5.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 36/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 107/2009 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2009 година

за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране за прости телевизионни приставки

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), и по специално член 15, параграф 1 от нея,

след консултация с Консултативния форум по екопроектиране,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2005/32/ЕО изискванията за екопроектиране следва да се определят от Комисията за енергоизползващи продукти със значителен обем на продажби и търговия, притежаващи значително екологично въздействие и представляващи значителен потенциал за подобрение по отношение на тяхното екологично въздействие, без това да има за последица прекомерни разходи.

(2)

В член 16, параграф 2, първо тире от Директива 2005/32/ЕО се предвижда, че в съответствие с процедурата, посочена в член 19, параграф 3, и с критериите, определени в член 15, параграф 2, и след консултация с Консултативния форум Комисията, когато е целесъобразно, въвежда мерки по прилагането, насочени към потребителската, т.е. битовата електроника.

(3)

Комисията извърши предварително проучване, което анализира техническите, екологичните и икономическите аспекти на простите телевизионни приставки (наричани по-долу ПТП). Проучването беше разработено съвместно със заинтересовани страни от ЕС и трети държави, като резултатите бяха предоставени на обществеността.

(4)

В предварителното проучване се посочва, че броят на пуснатите на пазара на Общността ПТП ще нарасне от 28 милиона през 2008 г. на 56 милиона през 2014 г., а годишната консумация на електроенергия от ПТП ще нарасне от 6 TWh през 2010 г. на 14 TWh през 2014 г., но тази консумация на електроенергия от ПТП може значително да се намали по икономически ефективен начин.

(5)

Консумацията на електроенергия от ПТП може да се намали чрез прилагане на съществуващи непатентовани конструктивни решения, които, въпреки че са икономически ефективни, не са въведени на пазара по задоволителен начин, понеже крайните потребители не са информирани за текущите разходи по ПТП, така че производителите нямат стимул да въвеждат такива решения за намалена консумация на енергия по време на използване.

(6)

Изискванията за екопроектиране във връзка с консумацията на енергия от ПТП следва да се определят с оглед да се хармонизират изискванията за екопроектиране за тези устройства в цялата Общност и да се допринесе за функционирането на вътрешния пазар, както и за подобряването на екологичните характеристики на тези устройства.

(7)

Настоящият регламент следва да повиши степента на пазарно навлизане на технологиите, осигуряващи повишена енергийна ефективност на ПТП, водеща до прогнозирани годишни икономии на енергия от 9 TWh през 2014 г. в сравнение със сценария за обичайно развитие на бизнеса.

(8)

Изискванията за екопроектиране следва да не оказват отрицателно въздействие върху функционалността на продукта и следва да не влияят отрицателно върху здравето, безопасността и околната среда.

(9)

Поетапното влизане в сила на изискванията за екопроектиране следва да осигури подходящ период от време за промяна на конструктивното решение на продуктите от производителите. Моментът за въвеждане на етапите следва да се определи по такъв начин, че да се избегнат отрицателните въздействия, свързани с функционалността на оборудването на пазара, и да се вземат предвид въздействията върху разходите за производителите, и по-специално за МСП, като същевременно се осигури своевременно постигане на политическите цели.

(10)

Измервания на консумацията на енергия следва да се извършват, като се има предвид общопризнатото съвременно техническо равнище; производителите могат да прилагат хармонизирани стандарти, установени в съответствие с член 9 от Директива 2005/32/ЕО.

(11)

Изискванията, предвидени в настоящия регламент, следва да бъдат с по-голяма тежест от изискванията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране към електрическото и електронното битово и офис оборудване във връзка с консумацията му на електроенергия в режим „в готовност“ и режим „изключен“ (2).

(12)

Съгласно член 8, параграф 2 от Директива 2005/32/ЕО настоящият регламент следва да уточни, че приложимите процедури за оценяване на съответствието са вътрешният контрол на проектирането, предвиден в приложение IV към Директива 2005/32/ЕО, и системата за управление, предвидена в приложение V към Директива 2005/32/ЕО.

(13)

С цел да се улеснят проверките за съответствие, от производителите следва да се изисква да предоставят информация в техническата документация, посочена в приложения IV и V към Директива 2005/32/ЕО, доколкото тя се отнася до изискванията, предвидени в тази мярка по прилагането.

(14)

Следва да се установят базисни стойности за сравнение за наличните понастоящем ПТП с ниска консумация на мощност. Наличието на режим 0 W на ПТП ще насърчи потребителите към поведение и решения за намаляване на ненужната загуба на енергия. Базисните стойности за сравнение помагат да се осигурят широка наличност и лесна достъпност на информация, по-специално за МСП и много малки предприятия, което допълнително улеснява въвеждането на най-добри конструктивни технологии за намаляване на консумацията на енергия от ПТП.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, учреден съгласно член 19, параграф 1 от Директива 2005/32/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

Настоящият регламент установява изисквания за екопроектиране за прости телевизионни приставки.

Член 2

Определения

За целите на прилагането на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в Директива 2005/32/ЕО. Прилагат се и следните определения:

1.

„Проста телевизионна приставка“ (ПТП) означава самостоятелно устройство, което независимо от използваните интерфейси:

а)

има за основна функция преобразуване на цифрови сигнали за безплатна телевизия/радио със стандартна разделителна способност (СРС) или висока разделителна способност (ВРС) в аналогови сигнали, подходящи за аналогова телевизия или радио;

б)

няма функция „условен достъп“;

в)

не предлага функция за запис, основаваща се на сменяеми информационни носители в стандартен библиотечен формат.

Една ПТП може да бъде оборудвана със следните допълнителни функции и/или компоненти, които не спадат към изискваните минимални спецификации на една ПТП:

а)

преместване във времето и запис с използването на вграден твърд диск;

б)

преобразуване на приетия радиотелевизионен ВРС-сигнал в изходен ВРС- или СРС-видеосигнал;

в)

втори тунер.

2.

„Режим(и) на готовност“ означава състояние, при което оборудването е свързано към захранващата електрическа мрежа, зависи от получаването на енергия от захранващата електрическа мрежа, за да функционира съгласно предназначението си, и предоставя само следните функции, които могат да се поддържат неопределено време:

а)

функция за повторно активиране или функция за повторно активиране и само индикация за задействана функция за повторно активиране; и/или

б)

визуализиране на информация или състояние.

3.

„Функция за повторно активиране“ означава функция, позволяваща задействането на други работни режими, включително активен режим, чрез отдалечен превключвател, включително устройство за дистанционно управление, вътрешен сензор, таймер, до работно състояние, в което се предоставят допълнителни функции, включително основната функция.

4.

„Визуализиране на информация или състояние“ означава постоянна функция, предоставяща информация или указваща състоянието на оборудването, включително отчитане на време.

5.

„Активен режим/активни режими“ означава състояние, при което оборудването е свързано към захранващата електрическа мрежа и е активирана поне една от основните функции, предоставящи услугата, за която е предназначено устройството.

6.

„Функция за автоматично намаляване на консумираната мощност“ означава функция, която превключва една ПТП от активен режим в режим на готовност след изтичане на определен период от време в активен режим от последното взаимодействие с потребителя и/или смяна на канала.

7.

„Втори тунер“ означава част от една ПТП, която е на разположение за независимо записване, докато в същото време позволява гледането на различна програма.

8.

„Условен достъп“ означава контролирана от доставчика услуга по радиотелевизионно разпръскване за предоставяне на телевизионна услуга срещу платен абонамент.

Член 3

Изисквания за екопроектиране

Изискванията за екопроектиране към ПТП са посочени в приложение I.

Член 4

Връзка с Регламент (ЕО) № 1275/2008

Изискванията, предвидени в настоящия регламент, имат приоритет спрямо изискванията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1275/2008.

Член 5

Оценяване на съответствието

Процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 2005/32/ЕО, е вътрешният контрол на проектирането, предвиден в приложение IV към Директива 2005/32/ЕО, или системата за управление, предвидена в приложение V към Директива 2005/32/ЕО.

Член 6

Процедури за проверка с цел надзор върху пазара

Проверки за надзор се извършват в съответствие с процедурата за проверка, предвидена в приложение II.

Член 7

Базисни стойности за сравнение

Базисните стойности за сравнение за налични понастоящем на пазара продукти и технологии с най-добри характеристики са посочени в приложение III.

Член 8

Преработване

Не по-късно от 5 години след влизането му в сила Комисията извършва преглед на настоящия регламент с оглед на технологичния напредък и представя резултата от този преглед на Консултативния форум.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 20-ия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Точка 1 от приложение I се прилага след изтичането на една година от датата, посочена в първата алинея.

Точка 2 от приложение I се прилага след изтичането на три години от датата, посочена в първата алинея.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2009 година.

За Комисията

Andris PIEBALGS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 339, 18.12.2008 г., стр. 45.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изисквания за екопроектиране

1.   Една година след влизане в сила на настоящия регламент намиращите се на пазара ПТП трябва да не превишават следните гранични стойности за консумацията на мощност: ПТП с вграден твърд диск и/или втори тунер са изключени от това изискване:

 

Режим на готовност

Активен режим

Проста телевизионна приставка

1,00 W

5,00 W

Допустимо отклонение за функция на визуализация в режим на готовност

+1,00 W

Допустимо отклонение за декодирането на ВРС-сигнали

+3,00 W

2.   Три години след влизане в сила на настоящия регламент намиращите се на пазара ПТП трябва да не превишават следните гранични стойности за консумацията на мощност:

 

Режим на готовност

Активен режим

Проста телевизионна приставка

0,50 W

5,00 W

Допустимо отклонение за функция на визуализация в режим на готовност

+0,50 W

Допустимо отклонение за твърд диск

+6,00 W

Допустимо отклонение за 2-ри тунер

+1,00 W

Допустимо отклонение за декодирането на ВРС-сигнали

+1,00 W

3.   Наличие на режим на готовност

Една година след влизане в сила на настоящия регламент ПТП трябва да предоставят режим на готовност.

4.   Автоматично намаляване на консумираната мощност

Една година след влизане в сила на тази мярка по прилагането ПТП трябва да бъдат оборудвани с функция „автоматично намаляване на консумираната мощност“ или сходна функция със следните характеристики:

ПТП се превключва автоматично от активен режим в режим на готовност след изтичане на по-малко от 3 часа в активен режим от последното взаимодействие с потребителя и/или смяна на канала с предупредително съобщение 2 минути преди преминаване в режим на готовност,

функцията „автоматично намаляване на консумираната мощност“ е активирана по подразбиране.

5.   Измервания

Консумацията на мощност, посочена в точки 1 и 2, се установява чрез процедура за точни, надеждни и възпроизводими измервания, която взема предвид общопризнатото съвременно техническо равнище.

Измерването на мощност от 0,50 W или повече се извършва с по-малка или равна на 2 % неточност при гаранционна вероятност 95 %. Измерването на мощност под 0,50 W се извършва с по-малка или равна на 0,01 W неточност при гаранционна вероятност 95 %.

6.   Информация, предоставяна от производителите за целите на оценката на съответствието

За целите на оценката на съответствието съгласно член 5, техническата документация трябва да съдържа следните елементи:

а)

за активен режим и режим на готовност:

консумирана мощност във ватове, закръглена с точност до втората цифра след десетичния знак, включително консумирана мощност за различните допълнителни функции и/или компоненти,

използвания метод за измерване,

период на измерване,

описание на начина, по който работният режим на устройството е избран или програмиран,

последователност от събития, докато оборудването премине в режима, при който режимите се променят автоматично,

забележки относно функционирането на оборудването;

б)

параметри на изпитване за измервания:

температура на околната среда,

изпитателно напрежение във V и честота в Hz,

общ коефициент на хармонични съставящи за захранващата система,

флуктуация на захранващото напрежение по време на изпитванията,

информация и документация относно измервателната апаратура, настройката и схемите, използвани за електрическо изпитване,

входни сигнали в радиочестоти (за цифрово наземно радиотелевизионно разпръскване) или в междинни честоти (за спътниково радиотелевизионно разпръскване),

сигнали за изпитване за аудио/видео, както е описано в транспортния поток за MPEG-2,

направени настройки чрез елементите за регулиране.

Не се изисква в техническата документация да се посочват потребностите от мощност на захранвани от телевизионната приставка периферни устройства за приемане на излъчвани програми, като например активна наземна антена, нискошумов блоков преобразувател (LNB) за спътникова телевизия, кабелен или далекосъобщителен модем.

7.   Информация, предоставяна от производителите за целите на информирането на потребителя

Производителите трябва да осигурят на потребителите на ПТП информацията относно консумираната мощност във ватове, закръглена до първата цифра след десетичния знак, на ПТП в режим на готовност и в активен режим.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Процедура за проверка

Когато се извършват проверките с цел надзор върху пазара, упоменати в член 3, параграф 2 от Директива 2005/32/ЕО, органите на държавите-членки прилагат следната процедура за проверка за приложимите изисквания, посочени в приложение I, точки 1, 2 и 4, според случая.

За консумирана мощност над 1,00 W:

Органите на държавите-членки изпитват едно-единствено устройство.

Счита се, че моделът съответства на разпоредбите, посочени, според случая, в точки 1 и 2 от приложение I към настоящия регламент, ако резултатите за активния режим и режима на готовност, според случая, не превишават граничните стойности с повече от 10 %.

В противен случай се изпитват още три устройства. Счита се, че моделът е в съответствие с настоящия регламент, ако средната стойност от резултатите от последните три изпитвания в условията на активен режим и режим на готовност, според случая, не превишават граничните стойности с повече от 10 %.

За консумирана мощност, по-малка от или равна на 1,00 W:

Органите на държавите-членки изпитват едно-единствено устройство.

Счита се, че моделът съответства на разпоредбите, посочени, според случая, в точки 1 и 2 от приложение I към настоящия регламент, ако резултатите за активния режим и/или режима на готовност, според случая, не превишават граничните стойности с повече от 0,10 W.

В противен случай се изпитват още три устройства. Счита се, че моделът е в съответствие с настоящия регламент, ако средната стойност от резултатите от последните три изпитвания в условията на активен режим и/или режим на готовност, според случая, не превишават граничните стойности с повече от 0,10 W.

В противен случай моделът се счита за несъответстващ.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Базисни стойности за сравнение

Следните базисни стойности за сравнение бяха установени за целите на прилагането на част 3, точка 2 от приложение I към Директива 2005/32/ЕО. Те се отнасят до най-добрата технология, която е на разположение в деня на приемане на настоящия регламент:

 

ПТП без допълнителни функции:

в активен режим 4,00 W,

в режим на готовност (без функция на визуализиране) 0,25 W,

в изключено състояние 0 W.

 

ПТП с вграден твърд диск:

в активен режим 10,00 W,

в режим на готовност (без функция на визуализиране) 0,25 W,

в изключено състояние 0 W.

Горепосочените базисни стойности са определени въз основа на показателите на ПТП с базова конфигурация, функция „автоматично намаляване на консумираната мощност“ и физически ключ за изключване.