4.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 35/47


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 80/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 януари 2009 година

относно кодекс за поведение при компютризирани системи за резервация и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2299/89

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 71 и член 80, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

като взеха предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 2299/89 на Съвета от 24 юли 1989 година относно кодекс за поведение при компютризирани системи за резервация (4) има важен принос за гарантиране на справедливи и безпристрастни условия за въздушните превозвачи в компютризирана система за резервация (наричана по-долу „КСР“), като по този начин защитава интересите на потребителите.

(2)

Съществена част от резервациите на авиокомпаниите все още се извършва чрез КСР.

(3)

Развитието на технологиите и на пазара позволява значително опростяване на законодателната рамка, като се предоставя повече гъвкавост на системните продавачи и на въздушните превозвачи да договарят таксите за резервация и вида тарифи. Това следва да им дава възможност да се приспособят по гъвкав начин към нуждите и желанията на пътническите агенции и потребителите и да разпространяват по-ефикасно своите транспортни продукти.

(4)

При настоящото състояние на пазара е необходимо все пак да се запазят определени разпоредби относно КСР, доколкото те съдържат транспортни продукти, за да се избегне нарушаване на конкуренцията и да се гарантира предоставянето на неутрална информация на потребителите.

(5)

Отказът на превозвачите собственици да предоставят същата информация за разписания, тарифи и наличие на свободни места на други системи, освен на тяхната собствена, и да приемат резервации, направени чрез тези системи, сериозно може да наруши конкуренцията между различните КСР.

(6)

Необходимо е да се поддържа ефективна конкуренция между участващите превозвачи и превозвачите собственици и да се гарантира спазване на принципа на недискриминация сред въздушните превозвачи, независимо от тяхното участие в КСР.

(7)

За да се гарантират прозрачни и съпоставими условия на конкуренция на пазара, по отношение на превозвачите собственици следва да се прилагат специални правила.

(8)

Системните продавачи следва ясно да отделят КСР от всяка вътрешна или каквато и да било друга резервационна система на авиокомпаниите, както и да се въздържат от запазване на механизми за дистрибуция за своите превозвачи собственици, за да не се даде възможност за привилегирован достъп на превозвача собственик до КСР.

(9)

С оглед защита интересите на потребителите е необходимо първоначалното изображение на екрана да е неутрално за потребителите на КСР и да гарантира, че информацията относно всички участващи превозвачи е еднакво достъпна, така че да не се дава предимство на един участващ превозвач за сметка на друг.

(10)

Използването на неутрално изображение на екрана повишава прозрачността на транспортните продукти и услуги, предлагани от участващите превозвачи, и води до повишаване на доверието на потребителите.

(11)

Системните продавачи следва да гарантират данните за предлагането на пазара да бъдат на разположение на всички участващи превозвачи без дискриминация, а доставчиците на транспортни услуги да нямат възможност да използват подобни данни с цел оказване на злоупотреба с влияние върху избора на пътническата агенция или върху избора на потребителя.

(12)

Споразуменията между абонати и системния продавач относно системата за проучване на продажбите („MIDT“) могат да включват схема за обезщетение в полза на абонатите.

(13)

Следва да се улесни предоставянето на информация относно железопътните услуги и комбинацията от железопътни и въздушни транспортни услуги на екрана на КСР.

(14)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за експлоатация на въздушните услуги в Общността (преработена версия) (5) въздушните превозвачи трябва да публикуват своите тарифи, като включват всички приложими данъци, такси, допълнителни такси и тарифи, които няма как да бъдат избегнати и които са предвидими. На екраните на КСР следва да се предоставя информация относно тарифите, обхващащи същите ценови категории, за да се гарантира, че пътническите агенции могат да предадат тази информация на своите клиенти.

(15)

На главните екрани на КСР в бъдеще следва да се предоставя информация относно автобусните услуги за продукти на въздушния или железопътния транспорт, които са включени заедно с продуктите на въздушния или железопътния транспорт.

(16)

КСР следва да бъдат насърчавани да предоставят в бъдеще лесно разбираема информация относно емисиите на CO2 и горивото, което се изразходва по време на полета. Това може да бъде показано чрез данни за средната консумация на гориво на човек в литри на 100 km и средните емисии на CO2 на човек в g/km и може да бъде сравнено със същите данни за най-добрите алтернативни автобусни/железопътни връзки за пътувания от по-малко от пет часа.

(17)

Следва да се осигури равнопоставеност на въздушните превозвачи от Общността и от трети държави по отношение на услугите на КСР.

(18)

С оглед гарантиране на правилното прилагане на настоящия регламент Комисията следва да разполага с подходящи изпълнителни правомощия, включително с възможността да разследва нарушения, независимо дали по своя собствена инициатива или въз основа на постъпило оплакване, да разпорежда на съответните предприятия да преустановят подобни нарушения, както и да налага глоби.

(19)

Комисията следва да наблюдава редовно прилагането на настоящия регламент, и по-специално ефективността му по отношение на предотвратяването на антиконкурентни и дискриминационни практики на пазара за разпространяване на пътнически услуги чрез КСР, особено при наличието на превозвачи, които поддържат тесни връзки със системните продавачи.

(20)

Настоящият регламент не засяга прилагането на членове 81 и 82 от Договора. Настоящият регламент допълва общите правила в областта на конкуренцията, които остават изцяло приложими по отношение на такива нарушения на конкуренцията, като нарушения на антитръстовите разпоредби и злоупотреби с господстващо положение.

(21)

Защитата на физическите лица по отношение обработването на лични данни е уредена от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (6). Разпоредбите на настоящия регламент конкретизират и допълват Директива 95/46/ЕО във връзка с дейността на КСР.

(22)

Регламент (ЕИО) № 2299/89 следва да бъде отменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

РАЗДЕЛ 1

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и приложно поле

Настоящият регламент се прилага за всяка компютризирана система за резервации („КСР“), доколкото тя съдържа продукти на въздушния транспорт, когато те се предлагат за ползване или се ползват в Общността.

Настоящият регламент се прилага също и за продукти на железопътния транспорт, които са включени заедно с продуктите на въздушния транспорт на главния екран на КСР, когато те се предлагат за ползване или се ползват в Общността.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се използват следните определения:

1.

„транспортен продукт“ означава превоз на пътник между две летища или железопътни гари;

2.

„редовна въздушна линия“ означава серия от полети, притежаващи в съвкупност следните характеристики:

а)

на всеки полет има места и/или капацитет за превоз на товари и/или поща, които могат да бъдат закупени индивидуално от обществеността (както пряко от въздушния превозвач, така и от негови упълномощени представители);

б)

тя е организирана така, че да обслужва движението между същите две или повече летища:

съгласно публикувано разписание; или

с полети, толкова редовни и чести, че да представляват разпознаваема систематична поредица;

3.

„тарифи“ означава цените, които пътниците следва да заплатят на въздушните превозвачи, железопътните оператори, техните представители или на други лица, които продават билети, за превоза на тези пътници, ползващи транспортни услуги, както и условията, при които са приложими посочените цени, включително възнаграждението и условията, предоставяни на агенцията, и други спомагателни услуги;

4.

„компютризирана система за резервация“ или „КСР“ означава компютризирана система, съдържаща, inter alia, информация за разписания, свободни места и тарифи на повече от един въздушен превозвач, със или без специални механизми за правене на резервации или издаване на билети, доколкото всички или някои посочени услуги се предоставят на абонати;

5.

„системен продавач“ означава всяко образувание и негови подразделения, отговарящи за функционирането или предлагането на пазара на КСР;

6.

„механизми за дистрибуция“ означава механизми, осигурени от системния продавач за предоставяне на информация за разписанията, наличието на свободни места, тарифите и свързаните услуги на въздушните превозвачи и железопътните оператори, както и за правенето на резервации и/или издаването на билети и за всякакви други свързани услуги;

7.

„превозвач собственик“ означава въздушен превозвач или железопътен оператор, който пряко или косвено, самостоятелно или съвместно с други лица контролира или участва в капитала с права или като е представен в съвета на директорите, надзорния съвет или друг управляващ орган на системен продавач, както и всеки въздушен превозвач или железопътен оператор, върху когото упражнява контрол;

8.

„участие в капитала с права или представителство в съвета на директорите, надзорния съвет или друг управляващ орган“ означава инвестиция, която дава права или представителство в съвета на директорите, надзорния съвет или друг управляващ орган на системен продавач, както и предоставя възможност за упражняване, самостоятелно или с други лица, на решаващо влияние върху управлението на дейността на системния продавач;

9.

„контрол“ означава взаимовръзка от права, договори или всякакви други средства, които, поотделно или в комбинация, и като се вземат предвид фактическите или юридическите обстоятелства, предоставят възможност за упражняване на решаващо влияние върху предприятие, по-конкретно чрез:

а)

собственост върху или право на ползване на цялото или част от имуществото на предприятието;

б)

правата или договорите, които предоставят възможност за упражняване на решаващо влияние върху състава, гласуването или решенията на органите на предприятие;

10.

„участващ превозвач“ означава въздушен превозвач или железопътен оператор, който има договор със системен продавач за дистрибуцията на транспортни продукти чрез КСР;

11.

„абонат“ означава лице или предприятие, различно от участващ превозвач, което използва КСР съгласно договор със системен продавач, с цел да направи резервации на продукти на въздушния транспорт и на свързани продукти от името на клиент;

12.

„главен екран“ означава изчерпателно и неутрално изобразяване на екран на данни за транспортните услуги между двойка градове за определен период от време;

13.

„билет“ означава валиден документ, който дава право на превоз, или негова равностойност на нехартиен носител, който е издаден или разрешен от въздушния превозвач, железопътния оператор или от упълномощен представител;

14.

„пакетен продукт“ означава предварително установена комбинация от транспортен продукт и други услуги, които не са спомагателни за транспорта и са предложени на обща цена;

15.

„такса за резервация“ означава цената, която въздушният превозвач заплаща на системния продавач за предоставените от КСР услуги.

РАЗДЕЛ 2

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СИСТЕМНИТЕ ПРОДАВАЧИ

Член 3

Взаимоотношения с доставчиците на транспортни услуги

1.   Системният продавач няма право:

а)

да включва нелоялни и/или неоправдани условия в който и да е договор с участващ превозвач или да изисква приемане на допълнителни условия, които по своя характер или съгласно търговския обичай нямат връзка с участието в негова КСР;

б)

да обвързва участието на превозвач в неговата КСР със забрана за едновременно участие в друга система или със забрана за свободно използване на алтернативни системи за резервация като собствената му система за резервации по интернет и телефонни центровете (call centres).

2.   Системният продавач зарежда и обработва данните, предоставени от участващите превозвачи, с еднаква грижа и своевременност, при спазване на ограниченията на методите за зареждане на данни, избрани от отделните участващи превозвачи.

3.   Системният продавач оповестява публично, освен ако вече това е направено, съществуването и размера на пряко или косвено участие на въздушен превозвач или железопътен оператор в капитала на системен продавач, или участието на системен продавач в капитала на въздушен превозвач или железопътен оператор.

Член 4

Механизми за дистрибуция

1.   Системният продавач не може да запазва за един или повече участващи превозвачи, включително за своите превозвачи собственици, никаква специална процедура за зареждане и/или обработка или друг механизъм за дистрибуция, или промени на посочените. Системният продавач предоставя информация на всички участващи превозвачи относно промени в неговите механизми за дистрибуция и в процедурите за зареждане/обработка.

2.   Системният продавач следи неговите механизми за дистрибуция да са разделени поне чрез софтуер и то по ясен и подлежащ на проверка начин, от личния архив и механизми за управление и предлагането на пазара на всеки превозвач.

Член 5

Екрани

1.   Системният продавач предоставя главен екран или екрани за всяка отделна операция чрез неговата КСР и в тях включва неутрално и изчерпателно, без дискриминация или пристрастие, предоставените от участващите превозвачи данни. Критериите, които следва да се използват за подреждане, не могат да се основават на нито един фактор, който е пряко или косвено свързан със самоличността на превозвача и се прилагат на недискриминационна основа спрямо всички участващи превозвачи. Основният екран/и не бива да подвежда потребителя, трябва да е леснодостъпен и да отговаря на правилата, установени в приложение I.

2.   Що се отнася до информацията, предоставена от КСР на потребителя, абонатът използва неутрален екран в съответствие с параграф 1, освен ако не е необходим друг екран, за да се удовлетвори посочено от потребителя предпочитание.

3.   Полети, осъществявани от въздушни превозвачи, по отношение на които действа оперативна забрана съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи (7), трябва ясно и конкретно да бъдат обозначени на екрана.

4.   Системният продавач въвежда специален символ на екрана на КСР, който е разпознаваем за потребителите за целите на информацията за самоличността на опериращия въздушен превозвач в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 2111/2005.

5.   Настоящият член не се прилага за КСР, която се използва от въздушен превозвач или железопътен оператор, или група от въздушни превозвачи, или група от железопътни оператори в неговите (техните) собствени служебни помещения, гишета за продажба или на техните собствени интернет страници, които ясно са обозначени като такива.

Член 6

Отношения с абонати

1.   Системният продавач няма право да включва нелоялни и/или неоправдани условия в договор с абонат, като например да не позволява на абоната да се абонира за или да ползва друга/и КСР, или да изисква приемането на допълнителни условия, които нямат връзка с абонамента за неговата КСР, или да налага задължение на абоната да приеме предложение за техническо оборудване или софтуер.

2.   Когато абонатът е самостоятелно предприятие, в което работят по-малко от 50 служители и чийто годишен оборот и/или общ годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 милиона евро, той може да прекрати договора си със системния продавач чрез предизвестие, което не превишава три месеца, които не трябва да изтичат преди края на първата година на договора. В такъв случай системният продавач има право да му бъдат възстановени само разходите, които са пряко свързани с прекратяването на договора.

Член 7

Система за проучване на продажбите (Marketing Information Data Tapes — MIDT)

1.   Системните продавачи могат да предоставят всякаква информация относно предлагането на пазара, резервации и продажби, при условие че въпросните данни се предлагат с една и съща бързина и на недискриминационна основа на всички участващи превозвачи, включително на превозвачите собственици. Данните могат, а при поискване трябва, да обхващат всички участващи превозвачи и/или абонати.

2.   Участващите превозвачи не използват въпросните данни с цел оказване на влияние върху избора на абоната.

3.   В случаите, когато въпросните данни са резултат от използването на механизъм за дистрибуция на КСР от абонат, регистриран в Общността, данните не трябва да съдържат информация, позволяваща пряко или косвено да се установи самоличността на този абонат, освен в случай че абонатът и системният продавач се договорят относно условията за подходящо използване на тези данни. Това се отнася и до предоставянето на тези данни от системните продавачи на всяка друга страна, която ги използва за цел, различна от разплащане.

4.   Споразуменията между абонат/и и системен/ни продавач/и относно MIDT се оповестяват публично.

Член 8

Равнопоставено третиране в трети държави

1.   Без да засяга международните споразумения, по които Общността или държавите-членки са страни, когато третирането, предоставено на въздушни превозвачи на Общността от системен продавач, действащ в трета държава, не е еднакво с третирането, предоставено на участващите превозвачи от третата държава, по който и да било въпрос, предмет на настоящия регламент, Комисията може да изиска от всички системни продавачи, работещи в Общността, да третират въздушните превозвачи от тази трета държава по начин, който е еднакъв с третирането, предоставено на въздушните превозвачи на Общността в тази трета държава.

2.   Комисията следи за дискриминационното или неравнопоставеното третиране на въздушни превозвачи на Общността от страна на системни продавачи в трети държави. По искане на държава-членка или по своя собствена инициатива Комисията разследва евентуални случаи на дискриминация срещу въздушни превозвачи на Общността в КСР на трети държави. При установяването на дискриминация, преди да вземе решение Комисията информира държавите-членки и заинтересованите страни, като търси тяхното мнение, включително чрез провеждане на среща на съответните експерти от държавите-членки.

РАЗДЕЛ 3

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Член 9

Данни, предоставяни от участващите превозвачи

Участващите превозвачи и посредниците, които обработват данните, следят за това подаваните в КСР данни да бъдат точни и да позволяват на системния продавач да спазва правилата, установени в приложение I.

Член 10

Специфични правила за превозвачи собственици

1.   При условията на реципрочност, посочени в параграф 2, превозвачът собственик не проявява дискриминационно отношение спрямо конкурентна КСР, като отказва да ѝ предостави, при поискване, с еднаква бързина, същата информация за разписанията, тарифите и наличието на свободни места, каквато предоставя на своята КСР във връзка със собствените си транспортни продукти, или да разпространява своите транспортни продукти чрез друга КСР, или като отказва да приеме или потвърди с еднаква бързина резервация, направена чрез конкурентна КСР за който и да било от неговите транспортни продукти, които се разпространяват чрез собствената му КСР. Превозвачът собственик е длъжен да приема и потвърждава само резервации, които съответстват на собствените му тарифи и условия.

2.   Конкурентна КСР не отказва съхранението на информация относно разписанията, тарифите и свободните места за транспортни услуги, предлагани от превозвач собственик, и зарежда и обработва данните с еднаква грижа и бързина, при спазване на ограниченията на методите за зареждане на данни, избрани от отделните превозвачи.

3.   Превозвачът собственик не е длъжен да приема каквито и да било разходи в тази връзка, освен за възпроизвеждане на данните, които трябва да се предоставят, и за приетите резервации. Таксата за резервация, платима на КСР за приета резервация, направена в съответствие с параграф 1, съответства на таксата, налагана от същата КСР на други участващи превозвачи за равностойни сделки.

4.   Превозвачът собственик нито пряко, нито косвено дискриминира в полза на своята собствена КСР, обвързвайки използването на която и да било конкретна КСР от абонат с получаването на комисиона или друг стимул или демотивиращ фактор при продажбата на негови транспортни продукти.

5.   Превозвачът собственик нито пряко, нито косвено дискриминира в полза на своята собствена КСР, изисквайки използването на която и да било конкретна КСР от абонат при продажбата или издаването на билети за каквито и да било транспортни продукти, които пряко или косвено се предоставят от самия него.

РАЗДЕЛ 4

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Член 11

Обработване, достъп и съхранение на лични данни

1.   Лични данни, събрани в хода на работата на КСР за целите на правене на резервации или издаване на билети за транспортни продукти, се обработват единствено по начин, съвместим с тези цели. По отношение на обработването на подобни данни системният продавач се счита за администратор на лични данни по смисъла на член 2, буква г) от Директива 95/46/ЕО.

2.   Лични данни се обработват доколкото това е необходимо за изпълнението на договор, по който съответното физическо лице е страна, или за да се предприемат стъпки по искане на съответното физическо лице преди сключването на договор.

3.   Когато става въпрос за специалните категории данни, посочени в член 8 от Директива 95/46/ЕО, те се обработват единствено след изразено изрично информирано съгласие от съответното физическо лице за обработването на тези данни.

4.   Информацията под контрола на системния продавач относно индивидуални резервации, които могат да бъдат идентифицирани, се архивира извън КСР в срок до седемдесет и два часа от завършване на последното действие по индивидуалната резервация и се унищожава след изтичане на не повече от три години. Достъпът до тези данни се разрешава само при оспорване на сметки.

5.   Данни относно предлагането на пазара, резервациите и продажбите, които се разпространяват чрез системен продавач, не съдържат никаква пряка или косвена идентификация на физически лица, или в зависимост от случая — на организации или дружества, от чието име те действат.

6.   При поискване абонатите осведомяват потребителите за наименованието и адреса на системния продавач, целите на обработката на данни, продължителността на задържането на личните данни и наличните средства, чрез които те могат да упражняват своите права на достъп.

7.   Физическите лица имат право на безплатен достъп до собствените им данни, независимо дали данните се съхраняват от системния продавач или от абоната.

8.   Правата, предоставени по силата на настоящия член, допълват и съществуват в допълнение към правата на физическите лица, предвидени в Директива 95/46/ЕО, националните разпоредби, приети в тази връзка, и в международни споразумения, по които Общността е страна.

9.   Разпоредбите на настоящия регламент конкретизират и допълват Директива 95/46/ЕО за целите, посочени в член 1. Освен ако не е предвидено друго, се прилагат определенията от посочената директива. Когато специалните разпоредби по отношение на обработката на лични данни в контекста на дейността на КСР и залегнали в настоящия член не са приложими, настоящият регламент не следва да засяга разпоредбите на посочената директива и националните разпоредби, приети в нейно изпълнение, нито разпоредбите на международните споразумения, по които Общността е страна.

10.   Когато системен продавач оперира с бази данни в изпълнение на различни функции като КСР или хост за авиокомпании, се вземат технически и организационни мерки, за да се предотврати заобикаляне на правилата за защита на данните чрез взаимовръзката между базите данни, и за да се гарантира, че личните данни са достъпни само за конкретната цел, за която са събрани.

РАЗДЕЛ 5

ОДИТ

Член 12

Одит и одитиран доклад

1.   На всеки четири години, както и при поискване от страна на Комисията, всеки системен продавач представя доклад, заверен от независим одитор, с подробности относно своята структура на собственост и модел на управление. Разходите, свързани с одитирания доклад, са за сметка на системния продавач.

2.   Системният продавач информира Комисията относно самоличността на одитора преди потвърждаване на назначаването му. Комисията може да възрази и, в срок от два месеца и след консултации с одитора, системния продавач и с всяка друга страна, която заяви законен интерес, решава дали да се смени одитора.

РАЗДЕЛ 6

НАРУШЕНИЯ И САНКЦИИ

Член 13

Нарушения

Когато Комисията, действайки по внесена жалба или по собствена инициатива, установи, че е налице нарушение на настоящия регламент, тя може с решение да задължи съответните предприятия или сдружения на предприятия да преустановят нарушението. Разследванията, които се отнасят до възможни нарушения на настоящия регламент, отчитат изцяло резултатите от евентуални разследвания по членове 81 и 82 от Договора.

Член 14

Правомощия за провеждане на разследване

За да изпълни задълженията, възложени ѝ с настоящия регламент, Комисията може, чрез обикновено искане или с решение, да изиска от предприятията или от сдруженията на предприятия да предоставят цялата необходима информация, включително предоставяне на специфични одити, по-конкретно по въпросите, обхванати от членове 4, 7, 10 и 11.

Член 15

Глоби

1.   Комисията може с решение да налага на предприятия и на сдружения на предприятия глоби, които не надвишават 10 % от общия оборот през предходната стопанска година, когато умишлено или поради небрежност те нарушават настоящия регламент.

2.   Комисията може с решение да налага на предприятия и на сдружения на предприятия глоби, които не надвишават 1 % от общия оборот през предходната стопанска година, когато умишлено или поради небрежност те предоставят неточна или непълна информация, или не предоставят информация в определения срок в отговор на искане, формулирано с решение, прието на основание на член 14.

3.   При определяне на размера на глобата се взема предвид както тежестта, така и продължителността на нарушението.

4.   Глобите нямат наказателен характер.

5.   Съдът на Европейските общности разполага с неограничена юрисдикция да осъществява контрол върху решения, с които Комисията е наложила глоба. Той може да отмени, намали или увеличи глобата.

Член 16

Процедури

1.   Преди да вземе решения по силата на членове 13 и 15, Комисията предоставя на заинтересованите предприятия и сдруженията на предприятия писмени възражения и им дава възможност да представят писмено своите съображения и, при поискване от тяхна страна, да бъдат изслушани устно.

2.   Комисията не разгласява информация, придобита съгласно настоящия регламент, която по характера си е обхваната от задължението за служебна тайна.

Всяко лице, което предоставя информация на Комисията съгласно настоящия регламент, ясно посочва данните, които то счита за поверителни, като се аргументира и предоставя отделен неповерителен вариант в срока, указан от Комисията.

3.   Когато въз основа на информацията, с която разполага, Комисията счита, че не са налице достатъчно основания за предприемане на действия по жалбата, тя информира жалбоподателя за мотивите си и определя срок, в който жалбоподателят може писмено да изрази становището си.

Ако жалбоподателят изрази становището си в определения от Комисията срок, но неговото писмено изложение не води до различна оценка на жалбата, Комисията отхвърля жалбата с решение. Ако жалбоподателят не изрази становището си в определения от Комисията срок, жалбата се счита за оттеглена.

Когато Комисията излезе с писмено възражение, тя предоставя на жалбоподателя копие от неповерителния вариант и определя срок, в който жалбоподателят може писмено да изрази становището си.

4.   При поискване Комисията предоставя достъп до преписката на страните, до които е адресирала писменото си възражение, както и на жалбоподателя. Достъп се предоставя след уведомяване за предявените възражения. Правото на достъп до преписката не се разпростира върху информация, свързана с търговската тайна, друга поверителна информация и вътрешни документи на Комисията.

5.   В случай че Комисията сметне това за необходимо, тя може да изслуша и други физически и юридически лица.

РАЗДЕЛ 7

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Отмяна

1.   Регламент (ЕИО) № 2299/89 се отменя.

2.   Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 18

Преразглеждане

1.   Комисията наблюдава редовно прилагането на настоящия регламент, ако е необходимо с помощта на специфични одити, предвидени в член 14. Тя разглежда по-конкретно ефективността на настоящия регламент по отношение на гарантирането на недискриминационна и лоялна конкуренция на пазара на КСР услуги.

2.   Ако е необходимо, Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на член 8 по отношение на равнопоставеността в трети държави и предлага подходящи мерки с цел облекчаване на дискриминационните условия, включително сключването или изменението на двустранни споразумения за въздушен транспорт между Общността и трети държави.

3.   До 29 март 2013 година Комисията изготвя доклад за прилагането на настоящия регламент, в който се прави оценка на нуждата от запазване, изменение или отмяна на настоящия регламент.

Член 19

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 29 март 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 14 януари 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

A. VONDRA


(1)  ОВ C 224, 30.8.2008 г., стр. 57.

(2)  ОВ C 233, 11.9.2008 г., стр. 1.

(3)  Становище на Европейския парламент от 4 септември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 16 декември 2008 г.

(4)  ОВ L 220, 29.7.1989 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3.

(6)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(7)  ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ГЛАВНИТЕ ЕКРАНИ

1.   Когато на главния екран се изобразяват цени и/или когато подреждането на възможностите за полет става според цените, последните се показват с включени всички тарифи и приложими данъци, такси, допълнителни такси и тарифи, платими на въздушния превозвач или железопътен оператор, които са неизбежни и са предвидими по времето, когато са показани на екрана.

2.   При организирането и подбора на транспортните услуги между определени двойки градове, които да бъдат включени в главен екран, не се упражнява никаква дискриминация въз основа на летищата или железопътните гари, които обслужват един и същи град.

3.   Полетите, различни от редовните въздушни линии, трябва да бъдат ясно обозначени. Потребителят има право, при поискване, главният екран да бъде ограничен и да включва само редовни или нередовни линии.

4.   Полетите със спирания по маршрута трябва да бъдат ясно обозначени.

5.   Когато полетите се извършват от въздушен превозвач, който не е въздушният превозвач, идентифициран чрез кода на превозвача, действителният оператор на полета трябва да бъде ясно обозначен. Това изискване се прилага във всички случаи с изключение на краткосрочните ad hoc договорености.

6.   Информацията за пакетните продукти не се показва на главния екран.

7.   По избор на абоната, възможностите за пътуване се подреждат на главния екран или съобразно тарифите, или в следния ред:

i)

възможности за пътуване без спирания, подредени по време на заминаване;

ii)

всички други възможности за пътуване, подредени по общо времетраене на пътуването.

8.   Освен в случаите по точка 10, никоя възможност за пътуване не може да бъде показана повече от един път на главен екран.

9.   Когато възможностите за пътуване са подредени в съответствие с точка 7, подточки i) и ii) и когато в КСР се предлагат железопътни услуги за една и съща двойка градове, в първия прозорец на главния екран се изписва поне железопътна или въздушната услуга, класирана като най-добра.

10.   Когато въздушни превозвачи извършват дейността си съгласно споразумения за съвместно използване на кодове, всеки от съответните въздушни превозвачи, не повече от двама — има право да се ползва от отделен екран, като използва своя индивидуален код за определяне на превозвача. Когато участват повече от двама въздушни превозвачи, въпросът с определянето на двамата превозвачи се решава от превозвача, който действително изпълнява полета.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕИО) № 2299/89

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3, параграфи 1 и 2

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 4

Член 4, параграф 1

Член 3а

Член 10, параграфи 1 и 3

Член 4, параграф 1

Член 9

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 3

Член 3, параграф 2

Член 4а, параграфи 1 и 2

Член 4, параграф 1

Член 4а, параграф 3

Член 4, параграф 2

Член 4а, параграф 4

Член 5

Член 5

Член 6

Членове 7 и 11

Член 7

Член 8

Член 8

Член 10, параграфи 4 и 5

Член 9

Член 6

Член 9а

Член 5, параграф 2 и член 11

Член 10

Член 11

Член 13

Член 12

Член 14

Член 13

Член 14

Член 14

Член 16, параграф 2

Член 15

Член 14

Член 16

Член 15, параграфи 1—4

Член 17

Член 15, параграф 5

Член 18

Член 19

Член 16, параграфи 1 и 5

Член 20

Член 21

Член 21а

Член 21б

Член 22

Член 11

Член 23

Член 18

Приложение I

Приложение I