1.9.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 229/29


Поправка на Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005

( Официален вестник на Европейския съюз L 211 от 14 август 2009 г. )

На страница 49, в член 32, втората алинея:

вместо:

„Той се прилага от 3 септември 2009 година.“

да се чете:

„Той се прилага от 3 март 2011 г.“.