26.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/38


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 556/2009 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2009 година

относно отпускането на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2009 г. до 30 юни 2010 г. заявления в рамките на откритата с Регламент (ЕО) № 431/2008 тарифна квота за замразено месо от едър рогат добитък

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. относно установяване на общи правила за прилагането на тарифните квоти за внос на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 431/2008 на Комисията от 19 май 2008 г. относно откриване и управление на тарифна квота за замразено месо от едър рогат добитък, включено в код по КН 0202, и продукти, включени в код по КН 0206 29 91 (3) беше открита тарифна квота за вноса на продукти от месо от животни от рода на едрия рогат добитък.

(2)

Заявените за периода от 1 юли 2009 г. до 30 юни 2010 г. количества надвишават наличните количества. Следователно е целесъобразно да се определи в какъв размер могат да се предоставят правата за внос, като се фиксира коефициентът на отпускане, който да се прилага за заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За заявленията за права за внос за квота с пореден номер 09.4003, подадени съгласно Регламент (ЕО) № 431/2008 за периода от 1 юли 2009 г. до 30 юни 2010 г., се прилага коефициент на отпускане 29,943487 %.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 26 юни 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 130, 20.5.2008 г., стр. 3.