29.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 25/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 85/2009 НА СЪВЕТА

от 19 януари 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 161, трета алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид съгласието на Европейския парламент,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

като взе предвид становището на Комитета на регионите,

като има предвид, че:

(1)

Безпрецедентната криза, разтърсваща международните финансови пазари, изправи Общността пред значителни предизвикателства, което налага да се действа бързо, за да се противодейства на последиците от кризата за икономиката като цяло, и по-специално да се подкрепят инвестициите, за да се подпомогнат растежът и заетостта.

(2)

В регулаторната рамка, приета за програмния период 2007—2013 г., е заложено допълнително да се опростят процесите на програмиране и управление на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, като се подобрят ефективността и субсидиарността при прилагането им.

(3)

Необходимо е да се адаптират някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (1), за да се улесни мобилизирането на финансови ресурси на Общността за стартирането на оперативни програми и на проекти, подпомагани в рамките на тези програми, с цел да се ускори тяхното изпълнение и въздействието на тези инвестиции върху икономиката.

(4)

Необходимо е да се засилят възможностите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) да подпомагат държавите-членки при изготвянето и изпълнението на оперативни програми.

(5)

Предвид статута на ЕИБ и ЕИФ като признати от Договора финансови образувания, следва да е възможно да им се възлагат договори пряко, когато се организират операции за финансов инженеринг, в които те изпълняват функция на фондове с участие.

(6)

За да се улесни използването на инструменти за финансов инженеринг, особено в областта на устойчивото градско развитие, е необходимо да се предвиди възможност апортните вноски да се признават за допустими разходи при учредяване на фондовете или като принос в тях.

(7)

За подпомагане на предприятията, по-специално на малките и средните предприятия, е необходимо да се осигури по-голяма гъвкавост на условията, уреждащи изплащането на авансови средства в рамките на държавните помощи по член 87 от Договора.

(8)

За да се ускори изпълнението на мащабни проекти, е необходимо да се предвиди възможност за включване на разходите, свързани с все още неприети от Комисията големи проекти, в отчетите за разходите.

(9)

За да се засилят финансовите ресурси на държавите-членки, с което да се улесни бързото стартиране на оперативните програми в условията на криза, е необходимо да се изменят разпоредбите относно предварителното финансиране.

(10)

Авансовото плащане в началото на оперативните програми следва да осигури редовен паричен поток и да улесни плащанията на бенефициерите по време на изпълнението на оперативната програма. Поради това следва да се установят разпоредби за авансовото плащане за структурните фондове: 7,5 % (за държавите-членки на Европейския съюз в състава му преди 1 май 2004 г.) и 9 % (за държавите-членки, присъединили се към Европейския съюз на 1 май 2004 г. или след това), с цел да се ускори изпълнението на оперативните програми.

(11)

Съгласно принципите за равнопоставеност и правна сигурност измененията по отношение на член 56, параграф 2 и член 78, параграф 1 следва да се прилагат през целия програмен период 2007—2013 г. Поради това е необходимо прилагане с обратна сила, считано от 1 август 2006 г., датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 1083/2006. Тъй като безпрецедентната криза, разтърсваща международните финансови пазари, изисква бърза реакция за противодействие на последиците за икономиката като цяло, в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз следва да влязат в сила и други изменения.

(12)

Следователно Регламент (ЕО) № 1083/2006 следва да бъде изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1083/2006 се изменя, както следва:

1.

В член 44, втората алинея се изменя, както следва:

а)

буква б) се заменя със следния текст:

„б)

когато споразумението не е обществена поръчка за предоставяне на услуги по смисъла на приложимия закон за обществените поръчки, предоставянето на субсидия, определена за тази цел като пряк финансов принос чрез дарение на финансова институция, без покана за представяне на предложения, ако това е в съответствие с национален закон, който е в съгласие с Договора.“;

б)

добавя се следната буква в):

„в)

прякото възлагане на договор на ЕИБ или на ЕИФ.“;

2.

В член 46, параграф 1 се добавя следната втора алинея:

„ЕИБ и ЕИФ могат по искане на държавите-членки да участват в дейностите за техническа помощ, посочени в първа алинея.“;

3.

В член 56, параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Чрез дерогация от параграф 1 апортните вноски, амортизационните разходи и общите разходи за организацията и управлението могат да се разглеждат като разходи, направени от бенефициерите за изпълнение на операциите, при условията, установени в трета алинея от настоящия параграф.

Чрез дерогация от параграф 1 по отношение на инструментите за финансов инженеринг, определени в член 78, параграф 6, първа алинея, апортните вноски могат да се разглеждат като разходи за учредяване на фондовете или фондовете с участия или за принос в тези фондове или фондове с участия при условията, установени в трета алинея от настоящия параграф.

Посочените в първа и втора алинея разходи трябва да отговарят на следните условия:

а)

правилата за допустимост, установени въз основа на параграф 4, предвиждат допустимост на такива разходи;

б)

размерът на разходите е надлежно удостоверен с документи с доказателствена сила, еквивалентна на фактура, без да се засягат разпоредбите на специфични регламенти;

в)

в случай на апортни вноски съфинансирането от фондовете не превишава общия размер на допустимите разходи, като се изключва стойността на тези вноски.“;

4.

Член 78 се изменя, както следва:

а)

последното изречение на член 78, параграф 1, първа алинея се заменя със следното:

„Направените от бенефициерите разходи се оправдават с фактури с подпис и забележка „платено“ или със счетоводни документи с еквивалентна доказателствена сила, освен ако не е предвидено друго в специалните регламенти за всеки фонд.“;

б)

в член 78, параграф 2, буква б) се заличава;

в)

в член 78, параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   Когато при прилагане на член 41, параграф 3 Комисията откаже да направи финансов принос за голям проект, отчетът за разходите след приемането на решението на Комисията трябва да бъде коригиран съответно.“;

5.

В член 82, параграф 1, втора алинея букви а), б) и в) се заменят със следния текст:

„а)

за държавите-членки на Европейския съюз в състава му преди 1 май 2004 г.: през 2007 г. — 2 % от приноса на структурните фондове за оперативната програма, през 2008 г. — 3 % от приноса на структурните фондове за оперативната програма и през 2009 г. — 2,5 % от приноса на структурните фондове за оперативната програма;

б)

за държавите-членки, присъединили се към Европейския съюз на 1 май 2004 г. или след това: през 2007 г. — 2 % от приноса на структурните фондове за оперативната програма, през 2008 г. — 3 % от приноса на структурните фондове за оперативната програма и през 2009 г. — 4 % от приноса на структурните фондове за оперативната програма;

в)

ако оперативната програма попада в рамките на целта „Европейско териториално сътрудничество“ и поне един от участниците е държава-членка, която се е присъединила към Европейския съюз на 1 май 2004 г. или след това, през 2007 г. — 2 % от приноса на ЕФРР за оперативната програма, през 2008 г. — 3 % от приноса на ЕФРР за оперативната програма и през 2009 г. — 4 % от приноса на ЕФРР за оперативната програма.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, параграф 3 и член 1, параграф 4, буква а) обаче се прилагат, считано от 1 август 2006 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 януари 2009 година.

За Съвета

Председател

P. GANDALOVIČ


(1)  ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.