29.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 227/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 789/2009 НА КОМИСИЯТА

от 28 август 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1266/2007 по отношение на защитата срещу атаки на вектори и минималните изисквания относно програмите за наблюдение и надзор на болестта син език

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/75/ЕО на Съвета от 20 ноември 2000 г. за определяне на условията за борба и ликвидиране на болестта син език (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква в), членове 11 и 12 и член 19, трета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1266/2007 на Комисията от 26 октомври 2007 г. относно правилата за прилагане на Директива 2000/75/ЕО на Съвета по отношение на контрола, наблюдението, надзора и ограниченията за движението на някои животни от видовете, възприемчиви към болестта син език (2) се определят правилата за движението на животните, възприемчиви към болестта син език, към и от зоните с ограничен достъп. В него също така са установени условията за прилагане на изключения от забраната за напускане, приложима за движението на такива животни и пренасянето на сперма, яйцеклетки и ембриони от тях, предвидена в Директива 2000/75/ЕО. В тези условия е включена и защитата на такива животни срещу атаки на вектори.

(2)

С цел да се увеличи гъвкавостта при съставянето на програмите за наблюдение и надзор над болестта син език, изпълнявани в държавите-членки, и особено по отношение на определянето на „райони с по-нисък риск“, могат да се разработят алтернативни стратегии за наблюдение с контролни животни, но с които се осигуряват същите гаранции за липсата на разпространение на вируса. Серологичните/вирусологичните проверки могат да включват също изследвания върху проби, взети за други цели, като проби от кланици и от непакетирано мляко.

(3)

Опитът показва, че могат да възникнат трудности при прилагането на определените в Регламент (ЕО) № 1266/2007 изисквания за предотвратяване на излагането на животни на вектори. При определени условия обаче, като например в центровете за изкуствено осеменяване или в карантинните станции, може да се предотврати излагането на животните на вектори. За защитата срещу атаки на вектори не трябва да се разчита единствено на употребата на инсектициди и/или репеленти, а следва да се предвижда животните да бъдат държани в помещение, защитено от атаки на вектори на вируса, в което са взети допълнителни мерки, по-специално съчетание на подходящи физически бариери и химична (инсектициди и/или репеленти) обработка, за да бъдат предотвратени контакти между животните и векторите. Липсата на вектори може да бъде проверена чрез слагането на ловилки за вектори в тези помещения.

(4)

Научното становище на групата по въпросите на здравето на животните и хуманното отношение към тях към Европейския орган за безопасност на храните относно „Риска от заразяване с болестта син език при транзитно преминаване на животни“, прието на 11 септември 2008 г. (3), сочи, че рискът, произтичащ от превоза на животни през сезонния период на нисък риск от зараза, дори и без допълнителни изследвания, остава значително по-нисък, отколкото през другите периоди, дори в съчетание със серологични и PRC (полимеразна верижна реакция) изследвания. Освен това, когато продължителността на транзитния период, през който животните са изложени на атаки на вектори, не надвишава един ден, инсектицидите и/или репелентите се считат за достатъчно ефикасни мерки за защита на животните срещу такива атаки.

(5)

Транзитното преминаване през „райони с по-нисък риск“, в които се провежда ваксинация и няма разпространение на конкретен серотип или серотипове на вируса на болестта син език, не представлява риск от заразяване на животните.

(6)

Поради това е уместно да бъдат определени дерогации от общото изискване, посочено в Регламент (ЕО) № 1266/2007, животни и превозни средства да бъдат третирани с инсектициди и репеленти при всяко транзитно преминаване.

(7)

Регламент (ЕО) № 1266/2007 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1266/2007 се изменя, както следва:

1.

В член 7, параграф 2а уводното изречение се заменя със следното:

„2а.   Въз основа на резултата от оценката на риска, при която трябва да бъде взето под внимание достатъчно количество епидемиологични данни, получени след прилагането на програма за наблюдение в съответствие с точка 1.1.2.1 или с точка 1.1.2.2 от приложение I, държавите-членки могат да определят границите на част от предпазна зона и да я обозначат като „зона с ограничен достъп, в която се провежда ваксинация и няма разпространение на конкретен серотип или серотипове на вируса на болестта син език“ („район с по-нисък риск“), при следните условия:“

2.

В член 9, параграф 1 буква в) и параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„в)

когато по време на транзитното преминаване през зона с ограничен достъп е предвидено време за почивка от повече от един ден в пункт за контрол, животните трябва да бъдат защитени от атаки на вектори в защитени от вектори помещения.

2.   Параграф 1 от настоящия член не се прилага, ако транзитното преминаване се осъществява:

а)

изключително от и през епидемиологично значими географски райони на ограничената зона през сезонния период на отсъствие на вектори на вируса, определен в съответствие с приложение V; или

б)

от и през части на ограничената зона, определени като „район с по-нисък риск“ в съответствие с член 7, параграф 2а.

3.   Когато животните отговарят на поне едно от условията, посочени в раздел А, точки 5, 6 и 7 от приложение III, третирането на животните, предвидено в параграф 1, букви а) и б), и защитата на животните, предвидена в параграф 1, буква в), не се прилагат.

4.   За животните, посочени в параграф 1 от настоящия член, се добавя следният допълнителен текст към съответните здравни сертификати, предвидени в директиви 64/432/ЕИО, 91/68/ЕИО и 92/65/ЕИО, или в Решение 93/444/ЕИО:

„Третиране с инсектицид/репелент … (име на продукта) на … (дата) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1266/2007 (4).“

3.

В член 9а се добавя следния параграф 4:

„4.   За животните, посочени в параграф 1 от настоящия член, се добавя следният допълнителен текст към съответните здравни сертификати, предвидени в директиви 64/432/ЕИО, 91/68/ЕИО и 92/65/ЕИО или в Решение 93/444/ЕИО:

„Животни в съответствие с член 9а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1266/2007“.“

4.

Приложения I и III се изменят съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 август 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 74.

(2)  ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 37.

(3)  The EFSA Journal (2008) 795, стр. 1—56.

(4)  ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 37.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и III се изменят, както следва:

1.

Приложение I се изменя, както следва:

а)

Точка 1.1.2.2 се заменя със следното:

„1.1.2.2.

Серологични/вирусологични проверки:

състоят се най-малко от активно изпълнявана годишна програма за серологично/вирусологично изследване на популации от видове, възприемчиви към болестта, като целта е откриване на доказателства за предаването на вируса на болестта син език посредством произволно серологично и/или вирусологично изследване, осъществено във всички епидемиологично значими географски райони и проведено в периода на годината, когато е най-вероятно инфекцията или сероконверсията да бъде открита;

трябва да бъдат планирани така, че пробите да бъдат представителни и съобразени със структурата на подлежащата на вземане на проби популация от възприемчиви към болестта видове в епидемиологично значими географски район, като размерът на пробата да е изчислен така, че да открива 20 % случаи на заболеваемост с 95 % надеждност сред популацията от възприемчиви към болестта видове в този епидемиологично значим географски район. С цел да бъде определена част от защитена зона като „район с по-нисък риск“ в съответствие с член 7, параграф 2а, изследването трябва да се основава на проба с размер, изчислен така, че да открива 2 % случаи на заболеваемост с 95 % надеждност сред популацията от възприемчиви към болестта видове в този епидемиологично значим географски район;

трябва да гарантират, че серопозитивните животни от ваксинирани или имунизирани популации не оказват влияние на серологичните проверки;

трябва да гарантират, че лабораторното изследване е предвидено по такъв начин, че положителните скрининг тестове да бъдат следвани от серологични/вирусологични изследвания за специфични серотипове, насочени към серотипа или серотиповете на болестта син език, които се очаква да присъстват в епидемиологично значимия географски район, необходими за установяване на разпространението на специфичния серотип;

може също така да бъдат предназначени за наблюдение на обхвата на ваксинирането и разпространението на различните серотипове на болестта син език, присъстващи в зоната с ограничен достъп;

могат да включват изследвания върху проби, взети за други цели, като проби от кланици и от непакетирано мляко.“

б)

Точка 2.2.2 се заменя със следното:

„2.2.2.

Серологични/вирусологични проверки:

състоят се най-малко от активно изпълнявана годишна програма за серологично/вирусологично изследване на популации от видове, възприемчиви към болестта, като целта е откриване на доказателства за предаването на вируса на болестта син език посредством произволно серологично и/или вирусологично изследване, осъществено във всички епидемиологично значими географски райони и проведено в периода на годината, когато е най-вероятно инфекцията или сероконверсията да бъде открита;

трябва да бъдат планирани така, че пробите да бъдат представителни и съобразени със структурата на подлежащата на вземане на проби популация от възприемчиви към болестта видове в епидемиологично значимия географски район, като размерът на пробата да е изчислен така, че да открива 20 % случаи на заболеваемост с 95 % надеждност сред популацията от възприемчиви към болестта видове в този епидемиологично значим географски район;

трябва да гарантират, че серопозитивните животни от ваксинирани или имунизирани популации не оказват влияние на серологичните проверки;

могат да включват изследвания върху проби, взети за други цели, като проби от кланици и от непакетирано мляко.“

2.

Приложение III се изменя, както следва:

а)

Раздел A се изменя, както следва:

i)

в точка 2 първата алинея се заменя със следния текст:

„До момента на изпращането животните са били държани в помещение, защитено от атаки на вектори на вируса, за период от най-малко 60 дни преди датата на изпращането.“;

ii)

в точка 3 първата алинея се заменя със следното:

„Животните са пребивавали до момента на изпращането им в зона, в която не се наблюдава болестта син език през определен сезон по време на сезонния период на отсъствие на вектори на вируса, определен в съответствие с приложение V, или са били защитени от атаки на вектори на вируса в защитено от вектори помещение, за период от най-малко 28 дни и през този период са били подложени на серологично изследване съгласно Ръководството за сухоземни животни на МБЕ за наличие на антитела срещу групата вируси на болестта син език, показало отрицателни резултати и извършено с проби от същите животни най-малко 28 дни след началото на периода на защита от атаки на вектори или на сезонния период на отсъствие на вектори на вируса.“;

iii)

в точка 4 първата алинея се заменя със следното:

„До момента на изпращането им животните са пребивавали в зона, в която не се наблюдава болестта син език през определен сезон, по време на сезонния период на отсъствие на вектори на вируса в защитено от вектори помещение, определен в съответствие с приложение V, или са били защитени от атаки на вектори на вируса за период от най-малко 14 дни и през този период са били подложени на изследване за наличие на агенти съгласно Ръководството за сухоземни животни на МБЕ, показало отрицателни резултати и извършено с проби от същите животни най-малко 14 дни след началото на периода на защита от атаки на вектори или на сезонния период на отсъствие на вектори на вируса.“

б)

В раздел Б буква б) се заменя със следното:

„б)

са били защитени от атаки на вектори на вируса в защитено от вектори помещение най-малко в продължение на 60 дни преди започване и по време на събиране на спермата;“.

в)

В раздел В, точка 2 буква б) се заменя със следното:

„б)

били са защитени от атаки на вектори на вируса в защитено от вектори помещение най-малко в продължение на 60 дни преди започване и по време на събиране на ембрионите/яйцеклетките;“.