10.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 39/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 116/2009 НА СЪВЕТА

от 18 декември 2008 година

относно износа на паметници на културата

(кодифицирана версия)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 3911/92 на Съвета от 9 декември 1992 г. относно износа на паметници на културата (1) е бил неколкократно и съществено изменян (2). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

За да се поддържа вътрешният пазар, е необходимо приемане на правила за търговията с трети страни във връзка със защитата на паметниците на културата.

(3)

Необходимо е да се приемат мерки, които да осигурят в частност единен контрол на износа на паметници на културата по външните граници на Общността.

(4)

Подобна система следва да изисква представянето на лицензия за износ, издадена от компетентната държава-членка преди износа на паметниците на културата, обхванати от настоящия регламент. Това изисква ясно определяне на обхвата на подобни мерки и процедурите за прилагането им; като се има предвид, че прилагането на тази система следва да е колкото може по-опростено и ефикасно.

(5)

За прилагането на настоящия регламент следва да се приемат необходимите мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (3).

(6)

С оглед натрупания опит на органите на държавите-членки по прилагане на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (4), цитираният регламент следва да се прилага и по тези въпроси.

(7)

Приложение I към настоящия регламент е предназначено да изясни кои категории паметници на културата следва да получат определена защита при търговия с трети страни, но не е предназначено да противоречи на дефиницията, дадена от страна на държавите-членки за национални богатства по смисъла на член 30 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определение

Без да се засягат правомощията на държавите-членки съгласно член 30 от Договора, понятието „паметници на културата“ за целите на настоящия регламент се отнася за предметите, изброени в приложение I.

Член 2

Лицензия за износ

1.   Износът на паметници на културата извън митническата територия на Общността подлежи на представяне на лицензия за износ.

2.   Лицензия за износ се издава по молба на съответното лице:

а)

от компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия въпросните паметници на културата се намират правомерно и окончателно към 1 януари 1993 г.;

б)

или, след тази дата, от компетентен орган на държавата-членка, на чиято територия се намират било след правомерно и окончателно прехвърляне от друга държава-членка, или внос от трета страна, или повторен внос от трета страна след правомерно изпращане от държава-членка до въпросната страна.

Въпреки това, без да се засяга параграф 4, компетентната държава-членка в съответствие с първа алинея, буква а) или б), е оправомощена да не изисква лицензии за износ за паметници на културата, посочени в първо и второ тире по категорията А1 от приложение I, когато последните са с ограничен археологически или научен интерес, при условие че не са директен продукт от разкопки, находки или археологически обекти на територията на държава-членка, както и че присъствието им на пазара е законно.

За целите на настоящия регламент лицензия за износ може да бъде отказана, когато въпросните паметници на културата са предмет на законодателство, защитаващо национално богатство с артистична, историческа или археологическа стойност на съответната държава-членка.

При необходимост органът, посочен в първа алинея, буква б), влиза в контакт с компетентните органи на държавата-членка, от чиято територия е пристигнал въпросният паметник на културата, и в частност компетентните органи по смисъла на Директива 93/7/ЕИО на Съвета от 15 март 1993 г. относно връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава-членка (5).

3.   Лицензията за износ е валидена за цялата Общност.

4.   Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3, прекият износ от митническата територия на Общността на национални богатства с артистична, историческа или археологическа стойност, които не са паметници на културата по смисъла на настоящия регламент, е предмет на националното законодателство на държавата-членка, откъдето се изнасят.

Член 3

Компетентни органи

1.   Държавите-членки предоставят на Комисията списък на упълномощените органи за издаване на лицензии за износ за паметници на културата.

2.   Комисията публикува списък на тези органи и всички изменения в този списък в Официален вестник на Европейския съюз, серия С.

Член 4

Представяне на лицензията

Лицензията за износ се представя, приложена към декларацията за износ, при извършване на митническите формалности по износа в митническата служба, която е компетентна да приеме декларацията.

Член 5

Ограничение на компетентните митнически служби

1.   Държавите-членки могат да ограничават броя на митническите служби, упълномощени да извършват формалностите по износа на паметниците на културата.

2.   Държавите-членки, които се възползват от възможността, предоставена им съгласно параграф 1, уведомяват Комисията относно надлежно упълномощените митнически служби.

Комисията публикува тази информация в Официален вестник на Европейския съюз, серия С.

Член 6

Административно сътрудничество

За целите, свързани с прилагането на настоящия регламент, разпоредбите на Регламент (ЕО) № 515/97, и по-специално разпоредбите относно поверителността на информацията, се прилагат mutatis mutandis.

В допълнение на сътрудничеството, предвидено съгласно първа алинея, държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да установят, в контекста на взаимните им връзки, взаимодействие между митническите органи и компетентните органи съгласно член 4 от Директива 93/7/ЕИО.

Член 7

Мерки за прилагане

Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, по-специално тези, отнасящи се до формулярите за използване (например образеца и техническите стойности), се приемат съобразно процедурата, посочена в член 8, параграф 2.

Член 8

Комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Член 9

Наказателни мерки

Всяка държава-членка определя наказателните мерки, които ще прилага при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент. Наказателните мерки следва да са достатъчни, за да осигурят спазване на разпоредбите.

Член 10

Уведомяване

1.   Всяка държава-членка уведомява Комисията относно мерките, предприети във връзка с настоящия регламент.

Комисията предоставя тази информация на останалите държави-членки.

2.   На всеки три години Комисията предоставя отчет пред Европейският парламент, Съвета и Икономическия и социален комитет относно прилагането на настоящия регламент.

Съветът, като действа по предложение на Комисията, разглежда на всеки три години и при необходимост осъвременява посочените стойности в приложение I на базата на икономически и парични показатели в Общността.

Член 11

Отмяна

Регламент (ЕИО) № 3911/92, изменен с регламентите, изброени в приложение II, се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 12

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

M. BARNIER


(1)  ОВ L 395, 31.12.1992 г., стр. 1.

(2)  Вж. приложение II.

(3)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(4)  OB L 82, 22.3.1997 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 74, 27.3.1993 г., стр. 74.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Категории паметници на културата, обхванати от член 1

1.

Археологически предмети, датиращи от поне100 години, които са открити при:

 

разкопки и находки на суша или под водата

9705 00 00

археологически обекти

9706 00 00

археологически колекции

2.

Елементи, представляващи интегрална част от паметници с артистична, историческа или религиозна стойност, които са били разчленени и датират от поне 100 години

9705 00 00

9706 00 00

3.

Картини и живопис, различни от тези от категория 4 или 5, изпълнени изцяло на ръка, върху всякаква основа и от всякакви материали (1)

9701

4.

Акварели, гвашова живопис и пастели, изпълнени изцяло на ръка, върху всякаква основа (1)

9701

5.

Мозайки, различни от тези, класирани в категория 1 или 2, изпълнени изцяло на ръка, от всякакви материали, и рисунки, изпълнени изцяло на ръка, върху всякаква основа и от всякакви материали (1)

6914

9701

6.

Оригинални надписи, щампи, сериграфии и литографии, със съответните им оригинални плаки и разпечатки (1)

глава 49

9702 00 00

8442 50 99

7.

Оригинални скулптури или фигури и копия, произведени по същия начин като оригинала (1), различни от включените в категория 1

9703 00 00

8.

Фотографии, филми и негативи от тях (1)

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Свитъци и ръкописи, включително карти и музикални произведения, единично или в колекция (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

10.

Книги, датиращи отпреди 100 години, единично или в колекции

9705 00 00

9706 00 00

11.

Печатни карти, датиращи отпреди 200 години

9706 00 00

12.

Архиви, части от тях, от всякакъв вид, датиращи отпреди 50 години

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

13.

a)

Колекции (2) и образци от зоологически, ботанически, минералогически или анатомически колекции

9705 00 00

б)

Колекции (2) от исторически, палеонтологически, етнографски или нумизматичен интерес

9705 00 00

14.

Транспортни средства, датиращи отпреди 75 години

9705 00 00

глави 86—89

15.

Всеки предмет с антична стойност, който не е включен в категориите от А.1 до А.14

 

a)

между 50- и 100-годишни

 

играчки, игри

глава 95

стъклени изделия

7013

предмети от златарски или сребърни произведения

7114

мебели

глава 94

оптически, фотографски или кинематографични апарати

глава 90

музикални инструменти

глава 92

часовници, различни видове, и части от тях

глава 91

предмети от дърво

глава 44

керамика

глава 69

гоблени

5805 00 00

килими

глава 57

тапети

4814

оръжия

глава 93

б)

над 100-годишни

9706 00 00

Предмети с културна и историческа стойност от категориите от А.1 до A.15 са обхванати от настоящият регламент само когато стойността им съответства или надхвърля финансовите прагове съгласно точка Б.

Б.   Финансови прагове, приложими за някои категории по реда на точка А (в евро)

Стойност:

 

Каквато и да е стойността

1 (археологически предмети)

2 (разчленени паметници)

9 (свитъци и ръкописи)

12 (архиви)

 

15 000

5 (мозайки и рисунки)

6 (гравюри)

8 (фотографии)

11 (отпечатани географски карти)

 

30 000

4 (акварели, гвашова живопис и пастели)

 

50 000

7 (статуи)

10 (книги)

13 (колекции)

14 (транспортни средства)

15 (други предмети)

 

150 000

3 (картини)

Оценката за това, дали условията, свързани с финансовите стойности, са изпълнени, трябва да се прави към момента на подаване на молба за лиценз за износ. Финансовата стойност е тази на оценката на паметника на културата в държавата-членка съгласно член 2, параграф 2.

За държавите-членки, които не са възприели еврото за своя валута, стойностите, изразени в евро в приложение I, се конвертират и изразяват в националната им валута по обменния курс от 31 декември 2001 г., публикуван в Официален вестник на Европейските общности. Тази съответстваща стойност в национална валута се ревизира на всеки две години, като се започне от 31 декември 2001 г. Изчисляването на тази съответстваща стойност се базира върху средната стойност от ежедневните стойности на тези валути, изразени в евро, в продължение на двайсет и четирите месеца преди последния ден на месец август, предшестващ ревизирането, което влиза в сила на 31 декември. Този метод за изчисляване може да бъде преразгледан по предложение на Комисията от Консултативния съвет за паметниците на културата, по принцип две години след първото му прилагане. За всяко ревизиране стойностите, изразени в евро, и техните съответстващи стойности в национална валута периодично се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз още от първите дни на месец ноември, предшестващ датата, на която ревизирането влиза в сила.


(1)  Които са над 50 години и не принадлежат на авторите си.

(2)  Съгласно определението на Съда в решението по дело 252/84, както следва: „Колекционирани предмети по смисъла на позиция № 97.05 от Общата митническа тарифа са предмети, които са с характеристика на предмети, включвани в колекции, т.е. предмети сравнително редки и които не се използват по първоначалното си предназначение, предмет са на специални сделки извън обикновената търговия за предмети с подобна употреба и са с висока стойност.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕИО) № 3911/92 на Съвета

(ОВ L 395, 31.12.1992 г., стp. 1)

 

Регламент (ЕО) № 2469/96 на Съвета

(ОВ L 335, 24.12.1996 г., стp. 9)

 

Регламент (ЕО) № 974/2001 на Съвета

(ОВ L 137, 19.5.2001 г., стp. 10)

 

Регламент (ЕО) № 806/2003 на Съвета

(ОВ L 122, 16.5.2003 г., стp. 1)

Приложение I, единствено точка 2


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕИО) № 3911/92

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 2, първа алинея, уводни думи

Член 2, параграф 2, първа алинея, уводни думи

Член 2, параграф 2, първа алинея, първо тире

Член 2, параграф 2, първа алинея, буква a)

Член 2, параграф 2, първа алинея, второ тире

Член 2, параграф 2, първа алинея, буква б)

Член 2, параграф 2, втора алинея

Член 2, параграф 2, втора алинея

Член 2, параграф 2, трета алинея

Член 2, параграф 2, трета алинея

Член 2, параграф 2, четвърта алинея

Член 2, параграф 2, четвърта алинея

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 4

Член 2, параграф 4

Членове 3—9

Членове 3—9

Член 10, първа алинея

Член 10, параграф 1, първа алинея

Член 10, втора алинея

Член 10, параграф 1, втора алинея

Член 10, трета алинея

Член 10, параграф 2, първа алинея

Член 10, четвърта алинея

Член 10, пета алинея

Член 10, параграф 2, втора алинея

Член 11

Член 11

Член 12

Приложение, точки A.1, A.2 и A.3

Приложение I, точки A.1, A.2 и A.3

Приложение, точка A.3A

Приложение I, точка A.4

Приложение, точка A.4

Приложение I, точка A.5

Приложение, точка A.5

Приложение I, точка A.6

Приложение, точка A.6

Приложение I, точка A.7

Приложение, точка A.7

Приложение I, точка A.8

Приложение, точка A.8

Приложение I, точка A.9

Приложение, точка A.9

Приложение I, точка A.10

Приложение, точка A.10

Приложение I, точка A.11

Приложение, точка A.11

Приложение I, точка A.12

Приложение, точка A.12

Приложение I, точка A.13

Приложение, точка A.13

Приложение I, точка A.14

Приложение, точка A.14

Приложение I, точка A.15

Приложение, точка Б

Приложение I, точка Б

Приложение II

Приложение III