13.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 385/2009 НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2009 година

за замяна на приложение IX към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства („Рамкова директива“)

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (1), и по-специално член 39, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2007/46/ЕО се създава хармонизирана рамка, съдържаща административните разпоредби и общите технически изисквания по отношение на всички нови превозни средства. Тя включва по-специално задължението производителят на превозното средство в качеството си на титуляр на типово одобрение на Общността да издава сертификат за съответствие, който да придружава всяко превозно средство, произведено в съответствие със законодателството на Общността по отношение на типовото одобрение.

(2)

Сертификатът за съответствие, образец от който е даден в приложение IX към Директива 2007/46/ЕО, представлява официална декларация, издадена на купувача на превозното средство, че дадено превозно средство е произведено в съответствие с изискванията, определени от законодателството на Общността по отношение на типовото одобрение.

(3)

Необходимо е да се гарантира, че информацията, съдържаща се в сертификата за съответствие, е разбираема за имащите отношение към нея потребители и икономически оператори. Образецът на сертификат за съответствие следва да съдържа цялата техническа информация, която е от значение за органите на държавите-членки, за да разрешават въвеждането на превозни средства в експлоатация.

(4)

След приемането на Директива 2001/116/ЕО на Комисията от 20 декември 2001 г. за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 70/156/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета (2) образецът на сертификат за съответствие не е актуализиран. Следователно е целесъобразно той да бъде актуализиран в светлината на многобройните значими промени, внесени с Директива 2007/46/ЕО, която от 29 април 2009 г. ще въведе за товарните превозни средства пълно типово одобряване на ЕО на превозно средство.

(5)

В допълнение съгласно Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г. относно документите за регистрация на превозни средства (3) регистрационните органи на държавите-членки трябва да получават надеждна техническа информация за целите на първата регистрация на нови превозни средства на територията на Общността. Техническите данни, съдържащи се в сертификата за съответствие, представляват адекватен източник на информация, който може да бъде използван за целите на регистрацията. С цел намаляване на административната тежест за европейските граждани и в светлината на принципите, заложени в съобщенията на Комисията, озаглавени План за действие „Опростяване и усъвършенстване на регулаторната среда“ (4) и Програма за действие за намаляване на административния товар в Европейския съюз (5) е целесъобразно сертификатът за съответствие да съдържа и цялата информация, изисквана съгласно Директива 1999/37/ЕО.

(6)

С оглед гарантиране на доброто действие на процеса за издаване на типово одобрение на Общността е целесъобразно да се актуализират приложенията към Директива 2007/46/ЕО, с цел да бъдат адаптирани към развитието на научните и техническите познания.

(7)

Приложение IХ към Директива 2007/46/ЕО следва да бъде съответно заменено.

(8)

Прилагането на нова система за управление с цел събиране на всички данни, които трябва да бъдат посочени в сертификата за съответствие, изисква да бъде създадена съответната организация от страна на производителя на превозното средство. Поради това следва да бъде предвиден достатъчно дълъг преходен период, по време на който да може да продължат да бъдат използвани предишните образци на сертификата за съответствие.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Техническия комитет по моторните превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IX към Директива 2007/46/ЕО се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

До 29 април 2010 г. производителите могат да издават сертификати за съответствие, които отговарят на образеца, даден в приложение IХ към Директива 70/156/ЕИО на Съвета (6).

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на 29 април 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2009 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 18, 21.1.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 57.

(4)  COM(2002) 278 окончателен.

(5)  COM(2007) 23 окончателен.

(6)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО

0.   ЦЕЛИ

Сертификатът за съответствие е декларация, издадена от производителя на превозното средство на купувача в уверение на това, че придобитото от него превозно средство съответства на законодателството в Европейския съюз, което е в сила към момента на производството на превозното средство.

Сертификатът за съответствие служи и за да позволи на компетентните органи на държавите-членки да регистрират превозни средства, без да трябва да изискват заявителят да представя допълнителна техническа документация.

За тези цели сертификатът за съответствие трябва да съдържа:

а)

идентификационния номер на превозното средство;

б)

точните технически характеристики на превозното средство (т.е. не се разрешава посочването на диапазони от стойности в различните позиции).

1.   ОБЩО ОПИСАНИЕ

1.1.

Сертификатът за съответствие се състои от две части.

а)

СТРАНИЦА I, която се състои от декларация за съответствие от производителя. За всички категории превозни средства се използва един и същ общи образец.

б)

СТРАНИЦА 2, която представлява техническо описание на основните характеристики на превозното средство. Образецът за страница 2 е адаптиран според всяка конкретна категория превозно средство.

1.2.

Сертификатът за съответствие се издава с максимален размер А4 (210 × 297 mm) или в папка с максимален размер А4.

1.3.

Без да се засягат разпоредбите на раздел O, буква б), стойностите и единиците, посочени във втората част, са дадените в документацията за типово одобрение в съответните регулаторни актове. При проверки на съответствието на производството стойностите се проверяват съгласно методиките, установени в съответните регулаторни актове. Вземат се предвид допустимите отклонения, разрешени в тези регулаторни актове.

2.   СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

2.1.

Образец А на сертификата за съответствие (комплектовано превозно средство) обхваща превозните средства, които могат да бъдат използвани по пътищата без необходимост от по-нататъшни етапи в тяхното одобряване.

2.2.

Образец Б от сертификата за съответствие (напълно комплектовано превозно средство) обхваща превозните средства, преминали по-нататъшен етап в своето одобряване.

Това е нормалният резултат от процеса на многоетапно одобряване (напр. автобус, сглобен от производител от втори етап върху шаси, сглобено от производител на превозни средства).

Дава се кратко описание на допълнителните характеристики, добавени по време на многоетапния процес.

2.3.

Образец В от сертификата за съответствие (некомплектовано превозно средство) обхваща превозните средства, за чието одобряване е необходим по-нататъшен етап (напр. шасита на товарни автомобили).

С изключение на влекачите за полуремаркета, сертификатите за съответствие за превозни средства с кабина и шаси, принадлежащи към категория N, се изготвят съгласно образец В.

ЧАСТ I

КОМПЛЕКТОВАНИ И НАПЪЛНО КОМПЛЕКТОВАНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ОБРАЗЕЦ А1 — СТРАНИЦА 1

КОМПЛЕКТОВАНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО

Страница 1

Долуподписаният [… (пълно име и длъжност)] удостоверява с настоящото, че превозното средство:

0.1.

Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2.

Тип: …

Вариант (a): …

Версия (a): …

0.2.1.

Търговско наименование: …

0.4.

Категория на превозното средство: …

0.5.

Наименование и адрес на производителя: …

0.6.

Местоположение и начин на закрепване на задължителните табели: …

Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: …

0.9.

Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има такъв): …

0.10.

Идентификационен номер на превозното средство: …

съответства във всички отношения на типа, описан в одобрение (… номер на типовото одобрение, включително номер на разширението) издадено на (… дата на издаване) и

може да получи постоянна регистрация в държавите-членки с дясно/ляво движение (б) и скоростомери с метрични/британски (в) мерни единици (г).

(Място) (Дата): …

(Подпис): …

ОБРАЗЕЦ А2 — СТРАНИЦА 1

КОМПЛЕКТОВАНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТИПОВО ОДОБРЕНИ В МАЛКИ СЕРИИ

[година]

[пореден номер]

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО

Страница 1

Долуподписаният [… (пълно име и длъжност)] удостоверява с настоящото, че превозното средство:

0.1.

Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2.

Тип: …

Вариант (a): …

Версия (a): …

0.2.1.

Търговско наименование: …

0.4.

Категория на превозното средство: …

0.5.

Наименование и адрес на производителя: …

0.6.

Местоположение и начин на закрепване на задължителните табели: …

Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: …

0.9.

Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има такъв): …

0.10.

Идентификационен номер на превозното средство: …

съответства във всички отношения на типа, описан в одобрение (… номер на типовото одобрение, включително номер на разширението) издадено на (… дата на издаване) и

може да получи постоянна регистрация в държавите-членки с дясно/ляво движение (б) и скоростомери с метрични/британски (в) мерни единици (г).

(Място) (Дата): …

(Подпис): …

ОБРАЗЕЦ Б — СТРАНИЦА 1

НАПЪЛНО КОМПЛЕКТОВАНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО

Страница 1

Долуподписаният [… (пълно име и длъжност)] удостоверява с настоящото, че превозното средство:

0.1.

Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2.

Тип: …

Вариант (a): …

Версия (a): …

0.2.1.

Търговско наименование: …

0.4.

Категория на превозното средство: …

0.5.

Наименование и адрес на производителя: …

0.6.

Местоположение и начин на закрепване на задължителните табели: …

Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: …

0.9.

Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има такъв): …

0.10.

Идентификационен номер на превозното средство: …

а)

е напълно комплектовано и изменено (1), както следва: … и

б)

съответства във всички отношения на типа, описан в одобрение (… номер на типовото одобрение, включително номер на разширението) издадено на (… дата на издаване) и

в)

може да получи постоянна регистрация в държавите-членки с дясно/ляво движение (б) и скоростомери с метрични/британски (в) мерни единици (г).

(Място) (Дата): …

(Подпис): …

Приложения: Сертификат за съответствие, издаден на всеки предишен етап.

СТРАНИЦА 2

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ M1

(комплектовани и напълно комплектовани превозни средства)

Страница 2

Общи конструктивни характеристики

1.

Брой на осите: … и колелата: …

3.

Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): … …

Основни размери

4.

База (междуосово разстояние) (д): … mm

4.1.

Междуосово разстояние (между две съседни оси):

 

1—2: … mm

 

2—3: … mm

 

3—4: … mm

5.

Дължина: … mm

6.

Широчина: … mm

7.

Височина: … mm

Маси

13.

Маса на превозното средство в готовност за движение: … kg (е)

16.

Технически допустими максимални маси

16.1.

Технически допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

16.2.

Технически допустима маса на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.4.

Технически допустима максимална маса на комбинацията: … kg

18.

Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.

Ремарке с теглич: … kg

18.3.

Ремарке с централна ос: … kg

18.4.

Ремарке без спирачки: … kg

19.

Технически допустима максимална статична вертикална маса в точката на прикачване: … kg

Двигател

20.

Производител на двигателя: …

21.

Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …

22.

Принцип на работа: …

23.

Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.

Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.

Брой и разположение на цилиндрите: …

25.

Работен обем на двигателя: … cm3

26.

Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/ПГ — биометан/етанол/биодизел/водород (1)

26.1.

За едно гориво, за две горива, за смес от горива (1)

27.

Максимална полезна мощност (ж): … kW при … min–1 или номинална постоянна максимална мощност (електродвигател) … kW (1)

Максимална скорост

29.

Максимална скорост: … km/h

Оси и окачване

30.

Колея на оста/осите:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Комбинация гума/колело (з): …

Спирачки

36.

Връзки със спирачната система на ремаркето механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

Каросерия

38.

Код на каросерията (и): …

40.

Цвят на превозното средство (й): …

41.

Брой и конфигурация на вратите: …

42.

Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) (к): …

42.1.

Седалка(и), предвидена(и) за използване само когато превозното средство е неподвижно: …

42.3.

Брой на местата, достъпни за лица в инвалидни колички: …

Екологични характеристики

46.

Ниво на шума

На място: … dB(A) при обороти на двигателя: … min–1

В движение: … dB(A)

47.

Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро …

48.

Емисии на отработили газове (м):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на последния изменящ го регулаторен акт: …

1.1.

процедура за изпитване: тип I или ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Частици: …

Димност (ELR): … (m–1)

1.2.

процедура за изпитване: тип I (Евро 5 или 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Частици (маса): …

 

Частици (брой): …

2.

процедура за изпитване: ETC (ако е приложимо)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Частици: …

48.1.

Димност, коригирана стойност на коефициента на поглъщане: … (m–1)

49.

Емисии на CO2/разход на гориво/консумация на електрическа енергия (м):

1.

Всички видове двигатели с изключение на изцяло електрическите превозни средства

 

Емисии на CO2

Разход на гориво

Градски условия:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Извънградски условия:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Смесен режим:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Среднопретеглено, смесен режим

… g/km

… l/100 km

2.

Изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с външно зареждане

Разход на електроенергия (среднопретеглена стойност, смесен режим (1))

… Wh/km

Пробег в електрически режим на задвижване:

… km

Разни

51.

За превозни средства със специално предназначение: обозначаване в съответствие с приложение II, раздел 5: …

52.

Забележки (н): …

СТРАНИЦА 2

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ M2

(комплектовани и напълно комплектовани превозни средства)

Страница 2

Общи конструктивни характеристики

1.

Брой на осите: … и колелата: …

1.1.

Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …

2.

Управляеми оси (брой, местоположение): …

3.

Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): … …

Основни размери

4.

База (междуосово разстояние) (д): … mm

4.1.

Междуосово разстояние (между две съседни оси):

 

1—2: … mm

 

2—3: … mm

 

3—4: … mm

5.

Дължина: … mm

6.

Широчина: … mm

7.

Височина: … mm

9.

Разстояние между предния край на превозното средство и центъра на теглително-прикачното устройство: … mm

12.

Заден надвес: … mm

Маси

13.

Маса на превозното средство в готовност за движение: … kg (е)

13.1.

Разпределение на тази маса между осите:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.

Технически допустими максимални маси

16.1.

Технически допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

16.2.

Технически допустима маса на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.3.

Технически допустима максимална маса на всяка група оси:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.4.

Технически допустима максимална маса на комбинацията: … kg

17.

Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1)(о)

17.1.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

17.2.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние на всяка група оси:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на комбинацията: … kg

18.

Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.

Ремарке с теглич: … kg

18.3.

Ремарке с централна ос: … kg

18.4.

Ремарке без спирачки: … kg

19.

Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: … kg

Двигател

20.

Производител на двигателя: …

21.

Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …

22.

Принцип на работа: …

23.

Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.

Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.

Брой и разположение на цилиндрите: …

25.

Работен обем на двигателя: … cm3

26.

Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/ПГ — биометан/етанол/биодизел/водород (1)

26.1.

За едно гориво, за две горива, за смес от горива (1)

27.

Максимална полезна мощност (ж): … kW при … min–1 или номинална постоянна максимална мощност (електродвигател) … kW (1)

28.

Предавателна кутия (тип): …

Максимална скорост

29.

Максимална скорост: … km/h

Оси и окачване

30.

Колея на оста/осите:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

33.

Задвижваща(и) ос(и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.

Комбинация гума/колело (з): …

Спирачки

36.

Връзки със спирачната система на ремаркето механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

37.

Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: … bar

Каросерия

38.

Код на каросерията (и): …

39.

Клас на превозното средство: клас I/клас II/клас III/клас A/клас B (1)

41.

Брой и конфигурация на вратите: …

42.

Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) (к): …

42.1.

Седалка(и), предвидена(и) за използване само когато превозното средство е неподвижно: …

42.3.

Брой на местата, достъпни за лица в инвалидни колички: …

43.

Брой на местата за правостоящи пътници: …

Теглително-прикачно устройство

44.

Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано такова): …

45.1.

Стойности на характеристиките (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Екологични характеристики

46.

Ниво на шума

На място: … dB(A) при обороти на двигателя: … min–1

В движение: … dB(A)

47.

Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро …

48.

Емисии на отработили газове (м):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на последния изменящ го регулаторен акт: …

1.1.

процедура за изпитване: тип I или ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Частици: …

Димност (ELR): … (m–1)

1.2.

процедура за изпитване: тип I (Евро 5 или 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Частици (маса): …

 

Частици (брой): …

2.

процедура за изпитване: ETC (ако е приложимо)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Частици: …

48.1.

Димност, коригирана стойност на коефициента на поглъщане: … (m–1)

Разни

51.

За превозни средства със специално предназначение: обозначаване в съответствие с приложение II, раздел 5: …

52.

Забележки (н): …

СТРАНИЦА 2

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ M3

(комплектовани и напълно комплектовани превозни средства)

Страница 2

Общи конструктивни характеристики

1.

Брой на осите: … и колелата: …

1.1.

Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …

2.

Управляеми оси (брой, местоположение): …

3.

Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): … …

Основни размери

4.

База (междуосово разстояние) (д): … mm

4.1.

Междуосово разстояние (между две съседни оси):

 

1—2: … mm

 

2—3: … mm

 

3—4: … mm

5.

Дължина: … mm

6.

Широчина: … mm

7.

Височина: … mm

9.

Разстояние между предния край на превозното средство и центъра на теглително-прикачното устройство: … mm

12.

Заден надвес: … mm

Маси

13.

Маса на превозното средство в готовност за движение: … kg (е)

13.1.

Разпределение на тази маса между осите:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.

Технически допустими максимални маси

16.1.

Технически допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

16.2.

Технически допустима маса на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.3.

Технически допустима максимална маса на всяка група оси:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.4.

Технически допустима максимална маса на комбинацията: … kg

17.

Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1)(о)

17.1.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

17.2.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние на всяка група оси:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на комбинацията: … kg

18.

Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.

Ремарке с теглич: … kg

18.3.

Ремарке с централна ос: … kg

18.4.

Ремарке без спирачки: … kg

19.

Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: … kg

Двигател

20.

Производител на двигателя: …

21.

Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …

22.

Принцип на работа: …

23.

Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.

Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.

Брой и разположение на цилиндрите: …

25.

Работен обем на двигателя: … cm3

26.

Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/ПГ — биометан/етанол/биодизел/водород (1)

26.1.

За едно гориво, за две горива, за смес от горива (1)

27.

Максимална полезна мощност (ж): … kW при … min–1 или номинална постоянна максимална мощност (електродвигател) … kW (1)

28.

Предавателна кутия (тип): …

Максимална скорост

29.

Максимална скорост: … km/h

Оси и окачване

30.1.

Колея на всяка управляема ос: … mm

30.2.

Колея на всички останали оси: … mm

32.

Местоположение на натоварващата(ите) ос(и): …

33.

Задвижваща(и) ос(и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.

Комбинация гума/колело (з): …

Спирачки

36.

Връзки със спирачната система на ремаркето механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

37.

Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: … bar

Каросерия

38.

Код на каросерията (и): …

39.

Клас на превозното средство: клас I/клас II/клас III/клас A/клас B (1)

41.

Брой и конфигурация на вратите: …

42.

Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) (к): …

42.1.

Седалка(и), предвидена(и) за използване само когато превозното средство е неподвижно: …

42.2.

Брой на пътническите места за сядане: … (долен етаж) … (горен етаж) (включително мястото на водача)

42.3.

Брой на местата, достъпни за лица в инвалидни колички: …

43.

Брой на местата за правостоящи пътници: …

Теглително-прикачно устройство

44.

Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано такова): …

45.1.

Стойности на характеристиките (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Екологични характеристики

46.

Ниво на шума

На място: … dB(A) при обороти на двигателя: … min–1

В движение: … dB(A)

47.

Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро …

48.

Емисии на отработили газове (м):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на последния изменящ го регулаторен акт: …

1.

процедура за изпитване: тип I или ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Частици: …

Димност (ELR): … (m–1)

2.

процедура за изпитване: ETC (ако е приложимо)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Частици: …

48.1.

Димност, коригирана стойност на коефициента на поглъщане: … (m–1)

Разни

51.

За превозни средства със специално предназначение: обозначаване в съответствие с приложение II, раздел 5: …

52.

Забележки (н): …

СТРАНИЦА 2

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ N1

(комплектовани и напълно комплектовани превозни средства)

Страница 2

Общи конструктивни характеристики

1.

Брой на осите: … и колелата: …

1.1.

Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …

3.

Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): … …

Основни размери

4.

База (междуосово разстояние) (д): … mm

4.1.

Междуосово разстояние (между две съседни оси):

 

1—2: … mm

 

2—3: … mm

 

3—4: … mm

5.

Дължина: … mm

6.

Широчина: … mm

7.

Височина: … mm

8.

Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): … mm

9.

Разстояние между предния край на превозното средство и центъра на теглително-прикачното устройство: … mm

11.

Дължина на товарната площ: … mm

Маси

13.

Маса на превозното средство в готовност за движение: … kg (е)

13.1.

Разпределение на тази маса между осите:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.

Технически допустими максимални маси

16.1.

Технически допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

16.2.

Технически допустима маса на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.4.

Технически допустима максимална маса на комбинацията: … kg

18.

Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.

Ремарке с теглич: … kg

18.2.

Полуремарке: … kg

18.3.

Ремарке с централна ос: … kg

18.4.

Ремарке без спирачки: … kg

19.

Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: … kg

Двигател

20.

Производител на двигателя: …

21.

Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …

22.

Принцип на работа: …

23.

Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.

Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.

Брой и разположение на цилиндрите: …

25.

Работен обем на двигателя: … cm3

26.

Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/ПГ — биометан/етанол/биодизел/водород (1)

26.1.

За едно гориво, за две горива, за смес от горива (1)

27.

Максимална полезна мощност (ж): … kW при … min–1 или номинална постоянна максимална мощност (електродвигател) … kW (1)

28.

Предавателна кутия (тип): …

Максимална скорост

29.

Максимална скорост: … km/h

Оси и окачване

30.

Колея на оста/осите:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Комбинация гума/колело (з): …

Спирачки

36.

Връзки със спирачната система на ремаркето механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

37.

Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: … bar

Каросерия

38.

Код на каросерията (и): …

40.

Цвят на превозното средство (й): …

41.

Брой и конфигурация на вратите: …

42.

Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) (к): …

Теглително-прикачно устройство

44.

Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано такова): …

45.1.

Стойности на характеристиките (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Екологични характеристики

46.

Ниво на шума

На място: … dB(A) при обороти на двигателя: … min–1

В движение: … dB(A)

47.

Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро …

48.

Емисии на отработили газове (м):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на последния изменящ го регулаторен акт: …

1.1.

процедура за изпитване: тип I или ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Частици: …

Димност (ELR): … (m–1)

1.2.

процедура за изпитване: тип I (Евро 5 или 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Частици (маса): …

 

Частици (брой): …

2.

процедура за изпитване: ETC (ако е приложимо)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Частици: …

48.1.

Димност, коригирана стойност на коефициента на поглъщане: … (m–1)

49.

Емисии на CO2/разход на гориво/консумация на електрическа енергия (м):

1.

Всички видове двигатели с изключение на изцяло електрическите превозни средства

 

Емисии на CO2

Разход на гориво

Градски условия:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Извънградски условия:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Смесен режим:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Среднопретеглено, смесен режим

… g/km

… l/100 km

2.

Изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с външно зареждане

Разход на електроенергия (среднопретеглена стойност, смесен режим (1))

… Wh/km

Пробег в електрически режим на задвижване:

… km

Разни

50.

Типово одобрение на ЕО съгласно конструктивните изисквания за превоз на опасни товари: да/клас(ове): …/не (l):

51.

За превозни средства със специално предназначение: обозначаване в съответствие с приложение II, раздел 5: …

52.

Забележки (н): …

СТРАНИЦА 2

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ N2

(комплектовани и напълно комплектовани превозни средства)

Страница 2

Общи конструктивни характеристики

1.

Брой на осите: … и колелата: …

1.1.

Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …

2.

Управляеми оси (брой, местоположение): …

3.

Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): … …

Основни размери

4.

База (междуосово разстояние) (д): … mm

4.1.

Междуосово разстояние (между две съседни оси):

 

1—2: … mm

 

2—3: … mm

 

3—4: … mm

5.

Дължина: … mm

6.

Широчина: … mm

8.

Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): … mm

9.

Разстояние между предния край на превозното средство и центъра на теглително-прикачното устройство: … mm

11.

Дължина на товарната площ: … mm

12.

Заден надвес: … mm

Маси

13.

Маса на превозното средство в готовност за движение: … kg (е)

13.1.

Разпределение на тази маса между осите:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.

Технически допустими максимални маси

16.1.

Технически допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

16.2.

Технически допустима маса на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.3.

Технически допустима максимална маса на всяка група оси:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.4.

Технически допустима максимална маса на комбинацията: … kg

17.

Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1)(о)

17.1.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

17.2.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние на всяка група оси:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на комбинацията: … kg

18.

Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.

Ремарке с теглич: … kg

18.2.

Полуремарке: … kg

18.3.

Ремарке с централна ос: … kg

18.4.

Ремарке без спирачки: … kg

19.

Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: … kg

Двигател

20.

Производител на двигателя: …

21.

Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …

22.

Принцип на работа: …

23.

Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.

Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.

Брой и разположение на цилиндрите: …

25.

Работен обем на двигателя: … cm3

26.

Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/ПГ — биометан/етанол/биодизел/водород (1)

26.1.

За едно гориво, за две горива, за смес от горива (1)

27.

Максимална полезна мощност (ж): … kW при … min–1 или номинална постоянна максимална мощност (електродвигател) … kW (1)

28.

Предавателна кутия (тип): …

Максимална скорост

29.

Максимална скорост: … km/h

Оси и окачване

31.

Местоположение на повдигащата(ите) се ос(и): …

32.

Местоположение на натоварващата(ите) ос(и): …

33.

Задвижваща(и) ос(и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.

Комбинация гума/колело (з): …

Спирачки

36.

Връзки със спирачната система на ремаркето механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

37.

Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: … bar

Каросерия

38.

Код на каросерията (и): …

41.

Брой и конфигурация на вратите: …

42.

Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) (к): …

Теглително-прикачно устройство

44.

Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано такова): …

45.1.

Стойности на характеристиките (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Екологични характеристики

46.

Ниво на шума

На място: … dB(A) при обороти на двигателя: … min–1

В движение: … dB(A)

47.

Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро …

48.

Емисии на отработили газове (м):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на последния изменящ го регулаторен акт: …

1.1.

процедура за изпитване: тип I или ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Частици: …

Димност (ELR): … (m–1)

1.2.

процедура за изпитване: тип I (Евро 5 или 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Частици (маса): …

 

Частици (брой): …

2.

процедура за изпитване: ETC (ако е приложимо)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Частици: …

48.1.

Димност, коригирана стойност на коефициента на поглъщане: … (m–1)

Разни

50.

Типово одобрение на ЕО съгласно конструктивните изисквания за превоз на опасни товари: да/клас(ове): …/не (l):

51.

За превозни средства със специално предназначение: обозначаване в съответствие с приложение II, раздел 5: …

52.

Забележки (н): …

СТРАНИЦА 2

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ N3

(комплектовани и напълно комплектовани превозни средства)

Страница 2

Общи конструктивни характеристики

1.

Брой на осите: … и колелата: …

1.1.

Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …

2.

Управляеми оси (брой, местоположение): …

3.

Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): … …

Основни размери

4.

База (междуосово разстояние) (д): … mm

4.1.

Междуосово разстояние (между две съседни оси):

 

1—2: … mm

 

2—3: … mm

 

3—4: … mm

5.

Дължина: … mm

6.

Широчина: … mm

8.

Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): … mm

9.

Разстояние между предния край на превозното средство и центъра на теглително-прикачното устройство: … mm

11.

Дължина на товарната площ: … mm

12.

Заден надвес: … mm

Маси

13.

Маса на превозното средство в готовност за движение: … kg (е)

13.1.

Разпределение на тази маса между осите:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.

Технически допустими максимални маси

16.1.

Технически допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

16.2.

Технически допустима маса на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.3.

Технически допустима максимална маса на всяка група оси:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.4.

Технически допустима максимална маса на комбинацията: … kg

17.

Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1)(о)

17.1.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

17.2.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние на всяка група оси:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на комбинацията: … kg

18.

Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.

Ремарке с теглич: … kg

18.2.

Полуремарке: … kg

18.3.

Ремарке с централна ос: … kg

18.4.

Ремарке без спирачки: … kg

19.

Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: … kg

Двигател

20.

Производител на двигателя: …

21.

Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …

22.

Принцип на работа: …

23.

Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.

Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.

Брой и разположение на цилиндрите: …

25.

Работен обем на двигателя: … cm3

26.

Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/ПГ — биометан/етанол/биодизел/водород (1)

26.1.

За едно гориво, за две горива, за смес от горива (1)

27.

Максимална полезна мощност (ж): … kW при … min–1 или номинална постоянна максимална мощност (електродвигател) … kW (1)

28.

Предавателна кутия (тип): …

Максимална скорост

29.

Максимална скорост: … km/h

Оси и окачване

31.

Местоположение на повдигащата(ите) се ос(и): …

32.

Местоположение на натоварващата(ите) ос(и): …

33.

Задвижваща(и) ос(и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.

Комбинация гума/колело (з): …

Спирачки

36.

Връзки със спирачната система на ремаркето механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

37.

Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: … bar

Каросерия

38.

Код на каросерията (и): …

41.

Брой и конфигурация на вратите: …

42.

Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) (к): …

Теглително-прикачно устройство

44.

Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано такова): …

45.1.

Стойности на характеристиките (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Екологични характеристики

46.

Ниво на шума

На място: … dB(A) при обороти на двигателя: … min–1

В движение: … dB(A)

47.

Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро …

48.

Емисии на отработили газове (м):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на последния изменящ го регулаторен акт: …

1.

процедура за изпитване: тип I или ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Частици: …

Димност (ELR): … (m–1)

2.

процедура за изпитване: ETC (ако е приложимо)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Частици: …

48.1.

Димност, коригирана стойност на коефициента на поглъщане: … (m–1)

Разни

50.

Типово одобрение на ЕО съгласно конструктивните изисквания за превоз на опасни товари: да/клас(ове): …/не (l):

51.

За превозни средства със специално предназначение: обозначаване в съответствие с приложение II, раздел 5: …

52.

Забележки (н): …

СТРАНИЦА 2

КАТЕГОРИИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА O1 И O2

(комплектовани и напълно комплектовани превозни средства)

Страница 2

Общи конструктивни характеристики

1.

Брой на осите: … и колелата: …

1.1.

Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …

Основни размери

4.

База (междуосово разстояние) (д): … mm

4.1.

Междуосово разстояние (между две съседни оси):

 

1—2: … mm

 

2—3: … mm

 

3—4: … mm

5.

Дължина: … mm

6.

Широчина: … mm

7.

Височина: … mm

10.

Разстояние между центъра на теглително-прикачното устройство и задния край на превозното средство: … mm

11.

Дължина на товарната площ: … mm

12.

Заден надвес: … mm

Маси

13.

Маса на превозното средство в готовност за движение: … kg (е)

13.1.

Разпределение на тази маса между осите:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.

Технически допустими максимални маси

16.1.

Технически допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

16.2.

Технически допустима маса на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.3.

Технически допустима максимална маса на всяка група оси:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

19.

Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване на полуремарке или ремарке с централна ос: … kg

Максимална скорост

29.

Максимална скорост: … km/h

Оси и окачване

30.1.

Колея на всяка управляема ос: … mm

30.2.

Колея на всички останали оси: … mm

31.

Местоположение на повдигащата(ите) се ос(и): …

32.

Местоположение на натоварващата(ите) ос(и): …

34.

Ос(и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.

Комбинация гума/колело (з): …

Спирачки

36.

Връзки със спирачната система на ремаркето механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

Каросерия

38.

Код на каросерията (и): …

Теглително-прикачно устройство

44.

Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано такова): …

45.1.

Стойности на характеристиките (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Разни

50.

Типово одобрение на ЕО съгласно конструктивните изисквания за превоз на опасни товари: да/клас(ове): …/не (l):

51.

За превозни средства със специално предназначение: обозначаване в съответствие с приложение II, раздел 5: …

52.

Забележки (н): …

СТРАНИЦА 2

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИИ O3 И O4

(комплектовани и напълно комплектовани превозни средства)

Страница 2

Общи конструктивни характеристики

1.

Брой на осите: … и колелата: …

1.1.

Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …

2.

Управляеми оси (брой, местоположение): …

Основни размери

4.

База (междуосово разстояние) (д): … mm

4.1.

Междуосово разстояние (между две съседни оси):

 

1—2: … mm

 

2—3: … mm

 

3—4: … mm

5.

Дължина: … mm

6.

Широчина: … mm

7.

Височина: … mm

10.

Разстояние между центъра на теглително-прикачното устройство и задния край на превозното средство: … mm

11.

Дължина на товарната площ: … mm

12.

Заден надвес: … mm

Маси

13.

Маса на превозното средство в готовност за движение: … kg (е)

13.1.

Разпределение на тази маса между осите:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.

Технически допустими максимални маси

16.1.

Технически допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

16.2.

Технически допустима маса на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.3.

Технически допустима максимална маса на всяка група оси:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

17.

Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1)(о)

17.1.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

17.2.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние на всяка група оси:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

19.

Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване на полуремарке или ремарке с централна ос: … kg

Максимална скорост

29.

Максимална скорост: … km/h

Оси и окачване

31.

Местоположение на повдигащата(ите) се ос(и): …

32.

Местоположение на натоварващата(ите) ос(и): …

34.

Ос(и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.

Комбинация гума/колело (з): …

Спирачки

36.

Връзки със спирачната система на ремаркето механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

Каросерия

38.

Код на каросерията (и): …

Теглително-прикачно устройство

44.

Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано такова): …

45.1.

Стойности на характеристиките (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Разни

50.

Типово одобрение на ЕО съгласно конструктивните изисквания за превоз на опасни товари: да/клас(ове): …/не (l):

51.

За превозни средства със специално предназначение: обозначаване в съответствие с приложение II, раздел 5: …

52.

Забележки (н): …

ЧАСТ II

НЕКОМПЛЕКТОВАНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ОБРАЗЕЦ В1 — СТРАНИЦА 1

НЕКОМПЛЕКТОВАНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО

Страница 1

Долуподписаният [… (пълно име и длъжност)] удостоверява с настоящото, че превозното средство:

0.1.

Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2.

Тип: …

Вариант (a): …

Версия (a): …

0.2.1.

Търговско наименование: …

0.4.

Категория на превозното средство: …

0.5.

Наименование и адрес на производителя: …

0.6.

Местоположение и начин на закрепване на задължителните табели: …

Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: …

0.9.

Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има такъв): …

0.10.

Идентификационен номер на превозното средство: …

съответства във всички отношения на типа, описан в одобрение (… номер на типовото одобрение, включително номер на разширението) издадено на (… дата на издаване) и

не може да получи постоянна регистрация без по-нататъшни одобрения.

(Място) (Дата): …

(Подпис): …

ОБРАЗЕЦ В2 — СТРАНИЦА 1

НЕКОМПЛЕКТОВАНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТИПОВО ОДОБРЕНИ В МАЛКИ СЕРИИ

[година]

[пореден номер]

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО

Страница 1

Долуподписаният [… (пълно име и длъжност)] удостоверява с настоящото, че превозното средство:

0.1.

Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2.

Тип: …

Вариант (a): …

Версия (a): …

0.2.1.

Търговско наименование: …

0.4.

Категория на превозното средство: …

0.5.

Наименование и адрес на производителя: …

0.6.

Местоположение и начин на закрепване на задължителните табели: …

Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: …

0.9.

Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има такъв): …

0.10.

Идентификационен номер на превозното средство: …

съответства във всички отношения на типа, описан в одобрение (… номер на типовото одобрение, включително номер на разширението) издадено на (… дата на издаване) и

не може да получи постоянна регистрация без по-нататъшни одобрения.

(Място) (Дата): …

(Подпис): …

СТРАНИЦА 2

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ M1

(некомплектовани превозни средства)

Страница 2

Общи конструктивни характеристики

1.

Брой на осите: … и колелата: …

3.

Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): … …

Основни размери

4.

База (междуосово разстояние) (д): … mm

4.1.

Междуосово разстояние (между две съседни оси):

 

1—2: … mm

 

2—3: … mm

 

3—4: … mm

5.1.

Допустима максимална дължина: … mm

6.1.

Допустима максимална широчина: … mm

7.1.

Допустима максимална височина: … mm

12.1.

Допустим максимален заден надвес: … mm

Маси

14.

Маса на некомплектованото превозно средство готовност за движение: … kg (е)

14.1.

Маса на превозното средство в готовност за движение:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

15.

Минимална маса на превозното средство, след като е напълно комплектовано: … kg

15.1.

Маса на превозното средство в готовност за движение:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Технически допустими максимални маси

16.1.

Технически допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

16.2.

Технически допустима маса на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.4.

Технически допустима максимална маса на комбинацията: … kg

18.

Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.

Ремарке с теглич: … kg

18.3.

Ремарке с централна ос: … kg

18.4.

Ремарке без спирачки: … kg

19.

Технически допустима максимална статична вертикална маса в точката на прикачване: … kg

Двигател

20.

Производител на двигателя: …

21.

Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …

22.

Принцип на работа: …

23.

Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.

Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.

Брой и разположение на цилиндрите: …

25.

Работен обем на двигателя: … cm3

26.

Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/ПГ — биометан/етанол/биодизел/водород (1)

26.1.

За едно гориво, за две горива, за смес от горива (1)

27.

Максимална полезна мощност (ж): … kW при … min–1 или номинална постоянна максимална мощност (електродвигател) … kW (1)

Максимална скорост

29.

Максимална скорост: … km/h

Оси и окачване

30.

Колея на оста/осите:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Комбинация гума/колело (з): …

Спирачки

36.

Връзки със спирачната система на ремаркето механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

Каросерия

41.

Брой и конфигурация на вратите: …

42.

Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) (к): …

Екологични характеристики

46.

Ниво на шума

На място: … dB(A) при обороти на двигателя: … min–1

В движение: … dB(A)

47.

Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро …

48.

Емисии на отработили газове (м):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на последния изменящ го регулаторен акт: …

1.1.

процедура за изпитване: тип I или ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Частици: …

Димност (ELR): … (m–1)

1.2.

процедура за изпитване: тип I (Евро 5 или 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Частици (маса): …

 

Частици (брой): …

2.

процедура за изпитване: ETC (ако е приложимо)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Частици: …

48.1.

Димност, коригирана стойност на коефициента на поглъщане: … (m–1)

49.

Емисии на CO2/разход на гориво/консумация на електрическа енергия (м):

1.

Всички видове двигатели с изключение на изцяло електрическите превозни средства

 

Емисии на CO2

Разход на гориво

Градски условия:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Извънградски условия:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Смесен режим:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Среднопретеглено, смесен режим

… g/km

… l/100 km

2.

Изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с външно зареждане

Разход на електроенергия (среднопретеглена стойност, смесен режим (1))

… Wh/km

Пробег в електрически режим на задвижване:

… km

Разни

52.

Забележки (н): …

СТРАНИЦА 2

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ M2

(некомплектовани превозни средства)

Страница 2

Общи конструктивни характеристики

1.

Брой на осите: … и колелата: …

1.1.

Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …

2.

Управляеми оси (брой, местоположение): …

3.

Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): … …

Основни размери

4.

База (междуосово разстояние) (д): … mm

4.1.

Междуосово разстояние (между две съседни оси):

 

1—2: … mm

 

2—3: … mm

 

3—4: … mm

5.1.

Допустима максимална дължина: … mm

6.1.

Допустима максимална широчина: … mm

7.1.

Допустима максимална височина: … mm

12.1.

Допустим максимален заден надвес: … mm

Маси

14.

Маса на некомплектованото превозно средство готовност за движение: … kg (е)

14.1.

Разпределение на тази маса между осите:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

15.

Минимална маса на превозното средство, след като е напълно комплектовано: … kg

15.1.

Разпределение на тази маса между осите:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Технически допустими максимални маси

16.1.

Технически допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

16.2.

Технически допустима маса на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.3.

Технически допустима максимална маса на всяка група оси:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.4.

Технически допустима максимална маса на комбинацията: … kg

17.

Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1)(о)

17.1.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

17.2.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние на всяка група оси:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на комбинацията: … kg

18.

Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.

Ремарке с теглич: … kg

18.3.

Ремарке с централна ос: … kg

18.4.

Ремарке без спирачки: … kg

19.

Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: … kg

Двигател

20.

Производител на двигателя: …

21.

Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …

22.

Принцип на работа: …

23.

Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.

Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.

Брой и разположение на цилиндрите: …

25.

Работен обем на двигателя: … cm3

26.

Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/ПГ — биометан/етанол/биодизел/водород (1)

26.1.

За едно гориво, за две горива, за смес от горива (1)

27.

Максимална полезна мощност (ж): … kW при … min–1 или номинална постоянна максимална мощност (електродвигател) … kW (1)

28.

Предавателна кутия (тип): …

Максимална скорост

29.

Максимална скорост: … km/h

Оси и окачване

30.

Колея на оста/осите:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

33.

Задвижваща(и) ос(и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.

Комбинация гума/колело (з): …

Спирачки

36.

Връзки със спирачната система на ремаркето механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

37.

Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: … bar

Теглително-прикачно устройство

44.

Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано такова): …

45.1.

Стойности на характеристиките (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Екологични характеристики

46.

Ниво на шума

На място: … dB(A) при обороти на двигателя: … min–1

В движение: … dB(A)

47.

Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро …

48.

Емисии на отработили газове (м):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на последния изменящ го регулаторен акт: …

1.1.

процедура за изпитване: тип I или ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Частици: …

Димност (ELR): … (m–1)

1.2.

процедура за изпитване: тип I (Евро 5 или 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Частици (маса): …

 

Частици (брой): …

2.

процедура за изпитване: ETC (ако е приложимо)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Частици: …

48.1.

Димност, коригирана стойност на коефициента на поглъщане: … (m–1)

Разни

52.

Забележки (н): …

СТРАНИЦА 2

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ M3

(некомплектовани превозни средства)

Страница 2

Общи конструктивни характеристики

1.

Брой на осите: … и колелата: …

1.1.

Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …

2.

Управляеми оси (брой, местоположение): …

3.

Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): … …

Основни размери

4.

База (междуосово разстояние) (д): … mm

4.1.

Междуосово разстояние (между две съседни оси):

 

1—2: … mm

 

2—3: … mm

 

3—4: … mm

5.1.

Допустима максимална дължина: … mm

6.1.

Допустима максимална широчина: … mm

7.1.

Допустима максимална височина: … mm

12.1.

Допустим максимален заден надвес: … mm

Маси

14.

Маса на некомплектованото превозно средство готовност за движение: … kg (е)

14.1.

Разпределение на тази маса между осите:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

15.

Минимална маса на превозното средство, след като е напълно комплектовано: … kg

15.1.

Разпределение на тази маса между осите:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Технически допустими максимални маси

16.1.

Технически допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

16.2.

Технически допустима маса на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.3.

Технически допустима максимална маса на всяка група оси:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.4.

Технически допустима максимална маса на комбинацията: … kg

17.

Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1)(о)

17.1.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

17.2.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние на всяка група оси:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на комбинацията: … kg

18.

Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.

Ремарке с теглич: … kg

18.3.

Ремарке с централна ос: … kg

18.4.

Ремарке без спирачки: … kg

19.

Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: … kg

Двигател

20.

Производител на двигателя: …

21.

Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …

22.

Принцип на работа: …

23.

Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.

Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.

Брой и разположение на цилиндрите: …

25.

Работен обем на двигателя: … cm3

26.

Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/ПГ — биометан/етанол/биодизел/водород (1)

26.1.

За едно гориво, за две горива, за смес от горива (1)

27.

Максимална полезна мощност (ж): … kW при … min–1 или номинална постоянна максимална мощност (електродвигател) … kW (1)

28.

Предавателна кутия (тип): …

Максимална скорост

29.

Максимална скорост: … km/h

Оси и окачване

30.1.

Колея на всяка управляема ос: … mm

30.2.

Колея на всички останали оси: … mm

32.

Местоположение на натоварващата(ите) ос(и): … mm

33.

Задвижваща(и) ос(и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.

Комбинация гума/колело (з): …

Спирачки

36.

Връзки със спирачната система на ремаркето механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

37.

Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: … bar

Теглително-прикачно устройство

44.

Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано такова): …

45.

Типове или класове на теглително-прикачните устройства, които могат да бъдат монтирани: …

45.1.

Стойности на характеристиките (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Екологични характеристики

46.

Ниво на шума

На място: … dB(A) при обороти на двигателя: … min–1

В движение: … dB(A)

47.

Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро …

48.

Емисии на отработили газове (м):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на последния изменящ го регулаторен акт: …

1.

процедура за изпитване: тип I или ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Частици: …

Димност (ELR): … (m–1)

2.

процедура за изпитване: ETC (ако е приложимо)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Частици: …

48.1.

Димност, коригирана стойност на коефициента на поглъщане: … (m–1)

Разни

52.

Забележки (н): …

СТРАНИЦА 2

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ N1

(некомплектовани превозни средства)

Страница 2

Общи конструктивни характеристики

1.

Брой на осите: … и колелата: …

1.1.

Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …

3.

Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): … …

Основни размери

4.

База (междуосово разстояние) (д): … mm

4.1.

Междуосово разстояние (между две съседни оси):

 

1—2: … mm

 

2—3: … mm

 

3—4: … mm

5.1.

Допустима максимална дължина: … mm

6.1.

Допустима максимална широчина: … mm

7.1.

Допустима максимална височина: … mm

8.

Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): … mm

12.1.

Допустим максимален заден надвес: … mm

Маси

14.

Маса на некомплектованото превозно средство готовност за движение: … kg (е)

14.1.

Разпределение на тази маса между осите:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

15.

Минимална маса на превозното средство, след като е напълно комплектовано: … kg

15.1.

Разпределение на тази маса между осите:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Технически допустими максимални маси

16.1.

Технически допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

16.2.

Технически допустима маса на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.4.

Технически допустима максимална маса на комбинацията: … kg

18.

Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.

Ремарке с теглич: … kg

18.2.

Полуремарке: … kg

18.3.

Ремарке с централна ос: … kg

18.4.

Ремарке без спирачки: … kg

19.

Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: … kg

Двигател

20.

Производител на двигателя: …

21.

Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …

22.

Принцип на работа: …

23.

Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.

Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.

Брой и разположение на цилиндрите: …

25.

Работен обем на двигателя: … cm3

26.

Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/ПГ — биометан/етанол/биодизел/водород (1)

26.1.

За едно гориво, за две горива, за смес от горива (1)

27.

Максимална полезна мощност (ж): … kW при … min–1 или номинална постоянна максимална мощност (електродвигател) … kW (1)

28.

Предавателна кутия (тип): …

Максимална скорост

29.

Максимална скорост: … km/h

Оси и окачване

30.

Колея на оста/осите:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Комбинация гума/колело (з): …

Спирачки

36.

Връзки със спирачната система на ремаркето механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

37.

Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: … bar

Теглително-прикачно устройство

44.

Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано такова): …

45.

Типове или класове на теглително-прикачните устройства, които могат да бъдат монтирани: …

45.1.

Стойности на характеристиките (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Екологични характеристики

46.

Ниво на шума

На място: … dB(A) при обороти на двигателя: … min–1

В движение: … dB(A)

47.

Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро …

48.

Емисии на отработили газове (м):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на последния изменящ го регулаторен акт: …

1.1.

процедура за изпитване: тип I или ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Частици: …

Димност (ELR): … (m–1)

1.2.

процедура за изпитване: тип I (Евро 5 или 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Частици (маса): …

 

Частици (брой): …

2.

процедура за изпитване: ETC (ако е приложимо)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Частици: …

48.1.

Димност, коригирана стойност на коефициента на поглъщане: … (m–1)

49.

Емисии на CO2/разход на гориво/консумация на електрическа енергия (м):

1.

Всички видове двигатели с изключение на изцяло електрическите превозни средства

 

Емисии на CO2

Разход на гориво

Градски условия:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Извънградски условия:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Смесен режим:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Среднопретеглено, смесен режим

… g/km

… l/100 km

2.

Изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с външно зареждане

Разход на електроенергия (среднопретеглена стойност, смесен режим (1))

… Wh/km

Пробег в електрически режим на задвижване:

… km

Разни

52.

Забележки (н): …

СТРАНИЦА 2

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ N2

(некомплектовани превозни средства)

Страница 2

Общи конструктивни характеристики

1.

Брой на осите: … и колелата: …

1.1.

Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …

2.

Управляеми оси (брой, местоположение): …

3.

Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): … …

Основни размери

4.

База (междуосово разстояние) (д): … mm

4.1.

Междуосово разстояние (между две съседни оси):

 

1—2: … mm

 

2—3: … mm

 

3—4: … mm

5.1.

Допустима максимална дължина: … mm

6.1.

Допустима максимална широчина: … mm

8.

Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): … mm

12.1.

Допустим максимален заден надвес: … mm

Маси

14.

Маса на некомплектованото превозно средство готовност за движение: … kg (е)

14.1.

Разпределение на тази маса между осите:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

15.

Минимална маса на превозното средство, след като е напълно комплектовано: … kg

15.1.

Маса на превозното средство в готовност за движение:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Технически допустими максимални маси

16.1.

Технически допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

16.2.

Технически допустима маса на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.3.

Технически допустима максимална маса на всяка група оси:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.4.

Технически допустима максимална маса на комбинацията: … kg

17.

Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1)(о)

17.1.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

17.2.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние на всяка група оси:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на комбинацията: … kg

18.

Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.

Ремарке с теглич: … kg

18.2.

Полуремарке: … kg

18.3.

Ремарке с централна ос: … kg

18.4.

Ремарке без спирачки: … kg

19.

Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: … kg

Двигател

20.

Производител на двигателя: …

21.

Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …

22.

Принцип на работа: …

23.

Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.

Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.

Брой и разположение на цилиндрите: …

25.

Работен обем на двигателя: … cm3

26.

Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/ПГ — биометан/етанол/биодизел/водород (1)

26.1.

За едно гориво, за две горива, за смес от горива (1)

27.

Максимална полезна мощност (ж): … kW при … min–1 или номинална постоянна максимална мощност (електродвигател) … kW (1)

28.

Предавателна кутия (тип): …

Максимална скорост

29.

Максимална скорост: … km/h

Оси и окачване

31.

Местоположение на повдигащата(ите) се ос(и): …

32.

Местоположение на натоварващата(ите) ос(и): …

33.

Задвижваща(и) ос(и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.

Комбинация гума/колело (з): …

Спирачки

36.

Връзки със спирачната система на ремаркето механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

37.

Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: … bar

Теглително-прикачно устройство

44.

Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано такова): …

45.

Типове или класове на теглително-прикачните устройства, които могат да бъдат монтирани: …

45.1.

Стойности на характеристиките (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Екологични характеристики

46.

Ниво на шума

На място: … dB(A) при обороти на двигателя: … min–1

В движение: … dB(A)

47.

Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро …

48.

Емисии на отработили газове (м):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на последния изменящ го регулаторен акт: …

1.1.

процедура за изпитване: тип I или ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Частици: …

Димност (ELR): … (m–1)

1.2.

процедура за изпитване: тип I (Евро 5 или 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Частици (маса): …

 

Частици (брой): …

2.

процедура за изпитване: ETC (ако е приложимо)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Частици: …

48.1.

Димност, коригирана стойност на коефициента на поглъщане: … (m–1)

Разни

52.

Забележки (н): …

СТРАНИЦА 2

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ N3

(некомплектовани превозни средства)

Страница 2

Общи конструктивни характеристики

1.

Брой на осите: … и колелата: …

1.1.

Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …

2.

Управляеми оси (брой, местоположение): …

3.

Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): … …

Основни размери

4.

База (междуосово разстояние) (д): … mm

4.1.

Междуосово разстояние (между две съседни оси):

 

1—2: … mm

 

2—3: … mm

 

3—4: … mm

5.1.

Допустима максимална дължина: … mm

6.1.

Допустима максимална широчина: … mm

8.

Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): … mm

12.1.

Допустим максимален заден надвес: … mm

Маси

14.

Маса на некомплектованото превозно средство готовност за движение: … kg (е)

14.1.

Разпределение на тази маса между осите:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

15.

Минимална маса на превозното средство, след като е напълно комплектовано: … kg

15.1.

Разпределение на тази маса между осите:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Технически допустими максимални маси

16.1.

Технически допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

16.2.

Технически допустима маса на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.3.

Технически допустима максимална маса на всяка група оси:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.4.

Технически допустима максимална маса на комбинацията: … kg

17.

Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1)(о)

17.1.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

17.2.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние на всяка група оси:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на комбинацията: … kg

18.

Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.

Ремарке с теглич: … kg

18.2.

Полуремарке: … kg

18.3.

Ремарке с централна ос: … kg

18.4.

Ремарке без спирачки: … kg

19.

Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: … kg

Двигател

20.

Производител на двигателя: …

21.

Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: …

22.

Принцип на работа: …

23.

Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.

Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.

Брой и разположение на цилиндрите: …

25.

Работен обем на двигателя: … cm3

26.

Гориво: дизелово гориво/бензин/ВНГ/ПГ — биометан/етанол/биодизел/водород (1)

26.1.

За едно гориво, за две горива, за смес от горива (1)

27.

Максимална полезна мощност (ж): … kW при … min–1 или номинална постоянна максимална мощност (електродвигател) … kW (1)

28.

Предавателна кутия (тип): …

Максимална скорост

29.

Максимална скорост: … km/h

Оси и окачване

31.

Местоположение на повдигащата(ите) се ос(и): …

32.

Местоположение на натоварващата(ите) ос(и): …

33.

Задвижваща(и) ос(и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.

Комбинация гума/колело (з): …

Спирачки

36.

Връзки със спирачната система на ремаркето механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

37.

Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: … bar

Теглително-прикачно устройство

44.

Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано такова): …

45.

Типове или класове на теглително-прикачните устройства, които могат да бъдат монтирани: …

45.1.

Стойности на характеристиките (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Екологични характеристики

46.

Ниво на шума

На място: … dB(A) при обороти на двигателя: … min–1

В движение: … dB(A)

47.

Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро …

48.

Емисии на отработили газове (м):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на последния изменящ го регулаторен акт: …

1.

процедура за изпитване: тип I или ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Частици: …

Димност (ELR): … (m–1)

2.

процедура за изпитване: ETC (ако е приложимо)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Частици: …

48.1.

Димност, коригирана стойност на коефициента на поглъщане: … (m–1)

Разни

52.

Забележки (н): …

СТРАНИЦА 2

КАТЕГОРИИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА O1 И O2

(некомплектовани превозни средства)

Страница 2

Общи конструктивни характеристики

1.

Брой на осите: … и колелата: …

1.1.

Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …

Основни размери

4.

База (междуосово разстояние) (д): … mm

4.1.

Междуосово разстояние (между две съседни оси):

 

1—2: … mm

 

2—3: … mm

 

3—4: … mm

5.1.

Допустима максимална дължина: … mm

6.1.

Допустима максимална широчина: … mm

7.1.

Допустима максимална височина: … mm

10.

Разстояние между центъра на теглително-прикачното устройство и задния край на превозното средство: … mm

12.1.

Допустим максимален заден надвес: … mm

Маси

14.

Маса на некомплектованото превозно средство готовност за движение: … kg (е)

14.1.

Разпределение на тази маса между осите:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

15.

Минимална маса на превозното средство, след като е напълно комплектовано: … kg

15.1.

Разпределение на тази маса между осите:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Технически допустими максимални маси

16.1.

Технически допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

16.2.

Технически допустима маса на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.3.

Технически допустима максимална маса на всяка група оси:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

19.1.

Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване на полуремарке или ремарке с централна ос: … kg

Максимална скорост

29.

Максимална скорост: … km/h

Оси и окачване

30.1.

Колея на всяка управляема ос: … mm

30.2.

Колея на всички останали оси: … mm

31.

Местоположение на повдигащата(ите) се ос(и): …

32.

Местоположение на натоварващата(ите) ос(и): …

34.

Ос(и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.

Комбинация гума/колело (з): …

Теглително-прикачно устройство

44.

Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано такова): …

45.

Типове или класове на теглително-прикачните устройства, които могат да бъдат монтирани: …

45.1.

Стойности на характеристиките (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Разни

52.

Забележки (н): …

СТРАНИЦА 2

КАТЕГОРИИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА O3 И O4

(некомплектовани превозни средства)

Страница 2

Общи конструктивни характеристики

1.

Брой на осите: … и колелата: …

1.1.

Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: …

2.

Управляеми оси (брой, местоположение): …

Основни размери

4.

База (междуосово разстояние) (д): … mm

4.1.

Междуосово разстояние (между две съседни оси):

 

1—2: … mm

 

2—3: … mm

 

3—4: … mm

5.1.

Допустима максимална дължина: … mm

6.1.

Допустима максимална широчина: … mm

7.1.

Допустима максимална височина: … mm

10.

Разстояние между центъра на теглително-прикачното устройство и задния край на превозното средство: … mm

12.1.

Допустим максимален заден надвес: … mm

Маси

14.

Маса на некомплектованото превозно средство готовност за движение: … kg (е)

14.1.

Разпределение на тази маса между осите:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

15.

Минимална маса на превозното средство, след като е напълно комплектовано: … kg

15.1.

Разпределение на тази маса между осите:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Технически допустими максимални маси

16.1.

Технически допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

16.2.

Технически допустима маса на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

16.3.

Технически допустима максимална маса на всяка група оси:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg и т.н.

17.

Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1)(о)

17.1.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние: … kg

17.2.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние на всяка ос:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние на всяка група оси:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

19.1.

Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване на полуремарке или ремарке с централна ос: … kg

Максимална скорост

29.

Максимална скорост: … km/h

Оси и окачване

31.

Местоположение на повдигащата(ите) се ос(и): …

32.

Местоположение на натоварващата(ите) ос(и): …

34.

Ос(и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.

Комбинация гума/колело (з): …

Теглително-прикачно устройство

44.

Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано такова): …

45.

Типове или класове на теглително-прикачните устройства, които могат да бъдат монтирани: …

45.1.

Стойности на характеристиките (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …