24.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 309/87


Поправка на Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005

( Официален вестник на Европейския съюз L 211 от 14 август 2009 г. )

На страница 49 в член 27, параграф 1 последното изречение

вместо:

„Те нотифицират на Комисията тези правила, които не съответстват на разпоредбите, установени в Регламент (ЕО) № 1775/2005, до 3 септември 2009 г. и нотифицират на незабавно Комисията за всички последващи изменения, които ги засягат.“

да се чете:

„Те нотифицират на Комисията тези правила, които не съответстват на разпоредбите, установени в Регламент (ЕО) № 1775/2005, до 3 март 2011 г. и нотифицират незабавно на Комисията всички последващи изменения, които ги засягат.“