12.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 494/2009 НА КОМИСИЯТА

от 3 юни 2009 година

изменящ Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт (МСС) 27

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. относно прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (2) бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които съществуваха към 15 октомври 2008 г.

(2)

На 10 януари 2008 г. Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува изменение на Международен счетоводен стандарт 27 „Консолидирани и индивидуални финансови отчети“, наричан оттук нататък „изменения на МСС 27“. В измененията на МСС 27 се посочва при какви условия предприятието трябва да изготви консолидирани финансови отчети, как компанията майка трябва да отчита изменението на дяловото си участие в дъщерните предприятия и как загубите на дъщерното предприятие се разпределят между контролното и неконтролното участие.

(3)

Допитването до Техническата експертна група (ТЕГ) на Европейската консултативна група по финансово отчитане (ЕКГФО) потвърди, че измененията на МСС 27 удовлетворяват техническите критерии за приемане, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002. В съответствие с Решение 2006/505/ЕО на Комисията от 14 юли 2006 година за създаване на група за проучване на становищата относно счетоводните стандарти, предназначена да консултира Комисията относно обективността и неутралитета на становищата на Европейската консултативна група за финансова отчетност (EFRAG) (3), групата за проучване на становищата относно счетоводните стандарти разгледа становището на EFRAG по приемане на измененията и го счете за неутрално и обективно.

(4)

С оглед осигуряването на съгласуваност между международните счетоводни стандарти, приемането на измененията на МСС 27 предполага като логическо следствие изменения в международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) 1, МСФО 4, МСФО 5, МСС 1, МСС 7, МСС 14, МСС 21, МСС 28, МСС 31, МСС 32, МСС 33, МСС 39 и разяснение 7 на Постоянния комитет за разяснения (ПКР).

(5)

Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се изменя, както следва:

1.

Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 „Консолидирани и индивидуални финансови отчети“ се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент;

2.

Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) 1, МСФО 4, МСФО 5, МСС 1, МСС 7, МСС 14, МСС 21, МСС 28, МСС 31, МСС 32, МСС 33, МСС 39 и разяснение 7 на Постоянния комитет за разяснения (ПКР) се изменят в съответствие с измененията на МСС 27, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Всяко дружество прилага измененията на МСС 27, както е посочено в приложението към настоящия регламент, най-късно от датата, на която започва неговата първа финансова година след 30 юни 2009 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 юни 2009 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 199, 21.7.2006 г., стр. 33.


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

МСС 27

Консолидирани и индивидуални финансови отчети

Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички права са запазени извън ЕИП с изключение на правото за възпроизвеждане за лична употреба или друга честна употреба. Допълнителна информация може да се получи от IASB на адрес www.iasb.org

МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 27

Консолидирани и индивидуални финансови отчети

ОБХВАТ

1

Настоящият Стандарт се прилага при изготвянето и представянето на консолидирани финансови отчети за групи от предприятия под контрола на компания-майка.

2

Настоящият Стандарт не разглежда методите за отчитане на бизнескомбинации и техния ефект върху консолидацията, включително репутация, възникваща в дадена бизнескомбинация (вж. МСФО 3 Бизнес комбинации).

3

Стандартът се прилага и при отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието избере или от него се изисква по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуални финансови отчети.

ДЕФИНИЦИИ

4

В настоящия Стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:

Консолидиран финансов отчет представлява финансов отчет на група, представен като такъв на едно стопанско отчетно лице.

Контрол представлява властта да се управлява финансовата и оперативната политика на дадено предприятие така, че да се извличат ползи в резултат на дейността му.

Група е компанията-майка и всички нейни дъщерни предприятия.

Неконтролиращо участие е капиталът в дадено предприятие, който не може пряко или косвено да се отнесе към компанията-майка.

Компания-майка е предприятие, което има едно или повече дъщерни предприятия.

Индивидуален финансов отчет е финансов отчет, представен от компанията-майка, инвеститора в асоциирано предприятие или контролиращия съдружник в съвместно предприятие, в който ин-вестициите са отчетени по-скоро на база пряко участие в собствения капитал, отколкото на база отчетените резултати и нетните активи на предприятията, в които е инвестирано.

Дъщерно предприятие е предприятие, включително неучредено лице, като например сдружение, което се контролира от друго предприятие (наричано компания-майка).

5

Компанията-майка или нейното дъщерно предприятие може да бъде инвеститор в асоциирано предприятие или контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие. В такива случаи, консолидираните финансови отчети, изготвяни и представяни в съответствие с настоящия стандарт, се изготвят така, че да отговорят и на изискванията на МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и МСС 31 Дялове в съвместни предприятия.

6

За предприятията, описани в параграф 5, индивидуалните финансови отчети са онези, които се изготвят и представят в допълнение към финансовите отчети, посочени в параграф 5. Не е задължително индивидуални финансови отчети да се прилагат или да придружават тези финансови отчети.

7

Финансовият отчет на предприятие, което няма дъщерно предприятие, асоциирано предприятие или участие на контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие, не представлява индивидуален финансов отчет.

8

Компания-майка, която е освободена от представяне на консолидиран финансов отчет в съответствие с параграф 10, може да представи индивидуален финансов отчет като единствения си финансов отчет.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

9

Компания-майка, различна от описаната в параграф 10, представя консолидиран финансов отчет, в който са консолидирани нейните инвестиции в дъщерни предприятия в съответствие с настоящия стандарт.

10

Компанията-майка не представя консолидиран финансов отчет единствено и само ако:

а)

самата компания-майка е напълно притежавано дъщерно предприятие или е частично притежавано дъщерно предприятие на друго предприятие и неговите други собственици, включително онези, които в друг случай нямат право на глас, са били информирани за това и не възразяват компанията-майка да не представя консолидиран финансов отчет;

б)

дълговите или капиталови инструменти на компанията-майка не се търгуват на публичен пазар (местна или чуждестранна фондова борса или извънборсов пазар, включително местни и регионални пазари);

в)

компанията-майка не е предоставила, нито е в процес на предоставяне на финансовия си отчет пред комисия по ценните книжа или друга регулаторна организация за целите на емитиране на какъвто и да било клас инструменти на публичен пазар; и

г)

крайната или която и да било междинна компания-майка на компанията-майка изготвя консолидирани финансови отчети на разположение за публично ползване, които отговарят на изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане.

11

Компанията-майка, която в съответствие с параграф 10 избере да не представя консолидирани финансови отчети, а представя единствено индивидуални финансови отчети, отговаря на изискванията на параграфи 38—43.

ДЯЛОВЕ В СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

12

Консолидираните финансови отчети обхващат всички дъщерни предприятия на компанията-майка  (1).

13

Предполага се, че е налице контрол, когато компанията-майка притежава, пряко или косвено чрез дъщерни предприятия, повече от половината от правата на глас в дадено предприятие, освен ако при изключителни обстоятелства не е възможно ясно да бъде показано, че такова притежание не означава наличие контрол. Контрол съществува и тогава, когато компанията-майка притежава половината или по-малко от половината права на глас в едно предприятие, когато: (2)

а)

притежава повече от половината права на глас по силата на споразумение с други инвеститори;

б)

притежава властта да управлява финансовата и оперативна политика на предприятието по силата на устав или споразумение;

в)

притежава властта на назначава или освобождава мнозинството от членовете на съвета на директорите или еквивалентен ръководен орган и контролът над предприятието е чрез този съвет или орган; или

г)

притежава властта да подава мнозинството от гласовете на заседания на съвета на директорите или еквивалентен ръководен орган и контролът над предприятието е чрез този съвет или орган.

14

Дадено предприятие може да притежава гаранции на акции, кол опции за акции, дългови или капиталови инструменти, които могат да бъдат конвертирани в обикновени акции или други сходни инструменти, имащи потенциал, ако бъдат упражнени или конвертирани, да дадат на предприятието права на глас или да намалят правата на глас на друга страна по отношение на финансовата и оперативната политика на друго предприятие (потенциални права на глас). Съществуването и ефектът от потенциалните права на глас, които в момента подлежат на упражняване или са конвертируеми, включително потенциални права на глас, държани от друго предприятие, се вземат под внимание, когато се прави оценка дали предприятието има власт да управлява финансовата и оперативната политика на друго предприятие. Потенциалните права на глас не подлежат на упражняване в момента или не са конвертируеми, когато например те не могат да бъдат упражнени или конвертирани до определена бъдеща дата или до възникването на дадено бъдещо събитие.

15

При оценката дали потенциалните права на глас допринасят за контрола, предприятието проучва всички факти и обстоятелства (включително условията на упражняване на потенциалните права на глас и всякакви други договорни споразумения, независимо дали разглеждани индивидуално или в комбинация), които се отразяват върху потенциалните права на глас, с изключение на намерението на ръководството и финансовата способност за упражняване или конвертиране на тези права.

16

Дадено дъщерно предприятие не се изключва от консолидация, просто защото инвеститорът е организация за рисков капитал, общ фонд, тръстова единица или сходно предприятие.

17

Дадено дъщерно предприятие не се изключва от консолидация, тъй като неговата стопанска дейност е различна от дейностите на други предприятие в групата. Съществена информация се предоставя чрез консолидиране на такива дъщерни предприятия и оповестяване на допълнителна информация в консолидираните финансови отчети относно различните стопански дейности на дъщерните предприятия. Например, оповестяванията, изисквани от МСФО 8 Оперативни сегменти, помагат за обясняване важността на различните стопански дейности в групата.

КОНСОЛИДАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ

18

При изготвянето на консолидираните финансови отчети, предприятието обединява финансовите отчети на компанията-майка и нейните дъщерни предприятия „ред по ред“, като събира сходни позиции по активи, пасиви, собствен капитал, приходи и разходи. За да могат консолидираните финансови отчети да представят финансова информация за групата така, сякаш тя е за едно стопанско предприятие, се предприемат следните стъпки:

а)

елиминира се балансовата сума на инвестицията на компанията-майка във всички дъщерни предприятия и дела на компанията-майка в собствения капитал на всички дъщерни предприятия (вж. МСФО 3, където е описано третирането на всички възникващи репутации);

б)

идентифицират се неконтролиращите участия в печалбата или загубата на консолидираните дъщерни предприятия за отчетния период; и

в)

неконтролиращите участия в нетните активи на консолидираните дъщерни дружества се идентифицират отделно от собствения капитал на акционерите на компанията-майка в тях. Неконтролиращите участия в нетните активи включват:

i)

сумата на тези неконтролиращи участия към датата на първоначалната комбинация, изчислена в съответствие с МСФО 3; и

ii)

дела на неконтролиращото участие в промените в собствения капитал от датата на комбинацията.

19

Когато съществуват потенциални права на глас, дяловете от печалбата или загубата и промените в собствения капитал, разпределяни в полза на компанията-майка и неконтролиращите участия, се определят въз основа на съществуващите участия в собствеността и не отразяват възможно упражняване или конвертиране на потенциални права на глас.

20

Вътрешногруповите салда, сделки, приходи и разходи следва да бъдат изцяло елиминирани.

21

Вътрешногруповите салда и сделки, включително приходи, разходи и дивиденти се елиминират изцяло. Печалбите и загубите, възникващи по вътрешногрупови сделки, които са признати в активите, като например материални запаси и дълготрайни активи, се елиминират изцяло. Вътрешно-груповите загуби могат да показват обезценка, за която в консолидираните финансови отчети се налага признаване. МСС 12 Данъци върху дохода е приложим по отношение на временни разлики, които възникват в резултат на елиминирането на печалбите и загубите, възникващи от вътрешно-групови сделки.

22

Финансовите отчети на компанията-майка и нейните дъщерни предприятия, използвани за изготвянето на консолидираните финансови отчети, се изготвят към същата отчетна дата. Когато краят на отчетния период на компанията-майка и дъщерното предприятие са различни, дъщерното предприятие изготвя за целите на консолидацията допълнителни финансови отчети към същата дата както тази на отчетите на компанията-майка, освен ако е практически невъзможно това да бъде направено.

23

Когато, в съответствие с параграф 22, финансовите отчети на дъщерното предприятие, използвани за изготвяне на консолидираните финансови отчети, са изготвени към отчетна дата, различна от тази на компанията-майка, се правят корекции за отразяване на ефекта от съществени сделки или събития, възникващи между тази дата и датата на финансовите отчети на компанията-майка. Във всеки случай, разликата между края на отчетния период на дъщерното предприятие и този на компанията-майка не следва да надвишава три месеца. Продължителността на отчетните периоди и всяка разлика в края на отчетните периоди се запазват от период в период.

24

Консолидираните финансови отчети се изготвят при прилагане на еднаква счетоводна политика за сходни сделки и други събития при сходни обстоятелства.

25

Ако даден член на групата използва счетоводна политика, различна от възприетата в консолидираните финансови отчети за сходни сделки и събития при сходни обстоятелства, при изготвянето на консолидираните финансови отчети се правят подходящи корекции във финансови отчети на този член.

26

Приходите и разходите на дъщерното предприятие се включват в консолидираните финансови отчети от датата на придобиване, както е определено в МСФО 3. Приходите и разходите на дъщерното предприятие се базират на стойностите на активите и пасивите, признати в консолидираните финансови отчети на компанията-майка към датата на придобиване. Например, разход за амортизация, признат в консолидирания отчет за всеобхватния доход след датата на придобиване следва да се базира на справедливите стойности на свързаните амортизуеми активи, признати в консолидираните финансови отчети към датата на придобиване. Приходите и разходите на дъщерно предприятие се включват в консолидираните финансови отчети до датата, на която компанията-майка престава да контролира дъщерното предприятие.

27

Неконтролиращите участия се представят в консолидираните отчети на финансовото състояние в собствения капитал, отделно от собствения капитал на собствениците на компанията-майка.

28

Печалбата или загубата и всеки компонент на друг всеобхватен доход се отнасят към собствениците на компанията-майка и към неконтролиращите участия. Общият всеобхватен доход се отнася към собствениците на компанията-майка и към неконтролиращите участия, дори ако това води до дефицитно салдо на неконтролиращите участия.

29

В случай, че дадено дъщерно предприятие има в обращение кумулативни преференциални акции, които са класифицирани като собствен капитал и се държат от неконтролиращи участия, компанията-майка изчислява своя дял от печалбите или загубите, след като бъдат извършени корекции за дивидентите върху тези акции, независимо от това дали тези дивиденти са били обявени или не.

30

Промени в участието на компанията-майка в собствеността на дъщерно предприятие, които не водят до загуба на контрол, се отчитат като операции със собствения капитал (т.е. операции със собствениците в качеството им на собственици).

31

При такива обстоятелства, балансовите суми на контролиращите и неконтролиращи участия се коригират, за да се отразят промените в относителните им участия в дъщерното предприятие. Всяка разлика между сумата, с която се коригират неконтролиращите участия, както и справедливата стойност на платеното или получено възнаграждение, се признава директно в собствения капитал и се отнася към собствениците на компанията-майка.

ЗАГУБА НА КОНТРОЛ

32

Компания-майка може да загуби контрол над дъщерно предприятие с или без промяна в абсолютните или относителни нива на собственост. Това може да възникне например, когато дъщерното предприятие стане предмет на контрол от страна на правителство, съд, администратор или регулатор. Загуба може да възникне и в резултат на договорно споразумение.

33

Компания-майка може да загуби контрол над дъщерно предприятие в две или повече споразумения (сделки). Понякога обаче обстоятелствата показват, че множеството споразумения следва да се отчитат като една единствена сделка. При определянето дали да отчете споразуменията като една единствена сделка компанията-майка следва да вземе предвид всички срокове и условия на споразуменията е техните стопански ефекти. Едно или повече от следните положения може да показва, че компанията-майка следва да отчете множеството споразумения като една единствена сделка:

а)

те са сключени по едно и също време или с обща идея;

б)

те сформират една единствена сделка, предназначена да постигне цялостен търговски ефект;

в)

възникването на едно споразумение зависи от възникването на поне още едно друго споразумение;

г)

едно споразумение, разглеждано само по себе си, не е икономически обосновано, но е икономически обосновано разгледано заедно с другите споразумения. Пример за това е, когато дадена продажба да акции е извършена под пазарната цена и е компенсирана с последваща продажба на цена над пазарната.

34

Ако компания-майка изгуби контрол над дъщерно предприятие, тя:

а)

отписва активите (включително всякаква репутация) и пасивите на дъщерното дружество по тяхната балансова сума към датата, на която е изгубен контролът;

б)

отписва балансовата сума на всякакви неконтролиращи участия в бившето дъщерно дружество към датата, на която е изгубен контролът (включително всякакви компоненти на друг всеобхватен доход, относим към тях);

в)

признава:

i)

справедливата стойност на полученото плащане, ако има такова, от сделката, събитието или обстоятелствата, които са довели до загуба на контрол; и

ii)

ако сделката, която е довела до загубата на контрол включва разпределение на акции/дялове на дъщерното предприятие на собствениците в качеството им на собственици - това разпределение;

г)

признава всякаква инвестиция, задържана в бившето дъщерно предприятие по справедлива стойност към датата, на която е изгубен контрол;

д)

прекласифицира към печалбата или загубата или прехвърля директно в неразпределената печалба, ако това се изисква в съответствие с други МСФО, сумите, идентифицирани в параграф 35; и

е)

признава всяка появила се в резултат разлика като печалба, загуба в печалба или загуба, относима към компанията-майка.

35

Ако компания-майка изгуби контрол над дъщерно предприятие, тя отчита всички суми, признати в друг всеобхватен доход по отношение на това дъщерно предприятие на същата база, както би било необходимо, ако директно се е била освободила от съответните активи или пасиви. Следователно, ако печалба или загуба, признати преди в друг всеобхватен доход, бъдат прекласифицирани вкъм печалба или загуба от освобождаването от свързаните активи или пасиви, компанията-майка прекласифицира печалбата или загубата от собствен капитал към печалба или загуба (като корекция от прекласификация), когато изгуби контрол над дъщерното предприятие. Ако например дъщерното предприятие има налични за продажба финансови активи и компанията-майка изгуби контрол над дъщерното предприятие, компанията-майка прекласифицира към печалба или загуба признатата преди печалба или загуба в друг всеобхватен доход във връзка с тези активи. По аналогичен начин, ако преоценъчен резерв, признат преди в друг всеобхватен доход бъде прехвърлен директно към неразпределена печалба от освобождаването от актива, компанията-майка прехвърля преоценъчния резерв директно към неразпределена печалба, когато изгуби контрол над дъщерното предприятие.

36

При загуба на контрол над дъщерно предприятие всякакви инвестиции, задържани в бившето дъщерно предприятие, и всякакви суми, дължими от или на бившето дъщерно предприятие, се отчитат в съответствие с други МСФО от датата, на която е изгубен контрол.

37

Справедливата стойност на всяка инвестиция, задържана в бившето дъщерно предприятие към датата на загуба на контрол се счита за справедлива стойност при първоначално признаване на финансов актив в съответствие с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване или, където е уместно, за себестойност при първоначално признаване на инвестиция в асоциирано или съвместно контролирано предприятие.

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЪВМЕСТНО КОНТРОЛИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ИНДИВИДУАЛНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

38

При изготвянето на индивидуалните финансови отчети, предприятието отчита инвестициите в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия:

а)

по цена на придобиване (себестойност), или

б)

в съответствие с МСС 39.

Предприятието прилага същото счетоводно отчитане за всяка категория инвестиции. Когато отчитаните по себестойност инвестиции се класифицират, в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности, като държани за продажба (или са включени в група за изваждане от употреба, която е класифицирана като държана за продажба), те се отчитат в съответствие с този МСФО. Оценяването на отчитаните в съответствие с МСС 39 инвестиции не се променя при тези условия.

38A

При установяване на правото да получи дивидент, педприятието признава дивидента от дъщерно предприятие, съвместно контролирано предприятие или асоциирано предприятие в печалбата или загубата в своите индивидуални финансови отчети.

38Б

Когато компания майка реорганизира груповата си структура, като създава ново предприятие в качеството му на компания майка при съблюдаване на следните критерии:

а)

новата компания майка придобива контрол над първоначалната компания майка чрез издаването на инструменти на собствения капитал в замяна на съществуващите инструменти на собствения капитал на първоначалната компания майка;

б)

непосредствено преди и след реорганизацията активите и пасивите на новата група и първоначалната група са едни и същи; както и

в)

непосредствено преди и след реорганизацията собствениците на първоначалната компания майка преди реорганизацията имат същите абсолютни и относителни дялови участия в нетните активи на първоначалната група и новата група,

а новата компания майка отчита инвестицията си в първоначалната компания майка в съответствие с параграф 38, буква а) в своите индивидуални финансови отчети, новата компания майка оценява стойността по балансовата сума на дела си в позициите на собствения капитал, посочени в индивидуалните финансови отчети на първоначалната компания майка на датата на реорганизацията.

38В

Аналогично, предриятие, което не е компания майка, може да създаде ново предприятие в качеството му на компания майка при съблюдаване на критериите от параграф 38Б. Изискванията от параграф 38Б се прилагат и за такива реорганизации. В тези случаи позоваването на „първоначалната компания майка“ и „първоначалната група“ се счита като позоваване на „първоначалното предприятие“.

39

Настоящият стандарт не предвижда кои предприятия изготвят индивидуални финансови отчети на разположение за публично ползване. Параграфи 38 и 40—43 са приложими, когато дадено предприятие изготвя финансови отчети, които отговарят на изискванията на Международните стандарти за финансови отчети. Предприятието изготвя и консолидирани финансови отчети на разположение за публично ползване, както това се изисква от параграф 9, освен ако не е приложимо изключението, предвидено в параграф 10.

40

Инвестиции в съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия, които са отчетени в съответствие с МСС 39 в консолидираните финансови отчети, се отчитат по същия начин в индивидуалните финансови отчети на инвеститора.

ОПОВЕСТЯВАНЕ

41

В консолидираните финансови отчети се правят следните оповестявания:

а)

характерът на взаимоотношението между компанията-майка и дъщерното предприятие, когато компанията-майка не притежава, пряко или косвено чрез дъщерни предприятия, повече от половината от правата на глас;

б)

причините, поради които притежанието, пряко или косвено чрез дъщерни предприятия, на повече от половината права на глас или потенциални права на глас в предприятието, в което е инвестирано, не представлява контрол;

в)

краят на отчетния период на финансовите отчети на дъщерното предприятие, когато тези финансови отчети са използвани за изготвяне на консолидирани финансови отчети, и когато те са към отчетна дата или за период, различни от тези на компанията-майка и причината за използване на различна отчетна дата или период;

г)

характерът и степента на всякакви съществени ограничения (например, възникващи в резултат на договорености за заеми или регулаторни изисквания) върху способността на дъщерните предприятия да прехвърлят средства на компанията-майка под формата на парични дивиденти или за изплащане на заеми или аванси;

д)

приложение, което показва ефектите от всякакви промени в участието на компанията-майка в собствеността на дъщерното предприятие, които не водят до загуба на контрол над собствения капитал, относим към собствениците на компанията-майка; и

е)

ако контролът над дъщерно предприятие бъде изгубен, компанията-майка оповестява печалбата или загубата, ако има такива, признати в съответствие с параграф 34, както и:

i)

дела от тази печалба или загуба, относими към признаването на всякаква инвестиция, задържана в бившето дъщерно предприятие по справедливата й стойност към датата на загуба на контрол; и

ii)

статията (статиите) в отчета за всеобхватния доход, в който е призната печалбата или загубата (ако не е представена отделно в отчета за всеобхватния доход).

42

Когато индивидуалните финансови отчети се изготвят за компания-майка, която в съответствие с параграф 10 е избрала да не изготвя консолидирани финансови отчети, в тези индивидуални финансови отчети се оповестява:

а)

фактът, че финансовите отчети са индивидуални финансови отчети; че е използвано освобождаването от изискването за консолидация; наименованието и страната на учредяване или местоживеене (пребиваване) на предприятието, чиито консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, са представени за обществено ползване; както и адресът, на който тези консолидирани финансови отчети могат да се получат;

б)

списък на съществените инвестиции в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия, включително търговската фирма, държавата на учредяване или пребиваване, дела на притежаваното участие и, ако е различен, дела на притежаваните права на глас; и

в)

описание на използвания метод за отчитане на инвестициите, изброени в подточка (б).

43

Когато дадена компания-майка (различна от компанията-майка, обхваната в параграф 42), контролиращ съдружник с участие в съвместно контролирано предприятие или инвеститор в асоциирано предприятие изготвя индивидуални финансови отчети, в тези индивидуални финансови отчети се оповестява:

а)

фактът, че отчетите представляват индивидуални финансови отчети и причините, поради които те са изготвени, ако това не се изисква по закон;

б)

списък на съществените инвестиции в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия, включително търговската фирма, държавата на учредяване или пребиваване, делът на притежаваното участие и, ако е различен, дела на притежаваните права на глас; и

в)

описание на използвания метод за отчитане на инвестициите, изброени в подточка б);

и се идентифицират финансовите отчети, изготвени в съответствие с параграф 9 от настоящия стандарт, МСС 28 и МСС 31, за които те се отнасят.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

44

Предприятието прилага настоящия стандарт за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2005 година. По-ранното прилагане се поощрява. Ако предприятието прилага този стандарт за период, започващ преди 1 януари 2005 г., то оповестява този факт.

45

Предприятието прилага измененията на МСС 27, направени през 2008 г. от Съвета по международни счетоводни стандарти в параграфи 4, 18, 19, 26—37 и 41д) и е) за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Разрешава се по-ранното прилагане. Предприятието обаче не прилага тези изменения за годишни периоди, започващи на или преди 1 юли 2009 г., освен ако не прилага също и МСФО 3 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г). Ако предприятието прилага измененията преди 1 юли 2009 г., то оповестява този факт. Предприятието прилага измененията с обратна сила със следните изключения:

а)

изменението на параграф 28 за отнасяне на общия всеобхватен доход към собствениците на компанията-майка и към неконтролиращите участия, дори ако това води до дефицитно салдо на неконтролиращите участия. Следователно предприятието не преизчислява отнасянето на печалба или загуба за отчетни периоди преди прилагане на измененията;

б)

изискванията в параграфи 30 и 31 за отчитане на промените в притежаваните участия в дъщерно предприятие след получаване на контрол. Следователно изискванията на параграфи 30 и 31 не се прилагат към промени, които са настъпили преди предприятието да прилага измененията;

в)

изискванията в параграфи 34-37 за загуба на контрол над дъщерно предприятие. Предприятието не преизчислява балансовата сума на инвестиция в бившето дъщерно предприятие, ако контролът е изгубен преди то да е прилагало тези изменения. Освен това предприятието не преизчислява печалбата или загубата от загубата на контрол над дъщерно предприятие, която е възникнала преди да са прилагани измененията.

45A

Параграф 38 беше изменен от издадените през май 2008 г. Подобрения на МСФО. Предприятието прилага това изменение за започващите на или след 1 януари 2009 г. годишни периоди, считано от датата, на която то прилага за първи път МСФО 5. По-ранното прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява този факт.

45Б

С издадените през май 2008 г. Изменения на МСФО 1 и МСС 27 Цена на придобиване на инвестицията в дъщерно предприятие, съвместно контролирано предприятие и асоциирано предприятие от параграф 4 се заличи определението за метод на цената на придобиване и се добави параграф 38А. Предприятието тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година . По-ранното прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява този факт и същевременно прилага съответните изменения на МСС 18, МСС 21 и МСС 36.

45В

С издадените през май 2008 г. Изменения на МСФО 1 и МСС 27 Цена на придобиване на инвестицията в дъщерно предприятие, съвместно контролирано предприятие и асоциирано предприятие се добавиха параграфи 38Б и 38В. Предприятието тези параграфи за реорганизациите, настъпили през годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. По-ранното прилагане се разрешава. Предприятието може също така да избере да прилага параграфи 38Б и 38В със задна дата (към предишни реорганизации) в рамките на приложното им поле. Ако предприятието обаче преформулира дадена реорганизация с оглед съблюдаване на параграфи 38Б и 38В, то преформулира всички предишни реорганизации в рамките на приложното поле на тези параграфи. Ако предприятието прилага параграфи 38Б и 38В за по-ранен период, то оповестява този факт.

ОТТЕГЛЯНЕ НА МСС 27 (2003)

46

Настоящият стандарт отменя МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети (преработен през 2003 г.).


(1)  Ако при придобиване дъщерното предприятие отговаря на критериите за класифициране като държано за продажба съгласно МСФО 5 Нетекущи активи,държани за продажба и преустановени дейности, то се отчита в съответствие с този МСФО.

(2)  Вж. също ПКР-12 Консолидация—предприятия със специално предназначение.

Допълнение

Изменения и допълнения към други МСФО

Измененията в настоящото приложение се прилагат за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27 за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период. Новият текст в изменените параграфи е подчертан, а заличеният текст е зачертан.

A1

В следните Международни стандарти за финансово отчитане, приложими от 1 юли 2009 г., препратките към „малцинствени участия“ се изменят на „неконтролиращи участия“ в посочените параграфи:

МСФО

параграф/и

МСФО 1

Б2(в)(и), Б2(ж)(и),Б2(к)

МСФО 4

34(в)

МСС 1

54(р), 83(a)(и), 83(б)(и)

МСС 7

20(б)

МСС 14

16

МСС 21

41

МСС 32

НП29

МСС 33

А1

МСФО 1    Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансовo отчитане

A2

МСФО 1 се изменя, както е описано по-долу.

Параграф 26 се изменя, както следва:

„26

Настоящият МСФО забранява прилагането с обратна сила на някои аспекти на други МСФО, отнасящи се до:

в)

приблизителни счетоводни оценки (параграфи 31—34);

г)

активи, класифицирани като държани за продажба и прекратени дейности (параграфи 34A и 34Б); и

д)

някои аспекти на счетоводното отчитане на неконтролиращи участия (параграф 34В).“

След параграф 34Б са добавени ново заглавие и параграф 34В, както следва:

34В

Предприятие, прилагащо за първи път МСФО, прилага следните изисквания на МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) от бъдеща дата — от датата на преминаване към МСФО:

а)

изискването в параграф 28 общият всеобхватен доход да се отнася към собствениците на компанията-майка и към неконтролиращите участия, дори ако това води до дефицитно салдо на неконтролиращите участия;

б)

изискванията в параграфи 30 и 31 за отчитане на промени в притежаваното участие на компанията-майка в дъщерното предприятие, които не водят до загуба на контрол; и

в)

изискванията в параграфи 34—37 за отчитане на загубата на контрол над дъщерно предприятие и съответните изисквания на параграф 8А от МСФО 5 (Изменен от годишните подобрения)“

Ако обаче предприятие, прилагащо за първи път МСФО, реши да прилага МСФО 3 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) с обратна сила към минали бизнес комбинации, то прилага също МСС 27 (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) в съответствие с параграф Б1 на настоящия МСФО.

Добавя се следният параграф 47Й:

„47Й

МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) изменя параграфи 26 и 34В. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27 (изменен 2008 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСФО 5    Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности

A3

МСФО 5 се изменя, както е описано по-долу.

Параграф 33 се изменя, както следва:

„33

Предприятието оповестява:

а)

г)

сумата на дохода от продължаващи дейности и от преустановени дейности, относима към собствениците на компанията-майка. Тези оповестявания могат да бъдат представени или в пояснителните приложения, или в отчета за всеобхватния доход.“

Добавя се следният параграф 44Б:

„44Б

МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) добавя параграф 33, буква г–. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27 (изменен 2008 г.) за един по-ранен период, изменението се прилага за този по-ранен период. Изменението се прилага с обратна сила.“

МСС 1    Представяне на финансовите отчети

A4

Параграф 106 от МСС 1 (както е преработен 2007 г.) се изменя, както следва:

„106

Предприятието представя отчет за промените в собствения капитал, показващ в отчета:

а)

обща сума на всеобхватния доход за периода, като показва поотделно общите суми, отнасящи се до собствениците на предприятието-майка и до неконтролиращите участия;

б)

за всеки компонент на собствения капитал, ефектите от прилагане с обратна сила или преизчисление с обратна сила, признати в съответствие с МСС 8; и

в)

(заличен) и

г)

за всеки компонент на собствения капитал, изравняване на балансовата стойност в началото и в края на периода, като се оповестяват отделно промените в резултат от:

i)

печалба или загуба;

ii)

всяка статия на друг всеобхватен доход; и

iii)

сделки със собствениците в качеството им на собственици, като показва отделно вноските от и разпределенията към собствениците и промените в притежаваните участия в дъщерните предприятия, които не водят до загуба на контрол.“

Добавя се следният параграф 139А:

„139А

МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) изменя параграф 106. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27 (изменен 2008 г.) за един по-ранен период, изменението се прилага за този по-ранен период. Изменението се прилага с обратна сила.“

МСС 7    Отчет за паричните потоци

A5

МСС 7 се изменя, както е описано по-долу.

Заглавията над параграф 39 и параграфи 39—42 се изменят, както следва:

39

Съвкупните парични потоци, произтичащи от придобиването и загубата на контрол над дъщерни предприятия или други стопански единици, се представят поотделно и категоризирани като инвестиционни дейности.

40

Предприятието оповестява съвкупно, по отношение както на придобиването, така и на загубата на контрол над дъщерни предприятия или други стопански единици през отчетния период, всеки от следните елементи:

а)

общата сума на полученото или извършено плащане;

б)

дела на плащането, състоящ се от парични средства и парични еквиваленти;

в)

сумата парични средства и парични еквиваленти в дъщерни предприятия и други стопански единици, над които е изгубен контрол; и

г)

сумата на активите и пасивите, с изключение на паричните средства и паричните еквиваленти в дъщерно предприятие или друга стопанска единица, над които е придобит или изгубен контрол, обобщено по всяка главна категория.

41

Отделното представяне на влиянието върху паричните потоци на придобиването или загубата на контрол над дъщерни предприятия и други стопански единици като статии на отделни редове, заедно с отделното оповестяване на сумите от придобитите или продадени активи и пасиви, спомага да се разграничат тези парични потоци от паричните потоци, произтичащи от други оперативни, инвестиционни и финансови дейности. Влиянието върху паричните потоци от загубата на контрол не се приспада от влиянието от придобиването на контрол.

42

Съвкупната сума на паричните средства, платени или получени като възнаграждение за придобиване или загуба на контрол над дъщерни предприятия или други стопански единици се отчита в отчета за паричните потоци нето от паричните средства и парични еквиваленти, придобити или платени като част от такива сделки, събития или промени в обстоятелствата.“

Добавят се следните параграфи 42A и 42Б:

„42А

Парични потоци, възникващи от промени в притежаваните участия в дъщерно предприятие, които не водят до загуба на контрол, се класифицират като парични потоци от финансови дейности.

42Б

Промени в притежаваните участия в дъщерно предприятие, които не водят до загуба на контрол, от рода на последващо закупуване или продажба от страна на компанията-майка на капиталови инструменти на дъщерното предприятие, се отчитат като сделки със собствен капитал (вж. МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.)). Съответно явяващите се в резултат парични потоци се класифицират по същия начин, като други сделки със собствениците, описани в параграф 17.“

Добавя се следният параграф 54:

„54

МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) изменя параграфи 39—42 и добавя параграфи 42А и 42Б. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27 (изменен 2008 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период. Измененията се прилагат с обратна сила.“

МСС 21    Ефекти от промените в обменните курсове

A6

МСС 21 се изменя, както е описано по-долу.

Заглавието преди параграф 48 се изменя и се добавят параграфи 48А—48Г, както следва:

48

48A

В допълнение към освобождаването от цялостното участие на дадено предприятие в чуждестранно предприятие, като освобождаване се отчитат и следните случаи, дори ако предприятието задържи участие в бившето дъщерно, асоциирано или съвместно контролирано предприятие:

а)

загубата на контрол над дъщерно предприятие, което включва чуждестранно предприятие;

б)

загубата на значително влияние над асоциирано предприятие, което включва чуждестранно предприятие; и

в)

загубата на съвместно контрол над съвместно контролирано предприятие, което включва чуждестранно предприятие.

48Б

При освобождаване от дъщерно предприятие, което включва чуждестранна дейност, кумулативната сума на курсовите разлики, свързани с тази чуждестранна дейност, които са отнесени към неконтролиращите участия, се отписва, а не се прекласифицира към печалбата или загубата.

48В

При частично освобождаване от дъщерно предприятие, което включва чуждестранно предприятие, предприятието преразпределя пропорционален дял от съвкупната сума на обменните разлики, признати в друг всеобхватен доход, към неконтролиращите участия в това чуждестранно предприятие. При всяко друго частично освобождаване от чуждестранно предприятие, предприятието прекласифицира към печалбата или загубата само пропорционалния дял на кумулативната сума на обменните разлики, признати в друг всеобхватен доход.

48Г

Частично освобождаване от участието на предприятие в чуждестранно предприятие е всяко намаление на притежаваното участие на предприятието в чуждестранното предприятие, освен намаленията в параграф 48А, които се отчитат като освобождаване.“

Добавя се следният параграф 60Б:

„60Б

МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) добавя параграфи 48А—48Г. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27 (изменен 2008 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСС 28    Инвестиции в асоциирани предприятия

A7

МСС 28 се изменя, както е описано по-долу.

Параграфи 18 и 19 се изменят, както следва:

„18

Даден инвеститор прекратява използването на метода на собствения капитал от датата, когато престане да има значително влияние в асоциираното предприятие и от тази дата нататък да отчита инвестицията в съответствие с МСС 39, при условие че асоциираното предприятие не се превърне в дъщерно или съвместно дружество, така както са дефинирани в МСС 31. При загубата на значително влияние, инвеститорът оценява по справедлива стойност всяка инвестиция, която инвеститорът задържа в бившето асоциирано предприятие. Инвеститорът признава в печалбата или загубата всяка разлика между:

а)

справедливата стойност на всяка задържана инвестиция и постъпленията от освобождаване от частичното участие в асоциираното предприятие; и

б)

балансовата сума на инвестицията към датата на загуба на значителното влияние.

19

Когато инвестицията престане да бъде асоциирано предприятие и се отчита в съответствие с МСС 39, справедливата стойност на инвестицията към датата, когато е престанало да бъде асоциирано предприятие, се счита за справедлива стойност при първоначално признаване като финансов актив в съответствие с параграф 39.“

Добавя се следният параграф 19А:

„19A

Ако инвеститор изгуби значително влияние над асоциирано предприятие, той отчита всички суми, признати в друг всеобхватен доход по отношение на това асоциирано предприятие на същата база, както би било необходимо, ако асоциираното предприятие директно се е освободило от съответните активи или пасиви. Следователно, ако печалбата или загубата, признати преди в друг всеобхватен доход от асоциирано предприятие, бъдат прекласифицирани към печалба или загуба от освобождаването от свързаните активи или пасиви, инвеститорът прекласифицира печалбата или загубата от собствен капитал към печалбата или загубата (като корекция от прекласификация), когато изгуби значително влияние над асоциираното предприятие. Ако например асоциираното предприятие има налични за продажба финансови активи и инвеститорът изгуби значително влияние над асоциираното предприятие, той прекласифицира към печалбата или загубата признатата преди печалба или загуба в друг всеобхватен доход във връзка с тези активи. Ако притежаваното участие на инвеститора в асоциираното предприятие намалее, но инвестицията продължава да бъде асоциирано предприятие, той прекласифицира към печалбата или загубата само пропорционална сума от печалбата или загубата, призната преди в друг всеобхватен доход.“

Добавя се следният параграф 41Б:

„41Б

МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) добавя параграфи 18 и 19 и изменя параграф 19А. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27 (изменен 2008 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСС 31    Дялове в съвместни предприятия

A8

МСС 31 се изменя, както е описано по-долу.

Параграф 45 се изменя, както следва:

„45

Когато инвеститор престане да притежава съвместен контрол над предприятие, от тази дата той отчита всяка оставаща инвестиция в съответствие с МСС 39, при условие че предишното съвместно предприятие не стане дъщерно или асоциирано предприятие. От датата, на която съвместно контролирано предприятие стане дъщерно предприятие на инвеститор, инвеститорът отчита своя дял в съответствие с МСС 27 и МСФО 3 Бизнес комбинации (преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.). От датата, на която съвместно контролирано предприятие стане асоциирано предприятие на инвеститор, инвеститорът отчита своя дял в съответствие с МСС 28. При загубата на съвместен контрол, инвеститорът оценява по справедлива стойност всяка инвестиция, която инвеститорът задържа в предишното съвместно контролирано предприятие. Инвеститорът признава в печалбата или загубата всяка разлика между:

а)

справедливата стойност на всяка задържана инвестиция и всякакви постъпления от освобождаване от частичното участие в съвместно контролираното предприятие; и

б)

балансовата сума на инвестицията към датата на загуба на съвместния контрол.“

Добавят се следните параграфи 45A и 45Б:

„45А

Когато инвестицията престане да бъде съвместно контролирано предприятие и се отчита в съответствие с МСС 39, справедливата стойност на инвестицията, когато е престанала да бъде съвместно контролирано предприятие, се счита за справедлива стойност при първоначално признаване като финансов актив в съответствие с МСС 39.

45Б

Ако инвеститор изгуби съвместен контрол в предприятие, той отчита всички суми, признати в друг всеобхватен доход по отношение на това предприятие на същата база, както би било необходимо, ако съвместно контролираното предприятие директно се е освободило от свързаните активи или пасиви. Следователно, ако печалба или загуба, признати преди в друг всеобхватен доход, бъдат прекласифицирани към печалба или загуба от освобождаването от свързаните активи или пасиви, инвеститорът прекласифицира печалбата или загубата от собствен капитал към печалбата или загубата (като корекция за прекласифициране), когато изгуби съвместен контрол над предприятието. Ако например съвместно контролираното предприятие има налични за продажба финансови активи и инвеститорът изгуби съвместния контрол над предприятието, той прекласифицира към печалбата или загубата признатата преди печалба или загуба в друг всеобхватен доход във връзка с тези активи. Ако притежаваното участие на инвеститора в съвместно контролираното предприятие намалее, но инвестицията продължава да бъде съвместно контролирано предприятие, той прекласифицира към печалбата или загубата само пропорционална сума от печалбата или загубата, призната преди в друг всеобхватен доход.“

Добавя се следният параграф 58А:

„58А

МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) изменя параграф 45 и добавя параграфи 45А и 45Б. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27 (изменен 2008 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.“

МСС 39    Финансови инструменти: признаване и оценяване

A9

МСС 39 се изменя, както е описано по-долу.

Последното изречение от параграф 102 се изменя, както следва:

„102

… Печалбата или загубата от хеджиращия инструмент, свързана с ефективната част на хеджирането, която е била призната в друг всеобхватен доход, се прекласифицира от собствен капитал в печалба или загуба като корекция от прекласификация (вж. МСС 1 (преработен 2007 г.)) в съответствие с параграфи 48—49 от МСС 21 при освобождаване или частично освобождаване от чуждестранна дейност.“

Добавя се следният параграф 103Д:

„103Д

МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) изменя параграф 102. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27 (изменен 2008 г.) за един по-ранен период, изменението се прилага за този по-ранен период.“

ПКР-7    Въвеждане на еврото

A10

ПКР-7 се изменя, както е описано по-долу.

В раздел „Препратки“ се добавя „МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети (както е преработен 2008 г.)“.

Параграф 4 се изменя, както следва:

„4

В частност това означава, че:

а)

б)

кумулативните курсови разлики, свързани с превръщането на финансовите отчети за чуждестранни дейности, признати в друг цялостен доход, трябва да се натрупват в собствен капитал и да се прекласифицират от собствен капитал в печалбата или загубата само при освобождаване или частично освобождаване от нетната инвестиция в чуждестранната дейност; и …“

Под заглавието „Дата на влизане в сила“ се добавя нов параграф след параграфа, описващ датата на влизане в сила на измененията на МСС 1, както следва:

„МСС 27 (изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) изменя параграф 4б). Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27 (изменен 2008 г.) за един по-ранен период, изменението се прилага за този по-ранен период.“