29.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 428/2009 НА СЪВЕТА

от 5 май 2009 година

за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба

(преработен)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1334/2000 на Съвета от 22 юни 2000 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба (1) беше съществено изменян на няколко пъти. Тъй като предстои да бъдат направени допълнителни изменения, той следва да бъде преработен с цел по-голяма яснота.

(2)

Изделията с двойна употреба (включително софтуер и технологии) следва да бъдат предмет на ефективен контрол, когато се изнасят от Европейската общност.

(3)

Необходима е ефективна обща система за контрол на износа на изделия с двойна употреба, за да се гарантира, че се изпълняват международните ангажименти и отговорности на държавите-членки, особено по отношение на неразпространението, както и тези на Европейския съюз (ЕС).

(4)

Наличието на обща система за контрол и на хармонизирана политика за правоприлагане и наблюдение във всички държави-членки е необходимо условие за въвеждането на свободно движение на изделия с двойна употреба в рамките на Общността.

(5)

Отговорността за вземането на решения относно индивидуалните, глобалните или националните генерални разрешения за износ, относно разрешенията за брокерски услуги, относно транзита на необщностни изделия с двойна употреба или относно разрешенията за трансфер в рамките на Общността на изделия с двойна употреба, описани в приложение IV, е на националните власти. Националните разпоредби и решенията, засягащи износа на изделия с двойна употреба, трябва да бъдат вземани в рамките на общата търговска политика, и в частност на Регламент (ЕИО) № 2603/69 на Съвета от 20 декември 1969 г. за установяване на общи правила за износ (2).

(6)

Решенията за актуализация на общия списък на изделията с двойна употреба, чийто износ подлежи на контрол, трябва да бъдат в съответствие със задълженията и ангажиментите, които държавите-членки са поели като участници в съответните международни режими за неразпространение и договорености за контрол върху износа, или чрез ратификация на съответните международни договори.

(7)

Общите списъци на изделия с двойна употреба, местоназначения и ръководни правила, са съществени елементи на режима за ефективен контрол на износа;

(8)

Предаването на софтуер и технологии посредством електронни средства, телефакс или телефон до местоназначения извън Общността също следва да бъде предмет на контрол.

(9)

Необходимо е да се отделя особено внимание на въпросите на реекспорта и крайната употреба.

(10)

На 22 септември 1998 г. представители на държавите-членки и Европейската комисия подписаха протоколи в допълнение към съответните споразумения за предпазни мерки между държавите-членки, Европейската общност за атомна енергия и Международната агенция за атомна енергия, които, освен другите мерки, задължават държавите-членки да предоставят информация за трансфер на определени видове оборудване и неядрени материали.

(11)

Общността е приела комплекс от митнически правила, съдържащи се в Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (3) (оттук нататък: Митнически кодекс на Общността) и Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (4) за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92, които наред с другото въвеждат разпоредби, свързани с износа и реекспорта на стоки. Настоящият регламент не съдържа разпоредби, които ограничават правомощията съгласно и по силата на Митническия кодекс на Общността и разпоредбите за неговото прилагане.

(12)

По силата на и в рамките на ограниченията на член 30 от Договора и до постигане на по-голяма степен на хармонизация държавите-членки си запазват правото да извършват контрол върху трансфера на някои изделия с двойна употреба в рамките на Общността с оглед защита на обществения ред или обществената сигурност. Когато тези мерки за контрол са свързани с ефективността на контрола на износа от Общността, те следва да бъдат преглеждани периодично от Съвета.

(13)

За да се осигури правилното прилагане на настоящия регламент, всяка държава-членка следва да вземе мерки, даващи на компетентните органи съответните правомощия.

(14)

През юни 2003 г. държавните или правителствените ръководители на ЕС приеха план за действие относно неразпространението на оръжия за масово унищожение (Солунски план за действие). Този план за действие беше допълнен от стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (Стратегия на ЕС срещу разпространението на ОМУ), приета от Европейския съвет на 12 декември 2003 г. Съгласно глава III от тази стратегия Европейският съюз трябва да използва всичките си инструменти с цел предотвратяване, възпиране, преустановяване и по възможност премахване на програмите за разпространение, които са предмет на загриженост в световен план. В алинея 30.A (4) от същата глава се обръща специално внимание на укрепването на политиките и практиката в областта на контрола на износа.

(15)

В Резолюция 1540 на Съвета за сигурност на ООН, приета на 28 април 2004 г., се определя, че всички държави вземат и налагат ефективни мерки за въвеждане на вътрешен контрол, за да се предотврати разпространението на ядрени, химични или биологични оръжия и техните носители, включително чрез въвеждане на необходимия контрол върху свързаните с тях материали, и за тази цел, наред с другите мерки, въвеждат контрол на транзита и брокерската дейност. Свързаните с тях материали са материали, оборудване и технологии, обхванати от съответните многостранни договори и договорености или включени в национални списъци за контрол, които могат да се използват за разработване, развиване, производство или употреба на ядрени, химични и биологични оръжия и техните носители.

(16)

Настоящият регламент обхваща изделия, които само преминават през територията на Общността, т.е. тези, за които не се определя митническо направление, различно от режима външен транзит, или които само се поставят в свободна зона или свободен склад и за които не се изисква да се отразяват данни в материалната отчетност. Съответно следва да бъде предвидена възможност за органите на държавите-членки, след оценка на всеки отделен случай, да забраняват транзита на необщностни изделия с двойна употреба, когато съществуват основания, въз основата на информация от разузнавателни или от други източници, за подозрения, че изделията са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за разпространение на оръжия за масово унищожение или за техни носители.

(17)

Следва също да се въведе контрол върху предоставянето на брокерски услуги, когато брокерът е бил уведомен от компетентните национални органи или знае, че такова предоставяне може да доведе до производство или доставка на оръжия за масово унищожение в трета държава.

(18)

Желателно е да се постигне уеднаквено и последователно прилагане на контрола в целия ЕС, за да се подобри сигурността на ЕС и в международен план, както и да се осигурят равни условия за износители от ЕС. Ето защо е целесъобразно, в съответствие с препоръките от Солунския план за действиеи посланията на Стратегията на ЕС срещу разпространението на ОМУ, да се разшири обхватът на консултациите между държавите-членки преди предоставянето на разрешение за износ. Сред ползите от този подход би била например гаранцията, че основните интереси на сигурността на дадена държава-членка няма да бъдат застрашени от износ от друга държава-членка. По-голямото сближаване на условията за въвеждане на национален контрол върху изделията с двойна употреба, които не са включени в регламента, и хармонизирането на условията за използване на различни видове разрешения, които могат да бъдат издадени съгласно регламента, би довело до по-уеднаквено и последователно прилагане на контрол. Прецизирането на определението за нематериален трансфер на технологии, така че да включва предоставянето на контролирани технологии на лица, намиращи се извън ЕС, би подпомогнало усилията за подобряване на сигурността, какъвто резултат би имало и от по-нататъшното привеждане на условията за обмен на чувствителна информация между държавите-членки в съответствие с тези на международните режими за контрол на износа, по-специално като се предвиди възможност за въвеждане на защитена електронна система за обмен на информация между държавите-членки.

(19)

Всяка държава-членка следва да определи ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, приложими в случай на нарушение на разпоредбите на настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Настоящият регламент въвежда режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба.

Член 2

За целите на настоящия регламент:

1.

„изделия с двойна употреба“ означава изделия, включително софтуер и технология, които могат да се използват както за граждански, така и за военни цели, и включва всички изделия, които могат да се прилагат както за невзривна употреба, така и по какъвто и да било начин, подпомагащ производството на ядрени оръжия или други ядрени взривни устройства;

2.

„износ“ означава:

i)

режим износ по смисъла на член 161 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 (Митнически кодекс на Общността);

ii)

реексспорт по смисъла на член 182 от този кодекс с изключение на изделията при транзит, както и

iii)

предаване на софтуер или технологии по електронен път, включително по телефакс, телефон, електронна поща или други електронни средства, до местоназначения извън Европейската общност; включва се предоставянето в електронен формат на такива софтуер и технологии на юридически и физически лица и съдружия извън Общността. Износът се отнася също до устно предаване на технологии, когато се дава описание на технологиите по телефона;

3.

„износител“ означава физическо или юридическо лице или съдружие:

i)

от чието име се изготвя декларация за износ, т.е. лицето, което по времето, когато декларацията бива приета, е страна по договора с получателя в третата държава и има правото да вземе решение за изпращането на изделието извън митническата територия на Общността. Ако не е бил сключен договор за износ или ако страната по договора не действа от свое собствено име, „износител“ означава лицето, което има право да вземе решение за изпращане на изделието извън митническата територия на Общността;

ii)

което взема решение за предаване или предоставяне на софтуер или технологии по електронен път, включително по телефакс, телефон, електронна поща или други електронни средства, до местоназначение извън Общността;

В случай че правото за разпореждане с изделието с двойна употреба принадлежи на лице, установено извън Общността, по силата на договора, на който се основава износът, за износител се смята договарящата страна, установена в Общността;

4.

„декларация за износ“ означава актът, чрез който лицето заявява по установената форма и ред желанието си да постави изделия с двойна употреба под режим износ.

5.

„брокерски услуги“ означава:

договарянето или уреждането на сделки за закупуване, продажба или доставка на изделия с двойна употреба от трета държава за друга трета държава; или

продаването или купуването на изделия с двойна употреба, които се намират в трети държави с цел трансфер в друга трета държава.

За целите на настоящия регламент предоставянето само на спомагателни услуги се изключва от настоящото определение. Спомагателните услуги включват транспорт, финансови услуги, застрахователни или презастрахователни услуги, или обща реклама или промоции;

6.

„брокер“ означава физическо или юридическо лице или съдружие, пребиваващо или установено в държава-членка на Общността, което извършва услугите, определени в точка 5, от Общността за територията на трета държава;

7.

„транзит“ означава транспортиране на необщностни изделия с двойна употреба, които влизат и преминават през митническата територия на Общността с местоназначение извън Общността;

8.

„индивидуално разрешение за износ“ означава разрешение, предоставено на един конкретен износител за един краен потребител или получател в трета държава, и което обхваща едно или повече изделия с двойна употреба;

9.

„генерално разрешение за износ на Общността“ означава разрешение за износ в определени държави на местоназначение, достъпно за всички износители, които спазват условията за ползване, описани в приложение II;

10.

„глобално разрешение за износ“ означава разрешение, предоставено на един конкретен износител според вида или категорията изделие с двойна употреба, което може да е валидно за износ към един или повече конкретни крайни потребители и/или в една или повече определени трети държави;

11.

„национално генерално разрешение за износ“ означава разрешение за износ, предоставено съгласно член 9, параграф 2 и определено в националното законодателство в съответствие с член 9 и приложение IIIв;

12.

„митническа територия на Европейския съюз“ означава територията по смисъла на член 3 от Митническия кодекс на Общността;

13.

„необщностни изделия с двойна употреба“ означава изделия, които попадат в категорията необщностни стоки по смисъла на член 4, точка 8 от Митническия кодекс на Общността.

ГЛАВА II

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Член 3

1.   За износ на изделията с двойна употреба, описани в приложение I, се изисква разрешение.

2.   Съгласно член 4 или член 8 разрешение може да се изисква също и за износ до всички или до някои местоназначения на определени изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I.

Член 4

1.   Изисква се разрешение за износ на изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I, ако износителят е бил уведомен от компетентните власти на държавата-членка, в която е установен, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за употреба във връзка с разработка, производство, обработка, експлоатация, поддръжка, складиране, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологични или ядрени оръжия, или други ядрени взривни устройства, или за разработка, производство, поддръжка или съхранение на ракети, способни да пренасят такива оръжия.

2.   Изисква се също разрешение за износ на изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I, когато на купуващата държава или на държавата на местоназначение е наложено оръжейно ембарго, въведено с обща позиция или съвместно действие, приета(о) от Съвета, или с решение на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), или оръжейно ембарго, наложено със задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН, както и в случай че износителят е бил уведомен от органите, посочени в параграф 1, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за военна крайна употреба. За целите на настоящия параграф „военна крайна употреба“ означава:

а)

включване във военни изделия, посочени в списъка на оръжията на държавите-членки;

б)

използване на производствено, изпитателно или аналитично оборудване и съставни части за него за разработка, производство и поддръжка на военните изделия, посочени в гореспоменатия списък;

в)

използване на полуготови изделия в завод за производство на военните изделия, посочени в гореспоменатия списък.

3.   Изисква се също разрешение за износ на изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I, в случай че износителят е бил информиран от органите, посочени в параграф 1, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за употреба като части или компоненти на военните изделия, посочени в националния списък на оръжията, които са били изнесени от територията на тази държава-членка без разрешение или в нарушение на разрешението, изисквано от националното законодателство на въпросната държава-членка.

4.   Ако износителят знае, че изделията с двойна употреба, които не са описани в приложение I и които той предлага да бъдат изнесени, са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в параграфи 1, 2 и 3, той е длъжен да уведоми органите, посочени в параграф 1, които да вземат решение дали е целесъобразно или не въпросният износ да бъде предмет на разрешителен режим.

5.   Държава-членка може да приема или поддържа национално законодателство, налагащо разрешителен режим за износа на изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I, когато износителят има основания за подозрение, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за някоя от употребите, посочени в параграф 1.

6.   Държава-членка, която налага разрешителен режим, в изпълнение на параграфи 1—5, за износа на изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I, при необходимост уведомява другите държави-членки и Комисията. Другите държави-членки разглеждат надлежно такава информация и уведомяват своите митнически органи и други съответни национални органи, които имат отношение към въпроса.

7.   Разпоредбите на член 13, параграфи 1, 2 и 5—7 се прилагат по отношение на случаите, засягащи изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I.

8.   Настоящият регламент не засяга правото на държавите-членки да вземат национални мерки съгласно член 11 от Регламент (ЕИО) № 2603/69.

Член 5

1.   Изисква се разрешение за брокерски услуги по отношение на изделията с двойна употреба, описани в приложение I, ако брокерът е бил уведомен от компетентните органи на държавата-членка, в която пребивава или е установен, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за някоя от употребите, посочени в член 4, параграф 1. Ако брокерът знае, че изделията с двойна употреба, описани в приложение I, за които той предлага брокерски услуги, са предназначени, изцяло или частично, за някоя от употребите, посочени в член 4, параграф 1, той е длъжен да уведоми компетентните органи, които ще вземат решение дали е целесъобразно или не тези брокерски услуги да бъдат предмет на разрешителен режим.

2.   Държава-членка може да разшири приложението на параграф 1 до изделия с двойна употреба, които не са включени в списъка, по отношение на употреби, посочени в член 4, параграф 1, и до изделия с двойна употреба с военна крайна употреба и местоназначения, посочени в член 4, параграф 2.

3.   Държава-членка може да приеме или поддържа национално законодателство, налагащо разрешителен режим за брокерски услуги с изделия с двойна употреба, ако брокерът има основания за подозрение, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени за някоя от употребите, посочени в член 4, параграф 1.

4.   Разпоредбите на член 8, параграфи 2, 3 и 4 се прилагат за националните мерки, посочени в параграфи 2 и 3 на настоящия член.

Член 6

1.   Компетентните органи на държавите-членки могат да забранят транзита на необщностни изделия с двойна употреба, описани в приложение I, когато има транзит на изделия, които са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за употребите, посочени в член 4, параграф 1. Когато се взема решение относно подобна забрана, държавите-членки вземат предвид задълженията и ангажиментите си, произтичащи за тях като страни в международни договори или като членове в международни режими за неразпространение.

2.   Преди да вземе решение дали да се наложи забрана на транзит или не, държавата-членка може да постанови компетентните ѝ органи да могат да налагат в отделни случаи разрешителен режим за конкретния транзит на изделия с двойна употреба, описани в приложение I, ако изделията са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за употребите, посочени в член 4, параграф 1.

3.   Държава-членка може да разшири приложението на параграф 1 до изделия с двойна употреба извън списъка за употреби, посочени в член 4, параграф 1, и до изделия с двойна употреба за военна крайна употреба и местоположения, посочени в член 4, параграф 2.

4.   Разпоредбите на член 8, параграфи 2, 3 и 4 се прилагат за националните мерки, посочени в параграфи 2 и 3 на настоящия член.

Член 7

Настоящият регламент не се прилага по отношение на предоставянето на услуги или предаването на технологии, когато това предоставяне или предаване включва трансгранично движение на физически лица.

Член 8

1.   Държава-членка може да забрани или да наложи разрешителен режим за износа на изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I, от съображения за защита на обществената сигурност или на човешките права.

2.   Държавите-членки нотифицират Комисията относно всички мерки, взети по силата на параграф 1, веднага след въвеждането им и посочват точните основания за тези мерки.

3.   Държавите-членки също незабавно нотифицират Комисията относно промени в мерките, приети по силата на параграф 1.

4.   Комисията публикува мерките, относно които е била нотифицирана по силата на параграфи 2 и 3, в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

ГЛАВА III

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗНОС И РАЗРЕШЕНИЕ ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ

Член 9

1.   С настоящия регламент се въвежда генерално разрешение за износ на Общността на определени видове изделия, установени в приложение II.

2.   За всякакъв друг износ, за който се изисква разрешение съгласно настоящия регламент, разрешението се издава от компетентните органи на държавата-членка, където е установен износителят. При спазване на ограниченията, посочени в параграф 4, това разрешение може да бъде индивидуално, глобално или генерално.

Всички разрешения са валидни на територията на Общността.

Износителите предоставят на компетентните органи цялата необходима информация, която се изисква във връзка със заявленията им за индивидуално и глобално разрешение за износ, с цел да се предостави пълна информация на компетентните национални органи относно, по-специално, крайния потребител, държавата на местоназначение и крайната употреба на изнасяните изделия. Разрешението може да бъде обвързано при необходимост със заявление за крайната употреба.

3.   Държавите-членки разглеждат заявленията за индивидуални или глобални разрешения в срок, който се определя от националното законодателство или практика.

4.   Националните генерални разрешения за износ:

а)

изключват от обхвата си изделията, описани в приложение II, част 2;

б)

се определят от националното законодателство или практика. Те могат да се използват от всички износители, установени или пребиваващи в държавата-членка, която издава въпросните разрешения, ако отговарят на условията, определени в настоящия регламент и в допълващото национално законодателство. Те се издават в съответствие с указанията, изложени в приложение IIIв. Те се издават в съответствие с националното законодателство или практика.

Държавите-членки нотифицират незабавно Комисията относно всички издадени или изменени национални генерални разрешения за износ. Комисията публикува информацията относно тези нотификации в серия С на Официален вестник на Европейския съюз;

в)

не се използват, ако износителят е бил уведомен от своите власти, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в член 4, параграфи 1 и 3, или в член 4, параграф 2, в държава с наложено оръжейно ембарго, въведено чрез обща позиция или съвместно действие, приета(о) от Съвета, или с решение на ОССЕ, или оръжейно ембарго, наложено със задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН, или в случай че износителят знае, че изделията са предназначени за посочените по-горе употреби.

5.   Държавите-членки запазват или въвеждат в националното си законодателство възможността за предоставяне на глобално разрешение за износ.

6.   Държавите-членки предоставят на Комисията списък на органите, оправомощени да:

а)

предоставят разрешения за износ на изделия с двойна употреба;

б)

вземат решения по силата на настоящия регламент за забрана на транзита на необщностни изделия с двойна употреба.

Комисията публикува списъка на тези органи в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Член 10

1.   Разрешенията за брокерски услуги съгласно настоящия регламент се предоставят от компетентните органи на държавата-членка, където пребивава или е установен брокерът. Тези разрешения се предоставят за точно количество определени изделия, при които се осъществява движение между две или повече трети държави. Местонахождението на изделията в третата държава на произход, крайният потребител и точното му местонахождение трябва да бъдат точно посочени. Разрешенията са валидни на територията на Общността.

2.   Брокерите предоставят на компетентните органи цялата необходима информация, която се изисква във връзка със заявленията им за разрешение съгласно настоящия регламент за брокерски услуги, относно, по-специално, информация за местонахождението на изделията с двойна употреба в третата държава на произход, ясно описание на съответните изделия и количества, третите страни, които участват в сделката, третата държава на местоназначение, крайния потребител в тази държава и точното му местонахождение.

3.   Държавите-членки разглеждат заявленията за разрешения за брокерски услуги в срок, определен от националното законодателство или практика.

4.   Държавите-членки предоставят на Комисията списък на органите, оправомощени да издават разрешения съгласно настоящия регламент за предоставяне на брокерски услуги. Комисията публикува списъка на тези органи в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Член 11

1.   В случай че изделията с двойна употреба, за които е подадено заявление за индивидуално разрешение за износ за местоназначение, което не е описано в приложение II или към което и да било местоназначение при изделия с двойна употреба, описани в приложение IV, са или ще бъдат разположени на територията на една или повече държави-членки, различни от тази, където е подадено заявлението, този факт се отбелязва в заявлението. Компетентните органи на държавата-членка, към която е отправено заявлението за разрешение, незабавно се консултират с компетентните органи на въпросната(ите) държава(и)-членка(и) и предоставят съответната информация. Запитаната(ите) държава(и)-членка(и) съобщават в рамките на 10 работни дни евентуални възражения, които тя (те) има(т) срещу издаването на такова разрешение, което има обвързваща сила за държавата-членка, в която е подадено заявлението.

Ако в срок от 10 работни дни не постъпят възражения, се смята, че запитаната(ите) държава(и)-членка(и) няма(т) възражения.

В изключителни случаи запитаната държава-членка има право да поиска удължаване на 10-дневния срок. Във всеки случай удължението не може да надхвърля 30 работни дни.

2.   В случай че дадена сделка за износ може да засегне важни интереси за сигурността ѝ, държавата-членка има право да поиска от друга държава-членка да не издава разрешение за износ, или, ако такова разрешение вече е било издадено, да поиска то да бъде анулирано, спряно, променено или отменено. Държавата-членка, получила такова искане, незабавно предприема необвързващи консултации с отправилата искането държава-членка, които трябва да приключат в рамките на 10 работни дни. В случай че получилата такова искане държава-членка вземе решение да предостави разрешението, Комисията и другите държави-членки следва да бъдат нотифицирани относно него посредством електронната система, посочена в член 13, параграф 6.

Член 12

1.   При вземането на решение дали да се предостави индивидуално или глобално разрешение за износ или да се предостави разрешение за брокерски услуги съгласно настоящия регламент държавите-членки вземат предвид всички съображения, които имат отношение към въпроса, в това число:

а)

задълженията и ангажиментите, които са поели като членове в съответните международни режими за неразпространение и договорености за контрол върху износа, или чрез ратификация на съответните международни договори;

б)

задълженията си по силата на санкции, наложени съгласно обща позиция или съвместно действие на Съвета или с решение на ОССЕ, или посредством задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН;

в)

съображения във връзка с националната външна политика и политика на сигурност, включително тези, обхванати от Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване (5);

г)

съображения относно крайното предназначение и риска от отклоняване.

2.   В допълнение към критериите, посочени в параграф 1, когато се оценява заявление за глобално разрешение за износ, държавите-членки вземат предвид прилагането от износителя на пропорционални и адекватни мерки и процедури, за да осигури спазването на разпоредбите и целите на настоящия регламент, както и на условията по разрешението.

Член 13

1.   Компетентните органи на държавите-членки, които действат в съответствие с настоящия регламент, могат да откажат да издадат разрешение за износ и могат да анулират, спрат, изменят или отменят разрешение за износ, което вече са издали. В случай на отказ, анулиране, спиране, значително ограничаване или отменяне на разрешение за износ или когато държавите-членки решат, че съответният износ не може да бъде разрешен, те нотифицират за това компетентните органи на другите държави-членки и Комисията и им предоставят необходимата информация. В случай че компетентните органи на държава-членки са спрели разрешение за износ, окончателната оценка се предоставя на държавите-членки и на Комисията в края на срока на спирането.

2.   Компетентните органи на държавите-членки разглеждат отказите за разрешения, относно които е направена нотификация съгласно параграф 1, в срок от три години от нотификацията и ги отменят, изменят или подновяват. Компетентните органи на държавите-членки нотифицират възможно най-бързо компетентните органи на други държави-членки и Комисията относно резултатите от прегледа. Отказите, които не са отменени, остават в сила.

3.   Компетентните органи на държавите-членки незабавно нотифицират държавите-членки и Комисията относно взетите в съответствие с член 6 решения за забрана на транзита на изделия с двойна употреба, описани в приложение I. Тези нотификации ще съдържат цялата необходима информация, включително класификацията на изделието, техническите му параметри, държавата на местоназначение и крайния потребител.

4.   Параграфи 1 и 2 се прилагат също за разрешенията за брокерски услуги.

5.   Преди компетентните органи на държава-членка по силата на настоящия регламент да предоставят разрешение за износ или за брокерски услуги или да вземат решение за транзит, те разглеждат всички валидни откази или решения, взети съгласно настоящия регламент, за забрана на транзита на изделия с двойна употреба, описани в приложение I, за да се уверят дали вече има отказано разрешение или транзит от компетентните органи на друга(и) държава(и)-членка(и) за идентична по същество сделка (в смисъл на изделие с идентични по същество параметри или технически характеристики за същия краен потребител или получател). Те първо се консултират с компетентните органи на държавата(ите)-членка(и), издала(и) такъв(ива) отказ(и) или решения за забрана на транзита съгласно параграфи 1 и 3. Ако след такава консултация компетентните органи на държавата-членка решат да предоставят разрешение или да разрешат транзита, те нотифицират компетентните органи на другите държави-членки и Комисията, като предоставят цялата необходима информация, за да обосноват решението.

6.   Всички нотификации, които се изискват съгласно настоящия член, ще се извършват със защитени електронни средства, включително чрез защитена система, която може да бъде създадена в съответствие с член 19, параграф 4.

7.   Цялата информация, която се предоставя съгласно разпоредбите в настоящия член, е в съответствие с разпоредбите на член 19, параграфи 3, 4 и 6 относно поверителния характер на подобна информация.

Член 14

1.   Всички индивидуални и глобални разрешения за износ и разрешения за брокерски услуги се издават в писмен вид или в електронен формат на формуляри, които съдържат най-малко всички елементи от образците, поместени в приложения IIIа и IIIб, в установения в образците ред.

2.   При поискване от износителите глобалните разрешения за износ, които съдържат количествени ограничения, се разделят.

ГЛАВА IV

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПИСЪКА НА ИЗДЕЛИЯТА С ДВОЙНА УПОТРЕБА

Член 15

1.   Списъкът на изделията с двойна употреба, поместен в приложение I, се актуализира в съответствие със съответните задължения и ангажименти и всички изменения в тях, които държавите-членки са поели като членове на международните режими за неразпространение и договореностите за контрол върху износа, или посредством ратификация на съответните международни договори.

2.   Приложение IV, което представлява подраздел на приложение I, се актуализира в съответствие с член 30 от Договора за създаване на Европейската общност, а именно интересите на държавите-членки, свързани с обществения ред и сигурност.

ГЛАВА V

МИТНИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ

Член 16

1.   При извършване на формалностите при износ на изделия с двойна употреба в митническата служба, която отговаря за обработката на декларацията за износ, износителят предоставя доказателства, че са били получени всички необходими разрешения за износ.

2.   От износителя може да бъде изискано да осигури превод на документите, представени като доказателство, на официален език на държавата-членка, където се подава декларацията за износ.

3.   Без да се засягат правомощията, възложени ѝ съгласно и по силата на Митническия кодекс на Общността, всяка държава-членка има право също, за срок не по-дълъг от сроковете, посочени в параграф 4 по-долу, да спре процеса на износ от своята територия или, при необходимост, по друг начин да не позволи изделията с двойна употреба, описани в приложение I, за които има валидно разрешение за износ, да напуснат Общността през нейна територия, когато има основания да подозира, че:

а)

при издаването на разрешението не е била взета предвид информация, която има отношение по въпроса, или

б)

обстоятелствата съществено са се променили след издаването на разрешението.

4.   В случая, посочен в параграф 3, с компетентните органи на държавата-членка, която е издала разрешението, незабавно се провеждат консултации, за да може да се предприемат действия съгласно член 13, параграф 1. Ако тези компетентни органи решат да оставят в сила разрешението, те дават отговор в рамките на 10 работни дни, който срок може по тяхно искане да бъде удължен до 30 работни дни при изключителни обстоятелства. В такъв случай или ако не бъде получен отговор в рамките на 10 или 30 дни, в зависимост от обстоятелствата, изделията с двойна употреба се освобождават незабавно. Държавата-членка, която е издала разрешението, уведомява останалите държавите-членки и Комисията.

Член 17

1.   Държавите-членки могат да решат митническите формалности при износ на изделия с двойна употреба да се изпълняват само в оправомощени за тази цел митнически учреждения.

2.   Държавите-членки, възползвали се от възможността, посочена в параграф 1, уведомяват Комисията за съответно оправомощените митнически учреждения. Комисията публикува тази информация в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Член 18

Разпоредбите на членове 843 и 912а—912ж от Регламент (ЕИО) № 2454/93 се прилагат по отношение на ограниченията, отнасящи се до износ, реекспорт и излизане от митническата територия на изделията с двойна употреба, за чийто износ се изисква разрешение съгласно настоящия регламент.

ГЛАВА VI

АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 19

1.   Държавите-членки в сътрудничество с Комисията вземат всички необходими мерки за установяване на пряко сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи, по-специално за да се изключи рискът евентуални различия при прилагането на контрола върху износа на изделия с двойна употреба да доведат до отклонения в търговията, които биха могли да създадат трудности за една или повече държави-членки.

2.   Държавите-членки вземат всички необходими мерки за установяване на пряко сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи с оглед да се повиши ефикасността на режима на Общността за контрол на износа. Тази информация може да включва:

а)

данни за износители, лишени по силата на национални санкции от правото да използват национални генерални разрешения за износ или генерални разрешения на Общността за износ;

б)

данни за чувствителни крайни потребители, участници в подозрителни дейности за доставка и, ако има такива, използвани маршрути.

3.   Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (6), и по-специално разпоредбите относно поверителността на информацията, се прилагат mutatis mutandis, без да се засяга член 23 от настоящия регламент.

4.   Комисията може да въведе защитена и криптирана система за обмен на информация между държавите-членки, а при необходимост и с Комисията, в консултация с координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба, създадена съгласно член 23.

5.   Предоставянето на указания за износителите и брокерите е отговорност на държавите-членки, в които те пребивават или са установени. Комисията и Съветът също могат да предоставят указания и/или препоръки за най-добри практики по въпросите, обхванати в настоящия регламент.

6.   Обработката на лични данни е в съответствие с правилата, определени в Директива 95/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (7) и в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (8).

ГЛАВА VII

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ

Член 20

1.   Износителите на изделия с двойна употреба водят подробни регистри за своя износ в съответствие с националното законодателство или действащата практика в съответните държави-членки. Тези регистри включват по-специално търговски документи като фактури, манифести и транспортни и други спедиционни документи, съдържащи достатъчно информация, за да може да се установи следното:

а)

описанието на изделията с двойна употреба;

б)

количеството на изделията с двойна употреба;

в)

името и адреса на износителя и на получателя;

г)

когато е известно, крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

2.   В съответствие с националното законодателство или действащата практика в съответните държави-членки брокерите водят регистри за брокерски услуги, които попадат в обхвата на член 5, така че при поискване да могат да докажат описанието на изделията с двойна употреба, които са били обект на брокерски услуги, периода, през който изделията са били обект на такива услуги, тяхното местоназначение и държавите, които са засегнати от тези брокерски услуги.

3.   Регистрите и документите, посочени в параграфи 1 и 2, се съхраняват най-малко три години след изтичане на календарната година, през която е осъществен износът или са предоставени брокерските услуги. При поискване те се представят на компетентните органи на държавата-членка, в която е установен износителят или е установен или пребивава брокерът.

Член 21

За да се гарантира, че настоящият регламент се прилага надлежно, държавите-членки вземат всякакви необходими мерки, за да позволят на своите компетентни органи:

а)

да събират информация, свързана с която и да е поръчка или сделка, засягаща изделия с двойна употреба;

б)

да установят дали мерките за контрол на износа се прилагат надлежно, което може по-специално да включва правомощието да се влиза в помещенията на лица, участващи в сделка по износ, или брокери, предоставящи брокерски услуги, в случаите, определени в член 5.

ГЛАВА VIII

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22

1.   Изисква се разрешение за всякакъв трансфер в рамките на Общността на изделия с двойна употреба, описани в приложение IV. За изделията, описани в приложение IV, част 2, не се издава генерално разрешение.

2.   Всяка държава-членка може да наложи разрешителен режим за трансфера на други изделия с двойна употреба от нейна територия към друга държава-членка в случаите, когато към момента на трансфера:

операторът знае, че крайното местоназначение на въпросните изделия е извън Общността,

износът на тези изделия към това крайно местоназначение подлежи на разрешителен режим съгласно членове 3, 4 или 8 в държавата-членка, откъдето ще бъдат трансферирани изделията, и такъв износ пряко от нейната територия не е разрешен с генерално или глобално разрешение,

няма да се извършва обработка или преработка, както са определени в член 24 от Митническия кодекс на Общността, на изделията в държавата-членка, в която те трябва да бъдат трансферирани.

3.   Разрешението за трансфер трябва да бъде поискано от държавата-членка, от която ще бъдат трансферирани изделията с двойна употреба.

4.   В случаите, когато последващият износ на изделията с двойна употреба вече е бил приет — чрез процедурата на консултация, предвидена в член 11 — от държавата-членка, от която тези изделия трябва да бъдат трансферирани, разрешението за трансфер се издава на оператора незабавно, освен ако обстоятелствата не са се променили съществено.

5.   Държава-членка, която приеме законодателство, налагащо разрешителен режим, уведомява Комисията и останалите държавите-членки за взетите от нея мерки. Комисията публикува тази информация в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

6.   Мерките съгласно параграфи 1 и 2 не предполагат прилагане на граничен контрол по вътрешните граници на Общността, а само мерки за контрол, извършвани в рамките на обичайната процедура на контрол, която се прилагат недискриминационно на цялата територия на Общността.

7.   Прилагането на мерките съгласно параграфи 1 и 2 не може да води до подлагане на трансфера от една държава-членка в друга на по-строги ограничителни условия от налаганите при износ на същите изделия към трети държави.

8.   Документите и регистрите за трансфери в рамките на Общността на изделия с двойна употреба, описани в приложение I, се съхраняват за срок от най-малко три години след изтичане на календарната година, през която е извършен трансферът, и при поискване се представят на компетентните органи на държавата-членка, от която са били трансферирани изделията.

9.   Всяка държава-членка може чрез националното си законодателство да изисква, за всякакъв трансфер в рамките на Общността от тази държава-членка на изделия, описани в приложение I, част 2, категория 5, които не са описани в приложение IV, на компетентните органи на тази държава-членка да се предостави допълнителна информация относно тези изделия.

10.   Съответните търговски документи, свързани с трансфер в рамките на Общността на изделия с двойна употреба, описани в приложение I, указват ясно, че тези изделия са предмет на мерки за контрол при износ от Общността. Съответните търговски документи включват по-специално договори за продажба, потвърждения на поръчки, фактури или спедиционни бележки.

Член 23

1.   Създава се координационна група по въпросите на изделията с двойна употреба под председателството на представител на Комисията. Всяка държава-членка назначава свой представител в тази група.

Координационната група проучва всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, които биха могли да бъдат повдигнати или от председателя, или от представител на държава-членка.

2.   Председателят на координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба (или координационната група) се консултира, когато сметне за необходимо, с износители, брокери и други заинтересовани страни, които засяга настоящият регламент.

Член 24

Държавите-членки вземат необходимите мерки да гарантират правилното прилагане на всички разпоредби на настоящия регламент. По-специално те определят санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, или на други такива, приети за неговото прилагане. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 25

Държавите-членки уведомяват Комисията за законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети в изпълнение на настоящия регламент, включително мерките, посочени в член 24. Комисията препраща информацията до останалите държави-членки.

На всеки три години Комисията извършва преглед на прилагането на настоящия регламент и представя на Европейския парламент и Съвета доклад относно прилагането му, който може да включва предложения за изменение. Държавите-членки предоставят на Комисията цялата информация, необходима за изготвянето на доклада.

Член 26

Настоящият регламент не засяга:

прилагането на член 296 от Договора за създаване на Европейската общност,

прилагането на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

Член 27

Регламент (ЕО) № 1334/2000 се отменя, считано от 27 август 2009 г.

Въпреки това по отношение на заявленията за разрешения за износ, подадени преди 27 август 2009 г., продължават да се прилагат съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 1334/2000.

Позоваванията към отменения регламент се считат за позовавания към настоящия регламент и се четат съгласно таблицата за съответствията в приложение VI.

Член 28

Настоящият регламент влиза в сила 90 дни след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 май 2009 година.

За Съвета

Председател

M. KALOUSEK


(1)  ОВ L 159, 30.6.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 324, 27.12.1969 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.

(6)  ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(8)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък, посочен в член 3 на настоящия Регламент

СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА

Настоящият списък въвежда международно приетите мерки за контрол върху изделията и технологиите с двойна употреба, включително Васенаарската договореност, Режима за контрол върху ракетните технологии (MTCR), Групата на ядрените доставчици (NSG), Австралийската група и Конвенцията за забрана на химическите оръжия (CWC).

СЪДЪРЖАНИЕ

Бележки

Дефиниции

Акроними и съкращения

Категория 0

Ядрени материали, съоръжения и оборудване

Категория 1

Специални материали и свързано с тях оборудване

Категория 2

Обработка на материали

Категория 3

Електроника

Категория 4

Компютри

Категория 5

Телекомуникации и „информационна сигурност“

Категория 6

Сензори и лазери

Категория 7

Навигационно и авиационно оборудване

Категория 8

Морски системи

Категория 9

Космически апарати и силови установки (двигателни системи)

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.

За контрол на стоки, които са създадени или модифицирани за военна употреба, виж съответния(те) списък(ци) относно контрола върху военните стоки, поддържани от отделни държави-членки. Позоваванията в настоящото приложение, които гласят: „ВИЖ СЪЩО МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ“, препращат към същия списък.

2.

Целта на мерките за контрол, съдържащи се в настоящия списък, не следва да се обезсилва чрез износа на стоки, които не са предмет на контрол (включително инсталации), съдържащи един или повече контролирани компоненти, когато контролираният компонент или компоненти са основният елемент на стоките и реално могат да бъдат отделени или употребени за други цели.

При преценката дали контролираният компонент или компоненти следва да се разглеждат като основен елемент е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от контролирания компонент или компоненти основен елемент на стоките, които се придобиват.

3.

Стоките, посочени в настоящото приложение, включват както нови, така и употребявани стоки.

БЕЛЕЖКА ЗА ЯДРЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (БЯТ)

(Следва да се чете в съчетание с раздел E на категория 0.)

„Технологиите“, пряко свързани със стоките, контролирани по категория 0, се контролират в съответствие с разпоредбите за категория 0.

„Технологиите“ за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на контролирани стоки остават под контрол, дори когато са приложими към стоки, които не са предмет на контрол.

Одобряването на стоките за износ одобрява също износа до същия краен потребител на минимално необходимите „технологии“, изискващи се за монтаж, експлоатация, поддръжка и ремонт на стоките.

Мерките за контрол върху трансфера на „технологии“ не се прилагат по отношение на информация, която е „обществено достояние“, или за „фундаментални научни изследвания“.

ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА ТЕХНОЛОГИИТЕ (ОБТ)

(Следва да се чете в съчетание с раздел E на категории 1 до 9.)

Износът на „технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на стоките, контролирани по категории от 1 до 9, се контролира в съответствие с разпоредбите на категории от 1 до 9.

„Технологията“, „необходима“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на контролираните стоки, остава под контрол дори когато е приложима за стоки, които не са предмет на контрол.

Мерките за контрол не се прилагат по отношение на тези „технологии“, които са минимално необходими за монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, които не са предмет на контрол или чийто износ е бил разрешен.

Това не освобождава такива „технологии“, описани в 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. и 8E002.b.

Мерките за контрол върху трансфера на „технологии“ не се прилагат по отношение на информацията, която се явява „обществено достояние“, „фундаментални научни изследвания“, или по отношение на минимално необходимата информация за приложенията на патенти.

ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА СОФТУЕРА (ОБС)

(Настоящата бележка има предимство пред мерките за контрол в раздел D на категории 0 до 9.)

Категории от 0 до 9 от настоящия списък не контролират „софтуер“, който е или

b.

свободно достъпен за обществеността, като е:

1.

В продажба от наличности в обектите за търговия на дребно, без ограничение, чрез:

a.

Свободна продажба;

b.

Търговия с доставка по пощата;

c.

Електронна търговия; или

d.

Сделки с поръчка по телефона; и

2.

Проектирани са за инсталиране от потребителя без по-нататъшна съществена поддръжка от страна на доставчика; или

Буква a. от Общата бележка за софтуера не освобождава от контрол софтуер, описан в категория 5, част 2 („Информационна сигурност“).

b.

„обществено достояние“.

ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Дефинициите на термини между единични кавички се дават в техническата бележка към съответния параграф.

Дефинициите на термините между двойни кавички са, както следва:

Указанията за категория се дават в скоби след дефиницията на понятието.

 

„Точност“ (кат. 2, 6), обикновено измервана с големина на неточност, означава максималното отклонение, положително или отрицателно, на дадена стойност от приет стандарт или абсолютна стойност.

 

„Активни системи за контрол на полет“ (кат. 7) са системи, чиито функции са да предотвратяват нежелателни движения на „летателни апарати“ и „ракети“ или натоварвания върху конструкцията чрез автономно обработване на постъпващи сигнали от множество сензори, в резултат на което се издават необходимите предварителни команди, за да се получи автоматично управление.

 

„Активен пиксел“ (кат. 6, 8) е най-малкият (единичен) разрешаващ елемент от твърдотелна решетка, който има функция на фотоелектрично предаване, когато бъде изложен на светлинно (електромагнитно) облъчване.

 

„Приспособени за използване по време на война“ (кат. 1) означава всяка модификация или подбор (като промяна в чистотата, срока на годност, вирулентността, характеристиките на разпръскване или устойчивостта на ултравиолетово облъчване), които имат за цел да повишат ефективността при нанасяне на поражения върху хора или животни, повреждане на оборудване, нанасяне щети на посеви или на околната среда.

 

„Нормализирана пикова производителност“ (кат. 4) означава нормализираната пикова скорост, с която „цифрови компютри“ изпълняват 64-битови или по-големи събирания и умножения с плаваща запетая, и се изразява в претеглени ТеrаFLOPS (ПТ), в единици от нормализирани операции с плаваща запетая за секунда.

Вж. категория 4, Техническа бележка.

 

„Летателен апарат“ (кат. 1, 7, 9) означава въздухоплавателно средство с постоянна и/или променлива геометрия на крилете, с ротационни криле (вертолети), с насочващи се ротори или с насочващи се криле (с променлива геометрия на крилете).

Вж. също „граждански летателни апарати“.

 

„Всички налични компенсации“ (кат. 2) означава, след вземане предвид на всички осъществими мерки, които е могъл да предприеме производителят, да се сведат до минимум всички системни грешки при установяване положението на конкретния модел металообработваща машина.

 

„Определен от ITU(МСД)“ (кат. 3, 5) означава определянето на честотни ленти според разпоредбите на Радиорегулациите ITU за основни, разрешени и вторични употреби.

Не са включени допълнителни и алтернативни употреби.

 

„Произволен ъглов ход“ (кат. 7) означава ъгловата грешка, вградена с времето, дължащо се на белия шум в ъгловата скорост. (Стандарт IEEE 528—2001)

 

„Отклонение на ъгловото положение“ (кат. 2) означава максималното отклонение между ъгловата позиция и действителната, много точно измерена ъглова позиция, след като гнездото за заготовки на поставката се отклони от първоначалното си положение (вж. VDI/VDE 2617, проект: „Въртящи се поставки на машините за измерване на координати“).

 

„АРР/НПП“ (кат. 4) е еквивалентно на „нормализирана пикова производителност“.

 

„Асиметричен алгоритъм“ (кат. 5) означава алгоритъм за криптиране, използващ двойка различни, математически свързани ключове за криптиране и декриптиране.

„Асиметричните алгоритми“ широко се използват при управление на ключове.

 

„Автоматично съпровождане на целите“ (кат. 6) означава техника на обработка, която автоматично определя и дава като изходни данни екстраполирана стойност на най-вероятното местоположение на целта в реално време.

 

„Средна изходна мощност“ (кат. 6) означава общата „лазерна“ енергия на изход в джаули, разделена на „лазерната продължителност“ в секунди.

 

„Време на закъснение на разпространението на основния изход“ (кат. 3) означава стойността на закъснението на разпространението, което съответства на основния изход, използван при „монолитни интегрални схеми“. За „серия“„монолитни интегрални схеми“ това може да бъде определено или чрез времето на забавяне на разпространението за типичен изход от дадената „серия“, или като типично време на забавяне на разпространението за един изход от дадената „серия“.

Терминът „време на закъснение на разпространението на основния ключ“ не трябва да бъде смесван с времето за задържане на входно-изходния сигнал на сложна „монолитна интегрална схема“.

Една „серия“ се състои от всички интегрални схеми, за които се прилага всичко изброено по-долу като тяхна производствена методология и спецификации, с изключение на конкретните им функции:

a.

Обща архитектура на хардуера и софтуера;

b.

Обща технология на проектите и процесите;

c.

Общи основни характеристики.

 

„Фундаментални научни изследвания“ (GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава експериментална или теоретична работа, предприета най-вече с цел придобиване на нови знания за основните принципи на явленията или наблюдаваните факти и която не е насочена към специфична практическа задача или цел.

 

„Отклонение“ (акселерометър) (кат. 7) означава средните за определен период показатели на акселерометъра, измерени при специфични оперативни условия, които нямат корелация с началното ускорение или ротацията. „Отклонението“ се измерва в g или метър за секунда на квадрат (g или m/s2). (Стандарт IEEE 528—2001) (Микро g е равен на 1 × 10 –6 g).

 

„Отклонение“ (жироскоп) (7) означава средните за определен период показатели на жироскопа, измерени при специфични оперативни условия, които нямат корелация с ротацията на входа или ускорението. В типичния случай „отклонението“ се измерва в градуси на час (deg/hr). (Стандарт IEEE 528—2001).

 

„Ексцентрично позициониране (Кеминг)“ (кат. 2) означава осово изместване по окръжност с едно завъртане на главния шпиндел, измерено в равнина, перпендикулярна на лицевата плоча на шпиндела (Справка: ISO 230/1 1986, параграф 5,63).

 

„Предварително формовани въглеродни влакна“ (кат. 1) означава организирана подредба на въглеродни влакна със или без покритие, предназначени да образуват рамковата конструкция на дадена част, преди да се въведе „матрица“ за получаване на „композитен материал“.

 

„CE/ИЕ“ (кат. 4) е еквивалентно на „изчислителен елемент“.

 

„CEP/ВКГ“ („вероятна кръгова грешка“) (кат. 7) е мярка за точност; равнява се на дължината на радиуса на окръжност, центърът на която е разположен в поставена на определена дистанция мишена, в която влизат 50 % от попаденията.

 

„Химичен лазер“ (кат. 6) означава „лазер“, при който възбуждането се получава от енергия, продукт на химическа реакция.

 

„Химическа смес“ (кат. 1) означава твърд, течен или газообразен продукт, съставен от два или повече компонента, които не реагират заедно при условията, при които се съхранява сместа.

 

„Системи за аеродинамично стабилизиране чрез управляема циркулация на въздушен поток против създаването на въртящ момент или чрез управляема циркулация на въздушен поток за контрол на посоката“ (кат. 7) са системи, които използват въздушни струи върху аеродинамични повърхности за увеличаване или управление на силите, пораждани от повърхностите.

 

„Граждански летателни апарати“ (кат. 1, 7, 9) означава онези „летателни апарати“, описани по предназначение в публикуваните списъци за удостоверяване на летателните качества от органите по гражданската авиация, които летят по търговски граждански вътрешни и външни трасета или за законна гражданска, частна или служебна употреба.

Вж. също „летателни апарати“.

 

„Съединени“ (кат. 1) означава съединяване нишка по нишка на термопластични влакна и укрепващи влакна, за да се получи влакнеста укрепваща „матрична“ смес в една обща влакнеста форма.

 

„Стриване“ (кат. 1) означава процес, с който даден материал са разбива на частици чрез раздробяване или разпрашаване.

 

„Сигнализация в общ канал“ (кат. 5) е метод на сигнализация, при който единичен канал на мрежата предава посредством кодирани съобщения сигнална информация относно множеството от веригите или заявките за достъп и друга информация, необходима за управление на мрежата.

 

„Контролeр на комуникационен канал“ (кат. 4) означава физически интерфейс, който управлява потока от синхронна или асинхронна цифрова информация. Това е модул, който може да бъде вграден в компютъра или телекомуникационното оборудване за осигуряване на достъп до комуникационната среда.

 

„Компенсационни системи“ (кат. 6) се състоят от първичен скаларен датчик, един или повече референтни датчици (напр. векторни магнетометри), заедно със софтуер, който позволява намаляване на ротационния шум на твърдото тяло на платформата.

„Композитен материал“ (кат 1, 2, 6, 8, 9) означава „матрица“ и допълнителна фаза или допълнителни фази, състоящи се от частици, ресни, влакна или каквито и да било съчетания от тях, вложени за специфично предназначение или предназначения.

 

„Въртяща се работна маса“ (кат. 2) означава маса, която позволява заготовката да се завърта и накланя около две неуспоредни оси, които могат едновременно да се координират за осъществяване на „контурно управление“.

 

„Изчислителен елемент“ („CE/ИЕ“) (кат. 4) означава най-малката изчислителна единица, която дава аритметичен или логически резултат.

 

„III/V съединения“ (3, 6) означава поликристални или бинарни, или сложни монокристални продукти, състоящи се от елементи от групи IIIА и VА от периодичната таблица на Менделеев (напр. галиев арсенид, галиево-алуминиев арсенид, индиев фосфид).

 

„Контурно управление“ (кат. 2) означава две или повече „цифрово управлявани“ движения, изпълнявани в съответствие с указания, които определят следващото изисквано положение и изискваните темпове на придвижване до това положение. Тези темпове на придвижване се променят един спрямо друг, така че да се създаде желаният контур (вж. ISO/DIS 2806—1980).

 

„Критична температура“ (кат. 1, 3, 6) (понякога наричана температура на преходно състояние) на даден „свръхпроводящ“ материал означава температурата, при която материалът губи всякакво съпротивление при протичане на постоянен ток.

 

„Криптография“ (кат. 5) означава дисциплината, която включва принципи, средства и методи за преобразуването на данни с цел да се скрие информационното им съдържание, да се предотврати нерегламентираното им модифициране или да не се допусне неоторизираното им използване. „Криптографията“ се ограничава до преобразуването на информация с използване на един или повече секретни параметри (напр. крипто променливи) или свързаното с това управление на ключовете.

„Секретен параметър“: константа или ключ, който се пази в тайна от други лица или съвместно се използва само от лица в определена група.

 

„Лазер в режим непрекъснато излъчване“ (кат. 6) означава „лазер“, който произвежда номинално постоянна енергия на изход за повече от 0,25 секунди.

 

„Навигация чрез бази данни“ („DBRN/НБД“) (кат. 7) системи означава системи, които използват различни източници с предварително измерени данни по географски карти, интегрирани да осигурят точна навигационна информация при динамични условия. Източниците на данни включват батиметрични карти, звездни карти, гравитационни карти, магнетични карти или триизмерни цифрови карти на местностите.

 

„Деформируеми огледала“ (кат. 6) (известни също и като адаптивни оптични огледала) означава огледала, които имат:

a.

Една единствена оптична отразяваща повърхност, която се деформира динамично под въздействие на отделни усуквания или сили с цел компенсиране на изкривявания в оптичната форма на вълната, падаща върху огледалото;

b.

Множество от отразяващи оптични елементи, които могат поотделно и динамично да се преместват под въздействие на въртящи моменти или сили с цел компенсиране на изкривявания в оптичната форма на вълната, падаща върху огледалото.

 

„Обеднен уран“ (кат. 0) означава уран, в който количеството изотоп уран 235 е по-малко от това, което се среща в природата.

 

„Разработване“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) се отнася до всички фази, предхождащи серийното производство, като проектиране, проектни проучвания, проектни анализи, проектни концепции, сглобяване и изпробване на прототипи, пилотни производствени схеми, данни по проекта, процеса на преобразуване на данните по проекта в продукт, проектиране на конфигурацията (конструкцията), проектиране на технологията, планове.

 

„Дифузионно свързване“ (кат. 1, 2, 9) означава твърдо молекулярно свързване поне на два различни метала в единно цяло с обща якост, равна на тази на най-слабия материал.

 

„Цифров компютър“ (кат. 4, 5) означава оборудване, което може под формата на една или повече дискретни променливи да изпълни всичко от изброеното по-долу:

a.

Приемане на данни;

b.

Съхраняване на данни или команди във фиксирани или променливи (записваеми) запаметяващи устройства;

c.

Обработване на данни посредством запаметена последователност от команди, която може да бъде модифицирана;

d.

Осигуряване на изходни данни.

Модифицирането в запаметената последователност от команди включва замяна на фиксираните запаметяващи устройства, но не физическа промяна на кабелите или на вътрешните връзки.

 

„Скорост на предаване на цифрова информация“ (кат. 5) означава общата скорост (в битове) на предаване на информацията, предавана директно в произволен вид среда.

Вж. също „обща скорост на предаване на цифрова информация“.

 

„Директно хидравлично пресоване“ (кат. 2) означава процес на деформация, при който се използва гъвкав балон, пълен с течност, в пряко съприкосновение със заготовката.

 

„Скорост на отклонение“ (жироскоп) (кат. 7) означава компонент от изходната система на жироскоп, който е функционално независим от ротацията на входа. Изразява се в ъглова скорост. (Стандарт IEEE 528—2001).

 

„Динамично адаптивно маршрутизиране“ (кат. 5) означава автоматично пренасочване на трафика на основата на анализ на моментните реални условия на мрежата.

Това не включва случаите, когато решенията за маршрутизиране се вземат на основата на предварително дефинирана информация.

 

„Динамични анализатори на сигналите“ (кат. 3) означава „анализатори на сигналите“, които използват техники на извадки и преобразуване на цифри, за да се формира изображение в спектъра на Фурие на дадената форма на сигнала, включително информация за амплитудата и фазата.

Вж. също „анализатори на сигналите“.

 

„Ефективен грам“ (кат. 0, 1) „специален ядрен материал“ означава:

a.

за плутониеви изотопи и уран 233, теглото на изотопа в грамове;

b.

за уран, обогатен до 1 процент и повече с изотопа уран 235, теглото на елемента в грамове, умножено по квадрата на неговото обогатяване, изразено като тегловна десетична дроб;

c.

за уран, обогатен до 1 процент с изотопа уран 235, теглото на елемента в грамове, умножено по 0,0001;

 

„Електронен модул“ (кат. 2, 3, 4, 5) означава няколко електронни компонента (напр. „елементи на схема“, „дискретни компоненти“, интегрални схеми и др.), свързани заедно за изпълнение на специфична(и) функция(и), заменяеми като цяло и обикновено поддаващи се на разглобяване.

„Елемент на схема“: единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

„Дискретен компонент“: отделно обособен „елемент на схема“ със свои собствени външни връзки.

 

„Електронно управляема фазирана антенна решетка“ (кат. 5, 6) означава антена, която образува лъч чрез комутиране на фазите на управляващите сигнали на отделните елементи на решетката, т.е. посоката на лъча се формира от комплексните коефициенти на възбуждане на излъчващите елементи и посоката на този лъч може да бъде променяна както по азимут, така и по ъгъл на място, или и по двете, чрез използване на електрически сигнал както в режим на предаване, така и в режим приемане.

 

„Манипулатори“ (кат. 2) означа устройства за захващане, активни обработващи възли, и всички други обработващи устройства, които са прикрепени върху базовата пластина на края на манипулаторната ръка „робот“.

„Активен обработващ възел“ означава устройство за прилагане на движеща сила, енергиен процес или сензориране (възприемане) на обработвания детайл.

 

„Еквивалентна плътност“ (кат. 6) означава количеството единични оптични елементи върху единица площ от оптичната повърхност.

 

„Експертни системи“ (кат. 7) означава системи, даващи резултати чрез прилагане на правила по отношение на данни, които се съхраняват независимо от „програмата“ и са в състояние да изпълняват което и да било от следните:

a.

автоматично модифициране на „първичния код“, въведен от потребителя;

b.

осигуряване на знания в квазиестествен език, свързани с даден клас проблеми;

c.

придобиване на знания, необходими за тяхното развитие (символно обучение).

 

„Експлозиви“ (кат. 1) означава твърди, течни или газообразни вещества или смеси от вещества, които трябва да детонират при приложението им като иницииращи заряди, преходни заряди или основни заряди в бойни глави, при разрушаващо действие или други приложения.

 

„FADEC/ПЦУД“ е еквивалентно на „пълно цифрово управление на двигателя“.

 

„Устойчивост на откази“ (кат. 4) е способността на компютърна система след какъвто и да било отказ на нейните „хардуерни“ или „софтуерни“ компоненти да продължи да работи без намеса на човек, при дадено ниво на услуги, което означава: продължаване на операцията, цялостност на данните и възстановяване на услугите в рамките на зададено време.

 

„Влакнести или нишковидни материали“ (кат. 0, 1, 2, 8) включват:

a.

Непрекъснати „моновлакна“;

b.

Непрекъснати „нишки“ и „снопове влакна“;

c.

„Ленти“, тъкани, произволни мрежи и оплетки;

d.

Накъсани влакна, щапелни влакна и кохерентни влакнести покрития;

e.

Уискъри (нишкообразни кристали с висока якост), монокристални или поликристални, от всякакви дължини;

f.

Ароматична полиамидна пулпа.

 

„Тънкослойна интегрална схема“ (кат. 3) означава подредба на „елементи на схема“ и металните им вътрешни връзки, образувани след нанасяне на тънък или дебел слой (филм) върху изолиращa „основа“.

„Елемент на схема“ е единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и др.

 

„Фиксиран“ (кат. 5) означава, че алгоритъмът за кодиране или компресиране не може да приема задавани отвън параметри (напр. криптопроменливи или ключ) и не може да бъде модифициран от потребителя.

 

„Система от оптични сензори за управление на полет“ (кат. 7) е мрежа от разпределени оптични сензори, използващи „лазерни“ лъчи, за осигуряване на данни за управление на полета в реално време, които се обработват на борда на летателния апарат.

 

„Оптимизация на траекторията на полета“ (кат. 7) е процедура, която свежда до минимум отклоненията от четириизмерна (място и време) желана траектория, основаваща се на подобряване на действието или ефективността при бойна задача.

 

„Фокална плоска решетка“ (кат. 6) означава линеен или равнинен двумерен равнинен слой, или комбинация от равнинни слоеве от отделни детекторни елементи, със или без електронни показания, който работи във фокалната равнина.

Не се предвижда това да включва група от единични детекторни елементи или някакви дву-, три- или четириелементови детектори, в случай че забавянето във времето и интеграцията не се получават в самия елемент.

 

„Относителна широчина на честотната лента“ (кат. 3) означава „моментната широчина на честотната лента“, разделена на централната честота, изчислена в проценти.

 

„Скачаща честота“ (кат. 5) означава форма на „разширяване на спектъра“, при която честотата на предаване на единичен комуникационен канал се променя със случайна или псевдослучайна последователност на дискретни стъпки.

 

„Време за превключване на честотата“ (кат. 3, 5) означава максималното време (т.е. забавянето), необходимо на сигнала, когато се комутира от една избрана изходна честота към друга избрана изходна честота, за да достигне:

a.

Честота в рамките на 100 Hz от граничната честота;

b.

Изходно ниво в рамките на 1 dB от нивото на сигнала на граничната честота.

 

„Честотен синтезатор“ (кат. 3) означава всякакъв вид източник на честоти или генератор на сигнали, независимо от реално използваната техника, който осигурява многообразие на едновременни или алтернативни честоти на излъчване, от един или повече изходи, управлявано чрез, получено от или ограничено от по-малък брой стандартни (или основни) честоти.

 

„Пълно цифрово управление на двигателя“ („FADEC/ПЦУД“) (кат. 7, 9) означава електронна система за управление на газови турбини или двигатели с комбиниран цикъл, използвайки цифров компютър за контрол на променливите, изискващи се за регулиране на тягата на двигателя или на мощността на задвижващия вал през целия обхват на експлоатация на двигателя, от започването на измерването на гориво до прекъсването на подаването му.

 

„Топими“ (кат. 1) означава способни да образуват напречна връзка или да бъдат допълнително полимеризирани (термообработени) посредством топлина, облъчване, катализатори и др. или които могат да бъдат разтопени без пиролиза (овъгляване).

 

„Газова пулверизация“ (кат. 1) означава процес за разпръскване на разтопен поток от метална сплав на капчици с диаметър 500 микрона или по-малки посредством газов поток под високо налягане.

 

„Географски разпределени“ (кат. 6) е когато всяко местоположение е отдалечено от което и да било друго на повече от 1 500 метра във всяка посока. Мобилните сензори винаги се смятат за „географски разпределени“.

 

„Система за насочване“ (кат. 7) означава системи, които интегрират процеса на измерване и изчисляване на положението на подвижното средство и скоростта му (т.е. навигация) с тази на изчисляване и изпращане на команди към системите за управление на полета на подвижното средство с цел корекция на траекторията.

 

„Горещо изостатично уплътняване“ (кат. 2) e процесът на повишаване на налягането върху отливка при температури над 375 К (102°С) в затворена камера чрез различни средства (газ, течност, твърди частици и т.н.) за създаване на еднаква сила във всички посоки с цел намаляване или отстраняване на евентуални вътрешни кухини в отливката.

 

„Хибриден компютър“ (кат. 4) означава оборудване, което може да извърши всички изброени по-долу дейности:

a.

Приемане на данни;

b.

Обработка на данни, както в аналогов, така и в цифров вид;

c.

Осигуряване на изходни данни.

 

„Хибридна интегрална схема“ (кат. 3) означава всякаква комбинация от интегрална(и) схема(и) или интегрална схема с „елементи на схема“, или „дискретни компоненти“, свързани заедно за изпълнение на специфична(и) функция(и) и имаща всички изброени по-долу характеристики:

a.

Да съдържа поне едно некапсулирано устройство;

b.

Свързани заедно с използване на типични производствени методи за интегрални схеми;

c.

Да е заменяема като цяло;

d.

Обикновено да не може да бъде разглобявана.

„Елемент на схема“: единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

„Дискретен компонент“: отделно обособен „елемент на схема“ със свои собствени външни връзки.

 

„Възстановяване на изображения“ (кат. 4) означава обработване на получени отвън изображения (носители на информация) чрез алгоритми, като например компресиране във време, филтриране, извличане, подбор, корелация, конволюция или преобразуване на области (например бързо преобразуване на Фурие или преобразуване на Уолш). Това не включва алгоритми, които използват единствено линейно или ротационно преобразуване на единично изображение, като транслация, извличане на отделна част, регистриране или фалшиво оцветяване.

 

„Имунотоксин“ (кат. 1) е комбинирано съединение на моноклонално антитяло, специфично за една клетка, и „токсин“ или „подединица на токсин“, който избирателно засяга болни клетки.

 

„В гражданската област“ (GTN NTN GSN/ОБТ БЯТ ОБС) съгласно контекста означава „технология“ или „софтуер“, които се предоставят без ограничения при по-нататъшното им разпространение (ограниченията, произтичащи от авторски права, не изключват понятията „технология“ или „софтуер“ от определението „в гражданската област“).

 

„Информационна сигурност“ (кат. 4, 5) са всички средства и функции, осигуряващи достъпността, конфиденциалността или целостта на информацията или комуникациите, с изключение на средствата и функциите, предназначени за защита от отказ. Това включва „криптография“, „криптоанализ“, защита срещу вредни излъчвания и компютърна сигурност.

„Криптоанализ“: анализ на криптографската система или нейните входове и изходи с цел извличане на поверителни променливи или чувствителни данни, включително чист текст.

 

„Моментна широчина на честотна лента“ (кат. 3, 5, 7) означава широчината на честотната лента, над която изходната мощност остава постоянна в рамките на 3 dB без корекция на другите работни параметри.

 

„Инструментален обхват“ (кат. 6) означава определения еднозначно обхват на скалата на индикатора на радара.

 

„Изолация“ (кат. 9) се използва по отношение на компонентите на ракетния двигател, т.е. кожуха, соплата/дюзите, входните отвори, преградите на кожуха, и включва вулканизиран или полувулканизиран смесен плосък гумен материал, съдържащ изолиращи или огнеупорни материали. Той може също да бъде оформен като снемащи напрежението резервоари или клапи.

 

„Взаимосвързани радиолокационни сензори“ (кат. 6) означава, че два или повече радиолокационни сензора са взаимосвързани, когато обменят взаимно данни в реално време.

 

„Вътрешна облицовка“ (кат. 9) е подходяща за свързваща вътрешна повърхност между твърдото гориво и кожуха или изолиращата облицовка. Обикновено това е течна дисперсия от огнеупорни или изолиращи материали на полимерна основа, напр. напълнен с въглерод прекратен хидроксил полибутадиен (HTPB/ПХПБ) или друг полимер с добавени вулканизиращи елементи, разпрашени или разтрошени по вътрешността на кожуха.

 

„Вътрешен магнитен градиометър“ (кат. 6) е единичен чувствителен елемент за определяне на градиента на магнитното поле и свързаната с него електроника, изходните данни на който са мярка за градиента на магнитното поле.

Вж. също „магнитен градиометър“.

 

„Изолирани живи култури“ (кат. 1) включва живи култури в латентна форма и като изсушени препарати.

 

„Изостатични преси“ (кат. 2) означава оборудване, което създава налягане в затворено пространство чрез различни среди (газ, течности, твърди частици и др.) за създаване на равномерно налягане във всички посоки на затвореното пространство върху заготовката или материала.

 

„Лазер“ (кат. 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) е съвкупност от компоненти, която генерира както пространствено, така и времево кохерентна светлина, усилваща се чрез стимулирано излъчване на лъчиста енергия.

Вж. също:

 

„Химически лазер“;

 

„Лазер с модулиран Q фактор“;

 

„Свръхмощен лазер“;

 

„Лазер с предаване на енергията на възбуждане“.

 

„Лазерна продължителност“ (кат. 6) означава времето, за което „лазерът“ излъчва „лазерно“ лъчение, което за „импулсните лазери“ отговаря на времето, за което се излъчва единичен импулс или поредица от последователни импулси.

 

„Летателни апарати, по-леки от въздуха“ (кат. 9), означава балони или въздушни кораби, които използват за издигането си горещ въздух или газове, по-леки от въздуха, като хелий или водород.

 

„Линейност“ (кат. 2) (обикновено измервана чрез нелинейност) означава максималното отклонение на реалната характеристика (средната от най-високите и най-ниските стойности), положителни или отрицателни, по отношение на права линия, която е разположена така, че да изравнява и свежда до минимум отклоненията.

 

„Локална мрежа“ (кат. 4, 5) е система за обмен на данни, която има всички изброени по-долу характеристики:

a.

Позволява на произволен брой „устройства за данни“ да се свързват пряко едно с друго;

b.

Ограничава се с умерен по размери географски обхват (напр. офисна сграда, завод, университетско градче, склад).

„Устройство за данни“ означава оборудване, способно да предава или приема поредици от цифрова информация.

 

„Магнитни градиометри“ (кат. 6) са инструменти, проектирани да откриват пространственото отклонение на магнитни полета с външни за инструмента източници. Те се състоят от множество „магнитометри“ и свързаната с тях електроника, изходните данни на която са мярка за градиента на магнитното поле.

Вж. също „вътрешен магнитен градиометър“.

 

„Магнитометри“ (кат. 6) са инструменти, проектирани да откриват магнитни полета с външни за инструмента източници. Те се състоят от единичен чувствителен елемент за откриване на магнитно поле и свързаната с него електроника, изходните данни на която са мярка за магнитното поле.

 

„Основна памет“ (кат. 4) означава паметта, съдържаща данни или команди за бърз достъп от централния процесор. Състои се от вътрешна (оперативна) памет на „цифровия компютър“ и всякакви негови йерархически разширения от типа на кеш памет или разширена памет с непоследователен достъп.

 

„Материали, устойчиви на корозия от UF6“ (кат. 0) могат да бъдат мед, неръждаема стомана, алуминий, алуминиев оксид, алуминиеви сплави, никел или сплави, съдържащи 60 или повече тегловни проценти никел и устойчиви на UF6, обработени с флуор въглеводородни полимери, в зависимост от процеса на отделяне.

 

„Матрица“ (кат. 1, 2, 8, 9) означава практически непрекъсната фаза, която запълва пространството между частиците, ресните или влакната.

 

„Грешка при измерването“ (кат. 2) е характерният параметър, който определя в какъв диапазон около изходната стойност се намира истинската стойност на измерваната променлива с равнище на сигурност от 95 %. Той включва некоригираните системни отклонения, некоригираните увличания и случайните отклонения (виж ISO 10360—2 или VDI/VDE 2617).

 

„Механично сплавяване“ (кат. 1) означава процес на сплавяване, получаващ се от свързването, раздробяването и повторното свързване на елементарни и основни сплави на прах чрез механично въздействие. В сплавта могат да се въвеждат неметални частици чрез прибавяне на съответните прахове.

 

„Извличане от стопилка“ (кат. 1) означава процес за бързо кристализиране и изваждане на лентообразен продукт чрез вкарване на сегмент с малка дължина от въртящ се изстуден блок във вана с разтопена метална сплаc.

„Бързо кристализиране“: втвърдяване на разтопен материал при скорост на охлаждане, по-голяма от 1 000 K/s.

 

„Дълбоко изтегляне на стопилка“ (кат. 1) означава процес на бързо кристализиране на струя от разтопен метал, падаща върху въртящ се изстуден блок, при което се образува люспест лентообразен или прътообразен продукт.

„Бързо кристализиране“: втвърдяване на разтопен материал при скорост на охлаждане, по-голяма от 1 000 K/s.

 

„Микрокомпютърна микросхема“ (кат. 3) означава „монолитна интегрална схема“ или „многочипова интегрална схема“, съдържаща аритметично логическо устройство (ALU/АЛУ), способно да изпълнява общи команди от вътрешна памет върху данни, съхранявани във вътрешната памет.

Вътрешната памет може да бъде разширена с външна памет.

 

„Микропроцесорна микросхема“ (кат. 3) означава „монолитна интегрална схема“ или „многочипова интегрална схема“, съдържаща аритметично логическо устройство (ALU/АЛУ), способно да изпълнява поредица универсални команди от външна памет.

„Микропроцесорната микросхема“ обикновено не съдържа интегрална памет, достъпна за потребителя, макар да може да се използва памет, налична върху чипа, за извършване на логическата му функция.

Това включва комплекти чипове, проектирани да работят съвместно, за да се осигури функцията на „микропроцесорна микросхема“.

 

„Микроорганизми“ (кат. 1, 2) означава бактерии, вируси, микоплазми, рикетсии, хламидии или гъбички, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, или във формата на „изолирани живи култури“, или като материал, включващ жив материал, който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури.

 

„Ракети“ (кат. 1, 3, 6, 7, 9) означава комплект ракетни системи и системи от безпилотни летателни апарати, способни да пренасят най-малко 500 kg полезен товар в обсег от най-малко 300 km.

 

„Моновлакно“ (кат. 1) (или влакно) е най-тънката нишка, обикновено с диаметър няколко микрона.

 

„Монолитна интегрална схема“ (кат. 3) означава съчетание на пасивни или активни „елементи на схемата“ или и на двата вида, което:

a.

се получава посредством процес на дифузия, процес на имплантация или процес на отлагане във или върху единична част полупроводящ материал, така нареченият „чип“;

b.

Може да се разглежда като неделимо цяло;

c.

Изпълнява функция(и) на схема.

„Елемент на схема“ е единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и др.

 

„Сензор за моноспектрално формиране за изображение“ (кат. 6) означава сензори, способни да възприемат изображения от една дискретна спектрална лента.

 

„Многочипова интегрална схема“ (кат. 3) означава две или повече „монолитни интегрални схеми“, свързани към обща „основа“.

 

„Сензор за многоспектрално формиране на изображение“ (кат. 6) е сензор, който дава възможност за едновременно или последователно получаване на данни с изображения от две или повече честотни ленти с дискретен спектър. Сензори, които имат повече от двадесет полоси с дискретен спектър, понякога се квалифицират като сензори за хиперспектрално изобразяване.

 

„Природен уран“ (кат. 0) означава уран, съдържащ съчетанията от изотопите, които се срещат в природата.

 

„Контролер за достъп до мрежа“ (кат. 4) означава физически интерфейс към разпределена комутираща мрежа. Той използва обща среда, която функционира при една и съща „скорост на цифровото предаване“, използвайки разрешение (напр. маркери или откриване на носещата честота) за предаване. Независимо от другите той избира пакетите или групите данни (напр. IEEE/ИИЕЕ 802), адресирани до него. Това е модул, който може да бъде вграден в компютъра или телекомуникационното оборудване за осигуряване на достъп до комуникационната среда.

 

„Невронен компютър“ (кат. 4) означава изчислително устройство, проектирано или модифицирано да подражава на поведението на неврон или на група от неврони, т.е. изчислително устройство, което се отличава със способността на своя хардуер да модулира натоварванията и броя на вътрешните свързвания на множество изчислителни компоненти на базата на предишни данни.

 

„Ядрен реактор“ (кат.0) означава комплектен реактор, способен да функционира по начин, който позволява контролирана самоподдържаща се верижна ядрена реакция на делене. „Ядрен реактор“ включва всички предмети във или свързани непосредствено с реакторния резервоар, оборудването, което управлява равнището на мощността в активната зона, и компонентите, които обикновено съдържат, влизат в пряк контакт със или управляват първичната охлаждаща среда на активната зона на реактора.

 

„Цифрово управление“ (кат. 2) означава автоматично управление на процес, извършвано от устройство, използващо цифрови данни, които обикновено се въвеждат, когато операцията е в процес на изпълнение (виж стандарт ISO 2382).

 

„Обектен код“ (кат. 9) означава изпълнима от оборудването форма на подходяща реализация на един или повече процеси („първичен код“ (първичен език)), преобразуван от програмната система.

 

„Оптично усилване“ (кат. 5) в оптичните комуникации означава техника на усилване, която въвежда усилване на оптичните сигнали, генерирани от отделен оптичен източник, без превръщане в електрически сигнали, т.е. използвайки полупроводникови оптични усилватели, луминесцентни усилватели с оптични влакна.

 

„Оптичен компютър“ (кат. 4) означава компютър, проектиран или модифициран да използва светлина за представяне на данните и чиито изчислителни логически елементи са основани на пряко свързани оптични устройства.

 

„Оптична интегрална схема“ (кат. 3) означава „монолитна интегрална схема“ или „хибридна интегрална схема“, съдържаща една или повече части, проектирани да работят като фоточувствителен елемент или фотоемитер или да изпълняват оптична(и) или електрооптична(и) функция(и).

 

„Оптична комутация“ (кат. 5) е маршрутизиране или комутиране на сигнали в оптична форма, без да бъдат преобразувани в електрически сигнали.

 

„Обща плътност на тока“ (кат. 3) означава общия брой на ампернавивките в бобината (т.е. сумата от броя на навивките, умножена по максималния ток, който протича през всяка навивка), разделен на общото напречно сечение на бобината (включващо свръхпроводимите нишки, металната матрица, в която са монтирани свръхпроводимите нишки, капсуловащия материал, всички охладителни канали и т.н.).

 

„Държава-участничка“ (кат. 7, 9) е държава, участваща във Васенаарската договореност (Вж. www.wassenaar.org)

 

„Върхова мощност“ (кат. 6) означава най-високото ниво на мощност, получено при „лазерната продължителност“.

 

„Лична локална мрежа“ (кат. 5) означава система за обмен на данни, която има всички изброени по-долу характеристики:

a.

позволява на произволен брой независими или свързани помежду си устройства за данни да се свързват пряко едно с друго;

b.

се ограничава до комуникацията между устройства в непосредствена близост до отделно лице или контролер на устройства (напр. стая, офис или автомобил).

Техническа бележка:

„Устройство за данни“ означава оборудване, способно да предава или приема поредици от цифрова информация.

 

„Лична смарткарта“ (кат. 5) означава смарткарта или електронно читаем личен документ (напр. електронен паспорт), съдържаща микросхема, която е програмирана за определено приложение и не може да бъде препрограмирана от потребителя за друго приложение.

 

„Управление на мощността“ (кат. 7) означава промяната на излъчваната мощност на сигнала на висотомера, така че приеманата мощност на мястото на „летателния апарат“ да бъде винаги на минимума, необходим за определяне на височината.

 

„Датчици за налягане“ (кат. 2) са устройства, които превръщат измерените данни за налягането в електрически сигнал.

 

„Предварително сепарирани“ (кат. 0, 1) означава прилагане на какъвто и да е процес, предназначен да увеличи концентрацията на контролирания изотоп.

 

„Първичен контрол на полета“ (кат. 7) означава контрол на стабилността или маневреността на „летален апарат“ и използване на генератори на сила/момент, т.е. повърхности за аеродинамичен контрол или вектор на насочване на двигателната тяга.

 

„Основен елемент“ (кат. 4), както се използва в категория 4, е „основен елемент“, когато стойността на замяната му е повече от 35 % от общата стойност на системата, на която е елемент. Стойността на елемента е цената, платена за елемента от производителя на системата или от интегратора на системата. Общата стойност е нормалната международна продажна цена за несвързани части в момента на производство или експедиране.

 

„Производство“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава всички производствени фази, като: конструиране, производствено проектиране, производство, интегриране, сглобяване (монтаж), проверка, изпитване, осигуряване на качеството.

 

„Производствено оборудване“ (кат. 1, 7, 9) означава инструментална екипировка, шаблони, монтажни приспособления, дорници, леярски форми, матрици, фиксиращи устройства, механизми за центроване, оборудване за изпитване, други машини и компоненти за тях, ограничени до тези, които са специално проектирани или модифицирани за „разработка“ или за една или повече фази на „производството“.

 

„Производствени средства“ (кат. 7, 9) означава съоръжения и програмни продукти, специално разработени за тях и интегрирани в инсталации за „разработка“ или за една или повече фази на „производството“.

 

„Програма“ (кат 2, 6) означава поредица от команди за извършване на процес във (или удобна за превръщане във) форма, изпълнима от електронен компютър.

 

„Свиване на импулс“ (кат. 6) означава кодирането и обработката на радарен сигнален импулс от дълготраен в краткотраен, като се запазват предимствата на високата енергия на импулса.

 

„Продължителност на импулса“ (кат. 6) е продължителността на „лазерен“ импулс, измерена на ниво 0,5 от амплитудната стойност на сигнала (FWHI/ПШПИ).

 

„Импулсен лазер“ (кат. 6) означава „лазер“ с „времетраене на импулса“, по-малко или равно на 0,25 секунди.

 

„Квантова криптография“ (кат. 5) означава комплекс от техники за определянето на общ ключ за „криптиране“ чрез измерването на квантовите механични свойства на дадена физична система (включително тези физични свойства, които са в сферата на квантовата оптика, квантовата теория за полетата или квантовата електродинамика).

 

„Лазер с модулиран Q фактор“ (лазер с модулирано качество) (кат. 6) означава „лазер“, при който енергията се съхранява в инверсията на заселеност или в оптичния резонатор и впоследствие се излъчва във форма на импулс.

 

„Бърза смяна на честотата на радар“ (кат. 6) означава всеки метод, който променя в псевдослучайна последователност носещата честота на пулсиращ радарен предавател между импулси или между групи от импулси в степен, равна или по-голяма от широчината на лентата на импулса.

 

„Разширен спектър на РЛС“ (кат. 6) означава всеки метод на модулация за разпръскване на енергия, произтичаща от сигнал със сравнително тясна честотна лента, върху значително по-широка честотна лента, като се използва случайно или псевдослучайно кодиране.

 

„Широчина на честотната лента в реално време“ (кат. 3) за „динамични анализатори на сигнали“ е най-широкият честотен обхват, който анализаторът може да подаде на дисплея или масовата памет, без да причини прекъсване в анализа на входните данни. За анализаторите с повече от един канал конфигурацията на канала, която дава най-голямата „широчина на честотната лента в реално време“, се използва за извършване на изчисленията.

 

„Обработка на данни в реално време“ (кат. 6, 7) означава обработка на данни от компютърна система, осигуряваща необходимото ниво на услуги, като функция от наличните ресурси, в рамките на гарантирано време за отговор, независимо от натоварването на системата, когато бъде задействана от външно събитие.

 

„Повторяемост“ (кат. 7) означава близко сходство между многократни измервания на една и съща променлива при едни и същи работни условия, когато между измерванията възникват промени в условията или неработни периоди. (Справка: Стандарт IEEE 528—2001 (едно отклонение по сигма-стандарт))

 

„Изискващи се/необходими“ (ОБТ 1—9), като приложено към „технологии“, се отнася само до тази част на „технологиите“, която конкретно отговаря за постигане или надхвърляне на контролираните нива на работа, характеристики или функции. Такива „изискващи се“„технологии“ могат да бъдат използвани и от други стоки.

 

„Разрешаваща способност“ (кат. 2) означава най-малкото нарастване на измервателно устройство; при цифровите инструменти — най-нискоразредния бит (вж. ANSI(АНИС) B-89.1.12).

 

„Вещество за борба с масови безредици“ (кат. 1) означава вещество, което, при условията на борба с масови безредици бързо предизвиква ефекти на раздразнение или временна загуба на физическите способности, които ефекти изчезват скоро след прекратяване на излагането на въздействие.

Техническа бележка:

Сълзотворните газове са подвид на „веществата за борба с масови безредици“.

 

„Робот“ (кат. 2, 8) означава манипулационен механизъм, който може да бъде програмиран с непрекъснато движение или с движение от точка до точка, който може да използва сензори и има всяка от изброените характеристики:

a.

Многофункционалност;

b.

Способност да позиционира или да ориентира материали, детайли, инструменти или специални устройства чрез извършване на различни движения в триизмерното пространство;

c.

включва три или повече сервоустройства със затворен или отворен цикъл, които могат да включват стъпкови двигатели;

d.

Има „програмируемост, достъпна за потребителя“, като се използва методът на обучение/изпълнение, или с помощта на електронен компютър, който може да бъде програмируем логически контролер, т.е. без механична намеса.

Горната дефиниция не включва следните устройства:

1.

Манипулационни механизми, които се контролират единствено ръчно или чрез телеоператор;

2.

Манипулационни механизми с фиксирана последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е механично ограничена с фиксирани ограничители, като щифтове или гьрбици. Последователността от движения и изборът на маршрути или ъгли не могат да се изменят или променят чрез механични, електронни или електрически средства.

3.

Механично контролирани манипулационни механизми с изменяема последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е механично ограничена с фиксирани, но регулируеми ограничители, като щифтове или гърбици. Последователността от движения и изборът на маршрути или ъгли се изменят в рамките на модела на фиксираната програма. Изменения или модификации на програмния модел (например смяна на щифтове или смяната на гърбици) в една или повече оси на движение се осъществяват само чрез механични операции.

4.

Несервоуправляеми манипулационни механизми с изменяема последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е променлива, но последователността започва само след подаването на двоичен сигнал от механично фиксирани електрически двоични устройства или регулируеми ограничители.

5.

Складови кранове, определени като манипулаторни системи, действащи в декартови координати, произведени като съставна част от вертикална последователност от складови клетки и конструирани да осигуряват достъп до съдържанието на тези клетки за съхраняване или изваждане.

 

„Ротационна пулверизация“ (кат. 1) означава процес за разпръскване на струя или вана разтопен метал на малки капчици с диаметър от 500 микрона или по-малки посредством центробежна сила.

 

„Ровинг (сноп влакна)“ (кат. 1) е сноп (от обикновено между 12 и 120) приблизително успоредни „нишки“.

„Нишка“ е сноп от „моновлакна“ (обикновено над 200), разположени приблизително успоредно.

 

„Радиално биене“ (кат. 2) означава радиалното отклонение за един оборот на основния вал, измерено в равнина, перпендикулярна на оста на вала, в точка от вътрешната или външната страна на изследваната въртяща се повърхност (справка: ISO 230/1 1986, параграф 5,61).

 

„Мащабен коефициент“ (жироскоп или акселерометър) (кат. 7) означава съотношението на промяната на изход към промяната на вход, което трябва да бъде измерено. Факторът на мащаба обикновено се оценява като наклона на правата линия, която може да бъде определена по метода на най-малките квадрати към входно-изходните данни, получени чрез циклична промяна на данните на вход данни по целия входящ обхват.

 

„Време за установяване“ (кат. 3) означава времето, необходимо, за да може изходните данни да се доближат на половин бит от крайната стойност при превключване между които и да е две нива на конвертора.

 

„SHPL/СМЛ“ е еквивалентно на „свръхмощен лазер“.

 

„Анализатори на сигнали“ (кат. 3) означава апарати, способни да измерят и покажат основните свойства на едночестотните компоненти на многочестотните сигнали.

 

„Обработка на сигнали“ (кат. 3, 4, 5, 6) означава обработка на получени отвън сигнали, носещи информация, чрез алгоритми, като компресиране във времето, филтриране, извличане, корелация, конволюция или преобразувания между областите (напр. бързо преобразуване на Фурие или преобразуване на Уолш).

 

„Софтуер“ (Всички ОБС) означава съвкупност от една или повече „програми“ или „микропрограми“ независимо от конкретната реализация и носител.

„Микропрограма“ означава поредица от елементарни команди, съхранявани в специална памет, изпълнението на която се инициира с въвеждането на съответната команда в регистъра на командите.

 

„Изходен код“ (или първичен език) (кат. 4, 6, 7, 9) е подходяща реализация на един или повече процеси, които могат да бъдат превърнати от програмната система в изпълнима от оборудването форма („обектен код“ (или обектен език).

 

„Космически летателен апарат“ (кат. 7, 9) означава активни и пасивни спътници и космически сонди.

 

„Класифицирани като предназначени за използване в Космоса“ (кат. 3, 6) се отнася за продукти, проектирани, произведени и изпитани да отговарят на особените електрически, механични или екологични изисквания за използване при изстрелване и разполагане на спътници или летателни системи за голяма височина, функциониращи на височини от 100 км или по-високо.

 

„Специален ядрен материал“ (кат. 0) означава плутоний 239, уран 233, „уран, обогатен с изотопи 235 или 233“ и всякакъв друг материал, съдържащ указаните по-горе.

 

„Специфичен модул“ (кат. 0, 1, 9) е модул на Янг, изразен в паскали (Pa), еквивалентен на N/m2, делено на специфичното тегло в N/m3, измерен при температура (296 ± 2) К (23 ± 2) °С) и относителна влажност (50 ± 5) %.

 

„Специфична якост на опън“ (кат. 0, 1, 9) е граничната якост на опън, изразена в паскали (Pa), еквивалентна на N/m2, делено на специфичното тегло в N/m3, измерена при температура (296 ± 2) К ((23 ± 2) °С) и относителна влажност (50 ± 5) %.

 

„Втвърдяване чрез охлаждане“ (кат. 1) е процес на „бързо втвърдяване“ на поток от разтопен метал, падащ върху охладен блок, в резултат на което се формира пластинчат продукт.

„Бързо втвърдяване“: втвърдяване на стопен материал при скорости на охлаждане, надвишаващи 1 000 K/s.

 

„Разширяване на спектъра“ (кат. 5) е метод, при който енергията от относително теснолентов комуникационен канал се разширява върху много по-голям енергиен спектър.

 

„Разширен спектър“ на РЛС (кат. 6) — вж. „Разширен спектър на РЛС“.

 

„Устойчивост“ (кат. 7) е стандартното отклонение (1 сигма) на изменението на даден параметър от неговата калибрирана стойност, измерена при устойчиви температурни условия. Тя може да бъде изразена като функция от времето.

 

„Държави, (не)членуващи в Конвенцията за забрана на химическото оръжие“ (КЗХО) (кат. 1) са тези държави, за които конвенцията за забрана на разработване, производство, складиране и употреба на химическо оръжие (не) е влязла в сила (Вж. www.opcw.org)

 

„Основа“ (кат. 3) е част от материал за основа, притежаващ или непритежаващ мрежа от вътрешни опроводявания, върху или вътре в която могат да бъдат разполагани „дискретни компоненти“ или интегрални схеми, или и двете.

„Дискретен компонент“: отделно обособен „елемент на схема“ със свои собствени външни връзки.

„Елемент на схема“: единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

 

„Заготовки за подложки“ (кат. 6) означава монолитни съединения с размери, подходящи за производството на оптически елементи, като огледала или оптически прозорци.

 

„Субединица на токсин“ (кат. 1) е структурно или функционално отделна част от целия „токсин“.

 

„Суперсплави“ (кат. 2, 9) са сплави на основата на никел, кобалт или желязо, които имат якост, по-висока от която и да е сплав, описана в стандарт AISI 300, при температури над 922 К (649°С), при тежки работни и експлоатационни условия.

 

„Свръхпроводим“ (кат. 1, 3, 6, 8) означава материали, напр. метали, сплави или съединения, които могат да изгубят всякакво електрическо съпротивление, т.е. могат да придобият безкрайна електропроводимост и да пренасят много големи електрически потоци без топлинно нагряване.

Състоянието на „свръхпроводимост“ на материал се характеризира индивидуално чрез „критична температура“, критично магнитно поле, което е функция от температурата, и критична интензивност на тока, която обаче е функция както на магнитното поле, така и на температурата.

 

„Свръхмощен лазер“ („SHPL/СМЛ“) (кат. 6) означава „лазер“, способен да излъчи (цялата или част от) енергия на изхода, надхвърляща 1 kJ в рамките на 50 ms, или който има средна или CW/НВ (непрекъсната вълна) с мощност над 20 kW.

 

„Свръхпластично формоване“ (кат. 1, 2) означава процес на деформация, използващ топлина при метали, които обикновено се характеризират с ниски стойности на удължаване (по-малко от 20 %) в точката на счупване, като бъде определено при стайна температура посредством обикновено изпитване за якост на опън, с цел постигане на удължения в процеса на преработка, които да са поне 2 пъти по-големи от съответните стойности.

 

„Симетричен алгоритъм“ (кат. 5) означава криптографски алгоритъм, използващ идентичен ключ и за криптиране, и за декриптиране.

Обичайно приложение на „симетрични алгоритми“ са поверителните данни.

 

„Системни трасета“ (кат. 6) означава преработени, корелирани (сливане на данните за радарни цели с местоположението в плана на полета) и актуализирани доклади за местоположението на летателния апарат, които се подават на диспечерите от центъра за ръководство на въздушното движение.

 

„Матричен систоличен компютър“ (кат. 4) означава компютър, при който потокът и модифицирането на данните се управляват от потребителя динамично на нивото на логическия интерфейс.

 

„Лента“ (кат. 1) е материал, изграден от преплетени или еднопосочни „моновлакна“, „предивни стъклени влакна“, „ровинги“, „снопове“ или „прежди“ и т.н., обикновено предварително импрегнирани със смоли.

„Нишка“ е сноп от „моновлакна“ (обикновено над 200), разположени приблизително успоредно.

 

„Технологии“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава специфичната информация, необходима за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоките. Тази информация приема формата на „технически данни“ или „техническа помощ“.

„Техническата помощ“ може да бъде под формата на указания, умения, обучение, работни познания и консултантски услуги и може да включва предаване на „технически данни“.

„Техническите данни“ могат да бъдат под формата на скици, планове, диаграми, модели, формули, таблици, инженерни проекти и спецификации, наръчници и инструкции, в писмена форма или записани на други носители, като дискети, ленти, оптически дискове.

 

„Накланящ се шпиндел“ (кат. 2) е шпиндел, държащ инструмент, който променя ъгловото разположение на осовата си линия по време на процеса на обработка спрямо която и да е друга ос.

 

„Времева константа“ (кат. 6) е времето, което изминава от прилагането на светлинното въздействие до нарастване на тока до 1—1/е пъти крайната стойност (т.е. 63 % от крайната стойност).

 

„Пълен контрол на полета“ (кат. 7) означава автоматичен контрол на променливите на състоянието на „летателен апарат“ и на траекторията на полета с цел постигане целите на бойната задача в отговор на промените в реално време на данните относно целите, опасностите или други „летателни апарати“.

 

„Обща скорост на предаване на цифрова информация“ (кат. 5) означава броя битове, включително за кодиране на линията, загубите по линията и т.н. за единица време, преминаващи между комуникиращото оборудване в една система за цифрово предаване.

Вж. също „скорост на цифровото предаване“.

 

„Сноп“ (кат. 1) е сноп от „моновлакна“, обикновено приблизително успоредни.

 

„Токсини“ (кат. 1, 2) означава токсини под формата на съзнателно отделени готови форми или смеси, независимо как получени, различни от токсините, присъстващи като замърсители в други материали, като патологични образци, посевки, хранителни продукти или семенни материали на „микроорганизми“.

 

„Лазер с предаване на възбуждането“ (кат. 6) означава „лазер“, в който активният елемент се възбужда посредством предаване на енергия чрез сблъсък между неактивен атом или молекула с атом или молекула от активния елемент.

 

„Настройваем“ (кат. 6) означава способността на „лазер“ да произвежда постоянна отдадена мощност на всички дължини на вълните през обхвата на няколко „лазерни“ прехода. „Лазерът“ с избирателна линия генерира отделни дължини на вълните в рамките на един „лазерен“ преход и не се смята за „регулиращ се“.

 

„Безпилотен летателен апарат“ („UAV/БЛА“) (кат. 9) означава всяко въздухоплавателно средство, което е в състояние да излети и да изпълнява контролиран и направляван полет без човешко присъствие на борда.

 

„Уран, обогатен с изотопите 235 или 233“ (кат. 0) означава уран, обогатен с изотопите 235 или 233, или и двата, в такова количество, че съотношението на разпространението на сбора на тези изотопи към изотоп 238 е по-голямо от съотношението на изотоп 235 към изотоп 238, което се среща в природата (изотопно съдържание от 0,71 %).

 

„Използване“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава експлоатация, инсталация (включително монтаж на място), подържане (проверка), ремонт, основен ремонт и преоборудване.

 

„Възможност за програмиране, достъпно за потребителя“ (кат. 6) означава способност, която позволява на потребителя да въвежда, модифицира или заменя „програми“ чрез средства, различни от:

a.

Физически промени в окабеляването или вътрешните връзки;

b.

Задаване на функционалното управление, включително въвеждане на параметри.

 

„Ваксина“ (кат. 1) е лекарствен продукт, фармацевтично формулиран, лицензиран от или притежаващ търговски или клиничен опитен период, разрешен от регулаторните органи или от страната на производство или страната на употреба, предназначен да стимулира защитна имунна реакция при хората или животните, с цел да се предотврати заболяване на тези, за които той е предназначен.

 

„Вакуумна пулверизация“ (кат. 1) означава процес за разпръскване на струя от разтопен метал на малки капчици с диаметър 500 микрометра и по-малък чрез бързото отделяне на разтворен газ при въвеждане във вакуум.

 

„Профили с променлива геометрия“ (кат. 7) означава използването на задните части на крило на самолет — задкрилки или тримери, или предни — елерони или накланяща се носова част, положението на които може да се променя по време на полет.

 

„Прежда“ (кат. 1) е сноп от преплетени „нишки“.

„Нишка“ е сноп от „моновлакна“ (обикновено над 200), разположени приблизително успоредно.

АКРОНИМИ И СЪКРАЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Акроним или съкращение, когато се използва като дефинирано понятие, е записано в „Дефиниции на термините, използвани в настоящото приложение“.

Акроним или съкращение

Значение

ABEC

Комитет на инженерите в областта на радиалните лагери

AGMA

Асоциация на американските производители на зъбни колела

AHRS

Референтни системи за положение и насочване

AISI

Американски институт по желязото и стоманата

ALU

Аритметично логическо устройство

ANSI

Американски национален институт по стандартите

ASTM

Американско дружество по изпитване и материали

ATC

Управление на въздушното движение

AVLIS

Лазерно изотопно отделяне с атомни пáри

CAD

Автоматизирано проектиране

CAS

Служба за химични индекси

CCITT

Международен консултативен комитет за телеграфия и телефония

CDU

Блок за управление и индикация

CEP

Вероятна кръгова грешка

CNTD

Контролирано термично ядрено нанасяне на покритие

CRISLA

Химична реакция чрез селективно лазерно изотопно активиране

CVD

Нанасяне на покритие чрез химическо свързване на пари

CW

Бойни отровни вещества

CW (отнася се за лазери)

Непрекъсната вълна

DME

Далекомерно оборудване

DS

Насочено втвърдяване

EB-PVD

Нанасяне на покритие чрез физическо отлагане на пари по електроннолъчев метод

EBU

Европейски съюз за радиоразпръскване

ECM

Електрохимична обработка

ECR

Резонанс на електронов циклотрон

EDM

Машини за електроискрова обработка

EEPROMS

Електрически изтриваема програмируема памет само за четене

EIA

Асоциация на електронните индустрии

EMC

Електромагнитна съвместимост

ETSI

Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията

FFT

Бързо преобразуване на Фурие

GLONASS

Глобална спътникова система за навигация

GPS

Глобална система за позициониране

HBT

Хетеродвуполюсен транзистор

HDDR

Цифров запис с висока плътност

HEMT

Транзистори с висока мобилност на електроните

ICAO

Международна организация за гражданска авиация

IEC

Международна комисия по електротехника

IEEE

Институт на електроинженерите и инженерите по електроника

IFOV

Моментно полезрение

ILS

Система за приземяване по прибори

IRIG

Междуведомствена група по измервателни средства

ISA

Международна стандартна атмосфера

ISAR

РЛС с инверсна синтетична апертура

ISO

Международна организация по стандартизация

ITU

Международен съюз по далекосъобщения

JIS

Японски промишлен стандарт

JT

Джаул-Томсън

LIDAR

за откриване на цели и определяне на тяхното местоположение посредством светлинно излъчване

LRU

Бързосменяем блок

MAC

Автентичен код на съобщение

Mach

Съотношение на скоростта на предмет към скоростта на звука (по Ернст Мах)

MLIS

Лазерно молекулярно изотопно отделяне

МСК

Микровълнова система за кацане

MOCVD

Нанасяне на металоорганични покрития чрез химическо свързване на пари

MRI

Формиране на изображения с помощта на магнитен резонанс

MTBF

Средно време за безотказна работа

Mtops

Милиони теоретични операции в секунда

MTTF

Средно време за безотказна работа

NBC

Ядрени, биологични и химични

NDT

Безразрушително изпитване

PAR

РЛС за кацане

PIN

Личен идентификационен номер

ppm

Милионни части

PSD

Спектрална плътност на мощността

QAM

Квадратурна амплитудна модулация

RF

Радиочестота

SACMA

Асоциация на производителите на авангардни композитни материали

SAR

РЛС със синтетична апертура

SC

Единичен кристал

SLAR

Бордова РЛС със страничен обзор

SMPTE

Дружество на инженерите от филмовата индустрия и телевизията

SRA

Модул, който се сменя в условия на ремонтен цех

SRAM

Статична памет с произволен достъп

SRM

Методи, препоръчани от SACMA (АПАКМА)

SSB

Единична странична лента

SSR

Вторична обзорна РЛС

TCSEC

Критерии за оценка на надеждността на компютърни системи

TIR

Общо индикативно отчитане

UV

Ултравиолетов

UTS

Пределна якост на опън

VOR

Всепосочен курсов УКВ радиомаяк

YAG

Итрий-алуминиев гранат

КАТЕГОРИЯ 0

ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

0A
Системи, оборудване и компоненти

0A001
„Ядрени реактори“ и специално проектирано или подготвено оборудване и компоненти за тях, както следва:

a.

„Ядрени реактори“;

b.

Метални съдове или големи фабрично произведени части за тях, включително главата на реакторен резервоар за реакторен съд под налягане, специално проектирани или подготвени да поместват активната зона на „ядрен реактор“;

c.

Манипулиращи съоръжения, специално проектирани или подготвени за въвеждане или извеждане на гориво от „ядрен реактор“;

d.

Управляващи пръти, специално проектирани или подготвени за контрол на процеса на ядрената реакция в „ядрен реактор“, подпорни или окачващи структури за тях, механизми за задвижване на прътите и тръби за насочването на прътите;

e.

Тръби под налягане, специално проектирани или подготвени за поместване на горивни елементи и първичния охладител в „ядрен реактор“ с експлоатационно налягане над 5,1 MPa;

f.

Метал и сплави на цирконий във формата на тръби или сглобки на тръби, в които съотношението на хафний към цирконий е по-малко от 1:500 тегловни части, специално проектирани или подготвени за използване в „ядрен реактор“;

g.

Помпи за охладител, специално проектирани или подготвени за циркулиране на основния охладител в „ядрени реактори“;

h.

„Вътрешни елементи за ядрен реактор“, специално проектирани или подготвени за използване в „ядрен реактор“, включително подпорни колони за активната зона, канали за горивото, термични екрани, щитове, пластини за решетката на активната зона и дифузионни пластини;

В 0А001.h. „вътрешни елементи за ядрен реактор“ означава всяка голяма структура в реакторния резервоар, която има една или повече функции, като опора за активната зона, поддържане на правилното положение на горивото, насочване на потока на първичния охладител, осигуряване на радиационни щитове за реакторния резервоар и насочваща инструментална екипировка вътре в активната зона.

i.

Топлообменници (парогенератори), специално проектирани или подготвени за използване в тръбопровода на първичния охладител на „ядрен реактор“;

j.

Измервателни инструменти и такива за откриване на неутрони, специално проектирани или подготвени за определяне на равнищата на неутронния поток вътре в активната зона на „ядрен реактор“.

0B
Оборудване за изпитване, контрол и производство

0B001
Инсталации за отделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен уран“ и „специални ядрени материали“ и специално проектирано или подготвено оборудване и компоненти за него, както следва:

a.

Инсталации, специално проектирани за отделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен уран“ и „специални ядрени материали“, както следва:

1.

Инсталации за отделяне чрез газова центрофуга;

2.

Инсталации за отделяне чрез газова дифузия;

3.

Инсталации за аеродинамично отделяне;

4.

Инсталации за отделяне чрез химичен обмен;

5.

Инсталации за отделяне чрез йонообмен;

6.

Инсталации за „лазерно“ изотопно отделяне с атомни пари (ЛИОАП/AVLIS);

7.

Инсталации за „лазерно“ молекулярно изотопно отделяне (ЛМИО/MLIS);

8.

Инсталации за отделяне на плазма;

9.

Инсталации за електромагнитно отделяне;

b.

Газови центрофуги и монтажни възли, и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова центрофуга, както следва:

В 0В001.b. „материал с високо съотношение на якост към плътност“ означава което и да е от изброените по-долу:

a.

Марейджингова стомана, с максимална якост на опън от 2 050 MPa или повече;

b.

Алуминиеви сплави с максимална якост на опън от 460 MPa или повече;

c.

„Влакнести или нишковидни материали“, със „специфични модули на еластичност“ от повече от 3,18 × 106 m и „специфична якост на опън“ над 76,2 × 103 m;

1.

Газови центрофуги;

2.

Комплектни роторни монтажни възли;

3.

Цилиндри за роторни тръби с дебелина на стената 12 mm и по-малко, диаметър между 75 и 400 mm, направени от „материали с високо съотношение на якост към плътност“.

4.

Пръстени или силфони с дебелина на стената 3 mm и по-малко и диаметър между 75 и 400 mm, които са проектирани да осигуряват локална опора на роторна тръба или за свързване на няколко такива, направени от „материали с високо съотношение на якост към плътност“.

5.

Отражатели с диаметър между 75 и 400 mm за монтиране вътре в роторна тръба, направени от „материали с високо съотношение на якост към плътност“.

6.

Горни или долни капаци с диаметър между 75 и 400 mm за поставяне на краищата на роторна тръба, направени от „материали с високо съотношение на якост към плътност“.

7.

Лагери с магнитно окачване, състоящи се от пръстеновиден магнит, окачен в кожух, направен от или защитен с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, съдържащ амортисьорно вещество и който има магнитна връзка с полюс на магнита или с втори магнит, закрепен на капака на ротора;

8.

Специално подготвени лагери, включващи шарнирно свързване, монтирани върху амортисьор.

9.

Молекулярни помпи, състоящи се от цилиндри с вътрешни машинно обработени или пресовани винтови нарези и вътрешни машинно пробити отвори;

10.

Радиални двигателни статори за мотори с многофазен хистерезис (магнитно съпротивление) с променлив ток за синхронна работа във вакуум в честотен спектър от 600 до 2 000 Hz и мощностен обхват от 50 до 1 000 волтампера.

11.

Кожуси/приемници, поместващи монтажния възел на роторната тръба на газова центрофуга, състояща се от твърд цилиндър с дебелина на стената до 30 mm с прецизно обработени краища и изготвен от „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

12.

Газосъбиратели, състоящи се от тръби с вътрешен диаметър до 12, за извличане на UF6 газ от вътрешността на роторна тръба на центрофуга чрез действие с тръба на Пито, изработена от или защитена с „материали устойчиви на корозия от UF6“;

13.

Честотни преобразуватели (конвертори или инвертори), специално проектирани или подготвени да осигуряват статори за мотори за обогатяване с газови центрофуги, които имат всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

a.

Многофазов изход от 600 до 2 000 Hz;

b.

Честотен контрол, по-добър (по-малък) от 0,1 %.

c.

Хармонично изкривяване по-малко от 2 %;

d.

Ефективност, по-голяма от 80 %;

14.

Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“ с диаметър от 10 mm до 160 mm;

c.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова дифузия, както следва:

1.

Прегради за газова дифузия, изработени от порести метални, полимерни или керамични „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с размер на порите от 10 до 100 nm, дебелина 5 mm или по-малко и с диаметър от 25 mm или по-малко за тръбните форми;

2.

Кожуси за газови дифузери, изработени от „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

3.

Компресори (с положително отклонение, тип центрофуга и тип осев поток) или газови нагнетателни вентилатори с обем на капацитета за засмукване на UF6 от 1m3/min или повече и налягане при изпускане до 666,7 kPa, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

4.

Въртящи уплътнения на валове за компресори или нагнетателни вентилатори, описани в 0B001.c.3 и проектирани за темп на пропускане на буферен газ, по-малък от 1 000 сm3/min.

5.

Топлообменници от алуминий, мед, никел или сплави, съдържащи повече от 60 процента никел или съчетания на тези метали във вид на плакирани тръби, предвидени да работят при налягане, по-ниско от атмосферното, с такъв темп на пропускане, че да ограничава нарастването на налягането до по-малко от 10 Pa на час при разлика в наляганията от 100 kPa.

6.

Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“ с диаметър от 40 до 1 500 mm;

d.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на аеродинамично отделяне, както следва:

1.

Отделящи дюзи, състоящи се от извити канали с форма на прорези, с радиус на извивката, по-малък от 1 mm, устойчиви на корозия от UF6 и имащи острие, намиращо се вътре в дюзата, което разделя газа, преминаващ през дюзата, на две струи.

2.

Допирателни впускателни цилиндрични или конусообразни тръби, насочвани от потока (вихрови тръби), изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с диаметър между 0,5 и 4 cm и съотношение на дължината към диаметъра от 20:1 или по-малко, с един или повече допирателни впускателни отвори.

3.

Компресори (с положително отклонение, тип центрофуга и тип осев поток) или газови нагнетателни вентилатори, с обем на капацитета за засмукване от 2 m3/min или повече, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“ и въртящи уплътнения на валове за тях;

4.

Топлообменници, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

5.

Кожуси за елементите на аеродинамичното отделяне, изработени от или защитени с „материали устойчиви на корозия от UF6“, за съхранение на вихровите тръби или отделящите дюзи;

6.

Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с „материали устойчиви на корозия от UF6“ с диаметър от 40 до 1 500 mm;

7.

Обработващи системи за отделяне на UF6 от газа-носител (водород или хелий) до съдържание на UF6 от 1 ppm или по-малко, включително:

a.

Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, способни да достигнат температури от 153 К (– 120 °С) или по-ниски;

b.

нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да достигнат температури от 153 К (– 120°С) или по-ниски;

c.

Отделящи дюзи или вихрови тръбни възли за отделяне на UF6 от газа носител;

d.

охлаждащи уловители за UF6, способни да достигнат температури от 253 К (–20 °C) или по-ниски.

e.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез йонообмен, както следва:

1.

Бързодействащи обменящи импулсни колони течност— течност с продължителност на фазата на отлагане 30 секунди или по-малко и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с подходящи пластмасови материали, като флуоровъглеродни полимери или стъкло).

2.

Бързодействащи центробежни контактни апарати течност— течност с продължителност на фазата на отлагане 30 секунди или по-малко и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с подходящи пластмасови материали, като флуоровъглеродни полимери или стъкло).

3.

Електрохимични редуциращи елементи, устойчиви на разтвори на концентрирана солна киселина, за редукция на урана от едно валентно състояние в друго;

4.

Нагнетяващо оборудване за електрохимични редуциращи елементи за изваждане на U+4 от органичния поток и за частите, влизащи в съприкосновение с преработвания поток, изработени от или защитени с подходящи материали (напр. стъкло, флуоровъглеродни полимери, полифенил сулфат, полиетер сулфон и графит, импрегниран със смоли).

5.

Системи за подготовка на захранването за производство на разтвор на уранов хлорид с висока чистота, представляващи разтваряне, изтегляне на разтворителя и/или оборудване за йонообмен за пречистване и електролитни елементи за редуциране на уран U+6 или U+4 до U+3;

6.

Системи за оксидиране на уран за оксидиране на U+3 до U+4;

f.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез йонообмен, както следва:

1.

Бързореактивни йонообменни смоли, ципести или порести едромрежести смоли, в които групите за активен химичен обмен са ограничени до покритие на повърхността на неактивната пореста носеща структура и други композитни структури във всякаква подходяща форма, включително частици или влакна с диаметри от 0,2 mm и по-малки, устойчиви на концентрирана солна киселина и проектирани да имат период на полуизвеждане при обмяната, по-малък от 10 секунди, и способни да функционират при температури в диапазона от 373 K (100 oC) to 473 K (200 oC);

2.

Йонообменни колони (цилиндрични) с диаметър по-голям от 1 000 mm, изработени от или защитени с материали, устойчиви на концентрирана солна киселина (напр. титанови или флуоровъглеродни пластини и способни да функционират при температури в диапазона от 373 К (100oС) до 473 К (200oС) и налягания над 0,7 MPa;

3.

Йонообменни оросителни системи (системи за химично или електрохимично окисляване или редукция) за възстановяване на веществата за химична редукция или окисляване, използвани в каскадното разположение при йонообменното обогатяване;

g.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на „лазерно“ изотопно отделяне с атомни пари (AVLIS), както следва:

1.

Високомощни снопови или сканиращи електроннолъчеви пушки с подавана мощност над 2,5 kW/cm за използване в системи за изпаряване на уран;

2.

Метални системи за съхранение на течен уран — разтопен уран или уранови сплави, състоящи се от тигли, изработени от или защитени с подходящи материали, устойчиви на топлина и ръжда (напр. тантал, графит с итриево покритие, графит, покрит с други редки земни оксиди или техни смеси), и охлаждащо оборудване за тиглите.

N. B.: ВЖ. СЪЩО 2A225.

3.

Колекторни системи за продукти и шлака, изработени от или облицовани с материали, устойчиви на топлина и корозия от пари от метален или течен уран, като графит с итриево покритие или тантал.

4.

Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични или правоъгълни съдове) за поместване на източника на парите на металния уран, електроннолъчевата пушка и колекторите за продукти и шлака;

5.

„Лазери“ или „лазерни“ системи за отделяне на уранови изотопи със стабилизатор на честотния спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;

N. B.: ВЖ. СЪЩО 6A005 И 6A205.

h.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на „лазерно“ молекулярно изотопно отделяне (MLIS) или химична реакция чрез селективно лазерно изотопно активиране (CRISLA), както следва:

1.

Дюзи със свръхзвуково разширение за охлаждане на смеси на UF6 и газ-носител до 150 К (– 123 oС) или по-ниски и изработени от „материали устойчиви на корозия от UF6“;

2.

Колектори за продуктите на урановия пентафлуорид (UF5), състоящи се от филтър, колектори от ударен или циклонен тип или съчетания от тях и изработени от „материали, устойчиви на корозия с UF5/UF6“.

3.

Компресори, изработени от или защитени с „материали устойчиви на корозия от UF6“ и въртящи уплътнения на валове за тях;

4.

Оборудване за флуориране на UF5 (в твърдо състояние) до UF6 (в газообразно състояние);

5.

Преработващи системи за отделяне на UF6 от газа носител (напр. азот или аргон), включително:

a.

Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, способни да достигнат температури от 153 К (– 120 °С) или по-ниски;

b.

нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да достигнат температури от 153 К (– 120 °С) или по-ниски;

c.

охлаждащи уловители за UF6, способни да достигнат температури от 253 К (–20 °C) или по-ниски.

6.

„Лазери“ или „лазерни“ системи за отделяне на уранови изотопи със стабилизатор на честотния спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;

N. B.: ВЖ. СЪЩО 6A005 И 6A205.

i.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на плазмено отделяне, както следва:

1.

Микровълнови източници на енергия и антени за генериране или ускоряване на йони, с честота на изход, по-голяма от 30 GHz и средна изходна мощност, по-голяма от 50 kW;

2.

Радиочестотни намотки за възбуждане на йони за честоти над 100 kHz и способни да преработват повече от 40 kW средна мощност;

3.

Системи за генериране на уранова плазма;

4.

Системи за обработка на течен метал за разтопен уран или уранови сплави, състоящи се от тигли, изработени от или защитени с подходящи материали, устойчиви на топлина и корозия (напр. тантал, графит с итриево покритие, графит, покрит с други редки земни оксиди или техни смеси) и охлаждащо оборудване за тиглите.

N. B.: ВЖ. СЪЩО 2A225.

5.

Колектори за продукти и шлака, изработени от или защитени с материали, устойчиви на топлина и корозия от пари на уран, като графит с итриево покритие или тантал.

6.

Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични) за поместване на източника на урановата плазма, задвижващата радиочестотна намотка и колекторите на продукти и шлака, изработени от подходящ немагнитен материал (напр. неръждаема стомана).

j.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на електромагнитно отделяне, както следва:

1.

Източници на йони, единични или множествени, състоящи се от източник на пара, йонизатор и лъчев ускорител, изработен от подходящи немагнитни материали (напр. графит, неръждаема стомана или мед) и способни да осигурят общ поток на йонното лъчение от 50 mA или по-голямо;

2.

Йоноулавящи пластини за събиране на йонните потоци на обогатения или обеднения уран, състоящи се от два или повече прорези и джобове и изработени от подходящи немагнитни материали (напр. графит или неръждаема стомана).

3.

Вакуумни кожуси за електромагнитни сепаратори на уран, изработени от подходящи немагнитни материали (напр. неръждаема стомана) и разчетени да работят при налягания от 0,1 Pa или по-ниски.

4.

Елементи от магнитни полюси с диаметър, по-голям от 2 m;

5.

Източници на захранване с високо напрежение за източници на йони, които имат всички изброени по-долу характеристики:

a.

Могат да работят в непрекъснат режим;

b.

Осигуряват изходно напрежение от 20 000 V или по-високо;

c.

Осигуряват изходен ток от 1 A или повече;

d.

Регулиране на напрежението, по-добро от 0,01 % за период от 8 часа;

N. B.: ВЖ. СЪЩО 3A227.

6.

Магнитни източници на захранване (с висока мощност, прав ток), които имат всички изброени по-долу характеристики:

a.

Могат да работят в непрекъснат режим с изходен ток от 500 A или повече при напрежение от 100 V или повече;

b.

Стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,01 % за период от време 8 часа.

N. B.: ВЖ. СЪЩО 3A226.

0B002
Специално проектирани или подготвени спомагателни системи, оборудване и компоненти, както следва, за инсталациите за отделяне на изотопи, описани в 0B001, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“:

a.

Захранващи автоклави, пещи или системи, използвани за въвеждане на UF6 в процеса на обогатяване;

b.

Десублиматори или студени уловители, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на обогатяване за по-нататъшно прехвърляне към нагряване;

c.

Станции за продукти и шлака за прехвърляне на UF6 в контейнери;

d.

Пунктове за втечняване или втвърдяване, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на обогатяване чрез компресиране, охлаждане и превръщане на UF6 в течна или твърда форма;

e.

Тръбопроводи и колекторни системи, специално проектирани за подаване на UF6 в газодифузионни, центрофугиращи или аеродинамични каскади;

f.

1.

Вакуумни събиратели или колектори, имащи капацитет на засмукване от 5 m3/min или повече; или

2.

Вакуумни помпи, специално конструирани за използване в атмосфера, съдържаща UF6.

g.

Масспектрометри/източници на йони за UF6, специално проектирани или подготвени за вземане в реално време на проби от изходния материал, продуктите или шлаката от газовите потоци на UF6 и имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Разделителна способност на уреда за маса повече от 320 amu;

2.

Източниците на йони са изработени от или са облицовани с нихром или монел или са покрити с никел;

3.

Йонизиращи източници бомбардирани с електрони;

4.

Колекторна система, подходяща за изотопен анализ.

0B003
Инсталации за превръщане на уран и оборудване, специално проектирано или подготвено за тях, както следва:

a.

Системи за превръщане на концентрати на уранова руда в UO3;

b.

Системи за превръщане на UO3 в UF6;

c.

Системи за превръщане на UO3 в UO2;

d.

Системи за превръщане на UO2 в UF4;

e.

Системи за превръщане на UF4 в UF6.

f.

Системи за превръщане на UF4 в метал уран;

g.

Системи за превръщане на UF6 в UO2;

h.

Системи за превръщане на UF6 to UF4;

i.

Системи за превръщане на UO2 в UCl4.

0B004
Инсталации за производство или концентрация на тежка вода, деутерий и деутериеви съединения и специално проектирано или подготвено за тази цел оборудване и компоненти за тях, както следва:

a.

Инсталации за производство на тежка вода, деутерий или деутериеви съединения, както следва:

1.

Инсталации за обмен вода— водороден сулфид;

2.

Инсталации за обмен амоняк— водород;

b.

Оптично оборудване и компоненти, както следва:

1.

Кули за обмен вода–водороден сулфид, произведени от висококачествена въглеродна стомана (напр. ASTM A516) с диаметри от 6 m до 9 m, способни да работят при налягания, по-големи или равни на 2 MPa и с корозионен толеранс от 6 mm или повече;

2.

Едностъпални центрофужни вентилатори или компресори с нисък напор (напр. 0,2 MPa) за циркулация на сулфиден газ (т.е. газ, който съдържа повече от 70 % H2S) с пропускателен капацитет, по-голям или равен на 56 m3/s при работа при налягания, по-големи или равни на засмукване от 1,8 MPa, с уплътнения, разчетени за работа при мокър H2S;

3.

Кули за обмен амоняк-водород с височина по-голяма или равна на 35 m, с диаметри от 1,5 m до 2,5 m, способни да работят при налягания по-големи от 15 MPa;

4.

Вътрешни елементи на кули, включително едностепенни контактори и степенни помпи, включително тези, които могат да се потапят, за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк— водород;

5.

Амонячни инсталации за крекинг с експлоатационни налягания, по-големи или равни на 3 MPa, за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк— водород;

6.

Инфрачервени поглъщащи анализатори, способни на анализ в реално време на съотношението водород–деутерий, при което концентрациите на деутерий са равни или по-големи от 90 %;

7.

Каталитични горелки за преобразуване на обогатен деутериев газ в тежка вода, използвайки процеса на обмен амоняк–водород;

8.

Комплектни системи за обогатяване на тежка вода или колони за тази цел, за обогатяване на тежка вода до концентрация на деутерий, годна за реактор.

0B005
Инсталации, специално проектирани за производството на горивни елементи за „ядрен реактор“ и специално проектирано или подготвено оборудване за тях.

Инсталацията за производството на горивни елементи за „ядрен реактор“ включва оборудване, което:

a.

Обикновено влиза в пряко съприкосновение с или пряко обработва или контролира производствения поток на ядрените материали;

b.

Запечатва ядрените материали в рамките на бронята;

c.

Проверява неприкосновеността на бронята или запечатването;

d.

Проверява окончателното обогатяване на запечатаното гориво.

0B006
Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за „ядрен реактор“ и специално проектирано или подготвено оборудване или компоненти за тях.

0B006 включва:

a.

Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за „ядрен реактор“, включително оборудване или компоненти, които обикновено влизат в пряко съприкосновение с или пряко контролират отработеното гориво и основните потоци на преработка на ядрените материали и продуктите на ядреното делене;

b.

Машини за трошене или раздробяване на горивни елементи, напр. оборудване с дистанционно управление за рязане, трошене, раздробяване или нацепване на отработени горивни елементи, възли или прътове на „ядрения реактор“;

c.

Разтворители, резервоари, недопускащи образуване на критична маса (напр. с малък диаметър, радиални или плочести резервоари), специално проектирани или подготвени за разтваряне на отработеното гориво за „ядрен реактор“, които са устойчиви на горещи, силно разяждащи течности и които могат да се зареждат и поддържат дистанционно;

d.

Екстрактори за разтворители с обратен ток и йонообменно преработващо оборудване, специално проектирано или подготвено за използване в инсталации за повторна преработка на отработен „природен уран“, „обеднен уран“ или „специални ядрени материали“;

e.

Съдове за съхранение или складиране, специално проектирани да не допускат образуване на критична маса и устойчиви на разяждащото въздействие на азотната киселина;

Съдовете за съхранение или складиране могат да имат изброените по-долу характеристики:

1.

Стени или вътрешни елементи с борен еквивалент (изчислено за всички съставни елементи, както са дефинирани в бележката към 0C004) поне два процента;

2.

Максимален диаметър от 175 mm за цилиндричните съдове;

3.

Максимална ширина от 75 mm за панелни или радиални съдове.

f.

Контролно-измервателна апаратура за контрол на процеси, специално проектирана или подготвена за използване в инсталации за повторна преработка на отработен „природен уран“, „обеднен уран“ или „специални ядрени материали“.

0B007
Инсталации за превръщане на плутоний и оборудване, специално проектирано или подготвено за тях, както следва:

a.

Системи за превръщане на плутониев нитрат в оксид;

b.

Системи за производство на метален плутоний.

0C
Материали

0C001
„Природен уран“ или „обеднен уран“ или торий във форма на метал, сплав, химично съединение или концентрат и всеки друг материал, съдържащ един или повече от един от горните.

0С001 не контролира следните:

a.

Четири грама или по-малко „природен уран“ или „обеднен уран“, когато се съдържат в чувствителните елементи на апарати;

b.

„Обеднен уран“, специално произведен за следните граждански неядрени приложения:

1.

Екраниране;

2.

Опаковка;

3.

Баласт с маса не повече от 100 kg;

4.

Противотежести с маса не повече от 100 kg.

c.

Сплави, съдържащи по-малко от 5 % торий;

d.

Керамични изделия, съдържащи торий, които са произведени за неядрена употреба.

0C002
„Специални ядрени материали“

0C002 не контролира четири „ефективни грама“ или по-малко, когато се съдържат в чувствителните елементи на апарати;

0C003
Деутерий, тежка вода (деутериев оксид) и други съединения на деутерий и смеси и разтвори, съдържащи деутерий, в които изотопното съотношение на деутерий към водород надминава 1:5 000.

0C004
Графит с качество за ядрен реактор, със степен на чистота по-малко от 5 милионни частици „борен еквивалент“ и с плътност по-голяма от 1,5 g/cm3.

N. B.: ВЖ. СЪЩО 1C107.

0C004 не контролира следните:

a.

Изделия от графит с маса по-малка от 1 kg, различни от тези, които са специално проектирани или подготвени за използване в ядрен реактор.

b.

Графит на прах.

В 0C004борен еквивалент(BE) се дефинира като сумата на BEz на примесите (с изключение на BEвъглерод, тъй като въглеродът не се смята за примес) включително бор, където:

BEZ (ppm) = CF × концентрацията на елемента Z в ppm;

където CF е факторът на превръщане =Formula

σB и σZ са напречните сечения за захващането на топлинни неутрони (в barns) при срещаните в естествени условия съответно бор и елемента Z; а AB и AZ са атомните маси на срещаните в естествени условия съответно бор и елемента Z.

0C005
Специално приготвени съединения или прахове за производство на газови дифузионни прегради, устойчиви на корозия от UF6 (напр. никел или сплав, съдържаща 60 тегловни процента или повече никел, алуминиев оксид и напълно флуорирани въглеводородни полимери) с висока степен на еднообразност на размера на частиците и с чистота от 99,9 тегловни процента или повече и среден размер на частицата от по-малко от 10 микрона, измерено по стандарт В330 на Американското дружество по изпитване и материали (ASTM).

0D
Софтуер

0D001
„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоки, описани в настоящата категория.

0E
Технологии

0E001
„Технологии“ в съответствие с бележката за ядрените технологии за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоките, описани в настоящата категория.

КАТЕГОРИЯ 1

СПЕЦИАЛНИ МАТЕРИАЛИ И СВЪРЗАНО С ТЯХ ОБОРУДВАНЕ

1A
Системи, оборудване и компоненти

1A001
Компоненти, изработени от флуорирани съединения, както следва:

a.

Салници, уплътнения, материали за уплътнения или гъвкави горивни камери (резервоари), специално проектирани за употреба при „летателни апарати“ или за космически апарати, изработени от повече 50 % в тегловно отношение от който и да е от материалите, описани в 1C009.b или 1C009.c.

b.

Пиезоелектрични полимери и кополимери, изработени от винилиденов флуорид, описан в 1C009.a:

1.

Във формата на лист или фолио;

2.

С дебелина над 200 μm;

c.

Салници, уплътнения, легла на клапани, камери или диафрагми, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Изработени от флуороеластомери, съдържащи поне една винилетерна група като съставна единица;

2.

Специално проектирани за употреба при „летателни апарати“, космически апарати или „ракета“.

В 1A001.c. „ракета“ означава комплект ракетни системи и системи безпилотни летателни апарати.

1A002
„Композитни“ структури или ламинати, които включват някои от следните:

N. B: ВЖ. СЪЩО 1A202, 9A010 и 9A110

a.

състоящи се от органична „матрица“ и изработени от материалите, описани в 1C010.c, 1C010.d или 1C010.e;

b.

състоящи се от метална или въглеродна „матрица“ и някои от следните материали:

1.

Въглеродни „влакнести или нишковидни материали“, имащи всички от изброените:

a.

„Специфичен модул“ над 10,15 × 106 m;

b.

„Специфична якост на опън“, надвишаваща 17,7 × 104m; или

2.

Материалите, описани в 1C010.c.

1A002 не контролира композитните структури или ламинати, изработени от импрегнирани с епоксидна смола въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ за ремонт на конструкции или ламинати за летателни апарати, стига размерът им да не надхвърля 100 cm x 100 cm.

1A002 не контролира готовите или полуготовите изделия, специално проектирани за чисто граждански приложения, както следва:

a.

Спортни стоки;

b.

Автомобилна промишленост;

c.

Машиностроене;

d.

Медицински приложения.

1A002.b.1. не контролира готовите или полуготовите изделия, съдържащи най-много два размера преплетени влакна и специално проектирани за приложения, както следва:

a.

Пещи за топлинна обработка на метали за закаляване на метали;

b.

Производствено оборудване за силициеви блокове.

1A003
Изделия от „нетопими“ ароматни полиимиди във формата на фолио, листове, ленти или ивици, имащи някое от изброените по-долу:

a.

дебелина, надхвърляща 0,254 mm;

b.

Покрити или ламинирани с въглерод, графит, метали или магнитни вещества.

1A003 не контролира изделия, които са покрити или ламинирани с мед и проектирани за производство на електронни печатни платки.

За „топими“ ароматни полиимиди във всякаква форма вж. 1C008.a.3.

1A004
Защитно и детекторно оборудване и компоненти, различни от описаните в мерките за контрол на военните стоки, както следва:

N. B.: ВЖ. СЪЩО 2B351 и 2B352.

a.

Противогази, филтърни кутии и оборудване за обеззаразяване към тях, проектирани или модифицирани за защита срещу някое от следните, и специално проектирани компоненти за тях.

1.

биологични агенти „пригодени за използване във война“;

2.

радиоактивни материали „пригодени за използване във война“;

3.

бойни отровни вещества (CW/БОВ)

4.

„вещества за борба с масови безредици“, в т.ч.:

a.

α-бромбензенацетонитрил, (бромбензил цианид) (CA)(CAS 5798—79—8);

b.

[(2-хлорофенил) метилен] пропандинитрил, (o-хлорбензилиденмалононитрил) (CS) (CAS 2698—41—1);

c.

2-хлоро-1-фенилетанон, фенилалкил хлорид (ω-хлорацетофенон) (CN) (CAS 532—27—4);

d.

Дибенз-(b, f)-1,4-оксазепин (CR) (CAS 257—07—8);

e.

10-хлоро-5,10-дихидрофенарсазин, (фенарсазинхлорид), (адамсит) (DM), CAS № 578—94—9;

f.

N-нонаноилморфолин, (MPA), CAS № 5299—64—9;

b.

Защитни костюми, ръкавици и обувки, проектирани или модифицирани за защита срещу някое от следните:

1.

биологични агенти „пригодени за използване във война“;

2.

радиоактивни материали „пригодени за използване във война“;

3.

бойни отровни вещества (CW/БОВ)

c.

Системи за откриване на ядрени, биологични и химически (NBC) вещества, специално проектирани или модифицирани за откриване или идентифициране на някое от следните и специално проектирани компоненти за тях.

1.

биологични агенти „пригодени за използване във война“;

2.

радиоактивни материали „пригодени за използване във война“;

3.

бойни отровни вещества (CW/БОВ)

d.

Електронно оборудване, проектирано за автоматично откриване или установяване на наличие на остатъци от„взривни“ вещества и използващо техники за „откриване на следи“ (напр. повърхностни акустични вълни, спектрометрия на движението на йоните, спектрометрия на диференциалното движение, спектрометрия на масата).

„Откриване на следи“ се дефинира като способността за откриване на по-малко от 1 ppm пара или 1 mg твърдо или течно вещество.

1A004.d. не контролира оборудване, специално проектирано за лабораторно използване.

1A004.d. не контролира контролни пунктове за проверка на сигуронстта с преминаване без контакт.

1A004 не контролира:

a.

Личните радиодозиметри;

b.

Оборудване, тясно специализирано за защита срещу вредности, характерни за безопасността на жилищата и гражданската промишленост — минно дело, кариери, селско стопанство, фармация, хуманна и ветеринарна медицина, защита на околната среда, третиране на отпадъците или хранително-вкусова промишленост.

Технически бележки:

1.

1А004 включва оборудване и компоненти, които са били определени като ефикасни, били са изпитани съгласно националните стандарти или за които по друг начин е било доказано, че са ефикасни, при идентифицирането или защитата срещу радиоактивни материали, „пригодени за използване във война“, биологични агенти, „пригодени за използване във война“, бойни отровни вещества, „симуланти“ или „вещества за борба с масови безредици“, дори когато това оборудване или компоненти се използват за гражданската промишленост, напр. минно дело, кариери, селско стопанство, фармация, хуманна и ветеринарна медицина, защита на околната среда, третиране на отпадъците или хранително-вкусова промишленост.

2.

„Симулант“ е вещество или материал, който се използва вместо токсичен агент (химически или биологичен) за обучение, изследвания, тестове или оценка.

1A005
Бронежилетки и специално проектирани компоненти за тях, различни от изработените по военни стандарти или спецификации или такива с еквивалентни качества.

N. B.: ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ

За „нишки или нишковидни материали“, използвани в производството на бронежилетки, вж. 1C010.

1A005 не контролира защитни облекла или бронежилетки, когато са носени от притежателите им за тяхна лична защита.

1A005 не контролира бронежилетки, предназначени да осигуряват само фронтална защита от осколъчни попадения и взрив на невоенни взривни устройства.

1A006
Оборудване за изпитване, специално проектирано за тестване на готови или незавършени полупроводникови устройства, както следва, и специално проектирани компоненти и принадлежности за него:

N. B.: ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ

1.

Превозни средства с дистанционно управление

2.

„Дисруптори“

Техническа бележка:

„Дисруптори“ са устройства, специално проектирани за предотвратяване на функционирането на взривни устройства посредством изстрелване на течност, твърдо или чупливо тяло.

1A006 не контролира оборудване, придружавано от оператор.

1A007
Оборудване и устройства, специално проектирани за иницииране по електрически път на заряди и устройства, съдържащи енергетични материали, както следва:

N. B.: ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ, 3A229 И 3A232.

a.

Комплекти за възпламеняване с електродетонатори, проектирани да задействат електродетонаторите, посочени в 1A007.b.;

b.

Електродетонатори, както следва:

1.

Иницииращ (експлодиращ) мост (ЕС/EB);

2.

Иницииращ (експлодиращ) мостов проводник (ТЕС/EBW);

3.

Ударник;

4.

Инициатори с експлозивно фолио (ЕИФ/EFI);

Технически бележки:

1.

Вместо детонатор понякога се използва думата инициатор (иницииращо устройство) или възпламените.

2.

За целта на 1A007.b всички детонатори, които представляват интерес, използват малък електрически проводник (свръзка, мостов реотан или фолио), който се изпарява взривно, когато през него преминава бърз силнотоков електрически импулс. При неударните видове, взривният проводник започва химическа детонация в допиращо се до него бризантно (силноексплозивно) вещество, като PETN(ПЕТН) (пентаеритритолтетранитрат). При ударните детонатори взривното изпаряване на електрическия проводник задейства махало или ударник през празно пространство и попадането на ударника върху взривното вещество инициира химическата детонация. В някои конструкции ударникът се задвижва от магнитна сила. Терминът детонатор с експлозивно фолио може да се отнася както към иницииращ (експлодиращ) мост (ЕС/EB), така и към детонатор с ударник.

1A008
Заряди, устройства и компоненти, както следва:

a.

„Насочени заряди“, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Нетно количество взривно вещество по-голямо от 90 g;

2.

Външен диаметър на опаковката равен на или по-голям от 75 mm;

b.

Насочени заряди за линейно рязане, имащи всички изброени по-долу характеристики и специално проектирани с тази цел:

1.

Взривна мощност по-голяма от 40 g/m; и

2.

Ширина от 10 mm или повече;

c.

Детонаторен шнур с взривна мощност по-голяма от 64 g/m;

d.

Резци, различни от описаните в 1A008.b., и инструменти за рязане с нетно количество взривно вещество по-голямо от 3,5 kg.

Техническа бележка:

„Насочени заряди“ са заряди взривно вещество, насочени да съсредоточават въздействието на взрива.

1A102
Повторно наситени разложени при висока температура компоненти въглерод— въглерод, предвидени за космически ракети носители, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104.

1A202
Композитни структури, различни от описаните в 1A002, с тръбна форма и имащи и двете изброени характеристики:

N. B.: ВЖ. СЪЩО 9A010 И 9A110.

a.

Вътрешен диаметър между 75 mm и 400 mm;

b.

Изработени от някой от „влакнестите или нишковидните материали“, описани в 1C010.a. или b. или 1C210.a., или от „предварително импрегнираните въглеродни материали“, описани в 1C210.c.

1A225
Платинирани катализатори, специално проектирани или подготвени за стимулиране на реакция на водороден изотопен обмен между водород и вода за получаване на тритий от тежка вода или за производство на тежка вода.

1A226
Специализирани пакети, които могат да се използват за отделяне на тежка вода от обикновена вода, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

а.

Изработени от мрежи от фосфорен бронз, химически третирани за подобряване на мокрещата способност;

b.

Предназначени за използване във вакуумни дестилационни кули.

1A227
Екраниращи радиацията прозорци с висока плътност (от оловно стъкло и др.), имащи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани рамки за тях:

a.

„Нерадиоактивна област“, по-голяма от 0,09 m2;

b.

Плътност над 3 g/cm3;

c.

Дебелина от 100 mm или по-голяма.

Техническа бележка:

Терминът „нерадиоактивна област“ в 1A227 означава наблюдателната част на стъклото, изложена на най-ниското равнище на радиация в проектното приложение.

1B
Оборудване за изпитване, контрол и производство

1B001
Оборудване за производство на влакна, предварително импрегнирани материали, предварително формовани материали или „композитни материали“, описани в 1A002 или 1C010, както следва, и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях:

N. B.: ВЖ. СЪЩО 1B101 И 1B201.

a.

Машини за намотаване на нишки, при които движенията по разполагане, опаковане и намотаване на влакната са координирани и програмирани по три или повече оси, специално проектирани за производство на „композитни“ структури или ламинати от „влакнести и нишковидни материали“.

b.

Лентополагащи или въжеполагащи машини, при които движенията по разполагане и полагане на лента, въжета или листове са координирани и програмирани по две или повече оси, специално проектирани за производство на „композитни“ корпуси или конструкции на „ракети“;

В 1B001.b. „ракета“ означава комплект ракетни системи и системи безпилотни летателни апарати.

c.

Многопосочни, многоизмерни тъкачни или сплитащи машини, включително адаптерни и модифициращи комплекти, за тъкане, сплитане или преплитане на влакна за производство на „композитни“ структури.

Техническа бележка:

За целите на 1B001.c. техниката за сплитането включва плетене.

1B001.c. не контролира текстилните машини, които не са модифицирани за гореизброените крайни предназначения.

d.

Оборудване, специално проектирано или приспособено за производство на укрепващи влакна, както следва:

1.

Оборудване за преработка на полимерни влакна (като полиакрилонитрил, изкуствена коприна, смола или поликарбосилан) във въглеродни влакна или влакна от силициев карбид, включително специално оборудване за опъване на влакната по време на нагряването;

2.

Оборудване за отлагане на химични пари на елементи или съединения върху нагрети нишковидни основи за производство на влакна от силициев карбид.

3.

Оборудване за мокро изтегляне на огнеупорна керамика (като алуминиев оксид);

4.

Оборудване за преработка на съдържащи алуминий прекурсорни влакна във влакна от алуминий посредством топлинна обработка;

e.

Оборудване за производство на предварително импрегнираните материали, описани в 1C010.e.;

f.

Оборудване за безразрушително изпитване, специално проектирано за „композитни“ материали, както следва:

1.

Системи за рентгенова томография за триизмерно контролиране на дефекти;

2.

Цифрово управляеми ултразвукови машини за изпитване, при които движенията по разполагане на предавателите или приемниците са едновременно координирани и програмирани по четири или повече оси, така че да следват триизмерните контури на проверяваната част.

1B002
Оборудване за производство на метални сплави, прах на метални сплави или сплавени материали, специално проектирано за недопускане на замърсяване и специално проектирано за използване в един от процесите, описани в 1C002.c.2.

N. B.: ВЖ. СЪЩО 1B102.

1B003
Инструменти, матрици, форми или фиксиращи устройства за „свръхпластично формоване“ или „дифузионно свързване“ на титан или алуминий или техни сплави, специално предназначени за производството на:

a.

Корпуси или конструкции на летателни или космически апарати;

b.

Двигатели за летателни или космически апарати;

c.

Специално проектирани компоненти за конструкции, описани в 1B003.a. или за двигатели, описани в 1B003.b.

1B101
Оборудване, различно от описаното в 1B001, за „производство“ на конструктивни композитни материали, както следва; и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях:

N. B.: ВЖ. СЪЩО 1B201.

Компонентите и принадлежностите, описани в 1B101 включват форми, дорници, матрици, закрепващи устройства и инструментална екипировка за извършване на пресоване, вулканизиране, леене, изпичане или свързване на комопзитните конструкции, ламинати и изделията от тях.

a.

Машини за намотаване на нишки или машини за полагане на нишки, при които движенията по разполагане, опаковане и намотаване на влакната могат да бъдат координирани и програмирани по три или повече оси, проектирани за производство на композитни конструкции или ламинати от влакнести и нишковидни материали, и координиращите и програмиращите елементи за контрол (прибори);

b.

Лентополагащи машини, при които движенията по разполагане и полагане на лента или листове могат да бъдат координирани и програмирани по две или повече оси, проектирани за производство на композитни корпуси или конструкции на летателни апарати и ракети;

c.

Оборудване, проектирано или модифицирано за „производство“ на „влакнести и нишковидни материали“, както следва:

1.

Оборудване за преработка на полимерни влакна (като полиакрилонитрил, изкуствена коприна или поликарбосилан), включително специални възможности за опъване на влакната по време на нагряването;

2.

Оборудване за отлагане на пари на химични елементи или съединения върху нагрети нишковидни основи;

3.

Оборудване за мокро изтегляне на огнеупорна керамика (като алуминиев оксид);

d.

Оборудване, проектирано или модифицирано за специална повърхностна обработка на влакна или за производство на предварително импрегнираните и предварително формовани материали, описани в точка 9C110.

1B101.d. включва оборудване за валцоване, изтегляне, нанасяне на покрития, машини за рязане и профилни щанци.

1B102
„Производствено оборудване“ за метал на прах, различно от описаното в 1B002, и компоненти, както следва:

N. B.: ВИЖ СЪЩО 1B115.b.

a.

„Производствено оборудване“ за метал на прах, което може да се използва за „производство“ в контролирана среда на сферичните или атомизирани материали, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. или в Мерките за контрол на военните стоки.

b.

Специално проектирани компоненти за „производство на оборудване“, описани в 1B002 или 1B102.a.

1B102 включва:

a.

Плазмени генератори (с високочестотни дъгови ежектори), които могат да се използват за получаване на разпръснати или сферични метални прахове, като процесът се осъществява в среда от аргон—вода;

b.

Електрическо шоково оборудване, което може да се използва за получаване на разпръснати или сферични метални прахове, като процесът се осъществява в среда от аргон—вода;

c.

Оборудване, което може да се използва за „производство“ на сферичен алуминиев прах чрез разпрашаване на стопилка в инертна среда (напр. азот).

1B115
Оборудване, различно от описаното в 1B002 или 1B102, за производство на гориво или горивни съставки, както следва, и специално проектирани компоненти за него:

a.

„Производствено оборудване“ за „производство“, обработка или проверка при приемане на течни горива или горивни съставки, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111 или в Мерките за контрол на военните стоки;

b.

„Производствено оборудване“ за „производство“, обработка, смесване, вулканизиране, леене, пресоване, машинна обработка, екструдиране или проверка при приемане на твърдите горива или горивни съставки, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111 или в Мерките за контрол на военните стоки.

1B115.b. не контролира смесителите на партиди, смесителите с постоянно действие или мелниците с течно гориво. За контрола върху смесителите на партиди, смесителите с постоянно действие или мелниците с течно гориво виж 1B117, 1B118 и 1B119.

За оборудването, специално проектирано за производство на военни стоки, виж Мерките за контрол на военните стоки.

1B115 не контролира оборудване за „производство“, обработка и проверка при приемане на борен карбид.

1B116
Специално проектирани дюзи за производство на пиролизни деривати, оформяни в шприцформа, щанци или друга подоложка от прекурсорни газове, които се разлагат в температурния диапазон от 1 573°К (1 300 °С) до 3 173° К (2 900 °С) при налягания от 130 Pa до 20 kPа.

1B117
Смесители на партиди с възможност за смесване във вакуум в обхвата от 0 до 13,326 kPa и с възможност за контрол на температурата в смесителната камера, имащи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

a.

Общ пространствен капацитет от 110 литра или повече;

b.

Поне един смесващ/месещ вал, монтиран встрани от центъра.

1B118
Смесители на партиди с възможност за смесване във вакуум в обхвата от 0 до 13,326 kPa и с възможност за контрол на температурата в смесителната камера, имащи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

a.

Два или повече смесващи/месещи вала;

b.

Единствен въртящ се вал, който осцилира и има зъби/щифтове за размесване, такива, каквито са на вътрешната повърхност на смесителната камера.

1B119
Мелници с течно гориво, които могат да се използват за раздробяване или смилане на веществата, описани в 1C011.a, 1C011.b, 1C111 или в Мерките за контрол на военните стоки, и специално проектирани компоненти за тях.

1B201
Машини за намотаване на нишки, различни от описаните в 1B001 или 1B101, и свързаното с тях оборудване, както следва:

a.

Машини за намотаване на нишки, които имат всички изброени по-долу характеристики:

1.

Движенията им по разполагане, опаковане и намотаване на влакната са координирани и програмирани по две или повече оси;

2.

Специално са проектирани за производство на композитни конструкции или ламинати от „влакнести и нишковидни материали“;

3.

Способни са да въртят цилиндрични ротори с диаметър между 75 mm и 400 mm и с дължини от 600 mm или повече;

b.

Координиращи и програмиращи елементи (контролери) за машините за намотаване на нишки, описани в 1B201.a.;

c.

Високоточни дорници за машините за намотаване на нишки, описани в 1B201.a.

1B225
Електролитни елементи за производство на флуор с производствен капацитет над 250 g флуор на час.

1B226
Електромагнитни изотопни сепаратори, проектирани за или снабдени с единични или множествени източници на йони, способни да осигурят общ ток в йонен сноп от 50 mA или по-голям.

1В226 включва сепаратори:

a.

Способни да обогатяват устойчиви изотопи;

b.

При които и йонните източници, и колекторите са в магнитното поле и тези конфигурации, при които те са външни за полето.

1B227
Конвертори или агрегати за синтез на амоняк, при които синтезираният газ (азот или водород) се изтегля от обменна колона с високо налягане за амоняк/водород и синтезираният амоняк се връща в посочената колона.

1B228
Колони за нискотемпературна дестилация на водород, имащи всички изброени по-долу характеристики:

a.

Проектирани за експлоатация при вътрешни температури от 35 К (– 238 °С) или по-ниски;

b.

Проектирани за експлоатация при вътрешни налягания от 0,5 до 5 MPa;

c.

Изградени или от:

1.

Неръждаема стомана от серия 300 с ниско съдържание на сяра и с аустенит с размер на строежа номер 5 или по-голям по стандарт АДИМ/ASTM (или еквивалентен стандарт);

2.

равностойни материали, които са устойчиви както на ниски температури, така и на H2;

d.

С вътрешни диаметри от 1 m или повече и полезни дължини от 5 m или повече.

1B229
Тарелкови колони за обмен на вода— серовъглерод и „вътрешни контактори“, както следва:

За колони, които са специално проектирани или пригодени за производство на тежка вода, вж. 0B004.

a.

Колони с вани за обмен вода— сероводород, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Могат да работят при налягания от 2 MPa или повече;

2.

Изградени са от въглеродна стомана с аустенит с размер на строежа номер 5 или по-голям по стандарт АДИМ/ASTM (или еквивалентен стандарт); и

3.

Имат диаметър от 1,8 m или по-голям;

b.

„Вътрешни контактори“ за колоните с вани за обмен вода— сероводород, описани в 1B229.a.

Техническа бележка:

„Вътрешни контактори“ на колоните са сегментирани тарелки, които имат полезен сумиран диаметър до 1,8 m или по-голям, проектирани са да улесняват противотоковия контакт и са изградени от неръждаема стомана с въглеродно съдържание от 0,03 % или по-ниско. Те могат да бъдат мрежести, клапанни, звънчеви и турборешетъчни.

1B230
Помпи с циркулиращи разтвори от концентриран или разреден катализатор калиев амид в течен амоняк (KNH2/NH3), имащи всички изброени по-долу характеристики:

a.

Запечатани са без достъп на въздух (т.е. херметично);

b.

Капацитет, по-голям от 8,5 m3/h;

c.

Която и да е от следните две характеристики:

1.

За концентрирани разтвори на калиев амид (1 % или повече) — експлоатационно (работно) налягане от 1,5 до 60 MPa;

2.

За разредени разтвори на калиев амид (под 1 %) — експлоатационно (работно) налягане от 20 до 60 MPa.

1B231
Устройства и инсталации за тритий и оборудване за тях, както следва:

a.

Устройства и инсталации за производство, регенериране, извличане, концентрация или обработка на тритий;

b.

Оборудване за устройства и инсталации за тритий, както следва:

1.

водородни или хелиеви охлаждащи агрегати, способни да охлаждат до температура 23°К (– 250 °С) или по-ниска, с мощност на топлообмена над 150 W;

2.

Системи за съхранение или пречистване на водородни изотопи, използващи метални хидриди за съхранението или като среда за пречистването.

1B232
Комплекти турборазширители или турборазширител-компресор, имащи и двете изброени характеристики:

a.

Проектирани са за експлоатация с температура на изпускане от 35 К (– 238 °С) или по-ниска;

b.

Проектирани са за пропускателна способност на газ водород от 1 000 kg/h или повече.

1B233
Устройства и инсталации за разделяне на литиеви изотопи и оборудване за тях, както следва:

a.

Устройства и инсталации за отделяне на литиеви изотопи;

b.

Оборудване за отделяне на литиеви изотопи, както следва:

1.

Уплътнени колони за обмен течност—течност, специално проектирани за литиеви амалгами;

2.

Помпи за живачни или литиеви амалгами;

3.

Елементи за електролиза на литиеви амалгами;

4.

Изпарители за концентрирани разтвори за литиев хидроксид.

1C
Материали

Техническа бележка:

Метали и сплави:

 

Освен ако изрично не е използвано друго, думите „метали“ и „сплави“ в 1C001 до 1C012 обхващат суровите и полуобработените форми, както следва:

Груби форми:

 

Аноди, топки, слитъци (включително с нарези и заготовки за тел), блокови заготовки, блокове, блуми, брикети, плочки, катоди, кристали, кубове, шисти, зърна, гранули, кокили, балванки, сачми, сплави на блокове, прахове, дробинки, плочи, ковашки заготовки, шуплести материали, пръти;

Полуобработени форми (независимо дали са с покритие, метализирани, пробити със свредел или щамповани):

a.

Ковани или обработени материали, произведени чрез: валцоване, изтегляне, екструдиране, коване, ударно пресоване през дюза, пресоване, раздробяване, разпрашаване и смилане, т.е. винкели, П-образни профили, пръстени, дискове, прахове, ламели, фолиа и листове, изковки, плочи, прахове, пресовани и щамповани изделия, ленти, халки, пръти (включително непокрити пръти за заваряване, пръти за тел и валцдрат), секции, форми, листове, ивици, тръбопроводи, тръби (включително кръгли, четириъгълни и издълбани), изтеглена или екструдирана тел.

b.

Лети материали, произведени чрез отливане в пясъчни, щанцови, метални, гипсови или други видове калъпи, включително леене под високо налягане, в метални калъпи и калъпи изработени чрез прахова металургия.

Обект на контрола са и неописани форми, за които се твърди, че са завършени продукти, но всъщност представляват сурови или полуобработени форми.

1C001
Материали, специално проектирани за използване като поглъщащи вещества за електромагнитни вълни или полимери, имащи вътрешна проводимост.

N. B.: ВЖ. СЪЩО 1С101.

a.

Материали за поглъщане на честоти, по-високи от 2 × 10 8Hz, но по-ниски от 3 × 1012 Hz;

1C001.a. не контролира:

a.

Поглъщащи вещества тип нишки, изработени от естествени или изкуствени влакна с немагнитно покритие, осигуряващо поглъщане;

b.

Поглъщащи вещества без магнитно разсейване и чиято повърхност на падане не е с равнинна форма, включително пирамиди, конуси, клинове и навити (спираловидни) повърхности;

c.

Равнинни поглъщащи вещества, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Изработени от които и да са от следните:

a.

Материали от пенопласт (гъвкави или негъвкави) с въглероден пълнеж или органични материали, включително свързващи, осигуряващи повече от 5 % ехо в сравнение с метал при широчина на честотната лента, надхвърляща ±15 % от централната честота на падащата енергия, неустойчиви на температури над 450 К (177 °С);

b.

Керамични материали, осигуряващи повече от 20 % ехо в сравнение с метал при ширина на честотния обхват, надхвърляща ±15 % от централната честота на падащата енергия, неустойчиви на температури над 800 К (527 °С);

Техническа бележка:

Образци за проверка на поглъщането при 1C001.а. Бележка: 1.c.1 трябва да бъде квадрат със страна най-малко 5 дължини на вълната на централната честота, разположени в края на полето на излъчващия елемент;

2.

Якост на опън, по-малка от 7 × 106 N/m2; и

3.

Съпротивление на натиск, по-малко от 14 × 106 N/m2;

d.

Равнинни поглъщащи вещества, изработени от агломерирани ферити, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Специфично относително тегло над 4,4;

2.

Максимална експлоатационна температура от 548 К (275 °С).

Нищо в Бележка 1 към 1C001.а. не освобождава магнитните материали, осигуряващи поглъщане, когато се съдържат в боя.

b.

Материали за поглъщане на честоти над 1,5 × 1014 Hz, но по-ниски от 3,7 × 1014 Hz и непрозрачни за видимата светлина;

c.

Вътрешно проводими полимерни материали с „вътрешна електропроводимост“ над 10 000 S/m (Siemens per metre/сименса на метър) или „листово (повърхностно) съпротивление“ по-малко от 100 ohms/square (ома/квадрат), основани на някои от следните полимери:

1.

Полианилин;

2.

Полипирол;

3.

Политиофен;

4.

Полифенилен-винилен;

5.

Политиенилен-винилен.

Техническа бележка:

„Вътрешната електропроводимост“ и „листовото (повърхностно) съпротивление“ трябва да бъдат определени използвайки стандарт D-257 на АДИМ/ASTM или еквивалентни национални стандарти.

1C002
Метални сплави, прах от метални сплави и сплавни материали, както следва:

N. B.: ВЖ. СЪЩО 1C202.

1C002 не контролира метални сплави, прахове от метални сплави и сплавени материали за покрития върху основи.

Технически бележки:

1.

Металните сплави от 1C002 са тези, съдържащи по-висок тегловен процент на обявения метал, отколкото на който и да е от другите елементи.

2.

„Издръжливостта на разрушаващо напрежение“ трябва да се измерва в съответствие със стандарт Е-139 на ASTM(АДИМ) или еквивалентни национални стандарти.

3.

„Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване“ трябва да се измерва в съответствие със стандарт Е-606 на ASTM(АДИМ) „Препоръчителна практика при тестването на умора на материала при циклично натоварване и постоянна амплитуда“ или еквивалентни национални стандарти. Изпитването трябва да бъде осово със средно съотношение на напрежението, равно на 1, и фактор на концентрацията на напрежението (Kt), равен на 1. Средното напрежение се дефинира като разликата между максималното напрежение минус минималното напрежение, разделено на максималното напрежение.

a.

Алуминиди, както следва:

1.

Никелови алуминиди, съдържащи най-малко 15 тегловни процента алуминий, най-много 38 тегловни процента алуминий и поне още един допълнителен сплавяващ елемент.

2.

Титанови алуминиди, съдържащи 10 тегловни процента или повече алуминий и поне още един допълнителен сплавяващ елемент.

b.

Метални сплави, получени от материалите, описани в 1C002.c.:

1.

никелови сплави, имащи някоя от следните характеристики:

a.

„Издръжливост на разрушаващо напрежение“ от 10 000 часа или по-дълго при 923 К (650 °С) при напрежение 676 MPa;

b.

„Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване“ от 10 000 цикъла или повече при 823 К (550 oС) при максимално напрежение от 1 095 MPa;

2.

Ниобиови сплави, имащи някоя от следните характеристики:

a.

„Издръжливост на разрушаващо напрежение“ от 10 000 часа или по-дълго при 1 073 К (800 °С) при напрежение 400 MPa;

b.

„Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване“ от 10 000 цикъла или повече при 973°К (700 °С) при максимално напрежение от 700 MPa.

3.

Титанови сплави, притежаващи която и да е от следните характеристики:

a.

„Издръжливост на разрушаващо напрежение“ от 10 000 часа или по-дълго при 723 К (450 °С) при максимално напрежение от 200 MPa;

b.

„Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване“ от 10 000 цикъла или повече при 723 К (450 °С) при максимално напрежение от 400 MPa;

4.

Алуминиеви сплави, притежаващи която и да е от следните характеристики:

a.

Якост на опън от 240 Mpa или повече при 473 К (200 °C)

b.

Якост на опън от 415 Mpa или повече при 298 К (25 °C)

5.

Магнезиеви сплави, отговарящи на всичко от изброеното по-долу:

a.

Якост на опън от 345 MPa или повече;

b.

Темп на корозия, по-малък от 1 mm годишно в 3 % воден разтвор на натриев хлорид, измерено в съответствие със стандарт G-31 на АДИМ/ASTM или еквивалентни национални стандарти;

c.

Прах от метални сплави или частици от материал, имащи всички от изброените характеристики:

1.

Произведени от които и да са от следните композитни системи:

Техническа бележка:

В описаното по-долу Х представлява един или повече сплавни елементи.

a.

Никелови сплави (Ni-Al-X, Ni-X-Al), годни за части или компоненти на двигатели на турбини, т.е. с по-малко от 3 неметални частици, по-големи от 100 μm в 109 частици на сплавта (въведени по време на производствения процес);

b.

Ниобиеви сплави (Nb-Al-X или Nb-X-Al, Nb-Si-X или Nb-X-Si, Nb-Ti-X или Nb-X-Ti);

c.

Титанови сплави (Ti-Al-X или Ti-X-Al);

d.

Алуминиеви сплави (Al-Mg-X или Al-X-Mg, Al-Zn-X или Al-X-Zn, Al-Fe-X или Al-X-Fe);

e.

Магнезиеви сплави (Mg-Al-X или Mg-X-Al);

2.

Произведени в контролирана среда посредством някой от долуизброените процеси:

a.

„Вакуумна пулверизация“;

b.

„Газова пулверизация“;

c.

„Ротационна пулверизация“;

d.

„Закаляване чрез охлаждане“;

e.

„Изтегляне на стопилка“ и „фино стриване“;

f.

„Екстракция на стопилка“ и „фино стриване“;

g.

„Механично сплавяване“;

3.

Възможност за формиране на материали, описани в 1C002.a. или 1C002.b.

d.

Отговарят на всичко от изброените по-долу:

1.

Произведени от някои от композитните системи, описани в 1C002.c.1.;

2.

Във формата на нестрити шупли, ленти или тънки пръти;

3.

Произведени в контролирана среда чрез някои от изброените:

a.

„Закаляване чрез охлаждане“;

b.

„Изтегляне на стопилка“;

c.

„Екстракция на стопилка“.

1C003
Феромагнитни метали от всички видове и във всякаква форма, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

a.

Първоначална относителна пропускливост от 120 000 или повече и дебелина от 0,05 mm или по-малко;

Техническа бележка:

Измерването на първоначалната пропускливост трябва да бъде осъществено върху напълно темперирани материали.

b.

Магнитостриктивни сплави, притежаващи която и да е от следните характеристики:

1.

Магнитострикция на насищане повече от 5 × 10–4;

2.

Фактор на магнитомеханично свързване (k) повече от 0,8;

c.

Аморфни или „нанокристални“ ивици сплав, имащи всички долуизброени характеристики:

1.

съдържание на желязо, кобалт или никел най-малко 75 тегловни процента;

2.

Магнитна индукция на насищане (Bs) от 1,6 Т или повече;

3.

Което и да е от следните:

a.

Дебелина на лентата от 0,02 mm или по-малко;

b.

Електрическо специфично съпротивление от 2 × 10–4 Ω cm или повече.

Техническа бележка:

„Нанокристалните“ материали в 1C003.c. са материали, имащи размер на кристалното зърно 50 nm или по-малък, което се установява с рентгенова дифракция.

1C004
Ураново-титанови сплави или волфрамови сплави с „матрица“ на основа желязо, никел или мед, които имат всички изброени по-долу характеристики:

a.

Плътност по-голяма от 17,5 g/cm3;

b.

Лимит на еластичност, надхвърлящ 880 MPa;

c.

Максимална якост на опън, надхвърляща 1 270 MPa;

d.

Относително удължение, надхвърлящо 8 %.

1C005
„Свръхпроводящи“„композитни“ проводници с дължини над 100 m или с маса над 100 g, както следва:

a.

„Свръхпроводящи“„композитни“ проводници, състоящи се от едно или повече „свръхпроводящи“ влакна от ниобий-титан, които имат всички долуизброени:

1.

Вградени в „матрица“, която не е „матрица“ от мед или на медна основа;

2.

Имащи площ на напречното сечение, по-малка от 0,28 × 10–4 mm2 (6 μm в диаметър за кръглите влакна);

b.

„Свръхпроводящи“„композитни“ проводници, състоящи се от едно или повече „свръхпроводящи“ влакна, различни от ниобий-титан, които имат всички долуизброени:

1.

„Критична температура“ при нулева магнитна индукция над 9,85 К (– 263,31 °C);

2.

Остават в състояние на „свръхпроводимост“ при температура от 4,2 К (– 268,96 °С), когато бъдат изложени на магнитно поле, разположено в посока, перпендикулярна на надлъжната ос на проводника, и съответстващо на магнитна индукция от 12 Т, с критична интензивност на тока, надвишаваща 1 750 A/mm2, по общото напречно сечение на проводника;

7.

„Свръхпроводящи“„композитни“ проводници, състоящи се от едно или повече „свръхпроводящи“ влакна, които остават „свръхпроводящи“ над 115 K (– 158,16 °C).

Техническа бележка:

За целите на 1C005 „влакната“ могат да са във формата на тел, цилиндър, фолио, ленти или ивици.

1C006
Течности и смазочни материали, както следва:

a.

Хидравлични течности, съдържащи като основни съставки някое от следните:

1.

Синтетични силиковъглеводородни масла, които имат всички изброени по-долу характеристики:

Техническа бележка:

За целите на 1C006.a.1, силиковъглеводородните масла съдържат само силиций, водород и въглерод.

a.

Точка на възпламеняване над 477 К (204 °С);

b.

„Точка на втечняване“ при 239 К (–34 °С) или по-ниска;

c.

„Индекс на вискозитет“ от 75 или повече;

d.

„Термична стабилност“ при 616 К (343 °С);

2.

Хлорофлуоровъглеродни съединения, които имат всички изброени по-долу характеристики:

Техническа бележка:

За целите на 1C006.a.2 хлорофлуоровъглеродните съединения съдържат само въглерод, флуор и хлор.

a.

Нямат „точка на възпламеняване“;

b.

„Температура на самозапалване“ над 977 К (704 °С);

c.

„Точка на втечняване“ при 219 К (–54 °С) или по-ниска;

d.

„Индекс на вискозитет“ от 80 или повече; и

e.

Точка на кипене при 473 К (200 °С) или повече;

b.

Смазочни материали, съдържащи като основни съставки някое от следните:

1.

Фениленови или алкилфениленови етери или тиоетери или техни смеси, съдържащи повече от две етерни или тиоетерни функционални групи или техни смеси;

2.

Флуорирани силициеви течности с кинематичен вискозитет по-малко от 5,000 mm2/s (5 000 сантистокса), измерен при 298 К (25 °С);

c.

Овлажняващи или флотационни течности, с чистота над 99,8 %, съдържащи по-малко от 25 частици с размер, равен или по-голям от 200 μm на 100 ml и произведени с най-малко 85 % от някое от следните:

1.

Дибромотетрафлуороетан;

2.

Полихлоротрифлуороетилен (само маслени и восъчни разновидности);

3.

Полибромотрифлуороетилен;

d.

Флуоровъглеродни течности за охлаждане на електроника, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Съдържащи 85 % и повече в тегловно отношение от някои от изброените по-долу, или техни смеси:

a.

Мономерни форми на перфлуорополиалкилетер-триазини или перфлуороалифатни етери;

b.

Перфлуороалкиламини;

c.

Перфлуороциклоалкани;

d.

Перфлуороалкани;

2.

Плътност при 298 К (25 °С) от 1,5 g/ml или повече;

3.

В течно агрегатно състояние при 273 К (0 °С);

4.

Съдържащи 60 % или повече в тегловно отношение флуор.

Техническа бележка:

За целите на 1C006:

1.

„Точката на възпламеняване“ се определя по метода на откритата чаша на Кливланд, описан в стандарт D-92 на АДИМ/ASTM или в еквивалентни национални стандарти;

2.

„Точката на втечняване“ се определя с използване на метода, описан в стандарт D-97 на АДИМ/ASTM или в еквивалентни национални стандарти;

3.

„Индексът на вискозитет“ се определя с използване на метода, описан в стандарт D-2270 на АДИМ/ASTM или в еквивалентни национални стандарти;

4.

„Термичната устойчивост“ се определя със следната процедура за изпитване или с еквивалентни национални процедури:

 

20 ml от изпитваната течност се поставя в 46 ml камера от неръждаема стомана от тип 317, съдържаща по едно 12,5 mm (номинален диаметър) топче от инструментална стомана М-10, стомана 52 100 и оловен бронз (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn).

 

Камерата се продухва с азот, запечатва се при атмосферно налягане и температурата се вдига и поддържа на 644 ± 6 °K (371 ± 6 °C) в продължение на шест часа.

Образецът ще се смята за термично устойчив, в случай че при приключване на гореописаната процедура бъдат изпълнени всички изброени по-долу условия:

a.

Загубата на тегло при всяко топче е по-малко от 10 mg/mm2 от повърхността на топчето;

b.

Промяната в първоначалния вискозитет, както е било определено при 311 К (38 °С) е по-малка от 25 %;

c.

Общото киселинно или алкално число е по-малко от 0,40;

5.

Температурата на самозапалване се определя с използване на метода, описан в стандарт Е-659 на АДИМ/ASTM или по еквивалентни национални стандарти;

1C007
Керамични основни вещества, не„композитни“ керамични материали, керамично- „матрични“„композитни“ материали и прекурсорни материали, както следва:

N. B.: ВЖ. СЪЩО 1C107.

a.

Основни вещества от прости и сложни титанови бориди с общ брой метални примеси, с изключение на целенасочените добавки, по малък от 5 000 ppm, със среден размер на частиците равен на или по-малък от 5 μm и не повече от 10 % от частиците с размер, по-голям от 10 μm;

b.

Не „композитни“ керамични материали в суров или полупреработен вид, състоящи се от титанови бориди, с плътност от 98 % или повече от теоретичната плътност;

1C007.b. не контролира абразивните материали.

c.

„Композитни“ материали керамика-керамика със стъклена или оксидна „матрица“ и армирани (усилени) с влакна, имащи всички от изброените:

1.

Изработени от някоя от следните системи:

a.

Si-N;

b.

Si-C;

c.

Si-Al-O-N;

d.

Si-O-N;

2.

Със „специфична якост на опън“ над 12,7 × 103m;

d.

„Композитни“ материали керамика-керамика със или без непрекъсната метална фаза, включващи частици, нишковидни кристали или влакна, в които силициевите, циркониевите или борните карбиди или нитриди съставляват „матрицата“;

e.

Прекурсорни материали (т.е. полимерни или метало-органични материали със специално предназначение) за производство на която и да е фаза или фази на материалите, описани в 1C007.c., както следва:

1.

Полидиорганосилани (за производство на силициев карбид);

2.

Полисилазани (за производство на силициев нитрид);

3.

Поликарбосилазани (за производство на керамика със силициеви, въглеродни и азотни компоненти);

f.

„Композитни“ материали керамика-керамика с оксидна или стъклена „матрица“ и армирани (усилени) с непрекъснати влакна, изработени от някоя от следните системи:

1.

Al2O3;

2.

Si-C-N.

1C007.f. не контролира „композитни материали“, съдържащи влакна от тези системи, с якост на опън на влакната по-ниска от 700 MPa при 1 273 К (1 000 °С) или якост на опън на влакната при пълзене повече от 1 % деформация при пълзене при товар от 100 MPa и 1 273 К (1 000 °С) в продължение на 100 часа.

1C008
Нефлуорирани полимерни вещества, както следва:

a.

1.

Бисмалеимиди;

2.

Ароматни полиамид-имиди;

3.

Ароматни полиимиди;

4.

Ароматни полиетеримиди, имащи температура на встъкляване (Tg), надминаваща 513 К (240 °С);

1C008.a. контролира вещества в течна или твърда „топима“ форма, включително смола, прах, сачми, фолио, листа, ленти или ивици.

По отношение на „нетопимите“ ароматни полиимиди във формата на фолио, листа, ленти или ивици, вж. 1А003.

b.

Термопластични съполимери от течни кристали с температура на топлинна деформация над 523 К (250 °С), измерено съгласно стандарт ISO 75—2 (2004), метод А или в еквивалентни национални стандарти, с товар от 1,80 N/mm2 и състоящи се от:

1.

Което и да е от следните:

a.

Фенилен, бифенилен или нафталeн;

b.

Метил, третичен бутил или фенилзаместени фенилени, бифенилени или нафталeни;

2.

Което и да е от следните:

a.

Терефталова киселина;

b.

6-хидрокси-2-нафтоена киселина;

c.

4-хидроксибензоена киселина;

c.

Не се използва;

d.

Полиарилен кетони;

e.

Полиарилен сулфиди, където ариленовата група е бифенилен, трифенилен или комбинации от тях;

f.

Полибифениленетерсулфон, имащ „температура на встъкляване (Тg)“, надвишаваща 513 К (240 °С).

Техническа бележка:

„Температурата на встъкляване (Тg)“ за материалите от 1C008 се определя с използване на метода, описан в стандарт ISO 11357—2 (1999) или в еквивалентни национални стандарти.

1C009
Непреработени флуорирани съединения, както следва:

a.

Съполимери от винилиденов флуорид със 75 % или повече бета кристална структура без разпъване;

b.

Флуорирани полиимиди, съдържащи 10 % или повече в тегловно отношение свързан флуор;

c.

Флуорирани фосфазенови еластомери, съдържащи 30 % или повече в тегловно отношение свързан флуор.

1C010
„Влакнести или нишковидни материали“, които могат да се използват в органични „матрици“,

N. B.: ВЖ. СЪЩО 1C210 и 9C110.

a.

Органични „влакнести или нишковидни материали“, имащи всички от изброените:

1.

„Специфичен модул“ над 12,7 × 106 m;

2.

„Специфична якост на опън“, надвишаваща 23,5 × 104 m;

1C010.a. не контролира полиетилен.

b.

Въглеродни „влакнести или нишковидни материали“, имащи всички от изброените:

1.

„Специфичен модул“ над 12,7 × 106 m;

2.

„Специфична якост на опън“, надвишаваща 23,5 x 104 m;

1C010.b. не контролира тъкани, изработени от „влакнести или нишковидни материали“ за ремонт на конструкции или ламинати за летателни апарати, където размерът на отделните листове не надвишава 100 сm × 100 cm.

Техническа бележка:

Свойствата на материалите, описани в 1C010.b), трябва да се определят с използване на методите SRM 12 до 17, ISO 10618 (2004) 10.2.1 метод A или еквивалентни национални тестове и основаващи се на средни стойности за партидата.

c.

Неорганични „влакнести или нишковидни материали“, имащи всички от изброените:

1.

„Специфичен модул“ над 2,54 × 106 m;

2.

Точка на топене, размекване, разлагане или сублимиране над 1 922 К (1 649 °С) в инертна среда;

1C010.c. не контролира:

a.

Прекъснати, многофазни, поликристални влакна от двуалуминиев триоксид във форма на накъсани влакна или неподредени матирани форми, съдържащи 3 тегловни процента или повече кварц, със специфичен модул, по-малък от 10 × 106 m;

b.

Влакна от молибден и молибденови сплави;

c.

Борни влакна;

d.

Прекъснати керамични влакна с точка на топене, размекване, разлагане или сублимиране под 2 043 К (1 770 °С) в инертна среда.

d.

Въглеродни „влакнести или нишковидни материали“, имащи всички от изброените:

1.

Съставени от някое от изброените по-долу:

a.

Полиетеримидите, описани в 1C008.a.;

b.

Материалите, описани в 1C008.b. до 1C008.f.;

2.

Състоящи се от материали, описани в 1C010.d.1.a или 1C010.d.1.b., и „съединени“ с други влакна, описани в 1C010.a., 1C010.b. или 1C010.c.;

e.

Влакна (предварително импрегнирани), импрегнирани със смола или катран, метални или покрити с въглерод влакна (предварително формовани такива) или „предварително формовани въглеродни влакна“, както следва:

1.

Изработени от „влакнестите или нишковидни материали“, описани в 1C010.a., 1C010.b. или 1C010.c.;

2.

Изработени от органични или въглеродни „влакнести или нишковидни материали“, имащи всички от изброените:

a.

„Специфична якост на опън“, надвишаваща 17,7 × 104 m;

b.

„Специфичен модул“ над 10,15 × 106 m;

c.

Неопределени в 1C010.a., 1C010.b.;

d.

Когато бъдат импрегнирани с материалите, описани в 1C008 или 1C009.b., имат „температура на встъкляване“ (Tg) над 383 К (110 °С) или с фенолни или епоксидни смоли, с „температура на встъкляване“ (Tg), равна на или по-голяма от 418 К (145 °С).

1C010.e. не контролира:

a.

Въглеродните „влакнести или нишковидни материали“ (предварително импрегнирани) за „матрици“, импрегнирани с епоксидна смола, за ремонт на конструкции или ламинати за „граждански летателни апарати“, където размерът на отделните листове предварително импрегнирани материали не надвишава 100 сm × 100 cm;

b.

Предварително импрегнирани материали, когато бъдат импрегнирани с фенолни или епоксидни смоли, с температура на встъкляване (Tg), по-ниска от 433 К (160 °С) и температура на вулканизация, по-ниска от температурата на встъкляване.

Техническа бележка:

Температурата на встъкляване (Tg) за материалите от 1C010.e) се определя, използвайки метода, описан в стандарта на ASTM(АДИМ) D 3418 с използване на сух метод. Температурата на встъкляване за фенолните и епоксидни смоли се определя с използване на метода, описан в стандарта на ASTM(АДИМ) D 4065 при честота от 1 Hz и темп на нагряване от 2 °К (°С) в минута, с използване на сух метод.

1C011
Метали и съединения, както следва:

N. B.: ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ и 1C111.

a.

Частици метали с размер, по-малък от 60 μm, независимо дали сферични, атомизирани, сфероидни, люспести или смлени, произведени от материал, представляващ 99 % и повече цирконий, магнезий и техни сплави;

Техническа бележка:

Естественото съдържание на хафний в циркония (обикновено от 2 до 7 %) се брои заедно с циркония.

Металите или сплавите, изброени в 1C011.a., се контролират независимо дали металите или сплавите са капсуловани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.

b.

Бор или борен карбид с чистота от 85 % или по-висока и размер на частиците от 60 μm или по-малко;

Металите или сплавите, описани в 1C011.b., се контролират независимо дали металите или сплавите са капсуловани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.

c.

Гуанидинов нитрат;

d.

Нитрогуанидин (NQ) (CAS 556—88—7).

1C012
Материали, както следва:

Техническа бележка:

Тези материали обикновено се използват за ядрени топлинни източници.

a.

Плутоний във всякаква форма със съдържание на плутониев изотоп плутоний-238 повече от 50 тегловни процента

1C012.a. не контролира:

a.

Пратки със съдържание на плутония от 1 g или по-малко;

b.

Пратки от 3 „ефективни грама“ или по-малко, когато се съдържат в чувствителните елементи на инструменти.

b.

„Предварително отделен (изолиран)“ нептуний 237 във всякаква форма.

1С012.b. не контролира пратки със съдържание на нептуний 237 от 1 грам или по-малко.

1C101
Материали и устройства, използвани за намаляване на видимост, като радарна отразяваща повърхност, ултравиолетови/инфрачервени характерни особености и акустични характеристики, различни от описаните в 1С001, използваеми при „направлявани ракети“ и техните подсистеми или безпилотни въздухоплавателните системи, посочени в 9А012.

1C101 включва:

a.

Структурни материали и покрития, специално проектирани за намалена радарна отразяваща способност;

b.

Покрития, включително бои, специално проектирани за намалена или специално зададена отразяваща или излъчвателна способност в микровълновата, инфрачервената или ултравиолетовата част на електромагнитния спектър.

1C101 не включва покрития, когато се използват специално за топлинно управление на спътници.

Техническа бележка:

В 1С101 „ракета“ означава завършени ракетни системи и безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km.

1C102
Повторно наситени пиролизни въглерод-въглеродни материали, проектирани за космическите ракети носители, описани в 9A004, или ракетите сонди, описани в 9A104.

1C107
Графитни и керамични материали, различни от описаните в 1C007, както следва:

a.

Повторно кристализирани дребнозърнести графити в насипно състояние с плътност от 1,72 g/cm3 или по-голяма, измерено при 288 К (15 °С), с размер на частиците от 100 микрона или по-малко, използваеми при „ракетни“ дюзи и челните (носовите) части на летателните апарати за многократно използване, както следва:

1.

Цилиндри с диаметър равен, или по-голям от 120 mm и с дължина, равна или по-голяма от 50 mm.

2.

Тръби с вътрешен диаметър, равен или по-голям на 65 mm, и с дебелина на стената, равна или по-голяма от 25 mm, и с дължина, равна или по-голяма от 50 mm. или

3.

Блокчета с размери, равни или по-големи от 120 mm × 120 mm × 50 mm;

Вж. също 0C004.

b.

Топлинно разложени или влакнести армирани (усилени) графити, които могат да се използват за ракетни дюзи и челните (носовите) части на летателните апарати за многократно използване при „ракети“, космически ракети-носители, описани в 9A004, или ракети-сонди, описани в 9A104;

Вж. също 0C004.

c.

Керамични композитни материали (диелектрична константа по-малка от 6 при честоти от 100 MHz до 100 GHz), които се използват за обвивки за „ракети“, космически ракети-носители, описани в 9A004, или ракети-сонди, описани в 9A104;

d.

Машинно обработваема армирана (усилена) неизпечена силициево-карбидна керамика, която се използва за челните (носовите) части на „ракети“, космически ракети-носители, описани в 9А004, или ракети-сонди, описани в 9А104;

e.

Армирана (усилена) силициево-карбидна керамика, която се използва за челните (носовите) части, летателни апарати за многократно използване и носови части при „направлявани ракети“, космически ракети-носители, описани в 9А004, или ракети-сонди, описани в 9А104.

1C111
Горива и съставни химикали за горива, различни от описаните в 1C011, както следва:

a.

Задвижващи вещества:

1.

Сферичен алуминиев прах, различен от описания в Мерки за контрол на военни стоки, с частици от еднакъв диаметър, по-малък от 200 μm, и алуминиево съдържание от 97 % и повече в тегловно отношение, в случай че поне 10 % от общото тегло се състои от частици, по-малки от 63 μm, съгласно стандарт ISO 2591:1988 или еквивалентни национални стандарти;

Техническа бележка:

Частица с размер от 63 μm (ISO R-565) съответства на 250 mesh (по Тайлър) и 230 mesh (стандарт на АДИМ/ASTM Е-11).

2.

Метални горива, различни от описаните в Мерки за контрол на военни стоки, с размери на частиците по-малки от 60 μm, независимо дали са сферични, атомизирани, сфероидни, люспести или смлени, състоящи се от 97 % и повече в тегловно отношение от някой от изброените:

a.

Цирконий;

b.

Берилий;

c.

Магнезий;

d.

Сплави на металите, описани в букви а. до c. по-горе;

Техническа бележка:

Естественото съдържание на хафний в циркония (обикновено от 2 до 7 %) се брои заедно с циркония.

3.

Вещества окислители, които се използват за ракетни двигатели с течно гориво, както следва:

a.

двуазотен триоксид (CAS 10544—73—7);

b.

азотен диоксид (CAS 10102—44—0)/двуазотен тетраоксид (CAS 10544—72—6);

c.

двуазотен пентоксид (CAS 10102—1—7);

d.

смесени азотни оксиди (MON);

Техническа бележка:

Смесените азотни оксиди (MON) са разтвори на азотен оксид (NO) в двуазотен тетроксид/азотен двуоксид (N2O4/NO2), които могат да бъдат използвани в ракетни системи. Съществуват разнообразни съставки, които могат да бъдат да бъдат определени като MONi или MONij, където i и j са цели числа, представляващи процента на азотен оксид в сместа (напр. MON3 съдържа 3 % азотен оксид, MON25—25 % азотен оксид. По-висока граница е MON40, 40 % по тегло.)

e.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА инхибирана червена димяща азотна киселина (IRFNA);

f.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ и 1С238 ЗА съединения, съставени от флуор и един или повече други халогени, кислород или азот;

4.

Хидразинови производни, както следва:

N. B.: ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ

a.

Триметилхидразин (CAS 1741—01—1);

b.

Тетраметилхидразин (CAS 6415—12—9);

c.

N,N диалилхидразин;

d.

Алилхидразин (CAS 7422—78—8);

e.

Етилен дихидразин;

f.

Монометилхидразин динитрат;

g.

Несиметричен диметилхидразин нитрат;

h.

Хидразиниев азид (CAS 14546—44—2);

i.

Диметилхидразиниев азид;

j.

Хидразиниев азид;

k.

Диимидо оксалова киселина дихидразин;

l.

2-хидроксиетилхидразин нитрат (HEHN);

m.

Вж. Мерки за контрол на военните стоки за хидразиниев перхлорат;

n.

Хидразиниев диперхлорат;

o.

Метилхидразин нитрат (MHN);

p.

Диетилхидразин нитрат (DEHN);

q.

3,6-дихидразино тетразин нитрат (1,4-дихидразин нитрат) (DHTN);

b.

Полимерни вещества:

1.

Полибутадиен с крайна карбоксилна група (в т.ч. полибутадиен с крайна карбоксилна група) (CTPB);

2.

Полибутадиен с крайна хидроксилна група (в т.ч. полибутадиен с крайна хидроксилна група) (HTPB), различен от описания в Мерки за контрол на военни стоки.

3.

Полибутадиен-акрилова киселина (PBAA).

4.

Полибутадиен-акрилова киселина-акрилонитрил (PBAN).

5.

Политетрахидрофуран полиетилен гликол

Техническа бележка:

Политетрахидрофуран полиетилен гликол (TPEG) е блок кополимер на поли 1,4-бутандиол и полиетилен гликол (PEG).

c.

Други горивни добавки и вещества:

1.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА Карборани, декарборани, пентаборани и техни производни;

2.

Триетиленгликол динитрат (TEGDN) (CAS 111—22—8);

3.

2-нитродифениламин (CAS 119—75—5).

4.

Триметилетан тринитрат (TMETN) (CAS 3032—55—1);

5.

Диетиленгликол динитрат (DEGDN) (CAS 693—21—0);

6.

Фероценови производни, както следва:

a.

Вж. Мерки за контрол на военни стоки за катоцен;

b.

Етилфероцен (CAS 1273—89—8);

c.

Пропилфероцен;

d.

Вж. Мерки за контрол на военни стоки за n-бутилфероцен;

e.

Пентилфероцен (CAS 1274—00—6);

f.

Дициклопентил фероцен;

g.

Дициклохексил фероцен;

h.

Диетилфероцен;

i

Дипропилфероцен;

j.

Дибутилфероцен (CAS 1274—08—4);

k.

Дихексилфероцен (CAS 93894—59—8);

l.

Ацетилфероцени;

m.

Вж. Мерки за контрол на военни стоки за фероцен карбоксилни киселини;

n.

Вж. Мерки за контрол на военни стоки за бутацен;

o.

Други фероценови производни, използвани за ракетно гориво, ограничаващи стандартното изгаряне, различни от посочените в Мерки за контрол на военни стоки;

7.

4,5 диазидометил-2-метил-1,2,3-триазол (iso- DAMTR), различни от описаните в Мерките за контрол на военните стоки.

За горива и съставни химикали за горива, които не са описани в 1C111, вж. Мерки за контрол на военни стоки.

1C116
Мартензитни (марейджингови) стомани с максимална якост на опън от 1 500 MPa или повече, измерена при 293 °К (20 °С) във формата на листове, плочи или тръби с дебелина на стената или на листа, равна или по-малка от 5 mm;

N. B.: ВЖ. СЪЩО 1C216.

Техническа бележка:

Мартензитни (марейджингови) стомани, обикновено характеризиращи се с високо никелово съдържание, много ниско съдържание на въглерод и използване на химични заместители, за да се постигне увеличаване на твърдостта на сплавта при стареене.

1C117
Волфрам, молибден и сплави на тези метали във формата на еднакви сферични или атомизирани частици с диаметър 500 микрометра или по-малки, с чистота от 97 % или по-висока за производство на компоненти на двигатели на ракети, които се използват при „ракети“, космически ракети носители, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104 (т.е. топлинни екрани, вещества за дюзи, минимални сечения на дюзи/сопла и повърхности за контрол на вектора на тягата).

1C118
Стабилизирана с титан дуплексна неръждаема стомана (Ti- DSS(ДНС), имаща всичко от изброеното:

a.

Имаща всички изброени по-долу характеристики:

1.

Съдържание на 17,0—23,0 тегловни процента хром и 4,5—7,0 тегловни процента никел;

2.

Имаща съдържание на титан, по-голямо от 0,10 тегловни процента;

3.

Феритно-аустенитна микроструктура (също наричана и двуфазова микроструктура), от която поне 10 процента от обема е аустенит (съгласно стандарт на ASTM Е-1181—87 или еквивалентни национални стандарти);

b.

Имаща някои от изброените по-долу форми:

1.

Слитъци или блокове с размер от 100 mm или повече във всяка посока;

2.

Листове с ширина от 600 mm или повече и дебелина от 3 mm или по-малко;

3.

Тръби с външен диаметър от 600 mm или повече и дебелина на стената от 3 mm или по-малко.

1C202
Сплави, различни от определените в 1C002.b.3. илиb.4., както следва:

a.

Алуминиеви сплави, имащи и двете посочени характеристики:

1.

„Притежаващи“ максимална якост на опън от 460 MPa или повече при 293 К (20 °С);

2.

Във форма на тръби или цилиндрични плътни форми (включително изковани), с външен диаметър от над 75 mm;

b.

Титанови сплави, имащи и двете посочени характеристики:

1.

„Притежаващи“ максимална якост на опън от 900 MPa или повече при 293 К (20 °С);

2.

Във форма на тръби или цилиндрични плътни форми (включително изковани), с външен диаметър от над 75 mm.

Техническа бележка:

Изразът сплави, „притежаващи“, включва сплави преди и след топлинна обработка.

1C210
„Влакнести или нишковидни материали“ или предварително импрегнирани материали, различни от тези, описани в 1C010.a., b. или e., както следва:

a.

Въглеродни или арамидни „влакнести или нишковидни материали“, имащи едната от двете посочени характеристики:

1.

„Специфичен модул“ от 12,7 × 106 m или по-голям;

2.

„Специфична якост на опън“ от 235 × 103 m или по-голяма;

1C210.a. не контролира арамидни „влакнести или нишковидни материали“, имащи 0,25 процента или повече в тегловно отношение модификатор на повърхностите на влакната на основа естер.

b.

Стъклени „влакнести или нишковидни материали“, имащи и двете посочени характеристики:

1.

„Специфичен модул“ от 3,18 × 106 m или по-голям;

2.

„Специфична якост на опън“ от 76,2 × m или по-голяма;

c.

Термоустойчиви импрегнирани със смола непрекъснати „прежди“, „ровинги“, „въжета“ или „ленти“ с ширина 15 mm или по-малко (предварително импрегнирани), изработени от въглеродни или стъклени „влакнести или нишковидни материали“, описани в 1C210.a. или b.

Техническа бележка:

Смолата образува матрицата на композитния материал.

В 1C210 „влакнести или нишковидни материали“ се ограничава до непрекъснати „моновлакна“, „прежди“, „ровинги“, „въжета“ или „ленти“.

1C216
Мартензитна (марейджингова) стомана, различна от описаната в 1C116, издържаща на максимална якост на опън от 2 050 MPa или повече при 293°К (20 °С).

1C21b не контролира отливки, при които всички линейни измерения са 75 mm или по-малки.

Техническа бележка:

Фразата мартензитна стомана, „издържаща на“, включва мартензитна стомана преди и след топлинна обработка.

1C225
Бор обогатен на изотоп бор-10 (10B) до по-голямо от естественото му изотопно разпространение, както следва: елемент бор, съединения, смеси, съдържащи бор, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от изброените.

В 1C225 смесите, съдържащи бор включват и материали, обогатени с бор.

Техническа бележка:

Естественото разпространение на бор-10 е около 18,5 тегловни процента (20 атомни процента).

1C226
Волфрам, волфрамов карбид и сплави, съдържащи повече от 90 тегловни процента волфрам, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

a.

Във форми със симетрични цилиндрични кухини (включително сегменти на цилиндри) с вътрешен диаметър между 100 mm и 300 mm;

b.

Маса, по-голяма от 20 kg.

1C226 не контролира изделия, специално проектирани като тежести или колиматори с гама лъчи.

1C227
Калций, имащ и двете изброени по-долу характеристики:

a.

Съдържание на по-малко от 1 000 милионни части в тегловно отношение на метални примеси, различни от магнезий;

b.

Съдържание на бор, по-малко от 10 милионни части в тегловно отношение.

1C228
Магнезий, имащ и двете изброени по-долу характеристики:

a.

Съдържание на по-малко от 200 милионни части в тегловно отношение на метални примеси, различни от калций;

b.

Съдържание на бор, по-малко от 10 милионни части в тегловно отношение.

1C229
Бисмут, имащ и двете изброени по-долу характеристики:

a.

Чистота 99,99 % и по-висока в тегловно отношение;

b.

Съдържание на сребро, по-малко от 10 милионни части в тегловно отношение.

1C230
Берилий във вид на метал, сплави, съдържащи повече от 50 % берилий в тегловно отношение, съединения, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от изброените по-горе.

1C230 не контролира следните:

a.

Метални прозорци за рентгенови машини или пробивни устройства за сондажни отвори/дупки;

b.

Оксидни форми в завършен или полуготов вид, специално проектирани за електронни съставни части или като основи за електронни вериги.

c.

Берил (силикат на берилий и алуминий) във вид на изумруди или аквамарини.

1C231
Хафний във вид на метал, сплави, съдържащи над 60 % хафний в тегловно отношение, хафниеви съединения, съдържащи над 60 % хафний в тегловно отношение, изделия от тях, отпадъци или скрап от някое от изброените по-горе.

1C232
Хелий-3 (3He), смеси, съдържащи хелий-3 и продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-горе.

1C232 не контролира продукти или устройства, съдържащи по-малко от 1 g от хелий-3.

1C233
Литий, обогатен на литий-6 (6Li) до по-голямо от естественото му изотопно разпространение, и продукти или устройства, съдържащи обогатен литий, както следва: елементарен литий, сплави, съединения, смеси, съдържащи литий, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от изброените по-горе.

1С233 не контролира термолуминесцентните дозиметри.

Техническа бележка:

Естественото разпространение на литий-6 е около 6,5 тегловни процента (7,5 атомни процента).

1C234
Цирконий със съдържание на хафний по-малко от 1 част хафний на 500 части цирконий в тегловно отношение, както следва: метал, сплави, съдържащи повече от 50 % цирконий в тегловно отношение, съединения, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от изброените по-горе.

1C234 не контролира цирконий във формата на фолио с дебелина от 0,10 mm или по-малко.

1C235
Тритий, тритиеви съединения, смеси, съдържащи тритий, в които съотношението на тритиевите към водородните атоми надхвърля 1 на 1 000 и продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-горе.

1C235 не контролира продукти или устройства, съдържащи по-малко от 1,48 × 103 GBq (40 Ci) тритий.

1C236
Алфа-излъчващи радиоизотопи с период на алфа-полуразпад от 10 дни или по-дълго, но по-малко от 200 години, в следните форми:

a.

Елементарни;

b.

Съединения с обща алфа активност от 37 GBq/kg (1 Ci/kg) или по-голяма;

c.

Смеси с обща алфа активност от 37 GBq/kg (1 Ci/kg) или по-голяма;

d.

Продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-горе.

1C236 не контролира продукти или устройства, съдържащи по-малко от 3,7 GBq (100 миликюри) алфа-активност.

1C237
Радий-226 (226Ra), сплави на радий-226, съединения на радий-226, смеси, съдържащи радий-226, изделия от тях и продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-горе.

1C237 не контролира следните:

a.

Изделия за медицинско приложение;

b.

Продукт или устройство, съдържащо по-малко от 0,37 GBq (10 миликюри) радий-226.

1C238
Хлорен трифлуорид (ClF3).

1C239
Бризантни взривни вещества, различни от описаните в Мерките за контрол на военните стоки или вещества или смеси, съдържащи такива повече от 2 тегловни процента, с кристална плътност по-голяма от 1,8 g/cm3 и скорост на детонация над 8 000 m/s.

1C240
Никел на прах и никел във вид на порест метал, различен от описания в 0C005, както следва:

a.

Никел на прах, имащ и двете посочени характеристики:

1.

Съдържание на чист никел от 99,0 % или повече в тегловно отношение; и

2.

Среден размер на частицата, по-малък от 10 микрона, измерено по стандарт В330 на Американското дружество за изпитване и материали (ASTM);

b.

Никел във вид на порест метал, произведен от материалите, описани в 1C240.a.

1C240 не контролира следните:

a.

Никел във вид на влакнест прах;

b.

Отделни листове порест никел, с площ от 1 000 cm2 на лист или по-малка.

Техническа бележка:

1C240.b. се отнася до порест метал, получен чрез уплътняване и спичане на материалите от 1C240.a., за получаване на метален материал с фини пори, които са взаимосвързани в цялата конструкция.

1C350
Химикали, които могат да се използват като прекурсори за токсични химически вещества, както следва, и „химически смеси“, съдържащи един или повече от тях:

N.B.: ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ И 1C450.

1.

Тиодигликол (111—48—8).

2.

Фосфорен оксихлорид (10025—87—3).

3.

Диметил метилфосфонат (756—79—6).

4.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА Метил фосфонил дифлуорид (676—99—3);

5.

Метил фосфонил дихлорид (676—97—1).

6.

Диметил фосфит (DMP) (868—85—9);

7.

Арсенов трихлорид (7719—12—2);

8.

Триметил фосфит (TMP) (121—45—9);

9.

Тионил хлорид (7719—09—7);

10.

3-хидрокси1-метилпиперидин (3554—74—3);

11.

N,N- диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид (96—79—7);

12.

N,N- диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид (5842—07—9);

13.

3-хиноклидинол (1619—34—7);

14.

Калиев флуорид (7789—23—3);

15.

2-хлороетанол (107—07—3);

16.

Диметиламин (124—40—3);

17.

Диетил етилфосфонат (78—38—6);

18.

Диетил-N,N-диметилфосфорамидат (2404—03—7).

19.

Диетил фосфит (762—04—9);

20.

Диметиламин хидрохлорид (506—59—2);

21.

Етил фосфинил дихлорид (1498—40—4);

22.

Етил фосфонил дихлорид (1066—50—8);

23.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА Еетил фосфонил дифлуорид (753—98—0);

24.

Флуороводород (7664—39—3);

25.

Метил бензилат (76—89—1);

26.

Метил фосфинил дихлорид (676—83—5);

27.

N,N- диизопропил-(бета)-амино етанол (96—80—0);

28.

Пинаколинов алкохол (464—07—3);

29.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА O-етил2-диизопропиламиноетил метил фосфонит (QL) (57856—11—8);

30.

Триетил фосфит (122—52—1);

31.

Арсенов трихлорид (7784—34—1);

32.

Бензилова киселина (76—93—7);

33.

Диетил метилфосфонит (15715—41—0);

34.

Диметил етилфосфонат (6163—75—3);

35.

Етил фосфинил дифлуорид (430—78—4);

36.

Метил фосфинил дифлуорид (753—59—3);

37.

3-хиноклидон (3731—38—2);

38.

Фосфорен пентахлорид (10026—13—8);

39.

Пинаколон (75—97—8);

40.

Калиев цианид (151—50—8);

41.

Калиев бифлуорид (7789—29—9);

42.

Амониев хидроген флуорид или амониев бифлуорид (1341—49—7);

43.

Натриев флуорид (7681—49—4);

44.

Натриев бифлуорид (1333—83—1);

45.

Натриев цианид (143—33—9);

46.

Триетаноламин (102—71—6);

47.

Фосфорен пентасулфид (1314—80—3);

48.

Ди-изопропиламин (108—18—9);

49.

Диетиламиноетанол (100—37—8);

50.

Натриев сулфид (1313—82—2);

51.

Серен монохлорид (10025—67—9);

52.

Серен дихлорид (10545—99—0);

53.

Триетаноламин хидрохлорид (637—39—8);

54.

N,N- диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид (4261—68—1);

55.

Метилфосфорна киселина (993—13—5);

56.

Диетил метилфосфонат (683—08—9);

57.

N,N-диметиламинофосфорил дихлорид (677—43—0);

58.

Триизопропил фосфит (116—17—6);

59.

Етилдиетаноламин (139—87—7);

60.

O, O-диетил фосфоротиоат (2465—65—8);

61.

O, O-диетил фосфородитиоат (298—06—6);

62.

Натриев хексафлуоросиликат (16893—85—9);

63.

Метилфосфонотиоик дихлорид (676—98—2).

При износ за „Държави, които не са страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 и .63, и в които нито един от изброените химикали не е повече от 10 % от теглото на сместа.

При износ за „Държави, членуващи в Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C350.1,.3, .5,.11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 и .63, и в които нито един от изброените химикали не е повече от 30 % от теглото на сместа.

1C350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C350 .2, .6,.7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 и .62, в които нито един от изброените химикали не е повече от 30 % от теглото на сместа

1C350 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.

1C351
Човешки патогенни микроорганизми, зоонози и „токсини“, както следва:

a.

Вируси, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.

Chikungunya virus — вирус „Чикунгуня“;

2.

Вирус на Конго-кримска хеморагична треска;

3.

Dengue fever virus — вирус на треска „Денга“;

4.

Вирус на източен конски енцефалит;

5.

Ebola virus — вирус „Ебола“;

6.

Hantaan virus — вирус „Хантаан“ („Ханта“ вирус);

7.

Junin virus — вирус „Джунин“;

8.

Lassa fever virus — вирус на треска „Ласса“;

9.

Lymphocytic choriomeningitis virus — вирус на лимфоцитен хориоменингит;

10.

Machupo virus — вирус „Мачупо“;

11.

Marburg virus — вирус „Марбург“;

12.

Вирус на маймунска шарка;

13.

Rift Valley fever virus — вирус на треската „Рифт Вали“;

14.

Вирус на пренасяния от кърлежи енцефалит (руски пролетно-летен вирус на енцефалит);

15.

Variola virus — вирус на вариола;

16.

Venezuelan equine encephalitis virus — вирус на венецуелския конски енцефалит;

17.

Вирус на западния конски енцефалит;

18.

Бяла шарка.

19.

Вирус на жълтата треска;

20.

Вирус на японския енцефалит;

21.

Kyasanur Forest virus — вирус „Kyasanur Forest“;

22.

Louping ill virus — вирус „Louping ill“;

23.

Енцефалитен вирус „Murray Valley“;

24.

Вирус на омска хеморагична треска;

25.

Вирус „Oropouche“;

26.

Вирус „Powassan“;

27.

Вирус „Rocio“;

28.

Енцефалитен вирус „St Louis“;

29.

Вирус „Hendra“ (Equine morbillivirus);

30.

Южноамериканска хеморагична треска („Sabia“, „Flexa“, „Guanarito“);

31.

Вируси на хеморагична треска с белодробен и бъбречен синдром („Seoul“, „Dobrava“, „Puumala“, „Sin Nombre“);

32.

Вирус „Nipah“

b.

Рикетсии, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.

Coxiella burnetti;

2.

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);

3.

Rickettsia prowasecki (Rickettsia prowazeckii);

4.

Rickettsia rickettsii;

c.

Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.

Bacillus anthracis;

2.

Brucella abortus;

3.

Brucella melitensis;

4.

Brucella suis;

5.

Chlamidiya psittaci;

6.

Clostridium botulinum;

7.

Francisella tularensis;

8.

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.

Salmonella typhi;

11.

Shigella dysenteriae;

12.

Vibrio cholerae;

13.

Yersinia pestis;

14.

Типове, произвеждащи епсилон токсин на Clostridium perfringens;

15.

Ентерохеморагичен Escherichia coli, щам 0157 и други щамове, произвеждащи веротоксин.

d.

„Токсини“ и „субединици на токсините“, както следва:

1.

Ботулинови токсини;

2.

Токсини на Clostridium perfringens;

3.

Конотоксин;

4.

Рицин;

5.

Сакситоксин;

6.

Токсин „Шига“;

7.

Токсини на Staphylococcus aureus;

8.

Тетродотоксин;

9.

Веротоксин и рибозомни дезактивиращи протеини от типа „Шига“;

10.

Микроцистин (циангинозин);

11.

Афлатоксини.

12.

Aбрин.

13.

Холерен токсин;

14.

Токсин диацетоксисцирпенол;

15.

Т-2 токсин;

16.

НТ-2 токсин;

17.

Модексин.

18.

Волкенсин.

19.

Viscum album Lectin 1 (вискумин).

1C351.d. не контролира ботулиновите токсини или конотоксини във форма на продукт, който отговаря на всички изброени по-долу критерии:

1.

Явяват се фармацевтични препарати, предвидени за прилагане при хора при лечение на клинични състояния;

2.

Опаковани са предварително за разпространение като медицински препарати;

3.

Разрешени са от държавен орган за пускане в продажба като медицински препарати.

e.

Гъбички, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

3.

Coccidioides immitis;

4.

Coccidioides posadasii.

1C351 не контролира „ваксини“ или „имунотоксини“.

1C352
Животински патогени, както следва:

a.

Вируси, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.

Вирус на африканска чума по свинете;

2.

Вируси на птичия грип, които са:

a.

Неохарактеризирани;

b.

Определени в Приложение I, част 2 към Директива 2005/94/ЕО (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16) като имащи висока патогенност, както следва:

1.

Вируси тип А с IVPI (интравенозен индекс на патогенност) в пилета на 6-седмична възраст, по-голям от 1,2;

2.

Вируси тип А от субтип H5 или H7 с честоти на генома, систематизирани за многочислени аминокиселини при мястото на деление на хемоглутининовата молекула, подобни на тези, наблюдавани при другите НРАI вируси, индициращи, че хемоглутининовата молекула може да бъде разцепена от протеазата, съдържаща се в клетките на гостоприемника;

3.

Вируси на „син език“;

4.

Вируси на шапа;

5.

Вируси на шарка по козите;

6.

Вируси на херпес по свинете (болест на Aujeszky);

7.

Вируси на треска по свинете (вируси на холера по свинете);

8.

Вируси „Lyssa“;

9.

Вируси на нюкасълската болест;

10.

Вируси на чумата по дребните преживни животни;

11.

Свински ентеровирус тип 9 (вирус на мехурчестата (везикуларна) болест по свинете);

12.

Вируси на чумата по рогатия добитък;

13.

Вируси на шарка по овцете;

14.

Вируси на тешенската болест;

15.

Вируси на стоматит по мехура;

16.

Вируси на заразния нодуларен дерматит;

17.

Вируси на африканска чума по конете.

b.

Микоплазми, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

2.

Mycoplasma mycoides подвид mycoides SC (малка колония);

3.

Mycoplasma capricolum подвид capripneumoniae.

1C352 не контролира „ваксини“.

1C353
Генетични елементи и генетично модифицирани организми, както следва:

a.

Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности на нуклеинови киселини, свързани с патогенността на организмите, описани в 1C351.а, 1C351.b., 1C351.c, 1C351.e., 1C352 или 1C354;

b.

Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности на нуклеинови киселини, кодиращи който и да е от „токсините“, определени в 1C351.d., или техните „субединици на токсини“.

Технически бележки:

7.

Генетичните елементи включват, inter alia, хромозоми, геноми, плазмиди, транспосони и носители на инфекция, независимо дали са генетично модифицирани или не.

8.

Нуклеинови киселинни поредици, свързани с патогенността на които и да е от микроорганизмите, описани в 1C351.а., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.d., 1C352 или 1C354, означава всяка една последователност, специфична за съответните описани микроорганизми, която:

a.

Сама по себе си или чрез своите транскрибирани или транслирани продукти значителна опасност за здравето на хората, животните или растенията;

b.

Известно е, че подсилва способността на даден микроорганизъм или на каквито и да било други организми, които той може да бъде вмъкнат или другояче интегриран, да уврежда сериозно здравето на хората, животните или растенията.

1C353 не се отнася за последователности от нуклеинови киселини, свързани с патогенността на ентерохеморагичен Escherichia coli, щам O157 и други щамове, произвеждащи веротоксин, различни от други, кодиращи за веротоксин или за негови субединици.

1C354
Растителни патогени, както следва:

a.

Вируси, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.

Картофен андийски латентен тимовирус;

2.

Картофен вретеновиден грудков вирусоид;

b.

Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:

1.

Xanthomonas albilineans;

2.

Xanthomonas campestris pv. citri, включително щамове, известни като Xanthomonas campestris pv. citri типове A, B, C, D, E или класифицирани по друг начин като Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia или Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

3.

Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4.

Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum or Corynebacterium Sepedonicum);

5.

Ralstonia solanacearum Races 2 и 3 (Pseudomonas solanacearum Races 2 и 3 или Burkholderia solanacearum Races 2 и 3);

c.

Гъбички, независимо дали са природни, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:

1.

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.

Microcuclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.

Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici);

5.

Puccinia graminis (syn. Puccinia glumarum);

6.

Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

1C450
Токсични химически вещества и токсични химически прекурсори, както следва, и „химически смеси“, съдържащи един или повече от тях:

N.B.: ВЖ. СЪЩО 1C350, 1C351.d. И МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

a.

Токсични химически вещества, както следва:

1.

амитон: O, O-диетил S-[2-(диетиламино)етил] фосфортиолат (78—53—5) и съответните му алкилирани или протонирани соли;

2.

ПФИБ: 1, 1, 3, 3,3-пентафлуоро2-(трифлуорометил)1-пропен (382—21—8);

3.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА BZ: 3-Хинуклидинил бензилат (6581—06—2);

4.

Фосген: карбонил дихлорид (75—44—5);

5.

Хлорциан (506—77—4);

6.

Циановодород (74—90—8);

7.

Хлорпикрин: Трихлоронитрометан (76—06—2);

За износ в „Държави, които не са страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.a.1. и.a.2, в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 1 % от теглото на сместа.

За износ в „Държави, членуващи в Конвенцията за забрана на химическите оръжия“ 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.a.1. и.a.2, в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.

1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.а.4, .a.5, .a.6 и .a.7., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.

1C450 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.

b.

Токсични химически прекурсори, както следва:

1.

Химикали, с изключение на описаните в Мерки за контрол на военни стоки или в 1C350, съдържащи фосфорен атом, към който са свързани една метилова, етилова или пропилова (нормална или изо) група, но не и други въглеродни атоми;

1C450.b.1. не контролира фонофос: О-етил S-фенил етилфосфонотиолтионат (944—22—9);

2.

N, N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] амидодихалогенфосфати, различни от N,N-диметиламинофосфорил дихлорид;

Вж. 1C350.57. за N,N-диметиламинофосфорил дихлорид.

3.

Диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] N,N-Диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] амидофосфати, с изключение на Диетил-N,N-диметиламидофосфат, който е описан в 1C350;

4.

N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетил2-хлориди и съответните им протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид или N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид, които са описани в 1C350.

5.

N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормален или изо)] аминоетан2-оли и съответните протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетанол (96—80—0) и N,N-диетиламиноетанол (100—37—8), които са описани в 1C350.

1C450.b.5. не контролира следните:

a.

N,N-диметиламиноетанол (108—01—0) и съответните протонирани соли;

b.

Протонираните соли на N, N-диетиламиноетанол (100—37—8);

6.

6. N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетан2-тиоли и съответните им протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетан тиол, описан в 1C350.

7.

Вж. 1C350 за Етилдиетаноламин (139—87—7);

8.

Метилдиетаноламин (105—59—9).

За износ в „Държави, които не са страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. и .b.6., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 10 % от теглото на сместа.

За износ в „Държави, членуващи в Конвенцията за забрана на химическите оръжия“ 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. и .b.6., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.

1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.b.8., в които нито един индивидално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.

1C450 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.

1D
Софтуер

1D001
„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудването, описано от 1B001 до 1B003.

1D002
„Софтуер“ за „разработка“ на ламинати или „композитни материали“ върху органични „матрици“,

1D003
„Софтуер“, специално проектиран или модифициран да позволи на оборудването да изпълнява функциите си, определени в 1A004.c. или 1А004.d

1D101
„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „използване“ на стоките, описани в 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 или 1B119.

1D103
„Софтуер“, специално проектиран за анализ на намаляващи наблюдаеми величини, като радарна отразяваща способност, ултравиолетови/инфрачервени излъчвания и акустични сигнали.

1D201
„Софтуер“, специално проектиран за „използване“ на стоките, описани в 1B201.

1E
Технологии

1E001
„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработка“ или „производство“ на оборудване или материали, описани в 1A001.b., 1A001.c., от 1A002 до 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B или 1C.

1E002
Други „технологии“, както следва:

a.

„Технологии“ за „разработване“ и „производство“ на полибензотиазоли или полибензоксазоли;

b.

„Технологии“ за „разработване“ и „производство“ на флуороеластомерни съединения, съдържащи поне един винилетерен мономер;

c.

„Технологии“ за проектиране или „производство“ на следните основни материали или не-„композитни“ керамични материали:

1.

Основни вещества, отговарящи на всичко изброено по-долу:

a.

Който и да е от следните състави:

1.

Прости или сложни циркониеви оксиди и сложни силициеви или алуминиеви оксиди;

2.

Прости борни нитриди (кубични кристални форми);

3.

Прости или сложни силициеви или борни карбиди;

4.

Прости или сложни силициеви нитриди;

b.

Което и да е от следните общи количества метални примеси, с изключение на целенасочените добавки:

1.

По-малко от 1 000 милионни части за прости оксиди или карбиди;

2.

По-малко от 5 000 милионни части за сложни съединения или прости нитриди;

c.

Явяват се някое от следните:

1.

Цирконий със среден размер на частиците равен на или по-малък от 1 μm и не повече от 10 % от частиците са по-големи от 5 μm;

2.

Други основни материали със среден размер на частицата, равен на или по-малък от 5 μm и не повече от 10 % от частиците са по-големи от 10 μm;

3.

Отговарят на всичко от изброените по-долу:

a.

Пластинки със съотношение на дължината към дебелината над 5;

b.

Нишковидни кристали със съотношение на дължината към диаметъра над 10 при диаметри по-малки от 2 μm;

c.

Непрекъснати или накъсани влакна с диаметър, по-малък от 10 μm;

2.

Не-„композитни“ керамични материали, съставени от материалите, посочени в 1E002.c.1;

1E002.c.2. не контролира „технологии“ за проектиране или производство на абразивни вещества.

d.

„Технологии“ за „производство“ на ароматни полиамидни влакна;

e.

„Технологии“ за монтаж, поддръжка или ремонт на материалите, описани в 1C001;

f.

„Технологии“ за ремонт на „композитни“ конструкции, ламинати или материали, описани в 1A002, 1C007.c. или 1C007.d.;

1E002.f. не контролира „технологии“ за ремонт на конструкции за „граждански летателни апарати“, използващи въглеродни „влакна или нишковидни материали“ и епоксидни смоли, описани в наръчниците на производителите на летателните апарати.

g.

„Библиотеки (бази с параметрични данни)“, специално проектирани или модифицирани да позволят на оборудването да изпълнява функциите си, определени в 1A004.c. или 1А004.d.

Техническа бележка:

Техническа бележка: За целите на 1Е002.g. „библиотека (техническа база за параметрични данни)“ означава събрана техническа информация, позоваването на която може да подобри производителността на съответното оборудване или системи.

1E101
„Технология“ съгласно Общата бележка за технологиите „производство“ на изделия, посочени в 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, от 1B115 до 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, от 1C111 до 1C118, 1D101 или 1D103.

1E102
„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработка“ на „софтуер“, описани в 1D001, 1D101 или 1D103.

1E103
„Технологии“ за регулиране на температурата, налягането или атмосферите в автоклави или хидроклави, когато се използват за „производство“ на „композитни материали“ или частично преработени „композитни материали“.

1E104
„Технологии“, свързани с „производството“ на материали, получени с топлинно разлагане, формовани в калъп, дорник или друга основа от прекурсорни газове, които се разлагат в температурния диапазон от 1 573 °К (1 300 °С) до 3 173 °К (2 900 °С) при налягания от 130 Pa до 20 kPа.

1E104 включва „технологии“ за определяне на състава на прекурсорните газове, дебитите им и параметри за контрол на процесите.

1E201
„Технологии“, съгласно Общата бележка по технологиите, за „използване“ на стоките, описани в 1A002, 1A202, от 1A225 до 1A227, 1B201, от 1B225 до 1B233, 1C002.b.3. или b.4, 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, от 1C225 до 1C240 или 1D201.

1E202
„Технологии“, съгласно Общата бележка по технологиите, за „разработване“ или „производство“ на стоките, описани в 1A007, 1A202 или от 1A225 до 1A227.

1E203
„Технологии“, съгласно Общата бележка по технологиите, за „разработване“ на „софтуер“, посочени в 1D201.

КАТЕГОРИЯ 2

ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИ

2A
Системи, оборудване и компоненти

За безшумни ролкови лагери вж. Мерки за контрол на военни стоки.

2A001
Антифрикционни (търкалящи) лагери и лагерни системи, както следва, и компоненти за тях:

2A001 не контролира сачми с допуски, зададени от производителя като 5-то качество или по-ниско според стандарт ISO 3290.

a.

Сачмени лагери и неразглобяеми търкалящи лагери с всички допуски, посочени от производителя в съответствие с ISO 492, клас на допуск 4 (или ANSI/ABMA Std 20, клас на допуск ABEC-7 или RBEC-7, или други национални еквиваленти), или по-добри, разполагащи с двата пръстена и търкалящи елементи (ISO 5593), изработени от монел или от берилий.

2A001.a. не контролира конусовидните ролкови лагери.

b.

Други сачмени лагери и неразглобяеми търкалящи лагери с всички допуски, посочени от производителя в съответствие с ISO 492, клас на допуск 2 (или ANSI/ABMA Std 20, клас на допуск ABEC-9 или RBEC-9, или други национални еквиваленти), или по-добри.

2A001.b. не контролира конусовидните ролкови лагери.

c.

Активни магнитни лагерни системи, използващи някое от посочените:

1.

Материали с магнитна индукция от 2,0 Т или по-голяма и граница на провлачване над 414 MPa;

2.

Всички електромагнитни триизмерни конструкции с хомеополярно високочестотно намагнитване за задвижващи механизми;

3.

Високо температурни (≥ 450 К (177 oС) позиционни датчици (сензори).

2A225
Тигли, изработени от материали, устойчиви на течни актинидни метали, както следва:

a.

Тигли, имащи и двете характеристики:

1.

Вместимост между 150 cm3 и 8 000 cm3;

2.

Изработени от или покрити с някой от изброените материали с чистота над 98 % и повече в тегловно отношение:

a.

Калциев флуорид (CaF2);

b.

Калциев цирконат (метацирконат) (CaZrO3);

c.

Цериев сулфид (Ce2S3);