7.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 63/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 184/2009 НА КОМИСИЯТА

от 6 март 2009 година

за изменение за сто и четвърти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (1), и по-специално член 7, параграф 1, първо тире от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, засегнати от замразяването на средства и икономически ресурси по същия този регламент.

(2)

На 10 декември 2008 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да измени списъка на физическите и юридическите лица, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси, като добави четири физически лица към списъка предвид на информацията за техни връзки с Ал Кайда. Изложенията на мотивите относно измененията са предоставени на Комисията.

(3)

Приложение I следва да бъде съответно изменено.

(4)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент трябва да влезе в сила незабавно.

(5)

Тъй като списъкът на Организацията на обединените нации не осигурява актуалните адреси на някои от въпросните физически лица, в Официален вестник на Европейския съюз следва да бъде публикувано обявление, така че заинтересованите лица да могат да се свържат с Комисията и тя да може впоследствие да предаде основанията, на които се базира този регламент, на въпросните физически лица, да им осигури възможност да изпратят мнения по тези основания и да направи преглед на регламента с оглед на мненията и евентуалната допълнителна информация,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 март 2009 година.

За Комисията

Eneko LANDÁBURU

Генерален директор на Генерална дирекция „Външни отношения“


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

В глава „Физически лица“ се добавя следният текст:

(1)

Haji Muhammad Ashraf (известен също като Haji M. Ashraf). Дата на раждане: 1.3.1965 г. Националност: пакистанец. Паспорт №: A-374184 (Пакистан). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г.

(2)

Mahmoud Mohammad Ahmed Bahaziq (известен също като a) Bahaziq Mahmoud, б) Abu Abd al-‘Aziz, в) Abu Abdul Aziz, г) Shaykh Sahib). Дата на раждане: a) 17.8.1943 г., б) 1943 г., в) 1944 г. Месторождение: Индия. Националност: саудитска. Национален идентификационен номер: 4-6032-0048-1 (Саудитска Арабия). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г.

(3)

Zaki-ur-Rehman Lakhvi (известен също като a) Zakir Rehman Lakvi, б) Zaki Ur-Rehman Lakvi, в) Kaki Ur-Rehman, г) Zakir Rehman, д) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, е) Chachajee). Адрес: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Пакистан (местоположение към май 2008 г.), б) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Пакистан (предишно местоположение). Дата на раждане: 30.12.1960 г. Месторождение: Okara, Пакистан. Националност: пакистанец. Национален идентификационен номер: 61101-9618232-1 (Пакистан). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г.

(4)

Muhammad Saeed (известен също като a) Hafiz Muhammad, б) Hafiz Saeed, в) Hafiz Mohammad Sahib, г) Hafez Mohammad Saeed, д) Hafiz Mohammad Sayeed, е) Hafiz Mohammad Sayid, ж) Tata Mohammad Syeed, з) Mohammad Sayed, и) Hafiz Ji). Адрес: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Пакистан (местоположение към май 2008 г.). Дата на раждане: 5.6.1950 г. Месторождение: Sargodha, Punjab, Пакистан. Националност: пакистанец. Национален идентификационен номер: 3520025509842-7 (Пакистан). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г.