31.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 87/164


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2009 година

относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности

(текст от значение за ЕИП и за Швейцария)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

като взеха предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

За да се гарантира съгласуваност и съпоставимост на европейската статистика, изготвена в съответствие с принципите, установени в член 285, параграф 2 от Договора, следва да се засилят сътрудничеството и координацията между органите, които допринасят за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.

(2)

За тази цел сътрудничеството и координацията между тези органи следва да се развиват по-систематично и организирано при пълно зачитане на националните и общностните правомощия и институционална уредба и като се взема предвид потребността от преразглеждане на съществуващата основна правна рамка, за да може тя да се адаптира спрямо сегашната действителност, за да се отговори по-добре на бъдещи предизвикателства и за да се гарантира по-добро хармонизиране на европейската статистика.

(3)

Следователно е необходимо да се консолидират дейностите на Европейската статистическа система (ЕСС) и да се подобри нейното управление, по-специално с оглед на допълнително изясняване на съответните функции на националните статистически институти (НСИ) и другите национални органи, както и на статистическия орган на Общността.

(4)

Поради спецификата на НСИ и другите национални органи, които отговарят във всяка държава-членка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, те следва да могат да получават безвъзмездно финансиране без покана за предложения в съответствие с член 168, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (4).

(5)

Като отчита поделянето на финансовата тежест между бюджетите на Европейския съюз и държавите-членки във връзка с изпълнението на статистическата програма, Общността следва също така да прави финансови вноски към НСИ и другите национални органи съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (5), с цел да покрие изцяло допълнителните разходи, които НСИ и другите национални органи може да направят при извършването на временни преки статистически действия, за които Комисията е взела решение.

(6)

Статистическите органи на държавите — членки на Европейската асоциация за свободна търговия, страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство (6), и на Швейцария следва, както е предвидено съответно в Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално в член 76 от него и протокол 30 към същото споразумение, и в Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за сътрудничество в областта на статистиката (7), и по-специално в член 2 от него, да бъдат тясно свързани със засиленото сътрудничество и координация.

(7)

Освен това е важно да се гарантира тясно сътрудничество и подходяща координация между ЕСС и Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), особено за да се насърчи обменът на поверителни данни между двете системи за статистически цели, в светлината на член 285 от Договора и член 5 от Протокола (№ 18) за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора.

(8)

Така европейската статистика ще се разработва, изготвя и разпространява както от ЕСС, така и от ЕСЦБ, но при условията на отделни правни рамки, отразяващи техните съответни структури на управление. Следователно настоящият регламент следва да се прилага, без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (8).

(9)

Следователно, въпреки че членовете на ЕСЦБ не участват в изготвянето на европейска статистика по силата на настоящия регламент, при споразумение между национална централна банка и статистическия орган на Общността, в рамките на техните съответни сфери на компетентност и без да се накърняват националните договорености между националната централна банка и НСИ или други национални органи, данните, изготвени от националната централна банка, могат обаче да се използват пряко или непряко от НСИ, другите национални органи и от статистическия орган на Общността за изготвянето на европейска статистика. По подобен начин членовете на ЕСЦБ могат в рамките на техните съответни сфери на компетентност да използват, пряко или непряко, данни, изготвени от ЕСС, доколкото необходимостта е била обоснована.

(10)

В общия контекст на отношенията между ЕСС и ЕСЦБ важна роля играе Комитетът по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс, създаден с Решение 2006/856/ЕО на Съвета (9), по специално посредством оказваното на Комисията съдействие при изготвянето и изпълнението на работни програми, отнасящи се до парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс.

(11)

При разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика следва да се отчитат международните препоръки и най-добри практики.

(12)

Важно е да се гарантира тясно сътрудничество и подходяща координация между ЕСС и останалите действащи лица в международната статистическа система, с цел да се насърчава използването на международни концепции, класификации и методи, по-специално с оглед гарантиране на по-голяма съгласуваност и по-добра съпоставимост между статистиките в световен мащаб.

(13)

С цел привеждане в съответствие на понятия и методологии в статистиката следва да се развива съответно интердисциплинарно сътрудничество с академичните институции.

(14)

Функционирането на ЕСС също така трябва да бъде преразгледано, тъй като са необходими по-гъвкави методи за разработване, изготвяне и разпространение на европейска статистика и ясно определяне на приоритети, за да се намали тежестта върху респондентите и членовете на ЕСС и да се подобри наличността и актуалността на европейската статистика. За тази цел следва да бъде създаден Европейски подход към статистиката.

(15)

Макар че европейската статистика обичайно се основава на национални данни, изготвяни и разпространявани от националните статистически органи на всички държави-членки, тя може да се основава и на непубликуван национален принос, от подгрупи на национален принос и от специално създадени европейски статистически изследвания или хармонизирани понятия или методи.

(16)

В тези специални случаи, когато те са надлежно обосновани, следва да е възможно да бъде приложен европейски подход към статистиката, който представлява прагматична стратегия за улесняване на събирането на европейски статистически агрегати, които представляват Европейския съюз като цяло или еврозоната като цяло и са от особено значение за политиките на Общността.

(17)

Възможно е също така да се създават или допълнително да се развиват съвместни структури, инструменти и процеси чрез мрежи за съвместна дейност, обхващащи НСИ или другите национални органи и статистическия орган на Общността и улесняващи специализацията на някои държави-членки в специфични статистически дейности в полза на ЕСС като цяло. Тези мрежи за съвместна дейност между партньори от ЕСС следва да се стремят да предотвратяват дублирането на дейностите и така да постигнат повишаване на ефективността и намаляване на тежестта върху респондентите сред икономическите оператори.

(18)

Същевременно следва да се обърне специално внимание на съгласуваното обработване на данните, събрани в резултат на различни изследвания. За тази цел следва да се създадат интердисциплинарни работни групи.

(19)

Подобрената регулаторна среда за европейската статистика по-специално следва да отговори на потребността от свеждане до минимум на тежестта върху респондентите на изследванията и да допринесе към по-общата цел за намаляване на административната тежест, възникваща на европейско равнище, в съответствие със заключенията на председателството на Европейския съвет от 8 и 9 март 2007 г. Следва обаче да се изтъкне и важната роля на НСИ и другите национални органи за свеждане до минимум на тежестта за европейския бизнес на национално равнище.

(20)

За да се повиши доверието в европейската статистика, следва националните статистически органи във всяка държава-членка, както и статистическият орган на Общността в рамките на Комисията, да се ползват с професионална независимост и да гарантират безпристрастност и високо качество при изготвянето на европейска статистика в съответствие с принципите, предвидени в член 285, параграф 2 от Договора, както и принципите, разработени допълнително в Кодекса на европейската статистическа практика, одобрени от Комисията в нейната Препоръка от 25 май 2005 г. относно независимостта, интегритета и отчетността на националните и общностните статистически органи (включваща Кодекса на европейската статистическа практика). Основополагащите принципи на официалната статистика, приети от Икономическата комисия за Европа на ООН на 15 април 1992 г. и от Статистическата комисия на ООН на 14 април 1994 г., следва също така да се вземат под внимание.

(21)

Настоящият регламент гарантира правото на зачитане на частния и семейния живот и на защита на личните данни, както е посочено в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз (10).

(22)

Настоящият регламент гарантира и защитата на физическите лица, що се касае до обработването на лични данни, и уточнява, що се отнася до европейската статистика, разпоредбите, установени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (11) и в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (12).

(23)

Поверителната информация, която националните и общностните статистически органи събират за изготвянето на европейска статистика, следва да бъде защитавана, за да бъде спечелено и запазено доверието на страните, които отговарят за предоставянето на тази информация. Поверителността на данните следва да удовлетворява едни и същи принципи във всички държави-членки.

(24)

За тази цел е необходимо да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на данните, използвани за изготвянето на европейска статистика, и на достъпа до тях, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

(25)

Наличието на поверителни данни за нуждите на ЕСС е от особено значение, за да се оптимизират ползите от данните, с цел да се повиши качеството на европейската статистика и да се гарантира гъвкав отговор на нововъзникващите статистически потребности на Общността.

(26)

Научноизследователската общност следва да се ползва с по-широк достъп до поверителни данни, използвани за разработване, изготвяне и разпространение на европейска статистика, за анализ в интерес на научния прогрес в Европа. Достъпът на изследователите до поверителни данни за научни цели следва да бъде подобрен, без да се пожертва високото ниво на защита, което поверителните статистически данни изискват.

(27)

Използването на поверителни данни за цели, които не са изрично статистически, като например административни, правни или данъчни цели или за проверка по статистически единици, следва да бъде строго забранено.

(28)

Настоящият регламент следва да се прилага, без да се засяга Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда (13) и Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (14).

(29)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно създаването на правна рамка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може по-добре да бъде постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел и следователно не засяга националните форми, роли и условия, специфични за националната статистика.

(30)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (15).

(31)

По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерки, отнасящи се до критериите за качество на европейската статистика и за определяне на формите, правилата и условията, при които може да се предоставя достъп до поверителни данни за научни цели на общностно равнище. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(32)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, следва да заменят тези от Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 на Европейския парламент и на Съвета (16), Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета (17) и Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (18). Следователно тези актове следва да бъдат отменени. Мерките за прилагане, установени в Регламент (ЕО) № 831/2002 на Комисията от 17 май 2002 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността във връзка с достъпа до поверителни данни за научни цели (19) и Решение 2004/452/ЕО на Комисията от 29 април 2004 г. относно създаване на списък от органи, на чиито изследователи е разрешен достъп до поверителни данни за научни цели (20) следва да продължат да се прилагат.

(33)

Статистическият програмен комитет беше консултиран,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и приложно поле

Настоящият регламент създава правна рамка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.

В съответствие с принципа на субсидиарност и в съответствие с независимостта, интегритета и отчетността на националните и на общностните органи европейската статистика е съответната статистика, необходима за изпълнението на дейностите на Общността. Европейската статистика се определя в Европейската статистическа програма. Тя се разработва, изготвя и разпространява в съответствие със статистическите принципи, предвидени в член 285, параграф 2 от Договора и разработени допълнително в Кодекса на европейската статистическа практика в съответствие с член 11. Тя се прилага в съответствие с настоящия регламент.

Член 2

Статистически принципи

1.   Разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика се ръководят от следните статистически принципи:

а)

„професионална независимост“, която означава, че статистиката трябва да се разработва, изготвя и разпространява по независим начин, особено що се отнася до подбора на техники, дефиниции, методологии и източници, които да бъдат използвани, и времето и съдържанието на всички форми на разпространение, без всякакъв натиск от политически или заинтересовани групи или от общностни и национални органи, без да се засяга институционалната структура, като например общностните или националните институционални или бюджетни разпоредби или определянето на статистическите потребности;

б)

„безпристрастност“, която означава, че статистиката трябва да се разработва, изготвя и разпространява неутрално, и че всички ползватели трябва да се третират еднакво;

в)

„обективност“, която означава, че статистиката трябва да се разработва, изготвя и разпространява по систематичен, надежден и непредубеден начин; това предполага използването на професионални и етични стандарти, както и че следваните политики и практики са прозрачни за ползвателите и респондентите на изследванията;

г)

„надеждност“, която означава, че статистиката трябва да измерва възможно най-вярно, точно и последователно действителността, която е предназначена да представи; това предполага, че за подбора на източници, методи и процедури се използват научни критерии;

д)

„статистическа поверителност“, която означава защита на поверителните данни, свързани с отделни статистически единици, придобити пряко за статистически цели или непряко от административни или други източници и предполага забрана за използването за нестатистически цели на придобитите данни и за тяхното незаконно оповестяване;

е)

„разходна ефективност“, която означава, че разходите за изготвянето на статистика трябва да бъдат съизмерими със значението на резултатите и на търсените ползи, че ресурсите трябва да се използват оптимално и че тежестта върху респондентите трябва да се сведе до минимум. Когато това е възможно, исканата информация трябва да може лесно да се извлече от налични записи или източници.

Статистическите принципи, установени в настоящия параграф, са разработени допълнително в Кодекса на практиката в съответствие с член 11.

2.   При разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика се вземат предвид международните препоръки и най-добри практики.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„статистика“ означава количествена и качествена агрегирана и представителна информация, характеризираща едно колективно явление при дадена разгледана съвкупност;

2.

„разработване“ означава дейностите, насочени към създаване, укрепване и подобряване на статистическите методи, стандарти и процедури, използвани за производството и разпространението на статистика, както и към създаване на нова статистика и показатели;

3.

„изготвяне“ означава всички дейности, свързани със събирането, съхраняването, обработването и анализа, необходими за съставянето на статистика;

4.

„разпространение“ означава дейността по осигуряване на достъп до статистика и статистически анализ за ползвателите;

5.

„събиране на данни“ означава изследвания и всякакви други методи за извличане на информация от различни източници, включително от административни източници;

6.

„статистическа единица“ означава основната единица за наблюдение, а именно физическо лице, домакинство, икономически оператор и други предприятия, посочвани в данните;

7.

„поверителни данни“ означава данни, които позволяват разпознаването на статистическите единици, независимо дали пряко или непряко, като по този начин се оповестява индивидуална информация. За да се определи дали дадена статистическа единица е разпознаваема, трябва да се вземат под внимание всички съответни средства, които биха могли в разумна степен да бъдат използвани от трета страна за разпознаването на статистическата единица;

8.

„използване за статистически цели“ означава използване изключителното за целите на разработването и изготвянето на статистически резултати и анализи;

9.

„пряко идентифициране“ означава идентифициране на статистическа единица по нейното име или адрес, или по публично достъпен идентификационен номер;

10.

„непряко идентифициране“ означава идентифициране на статистическа единица чрез всякакви други средства, различни от тези за пряко идентифициране;

11.

„длъжностни лица на Комисията (Евростат)“ означава длъжностните лица на Общностите по смисъла на член 1 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, които работят в статистическия орган на Общността;

12.

„друг персонал на Комисията (Евростат)“ означава служителите на Общностите по смисъла на членове 2 — 5 от Условията за работа на другите служители на Европейските общности, които работят в статистическия орган на Общността.

ГЛАВА II

УПРАВЛЕНИЕ НА СТАТИСТИКАТА

Член 4

Европейска статистическа система

Европейската статистическа система (ЕСС) e партньорство между статистическия орган на Общността, който е Комисията (Евростат), и националните статистически институти (НСИ) и другите национални органи, отговарящи във всяка държава-членка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.

Член 5

Национални статистически институти и други национални органи

1.   Националният статистически орган, определен от всяка държава-членка като организация, която носи отговорност за координирането на всички дейности на национално равнище за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика (НСИ), действа като звено за контакт с Комисията (Евростат) по статистически въпроси. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират прилагането на тази разпоредба.

2.   Комисията (Евростат) поддържа и публикува на своя уебсайт списък на НСИ и другите национални органи, отговарящи за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, както са определени от държавите-членки.

3.   НСИ и другите национални органи, включени в списъка, посочен в параграф 2 от настоящия член, могат да получават безвъзмездно финансиране без покана за предложения в съответствие с член 168, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002.

Член 6

Комисия (Евростат)

1.   Статистическият орган на Общността, определен от Комисията да разработва, изготвя и разпространява европейска статистика, се нарича „Комисията (Евростат)“ в настоящия регламент.

2.   На общностно равнище Комисията (Евростат) осигурява изготвянето на европейска статистика в съответствие с установените правила и статистически принципи. В това отношение тя носи сама отговорността да взема решения относно процесите, статистическите методи, стандарти и процедури и относно съдържанието и момента от време, в който се оповестяват статистическите издания.

3.   Без да се засяга член 5 от Протокола относно устава на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и Европейската централна банка, Комисията (Евростат) координира статистическите дейности на институциите и органите на Общността, по-специално с оглед гарантиране на последователността и качеството на данните и минимизиране на отчетната тежест. За тази цел Комисията (Евростат) може да покани всяка институция или орган на Общността за консултиране или сътрудничество с Евростат за целите на разработването на методи и системи за статистически цели в техните съответни области на компетентност. Всяка от тези институции/всеки от тези органи, която/който предложи да изготвя статистика, се консултира с Комисията (Евростат) и взема под внимание препоръките, които могат да бъдат направени в този смисъл.

Член 7

Комитет на Европейската статистическа система

1.   Създава се Комитет на Европейската статистическа система („Комитет на ЕСС“). Той предоставя на ЕСС професионално ръководство при разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика в съответствие със статистическите принципи, определени в член 2, параграф 1.

2.   Комитетът на ЕСС е съставен от представителите на НСИ, които са национални експерти по статистика. Той се председателства от Комисията (Евростат).

3.   Комитетът на ЕСС приема процедурен правилник, който отразява неговите задачи.

4.   Комисията се консултира с Комитета на ЕСС относно:

а)

мерки, които Комисията възнамерява да предприеме във връзка с разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, тяхната обосновка въз основа на разходната ефективност, средствата и сроковете за постигането им и тежестта върху респондентите на изследванията;

б)

предложено развитие и приоритети в Европейската статистическа програма;

в)

инициативи да се приложи на практика промяната на приоритетите и намаляването на тежестта върху респондентите;

г)

въпроси, свързани със статистическата поверителност;

д)

последващото развитие на Кодекса на практиката; и

е)

всеки друг въпрос, по-специално методологически въпроси, произтичащи от създаването или изпълнението на статистически програми, който е повдигнат от председателя на комитета по собствена инициатива или по искане на държава-членка.

Член 8

Сътрудничество с други организации

В съответствие с техните съответни компетенции се провеждат консултации с Европейския статистически консултативен комитет и Европейския консултативен съвет за статистическо управление.

Член 9

Сътрудничество с ЕСЦБ

С оглед минимизиране на отчетната тежест и гарантиране на съгласуваността, необходима за изготвянето на европейска статистика, ЕСС и ЕСЦБ си сътрудничат тясно при съблюдаване на статистическите принципи, определени в член 2, параграф 1.

Член 10

Международно сътрудничество

Без да се засягат позицията и ролята на отделните държави-членки, позицията на ЕСС по въпроси от особено значение за европейската статистика на международно равнище и специфичната уредба относно представителството в международните статистически органи се подготвят от Комитета на ЕСС и се координират от Комисията (Евростат).

Член 11

Кодекс на европейската статистическа практика

1.   Кодексът на практиката има за цел да гарантира обществено доверие в европейската статистика чрез установяване на начините за нейното разработване, изготвяне и разпространение в съответствие със статистическите принципи, установени в член 2, параграф 1 и най-добрите международни статистически практики.

2.   При необходимост Кодексът на практиката се преразглежда и актуализира от Комитета на ЕСС. Комисията публикува измененията на кодекса.

Член 12

Качество на статистиката

1.   За да се гарантира качество на резултатите, европейската статистика се разработва, изготвя и разпространява въз основа на еднообразни стандарти и хармонизирани методи. В това отношение се прилагат следните критерии за качество:

а)

„относимост“, който се отнася до степента, в която статистиката отговаря на настоящите и потенциалните потребности на ползвателите;

б)

„точност“, който се отнася до близостта на прогнозите до неизвестните действителни стойности;

в)

„актуалност“, който се отнася до периода от време между датата на предоставянето на информацията и събитието или явлението, което тя описва;

г)

„навременност“, който се отнася до периода от време между датата на предоставянето на данните и целевата дата (датата, на която е трябвало да бъдат представени данните);

д)

„достъпност“ и „яснота“, които се отнасят до условията и формите за получаване, използване и тълкуване на данни от ползвателите;

е)

„съпоставимост“, който се отнася до измерването на въздействието на различията в приложените статистически понятия, оценъчни инструменти и процедури, когато се съпоставят статистически данни за различни географски райони, отраслови области или периоди от време;

ж)

„съгласуваност“ се отнася до пригодността на данните да бъдат надеждно съчетавани по различни начини и за различни цели.

2.   При прилагането на критериите за качество, предвидени в параграф 1 от настоящия член, спрямо данните, обхванати от секторното законодателство в специфични статистически области, формите, структурата и периодичността на отчетите за качеството, предвидени в секторното законодателство, се определят от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 27, параграф 2.

В секторното законодателство могат да бъдат предвидени специфични изисквания за качество, като целеви стойности и минимални стандарти за изготвяне на статистика. Когато секторното законодателство не предвижда такива изисквания, Комисията може да приеме съответните мерки. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 3.

3.   Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) доклади относно качеството на предадените данни. Комисията (Евростат) оценява качеството на предадените данни, изготвя и публикува доклади относно качеството на европейската статистика.

ГЛАВА III

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА СТАТИСТИКА

Член 13

Европейска статистическа програма

1.   Европейската статистическа програма осигурява рамката за разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика, основните области и целите на предвидените дейности за период, който не надвишава пет години. Програмата се приема от Европейския парламент и от Съвета. Нейното въздействие и разходна ефективност се оценяват, като се включват независими експерти.

2.   Европейската статистическа програма определя приоритети относно потребностите от информация с цел осъществяване на дейностите на Общността. Потребностите се преценяват спрямо ресурсите, които са необходими на общностно и национално равнище, за да се осигури изискваната статистика, както и спрямо тежестта за респондентите и свързаните разходи на респондентите.

3.   Комисията въвежда инициативи за определяне на приоритети за намаляване на тежестта върху респондентите за Европейската статистическа програма като цяло или за части от нея.

4.   Комисията представя на Комитета на ЕСС проекта на Европейската статистическа програма за предварително разглеждане.

5.   За всяка Европейска статистическа програма Комисията, след консултация с Комитета на ЕСС, представя междинен доклад за напредъка и окончателен доклад за оценка и ги изпраща на Европейския парламент и на Съвета.

Член 14

Изпълнение на Европейската статистическа програма

1.   Европейската статистическа програма се изпълнява чрез отделни статистически действия, за които се взема решение:

а)

от Европейския парламент и от Съвета;

б)

от Комисията в специални и надлежно обосновани случаи, по-специално с цел посрещане на неочаквани нужди, в съответствие с разпоредбите на параграф 2; или

в)

посредством споразумение между НСИ или другите национални органи и Комисията (Евростат) в рамките на техните съответни сфери на компетентност. Тези споразумения са в писмена форма.

2.   Комисията може да вземе решение за временно пряко статистическо действие в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 27, параграф 2, при условие че:

а)

действието не предвижда събиране на данни, които обхващат повече от три референтни години;

б)

данните са вече налични или достъпни за НСИ и другите отговорни национални органи или могат да бъдат получени пряко, като се използват подходящите извадки за наблюдение на статистическата съвкупност на европейско равнище при съответно координиране с НСИ и другите национални органи; и

в)

в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 Общността извършва финансови вноски в полза на НСИ и другите националните органи, с цел да покрие направените от тях допълнителни разходи.

3.   При предлагане на действие, за което се взема решение по параграф 1, буква a) или б), Комисията осигурява информация относно:

а)

причините, които обосновават действието, особено в светлината на целите на съответната общностна политика;

б)

целите на действието и очакваните резултати;

в)

анализ на разходната ефективност, включително оценка на тежестта върху респондентите и на разходите за изготвяне; и

г)

начините, по които да се извърши действието, включително неговото времетраене и ролята на Комисията и на държавите-членки.

Член 15

Мрежи за съвместна дейност

При индивидуалните статистически действия при възможност се разработват синергии в рамките на ЕСС чрез мрежи за съвместна дейност, чрез споделянето на експертни знания и резултати или чрез насърчаване на специализацията в специфични задачи. За тази цел се разработва подходяща финансова структура.

Резултатът от тези действия, като например съвместни структури, инструменти, процеси и методи, се предоставя на разположение в цялата ЕСС. Инициативите за създаването на мрежи за съвместна дейност, както и техните резултати, се разглеждат от Комитета на ЕСС.

Член 16

Европейски подход към статистиката

1.   В специални и надлежно обосновани случаи и в рамките на Европейската статистическа програма европейският подход към статистиката има за цел да:

а)

оптимизира наличието на статистически агрегати на европейско равнище и да подобрява навременността на европейската статистика;

б)

намали тежестта върху респондентите, НСИ и другите националните органи въз основа на анализ на разходната ефективност.

2.   Случаите, в които европейският подход към статистиката е приложим, включват:

а)

изготвяне на европейска статистика посредством:

i)

непубликуван национален принос или национален принос от подгрупа държави-членки;

ii)

специално създадени схеми за изследвания;

iii)

частична информация от техники за моделиране;

б)

разпространение на статистически агрегати на европейско равнище чрез прилагане на специални техники за контрол на оповестяването на статистиката, без да се нарушават националните разпоредби за оповестяване.

3.   Мерките за прилагане на европейския подход към статистиката се провеждат при пълното участие на държавите-членки. Мерките за прилагане на европейския подход към статистиката се предвиждат в индивидуалните статистически действия, посочени в член 14, параграф 1.

4.   При необходимост се установява координирана политика на оповестяване и ревизиране в сътрудничество с държавите-членки.

Член 17

Годишна работна програма

Всяка година преди края на месец май Комисията представя на Комитета на ЕСС своята работна програма за следващата година. Комисията взема под внимание във възможно най-голяма степен бележките на Комитета на ЕСС. Работната програма се основава на Европейската статистическа програма и посочва, по-специално:

а)

дейностите, които Комисията счита за приоритетни, като се имат предвид потребностите на общностната политика и националните и общностните финансови ограничения, а също и тежестта върху респондентите;

б)

инициативите за преразглеждането на приоритети и намаляването на тежестта върху респондентите;

в)

процедурите и правните инструменти, предвидени от Комисията за изпълнението на програмата.

ГЛАВА IV

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СТАТИСТИКА

Член 18

Мерки за разпространение

1.   Разпространението на европейската статистика се осъществява при пълно съответствие със статистическите принципи, установени в член 2, параграф 1, по-специално по отношение на защитата на статистическата поверителност и гарантирането на равенството на достъпа, изисквано съобразно принципа за безпристрастност.

2.   Разпространението на европейска статистика се извършва от Комисията (Евростат), НСИ и другите национални органи в рамките на техните съответни сфери на компетентност.

3.   Държавите-членки и Комисията, в рамките на техните съответни сфери на компетентност, предоставят необходимата подкрепа, за да се гарантира равенство на достъпа до европейска статистика за всички ползватели.

Член 19

Документи за обществено ползване

Данни относно индивидуални статистически единици могат да се разпространяват под формата на документ за обществено ползване, състоящ се от анонимизирани записи, изготвени по такъв начин, че да не е възможно прякото или непряко разпознаване на статистическата единица, когато се вземат под внимание всички съответни средства, които в разумна степен биха могли да бъдат използвани от трета страна.

Ако данните са били предадени на Комисията (Евростат), се изисква изричното одобрение на НСИ или другия национален орган, предоставил данните.

ГЛАВА V

СТАТИСТИЧЕСКА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Член 20

Защита на поверителни данни

1.   За да се гарантира, че поверителните данни се използват изключително за статистически цели и за да се възпрепятства тяхното незаконно оповестяване, се прилагат следните правила и мерки.

2.   Поверителните данни, получени специално за изготвянето на европейска статистика, се използват от НСИ и другите национални органи и от Комисията (Евростат) изключително за статистически цели, освен ако статистическата единица не е дала по недвусмислен начин своето съгласие въпросните данни да се използват за други цели.

3.   Статистически резултати, които биха могли да направят възможно разпознаването на дадена статистическа единица, могат да се разпространяват от НСИ и другите национални органи и от Комисията (Евростат) в следните изключителни случаи:

а)

когато конкретни условия и форми се определят от акт на Европейския парламент и на Съвета в съответствие с член 251 от Договора и статистическите резултати се изменят по такъв начин, че тяхното разпространение да не накърнява статистическата поверителност, когато това е поискано от статистическата единица; или

б)

когато статистическата единица по недвусмислен начин се е съгласила с оповестяването на данни.

4.   В рамките на техните съответни сфери на компетентност НСИ и другите национални органи и Комисията (Евростат) предприемат всички необходими регулаторни, административни, технически и организационни мерки, за да гарантират физическата и логическата защита на поверителните данни (контрол на оповестяването на статистическите данни).

НСИ и другите национални органи и Комисията (Евростат) предприемат всички необходими мерки, за да гарантират хармонизирането на принципите и насоките, що се отнася до физическата и логическата защита на поверителните данни. Тези мерки се предприемат от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2.

5.   Длъжностните лица и останалият персонал на НСИ и другите национални органи, които имат достъп до поверителни данни, са обвързани със запазването на тази поверителност дори след прекратяване на техните функции.

Член 21

Предаване на поверителни данни

1.   Предаването на поверителни данни от органа на ЕСС, посочен в член 4, който е събрал данните, на друг орган на ЕСС може да се осъществява, при условие че е необходимо за ефективното разработване, изготвяне и разпространение на европейска статистика или за повишаване на нейното качество.

2.   Предаването на поверителни данни между органа на ЕСС, който е събрал данните, и член на ЕСЦБ може да се осъществи, при условие че предаването е необходимо за ефективното разработване, изготвяне и разпространение на европейска статистика или за повишаване на качеството на европейската статистика в рамките на съответните сфери на компетентност на ЕСС и ЕСЦБ, и тази необходимост е била обоснована.

3.   Всяко последващо предаване след първото предаване изисква изрично разрешение от страна на органа, който е събрал данните.

4.   Не се допуска позоваване на националните разпоредби за статистическа поверителност, за да се възпрепятства предаването на поверителни данни съгласно параграфи 1 и 2, когато акт на Европейския парламент и на Съвета, действащи в съответствие с член 251 от Договора, предвижда предаването на такива данни.

5.   Предадените в съответствие с настоящия член поверителни данни се използват изключително за статистически цели и единствено персоналът, извършващ статистически дейности в рамките на своята определена област на работа, има достъп до тях.

6.   Разпоредбите относно статистическата поверителност, предвидени в настоящия регламент, се прилагат спрямо всички поверителни данни, предавани в рамките на ЕСС и между ЕСС и ЕСЦБ.

Член 22

Защита на поверителни данни в Комисията (Евростат)

1.   Поверителните данни са достъпни, при спазване на изключенията, предвидени в параграф 2, само за длъжностни лица на Комисията (Евростат) в рамките на тяхната определена област на работа.

2.   В изключителни случаи Комисията (Евростат) може да предостави достъп до поверителни данни на друг свой персонал и на други физически лица, които работят за Комисията (Евростат) по силата на сключен договор, в рамките на тяхната определена област на работа.

3.   Лицата, имащи достъп до поверителни данни, използват тези данни изключително за статистически цели. Те остават обвързани с това ограничение дори след преустановяване на техните функции.

Член 23

Достъп до поверителни данни за научни цели

Комисията (Евростат) или НСИ или другите национални органи в техните съответни сфери на компетентност могат да предоставят достъп до поверителни данни, които позволяват единствено непряко разпознаване на статистическите единици, на изследователи, извършващи статистически анализи за научни цели. Ако данните са били предадени на Комисията (Евростат), се изисква одобрението на НСИ или другия национален орган, предоставил данните.

Формите, правилата и условията за достъп на общностно равнище се установяват от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 3.

Член 24

Достъп до административни записи

За да се намали тежестта върху респондентите, НСИ и другите национални органи и Комисията (Евростат) имат достъп до източниците на административни данни от техните съответни системи на публична администрация, доколкото тези данни са необходими за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.

Практическата уредба и условията за постигане на ефективен достъп се определят, когато е необходимо, от всяка държава-членка и от Комисията в техните съответни сфери на компетентност.

Член 25

Данни от публични източници

Данните, придобити от източници, които на законно основание са обществено достъпни и които продължават да са обществено достъпни съгласно националното законодателство, не се считат за поверителни за целите на разпространението на статистика, получена от тези данни.

Член 26

Нарушения на статистическата поверителност

Държавите-членки и Комисията предприемат подходящи мерки за предотвратяване и санкциониране на всякакви нарушения на статистическата поверителност.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 27

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета на ЕСС.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1–4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 28

Отмяна

1.   Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

Позоваванията на Комитета по статистическа поверителност, създаден в съответствие с отменения регламент, се считат за позоваванията на Комитета на ЕСС, създаден съгласно член 7 от настоящия регламент.

2.   Регламент (ЕО) № 322/97 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

3.   Решение 89/382/ЕИО, Евратом се отменя.

Позоваванията на Статистическия програмен комитет се считат за позовавания на Комитета на ЕСС, създаден съгласно член 7 от настоящия регламент.

Член 29

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

A. VONDRA


(1)  ОВ C 291, 5.12.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 308, 3.12.2008 г., стр. 1.

(3)  Становище на Европейския парламент от 19 ноември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 19 февруари 2009 г.

(4)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.

(7)  ОВ L 90, 28.3.2006 г., стр. 2.

(8)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

(9)  ОВ L 332, 30.11.2006 г., стр. 21.

(10)  ОВ C 364, 18.12.2000 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(12)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.

(14)  ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13.

(15)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(16)  ОВ L 304, 14.11.2008 г., стр. 70.

(17)  ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1.

(18)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(19)  ОВ L 133, 18.5.2002 г., стр. 7.

(20)  ОВ L 156, 30.4.2004 г., стр. 1.