27.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 280/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1010/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 октомври 2009 година

за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (1), и по-специално член 6, параграф 3, член 8, параграф 3, член 9, параграф 1, член 12, параграфи 4 и 5, член 13, параграф 1, член 16, параграфи 1 и 3, член 17, параграф 3, член 20, параграф 4, член 49, параграф 1, член 52 от него,

след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1005/2008 се предвижда приемането на подробни правила и мерки за прилагане на разпоредбите, определени в него.

(2)

В съответствие с член 6, параграф 3 и член 16, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 срокът от три работни дни, определен за предизвестието за разтоварване на суша или за трансбордиране в пристанище и за представяне на сертификатите за улов преди очаквания час на пристигане на риболовните продукти на мястото на влизане на територията на Общността, може да бъде изменен в зависимост от определени фактори. Тези фактори включват: вида риболовен продукт; разстоянието между риболовното поле, местата за разтоварване и пристанищата, в които са регистрирани или вписани съответните кораби; разстоянието до мястото на влизане на територията на Общността; използваните средства за транспорт. За пресните риболовни продукти и пратки, пристигащи по въздуха, по пътища или железопътни линии се изисква по-кратък срок от три работни дни.

(3)

Между документите, изпращани във връзка с предизвестието за разтоварвания на суша и трансбордирания, декларациите за разтоварване на суша и трансбордиране и докладите от наблюдението следва да се осигури съгласуваност. По тази причина форматите за тях трябва да бъдат определени в съответствие с член 6, параграф 1, член 8, параграф 3 и член 49, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

(4)

В член 9, параграф 1 и член 17, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 се предвижда държавите-членки да извършват пристанищни инспекции на поне 5 % от операциите за разтоварване на суша и трансбордиране от риболовни кораби на трети държави, както и проверките, които се считат за необходими за гарантиране, че разпоредбите на регламента се прилагат правилно, съгласно показателите, определени въз основа на управлението на риска и въз основа на националните критерии или на критериите на Общността за управление на риска. Целесъобразно е да се определят общи критерии за управление на риска за дейностите по преглеждане, инспекция и проверка с цел да се позволят навременни анализи на риска и глобални оценки на съответната контролна информация. Целта на общите критерии е гарантирането на хармонизиран подход при инспекциите и проверките във всички държави-членки и установяване на равностойни условия за всички оператори.

(5)

В член 52 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 се предвижда всички мерки, необходими за прилагането на разпоредбите на горепосочения регламент, да бъдат приети в съответствие с процедурата за консултиране на комитет. Предвид факта, че Общността следва да отчете възможния ограничен капацитет за правилното прилагане на схемата за сертифициране, се счита за необходимо да се адаптира схемата за някои риболовни продукти, получени от малки риболовни кораби, като се въведе възможността за опростен сертификат за улов. При липсата на общо определение за дребномащабен риболов следва да бъдат установени някои специфични критерии, съгласно които износителят да може да поиска валидиране на опростен сертификат за улов. Тези критерии следва да вземат предвид най-вече ограничения капацитет на съответните риболовни кораби, по отношение на който задължението да се прилага стандартната схема за сертифициране на улова би представлявало непропорционална тежест.

(6)

В член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 се предвижда признаване на схемите за документиране на улова, договорени и действащи в рамките на регионални организации за управление на риболова (наричани по-долу „RFMO“), доколкото те отговарят на изискванията на регламента. Някои от тези схеми могат да бъдат признати за съвместими с изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2008, докато други подлежат на допълнителни условия.

(7)

Икономическите оператори, които изпълняват условията за получаване на статут на одобрен икономически оператор, следва да могат да се възползват от опростена процедура, когато внасят риболовни продукти на територията на Общността. Необходимо е да се установят общи условия във всички държави-членки за предоставяне, изменение или оттегляне на сертификатите на одобрените икономически оператори или за временно прекратяване или отнемане на статута на одобрен икономически оператор, и правила за кандидатстване и за издаване на сертификати за одобрени икономически оператори.

(8)

В член 12, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 се предвижда административно сътрудничество между Комисията и трети държави в областите, свързани с прилагането на разпоредбите за сертифициране на улова. По споразумение с държавите на флага в рамките на член 20, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 сертификатът за улов може да бъде изготвен, заверен или изпратен по електронен път или да бъде заменен с електронни системи за проследяване, осигуряващи същата степен на контрол от страна на органите. Тези административни споразумения с държавите-членки на флага се актуализират редовно и държавите-членки и обществеността се информират навременно.

(9)

В съответствие с член 51, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 трябва да се създаде система за взаимопомощ между държавите-членки, с трети държави и с Комисията. Такова административно сътрудничество е ключово, за да се гарантира, че схемата на Общността за сертифициране на улова може да се прилага правилно и че ННН риболовът ще се разследва и санкционира както трябва. По тази причина следва да бъдат изготвени правила за системен обмен на информация при поискване или спонтанно и за възможността да бъдат изискани мерки за правоприлагане и административна нотификация от друга държава-членка. Следва да бъдат определени практически процедури за обмен на информация и искане на помощ. Все пак тези разпоредби не са такива, че да засегнат прилагането в държавите-членки на правилата за съдебно сътрудничество при криминални случаи.

(10)

Защитата на лицата във връзка с обработването на личните данни от държавите-членки се урежда от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (2). Защитата на лицата във връзка с обработването на личните данни от Комисията се урежда от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (3), по-специално по отношение на изискванията за поверителност и сигурност на обработването, прехвърлянето на лични данни от националните системи на държавите-членки на Комисията, законността на обработването и правата на лицата за информация, достъп и поправка на техните лични данни.

(11)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1005/2008, в което се изброяват продуктите, изключени от определението на „риболовни продукти“, може да бъде преразглеждано всяка година в съответствие с член 12, параграф 5 въз основа на информацията, събрана съгласно глави II, III, IV, V, VIII, X и XII. Следователно приложение I трябва да се изменя в съответствие с информацията, събрана чрез сътрудничеството, предвидено в член 20, параграф 4.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ИНСПЕКЦИИ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ПРИСТАНИЩА НА ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

ГЛАВА I

Условия на достъп до пристанище за риболовни кораби на трети държави

Член 1

Предизвестие

Чрез дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 срокът на предизвестие за корабите, разтоварващи видовете риболовни продукти, определени в приложение I към настоящия регламент, е 4 часа.

Член 2

Формуляр за предизвестие

1.   Формулярът за предизвестието, посочено в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, е определен в приложение IIA към настоящия регламент.

2.   Когато целият улов е придружен от заверен сертификат за улов, може да бъде използван опростеният формуляр за предизвестие, определен в приложение IIB.

Член 3

Процедури и формуляри за декларациите, предшестващи разтоварване и трансбордиране

1.   Формулярът за декларацията, предшестваща разтоварване, посочена в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2003, е определен в приложение IIIA към настоящия регламент.

2.   Формулярът за декларацията, предшестваща трансбордиране, посочена в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2003, е определен в приложение IIIB към настоящия регламент.

3.   Риболовен кораб на трета държава може да изпрати декларацията, предшестваща разтоварване на суша или трансбордиране, в електронен формат, ако държавата-членка, чиито определени пристанища за разтоварване и трансбордиране смята да използва, и държавата на флага са постигнали споразумение за електронен обмен на данните.

4.   Освен ако не е предвидено друго в споразумението, посочено в параграф 3, риболовният кораб на трета държава представя декларацията, предшестваща разтоварване на сушата или трансбордиране:

а)

на официалния език на държавата-членка на разтоварване или трансбордиране; или

б)

на английски език, ако държавата-членка на разтоварване или трансбордиране е съгласна.

5.   Декларацията, предшестваща разтоварване на сушата или трансбордиране, се изпраща поне 4 часа преди предвиденото разтоварване или трансбордиране.

ГЛАВА II

Пристанищни инспекции

Член 4

Показатели за пристанищни инспекции

Показателите за пристанищни инспекции, посочени в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, се състоят от следните критерии:

а)

съответните видове подлежат на план за управление или на план за възстановяване;

б)

за риболовния кораб се подозира, че не изпълнява приложимите разпоредби относно VMS съгласно глава IV от Регламент (ЕО) № 2244/2003 на Комисията от 18 декември 2003 г. за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби (4);

в)

риболовният кораб не е бил проверяван в пристанище на пристанищната държава-членка през последните 3 месеца;

г)

риболовният кораб не е бил проверяван от пристанищната държава-членка през последните 6 месеца;

д)

риболовният кораб не е в списъка на предприятията, от които е позволен вносът на определени продукти от животински произход, както е определено в член 12 от Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (5);

е)

внос, износ или търговия на риболовни продукти, получени от видове с висока търговска стойност;

ж)

въвеждане на нови видове риболовни продукти или откриване на нови търговски модели;

з)

несъответствия между търговските модели и известните риболовни дейности на държавата на флага по-специално по отношение на видовете, обемите или характеристиките на нейния риболовен флот;

и)

несъответствия между търговските модели и известните свързани с риболова дейности на държавата на флага по-специално по отношение на характеристиките на нейната преработвателна промишленост или на нейната търговия с риболовни продукти;

й)

търговски модел, който е неоправдан от икономическа гледна точка;

к)

участие на новосъздаден оператор;

л)

значително и внезапно увеличаване на търговския обем за определени видове;

м)

изпращане на копия на сертификатите за улов, придружаващи декларациите за преработка съгласно приложение IV към Регламент (ЕО) № 1005/2008, например когато уловът е бил разделен по време на производството;

н)

предизвестие, изисквано съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, което не е изпратено навреме или информацията е непълна;

о)

несъответствия между данните за улова, декларирани от оператора, и другата информация, с която разполага компетентният орган;

п)

кораб или собственик на кораб, заподозрян, че участва или че е участвал в ННН риболовни дейности;

р)

кораб, на който наскоро е било променено името, флагът или регистрационният номер;

с)

държава на флага, която не е нотифицирана в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 или налична информация за възможни нередности при заверяването на сертификатите за улов от дадена държава на флага (например загуба, кражба или фалшифициране на печатите за заверяване на компетентния орган);

т)

предполагаеми недостатъци в системата за контрол на държавата на флага;

у)

съответни оператори, които вече са участвали в незаконни дейности, представляващи потенциален риск по отношение на ННН риболова.

Член 5

Докладване относно прилагането на показателите

1.   Държавите-членки докладват относно прилагането на показателите, посочени в член 4, в своя доклад, който се изпраща на Комисията на всеки две години съгласно член 55, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

2.   Въз основа на тези доклади и на своите собствени наблюдения Комисията предприема оценка и възможна корекция на показателите.

ДЯЛ II

СХЕМА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА УЛОВА ПРИ ВНОС И ИЗНОС НА РИБОЛОВНИ ПРОДУКТИ

ГЛАВА I

Сертификати за улов

Член 6

Опростени сертификати за улов

1.   Настоящият член се прилага за риболовни кораби на трети държави:

а)

с обща дължина, по-малка от 12 метра, без теглено съоръжение; или

б)

с обща дължина, по-малка от 8 метра, с теглено съоръжение; или

в)

без надстройка; или

г)

с тонаж, по-малък от 20 GT.

2.   Уловът на риболовните кораби на трети държави, посочени в параграф 1, който се разтоварва само в държавата на флага на тези кораби и който образува една пратка, може да бъде придружен от опростен сертификат за улов вместо от сертификата за улов, посочен в член 12 от Регламент (ЕО) № 1005/2008. Опростеният сертификат за улов съдържа цялата информация, посочена в образеца в приложение IV към настоящия регламент, и се заверява от публичен орган на държавата на флага, който има необходимите пълномощия да потвърди точността на информацията.

3.   Заверяването на опростения сертификат за улов се поисква от износителя на пратката след изпращане на публичния орган на цялата информация, посочена в образеца в приложение IV.

Член 7

Признати схеми за документиране на улова в RFMO

1.   Схемите за документиране на улова, приети от регионалните организации за управление на риболова, изброени в приложение V, част I от настоящия регламент, се признават за целите на член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 за отговарящи на изискванията на горепосочения регламент без допълнителни условия.

2.   Схемите за документиране на улова, приети от регионалните организации за управление на риболова, изброени в приложение V, част II от настоящия регламент, се признават за целите на член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 за отговарящи на изискванията на горепосочения регламент, при условие че са изпълнени допълнителни условия.

Член 8

Краен срок за изпращане на сертификатите за улов

Чрез дерогация от член 16, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 представянето на сертификатите за улов при внос на риболовни продукти на пратки чрез средствата за транспортиране, посочени в приложение VI към настоящия регламент, се извършва при по-кратките крайни срокове, определени в горепосоченото приложение.

ГЛАВА II

Одобрени икономически оператори

Раздел 1

Условия за предоставяне на сертификат за одобрен икономически оператор

Член 9

Общи разпоредби

След кандидатстване икономическите оператори могат да получат сертификат за одобрен икономически оператор (наричан по-долу „сертификат APEO“) за целите на член 16 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 само ако:

а)

притежават сертификат за оторизиран икономически оператор (наричан по-долу „сертификат AEO“) в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (6) (наричан по-долу „Правилата за прилагане на Митническия кодекс на Общността“); и

б)

изпълняват критериите, определени в член 16, параграф 3, букви а)—ж) от Регламент (ЕО) № 1005/2008 и подробно описани в членове 10—13 от настоящия регламент.

Член 10

Достатъчен внос

1.   Достатъчният брой и обем на операциите по вноса, посочени в член 16, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1005/2008, трябва да бъдат изпълнени в държавата-членка на установяване.

2.   Всяка държава-членка определя минималния праг за броя и обема на операциите по вноса и информира за това Комисията.

Член 11

Степен на спазване на изискванията

1.   Степента на спазване на изискванията на мерките за опазване и управление, посочена в член 16, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 1005/2008, се счита за подходяща, ако през последните три години, предхождащи представянето на заявлението, кандидатът:

а)

не е извършил сериозно нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството,

б)

не е извършил повтарящи се нарушения на правилата на общата политика в областта на рибарството,

в)

не е участвал пряко или косвено или подпомагал дейности на кораби или оператори, извършващи ННН риболов или които понастоящем са обект на разследване в това отношение, и

г)

не е участвал пряко или косвено или подпомагал дейности на кораби, включени в приетите от RFMO списъци на ННН кораби.

2.   Независимо от параграф 1 степента на спазване на изискванията на мерките за опазване и управление може да се счете за подходяща, ако компетентният орган на държавата-членка смята, че нарушението, извършено от кандидата:

а)

не е сериозно; и

б)

количествено е пренебрежимо малко в сравнение с броя или размера на свързаните с внос операции, извършвани от кандидата.

Член 12

Управление на документацията

Системата за управление на сертификатите за улов и където е целесъобразно, на преработвателната документация, посочена в член 16, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 1005/2008, се счита за задоволителна, ако осигурява:

а)

обработката на сертификатите за улов във връзка с търговията на риболовни продукти;

б)

архивирането на документацията и информацията на кандидата; и

в)

защита срещу загубата на информация.

Член 13

Съоръжения

Съоръженията на кандидата, посочени в член 16, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕО) № 1005/2008, се считат за подходящи, ако те:

а)

предотвратяват неупълномощения достъп до складови зони, зони за товарене, товарни докове и карго зони;

б)

осигуряват третирането на риболовни продукти, включително защита срещу подправяне на товарните единици;

в)

осигурява обработката на лицензите за внос и/или износ във връзка със забрани и ограничения и за отличаване на риболовни продукти, обект на сертификати за улов, от риболовни продукти, за които не се изискват такива сертификати.

Раздел 2

Заявление за сертификат APEO

Член 14

Подаване на заявлението

1.   Заявлението за сертификат APEO се подава до компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия е установен вносителят, в съответствие с образеца, определен в приложение VII.

2.   Заявлението включва записи и документация, които позволяват на компетентния орган на държавата-членка да провери и контролира спазването на критериите, определени в членове 9—13 от настоящия регламент, включително копие на сертификата AEO, издаден в съответствие с Правилата за прилагане на Митническия кодекс на Общността. Кандидатите представят необходимите данни на компетентния орган на държавата-членка.

3.   Ако част от съответните записи и документация се пазят в друга държава-членка, се прилага процедурата за консултация, посочена в член 17.

4.   Когато органът на държавата-членка установи, че заявлението не съдържа цялата необходима информация, в срок от 30 календарни дни от получаването на заявлението той приканва кандидата да осигури съответната информация.

5.   Когато органът е получил цялата необходима информация, той информира кандидата, че заявлението е било счетено за пълно, като уточнява датата, от която започва да тече срокът, определен в член 18, параграф 2 от настоящия регламент.

6.   Оператор, който е получил статут на одобрен икономически оператор в една държава-членка, прилага копие на сертификата APEO, получен от тази държава-членка, когато кандидатства за същия статут в друга държава-членка.

Член 15

Неприемливост на заявление

Заявлението по член 14 е неприемливо в следните случаи:

а)

когато заявлението не съответства на член 14; или

б)

когато заявлението е подадено в рамките на три години след оттеглянето на сертификат APEO, посочено в член 27, параграф 1, букви а), б) и г).

Раздел 3

Процедура за издаване на сертификати APEO

Член 16

Разглеждане на заявление

1.   Издаващият орган на държавата-членка разглежда дали са изпълнени критериите, определени в членове 9—13. Разглеждането и резултатите от него се документират от компетентния орган на държавата-членка.

2.   Ако кандидатът притежава „сертификат AEO — Сигурност и безопасност“ или „сертификат AEO — Митническо опростяване/сигурност и безопасност“, посочени в член 14а от Правилата за прилагане на Митническия кодекс на Общността, критериите, определени в член 13, не се разглеждат.

3.   В случаите, в които кандидатът вече е получил статут на одобрен икономически оператор в друга държава-членка, издаващият орган проверява дали са изпълнени следните критерии:

а)

критериите, определени в членове 12 и 13;

б)

евентуално критериите, определени в членове 10 и 11.

4.   Издаващият орган може да приеме заключенията на експерт в съответните области по членове 12 и 13 по отношение на критериите, посочени в тези членове. Експертът не трябва да е свързан по какъвто и да е начин със заявителя.

Член 17

Консултация с други държави-членки

1.   Издаващият орган се консултира с компетентните органи на други държави, ако разглеждането на съответствието с един или няколко от критериите, определени в членове 9—13, не може да бъде извършено от него поради липса на информация или поради невъзможност да го провери. Консултираните компетентни органи на държавите-членки отговарят в рамките на 60 календарни дни, считано от датата на съобщаване на искането от издаващия орган на държавата-членка.

2.   Ако консултираният компетентен орган не успее да отговори в рамките на срока от 60 календарни дни по параграф 1, издаващият орган може да приеме, че кандидатът отговаря на критериите, които са предмет на консултацията.

Член 18

Издаване на сертификат APEO

1.   Издаващият орган издава сертификата APEO в съответствие с образеца, определен в приложение VIII.

2.   Сертификатът APEO се издава в рамките на 90 календарни дни, считано от датата на получаване на цялата информация, необходима в съответствие с член 14.

3.   Срокът от 90 календарни дни, предвиден в параграф 2, може да бъде удължен с още 30 календарни дни, когато компетентният орган не е в състояние да го спази. В такива случаи преди изтичането на срока по параграф 2 компетентният орган на държавата-членка информира заявителя относно причините за удължаването.

4.   Срокът, предвиден в параграф 2, може да бъде удължен и в случай че по време на разглеждането на съответствието с критериите по членове 9—13 заявителят извършва корекции с цел да изпълни тези критерии и съобщи за тях на компетентния орган.

Член 19

Отхвърляне на заявление

1.   Когато има вероятност резултатът от разглеждането, проведено в съответствие с членове 16 и 17, да доведе до отхвърляне на заявлението, издаващият орган съобщава за заключенията на заявителя и му предоставя възможност за отговор в рамките на 30 календарни дни, преди да отхвърли заявлението. Срокът, определен в параграф 2, съответно спира да тече.

2.   Ако заявлението е отхвърлено, компетентният орган информира заявителя за причините за взетото решение. Решението за отхвърляне на заявление се съобщава на заявителя в сроковете, определени в член 18, параграфи 2, 3 и 4 и в параграф 1 от настоящия член.

3.   Издаващият орган информира възможно най-бързо Комисията за отхвърлянето на дадено заявление. Комисията съобщава тази информация на компетентните органи на другите държави-членки по електронен път.

Раздел 4

Статут на одобрен икономически оператор

Член 20

Проверки

1.   Когато притежател на сертификат APEO е уведомил компетентния орган на държавата-членка за пристигането на риболовни продукти, този орган може, преди пристигането на пратката в държавата-членка, да нотифицира одобрения икономически оператор, когато в резултат на анализ на риска съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 пратката е била избрана за допълнителна проверка. Това уведомяване се извършва само когато не застрашава провеждането на проверката.

2.   Притежателят на сертификат APEO се подлага на по-малко физически и документни проверки от останалите вносители, освен ако компетентният орган на държавата-членка не реши противното с цел да вземе предвид специфичен риск или задължения за контрол, определени в друго законодателство на Общността.

3.   Когато след извършване на анализ на риска компетентният орган на държавата-членка избере за допълнителна проверка пратка, придружена от сертификат за улов, депозиран от одобрен икономически оператор, той провежда необходимите проверки с предимство. Ако одобреният икономически оператор поиска и ако съответният компетентен орган е съгласен, тези проверки могат да бъдат провеждани на място, различно от мястото на офиса на компетентния орган на държавата-членка.

Раздел 5

Правно действие на сертификатите APEO

Член 21

Общи разпоредби

1.   Сертификатът APEO влиза в сила на десетия работен ден след датата на неговото издаване. Неговият срок на валидност е неограничен.

2.   Сертификатът APEO е валиден само в държавата-членка на издаващия орган.

3.   Компетентните органи съблюдават за съответствието с критериите, определени в членове 9—13.

4.   В случай че сертификат APEO е издаден на кандидат, установен от по-малко от три години, през първата година след издаването се провежда строго наблюдение.

5.   Преоценка на съответствието с критериите, посочени в членове 9—13, се извършва от издаващия орган в следните случаи:

а)

значителни промени в съответното законодателство на Общността;

б)

обоснован признак, че икономическият оператор вече не изпълнява съответните критерии.

6.   По отношение на преоценката се прилага член 16, параграф 4.

7.   Издаващият орган информира възможно най-бързо Комисията за резултатите от преоценката. Комисията съобщава тази информация на компетентните органи на всички държави-членки по електронен път.

Член 22

Временно прекратяване на статута на одобрен икономически оператор

1.   Статутът на одобрен икономически оператор се прекратява временно от издаващия митнически орган в следните случаи:

а)

когато е било открито несъответствие с критериите, определени в членове 9—13;

б)

когато компетентните органи на държавата-членка имат достатъчни основания да смятат, че одобреният икономически оператор е извършил деяние, подлежащо на съдебно преследване и свързано с нарушаване на правилата на общата политика в областта на рибарството или на Регламент (ЕО) № 1005/2008;

в)

когато статутът на оторизиран икономически оператор е бил прекратен временно в съответствие с Правилата за прилагане на Митническия кодекс на Общността;

г)

когато временното прекратяване е поискано от одобрения икономически оператор, който временно не е в състояние да изпълни който и да е от критериите, определени в членове 9—13.

2.   Преди да вземат решение съгласно параграф 1, букви а), б) и в), компетентните органи на държавата-членка съобщават за своите заключения на съответния икономически оператор. Операторите имат право да изразят своята гледна точка в рамките на 30 календарни дни, считано от датата на получаване на съобщението.

3.   Все пак когато естеството или нивото на заплахата за мерките за опазване за някой/някои запас/запаси го изисква, временното прекратяване влиза в сила незабавно. Органът, извършващ временното прекратяване, незабавно информира Комисията с цел да позволи на другите държави-членки да предприемат подходящи действия.

4.   Временното прекратяване по параграф 1 влиза в сила от деня след неговото нотифициране на одобрения икономически оператор. Това обаче не оказва влияние върху процедурите за внос, които са започнали преди датата на временното прекратяване и все още не са приключени.

Член 23

Временно прекратяване в случай на несъответствие с приложимите критерии

1.   В случая, посочен в член 22, параграф 1, буква а), ако одобреният икономически оператор не коригира ситуацията в срока, посочен в параграф 2 от горепосочения член, статутът на одобрен икономически оператор се прекратява временно за срок от 30 календарни дни. Компетентният орган на държавата-членка незабавно нотифицира за временното прекратяване икономическия оператор, както и компетентните органи на другите държави-членки.

2.   Когато съответният икономически оператор не е бил в състояние да коригира ситуацията в срока от 30 календарни дни по параграф 1, но може да приведе доказателство, че условията могат да бъдат спазени, ако периодът на временно прекратяване бъде удължен, издаващият орган прекратява временно статута на одобрен икономически оператор за още 30 календарни дни. Компетентните органи на другите държави-членки биват информират за удължаването на срока.

3.   Когато в срока по параграф 1 или 2 съответният икономически оператор е предприел нужните мерки за изпълнение на критериите, определени в членове 9—13, издаващият орган оттегля временното прекратяване и информира икономическия оператор и Комисията. Временното прекратяване може да бъде оттеглено преди изтичането на срока, определен в параграф 1 или 2.

Член 24

Временно прекратяване в случай на съдебно преследване

1.   В случая, посочен в член 22, параграф 1, буква б), издаващият орган прекратява временно статута на одобрен икономически оператор за срока на съдебното преследване. Той нотифицира одобрения икономически оператор за това. Изпраща се и нотификация на компетентните органи на другите държави-членки.

2.   Компетентният орган на държавата-членка може обаче да реши да не прекратява временно статута на одобрен икономически оператор, ако счита, че нарушението е пренебрежимо малко от количествена гледна точка във връзка с броя или обема на свързаните с внос операции, извършени от този оператор.

Член 25

Временно прекратяване на статута на оторизиран икономически оператор

В случая, посочен в член 22, параграф 1, буква в), издаващият орган прекратява временно статута на одобрен икономически оператор до оттегляне на временното прекратяване на статута на оторизиран икономически оператор. Той нотифицира одобрения икономически оператор за това. Той нотифицира и компетентните органи на другите държави-членки.

Член 26

Временно прекратяване при поискване

1.   В случая, посочен в член 22, параграф 1, буква г), одобреният икономически оператор нотифицира издаващия орган за своята временна неспособност да изпълнява критериите, определени в членове 9—13, като уточнява датата, на която критериите ще бъдат изпълнени отново. Одобреният икономически оператор нотифицира издаващия орган и за всички планирани мерки и техния график.

2.   Издаващият орган изпраща нотификацията на Комисията и на компетентните органи на другите държави-членки.

3.   Ако одобреният икономически оператор не успее да коригира ситуацията в рамките на срока, определен в неговата нотификация, издаващият орган може да отпусне разумно удължаване, при условие че одобреният икономически оператор е действал добросъвестно. Удължаването се нотифицира на Комисията и на компетентните органи на другите държави-членки.

Член 27

Оттегляне на сертификат APEO

1.   Сертификатът APEO се оттегля в следните случаи:

а)

когато одобреният икономически оператор не вземе необходимите мерки за изпълнение на критериите, определени в членове 9—13, в съответствие с член 23, параграф 3;

б)

когато е установено, че одобреният икономически оператор е извършил сериозно нарушение или повтарящи се нарушения по отношение на правилата на общата политика в областта на рибарството или на Регламент (ЕО) № 1005/2008 и правото на обжалване е изчерпано;

в)

когато одобреният икономически оператор не вземе необходимите мерки за изпълнение на критериите, определени в членове 9—13, в съответствие с член 26;

г)

когато статутът на оторизиран икономически оператор, предоставен в съответствие с Правилата за прилагане на Митническия кодекс на Общността, е бил оттеглен;

д)

при поискване от страна на одобрения икономически оператор.

2.   В случая, посочен в параграф 1, буква б), компетентният орган може да реши да не оттегля сертификата APEO, ако нарушенията са пренебрежимо малки от количествена гледна точка във връзка с броя или обема на свързаните с внос операции, извършени от този оператор.

3.   Оттеглянето влиза в сила от деня след неговото нотифициране на одобрения икономически оператор.

4.   Издаващият орган незабавно информира Комисията за оттеглянето на сертификата APEO.

Раздел 6

Обмен на информация

Член 28

Искания за информация

1.   Одобреният икономически оператор информира издаващия орган за всички фактори, възникнали след предоставянето на сертификата, които могат да повлияят на неговото продължаване.

2.   Цялата съответна информация на разположение на издаващия орган относно икономическите оператори, одобрени от него, се предоставя при поискване на Комисията и на компетентните органи на другите държави-членки, в които одобрените икономически оператори извършват свързани с внос дейности.

Член 29

Споделяне на информация относно одобрени икономически оператори

1.   Комисията и компетентните органи във всички държави-членки съхраняват за срок от три години или по-дълго съгласно националните правила и имат достъп до следната информация:

а)

предадените по електронен път данни от заявленията;

б)

сертификатите APEO и където е приложимо, изменението или оттеглянето на тези сертификати или временното прекратяване на статута на одобрен икономически оператор.

2.   Информационната система за ННН риболов, посочена в член 51 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, може да бъде използвана при процеса на информация и комуникация между компетентните органи и за информиране на Комисията и на икономическите оператори, както е предвидено в настоящата глава.

3.   Списъкът с одобрените икономически оператори може да се публикува от Комисията в Интернет с предварителното съгласие на съответните одобрени икономически оператори. Списъкът се актуализира.

Член 30

Задължения за докладване и оценка

1.   Държавите-членки включват информация относно прилагането на схемата за одобрени икономически оператори, определена в настоящата глава, в своя доклад, който се изпраща на Комисията на всеки две години съгласно член 55, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

2.   Въз основа на тези доклади и на своите собствени наблюдения Комисията предприема оценка и възможна корекция на схемата за одобрени икономически оператори.

ГЛАВА III

Проверки, свързани със сертификатите за улов

Член 31

Критерии на Общността за проверки

Проверките, целящи да се гарантира, че се спазват разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1005/2008, както е посочено в член 17 от същия регламент, са насочени към рисковете, идентифицирани въз основа на следните критерии на Общността:

а)

внос, износ или търговия с риболовни продукти, получени от видове с висока търговска стойност;

б)

въвеждане на нови видове риболовни продукти или откриване на нови търговски модели;

в)

несъответствия между търговските модели и известните риболовни дейности на държавата на флага по-специално по отношение на видовете, обема или характеристиките на нейния риболовен флот;

г)

несъответствия между търговските модели и известните, свързани с риболова дейности на държавата на флага по-специално по отношение на характеристиките на нейната преработвателна промишленост или на нейната търговия с риболовни продукти;

д)

търговски модел, който е неоправдан от икономическа гледна точка;

е)

участие на новосъздаден оператор;

ж)

значително и внезапно увеличаване на търговския обем за определени видове;

з)

изпращане на копия на сертификатите за улов, придружаващи декларациите за преработка съгласно приложение IV към Регламент (ЕО) № 1005/2008, например когато уловът е бил разделен по време на производството;

и)

предизвестие, изисквано съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, което не е изпратено навреме или информацията е непълна;

й)

несъответствия между данните за улова, декларирани от оператора, и другата информация, с която разполага компетентният орган;

к)

кораб или собственик на кораб, заподозрян, че участва или че е участвал в ННН риболовни дейности;

л)

кораб, на който наскоро е било променено името, флагът или регистрационният номер;

м)

държава на флага, която не е нотифицирана в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 или налична информация за възможни нередности при заверяването на сертификатите за улов от дадена държава на флага (например загуба, кражба или фалшифициране на печатите за заверяване на компетентния орган);

н)

предполагаеми недостатъци в системата за контрол на държавата на флага;

о)

съответни оператори, които вече са участвали в незаконни дейности, представляващи потенциален риск по отношение на ННН риболов.

Член 32

Задължения за докладване и оценка

1.   Държавите-членки включват информация относно прилагането на критериите на Общността, посочени в член 31, в своя доклад, който се изпраща на Комисията на всеки две години съгласно член 55, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

2.   Въз основа на тези доклади и на своите собствени наблюдения Комисията предприема оценка и възможна корекция на критериите на Общността.

ГЛАВА IV

Сътрудничество с трети държави

Член 33

Административно сътрудничество с трети държави по отношение на сертификатите за улов

1.   Административните споразумения, в които сертификатът за улов е изготвен, заверен или изпратен по електронен път или е заменен с електронни системи за проследяване, осигуряващи същата степен на контрол от страна на органите, установени в рамките на административното сътрудничество, определено в член 20, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, са изброени в приложение IX към настоящия регламент.

2.   В рамките на 15 работни дни след сключването на ново административно споразумение във връзка с прилагането на разпоредбите за сертифициране на улова в Регламент (ЕО) № 1005/2008 Комисията информира компетентните органи на държавите-членки за него, поставя информацията на своя уебсайт възможно най-бързо и актуализира приложение IX към настоящия регламент.

ДЯЛ III

НАБЛЮДЕНИЕ

Член 34

Формуляр за предоставяне на информация относно наблюдавани риболовни кораби

1.   Формулярът за предоставяне на информация относно наблюдавани риболовни кораби, посочен в член 49, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, е определен в приложение XA към настоящия регламент.

2.   Инструкциите за попълване на формуляра, посочен в параграф 1, са определени в приложение XB към настоящия регламент.

ДЯЛ IV

ВЗАИМОПОМОЩ

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 35

Приложно поле

1.   В настоящия дял се определят условията, съгласно които държавите-членки ще сътрудничат административно помежду си, с трети държави, с Комисията и с органа, посочен от нея, с цел да се осигури ефективното прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2008 и на настоящия регламент.

2.   С настоящия дял държавите-членки не се принуждават да си оказват помощ, ако е възможно това да доведе до вреда за тяхната национална правна система, публична политика, сигурност или други основни интереси. Преди да откаже искане за помощ съответната държава-членка се консултира със запитващата държава-членка, за да определи дали помощта може да бъде предоставена частично съгласно специфични условия и ред. Когато не може да бъде изпълнено искане за помощ, запитващата държава-членка и Комисията биват нотифицирани незабавно за това, при което се посочват и причините.

3.   Настоящият дял не засяга прилагането в държавите-членки на правилата относно криминални процедури и взаимопомощ по криминални въпроси, включително и тези, свързани с тайни съдебни разследвания.

Член 36

Защита на личните данни

1.   В настоящия регламент остава непроменено и не се засяга по никакъв начин нивото на защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни съгласно разпоредбите на общностното и националното законодателство, и по-конкретно не се променят нито задълженията на държавите-членки по отношение на обработката на лични данни съгласно Директива 95/46/ЕО, нито задълженията на институциите и органите на Общността при изпълнение на техните задължения що се отнася до обработката на личните данни съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001. Държавите-членки и Комисията гарантират, че се спазват всички приложими разпоредби, определени с Регламент (ЕО) № 45/2001 и Директива 95/46/ЕО.

2.   Правата на физическите лица по отношение на обработката на техните регистрационни данни в националните системи се упражняват в съответствие със законите на държавата-членка, в която се съхраняват техните лични данни, и по-специално в съответствие с разпоредбите за прилагане на Директива 95/46/ЕО, а по отношение на техните регистрационни данни, обработвани в системите на Общността, се упражняват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 37

Използване на информация и защита на професионалната и търговската тайна

1.   Запитващата държава-членка използва информацията, съобщена съгласно настоящия дял, единствено за целите на прилагането на Регламент (ЕО) № 1005/2008 и при непрекъснато спазване на Директива 95/46/ЕО. Използването на такава информация за други цели подлежи на предварителна писмена консултация с държавата-членка, която е предоставила информацията. Такова използване след това подлежи на всички условия, определени от запитаната държава-членка за неразкриване на информация в съответствие с Директива 95/46/ЕО. Използването на лични данни за други цели трябва да се извършва в съответствие с условията, установени в Директива 95/46/ЕО.

2.   Запитващата държава-членка отчита специфичните изисквания, свързани с разкриване на информация, засягаща безопасността и личния живот на лицата, назовани или които могат да бъдат идентифицирани по силата на тази информация.

3.   Информацията се ползва от същата защита като предвидената за подобни данни съгласно националното законодателство на получаващата ги държава-членка, а за получаващата ги институция на Общността съгласно съответните разпоредби, приложими за тази институция. Тя може да бъде използвана като доказателство в хода на административни и наказателни производства от държавата-членка, която я е получила, в съответствие с нейните закони.

4.   Информацията, съобщена под каквото и да била форма на лица, работещи за национални публични органи и за Комисията, се обхваща от задълженията за поверителност и професионална тайна, ако нейното разкриване би застрашило:

а)

защитата на личния живот и на неприкосновеността на физическо лице, по-специално в съответствие със законодателството на Общността относно защитата на личните данни;

б)

търговските интереси на дадено физическо или юридическо лице, включително интелектуалната собственост;

в)

съдебните процедури и правни становища; или

г)

целта на инспекции или разследвания.

5.   Параграф 4 не се прилага, ако разкриването е необходимо за постигането на прекратяване на ННН риболов или на тежките нарушения, посочени в член 42, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1005/2008, и органът, съобщаващ информацията, се съгласи с нейното разкриване.

Член 38

Разходи

Държавите-членки поемат своите собствени разходи за изпълнението на искане за помощ и се отказват от всякакви искания за възстановяване на разходи, направени при прилагането на настоящия дял.

Член 39

Единен орган

1.   Всяка държава-членка посочва единна служба за връзка, отговорна за прилагането на настоящия дял.

2.   Всяка държава-членка съобщава на Комисията и на другите държави-членки координатите на единната служба за връзка и актуализира тази информация.

3.   Комисията публикува и актуализира списъка на единните служби за връзка в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 40

Последващи мерки

1.   Когато в отговор на искане за помощ въз основа на настоящия дял или след спонтанен обмен на информация националните органи решат да вземат мерки, които могат да бъдат приложени само с разрешението или по искане на съдебен орган, те съобщават на съответната държава-членка и на Комисията цялата информация относно тези мерки, която е свързана с ННН риболов или тежките нарушения, посочени в член 42, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1005/2008, или с нарушения на настоящия регламент.

2.   За всяко такова съобщаване на информация трябва да има предварително разрешение от съдебния орган, ако националното законодателство изисква такова разрешение.

ГЛАВА II

Информация без предварително искане

Член 41

Информация без предварително искане

1.   Когато държава-членка получи сведения за потенциална ННН риболовна дейност или тежки нарушения, посочени в член 42, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1005/2008, или има основания да подозира, че такава дейност или нарушение може да се случи, тя незабавно нотифицира другите засегнати държави-членки и Комисията. Такава нотификация съдържа цялата необходима информация и се извършва чрез единния орган по член 39.

2.   Когато държава-членка предприеме мерки за правоприлагане във връзка с ННН риболовна дейност или нарушение, посочено в параграф 1, тя нотифицира другите засегнати държави-членки и Комисията чрез единния орган по член 39.

3.   Всички нотификации съгласно настоящия член се извършват писмено.

ГЛАВА III

Искания за помощ

Член 42

Определения

За целите на настоящия дял „искане за помощ“ означава искане, изпратено от една държава-членка до друга държава-членка, за:

а)

информация,

б)

мерки за правоприлагане, или

в)

административна нотификация.

Член 43

Общи изисквания

1.   Запитващата държава-членка гарантира, че всички искания за помощ съдържат достатъчна информация, която позволява на запитаната държава-членка да изпълни искането, включително всяко необходимо доказателство, което може да се получи само на територията на запитващата държава-членка.

2.   Исканията за помощ се ограничават до доказаните случаи, в които има достатъчно основания да се смята, че са били извършени ННН риболов или тежки нарушения, посочени в член 42, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1005/2008, и в които запитващата държава-членка не е в състояние сама да получи исканата информация или да вземе исканите мерки.

Член 44

Предаване на искания и отговори

1.   Исканията се изпращат само от единния орган на запитващата държава-членка или от Комисията до единния орган на запитваната държава-членка. Всички отговори на искане се съобщават по същия начин.

2.   Исканията за взаимопомощ и съответните отговори се извършват писмено.

3.   Езиците, които се използват за исканията и за съобщаването на информация, се одобряват от съответните единни органи, преди да бъдат отправени исканията. Ако не може да бъде постигнато съгласие, исканията се съобщават на официалния/те език/езици на запитващата държава-членка, а отговорите — на официалния/те език/езици на запитаната държава-членка.

Член 45

Искания за информация

1.   При поискване от страна на запитваща държава-членка или на Комисията запитаната държава-членка предоставя всяка съответна информация, необходима, за да се установи дали са били извършени ННН риболов или тежки нарушения, посочени в член 42, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1005/2008, или за да се установи дали има обосновано съмнение, че са били извършени такива. Тази информация се предоставя чрез единния орган по член 39.

2.   При поискване от страна на запитваща държава-членка или на Комисията запитаната държава-членка провежда подходящите административни проверки относно операциите, които представляват или според запитващата държава-членка изглежда, че представляват ННН риболов или тежки нарушения, посочени в член 42, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1005/2008. Запитаната държава-членка съобщава резултатите от такива административни проверки на запитващата държава-членка и на Комисията.

3.   При поискване от страна на запитваща държава-членка или на Комисията запитаната държава-членка може да позволи на компетентно длъжностно лице от запитващата държава-членка да придружава длъжностните лица от запитаната държава-членка или от Комисията в процеса на административните проверки по параграф 2. Когато националните разпоредби относно наказателните производства ограничават някои действия до длъжностни лица, специално определени от националното законодателство, длъжностните лица от запитващата държава-членка не вземат участие в подобни действия. Те не участват в никакъв случай в обиски и в официални разпити на лица съгласно наказателното право. Длъжностните лица от запитващата държава-членка, които се намират в запитаната държава-членка, трябва по всяко време да бъдат в състояние да представят писмен документ, удостоверяващ тяхната самоличност и техните официални функции.

4.   При поискване от страна на запитващата държава-членка запитаната държава-членка ѝ предоставя всички документи или техни сертифицирани за вярност с оригинала копия, с които разполага и които са свързани с ННН риболов или тежки нарушения, посочени в член 42, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

5.   Стандартният формуляр за обмен на информация при поискване е определен в приложение XI.

Член 46

Искания за мерки за правоприлагане

1.   Въз основа на доказателството по член 43 при поискване от страна на запитваща държава-членка или на Комисията запитаната държава-членка незабавно взема всички необходими мерки за правоприлагане, за да постигне прекратяването на нейна територия или в рамките на водите под неин суверенитет или юрисдикция на ННН риболов или тежки нарушения, посочени в член 42, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

2.   Запитаната държава-членка може да се консултира със запитващата държава-членка и с Комисията в процеса на предприемане на мерките за правоприлагане по параграф 1.

3.   Запитаната държава-членка докладва за взетите мерки и за тяхното въздействие на запитващата държава-членка, на другите засегнати държави-членки и на Комисията чрез единния орган по член 39.

Член 47

Краен срок за отговори на искания за информация и за мерки за правоприлагане

1.   Запитаната държава-членка предоставя информацията по член 45, параграф 1 и член 46, параграф 3 възможно най-бързо, но не по-късно от 4 седмици, считано от датата на получаване на искането. Запитаната и запитващата държава-членка или Комисията могат да се споразумеят за различни крайни срокове.

2.   Когато запитаната държава-членка не е в състояние да отговори на искането в срок, тя писмено информира запитващата държава-членка или Комисията за причините за това и посочва кога счита, че ще може да отговори.

Член 48

Искания за административна нотификация

1.   При поискване на запитваща държава-членка или на Комисията и в съответствие със своите национални правила, управляващи нотификацията или подобни инструменти и решения, запитаната държава-членка нотифицира адресата за всички инструменти и решения, взети в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1005/2008, които произхождат от административните органи на запитващата държава-членка и които ще се прилагат на територията на запитаната държава-членка.

2.   Исканията за нотификация се правят чрез стандартния формуляр, прикрепен към настоящия регламент в приложение XII.

3.   Запитаната държава-членка представя своя отговор на запитващата държава-членка незабавно след нотификацията чрез единния орган по член 39. Отговорът се изпраща чрез стандартния формуляр, прикрепен към настоящия регламент в приложение XII.

ГЛАВА IV

Връзки с Комисията

Член 49

Комуникация между държавите-членки и Комисията

1.   Веднага щом получи информация, която счита за свързана с методики, практики или тенденции, използвани или със съмнение, че са използвани за ННН риболов или за тежки нарушения, посочени в член 42, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1005/2008, всяка държава-членка я съобщава на Комисията.

2.   Веднага щом получи информация, която би помогнала на държавите-членки да наложат прилагането на Регламент (ЕО) № 1005/2008, Комисията им я съобщава.

Член 50

Координация от страна на Комисията

1.   Когато държава-членка научи за операции, които представляват или изглежда, че представляват ННН риболов или тежки нарушения, посочени в член 42, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1005/2008 и които са от особено значение на равнището на Общността, тя съобщава на Комисията възможно най-бързо всяка съответна информация, нужна за определяне на фактите. Комисията изпраща тази информация на останалите засегнати държави-членки.

2.   За целите на параграф 1 операциите, които представляват ННН риболов или тежки нарушения, посочени в член 42, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1005/2008, се считат от особено значение на равнището на Общността най-вече когато:

а)

те имат или могат да имат разклонения в други държави-членки, или

б)

на държавата-членка изглежда вероятно подобни операции да се извършват и в други държави-членки.

3.   Когато Комисията счита, че в една или повече държави-членки са били проведени операции, които представляват ННН риболов или тежки нарушения, посочени в член 42, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1005/2008, тя информира за това засегнатите държави-членки, които от своя страна извършват разследване възможно най-бързо. Съответните държави-членки съобщават на Комисията резултатите от тези разследвания възможно най-бързо.

ГЛАВА V

Връзки с трети държави

Член 51

Обмен на информация с трети държави

1.   Когато държава-членка получи информация, свързана с ефективното прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2008 и на настоящия регламент, от трета държава, тя я съобщава на другите съответни държави-членки чрез единния орган, доколкото това е позволено от двустранните споразумения за помощ с тази трета държава.

2.   Информацията, получена съгласно настоящия дял, може да бъде съобщена на трета държава от държава-членка чрез нейния единен орган съгласно двустранното споразумение за помощ с тази трета държава. Тази комуникация се извършва след консултация с държавата-членка, която първоначално е съобщила информацията, и в съответствие със законодателството на Общността и националното законодателство относно защитата на лицата по отношение на обработването на личните данни.

3.   Комисията може в рамките на споразумения за рибарство, сключени между Общността и трети държави, или в рамките на регионалните организации за управление на рибарството или подобни спогодби, по които Общността е договаряща страна или сътрудничеща страна, която не е договаряща, да съобщи съответната информация относно ННН риболов или тежки нарушения, посочени в член 42, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на други страни по тези споразумения, организации или спогодби, при условие че държавата-членка, която е предоставила информацията, е съгласна.

ГЛАВА VI

Преходни разпоредби

Член 52

Създаване на информационна система за ННН риболов

До създаването на „информационната система за ННН риболов“ по член 51, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 компетентните органи на държавите-членки си сътрудничат съгласно настоящия дял помежду си и с Комисията чрез съществуващите спогодби за информация.

ДЯЛ V

ИЗМЕНЕНИЯ

Член 53

Изменения на Регламент (ЕО) № 1005/2008

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1005/2008, в което се съдържа списък на продуктите, изключени от определението за „риболовни продукти“ в член 2, параграф 8 от горепосочения регламент, се изменя, както е определено в приложение XIII към настоящия регламент.

ДЯЛ VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 54

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 октомври 2009 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(3)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 333, 20.12.2003 г., стр. 17.

(5)  ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 83.

(6)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Срок на предизвестие за някои видове риболовни продукти, посочени в член 1

Срокът на предизвестие е 4 часа

Разтоварвания на суша на пресни риболовни продукти от риболовни кораби в определени пристанища на Общността


ПРИЛОЖЕНИЕ IIA

Формуляр за предизвестие за риболовни кораби на трети държави, посочени в член 2, параграф 1

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IIB

Формуляр за предизвестие за риболовни кораби на трети държави, посочени в член 2, параграф 2

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IIIA

Формуляр за декларацията, предшестваща разтоварване на суша, посочена в член 3, параграф 1

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IIIB

Формуляр за декларацията, предшестваща трансбордиране, посочена в член 3, параграф 2

(изисква се от трансбордиращия и от приемащия кораб)

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СЕРТИФИКАТ ЗА УЛОВ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Опростен формуляр за риболовни продукти, отговарящи на условията на член 6 от настоящия регламент

Image

Image

Допълнение

Транспортни данни

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Схеми за документиране на улова, приети от регионалните организации за управление на рибарството, признати за съответстващи на изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2008

Част I

Схеми за документиране на улова, признати за съответстващи на изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2008:

Схема за документиране на улова на Dissostichus spp., определена в Регламент (ЕО) № 1035/2001 на Съвета от 22 май 2001 г. за създаване на схема за документиране на улова на риби от вида Dissostichus spp. (1).

Програма на ICCAT за документиране на улова на червен тон, определена в Препоръка 08—12 на ICCAT, изменяща 07—10 относно програмата на ICCAT за документиране на улова на червен тон.

Част II

Схеми за документиране на улова, признати за съответстващи на изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2008, при условие че са изпълнени допълнителни условия:

CCSBT (Комисия за опазване на южния червен тон) — Резолюция относно прилагането на схемата на CCSBT за документиране на улова (приета на петнадесетото годишно заседание — 14—17 октомври 2008 г.). Освен документите за улова и всички свързани документи, заверени в съответствие със схемата на CCSBT за документиране на улова, вносителят предоставя на властите на държавите-членки на вноса транспортните данни, уточнени в приложението относно транспортните данни, включено в приложение II към Регламент (ЕО) № 1005/2008.


(1)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Срокове за представяне на сертификатите за улов за пратките, посочени в член 8

4 часа за представяне на сертификат за улов преди влизане в Общността

Пратки риболовни продукти, които влизат в Общността чрез въздушен транспорт

2 часа за представяне на сертификат за улов преди влизане в Общността

Пратки риболовни продукти, които влизат в Общността чрез автомобилен транспорт

4 часа за представяне на сертификат за улов преди влизане в Общността

Пратки риболовни продукти, които влизат в Общността чрез железопътен транспорт


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Административно споразумение с държавите на флага във връзка с прилагането на разпоредбите за сертифициране на улова (член 12, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1005/2008)


ПРИЛОЖЕНИЕ XA

Формуляр за предоставяне на информация относно наблюдавани риболовни кораби

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ XB

Инструкции за попълване на формуляра, определен в приложение XA

ПОПЪЛНЕТЕ ВЪЗМОЖНО НАЙ-МНОГО ИНФОРМАЦИЯ

1.

Името на кораба, радиопозивната, флагът и ако е възможно регистрационният номер и номерът от Lloyd’s/ММО трябва да бъдат получени от видяното на кораба или от радиоконтакт с корабите (източникът на тази информация трябва да се докладва).

2.

Отличителни белези: уточнете дали името и пристанището на регистрация на кораба са видими или не. Запишете цветовете на корпуса и на надстройката, броя на мачтите, положението на мостика и дължината на комина и др.

3.

Вид на кораба: опишете вида на кораба и на наблюдаваното съоръжение (например кораб с парагада, траулер, кораб фабрика, кораб за превоз).

4.

Местоположение: запишете първоначалното наблюдение на кораба, включително риболовна зона/подзона/участък.

5.

Дейност на наблюдавания кораб: запишете часа на наблюдение, дейността на кораба по това време и курса (градуси). Запишете дали корабът е извършвал риболов, поставял риболовно съоръжение, тралил, изтеглял или извършвал други дейности. Предвидено е място за записване на до пет наблюдения на същия кораб, ако е нужно повече място, попълнете този раздел на гърба на формуляра или на отделен лист хартия. Запишете дали е имало/нямало въже със знаменца.

6.

Запис на наблюдение: посочете дали наблюдението на кораба е било записано на видео или чрез снимки (отбележете дали са били приложени документи в рубриката забележки).

7.

Забележки: посочете посоката, в която е плавал транзитно корабът. Обобщете всеки разговор по радиото, който е бил проведен, като уточните името, националността, местоположението, дадени от лицето(ата), с което(ито) е бил осъществен контакт на борда на наблюдавания кораб.

8.

Схема на кораба: начертайте профила на кораба, като посочите всички отличителни белези, които биха могли да бъдат използвани за идентифициране.


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Стандартен формуляр за обмен на информация при поискване съгласно член 45

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Стандартен формуляр за искане на административна нотификация съгласно член 48

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

Списък на продуктите, изключени от определението за „риболовни продукти“, установено в член 2, точка 8 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов

Сладководни риболовни продукти, включително:

0301 91 — Други живи риби: пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster) (1)

0301 92 — Други живи риби: змиорки (Anguilla spp.)

0301 93 — Други живи риби: шарани

ex 0301 99 — Други: сладководни (КН 0301 99 11 и 0301 99 19)

0302 11 — Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от позиция 0304: пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

0302 12 — Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от позиция 0304: тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)

0302 66 — Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от позиция 0304: змиорки (Anguilla spp.)

ex 0302 69 — Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от позиция 0304: сладководни (КН 0302 69 11 и 0302 69 19)

0303 11 — Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от позиция 0304: тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), с изключение на черния дроб и хайвера

0303 21 — Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от позиция 0304: пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

0303 22 — Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от позиция 0304: атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)

0303 76 — Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от позиция 0304: змиорки (Anguilla spp.)

ex 0303 79 — Други риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от позиция 0304: сладководни (КН 0303 79 11 и 0303 79 19)

ex 0304 19 — Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни или охладени: сладководни риби (КН 0304 19 13; 0304 19 15; 0304 19 17; 0304 19 19 и 0304 19 91)

ex 0304 29 — Замразени филета: от сладководни риби (КН 0304 29 13; 0304 29 15; 0304 29 17 и 0304 29 19)

ex 0304 99 — Други замразени меса от риба: от сладководни риби (КН 0304 99 21)

ex 0305 30 — Филета от риби, сушени, осолени или в саламура, но непушени: от тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho), осолени или в саламура (КН 0305 30 30); от пъстърви от видовете Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster; от шарани (ex КН 0305 30 90)

ex 0305 41 — Риби пушени, включително филетата: тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)

ex 0305 49 — Риби пушени, включително филетата: пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster) (КН 0305 49 45); змиорки (Anguilla spp.) (КН 0305 49 50); шарани (ex КН 0305 49 80)

ex 0305 59 — Риби сушени, дори осолени, но непушени: пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster); шарани (ex КН 0305 59 80)

ex 0305 69 — Риби осолени, но несушени, нито пушени, и риби в саламура: тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho) (КН 0305 69 50); пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster); шарани (ex КН 0305 69 80)

ex 0306 19 — Други, включително брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека, замразени: речни раци (КН 0306 19 10)

ex 0306 29 — Други, включително брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека, незамразени: речни раци (КН 0306 29 10)

1604 11 00 — Приготвени храни и консерви от риби, цели или на парчета, с изключение на смлените риби: сьомги

ex 1604 19 — Приготвени храни и консерви от риби, цели или на парчета, с изключение на смлените риби: Пъстървови, различни от сьомгите (КН 1604 19 10)

ex 1604 20 — Други приготвени храни и консерви от риби: от сьомга (КН 1604 20 10); от семейство Пъстървови, различни от сьомгата (КН 1604 20 30)

ex 1605 40 00 — Други приготвени храни и консерви от ракообразни: речни раци, сготвени с копър, замразени

Продукти от аквакултури, получени от дребна риба или ларви

0301 10 — Декоративни риби

0307 10 — Стриди, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура

Миди Сен Жак (морски гребени), калугерици, други миди от родовете Pecten, Chlamys или Placopecten

0307 21 — Живи, пресни или охладени (КН 0307 21 00)

0307 29 — Други

Миди

0307 31 — Живи, пресни или охладени

0307 39 — Други

ex 1605 90 — Други (КН 1605 90 11 и 1605 90 19)

0307 60 00 — Охлюви, различни от морските

0305 10 00 — Брашна, прахове и агломерати под форма на гранули от риби, годни за консумация от човека

ex 1605 90 30 — Други ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани: миди Сен Жак, стриди, охлюви

1605 90 00 — Други водни безгръбначни, приготвени или консервирани


(1)  Кодове по КН, отговарящи на Регламент (ЕО) № 1031/2008 на Комисията (ОВ L 291, 31.10.2008 г.).