменя приложения I и II, в които се предвиждат специфичните критерии за преценка на това дали дадена агенция за кредитен рейтинг спазва задълженията си по отношение на вътрешната организация, правилата за дейността, правилата относно служителите, представянето на кредитните рейтинги и оповестяването на информация, както и да определя или да изменя критериите за установяване на еквивалентността на регулаторната и надзорна правна уредба в трети държави с разпоредбите на настоящия регламент. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(72)

С цел да бъде взето предвид бъдещото развитие на финансовите пазари, Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад с оценка на прилагането на настоящия регламент и по-специално на степента на регулаторната надеждност на кредитните рейтинги, както и доколко адекватно е възнаграждението, предоставяно от оценяваното лице на агенцията за кредитен рейтинг. Предвид тази оценка Комисията следва да представи подходящи законодателни предложения.

(73)

Комисията следва също така да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета с оценка на стимулите за емитентите да използват установени в Общността агенции за кредитен рейтинг за част от своите рейтинги, възможни алтернативи на модела „емитентът заплаща“, включително създаването на публична агенция за кредитен рейтинг на Общността и сближаване на националните правила относно нарушенията на разпоредбите на настоящия регламент. Предвид тази оценка Комисията следва да представи подходящи законодателни предложения.

(74)

Комисията следва също така да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад с оценка на развитието на регулаторната и надзорна уредба за агенциите за кредитен рейтинг в трети държави и въздействието на това развитие и преходните разпоредби, посочени в настоящия регламент, върху стабилността на финансовите пазари в Общността.

(75)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да се осигури високо ниво на защита на инвеститорите и потребителите чрез установяването на обща рамка по отношение на качеството на кредитните рейтинги, присъждани на територията на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки, предвид настоящия недостиг на национално законодателство в тази област и факта, че преобладаващата част от съществуващите в момента агенции за кредитен рейтинг са установени извън Общността, както и поради това, че тя може да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се въвежда общ регулаторен подход за повишаване на добросъвестността, прозрачността, отговорността, доброто управление и надеждността на дейностите по определяне на кредитен рейтинг, който да допринася за качеството на кредитните рейтинги, присъждани в Общността, като по този начин се допринася за доброто функциониране на вътрешния пазар и в същото време се постига високо ниво на защита на потребителите и инвеститорите. С него се установяват условия за присъждане на кредитни рейтинги и правила за организацията и функционирането на агенциите за кредитен рейтинг, за да се насърчат тяхната независимост и избягването на конфликти на интереси.

Член 2

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на кредитни рейтинги, които са присъдени от регистрирани в Общността агенции за кредитен рейтинг и които се оповестяват публично или се разпространяват чрез абонамент.

2.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

а)

частни кредитни рейтинги, които агенциите за кредитен рейтинг изготвят по индивидуална поръчка и предоставят изключително на лицето, което ги е поръчало, и които не са предназначени за публично оповестяване или за разпространение чрез абонамент;

б)

кредитни оценки, системи с кредитни оценки или други подобни оценки, свързани със задълженията, пораждани от взаимоотношения в областта на потреблението, търговията или промишлеността;

в)

кредитни рейтинги, изготвени от агенции за експортен кредит, в съответствие с част 1, точка 1.3 от приложение VI към Директива 2006/48/ЕО; или

г)

кредитни рейтинги, изготвени от централни банки и които:

i)

не се заплащат от оценяваното лице;

ii)

не се оповестяват публично;

iii)

са присъдени в съответствие с принципите, стандартите и процедурите, гарантиращи необходимата добросъвестност и независимост на дейностите по определяне на кредитен рейтинг, както е предвидено в настоящия регламент; и

iv)

не се отнасят до финансови инструменти, издадени от държави-членки на съответните централни банки.

3.   Агенциите за кредитен рейтинг подават заявление за регистрация по настоящия регламент като условие за признаването им като агенции за външна кредитна оценка (АВКО) в съответствие с част 2 от приложение VI към Директива 2006/48/ЕО, освен ако не присъждат само кредитни рейтинги, посочени в параграф 2.

4.   С цел да се гарантира еднообразно прилагане на параграф 2, буква г), по искане от държава-членка Комисията може, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 38, параграф 3, и в съответствие с параграф 2, буква г) от настоящия член, да приеме решение, съгласно което дадена централна банка попада в приложното поле на посочената буква и следователно нейните кредитни рейтинги се освобождават от прилагането на настоящия регламент.

Комисията публикува на своята електронна страница списък с централните банки, които попадат в приложното поле на параграф 2, буква г) от настоящия член.

Член 3

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„кредитен рейтинг“ означава мнение относно кредитоспособността на дадено лице, дълг или финансово задължение, дългова ценна книга, преференциална акция или друг финансов инструмент, или на емитент на такъв дълг или финансово задължение, дългова ценна книга, преференциална акция или друг финансов инструмент, изразено чрез установена и определена система за класиране в рейтингови категории;

б)

„агенция за кредитен рейтинг“ означава юридическо лице, чиято дейност включва присъждането на кредитни рейтинги на професионална основа;

в)

„държава-членка по произход“ означава държавата-членка, в която се намира седалището на агенцията за кредитен рейтинг;

г)

„рейтингов анализатор“ означава лице, което изпълнява аналитични функции, необходими за присъждането на кредитен рейтинг;

д)

„водещ рейтингов анализатор“ означава лице, което носи основната отговорност за изготвянето на кредитен рейтинг или за контактите с емитента във връзка с конкретен кредитен рейтинг или най-общо за рейтинга на финансов инструмент, издаден от този емитент и, когато е приложимо, за изготвянето на препоръки във връзка с тях до рейтинговия комитет;

е)

„оценявано лице“ означава юридическото лице, чиято кредитоспособност се оценява изрично или по подразбиране при кредитния рейтинг, независимо от това дали то е поискало или не този кредитен рейтинг или дали е предоставило информация във връзка с него;

ж)

„регулаторни цели“ означава използването на кредитни рейтинги с конкретната цел да бъде спазено общностното право така, както то се прилага чрез националното законодателство на държавите-членки;

з)

„рейтингова категория“ означава използваният рейтингов символ като например буква или цифров знак, който може да бъде придружен от допълнителни идентификационни знаци и който е използван в кредитен рейтинг за определяне на относителното ниво на риска за разграничаване на различните рискови характеристики на оценяваните лица, емитенти и финансови инструменти или други активи;

и)

„свързано трето лице“ означава инициатор, организатор, спонсор, финансов спомагател или всяко друго лице, което установява отношения с агенция за кредитен рейтинг от името на оценявано лице, включително всяко лице, което е пряко или непряко свързано с оценяваното лице чрез контрол;

й)

„контрол“ означава връзката между предприятие майка и дъщерно предприятие, както е описано в член 1 от Директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г. относно консолидираните счетоводни отчети (16), или тясна връзка между което и да е физическо или юридическо лице и дадено предприятие;

к)

„финансови инструменти“ означава инструментите, изброени в приложение I, раздел В към Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за пазарите на финансови инструменти (17);

л)

„структуриран финансов инструмент“ означава финансов инструмент или други активи, получени в резултат на транзакция или схема за секюритизация, посочени в член 4, точка 36 от Директива 2006/48/ЕО;

м)

„група от агенции за кредитен рейтинг“ означава група от предприятия, установени в Общността, състояща се от предприятие-майка и неговите дъщерни предприятия по смисъла на членове 1 и 2 от Директива 83/349/ЕИО, както и предприятия, свързани едно с друго по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 83/349/ЕИО и чиято дейност включва присъждането на кредитни рейтинги. За целите на член 4, параграф 3, буква а) групите от агенции за кредитен рейтинг включват също така агенции за кредитен рейтинг, установени в трети държави;

н)

„висше ръководство“ означава лицето или лицата, които действително ръководят дейността на агенцията за кредитен рейтинг, както и членът или членовете на управителния или надзорния ѝ орган;

о)

„дейности по определяне на кредитен рейтинг“ означава анализ на данни и информация и оценка, одобряване, присъждане и преразглеждане на кредитни рейтинги.

2.   За целите на параграф 1, буква а), следните не се считат за кредитни рейтинги:

а)

препоръки по смисъла на член 1, параграф 3 от Директива 2003/125/ЕО на Комисията (18);

б)

инвестиционно изследване, определено в член 24, параграф 1 от Директива 2006/73/ЕО (19), и други форми на обща препоръка, като препоръка за купуване, продаване или държане, по отношение на транзакции с финансови инструменти или финансови задължения; или

в)

мнения относно стойността на финансов инструмент или на финансово задължение.

Член 4

Използване на кредитни рейтинги

1.   Кредитните институции по смисъла на Директива 2006/48/ЕО, инвестиционните посредници по смисъла на Директива 2004/39/ЕО, застрахователните предприятия, за които се прилага Първа директива 73/239/ЕИО на Съвета от 24 юли 1973 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно достъпа до и упражняването на пряка застрахователна дейност, различна от животозастраховане (20), животозастрахователните предприятия по смисъла на Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно животозастраховането (21), презастрахователните предприятия по смисъла на Директива 2005/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2005 г. относно презастраховането (22), предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по смисъла на Директива 85/611/ЕИО и институциите за професионално пенсионно осигуряване по смисъла на Директива 2003/41/ЕО може да използват кредитни рейтинги за регулаторни цели само ако те са присъдени от агенции за кредитен рейтинг, които са установени в Общността и са регистрирани в съответствие с настоящия регламент.

Когато публикуван съгласно Директива 2003/71/ЕО и Регламент (ЕО) № 809/2004 проспект съдържа препратка към кредитен рейтинг или кредитни рейтинги, емитентите, предлагащите страни или лицата, които искат да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар се уверяват, че проспектът съдържа също така на видно място ясна информация относно това дали кредитният рейтинг е присъден от кредитна агенция, установена в Общността и регистрирана съгласно настоящия регламент.

2.   Счита се, че агенция за кредитен рейтинг, която е установена в Общността и е регистрирана в съответствие с настоящия регламент, е присъдила кредитен рейтинг, когато кредитният рейтинг е публикуван на електронната страница на агенцията за кредитен рейтинг или чрез други средства или е разпространен чрез абонамент, представен и оповестен в съответствие с посочените в член 10 задължения, като ясно се посочва, че кредитният рейтинг е признат в съответствие с параграф 3 от настоящия член.

3.   Агенция за кредитен рейтинг, която е установена в Общността и е регистрирана в съответствие с настоящия регламент, може да признава кредитен рейтинг, присъден в трета държава, само когато дейностите по определяне на кредитен рейтинг, в резултат на които е присъден този кредитен рейтинг, отговарят на следните условия:

а)

дейностите по определяне на кредитен рейтинг, в резултат на които е присъден подлежащият на признаване кредитен рейтинг, са извършени изцяло или отчасти от признаващата агенция за кредитен рейтинг или от агенции за кредитен рейтинг, принадлежащи към същата група;

б)

агенцията за кредитен рейтинг е проверила и е в състояние да докаже във всеки момент пред компетентния орган на държавата-членка по произход, че извършените от агенцията за кредитен рейтинг в третата държава дейности по определяне на кредитен рейтинг, в резултат на които е присъден подлежащият на признаване кредитен рейтинг, отговарят на изисквания, които са най-малко толкова строги колкото изискванията, предвидени в членове 6—12;

в)

способността на компетентния орган на държавата-членка по произход на признаващата агенция за кредитен рейтинг или на колегията на компетентните органи, посочена в член 29 („колегия“), да оценява и наблюдава спазването на посочените в буква б) изисквания от агенцията за кредитен рейтинг, установена в трета държава, не е ограничена;

г)

при поискване агенцията за кредитен рейтинг предоставя на съответния компетентен орган на нейната държава-членка по произход цялата информация, която е необходима на този компетентен орган, за да упражнява текущ надзор над спазването на изискванията на настоящия регламент;

д)

съществува обективна причина кредитният рейтинг да бъде изготвен в трета държава;

е)

агенцията за кредитен рейтинг, установена в третата държава, е получила разрешение или е регистрирана и над нея се упражнява надзор в тази трета държава;

ж)

регулаторният режим в тази трета държава не допуска намеса от страна на компетентните органи и други органи на публична власт в тази трета държава по отношение на съдържанието на кредитните рейтинги и методологиите; и

з)

съществува подходящо споразумение за сътрудничество между компетентния орган на държавата-членка по произход на признаващата агенция за кредитен рейтинг и съответния компетентен орган на агенцията за кредитен рейтинг, установена в трета държава. Компетентният орган на държавата-членка по произход гарантира, че в такива споразумения за сътрудничество се определят най-малко:

i)

механизмът за обмен на информация между съответните компетентни органи; и

ii)

процедурите за координация на надзорните дейности, за да може компетентният орган на държавата-членка по произход на признаващата агенция за кредитен рейтинг да осъществява текущо наблюдение на дейностите по определяне на кредитен рейтинг, в резултат на които се присъждат признаваните кредитни рейтинги.

4.   Кредитен рейтинг, признат в съответствие с параграф 3, се счита за кредитен рейтинг, присъден от агенция за кредитен рейтинг, която е установена в Общността и е регистрирана в съответствие с настоящия регламент.

Агенция за кредитен рейтинг, която е установена в Общността и регистрирана в съответствие с настоящия регламент, не може да използва процеса на признаване с цел да избегне спазването на изискванията на настоящия регламент.

5.   Агенцията за кредитен рейтинг, която е признала присъден в трета държава кредитен рейтинг в съответствие с параграф 3, остава изцяло отговорна за такъв кредитен рейтинг, както и за изпълнението на условията, посочени в него.

6.   Когато Комисията е признала съгласно член 5, параграф 6 правната и надзорна уредба на трета държава за еквивалентна на изискванията на настоящия регламент и когато действат споразуменията за сътрудничество, посочени в член 5, параграф 7, от агенцията за кредитен рейтинг, която е признала присъдени в тази трета държава кредитни рейтинги, вече не се изисква да проверява или доказва изпълнението на условието, предвидено в параграф 3, буква ж) от настоящия член.

Член 5

Еквивалентност и сертифициране въз основа на еквивалентност

1.   Кредитните рейтинги, които са свързани с лица, установени в трети държави, или финансови инструменти, издадени в трети държави, и които са присъдени от агенция за кредитен рейтинг, която е установена в трета държава, може да бъдат използвани в Общността съгласно член 4, параграф 1, без да бъдат признавани съгласно член 4, параграф 3, при условие че:

а)

агенцията за кредитен рейтинг е получила разрешение или е регистрирана и над нея се упражнява надзор в тази трета държава;

б)

Комисията е приела решение за еквивалентност в съответствие с параграф 6 от настоящия член, с което признава правната и надзорна уредба на третата държава за еквивалентна на изискванията на настоящия регламент;

в)

действат споразуменията за сътрудничество, посочени в параграф 7 от настоящия член;

г)

присъдените от агенцията за кредитен рейтинг кредитни рейтинги и нейните дейности по определяне на кредитен рейтинг не са от систематично значение за финансовата стабилност или цялост на финансовите пазари на една или повече държави-членки; и

д)

агенцията за кредитен рейтинг е сертифицирана в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

2.   Агенцията за кредитен рейтинг, посочена в параграф 1, може да подаде заявление за сертифициране. Заявлението се представя на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа („ЕКРЦК“) съгласно приложимите разпоредби на член 15. В срок от пет работни дни след получаването на заявлението за сертифициране ЕКРЦК изпраща заявлението на компетентните органи на всички държави-членки, като ги приканва да разгледат възможността за участие в съответната колегия в съответствие с член 29, параграф 3, буква б). Компетентните органи, които са решили да станат членове на колегията, уведомяват ЕКРЦК за това в срок от десет работни дни след получаването на поканата на ЕКРЦК. Компетентните органи, уведомили ЕКРЦК в съответствие с настоящия член, стават членове на колегията. В срок от 20 работни дни след получаването на заявлението за сертифициране ЕКРЦК изготвя и публикува на своята електронна страница списък с компетентните органи, които са членове на колегията. В срок от десет работни дни след публикуването членовете на колегията избират координатор в съответствие с критериите по член 29, параграф 5. След учредяването на колегията нейният състав и дейност се уреждат от член 29.

3.   Заявлението за сертифициране се разглежда в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в член 16. Решението за сертифициране се основава на критериите, предвидени в параграф 1, букви а) — г) от настоящия член.

Решението за сертифициране се съобщава и публикува в съответствие с член 18.

4.   Агенцията за кредитен рейтинг може също отделно да подаде заявление да бъде освободена:

а)

във всеки отделен случай — от спазването на някои или всички изисквания, установени в раздел А от приложение I и в член 7, параграф 4, в случай че агенцията за кредитен рейтинг може да докаже, че изискванията не са пропорционални предвид естеството, мащаба и сложността на извършваната от нея стопанска дейност, както и предвид естеството и различните видове присъждани от нея кредитни рейтинги;

б)

от изискването за физическо присъствие в Общността, когато такова изискване би било прекалено обременително и непропорционално предвид естеството, мащаба и сложността на извършваната от нея стопанска дейност, както и предвид естеството и различните видове присъждани от нея кредитни рейтинги.

При оценяване на заявлението, компетентните органи вземат предвид размера на подалата заявление агенция за кредитен рейтинг, като отчитат естеството, мащаба и сложността на извършваната от нея стопанска дейност, естеството и различните видове присъждани от нея кредитни рейтинги, както и въздействието на кредитните рейтинги, присъждани от агенцията за кредитен рейтинг, върху финансовата стабилност или цялост на финансовите пазари на една или повече държави-членки. Въз основа на тези съображения компетентният орган може да предостави такова освобождаване на агенцията за кредитен рейтинг.

5.   По отношение на решенията за освобождаване по параграф 4 от настоящия член се прилагат съответните разпоредби и процедури, предвидени в член 16, с изключение на параграф 7, втора алинея от посочения член. В случай на продължаваща липса на съгласие между членовете на съответната колегия относно предоставянето на освобождаване на агенцията за кредитен рейтинг, координаторът приема надлежно обосновано решение.

За целите на сертифицирането, включително предоставянето на освобождаване, и надзора координаторът изпълнява задачите на компетентния орган на държавата-членка по произход, когато е приложимо.

6.   Комисията може да приеме решение за еквивалентност в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 38, параграф 3, с което се потвърждава, че правната и надзорна уредба на трета държава гарантира, че агенциите за кредитен рейтинг, които са получили разрешение или са регистрирани в тази трета държава, спазват правно обвързващи изисквания, които са еквивалентни на изискванията съгласно настоящия регламент и които подлежат на ефективен надзор и прилагане в тази трета държава.

Правната и надзорна уредба на трета държава може да се счита за еквивалентна на настоящия регламент, в случай че тази уредба отговаря най-малко на следните условия:

а)

агенциите за кредитен рейтинг в тази трета държава подлежат на разрешителен режим или регистрация и на текущ ефективен надзор и прилагане на правилата;

б)

агенциите за кредитен рейтинг в тази трета държава са подчинени на правно обвързващи правила, които са еквивалентни на правилата, посочени в членове 6—12 и приложение I; и

в)

регулаторният режим в тази трета държава не допуска намеса от страна на надзорните органи и други органи на публична власт в тази трета държава по отношение на съдържанието на кредитните рейтинги и методологиите.

Комисията уточнява или изменя критериите, посочени във втора алинея, букви, с цел да се отчете развитието на финансовите пазари. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 38, параграф 2.

7.   Координаторът сключва споразумения за сътрудничество със съответните компетентни органи на трети държави, чиято правна и надзорна уредба е била призната за еквивалентна на настоящия регламент в съответствие с параграф 6. С тези споразумения се определят най-малко:

а)

механизмът за обмен на информация между съответните компетентни органи; и

б)

процедурите относно координация на надзорните дейности.

ЕКРЦК координира постигането на споразумения за сътрудничество между компетентните органи на държавите-членки и съответните компетентни органи на трети държави, чиято правна и надзорна уредба е била призната за еквивалентна на настоящия регламент в съответствие с параграф 6.

8.   Членове 20, 24 и 25 се прилагат mutatis mutandis по отношение на сертифицираните агенции за кредитен рейтинг и присъдените от тях кредитни рейтинги.

ДЯЛ II

ПРИСЪЖДАНЕ НА КРЕДИТНИ РЕЙТИНГИ

Член 6

Независимост и избягване на конфликт на интереси

1.   Агенциите за кредитен рейтинг предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че върху присъждането на кредитен рейтинг не оказва влияние никакъв съществуващ или потенциален конфликт на интереси или стопански отношения, в които участва агенцията за кредитен рейтинг, която присъжда кредитния рейтинг, нейните ръководители, рейтингови анализатори, служители, както и всяко друго физическо лице, чиито услуги са предоставени на разположение или са под контрола на агенцията за кредитен рейтинг, или лице, което пряко или косвено е свързано с нея чрез контрол.

2.   За осигуряване на спазването на параграф 1, агенциите за кредитен рейтинг спазват изискванията, предвидени в раздели А и Б от приложение I.

3.   По искане на агенция за кредитен рейтинг компетентният орган на държавата-членка по произход може да я освободи от спазване на изискванията съгласно раздел А, точки 2, 5 и 6 от приложение I и член 7, параграф 4, в случай че агенцията за кредитен рейтинг може да докаже, че тези изисквания не са пропорционални предвид естеството, мащаба и сложността на нейната стопанска дейност, както и предвид естеството и различните видове присъждани кредитни рейтинги, както и че:

а)

агенцията за кредитен рейтинг има по-малко от 50 служители;

б)

агенцията за кредитен рейтинг е въвела мерки и процедури, по-специално механизми за вътрешен контрол, правила за отчитане и мерки за гарантиране на независимостта на рейтинговите анализатори и лицата, одобряващи кредитни рейтинги, които осигуряват действително зачитане на целите на настоящия регламент; и

в)

размерът на агенцията за кредитен рейтинг не е определен по начин, който цели да се избегне спазването на изискванията на настоящия регламент от дадена агенция за кредитен рейтинг или група от агенции за кредитен рейтинг.

Когато става въпрос за група от агенции за кредитен рейтинг, компетентните органи гарантират, че най-малко една от агенциите за кредитен рейтинг в групата не е освободена от спазване на изискванията на раздел А, точки 2, 5 и 6 от приложение I и член 7, параграф 4.

Член 7

Рейтингови анализатори, служители и други лица, участващи в присъждането на кредитни рейтинги

1.   Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че рейтинговите анализатори, служителите на агенциите, както и всяко друго физическо лице, чиито услуги са предоставени на тяхно разположение или са под техен контрол, и което участва пряко в дейности по определяне на кредитни рейтинги, имат подходящи познания и опит за поверените им задължения.

2.   Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че на посочените в параграф 1 лица не се позволява да започват или да участват в преговори, свързани с такси или плащания, с нито едно оценявано лице, свързано трето лице или което и да е лице, свързано пряко или непряко с оценяваното лице чрез контрол.

3.   Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че посочените в параграф 1 лица отговарят на изискванията, посочени в раздел В от приложение I.

4.   Агенциите за кредитен рейтинг установяват подходящ постъпателен ротационен механизъм по отношение на рейтинговите анализатори и лицата, одобряващи кредитните рейтинги, както е посочено в раздел В от приложение I. Ротационният механизъм се прилага поетапно под формата на ротация на отделни лица, а не на цял екип.

5.   Възнагражденията и оценката на резултатите от дейността на рейтинговите анализатори и лицата, одобряващи кредитните рейтинги, не се определят в зависимост от размера на приходите, които агенцията за кредитен рейтинг получава от оценяваните лица или от свързани с тях трети лица.

Член 8

Методологии, модели и ключови рейтингови допускания

1.   Агенциите за кредитен рейтинг оповестяват публично методологиите, моделите и ключовите рейтингови допускания, които използват при определяне на кредитен рейтинг, както е посочено в раздел Д, част I, точка 5 от приложение I.

2.   Агенциите за кредитен рейтинг приемат, въвеждат и прилагат подходящи мерки, за да гарантират, че кредитните рейтинги, които присъждат, се основават на задълбочен анализ на цялата информация, с която разполагат и която е от значение за анализа им съгласно техните рейтингови методологии. Те вземат всички необходими мерки, така че информацията, която използват при определянето на кредитен рейтинг, да е с достатъчно качество и да е от надеждни източници.

3.   Агенциите за кредитен рейтинг използват рейтингови методологии, които са стриктни, систематични, последователни и които подлежат на валидиране въз основа на историческия опит, включително бек-тестване.

4.   Когато дадена агенция за кредитен рейтинг използва съществуващ кредитен рейтинг, изготвен от друга агенция за кредитен рейтинг по отношение на базови активи или структурирани финансови инструменти, тя не може да откаже присъждането на кредитен рейтинг на лице или финансов инструмент с мотива, че друга агенция за кредитен рейтинг вече е определила рейтинг на част от лицето или от финансовия инструмент.

Агенциите за кредитен рейтинг съхраняват информация за всички случаи, когато в процеса на определяне на кредитен рейтинг се отклоняват от съществуващи кредитни рейтинги, присъдени от друга агенция за кредитен рейтинг по отношение на базови активи или структурирани финансови инструменти, като обосновават различната оценка.

5.   Агенциите за кредитен рейтинг наблюдават кредитните си рейтинги и текущо или най-малко веднъж годишно преразглеждат своите кредитни рейтинги и методологии, по-специално когато настъпват съществени промени, които биха могли да окажат въздействие върху даден кредитен рейтинг. Те създават вътрешни схеми за наблюдение на влиянието на промените в макроикономическите условия или тези на финансови пазари върху кредитните рейтинги.

6.   При промяна на методологиите, моделите или ключовите рейтингови допускания, използвани в дейностите по определяне на кредитен рейтинг, агенциите за кредитен рейтинг:

а)

незабавно оповестяват, като използват същите средства за съобщение като тези, използвани за разпространението на съответните кредитни рейтинги, вероятния обхват на кредитните рейтинги, които ще бъдат засегнати;

б)

преразглеждат съответните кредитни рейтинги колкото е възможно по-скоро и не по-късно от шест месеца след изменението, като междувременно поставят тези рейтинги под наблюдение; и

в)

определят отново всички кредитни рейтинги, които са били присъдени въз основа на тези методологии, модели или ключови рейтингови допускания, ако след преразглеждането цялостният комбиниран ефект от промените засяга тези кредитни рейтинги.

Член 9

Възлагане на дейности на външни подизпълнители

Възлагането на външни подизпълнители на важни оперативни функции не се извършва по начин, който съществено влошава качеството на вътрешния контрол в агенцията за кредитен рейтинг и способността на компетентния орган да упражнява надзор върху спазването от нейна страна на предвидените в настоящия регламент задължения.

Член 10

Оповестяване и представяне на кредитните рейтинги

1.   Агенциите за кредитен рейтинг оповестяват всички кредитни рейтинги, както и всички решения кредитният рейтинг да бъде прекратен, без да прилагат избирателен подход и своевременно. В случай на решение кредитният рейтинг да бъде прекратен в оповестената информация се включват пълна обосновка на решението.

Първа алинея се прилага и по отношение на кредитни рейтинги, които се разпространяват чрез абонамент.

2.   Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че кредитните рейтинги се представят и обработват в съответствие с изискванията, изложени в раздел Г от приложение I.

3.   Когато агенциите за кредитен рейтинг присъждат кредитни рейтинги за структурирани финансови инструменти, те гарантират, че категориите на кредитните рейтинги, определяни за структурирани финансови инструменти, са ясно разграничени посредством допълнителен символ, по който се отличават от рейтинговите категории, които се използват за всякакви други лица, финансови инструменти или финансови задължения.

4.   Агенциите за кредитен рейтинг оповестяват своите политики и процедури по отношение на непоисканите кредитни рейтинги.

5.   Когато дадена агенция за кредитен рейтинг присъжда непоискан кредитен рейтинг, тя посочва на видно място в него дали оценяваното лице или свързано трето лице са участвали в процеса на определяне на кредитния рейтинг и дали агенцията за кредитен рейтинг е имала достъп до счетоводните и други относими вътрешни документи на оценяваното лице или на свързаните трети лица.

Непоисканите кредитни рейтинги се обозначават като такива.

6.   Агенциите за кредитен рейтинг не използват наименованието на никой компетентен орган по начин, който да показва или предполага наличие на одобрение от този орган на кредитните рейтинги или на каквито и да е дейности по определяне на кредитен рейтинг на тази агенция.

Член 11

Общи и периодични оповестявания

1.   Агенциите за кредитен рейтинг оповестяват публично и актуализират незабавно цялата информация по въпросите, предвидени в раздел Д, част I от приложение I.

2.   Агенциите за кредитен рейтинг предоставят на разположение в централно хранилище, създадено от ЕКРЦК, информация относно исторически данни за резултатите от тяхната дейност, в това число честотата на промяна на рейтингите, както и информация относно присъждани в миналото кредитни рейтинги и промяна на тези рейтинги. Агенциите за кредитен рейтинг предоставят информация в хранилището съгласно стандартен образец, установен от ЕКРЦК. ЕКРЦК прави тази информация достъпна за обществеността и публикува обобщена информация за основните наблюдавани развития на годишна база.

3.   Агенциите за кредитен рейтинг предоставят ежегодно на компетентния орган в своята държава-членка по произход и на ЕКРЦК информация по въпросите, предвидени в раздел Д, част II, точка 2 от приложение I. Компетентният орган на държавата-членка по произход оповестява тази информация на членовете на съответната колегия.

Член 12

Доклад за прозрачността

Агенциите за кредитен рейтинг публикуват ежегодно доклад за прозрачността, който включва информация по въпросите, предвидени в раздел Д, част III от приложение I. Те публикуват своя годишен доклад за прозрачността най-късно три месеца след края на всяка финансова година и гарантират, че той продължава да е достъпен на електронната страница на агенцията поне пет години.

Член 13

Такси за публично оповестяване

Агенциите за кредитен рейтинг не начисляват такси за информацията, предоставена в съответствие с членове 8—12.

ДЯЛ III

НАДЗОР НАД ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

ГЛАВА I

Процедура по регистрация

Член 14

Изисквания за регистрация

1.   Агенциите за кредитен рейтинг подават заявление за регистрация за целите на член 2, параграф 1, при условие че са юридически лица, установени в Общността.

2.   Регистрацията е валидна на цялата територия на Общността от момента, в който решението за регистрация, издадено от компетентния орган на държавата-членка по произход, посочено в член 16, параграф 7 или член 17, параграф 7, поражда действие съгласно съответното национално право.

3.   Регистрираните агенции за кредитен рейтинг във всеки един момент спазват условията на първоначална регистрация.

Регистрираните агенции за кредитен рейтинг уведомяват без неоправдано забавяне ЕКРЦК, компетентния орган на държавата-членка по произход и координатора за всяко съществено изменение в условията на първоначалната регистрация, включително за всяко откриване или закриване на клон в рамките на Общността.

4.   Без да се засягат разпоредбите на членове 16 и 17, компетентният орган на държавата-членка по произход регистрира дадена агенция за кредитен рейтинг, ако в резултат на разглеждането на заявлението установи, че агенцията за кредитен рейтинг отговаря на условията за присъждане на кредитни рейтинги съгласно настоящия регламент, като се вземат предвид членове 4 и 6.

5.   Компетентните органи не налагат изисквания за регистрация, които не са предвидени в настоящия регламент.

Член 15

Заявление за регистрация

1.   Агенциите за кредитен рейтинг подават заявление за регистрация до ЕКРЦК. Заявлението съдържа информация по въпросите, предвидени в приложение II.

2.   Когато група от агенции за кредитен рейтинг подава заявление за регистрация, членовете на групата упълномощават един от тях да подаде всички заявления до ЕКРЦК от името на групата. Упълномощената агенция за кредитен рейтинг предоставя информация по предвидените в приложение II въпроси за всеки член от групата.

3.   Агенциите за кредитен рейтинг подават заявленията си на езика, изискван съгласно правото на тяхната държава-членка по произход, както и на обичаен в сферата на международните финанси език.

Заявленията за регистрация, изпратени от ЕКРЦК на компетентния орган на държавата-членка по произход, се считат за заявления, подадени от съответната агенция за кредитен рейтинг.

4.   В срок от пет работни дни след получаване на заявлението ЕКРЦК предава копия от него на компетентните органи на всички държави-членки.

В срок от десет работни дни след получаване на заявлението ЕКРЦК предоставя мнението си относно пълнотата на заявлението на компетентните органи на държавата-членка по произход.

5.   В срок от 25 работни дни след получаване на заявлението, компетентният орган на държавата-членка по произход и членовете на съответната колегия преценяват дали то е пълно, като вземат предвид мнението на ЕКРЦК, посочено в параграф 4. Ако заявлението е непълно, компетентният орган на държавата-членка по произход определя краен срок, в рамките на който агенцията за кредитен рейтинг да предостави на този орган и на ЕКРЦК допълнителна информация, и уведомява за това членовете на колегията и ЕКРЦК.

След като оцени заявлението като пълно, компетентният орган на държавата-членка по произход уведомява за това агенцията за кредитен рейтинг, членовете на колегията и ЕКРЦК.

6.   В срок от пет работни дни след получаване на допълнителната информация, посочена в параграф 5, ЕКРЦК я предава на компетентните органи на всички други държави-членки.

Член 16

Разглеждане на заявлението за регистрация на агенция за кредитен рейтинг от компетентните органи

1.   В срок от 60 работни дни след уведомлението, посочено в член 15, параграф 5, втора алинея, компетентният орган на държавата-членка по произход и компетентните органи, които са членове на съответната колегия:

а)

разглеждат съвместно заявлението за регистрация; и

б)

полагат всички разумни усилия в рамките на своите правомощия за постигане на съгласие по въпроса дали да разрешат или да откажат регистрация на агенцията за кредитен рейтинг, като се основават на спазването от нейна страна на предвидените в настоящия регламент условия.

2.   Координаторът може да удължи срока за разглеждане с 30 работни дни, по-специално ако агенцията за кредитен рейтинг:

а)

предвижда да признава кредитни рейтинги съгласно посоченото в член 4, параграф 3;

б)

предвижда да използва възлагане на външни подизпълнители; или

в)

иска да бъде освободена от спазване на разпоредбите в съответствие с член 6, параграф 3.

3.   Координаторът координира разглеждането на заявлението, подадено от агенцията за кредитен рейтинг, и гарантира, че цялата информация, необходима за разглеждането му, е обменена между членовете на съответната колегия.

4.   След постигане на съгласието, посочено в параграф 1, буква б), компетентният орган на държавата-членка по произход изготвя надлежно обоснован проект на решение и го предава на координатора.

При липса на съгласие между членовете на съответната колегия компетентният орган на държавата-членка по произход изготвя надлежно обоснован проект на решение за отказ на регистрация въз основа на писмените становища на членовете на колегията, които се противопоставят на регистрацията, и го предава на координатора. Членовете на колегията, които се противопоставят на регистрацията, изготвят и предават на координатора подробни обяснения във връзка със своите становища.

5.   В срок от 60 работни дни след уведомяването по член 15, параграф 5, втора алинея и във всеки случай не повече от 90 работни дни след това, ако се прилага параграф 2, координаторът предоставя на ЕКРЦК надлежно обоснован проект на решение за регистрация или отказ на регистрация, придружен от подробните обяснения, посочени в параграф 4, втора алинея.

6.   В срок от 20 работни дни след получаване на съобщението, посочено в параграф 5, ЕКРЦК изразява пред членовете на съответната колегия мнението си относно спазването на изискванията за регистрация от страна на агенцията за кредитен рейтинг. След получаване на мнението на ЕКРЦК членовете на колегията преразглеждат проекта на решение.

7.   Компетентният орган на държавата-членка по произход приема надлежно обосновано решение за регистрация или отказ на регистрация в срок от 15 работни дни след получаването на мнението на ЕКРЦК. В случай че компетентният орган на държавата-членка по произход се отклони мнението на ЕКРЦК, този орган представя надлежна обосновка за това. В случай че ЕКРЦК не изрази мнение, компетентният орган на държавата-членка по произход приема решение в срок от 30 работни дни след предоставянето на проекта на решение на ЕКРЦК в съответствие с параграф 5.

В случай на продължаваща липса на съгласие между членовете на съответната колегия компетентният орган на държавата-членка по произход приема надлежно обосновано решение за отказ, в което се посочват изразилите особено мнение компетентни органи и се включва изложение на техните становища.

Член 17

Разглеждане на заявлението за регистрация на група от агенции за кредитен рейтинг от компетентните органи

1.   Координаторът и компетентните органи, които са членове на съответната колегия, в срок от 60 работни дни след уведомлението, посочено в член 15, параграф 5, втора алинея:

а)

разглеждат съвместно заявленията за регистрация; и

б)

полагат всички разумни усилия в рамките на своите правомощията за постигане на съгласие по въпроса дали да разрешат или да откажат регистрация на членовете на групата от агенции за кредитен рейтинг, като се основават на спазването от тяхна страна на предвидените в настоящия регламент условия.

2.   Координаторът може да удължи срока за разглеждане с 30 работни дни, по-специално ако която и да е от агенциите за кредитен рейтинг в групата:

а)

предвижда да признава кредитни рейтинги съгласно посоченото в член 4, параграф 3;

б)

предвижда да използва възлагане на външни подизпълнители; или

в)

иска да бъде освободена от спазване на разпоредбите в съответствие с член 6, параграф 3.

3.   Координаторът координира разглеждането на заявленията, подадени от групата от агенции за кредитен рейтинг, и гарантира, че цялата информация, необходима за осъществяването на този преглед, е обменена между членовете на съответната колегия.

4.   След постигане на съгласието, посочено в параграф 1, буква б), компетентните органи на държавите-членки по произход изготвят надлежно обосновани проекти на индивидуално решение за всяка една от агенциите за кредитен рейтинг в групата и ги предават на координатора.

При липса на съгласие между членовете на съответната колегия, компетентните органи на държавите-членки по произход изготвят надлежно обосновани проекти за решения за отказ за регистрация въз основа на писмените становища на членовете на колегията, които се противопоставят на регистрацията, и ги предават на координатора. Членовете на колегията, които се противопоставят на регистрацията, изготвят и предават на координатора подробни обяснения във връзка със своите становища.

5.   В срок от 60 работни дни след уведомяването по член 15, параграф 5, втора алинея и във всеки случай не повече от 90 работни дни след това, ако се прилага параграф 2, координаторът предоставя на ЕКРЦК надлежно обоснован проект на индивидуално решение за регистрация или отказ на регистрация за всяка от агенциите в групата, придружен от подробните обяснения, посочени в параграф 4, втора алинея.

6.   В срок от 20 работни дни след получаване на съобщението, посочено в параграф 5, ЕКРЦК изразява пред членовете на съответната колегия мнението си относно изпълнението на изискванията за регистрация от страна на агенциите за кредитен рейтинг от групата. След получаване на становището на ЕКРЦК членовете на колегията преразглеждат проекта на решение.

7.   Компетентните органи на държавите-членки по произход приема надлежно обосновано решение за регистрация или отказ на регистрация в срок от 15 работни дни след получаване на мнението на ЕКРЦК. В случай че компетентните органи на държавата-членка по произход се отклонят от мнението на ЕКРЦК, тези органи представят надлежна обосновка за това. В случай че ЕКРЦК не изрази мнение, компетентните органи на държавите-членки по произход приемат решение в срок от 30 работни дни след предоставянето на проекта на решение на ЕКРЦК в съответствие с параграф 5.

В случай на продължаваща липса на съгласие между членовете на съответната колегия по въпроса дали да се разреши регистрация на някоя агенция за кредитен рейтинг от групата, компетентният орган на държавата-членка по произход на тази агенция за кредитен рейтинг приема надлежно обосновано решение за отказ, в които се посочват изразилите особено мнение компетентни органи и се включва изложение на техните становища.

Член 18

Уведомяване за решението за регистрация, отказа на регистрация или прекратяването на регистрация на агенция за кредитен рейтинг

1.   В срок от пет работни дни след приемането на решение по членове 16 или 17 компетентният орган на държавата-членка по произход уведомява съответната агенция за кредитен рейтинг дали е регистрирана или ѝ е отказана регистрация. Ако компетентният орган на държавата-членка по произход откаже регистрация на агенция за кредитен рейтинг, той надлежно обосновава решението си за отказ.

2.   Компетентният орган на държавата-членка по произход уведомява Комисията, ЕКРЦК и другите компетентни органи за решенията по членове 16, 17 или 20.

3.   Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз и на своята електронна страница списък на агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани в съответствие с настоящия регламент. Този списък се актуализира в срок от 30 дни след уведомлението, посочено в параграф 2.

Член 19

Такса за регистрация и такса за надзор

Компетентният орган на държавата-членка по произход може да начислява такса за регистрация и/или такса за надзор на агенцията за кредитен рейтинг. Таксата за регистрация и/или таксата за надзор са пропорционални на разходите, направени от компетентния орган на държавата-членка по произход.

Член 20

Прекратяване на регистрация

1.   Компетентният орган на държавата-членка по произход прекратява регистрацията на дадена агенция за кредитен рейтинг, когато тази агенция:

а)

изрично се откаже от регистрацията или не е предоставяла кредитни рейтинги през предходните шест месеца;

б)

е получила регистрацията въз основа на неверни твърдения или по друг неправомерен начин;

в)

вече не отговаря на условията, при които е регистрирана; или

г)

е нарушавала сериозно или системно разпоредбите на настоящия регламент относно условията за осъществяване на дейност от агенциите за кредитен рейтинг.

2.   Когато компетентните органи на държавите-членки по произход считат, че е изпълнено някое от условията по параграф 1, те уведомяват координатора и си сътрудничат тясно с членовете на съответната колегия с цел да бъде решено дали да бъде прекратена регистрацията на агенцията за кредитен рейтинг.

Членовете на колегията правят съвместна оценка и полагат всички разумни усилия в рамките на своите правомощия за постигане на съгласие относно необходимостта да се прекрати регистрацията на агенцията за кредитен рейтинг.

При липса на съгласие компетентният орган на държавата-членка по произход, по искане на който и да е от другите членове на колегията или по своя собствена инициатива, иска мнение от ЕКРЦК. ЕКРЦК изразява мнението си в срок от 15 работни дни след получаването на такова искане.

Компетентният орган на всяка държава-членка по произход приема индивидуално решение за прекратяване на регистрацията въз основа на съгласието, постигнато в рамките на колегията.

При липса на съгласие между членовете на съответната колегия в рамките на 30 работни дни след уведомяването на координатора, посочено в първа алинея, компетентният орган на държавата-членка по произход може да приеме индивидуално решение за прекратяване на регистрация. Всяко отклонение на това решение от становищата, изразени от другите членове на колегията и, ако е приложимо, от изразеното от ЕКРЦК мнение, се обосновава надлежно.

3.   Когато компетентен орган на държава-членка, в която се използват присъдените от съответната агенция кредитни рейтинги, счита, че е изпълнено някое от условията, посочени в параграф 1, той може да поиска от съответната колегия да разгледа дали са спазени условията за прекратяване на регистрацията. Ако компетентният орган на държавата-членка по произход реши да не прекратява регистрацията на съответната агенция за кредитен рейтинг, той надлежно обосновава своето решение.

4.   Решението за прекратяване на регистрацията незабавно поражда действие на цялата територия на Общността, като се спазва преходният период за използване на кредитните рейтинги, посочен в член 24, параграф 2.

ГЛАВА II

ЕКРЦК и компетентни органи

Член 21

Европейски комитет на регулаторите на ценни книжа

1.   ЕКРЦК предоставя мнението си на компетентните органи в предвидените от настоящия регламент случаи. Компетентните органи вземат предвид това мнение преди приемането на окончателно решение в съответствие с настоящия регламент.

2.   До 7 юни 2010 г. ЕКРЦК приема указания относно:

а)

процеса на регистрация и правилата за координация между компетентните органи и ЕКРЦК, в това число относно информацията, посочена в приложение II, и езиковия режим за заявленията, подавани до ЕКРЦК;

б)

оперативното функциониране на колегиите, включително условията за определяне на членството в тези колегии, прилагането на критериите за избор на координатор, посочени в член 29, параграф 5, букви а) — г), писмените правила за дейността на колегиите и правилата за координацията между колегиите;

в)

прилагането на режима за признаване съгласно член 4, параграф 3 от компетентните органи; и

г)

общите стандарти за представянето, включително структурата, формата, метода и периода на отчитане, на информацията, която агенциите за кредитен рейтинг оповестяват в съответствие с член 11, параграф 2 и раздел Д, част II, точка 1 от приложение I.

3.   До 7 септември 2010 г. ЕКРЦК приема указания относно:

а)

практиките за правоприлагане и дейностите на компетентните органи съгласно настоящия регламент;

б)

общите стандарти за оценка на съответствието на методологиите за определяне на кредитен рейтинг на изискванията, посочени в член 8, параграф 3;

в)

видовете мерки, посочени в член 24, параграф 1, буква г), чиято цел е да се гарантира, че агенциите за кредитен рейтинг продължават да спазват правните изисквания; и

г)

информацията, която агенциите за кредитен рейтинг трябва да предоставят при подаване на заявление за сертифициране и при оценка на систематичното им значение за финансовата стабилност или цялост на финансовите пазари, посочена в член 5.

4.   ЕКРЦК публикува ежегодно, а за първи път — до 7 декември 2010 г., доклад за прилагането на настоящия регламент. Докладът съдържа по-специално оценка на прилагането на приложение I от страна на агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани съгласно настоящия регламент.

5.   ЕКРЦК си сътрудничи с Комитета на европейските банкови надзорници, създаден с Решение 2009/78/ЕО на Комисията (23), и Комитета за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор, създаден с Решение 2009/79/ЕО на Комисията (24) и се консултира с тях, преди да публикува насоките, посочени в параграфи 2 и 3.

Член 22

Компетентни органи

1.   До 7 юни 2010 г. всяка държава-членка посочва компетентен орган за целите на настоящия регламент.

2.   Компетентните органи трябва да имат достатъчно персонал с подходяща професионална квалификация и опит, за да могат да прилагат настоящия регламент.

Член 23

Правомощия на компетентните органи

1.   При изпълнението на задълженията си във връзка с настоящия регламент, нито компетентните органи, нито които и да било други органи на публична власт на държава-членка се намесват по отношение на съдържанието на кредитните рейтинги или методологиите.

2.   За изпълнението на задълженията им по настоящия регламент компетентните органи разполагат, в съответствие с националното право, с всички правомощия за упражняване на надзор и провеждане на разследвания, необходими за упражняването на техните задължения. Те упражняват правомощията си:

а)

пряко;

б)

в сътрудничество с други органи; или

в)

чрез отнасяне на въпросите пред компетентните органи на съдебната власт.

3.   За изпълнението на задълженията им по настоящия регламент компетентните органи разполагат, в съответствие с националното право, с правомощието при упражняване на тяхната надзорна дейност:

а)

да получават достъп до документи от всякакъв вид и да получават или вземат копие от тях;

б)

да изискват информация от всяко лице, а ако е необходимо — да призовават и разпитват лице с цел получаване на информация;

в)

да осъществяват проверки на място със или без предупреждение; и

г)

да изискват съхранявана информация за телефонни разговори и пренос на данни.

Компетентните органи може да упражняват правомощията, посочени в първа алинея само по отношение на агенции за кредитен рейтинг, лица, участващи в дейности по определяне на кредитен рейтинг, оценявани лица и свързани с тях трети лица, трети лица, на които агенциите за кредитен рейтинг са възложили определени функции или дейности като външни подизпълнители, както и по отношение на други лица, имащи отношение към или свързани с агенции за кредитен рейтинг или дейности по определяне на кредитен рейтинг.

Член 24

Надзорни мерки от страна на компетентните органи на държавата-членка по произход

1.   Когато компетентният орган на държавата-членка по произход установи, че регистрирана агенция за кредитен рейтинг не изпълнява задълженията, произтичащи от настоящия регламент, той може да предприеме следните мерки:

а)

да прекрати регистрацията на съответната агенция за кредитен рейтинг в съответствие с член 20;

б)

да наложи временна забрана на агенцията за кредитен рейтинг да присъжда кредитни рейтинги с действие на цялата територия на Общността;

в)

да спре използването на кредитните рейтинги, присъдени от съответната агенция за кредитен рейтинг, за регулаторни цели на територията на цялата Общност;

г)

да предприеме подходящи мерки, за да се гарантира, че агенциите за кредитен рейтинг продължават да спазват правните изисквания;

д)

да публикува съобщения;

е)

да се обръща към компетентните национални органи с цел започване на наказателно преследване.

2.   Кредитните рейтинги може да продължат да се използват за регулаторни цели след приемането на мерките по параграф 1, букви а) и в), през период, който не надвишава:

а)

десет работни дни, ако съществуват кредитни рейтинги на същия финансов инструмент или лице, присъдени от други агенции за кредитен рейтинг, които са регистрирани съгласно настоящия регламент; или

б)

три месеца, ако не съществуват кредитни рейтинги на същия финансов инструмент или лице, присъдени от други агенции за кредитен рейтинг, които са регистрирани съгласно настоящия регламент.

Компетентният орган може да удължи периода по първа алинея, буква б) с три месеца при изключителни обстоятелства, свързани с наличието на потенциални пазарни смущения или финансова нестабилност.

3.   Преди да предприеме мерките, посочени в параграф 1, компетентният орган на държавата-членка по произход уведомява координатора и се консултира с членовете на съответната колегия. Членовете на колегията полагат всички разумни усилия в рамките на своите правомощия, за да постигнат съгласие относно необходимостта от предприемане на някои от мерките, посочени в параграф 1.

При липса на съгласие между членовете на колегията компетентният орган на държавата-членка по произход, по искане на който и да е от членовете на колегията или по собствена инициатива, иска мнението на ЕКРЦК. ЕКРЦК изразява мнението си в тази връзка в срок от десет работни дни след получаване на искането.

При липса на съгласие между членовете на колегията относно необходимостта от предприемане на някои от мерките, посочени в параграф 1, в срок от 15 работни дни след уведомяването на координатора, посочено в първа алинея, компетентният орган на държавата-членка по произход може да приеме решение. Всяко отклонение на това решение от становищата, изразени от другите членове на колегията и, когато е приложимо, от изразеното от ЕКРЦК мнение, се обосновава надлежно. Компетентният орган на съответната държава-членка уведомява координатора и ЕКРЦК за решението си без неоправдано забавяне.

Настоящият параграф се прилага, без да се засяга член 20.

Член 25

Надзорни мерки от страна на компетентните органи, различни от компетентните органи на държавата-членка по произход

1.   Когато компетентният орган на държава-членка установи, че регистрирана агенция за кредитен рейтинг, чиито рейтинги се използват на негова територия, не изпълнява задълженията, произтичащи от настоящия регламент, той може да предприеме следните мерки:

а)

да приеме всички надзорни мерки, посочени в член 24, параграф 1, букви д) и е);

б)

да приеме мерките, посочени в член 24, параграф 1, буква г), в рамките на своята компетентност и при отчитане на мерките, които вече са предприети или планирани от компетентния орган на държавата-членка по произход;

в)

да спре използването за регулаторни цели на кредитни рейтинги на съответната агенция за кредитен рейтинг от страна на институциите, посочени в член 4, параграф 1, чието седалище е разположено в рамките на неговата компетентност, при спазване на преходния период, посочен в член 24, параграф 2;

г)

да отправи искане към съответната колегия да прецени необходимостта от мерките, посочени в член 24, параграф 1, букви б), в) или г).

2.   Преди да предприеме мерките, посочени в параграф 1, букви а), б) или в), компетентният орган уведомява координатора и се консултира с членовете на съответната колегия. Членовете на колегията полагат всички разумни усилия в рамките на своите правомощия, за да постигнат съгласие относно необходимостта от предприемане на някоя от мерките, посочени в параграф 1, букви а) и б). При липса на съгласие координаторът, по искане на който и да е от членовете на колегията или по своя собствена инициатива, иска мнението на ЕКРЦК. ЕКРЦК изразява мнението си в тази връзка в срок от десет работни дни след получаване на искането.

3.   При липса на съгласие между членовете на съответната колегия в срок от 15 работни дни след уведомяването на координатора в съответствие с параграф 2, компетентният орган на съответната държава-членка може да приеме решение. Всяко отклонение на това решение от становищата, изразени от другите членове на колегията и, когато е приложимо, от изразеното от ЕКРЦК мнение, се обосновава надлежно. Компетентният орган на държавата-членка по произход уведомява координатора и ЕКРЦК за решението си без неоправдано забавяне.

4.   Настоящият член се прилага, без да се засяга член 20.

ГЛАВА III

Сътрудничество между компетентните органи

Член 26

Задължение за сътрудничество

1.   Компетентните органи си сътрудничат, когато е необходимо за целите на настоящия регламент, включително когато поведението, което се разследва, не представлява нарушение на действащите законови или регулаторни разпоредби в съответната държава-членка.

2.   Компетентните органи също така си сътрудничат тясно с компетентните органи, които отговарят за надзора над предприятията, посочени в член 4, параграф 1.

Член 27

Обмен на информация

1.   Компетентните органи без неоправдано забавяне си предоставят информацията, необходима за изпълнението на задълженията им съгласно настоящия регламент.

2.   Компетентните органи може да предават на компетентните органи, които отговарят за надзора над предприятията, посочени в член 4, параграф 1, централните банки, Европейската система на централните банки и Европейската централна банка в качеството им на парични институции и, по целесъобразност, на други органи на публична власт, които отговорят за надзора над платежните системи и системите за сетълмент, поверителна информация, предназначена за изпълнението на задачите им. Също така на тези органи или институции не се забранява да предоставят на компетентните органи информацията, която може да им е нужна за изпълнението на техните задължение съгласно настоящия регламент.

Член 28

Сътрудничество при искания във връзка с проверки на място или разследвания

1.   Компетентният орган на дадена държава-членка може да поиска помощ от компетентния орган на друга държава-членка във връзка с проверки на място или разследвания.

Компетентният орган, отправящ искането, информира ЕКРЦК за всякакви искания по първа алинея. При разследване или проверка с презгранични последици компетентните органи могат да поискат от ЕКРЦК да поеме координацията на разследването или проверката.

2.   Когато даден компетентен орган получи искане от компетентен орган на друга държава-членка за провеждане на проверка на място или разследване, той:

а)

провежда самостоятелно проверката на място или разследването;

б)

позволява на компетентния орган, който е отправил искането, да участва в проверката на място или разследването;

в)

позволява на компетентния орган, който е отправил искането, той самият да проведе проверката на място или разследването;

г)

назначава одитори или експерти, които да проведат проверката на място или разследването; или

д)

участва в изпълнението на специфични задачи, свързани с надзорната дейност, съвместно с други компетентни органи.

Член 29

Колегии на компетентните органи

1.   В рамките на десет работни дни след получаването на заявление за регистрация съгласно член 15, компетентният орган на държавата-членка по произход, или в случай на група от агенции за кредитен рейтинг — компетентният орган на държавата-членка по произход на агенцията за кредитен рейтинг, упълномощена съгласно член 15, параграф 2, учредява колегия на компетентните органи с цел да се улесни изпълнението на задачите, посочени в членове 4, 5, 6, 16, 17, 20, 24, 25 и 28.

2.   Колегията се състои от компетентният орган на държавата-членка по произход и от компетентните органи, посочени в параграф 3 — в случай на една агенция, или от компетентните органи на държавите-членки по произход и компетентните органи, посочени в параграф 3 — в случай на група от агенции за кредитен рейтинг.

3.   Компетентен орган, различен от компетентния орган на държавата-членка по произход, може във всеки един момент да вземе решение да стане член на колегията, при условие че:

а)

клон, който е част от агенцията за кредитен рейтинг или от някое от предприятията в групата от агенции за кредитен рейтинг, е установен в рамките на неговата компетентност; или

б)

използването за регулаторни цели на кредитните рейтинги, присъждани от съответната агенция за кредитен рейтинг или група от агенции за кредитен рейтинг, е широко разпространено или има или е вероятно да има значително въздействие в рамките на неговата компетентност.

4.   Компетентните органи, различни от членовете на колегията, посочени в параграф 3, в рамките на чиято компетентност се използват кредитните рейтинги, присъждани от съответната агенция за кредитен рейтинг или група от агенции за кредитен рейтинг, могат да участват в заседания или дейности на колегията.

5.   В срок от 15 работни дни след учредяването на колегията нейните членове избират координатор, като при липса на съгласие се консултират с ЕКРЦК. За тази цел се вземат предвид най-малко следните критерии:

а)

отношенията между компетентния орган и агенцията за кредитен рейтинг или групата от агенции за кредитен рейтинг;

б)

степента, в която кредитните рейтинги ще се използват за регулаторни цели в рамките на определена територия или територии;

в)

мястото в Общността, където агенцията за кредитен рейтинг или групата от агенции за кредитен рейтинг осъществява или възнамерява да осъществява най-важната част от своите дейности по определяне на кредитен рейтинг; и

г)

административното удобство, оптимизирането на тежестта и подходящото разпределение на работната натовареност.

Членовете на колегията преразглеждат избора на координатор най-малко веднъж на пет години с цел да се гарантира, че избраният координатор продължава да бъде най-подходящ съгласно критериите, посочени в първа алинея.

6.   Координаторът председателства заседанията на колегията, координира действията ѝ и осигурява ефикасен обмен на информация между нейните членове.

7.   С цел да гарантира тясно сътрудничество между компетентните органи в колегията, в срок от десет работни дни след избирането му координаторът установява писмени правила за координация в рамките на колегията по отношение на следните въпроси:

а)

информацията, която се обменя между компетентните органи;

б)

процеса на вземане на решение между компетентните органи, без да се засягат членове 16, 17 и 20;

в)

случаите, в които компетентните органи трябва да се консултират помежду си;

г)

случаите, в които компетентните органи трябва да прилагат механизма за медиация, посочен в член 31; и

д)

случаите, в които компетентните органи делегират надзорни функции в съответствие с член 30.

8.   При липса на съгласие относно писмените правила за координация по параграф 7 всеки член на колегията може да отнесе въпроса до ЕКРЦК. Преди да се съгласува окончателният текст, координаторът надлежно взема предвид изразеното от ЕКРЦК мнение във връзка с писмените правила за координация. Писмените правила за координация се излагат в един документ, който съдържа надлежна обосновка на всяко съществено отклонение от мнението на ЕКРЦК. Координаторът предава писмените правила за координация на членовете на колегията и на ЕКРЦК.

Член 30

Делегиране на функции между компетентните органи

Компетентният орган на държавата-членка по произход може да делегира всяка своя функция на компетентния орган на друга държава-членка, при съгласие от страна на този орган. Делегирането на функции не засяга отговорността на делегиращия компетентен орган.

Член 31

Медиация

1.   ЕКРЦК установява механизъм за медиация, с който да се подпомага намирането на общо становище на съответните компетентни органи.

2.   При липса на съгласие между компетентните органи относно оценка или действие съгласно настоящия регламент, компетентните органи се обръщат към ЕКРЦК за провеждане на медиация. Компетентните органи надлежно вземат предвид мнението на ЕКРЦК и представят надлежна обосновка за всяко отклонение от това мнение.

Член 32

Професионална тайна

1.   Задължението за професионална тайна се прилага по отношение на всички лица, които работят или са работили за ЕКРЦК, за компетентния орган или за който и да е орган или лице, на които компетентният орган е делегирал функции, включително одитори и експерти, с които компетентният орган е сключил договори. Информацията, представляваща професионална тайна, не може да се разкрива на което и да е друго лице или орган, освен ако това разкриване е необходимо във връзка със съдебни производства.

2.   Цялата информация, обменяна между ЕКРЦК и компетентните органи и между компетентните органи съгласно настоящия регламент, се счита за поверителна, освен когато ЕКРЦК или съответният компетентен орган заявят в момента на предоставянето ѝ, че тази информация може да бъде разкрита, или когато това разкриване е необходимо във връзка със съдебни производства.

Член 33

Разкриване на информация от друга държава-членка

Компетентният орган на дадена държава-членка може да разкрива информация, получена от компетентен орган на друга държава-членка само ако е получил изричното съгласие на компетентния орган, който е предоставил информацията и, когато е приложимо, само ако информацията се разкрива единствено за целите, за които този компетентен орган е дал съгласие или когато такова разкриване е необходимо във връзка със съдебни производства.

ГЛАВА IV

Сътрудничество с трети държави

Член 34

Споразумение за обмен на информация

Компетентните органи могат да сключват споразумения за сътрудничество, предвиждащи обмен на информация с компетентните органи на трети държави, само ако по отношение на предоставяната информация съществуват гаранции за запазване на професионална тайна, най-малко равностойни на предвидените в член 32.

Такъв обмен на информация трябва да има за цел изпълнение на задачите на тези компетентни органи.

По отношение на предоставянето на лични данни на трети държави, държавите-членки прилагат Директива 95/46/ЕО.

Член 35

Разкриване на информация от трети държави

Компетентният орган на дадена държава-членка може да разкрива информация, получена от компетентните органи на трети държави, само ако е получил изрично съгласие от компетентния орган, който е предоставил информацията и, когато е приложимо, само ако информацията се разкрива единствено за целите, за които този компетентен орган е дал съгласие или когато такова разкриване е необходимо във връзка със съдебни производства.

ДЯЛ IV

САНКЦИИ, ПРОЦЕДУРА НА КОМИТЕТ, ДОКЛАДИ И ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА I

Санкции, процедура на комитет и доклади

Член 36

Санкции

Държавите-членки членки установяват система от санкции за нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Държавите-членки гарантират, че компетентният орган оповестява публично информация за всяка санкция, която е била наложена за нарушение на настоящия регламент, освен ако такова оповестяване би застрашило сериозно финансовите пазари или би причинило несъразмерно голяма вреда на засегнатите лица.

До 7 декември 2010 г. държавите-членки съобщават на Комисията правилата, посочени в първа алинея. Те незабавно уведомяват Комисията за всички последващи изменения, които ги засягат.

Член 37

Изменения на приложенията

Комисията може да изменя приложенията, за да се вземат предвид развитията на финансовите пазари, включително развитието в международен мащаб, по-специално по отношение на нови финансови инструменти и с оглед на сближаването на надзорните практики.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 38, параграф 2.

Член 38

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Европейския комитет по ценни книжа, създаден с Решение 2001/528/ЕО на Комисията (25).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 39

Доклади

1.   До 7 декември 2012 г. Комисията прави оценка на прилагането на настоящия регламент, включваща оценка на това до каква степен се разчита на кредитни рейтинги в Общността, на въздействието върху нивото на концентрация на рейтинговия пазар, разходите и ползите от въздействието на регламента и адекватността на възнаграждението на агенцията за кредитен рейтинг от страна на оценяваното лице (модел „емитентът заплаща“), и представя доклад във връзка с това на Европейския парламент и на Съвета.

2.   До 7 декември 2010 г. Комисията, предвид обсъжданията с компетентните органи, оценява прилагането на дял III от настоящия регламент, по-специално сътрудничеството на компетентните органи, правния статус на ЕКРЦК и надзорните практики. Комисията представя доклад във връзка с това на Европейския парламент и на Съвета, заедно с предложения за преразглеждането на посочения дял, ако е уместно.

В доклада се включва препратка към предложението на Комисията от 12 ноември 2008 г. за регламент за агенциите за кредитен рейтинг и към доклада на комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент от 23 март 2009 г., свързан с това предложение.

3.   До 7 декември 2010 г. Комисията, предвид развитието в регулаторната и надзорната уредба относно агенциите за кредитен рейтинг в трети държави, представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно въздействието на това развитие и на посочените в член 40 преходни разпоредби върху стабилността на финансовите пазари в Общността.

ГЛАВА II

Преходни и заключителни разпоредби

Член 40

Преходни разпоредби

Агенциите за кредитен рейтинг, осъществяващи дейност в Общността преди 7 юни 2010 г. („съществуващи агенции за кредитен рейтинг“), които имат намерение да подадат заявление за регистрация съгласно настоящия регламент, приемат всички необходими мерки за спазване на неговите разпоредби до 7 септември 2010 г.

Агенциите за кредитен рейтинг подават заявление за регистрация не по-рано от 7 юни 2010 г. Съществуващите агенции за кредитен рейтинг подават заявление за регистрация до 7 септември 2010 г.

Съществуващите агенции за кредитен рейтинг могат да продължат да присъждат кредитни рейтинги, които могат да се използват за регулаторни цели от финансовите институции, посочени в член 4, параграф 1, освен при отказ на регистрация. При отказ за регистрация се прилагат разпоредбите на член 24, параграф 2.

Член 41

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от датата на влизането му в сила. Въпреки това

член 4, параграф 1 се прилага от 7 декември 2010 г., и

член 4, параграф 3, букви е), ж) и з) се прилага от 7 юни 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 16 септември 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUŽEK

За Съвета

Председател

C. MALMSTRÖM


(1)  Становище от 13 май 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C 115, 20.5.2009 г., стр. 1.

(3)  Становище на Европейския парламент от 23 април 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 27 юли 2009 г.

(4)  ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16.

(5)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 201.

(7)  ОВ L 375, 31.12.1985 г., стр. 3, Директива, заменена, считано от 1 юли 2011 г., от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (вж. страница 32 от настоящия брой на Официален вестник).

(8)  ОВ L 235, 23.9.2003 г., стр. 10.

(9)  ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.

(10)  ОВ L 149, 30.4.2004 г., стр. 1.

(11)  ОВ C 59, 11.3.2006 г., стр. 2.

(12)  ОВ L 25, 29.1.2009 г., стр. 18.

(13)  ОВ L 52, 25.2.2005 г., стр. 51.

(14)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(15)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(16)  ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1.

(17)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

(18)  ОВ L 339, 24.12.2003 г., стр. 73.

(19)  Директива 2006/73/ЕО на Комисията от 10 август 2006 г. за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 26).

(20)  ОВ L 228, 16.8.1973 г., стр. 3.

(21)  ОВ L 345, 19.12.2002 г., стр. 1.

(22)  ОВ L 323, 9.12.2005 г., стр. 1.

(23)  ОВ L 25, 29.1.2009 г., стр. 23.

(24)  ОВ L 25, 29.1.2009 г., стр. 28.

(25)  ОВ L 191, 13.7.2001 г., стр. 45.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

НЕЗАВИСИМОСТ И ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Раздел А

Организационни изисквания

1.   Агенциите за кредитен рейтинг имат управителен или надзорен орган. Тяхното висше ръководство гарантира:

а)

независимостта на дейностите по определяне на кредитен рейтинг, включително от всякакво политическо и икономическо влияние или натиск;

б)

правилното откриване, управление и оповестяване на конфликтите на интереси;

в)

спазването от страна на агенциите за кредитен рейтинг на останалите изисквания на настоящия регламент.

2.   Агенциите за кредитен рейтинг са организирани по начин, който гарантира, че техните стопански интереси не засягат независимостта и точността на дейностите по определяне на кредитен рейтинг.

Висшето ръководство на агенциите за кредитен рейтинг е с добра репутация и достатъчни квалификация и опит, и осигурява доброто и разумно управление на тази агенция.

Най-малко една трета и не по-малко от двама от членовете на управителния или надзорния орган на агенцията за кредитен рейтинг са независими членове, които не участват в дейностите по определяне на кредитен рейтинг.

Възнаграждението на независимите членове на управителния или надзорния орган не е свързано с резултатите от дейността на агенцията за кредитен рейтинг и се урежда така че да се осигури независимостта на тяхната преценка. Мандатът на независимите членове на управителния или надзорния орган е за предварително съгласуван определен период, който не превишава пет години и не може да се подновява. Освобождаването от длъжност на независимите членове на управителния или надзорния орган става само при нарушение или липса на професионални качества.

Мнозинството от членовете на управителния или надзорния орган, включително техните независими членове, следва да имат достатъчен опит в областта на финансовите услуги. В случай че агенциите за кредитен рейтинг присъждат кредитни рейтинги за структурирани финансови инструменти, най-малко един независим член и един от другите членове на органа следва да имат задълбочени познания и опит на високо равнище по отношение на пазарите на структурирани финансови инструменти.

Освен общата отговорност на органа, независимите членове на управителния или надзорния орган имат специфичната задача да наблюдават:

а)

развитието на политиката в областта на кредитните рейтинги и методологиите, които агенциите за кредитен рейтинг използват в рамките на дейностите по определяне на кредитен рейтинг;

б)

ефективността на системата на агенцията за кредитен рейтинг за вътрешен контрол на качеството по отношение на дейностите по определяне на кредитен рейтинг;

в)

ефективността на мерките и процедурите, които са въведени, за да се гарантира откриването, отстраняването или управлението и оповестяването на конфликтите на интереси;

г)

спазването на правилата и процесите на управление, включително ефективността на службата за преразглеждане, посочена в точка 9 от настоящия раздел.

Становищата на независимите членове на управителния или надзорния орган по въпросите, посочени в букви се представят периодично на съответния орган и се предоставят на компетентните органи при поискване.

3.   Агенциите за кредитен рейтинг създават подходящи политики и процедури, за да се гарантира спазването на техните задължения по настоящия регламент.

4.   Агенциите за кредитен рейтинг разполагат с надеждни административни и счетоводни процедури, механизми за вътрешен контрол, ефективни процедури за оценка на риска и ефективни контролни и защитни механизми за системите за обработка на информацията.

Механизмите за вътрешен контрол са предназначени да осигурят спазване на решенията и процедурите на всички равнища на агенциите за кредитен рейтинг.

Агенциите за кредитен рейтинг прилагат и поддържат процедури за вземане на решение и организационна структура, която ясно и в документи определя отчетните линии и разпределя функциите и отговорностите.

5.   Агенциите за кредитен рейтинг установяват и поддържат постоянно и ефективно действащ отдел с функция по проверка на съответствието (функция по проверка на съответствието), който работи независимо. Функцията по проверка на съответствието наблюдава и докладва относно спазването от страна на агенцията за кредитен рейтинг и нейните служители на задълженията на агенцията за кредитен рейтинг съгласно настоящия регламент. Функцията по проверка на съответствието има следните отговорности:

а)

наблюдение и редовна оценка на адекватността и ефективността на въведените в съответствие с точка 3 мерки и процедури, както и на предприетите действия за отстраняване на всички пропуски при спазването на задълженията от страна на агенцията за кредитен рейтинг;

б)

предоставяне на съвети и подпомагане на ръководителите, рейтинговите анализатори, служителите, както и на всяко физическо лице, чиито услуги са предоставени на разположение или са под контрола на агенцията за кредитен рейтинг, или всяко друго лице, пряко или непряко свързано с нея чрез контрол, което носи отговорност извършването на дейностите по определяне на кредитен рейтинг, за да осигури спазване от тяхна страна на задълженията на агенцията за кредитен рейтинг съгласно настоящия регламент.

6.   С цел да се осигури правилното и независимо изпълнение на задълженията от страна на функцията по проверка на съответствието, агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че са спазени следните условия:

а)

функцията по проверка на съответствието разполага с необходимите правомощия, средства, опит и достъп до цялата относима информация;

б)

назначен е отговорник по съответствието, който носи отговорност за функцията по проверка на съответствието и отчетната дейност по отношение на съответствието съгласно точка 3;

в)

ръководителите, рейтинговите анализатори, служителите, както и всяко физическо лице, чиито услуги са предоставени на разположение или са под контрола на агенцията за кредитен рейтинг, или друго лице, пряко или непряко свързано с нея чрез контрол, които участват в функцията по проверка на съответствието, не трябва да участват в извършването на дейностите по определяне на кредитен рейтинг, които наблюдават;

г)

възнаграждението на отговорника по съответствието, не трябва да е свързано с резултатите от дейността на агенцията за кредитен рейтинг и трябва да се урежда така че да се осигури независимостта на неговата преценка.

Отговорникът по съответствието гарантира, че конфликтите на интереси между лица, предоставени на разположение на функцията по проверка на съответствието, са правилно открити и отстранени.

Отговорникът по съответствието докладва редовно на висшето ръководство и независимите членове на управителния или надзорния орган относно изпълнението на своите задължения.

7.   Агенциите за кредитен рейтинг създават подходящи и ефективни организационни и административни механизми за предотвратяване, откриване, отстраняване или управление и оповестяване на конфликти на интереси в съответствие с раздел Б, точка 1. Те правят необходимото за съхраняване на данни за всички значими заплахи за независимостта на дейностите по определяне на кредитен рейтинг, в това число заплахите по отношение на правилата относно рейтинговите анализатори, посочени в раздел В, както и за прилаганите предпазни мерки за намаляване на тези заплахи.

8.   Агенциите за кредитен рейтинг използват подходящи системи, ресурси и процедури, за да се гарантират непрекъснатостта и редовния характер на осъществяването на техните дейности по определяне на кредитен рейтинг.

9.   Агенциите за кредитен рейтинг създават служба за преразглеждане, която отговаря за периодичното преразглеждане на използваните от тях методологии и модели и ключовите математически или корелационни допускания и на значимите промени или модификации в тях, както и на това доколко методологиите, моделите и ключовите допускания, които се използват или е предвидено да се използват, са подходящи за оценката на нови финансови инструменти.

Тази служба за преразглеждане е независима от службите, отговарящи за дейностите по определяне на кредитни рейтинги, и докладва на членовете на управителния или надзорния орган по точка 2 от настоящия раздел.

10.   Агенциите за кредитен рейтинг наблюдават и оценяват адекватността и ефективността на своите системи, механизми за вътрешен контрол и инструменти, създадени в съответствие с настоящия регламент, и предприемат подходящи мерки за отстраняването на пропуски.

Раздел Б

Оперативни изисквания

1.   Агенциите за кредитен рейтинг откриват, отстраняват или управляват и оповестяват ясно и на видно място всички съществуващи или потенциални конфликти на интереси, които могат да се отразят на анализа и преценката на техните рейтингови анализатори, служителите, както и на всяко друго физическо лице, чиито услуги са предоставени на разположение или са под контрола на агенцията за кредитен рейтинг, и които са пряко свързани с присъждането на кредитен рейтинг и на лицата, одобряващи кредитни рейтинги.

2.   Агенциите за кредитен рейтинг оповестяват публично имената на оценяваните лица или на свързани трети лица, от които те получават над 5 % от годишните си приходи.

3.   При наличие на някое от следните обстоятелства агенциите за кредитен рейтинг не присъждат кредитен рейтинг или, в случай на съществуващ кредитен рейтинг, незабавно оповестяват, че е възможно рейтингът да е повлиян от следните обстоятелства:

а)

агенцията за кредитен рейтинг или посочените в точка 1 лица пряко или непряко притежават финансови инструменти на оценявано лице или на свързано трето лице или имат други преки или непреки интереси, свързани със собственост в тези лица, което участие е различно от участие в диверсифицирани колективни инвестиционни схеми, включително управлявани фондове като пенсионни и фондове, свързани с животозастраховането;

б)

кредитният рейтинг се присъжда на оценявано лице или свързано трето лице, които са свързани пряко или непряко с агенцията за кредитен рейтинг чрез контрол;

в)

посочено в точка 1 лице е член на управителен или надзорен орган на оценяваното лице или на свързано трето лице; или

г)

когато рейтингов анализатор, участвал в определянето на кредитен рейтинг, или лице, одобрило кредитен рейтинг, са били в отношения, които биха могли да породят конфликт на интерес, с оценяваното лице или свързано трето лице.

Агенциите за кредитен рейтинг незабавно преценяват също така дали има основание за определяне на нов кредитен рейтинг или отнемане на съществуващ кредитен рейтинг.

4.   Агенциите за кредитен рейтинг не предоставят на оценяваното лице или на свързано трето лице консултантски услуги по отношение на корпоративната или правна структура, активите, пасивите или дейността на оценяваното лице или на свързано трето лице.

Агенциите за кредитен рейтинг могат да предоставят услуги, различни от определянето на кредитни рейтинги („допълнителни услуги“). Допълнителните услуги не са част от дейността по определяне на кредитен рейтинг; те включват пазарни прогнози, предварителни оценки на икономически тенденции, ценови анализи и други общи анализи на данни, както и свързани услуги по разпространението.

Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че предоставянето на допълнителни услуги не води до конфликт на интереси с дейността по определяне на кредитни рейтинги и оповестяват в заключителните доклади за рейтингите какви допълнителни услуги са извършени за оценяваното лице или свързано трето лице.

5.   Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че рейтинговите анализатори или лицата, одобряващи рейтинги, не правят предложения или препоръки, формално или неформално, по отношение на дизайна на структурирани финансови инструменти, за които се очаква агенциите за кредитен рейтинг да присъдят кредитен рейтинг.

6.   Агенциите за кредитен рейтинг проектират своите механизми за отчетност и връзка, така че да се гарантира независимостта на посочените в точка 1 лица от извършваните на търговска основа дейности на тези агенции.

7.   Агенциите за кредитен рейтинг организират воденето на подходяща документация и, когато е приложимо, осигурява средства за детайлна проверка на всеки етап от дейностите по определяне на кредитен рейтинг. Тази документация включва:

а)

за всяко решение за кредитен рейтинг – самоличността на рейтинговите анализатори, които участват в определянето на кредитния рейтинг, самоличността на лицата, които са одобрили кредитния рейтинг, информация дали рейтингът е бил поискан или не и датата, на която е предприето действието за определяне на кредитния рейтинг;

б)

счетоводните документи, свързани с таксите, получени от всяко оценявано лице или свързано трето лице, или ползвател на рейтинги;

в)

счетоводните документи за всеки абонат на кредитните рейтинги или свързани услуги;

г)

документите за установените процедури и методологии, използвани от агенциите за кредитен рейтинг за определяне на кредитните рейтинги;

д)

вътрешните документи и досиета, включително непублична информация и работни документи, използвани като основа за всяко взето решение за кредитен рейтинг;

е)

доклади за кредитни анализи, доклади за кредитни оценки и доклади за частни кредитни рейтинги и вътрешни документи, включително непублична информация и работни документи, използвани като основа за становищата, изразени в тези доклади;

ж)

документи за процедури и мерки, прилагани от агенциите за кредитен рейтинг с цел спазване на настоящия регламенти; и

з)

копия от вътрешната и външна кореспонденция, включително по електронна поща, получена и изпратена от агенциите за кредитен рейтинг и техните служители, която е свързана с дейности по определяне на кредитен рейтинг.

8.   Документите и средствата за детайлна проверка по точка 7 се съхраняват в помещенията на регистрираните агенции за кредитен рейтинг в продължение на най-малко пет години и се предоставят при поискване на компетентните органи на съответните държави-членки.

При прекратяване на регистрацията на агенция за кредитен рейтинг, документите се съхраняват за допълнителен период от най-малко три години.

9.   Документите, в които се посочват съответните права и задължения на агенцията за кредитен рейтинг и на оценяваното лице или на свързаните с него трети лица по силата на споразумение за предоставяне на услуги за определяне на кредитен рейтинг, се съхраняват най-малко за времетраенето на отношенията с това оценявано лице или със свързаните с него трети лица.

Раздел В

Правила относно рейтинговите анализатори и другите лица с пряко участие в дейностите по определяне на кредитен рейтинг

1.   Рейтинговите анализатори, служителите на агенцията за кредитен рейтинг, всяко физическо лице, чиито услуги са предоставени на разположение или са под контрола на агенцията за кредитен рейтинг и което участва пряко в дейностите по определяне на кредитен рейтинг, както и лица, тясно свързани с тях, по смисъла на член 1, параграф 2 от Директива 2004/72/ЕО (1), не купуват, продават или участват в каквито и да е други транзакции с финансови инструменти, емитирани, гарантирани или държани по друг начин от оценявано лице в тяхната област на първичната аналитична отговорност, с изключение на инвестиции в диверсифицирани колективни инвестиционни схеми, включително управлявани фондове като пенсионни фондове или фондове, свързани с животозастраховането.

2.   Никое от посочените в точка 1 лица не може да участва, нито да влияе по друг начин върху определянето на кредитния рейтинг на дадено оценявано лице, ако:

а)

притежава финансови инструменти на оценяваното лице, с изключение на инвестиции в диверсифицирани инвестиционни схеми;

б)

притежава финансови инструменти на лице, свързано с оценявано лице, чиято собственост може да доведе до конфликт на интереси или може да се възприеме като пораждаща конфликт на интереси, с изключение на инвестиции в диверсифицирани инвестиционни схеми;

в)

е било доскоро в трудови, стопански или в друг вид отношения с оценяваното лице, които могат да породят или да се възприемат като пораждащи конфликт на интереси.

3.   Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че посочените в точка 1 лица:

а)

предприемат всички разумни мерки за защита от измама, кражба или злоупотреба със собствеността и документите, притежавани от агенцията за кредитен рейтинг, като отчитат естеството, мащаба и сложността на дейността си, както и естеството и обхвата на дейностите си по определяне на кредитен рейтинг;

б)

не разкриват никаква информация относно кредитните рейтинги или евентуални бъдещи кредитни рейтинги на съответната агенция за кредитен рейтинг, с изключение на информацията, предоставяна на оценяваното лице или на свързани трети лица;

в)

не обменят поверителна информация, предоставена на агенцията за кредитен рейтинг, с рейтинговите анализатори и служители на което и да е лице, свързано пряко или непряко с нея чрез контрол, както и с всяко друго физическо лице, чиито услуги са предоставени на разположение или са под контрола на което и да е лице, пряко или непряко свързано с агенцията чрез контрол и което участва пряко в дейности по определяне на кредитен рейтинг; и

г)

не използват или обменят поверителна информация за целите на търговията с финансови инструменти или за каквато и да е друга цел, с изключение на осъществяването на дейностите по определяне на кредитен рейтинг.

4.   Посочените в точка 1 лица не може да искат, нито да приемат парични средства, подаръци или услуги от лица, с които агенцията за кредитен рейтинг е в стопански отношения.

5.   Ако някое от посочените в параграф 1 лица счита, че друго такова лице извършва незаконни действия, първото лице незабавно докладва тази информация на отговорника по съответствието, без това да има отрицателни последици за лицето, предоставящо информацията.

6.   Когато рейтингов анализатор напуска работата си и започва работа в оценявано лице, в определянето на чийто кредитен рейтинг е участвал, или във финансово дружество, с което е работил в рамките на изпълнението на задълженията си в агенцията за кредитен рейтинг, агенцията за кредитен рейтинг преразглежда съответната работа на рейтинговия анализатор през двете години, предхождащи неговото напускане.

7.   Посочените в точка 1 лица не заемат ключови ръководни постове в оценяваното лице или в свързани с него трети лица в рамките на шест месеца от присъждането на кредитния рейтинг.

8.   За целите на член 7, параграф 4 агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че:

а)

водещите рейтингови анализатори не участват в дейности по определяне на кредитен рейтинг за същото оценявано лице или за свързани с него трети лица през период от повече от четири години;

б)

рейтинговите анализатори не участват в дейности по определяне на кредитен рейтинг за същото оценявано лице или за свързани с него трети лица през период от повече от пет години;

в)

лицата, одобряващи кредитни рейтинги, не участват в дейности по определяне на кредитен рейтинг за същото оценявано лице или за свързани с него трети лица през период от повече от седем години;

Лицата, посочени в първа алинея, букви а), б) и в), не могат да участват в дейности по определяне на кредитен рейтинг за оценяваното лице или за свързани трети лица, посочени в тези букви, в рамките на две години от края на периодите, предвидени в тези букви.

Раздел Г

Правила относно представянето на кредитни рейтинги

I.   Общи задължения

1.   Агенцията за кредитен рейтинг гарантира, че в кредитния рейтинг се посочва ясно и на видно място името и длъжността на водещия рейтингов анализатор в дадена дейност по определяне на кредитен рейтинг, както и името и длъжността на лицето, което е носило основната отговорност за неговото одобряване.

2.   Агенцията за кредитен рейтинг гарантира най-малко, че:

а)

всички източници от съществено значение за изготвянето на кредитния рейтинг са посочени, включително оценяваното лице или, когато е приложимо, свързаните трети лица, заедно с информация за това дали кредитният рейтинг е бил оповестен на това оценявано лице или на свързани с него трети лица и дали е бил коригиран след това оповестяване преди неговото присъждане;

б)

основната методология или варианта на методологията, използвана за определянето на рейтинга, е ясно посочена с препратка към пълното ѝ описание. Когато кредитният рейтинг е основан на повече от една методология или когато препратка единствено към основната методология може да подтикне инвеститорите да пренебрегнат други важни аспекти на процеса на определяне на кредитния рейтинг, включително евентуални значителни корекции и отклонения, агенцията за кредитен рейтинг обяснява този факт в кредитния рейтинг и посочва как различните методологии или тези други аспекти са взети предвид при неговото определяне;

в)

значението на всяка рейтингова категория и определението за неплатежоспособност или оздравяване са обяснени и са направени всички подходящи предупреждения относно риска, включително анализ на чувствителността на съответните ключови математически или корелационни допускания, придружен от кредитни рейтинги при най-неблагоприятния сценарий, както и кредитни рейтинги при най-благоприятния сценарий;

г)

датата, на която кредитният рейтинг е публикуван за първи път за разпространение и датата, на която той е актуализиран за последен път, са посочени ясно и на видно място; и

д)

предоставена е информация дали кредитният рейтинг се отнася за нов финансов инструмент и дали агенцията за кредитен рейтинг определя кредитния рейтинг на финансовия инструмент за първи път.

3.   Агенцията за кредитен рейтинг уведомява оценяваното лице най-малко 12 часа преди публикуването на кредитния рейтинг и за главните основания за рейтинга, така че на лицето да се предостави възможност да обърне внимание на агенцията за кредитен рейтинг върху евентуални фактически грешки.

4.   Агенцията за кредитен рейтинг обявява ясно и на видно място, когато оповестява кредитен рейтинг, неговите характеристики и ограничения. По-специално, когато оповестява кредитен рейтинг, агенцията за кредитен рейтинг обявява на видно място във всички кредитни рейтинги дали тя счита за задоволително качеството на наличната информация за оценяваното лице и до каква степен тя е проверила предоставената ѝ информация от оценяваното лице или от свързаните с него трети лица. Ако даден кредитен рейтинг е свързан с определен вид лице или финансов инструмент, за който историческите данни са ограничени, агенцията за кредитен рейтинг посочва ясно и на видно място подобни ограничения на кредитния рейтинг.

При липса на надеждни данни или когато сложността на структурата на нов вид финансов инструмент или качеството на наличната информация не са задоволителни или пораждат сериозни въпроси за това дали агенцията за кредитен рейтинг може да даде надежден кредитен рейтинг, тя следва да се въздържи от присъждането на кредитен рейтинг или да отнеме съществуващия рейтинг.

5.   При обявяването на кредитен рейтинг агенцията за кредитен рейтинг обяснява в съобщенията си за пресата или в доклади ключовите елементи, върху които той се основава.

Когато информацията по точки 1, 2 и 4 е несъразмерна по отношение на обема на разпространения доклад, е достатъчно да се посочи ясно и на видно място препратка в самия доклад към мястото, на което такива оповестявания са пряко и лесно достъпни, включително пряка интернет връзка към оповестяването на подходяща електронна страница на агенцията за кредитен рейтинг.

II.   Допълнителни задължения във връзка с кредитните рейтинги на структурирани финансови инструменти

1.   Когато агенция за кредитен рейтинг присъжда рейтинг на структуриран финансов инструмент, тя предоставя в кредитния рейтинг пълната информация за направения анализ на загубите и паричните потоци или анализа, на който се основава, както и указание за очаквана промяна на кредитния рейтинг.

2.   Агенцията за кредитен рейтинг посочва какво е нивото на направената оценка на комплексната проверка във връзка с базовите финансови инструменти или други активи на структурираните финансови инструменти. Агенцията за кредитен рейтинг оповестява дали е направила оценка на процесите на комплексна проверка или е разчитала на оценка на трето лице, като посочва как резултатът от тази оценка влияе върху кредитния рейтинг.

3.   Когато агенция за кредитен рейтинг присъжда кредитни рейтинги за структурирани финансови инструменти, тя придружава оповестяването на методологиите, моделите и ключовите рейтингови допускания с указания, които поясняват допусканията, параметрите, ограниченията и съществуващата несигурност около моделите и рейтинговите методологии, използвани за такива кредитни рейтинги, включително симулациите на кризисни сценарии, извършени от агенцията при определянето на рейтингите. Тези указания са ясни и лесно разбираеми.

4.   Агенциите за кредитен рейтинг постоянно оповестяват информация за всички структурирани финансови продукти, които са им представени за първоначален преглед или предварителен рейтинг. Това оповестяване се прави независимо дали има договор за окончателен рейтинг между емитентите и агенцията за кредитен рейтинг.

Раздел Д

Оповестявания

I.   Общи оповестявания

Агенцията за кредитен рейтинг оповестява в общия случай факта, че е регистрирана в съответствие с настоящия регламент, както и следната информация:

1.   Съществуващи и потенциални конфликти на интереси по раздел Б, точка 1;

2.   Списък на допълнителните ѝ услуги;

3.   Политиката на агенцията за кредитен рейтинг по отношение на публикуването на кредитни рейтинги и други съобщения във връзка с тях;

4.   Естеството на схемите за възнаграждения като цяло;

5.   Методологиите и описания на моделите и ключовите математически или корелационни допускания, използвани при дейностите по определяне на кредитен рейтинг, както и съществените промени в тях;

6.   Всички съществени промени в нейните системи, ресурси или процедури; и

7.   Когато е приложимо, нейния кодекс на поведение.

II.   Периодични оповестявания

Агенцията за кредитен рейтинг оповестява периодично следната информация:

1.   На всеки шест месеца — данни за историческите проценти на неплатежоспособност за рейтинговите ѝ категории, като се прави разлика между основните географски региони на емитентите, и дали процентите на неплатежоспособност за тези категории са се променяли с течение на времето;

2.   Годишно — следната информация:

а)

списък на 20-те най-големи клиента на агенцията за кредитен рейтинг, въз основа на получените от тях приходи; и

б)

списък на тези клиенти на агенцията за кредитен рейтинг, чийто принос за темпа на растеж на генерирането на приходи на агенцията през предходната финансова година превишава темпа на растеж на нейните общи приходи през тази година над 1,5 пъти. Всеки такъв клиент се включва в списъка само когато през същата година с него са свързани над 0,25 % от общите приходи в световен мащаб на агенцията за кредитен рейтинг на глобално равнище.

За целите на настоящата точка „клиент“ означава лице, неговите дъщерни лица или свързаните с него лица, в които лицето има дял от повече от 20 %, както и всички други лица, по отношение на които то е договаряло структурирането на дългова емисия от името на клиент и когато на агенцията за кредитен рейтинг е била платена такса, пряко или непряко, за определянето на рейтинга на тази дългова емисия.

III.   Доклад за прозрачността

Агенцията за кредитен рейтинг предоставя годишно следната информация:

1.   Подробна информация относно правната структура и собствеността на агенцията за кредитен рейтинг, включително информация за притежанията по смисъла на членове 9 и 10 от Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (2);

2.   Описание на механизма за вътрешен контрол, гарантиращ качеството на дейностите ѝ по определяне на кредитен рейтинг;

3.   Статистически данни за разпределението на персонала по отношение на новите кредитни рейтинги, преразглеждането на кредитни рейтинги, методологията или модела за оценка и висшето ръководство;

4.   Описание на политиката по отношение на документирането и съхранението на документация;

5.   Резултата от годишния вътрешен преглед на независимата ѝ функцията по проверка на съответствието;

6.   Описание на политиката ѝ по отношение на ръководството и ротацията на рейтинговите анализатори;

7.   Финансова информация за приходите на агенцията за кредитен рейтинг, разпределени съгласно приходи от такси от дейности по определяне на кредитни рейтинги и приходи от услуги, които не са свързани с дейности по определянето на кредитен рейтинг, с изчерпателно описание на всяка от тях; и

8.   Декларация за корпоративно управление по смисъла на член 46а, параграф 1 от Четвърта директива 78/660/ЕИО на Съвета 25 юли 1978 г. относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (3). За целите на тази декларация информацията по член 46а, параграф 1, буква г) от тази директива се предоставя на агенцията за кредитен рейтинг независимо от това дали за нея се прилага Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане (4).


(1)  Директива 2004/72/ЕО на Комисията от 29 април 2004 г. за прилагане на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на възприетите пазарни практики, определянето на вътрешна информация по отношение на дериватните продукти, изготвянето на списъци на вътрешни лица, уведомяването за транзакциите на управителите и уведомяването относно подозрителни транзакции (ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 70).

(2)  ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.

(3)  ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11.

(4)  ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

1.   Пълно наименование на агенцията за кредитен рейтинг и адрес на управление в рамките на Общността.

2.   Име и данни за контакт на лицето за контакт и на отговорника по съответствието.

3.   Правен статус.

4.   Клас на кредитните рейтинги, за който агенцията за кредитен рейтинг е подала заявление за регистрация.

5.   Структура на собствеността.

6.   Организационна структура и корпоративно управление.

7.   Финансови ресурси за изпълнение на дейностите по определяне на кредитен рейтинг.

8.   Персонал на агенцията за кредитен рейтинг и опит.

9.   Информация относно дъщерните предприятия на агенцията за кредитен рейтинг.

10.   Описание на процедурите и методологиите, използвани за присъждане и преразглеждане на кредитните рейтинги.

11.   Политики и процедури за откриване, управление и оповестяване на конфликти на интереси.

12.   Информация относно рейтинговите анализатори.

13.   Схеми за възнаграждения и оценка на резултатите.

14.   Услуги, различни от дейностите по определяне на кредитен рейтинг, които агенцията за кредитен рейтинг възнамерява да предоставя.

15.   Програма на операциите, включително посочване къде се очаква да се осъществяват основните икономически дейности, клонове, които се предвижда да бъдат открити, и определяне на предвиждания вид икономическа дейност.

16.   Документи и подробна информация във връзка с очакваното използване на признаването на рейтинги.

17.   Документи и подробна информация във връзка с очакваните договорености за възлагане на външни подизпълнители, в това число информация относно лицата, които ще поемат функциите на подизпълнители.