18.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 155/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 517/2009 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 43/2009 на Съвета по отношение на ограниченията на улова на пясъчна змиорка във водите на ЕО от зона IIIа на ICES и във водите на ЕО от зони IIа и IV на ICES

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 43/2009 на Съвета от 16 януари 2009 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2009 г. и свързаните с тях условия, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова (1), и по-специално член 5, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Ограниченията на улова на пясъчна змиорка във води на ЕО от зона IIIа на ICES и във води на ЕО от зони IIа и IV на ICES са временно определени в приложение IА към Регламент (ЕО) № 43/2009.

(2)

Съгласно точка 6 от приложение IIГ към Регламент (ЕО) № 43/2009 Комисията преразглежда общия допустим улов (ОДУ) и квотите за 2009 г. за пясъчна змиорка в тези зони въз основа на становище на Международния съвет за изследване на морето (ICES) и на Научно-техническия и икономически комитет по рибарство (НТИКР).

(3)

ОДУ за зони IIa и IV на ICES следва да се определи в съответствие с функцията, указана в точка 6, втора алинея от приложение IIГ към Регламент (ЕО) № 43/2009. Съгласно тази функция ОДУ би възлизал на 435 000 тона.

(4)

В съответствие с точка 7 от приложение IIГ към Регламент (ЕО) № 43/2009 ОДУ за зони IIa и IV на ICES не трябва да надхвърля 400 000 тона.

(5)

Запасът на пясъчна змиорка в Северно море се поделя с Норвегия, но в момента не се управлява съвместно. Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие с консултациите с Норвегия съгласно условията в съгласувания протокол за заключенията от консултациите в областта на рибарството между Европейската комисия и Норвегия от 10 декември 2008 г. Следователно делът на Общността от частта от ОДУ, която може да бъде уловена във водите на ЕО от зони IIа и IV на ICES, следва да се определи в размер на 90 % от 400 000 тона.

(6)

Научно-техническият и икономически комитет по рибарство препоръчва ОДУ да бъде увеличен с 4,23 %, за да обхване водите на ЕО от зона IIIa на ICES.

(7)

Приложение IА към Регламент (ЕО) № 43/2009 следва съответно да бъде изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IA към Регламент (ЕО) № 43/2009 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2009 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 22, 26.1.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение IA към Регламент (ЕО) № 43/2009 вписването относно видовете пясъчна змиорка във води на ЕО от зона IIIa и във води на ЕО от зони IIa и IV се заменя със следното:

„Видове

:

Пясъчна змиорка

Ammodytidae

Зона

:

Води на ЕО от зона IIIa, води на ЕО от зони IIа и IV (1)

SAN/2A3A4.

Дания

327 249 (2)

Аналитичен ОДУ.

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Германия

501 (3)

Швеция

12 017 (4)

Обединено кралство

7 153 (5)

ЕО

346 920 (6)

Норвегия

27 500 (7)

Фарьорски острови

2 500

ОДУ

376 920


(1)  С изключение на водите в рамките на 6 мили от изходните линии на Обединеното кралство в района на Shetland, Fair Isle и Foula.

(2)  От които не повече от 311 289 тона могат да бъдат уловени във водите на ЕО от зони IIа и IV. Останалото количество може да бъде уловено само във водите на ЕО от зона IIIа на ICES (SAN/*03A.).

(3)  От които не повече от 476 тона могат да бъдат уловени във водите на ЕО от зони IIа и IV. Останалото количество може да бъде уловено само във водите на ЕО от зона IIIа на ICES (SAN/*03A.).

(4)  От които не повече от 11 431 тона могат да бъдат уловени във водите на ЕО от зони IIа и IV. Останалото количество може да бъде уловено само във водите на ЕО от зона IIIа на ICES (SAN/*03A.).

(5)  От които не повече от 6 804 тона могат да бъдат уловени във водите на ЕО от зони IIа и IV. Останалото количество може да бъде уловено само във водите на ЕО от зона IIIа на ICES. (SAN/*03A).

(6)  От които не повече от 330 000 тона могат да бъдат уловени във водите на ЕО от зони IIа и IV. Останалото количество може да бъде уловено само във водите на ЕО от зона IIIа на ICES. (SAN/*03A).

(7)  Да бъде извършен в зона IV на ICES.“