18.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 188/127


Поправка на Регламент (ЕО) № 444/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 28 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2252/2004 относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки

( Официален вестник на Европейския съюз L 142 от 6 юни 2009 г. )

На корицата и на стр. 1 на вестника заглавието на регламента

вместо:

да се чете: