25.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 669/2009 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2009 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 15, параграф 5 и член 63, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (2), и по-специално член 53, параграф 1,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 882/2004 се определя хармонизирана рамка от общи правила за организацията на официалния контрол на нивото на Общността, включително официален контрол върху фуражите и храните от трети страни. Освен това в него се предвижда да бъде изготвен списък на фуражите и храните от неживотински произход, въз основа на признат известен или появяващ се риск, които трябва да подлежат на засилен официален контрол на граничния пункт, през който стоките влизат в териториите, посочени в приложение I към същия регламент („списъкът“). Този засилен официален контрол следва, от една страна, да позволи по-ефективно противодействие срещу известните или появяващите се рискове, а от друга — събиране на прецизни мониторингови данни за появата и разпространението на неблагоприятни резултати от лабораторния анализ.

(2)

За да бъде изготвен списъкът, следва да бъдат взети под внимание определени критерии, които позволяват идентифицирането на съществуващи или появяващи се рискове, свързани с определени фуражи или храни от неживотински произход.

(3)

До приемането на стандартизирана методология и критерии за съставяне на списъка, при изготвянето и актуализирането на списъка следва да бъдат взети предвид данните, получени чрез сигналите до системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), създадена с Регламент (ЕО) № 178/2002, докладите на Хранителната и ветеринарна служба, докладите, получени от трети страни, информацията, обменена между Комисията, държавите-членки и Европейски орган за безопасност на храните, както и научните оценки.

(4)

В Регламент (ЕО) № 882/2004 се предвижда, че за провеждането на засилен официален контрол държавите-членки посочват определени гранични пунктове, които имат достъп до подходящи съоръжения за контрол за различните видове фуражи и храни. Следователно е целесъобразно в настоящия регламент да бъдат посочени минимални изисквания за определените гранични пунктове, за да се гарантира висока степен на уеднаквяване на ефективността на упражняване на контрола.

(5)

В Регламент (ЕО) № 882/2004 се предвижда, че за провеждането на засилен официален контрол държавите-членки изискват от стопанските субекти в областта на фуражите и храните, отговорни за пратките, да уведомяват предварително за пристигането и естеството на пратките. Съответно следва да бъде изготвен общ документ за влизане (CED) за внос на фуражите и храните от неживотински произход, обхванати от настоящия регламент, за да се осигури единен подход в цялата Общност. Документът за влизане (CED) следва да бъде предоставен на митническите органи, когато стоките се декларират за пускане в свободно обращение.

(6)

Освен това, за да се осигури определена степен на уеднаквяване по отношение на засиления официален контрол на нивото на Общността е целесъобразно в настоящия регламент да бъде предвидено посоченият официален контрол да включва документни, идентификационни и физически проверки.

(7)

Следва да бъдат предоставени достатъчни финансови ресурси за организирането на засилен официален контрол. Поради това държавите-членки следва да събират таксите, необходими за покриването на посочения контрол. Изчисляването на посочените такси следва да бъде в съответствие с критериите, определени в приложение VI към Регламент (ЕО) № 882/2004.

(8)

С Решение 2005/402/ЕО на Комисията от 23 май 2005 година за спешни мерки относно лют червен пипер, продукти от лют червен пипер, куркума и палмово масло (3) се предвижда, че всички пратки с такива продукти трябва да бъдат придружени от аналитичен доклад, доказващ, че продуктът не съдържа никое от следните вещества: Судан I (CAS № 842-07-9), Судан II (CAS № 3118-97-6), Судан III (CAS № 85-86-9) или Судан IV (85-83-6). След приемането на посочените мерки честотата на сигналите до RASFF намаля, което показва значително подобряване на ситуацията по отношение на присъствието на оцветители тип „Судан“ в съответните продукти. Поради това е целесъобразно да се преустанови прилагането на определеното с Решение 2005/402/ЕО изискване за предоставяне на аналитичен доклад за всяка пратка внесени продукти и вместо това да се създаде уеднаквен засилен контрол на посочените пратки на граничния пункт в Общността. Следователно Решение 2005/402/ЕО следва да бъде отменено.

(9)

В Решение 2006/504/ЕО на Комисията от 12 юли 2006 година относно специалните условия по отношение на определени храни, внасяни от някои трети страни, във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини (4) се предвижда по-голяма честота на проверките (50 % от всички пратки) за присъствие на афлатоксини във фъстъци с произход от Бразилия. След приемането на посочените мерки честотата на сигналите до RASFF, свързани с присъствие на афлатоксини във фъстъци с произход от Бразилия, намаля. Поради това е целесъобразно да се преустанови прилагането на мерките, предвидени в Решение 2006/504/ЕО по отношение на тези стоки, като в замяна на това те следва да подлежат на уеднаквен засилен контрол на граничния пункт в Общността. Решение 2006/504/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(10)

Прилагането на минималните изисквания за определените гранични пунктове би могло да предизвика затруднения от практическо естество за държавите-членки. Поради това в настоящия регламент следва да бъде предвидена разпоредба за преходен период, по време на който посочените изисквания биха могли постепенно да бъдат прилагани. На компетентните органи в държавите-членки следва съответно да бъде позволено по време на преходния период да извършват изискваните идентификационни и физически проверки на контролни пунктове, различни от определените гранични пунктове. В такива случаи тези контролни пунктове следва да отговарят на минималните изисквания за определените гранични пунктове, посочени в настоящия регламент.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят правила относно засиления официален контрол, провеждан съгласно член 15, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 882/2004, приложими на граничните пунктове, през които стоките влизат в териториите, посочени в приложение I към същия регламент, за внос на фуражите и храните от неживотински произход, посочени в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Актуализации на приложение I

За да бъде изготвен и редовно коригиран списъкът в приложение I, следва да бъдат взети под внимание най-малко следните източници на информация:

а)

данни от сигнали, постъпили посредством RASFF;

б)

доклади и информация, получени от дейностите на Хранителната и ветеринарна служба;

в)

доклади и информация, получени от трети страни;

г)

информацията, обменена между Комисията, държавите-членки и Европейския орган за безопасност на храните;

д)

научните оценки, където е целесъобразно.

Списъкът в приложение I се преразглежда редовно, най-малко веднъж на три месеца.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„общ документ за влизане (CED)“ означава документ, който трябва да бъде попълнен от стопанския субект в областта на фуражите и храните или негов представител, както е предвидено в член 6 и образец на който е определен в приложение II, и от компетентния орган, потвърждаващ извършването на официалния контрол;

б)

„определен граничен пункт (DPE)“ означава граничният пункт, предвиден в първото тире на член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004 за влизане на една от териториите, посочени в приложение I към същия регламент; в случай на пратки, пристигащи по море, които се разтоварват, с цел да бъдат натоварени на друг плавателен съд за по-нататъшно транспортиране до пристанище в друга държава-членка, определеният граничен пункт е последното пристанище;

в)

„пратка“ означава дадено количество от фуражите или храните от неживотински произход, посочени в приложение I към настоящия регламент, от една и съща категория или с едно и също описание, обхванати от същия(ите) документ(и), транспортирани с едни и същи транспортни средства и идващи от една и съща трета страна или част от трета страна.

Член 4

Минимални изисквания за определените гранични пунктове

Без да се засягат разпоредбите на член 19, определените граничните пунктове разполагат най-малко със следното:

а)

достатъчно на брой служители с подходяща квалификация и опит, които да извършват предвидените проверки на пратките;

б)

подходящи съоръжения, за да може компетентният орган да извършва необходимите проверки;

в)

подробни инструкции относно вземането на проби за анализ и изпращането на тези проби за анализ в лаборатория, определена съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004 („определената лаборатория“);

г)

съоръжения, в които да бъдат съхранявани пратките (и контейнерните пратки) при подходящи условия през периода на задържане, когато това е целесъобразно, в очакване на резултатите от анализа, посочен в буква в), и достатъчен брой складови помещения, включително хладилни складове, когато поради естеството на пратката се изисква контролирана температура;

д)

оборудване за товарене и разтоварване и подходящо оборудване за вземане на проби за анализ;

е)

възможност товаренето и разтоварването и вземането на проби за анализ да се извършват на затворено място, когато това е необходимо;

ж)

определена лаборатория, която може да извършва анализа, посочен в буква в), разположена на място, до което пробите могат да бъдат транспортирани за кратък период от време.

Член 5

Списък на определените гранични пунктове

За всеки от продуктите, посочени в приложение I, държавите-членки поддържат и правят обществено достъпен в Интернет актуален списък на определените гранични пунктове. Държавите-членки съобщават на Комисията адресите на интернет страниците, на които се намират тези списъци.

Комисията посочва с информативна цел на своя уебсайт националните линкове към споменатите списъци.

Член 6

Предварително уведомяване за пратки

Стопанските субекти в областта на фуражите и храните, или техните представители, дават подходящо предварително уведомление за приблизителната дата и час на физическото пристигане на пратката на определения граничен пункт и за естеството на пратката.

За тази цел те попълват част I на общия документ за влизане и го предават на компетентния орган на определения граничен пункт най-малко един работен ден преди физическото пристигане на пратката.

Член 7

Език на общите входни документи

Общите входни документи се изготвят на официалния език, или на един от официалните езици, на държавата-членка, в която се намира определеният граничен пункт.

Държавата-членка обаче би могла да даде съгласието си общите входни документи да бъдат изготвени на друг от официалните езици на Общността.

Член 8

Засилен официален контрол на определените гранични пунктове

1.   Компетентният орган на определения граничен пункт извършва без необосновано забавяне:

а)

документни проверки на всички пратки в рамките на 2 работни дни от момента на пристигане на DPE, освен ако не възникнат извънредни и неизбежни обстоятелства;

б)

идентификационни и физически проверки, включително лабораторен анализ, с честотата, посочена в приложение I, така че стопанските субекти в областта на фуражите и храните или техните представители да не са в състояние да предвидят дали конкретна пратка ще подлежи на проверки; резултатите от физическите проверки трябва да са на разположение веднага щом това е технически възможно.

2.   След приключване на проверките, предвидени в параграф 1, компетентният орган:

а)

попълва съответната част от част II на общия документ за влизане; и отговорният служител на компетентния орган подписва и подпечатва оригинала на посочения документ;

б)

прави и запазва копие на подписания и подпечатан общ документ за влизане.

Оригиналът на общия документ за влизане придружава пратката при по-нататъшното ѝ транспортиране до достигане на дестинацията, както е посочена в CED.

Компетентният орган на DPE може да разреши по-нататъшното транспортиране на пратката до получаването на резултатите от физическите проверки. Когато е предоставено разрешение, компетентният орган на DPE уведомява компетентния орган на местоназначението и се създава подходяща организация, за да се гарантира, че пратката остава под непрекъснатия контрол на компетентните органи и не може по никакъв начин да бъде манипулирана до получаването на резултатите от физическите проверки.

Когато пратката е транспортирана преди получаването на резултатите от физическите проверки, за целта се издава заверено копие на оригиналния CED.

Член 9

Специални обстоятелства

1.   По искане на съответната държава-членка Комисията може да разреши компетентните органи на някои определени гранични пунктове, функциониращи при специфични географски ограничения, да извършват физически проверки в помещенията на стопанския субект в областта на фуражите и храните, ако са спазени следните условия:

а)

ефикасността на проверките, извършвани на DPE, не е засегната;

б)

помещенията отговарят на изискванията, посочени в член 4, при необходимост, и са одобрени за целта от държавата-членка;

в)

налице е подходяща организация, за да се гарантира, че пратката остава под непрекъснатия контрол на компетентните органи на DPE от момента на пристигането ѝ на DPE и не може по никакъв начин да бъде манипулирана по време на всички проверки.

2.   Чрез дерогация от член 8, параграф 1 при извънредни обстоятелства, в решението за посочване на нов продукт в приложение I би могло да бъде предвидено идентификационните и физическите проверки на пратките с посочения продукт да бъдат извършени от компетентния орган на местоназначението, както е посочено в CED, ако е целесъобразно, в помещенията на стопанския субект в областта на храните и фуражите, ако са спазени условията, посочени в параграф 1, букви б) и в), при положение, че са изпълнение следните условия:

а)

при бързо развалящи се продукти или ако специфичните характеристики на опаковката са такива, че изпълнението на операции по вземане на проби на DPE неминуемо би довело до сериозен риск по отношение на безопасността на храните или до увреждане на продукта до неприемлива степен;

б)

въведени са съответни мерки за сътрудничество от компетентните органи на DPE и компетентните органи, извършващи физическите проверки, за да се гарантира, че:

i)

пратката не може по никакъв начин да бъде манипулирана по време на всички проверки;

ii)

изискванията за докладване, определени в член 15, са спазени изцяло.

Член 10

Пускане в свободно обращение

Пускането на пратките в свободно обращение подлежи на представяне пред митническите органи от стопанския субект в областта на храните и фуражите или негов представител на общ документ за влизане или на негов еквивалент в електронен формат, надлежно попълнен от компетентния орган, след като са били извършени всички проверки, изисквани в съответствие с член 8, параграф 1 и са известни благоприятни резултати от физическите проверки, когато се изискват такива.

Член 11

Задължения на стопанските субекти в областта на фуражите и храните

В случаи, в които специфичните характеристики на пратката го налага, стопанският субект в областта на фуражите и храните или негов представител предоставя на компетентния орган:

а)

достатъчно човешки ресурси и логистика за разтоварване на пратките, за да може да бъде проведен официалният контрол;

б)

подходящо оборудване за вземане на проби за анализ в случай на специален транспорт и/или специфични форми на опаковка, доколкото вземането на проби не може да бъде извършено с обичайната апаратура за вземане на проби.

Член 12

Разделяне на пратки

Пратките не се разделят преди да е завършен засиленият официален контрол и общият документ за влизане да е попълнен от компетентния орган, както е предвидено в член 8.

В случай на последващо разделяне на пратката, всяка част от пратката се придружава от заверено копие на общия документ за влизане, докато бъде пусната в свободно обращение.

Член 13

Несъответствие

Ако официалният контрол установи несъответствие, отговорният служител на компетентния орган попълва част III на общия документ за влизане и се предприемат действия съгласно членове 19, 20 и 21 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

Член 14

Такси

1.   Държавите-членки осигуряват събирането на таксите, възникнали във връзка със засиления официален контрол, предвиден в настоящия регламент в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и критериите, посочени в приложение VI към Регламент (ЕО) № 882/2004.

2.   Стопанските субекти в областта на фуражите и храните, отговорни за пратките, или техни представители заплащат таксите, посочени в параграф 1.

Член 15

Докладване на Комисията

1.   Държавите-членки предоставят на Комисията доклад относно пратките за целите на непрекъснатата оценка на фуражите и храните от неживотински произход, посочени в приложение I.

Този доклад се предоставя на всеки три месеца преди края на месеца, следващ изтичането на всяко тримесечие.

2.   Докладът включва следните сведения:

а)

подробни данни за всяка пратка, включително:

i)

размер по отношение на нетното тегло на пратката;

ii)

страна на произход за всяка пратка;

б)

брой пратки, подлежащи на вземане на проби за анализ;

в)

резултати от проверките, предвидени в член 8, параграф 1.

3.   Комисията събира докладите, получени съгласно член 2, и ги предоставя на разположение на държавите-членки.

Член 16

Изменение на Решение 2006/504/ЕО

Решение 2006/504/ЕО се изменя, както следва:

1.

в член 1, буква а), подточки iii), iv) и v) се заличават;

2.

в член 5, параграф 2, буква а) се заменя със следното:

„а)

всяка пратка с храни, идваща от Бразилия“;

3.

в член 7 параграф 3 се заличава.

Член 17

Отмяна на Решение 2005/402/ЕО

Решение 2005/402/ЕО на Комисията се отменя.

Член 18

Приложимост

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 25 януари 2010 година.

Член 19

Преходни мерки

1.   За период от пет години от датата на влизане в сила на настоящия регламент, ако определеният граничен пункт не разполага със съоръженията, изисквани за извършването на проверките, предвидени в член 8, параграф 1, буква б), същите проверки биха могли да бъдат извършвани на друг контролен пункт в същата държава-членка, разполагащ за тази цел с разрешение от компетентния орган, преди стоките да бъдат декларирани за пускане в свободно обращение, при условие че този контролен пункт отговаря на минималните изисквания, посочени в член 4.

2.   Държавите-членки правят обществено достъпен под формата на публикация в електронен формат на своя уебсайт списък на контролните пунктове, разполагащи с разрешение, определени в съответствие с параграф 1.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 135, 28.5.2005 г., стр. 34.

(4)  ОВ L 199, 21.7.2006 г., стр. 21.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

А.   Фуражи и храни от неживотински произход, подлежащи на засилен официален контрол на определените гранични пунктове

Фуражи и храни

(предвидена употреба)

Код по КН

Страна на произход

Опасност

Честота на физическите и идентификационните проверки (2)

(%)

Фъстъци и производни продукти от тях (фуражи и храни)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Аржентина

Афлатоксини

10

Фъстъци и производни продукти от тях (фуражи и храни)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Бразилия

Афлатоксини

50

Микроелементи (фуражи и храни) (3)  (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99;

Китай

Кадмий и олово

50

Фъстъци и производни продукти от тях (фуражи и храни), по специално фъстъчено масло (храни)

1202 10; 1202 20 00; 2008 11;

Гана

Афлатоксини

50

Подправки (храни):

Capsicum spp (сушени плодове, цели или смлени, включително люти чушки, люти чушки на прах, лют червен пипер и сладък червен пипер)

Myristica fragrans (индийско орехче)

Zingiber officinale (джинджифил)

Curcuma longa (куркума)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00;

Индия

Афлатоксини

50

Фъстъци и производни продукти от тях (фуражи и храни)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Индия

Афлатоксини

10

Семки от пъпеш (egusi) и производни продукти от тях (5) (храни)

ex 1207 99

Нигерия

Афлатоксини

50

Сухо грозде (храни)

0806 20

Узбекистан

Охратоксин А

50

Лют червен пипер, продукти от лют червен пипер, куркума и палмово масло (храни)

0904 20 90; 0910 99 60; 0910 30 00; 1511 10 90

Всички трети страни

Оцветители тип „Судан“

20

Фъстъци и производни продукти от тях (фуражи и храни)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Виетнам

Афлатоксини

10

Ориз басмати за директна консумация от човека (храни)

ex 1006 30

Пакистан

Афлатоксини

50

Ориз басмати за директна консумация от човека (храни)

ex 1006 30

Индия

Афлатоксини

10

Манго, аспержов боб (Vigna sesquipedalis), горчив пъпеш (Momordica charantia), кратуна (Lagenaria siceraria), чушки и патладжани (храни)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; 0707 00; 0709 60; 0709 30 00

Доминиканска република

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез CG-MS и LC-MS (1)

50

Банани

0803 00 11

Доминиканска република

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез CG-MS и LC-MS (1)

10

Зеленчуци, пресни, охладени, замразени (чушки, тиквички и домати)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Турция

Пестициди: метомил и оксамил

10

Круши

0808 20 10

Турция

Пестицид: амитраз

10

Зеленчуци, пресни, охладени, замразени (храни)

yard long beans (Vigna sesquipedalis)

патладжани

зеленчуци от рода на зелето

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Тайланд

Остатъчни вещества от органофосфорни пестициди

50

Б.   Определения

За целите на настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„лют червен пипер“ означава плод от вида Capsicum, изсушен и стрит или смлян, попадащ под код по КН 0904 20 90, в каквато и да е форма, предназначен за консумация от човека;

б)

„продукти от лют червен пипер“ означава къри на прах, попадащо под код по КН 0910 99 60, в каквато и да е форма, предназначено за консумация от човека;

в)

„куркума“ означава куркума, изсушена и стрита или смляна, под код по КН 0910 30 00, попадаща под каквато и да е форма, предназначена за консумация от човека;

г)

„палмово масло“ означава палмово масло, попадащо под код по КН 1511 10 90, предназначено за директна консумация от човека;

д)

оцветители тип „Судан“ се отнася за следните химични вещества:

i)

Судан I (CAS № 842-07-9);

ii)

Судан II (CAS № 3118-97-6);

iii)

Судан III (CAS № 85-86-9);

iv)

аленочервено; или Судан IV (CAS № 85-83-6).


(1)  В частност остатъчни вещества от: амитраз, ацефат, алдикарб, беномил, карбендазим, хлорфенапир, хлорпирифос, CS2 (дитиокарбамат), диафентиурон, диазинон, дихлорвос, дикофол, диметоат, ендосулфан, фенамидон, имидаклоприд, малатион, метамидофос, метиокарб, метомил, монокротофос, ометоат, оксамил, профенофос, пропиконазол, тиабендазол, тиаклоприд.

(2)  Когато се изисква да се подложат на проверка само някои продукти, независимо от техния код, и не съществува специално подразделяне в рамките на този код в номенклатурата на стоките, кодът се отбелязва с „ех“ (напр. ex 2007 99 97: само продукти, съдържащи лешници, следва се включват).

(3)  Микроелементите, посочени в това вписване, са микроелементите, принадлежащи към функционалната група на смеси на елементи с микроконцентрация, посочена в точка 3, буква б) от приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29).

(4)  Максимално допустимите стойности за олово и кадмий в добавки, принадлежащи към функционалната група на смеси на елементи с микроконцентрация, посочена в приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета (ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10), са отправните точки за действие. Ако микроелементите са означени като добавки към храни, съгласно определението в член 2 от Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни (ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51), се прилагат максимално допустимите количества, определени в Регламент (ЕО) № 1881/2006.

(5)  Максимално допустимите стойности за афлатоксини във фъстъци и производни продукти от тях, посочени в приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5), са отправните точки за действие.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБЩ ДОКУМЕНТ ЗА ВЛИЗАНЕ (CED)

Image

Image

Указания за попълване на CED

Общи указания

:

Попълнете документа с главни букви. Указанията са показани срещу номера на съответната клетка.

Част I

Този раздел се попълва от стопанския субект в областта на фуражите и храните или от негов представител, освен ако не е посочено друго.

Клетка I.1.

Получател: име и пълен адрес на физическото или юридическото лице (стопанския субект в областта на фуражите и храните), експедирало пратката. Препоръчва се да се посочи номер на телефон и факс или електронен адрес.

Клетка I.2.

Тази клетка се попълва от компетентните органи на определения граничен пункт (ОГП), съгласно определението в член 2.

Клетка I.3.

Получател: име и пълен адрес на физическото или юридическото лице (стопанския субект в областта на фуражите и храните), за когото е предназначена пратката. Препоръчва се да се посочи номер на телефон и факс или електронен адрес.

Клетка I.4.

Лице, отговорно за пратката (също така агент, декларатор или стопански субект в областта на фуражите и храните): лицето, което е отговорно за пратката при представянето ѝ на ОГП и подава необходимите декларации пред компетентните органи от името на вносителя. Посочете име и пълен адрес. Препоръчва се да се посочи номер на телефон и факс или електронен адрес.

Клетка I.5.

Държава на произхода: отнася се за страната, от която произхожда стоката, в която е отгледана, произведена или където е прибрана реколтата.

Клетка I.6.

Страна, от където е изпратена: отнася се до страната, в която пратката в натоварена на превозното средство, с крайна цел транспортиране до Общността.

Клетка I.7.

Вносител: име и пълен адрес. Препоръчва се да се посочи номер на телефон и факс или електронен адрес.

Клетка I.8.

Местоназначение: адрес за доставка в Общността. Препоръчва се да се посочи номер на телефон и факс или електронен адрес.

Клетка I.9.

Пристигане на ОГП: посочете приблизителната дата, на която се очаква пратката да пристигне на ОГП.

Клетка I.10.

Документи: посочете датата на издаване и броя на официалните документи, придружаващи пратката, според случая.

Клетка I.11.

Посочете всички подробности относно транспортните средства, използвани за пристигане: за самолет — номер на полета, за плавателен съд — име на кораба, за пътно превозно средство — регистрационен номер и номер на ремаркето, според случая, за железопътен транспорт — номер на влака и на вагона.

Документи за справка: номер на въздушна товарителница, коносамент или търговски номер за железопътен транспорт или за камион.

Клетка I.12.

Описание на стоката: моля, дайте подробно описание на стоката (включително вида, ако се касае за фуражи).

Клетка I.13.

Стока или код по ХС — хармонизираната система на Световната митническа организация.

Клетка I.14.

Брутно тегло: общо тегло в килограми. Определя се като съвкупната маса на самите стоки и на непосредствените контейнери и всички техни опаковки, но без транспортните контейнери и друго транспортно оборудване.

Нетно тегло: теглото на самия продукт в килограми, без опаковката. Определя се като масата на самите продукти без непосредствените контейнери или други опаковки.

Клетка I.15.

Брой опаковки.

Клетка I.16.

Температура: отбележете подходящата температура за транспорт/складиране.

Клетка I.17.

Вид опаковка: посочете вида опаковка на продуктите.

Клетка I.18.

Стока, предназначена за: отбележете съответната клетка в зависимост от това дали стоката е предназначена за консумация от човека без предварително сортиране или друга физическа обработка (в такъв случай отбележете „консумация от човека“) или е предназначена за консумация от човека след такава обработка (в такъв случай отбележете „последваща обработка“), или е предназначена за употреба като „фураж“ (в такъв случай отбележете „фураж“).

Клетка I.19.

Посочете всички идентификационни номера на пломбите и контейнерите, при необходимост.

Клетка I.20.

Трансфер до контролен пункт: по време на преходния период, посочен в член 17, ОГП отбелязват тази клетка, за да се позволи по-нататъшното транспортиране до друг контролен пункт.

Клетка I.21.

Не се прилага.

Клетка I.22.

За внос: тази клетка се отбелязва в случай, че пратката е предназначена за внос (член 8).

Клетка I.23.

Не се прилага.

Клетка I.24.

Отбележете съответното транспортно средство.

Част II

Този раздел се попълва от компетентния орган.

Клетка II.1.

Използвайте същия номер за справка като в клетка I.2.

Клетка II.2.

Да се използва от митническите служби, при необходимост.

Клетка II.3.

Проверка на документи: попълва се за всички пратки.

Клетка II.4.

Компетентният орган на ОГП посочва дали пратката е избрана за физическа проверка, която по време на преходния период, посочен в член 17, може да бъде извършена на друг контролен пункт.

Клетка II.5.

По време на преходния период, посочен в член 17, компетентният орган на ОГП, след задоволителна документна/идентификационна проверка, посочва към кой контролен пункт може да бъде транспортирана пратката за физическа проверка.

Клетка II.6.

Посочете ясно действието, което трябва да бъде предприето в случай на отказ на пратката поради незадоволителен резултат от документните и идентификационните проверки. Адресът на предприятието на дестинация следва да бъде въведен в клетка II.7 за случаи на „реекспедиция“, „унищожаване“, „трансформация“ и „употреба за друга цел“.

Клетка II.7.

Посочете съответния номер на одобрение и адрес (или име на кораб и на пристанище) за всички дестинации, при които се изисква последващ контрол на пратката, например за клетка II.6, „реекспедиция“, „унищожаване“, „трансформация“ или „употреба за друга цел“.

Клетка II.8.

Поставете тук официалния печат на компетентния орган на ОГП.

Клетка II.9.

Подпис на отговорния служител на компетентния орган на ОГП.

Клетка II.10.

Не се прилага.

Клетка II.11.

Компетентният орган на ОГП или, по време на преходния период, посочен в член 17 — компетентният орган на контролния пункт, посочва тук резултатите от идентификационните проверки.

Клетка II.12.

Компетентният орган на ОГП или, по време на преходния период, посочен в член 17 — компетентният орган на контролния пункт, посочва тук резултатите от физическите проверки.

Клетка II.13.

Компетентният орган на ОГП или, по време на преходния период, посочен в член 17 — компетентният орган на контролния пункт, посочва тук резултатите от лабораторното изследване. В тази клетка посочете категорията вещество или патоген, за което е проведено лабораторното изследване.

Клетка II.14.

Тази клетка се използва за всички пратки, които ще бъдат пускани в свободно обращение в Общността.

Клетка II.15.

Не се прилага.

Клетка II.16.

Посочете ясно действието, което трябва да бъде предприето в случай на отказ на пратката, поради незадоволителен резултат от физическите проверки. Адресът на предприятието на дестинация трябва да бъде въведен в клетка II.18 за случаи на „реекспедиция“, „унищожаване“, „трансформация“ и „употреба за други цели“.

Клетка II.17.

Основание за отказа: използвайте според случая, за да посочите съответната информация. Отбележете съответната клетка.

Клетка II.18.

Посочете съответния номер на одобрение и адрес (или име на кораб и на пристанище) за всички дестинации, където се изисква последващ контрол на пратката, например за клетка II.16, „реекспедиция“, „унищожаване“, „трансформация“ или „употреба за друга цел“.

Клетка II.19.

Използвайте тази клетка, в случай че оригиналната пломба, поставена върху пратката, е унищожена при отварянето на контейнера. Трябва да бъде поддържан консолидиран списък на всички пломби, използвани за тази цел.

Клетка II.20.

Поставете тук официалния печат на компетентния орган на ОГП или, по време на преходния период, посочен в член 17 — на компетентния орган на контролния пункт.

Клетка II.21.

Подпис на отговорния служител на компетентния орган на ОГП или, по време на преходния период, посочен в член 17 — на компетентния орган на контролния пункт.

Част III

Този раздел се попълва от компетентния орган.

Клетка III.1.

Подробности за реекспедицията: компетентният орган на ОГП или, по време на преходния период, посочен в член 17 — компетентният орган на контролния пункт, посочва използваните транспортни средства, идентификационните им номера, страната дестинация и датата на реекспедицията веднага щом станат известни.

Клетка III.2.

Последващо наблюдение: посочете службата на местния компетентен орган, отговорна, според случая, за надзора в случай на „унищожаване“„трансформация“ или „употреба за друга цел“ на пратката. Компетентният орган дава сведения тук за резултата от пристигането на пратката и за нейната преписка.

Клетка III.3.

Подпис на отговорния служител на компетентния орган на ОГП или, по време на преходния период, посочен в член 17 — на компетентния орган на контролния пункт, в случай на „реекспедиция“. Подпис на отговорния служител на местния компетентен орган, в случай на „унищожаване“, „трансформация“ или „употреба за друга цел“.