4.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 35/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 78/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 януари 2009 година

относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на защитата на пешеходците и на останалите уязвими участници в движението по пътищата, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 2003/102/ЕО и 2005/66/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което е осигурено свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали. За тази цел в Общността се прилага система за одобряване на типа на моторните превозни средства. Техническите изисквания за одобряване на типа на моторните превозни средства в контекста на защитата на пешеходците следва да бъдат хармонизирани, за да се избегне приемането на изисквания, които са различни за отделните държави-членки, и за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар.

(2)

Настоящият регламент е един от специалните регулаторни актове на Общността в контекста на процедурата за типово одобрение на моторните превозни средства в обхвата на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (3). За да се постигнат целите, установени в съображение 1 от настоящия регламент, следва да бъдат съответно изменени приложения I, III, IV, VI и XI към Директива 2007/46/ЕО.

(3)

Опитът показва, че законодателството относно моторните превозни средства често съдържа прекалено подробна техническа информация. Затова е целесъобразно да се приеме регламент вместо директива, за да се избегне конфликт между мерките за транспониране и ненужно законодателство в държавите-членки, тъй като няма да се наложи транспониране в националното законодателство. Директива 2003/102/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно защитата на пешеходците и останалите уязвими участници в пътното движение преди и в случай на сблъсък с моторно превозно средство (4) и Директива 2005/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно употребата на системи за предна защита в моторни превозни средства (5), която определя изискванията за монтиране и ползване на системите за предна защита на моторните превозни средства и по такъв начин и степента на защита на пешеходците, следва да бъдат заменени с настоящия регламент, за да се осигури съответствие в тази област. Това предполага държавите-членки да отменят законодателството, чрез което са транспонирали отменените директиви.

(4)

Беше установено, че изискванията за втората фаза на прилагането на Директива 2003/102/ЕО не са изпълними. В тази връзка член 5 от посочената директива изисква от Комисията да предостави необходимите предложения, които да доведат до преодоляване на проблемите, свързани с неизпълнимостта на изискванията, и да дадат възможност за използване на системите за активна безопасност, без да се намалява нивото на защита, осигурено на уязвимия участник в движението по пътищата.

(5)

Проучване, направено от Комисията, показва, че изискванията относно защитата на пешеходците могат значително да се подобрят чрез комбинирано използване на активни и пасивни мерки, които позволяват по-високо ниво на защита от предишните съществуващи разпоредби. По-специално проучването показва, че системата за активна безопасност „подпомагане на спирачното усилие“ в съчетание с променените изисквания за пасивна безопасност значително би повишила нивото на защита на пешеходците. Поради това е уместно да се предвиди задължително монтиране на системата за подпомагане на спирачното усилие в новите моторни превозни средства. При все това тя не следва да замества системите за пасивна безопасност от високо ниво, а да ги допълва.

(6)

За превозни средства, които са снабдени със системи за предотвратяване на удар, може да не се изисква да изпълняват някои изисквания, посочени в настоящия регламент, ако те могат да предотвратяват удари на пешеходци, а не само да смекчават последствията от такива удари. След като прецени, че чрез използването на такава технология ефективно може да се избягват сблъсъци с пешеходци и останалите уязвими участници в движението по пътищата, Комисията може да представи предложения за изменение на настоящия регламент, за да се даде възможност да се използват тези системи за предотвратяване на удар.

(7)

Във връзка с повишаването на броя на по-тежките моторни превозни средства, които се движат по градските пътища, е целесъобразно условията за защита на пешеходците да се прилагат не само за превозни средства с максимална маса, ненадвишаваща 2 500 kg, но също и след ограничен преходен период за превозни средства от категория M1 и N1, превишаващи тази граница.

(8)

С цел постигане на по-добра защита на пешеходците в най-ранния възможен момент производителите, които желаят да подадат заявление за одобряване на типа в съответствие с новите изисквания, преди те да са станали задължителни, следва да направят това, при условие че вече са в сила необходимите мерки за изпълнение.

(9)

Мерките, необходими за изпълнението на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (6).

(10)

По-специално на Комисията следва да се предостави правомощие да приема техническите правила за прилагане на изискванията за изпитвания и да прилага тези методи, които са основани на резултатите от наблюдение. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(11)

За да се осигури плавно преминаване от разпоредбите на директиви 2003/102/ЕО и 2005/66/ЕО към настоящия регламент, прилагането на настоящия регламент следва да се отложи за известен период след влизането му в сила.

(12)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно изграждането на вътрешен пазар чрез въвеждане на общи технически изисквания относно защитата на пешеходците, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, поради обхвата и въздействието на настоящия регламент, може да бъдат по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя изискванията за конструирането и функционирането на моторните превозни средства и системите за предна защита, за да се намалят броят и сериозността на нараняванията на пешеходците и на останалите уязвими участници в движението по пътищата, които са ударени от предната част на тези превозни средства, и за да се избегнат такива удари.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага за:

а)

моторни превозни средства от категория M1, както са определени в член 3, параграф 11 и приложение II, раздел А, точка 1 от Директива 2007/46/ЕО, при спазване на параграф 2 от настоящия член;

б)

моторни превозни средства от категория N1, както са определени в член 3, параграф 11 и приложение II, раздел А, точка 2 от Директива 2007/46/ЕО, при спазване на параграф 2 на настоящия член;

в)

системите за предна защита, монтирани като оригинално оборудване към превозните средства, посочени в букви a) и б), или доставяни като обособени технически възли с цел монтирането им на такива превозни средства.

2.   Раздели 2 и 3 от приложение I към настоящия регламент не се прилагат за:

а)

превозни средства от категория N1, и

б)

превозни средства от категория M1, произлизащи от N1, с максимална маса, превишаваща 2 500 kg,

когато „точката R“ на мястото за сядане на водача е или пред предната ос, или в надлъжно направление е зад предната ос, която е перпендикулярна на осевата линия и отстои на разстояние от максимум 1 100 mm от нея.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент:

1.

„колона А“ означава крайната предна външна опора на тавана, разположена между шасито и тавана на превозното средство;

2.

„система за подпомагане на спирачното усилие“ означава функция на спирачната система, посредством която въз основа на дадена характеристика в подадената от водача команда за спиране се разпознават случаите на извънредно спиране и при тези условия:

а)

водачът се подпомага да постигне максималния възможен спирачен коефициент, или

б)

това е достатъчно, за да се предизвика пълно задействане на антиблокиращата спирачна система;

3.

„броня“ означава външната конструкция, разположена отпред в долната част на каросерията на превозното средство, включваща всички закрепени към нея елементи, предназначени да защитят превозното средство в случай на челен удар при ниска скорост с друго превозно средство; в нея обаче не се включва системата за предна защита.

4.

„система за предна защита“ означава отделна конструкция или конструкции, като буферна греда или допълнителна броня, които в допълнение към оригиналната броня са предназначени да защитят външната повърхност на превозното средство в случай на удар с обект, с изключение на конструкциите с маса, по-малка от 0,5 kg, предназначени да защитават само фаровете на превозното средство;

5.

„максимална маса“ означава технически допустима максимална маса с товар, заявена от производителя, съгласно приложение I, точка 2.8 от Директива 2007/46/ЕО;

6.

„превозно средство от категория N1, произлизащо от M1“ означава тези превозни средства от категория N1, които пред колоните А имат същата обща структура и форма като по-рано съществуващото превозно средство от категория M1;

7.

„превозно средство от категория M1, произлизащо от N1“ означава тези превозни средства от категория M1, които пред колоните А имат същата обща структура и форма като по-рано съществуващото превозно средство от категория N1.

ГЛАВА II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Член 4

Технически изисквания

1.   В съответствие с член 9 производителите гарантират, че превозните средства, които са пуснати на пазара, са оборудвани със система за подпомагане на спирачното усилие от одобрен тип съгласно изискванията на приложение I, раздел 4 и че такива превозни средства отговарят на изискванията на приложение I, раздел 2 или 3.

2.   В съответствие с член 10 производителите гарантират, че системите за предна защита — независимо дали са монтирани първоначално на превозните средства, които са пуснати на пазара, или са доставени като обособени технически възли, отговарят на изискванията на приложение II, раздели 5 и 6.

3.   Производителите предоставят на одобряващите органи подходящи данни за спецификациите и условията за изпитване на превозното средство и на системата за предна защита. Данните съдържат информация, която е необходима за проверка на функционирането на всички устройства за активна безопасност, монтирани на превозното средство.

4.   В случай на системи за предна защита, доставяни като обособени технически възли, производителите предоставят на одобряващите органи подходящи данни за спецификациите на системите и на условията за изпитване.

5.   Системите за предна защита като обособени технически възли не може да се предлагат за дистрибуция или за продажба, освен ако не са придружени от списък на типовете превозни средства, за които системата за предна защита е типово одобрена, както и ясни инструкции за монтиране. Инструкциите за монтиране съдържат специфични предписания за монтиране, включително метода на закрепване на тези превозни средства, за които е одобрен технически възел, за да се даде възможност за монтиране на одобрените компоненти на превозното средство по начин, който отговаря на условията на приложение I, раздел 6.

6.   Комисията следва да приеме мерки за прилагане, които определят техническите разпоредби за прилагане на изискванията, посочени в приложение I. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 40, параграф 2 от Директива 2007/46/ЕО.

Член 5

Заявление за типово одобрение на ЕО

1.   Производителят подава до одобряващия орган информационния документ, установен в съответствие с образеца, посочен в приложение II, част 1, когато кандидатства за типово одобрение на ЕО за тип превозно средство по отношение на защитата на пешеходците.

Производителят предоставя на техническата служба, отговорна за извършване на изпитванията за одобряване на типа, превозно средство, което е представително за типа превозно средство, който ще се одобрява.

2.   Производителят подава до одобряващия орган информационния документ, установен в съответствие с образеца, посочен в приложение II, част 2, когато кандидатства за типово одобрение на ЕО за тип превозно средство с монтирана система за предна защита.

Производителят предоставя на техническата служба, отговорна за извършване на изпитванията за одобряване на типа, превозно средство с монтирана система за предна защита, което е представително за типа превозно средство, който ще се одобрява. По искане на техническата служба производителят предоставя специфични компоненти или образци от използваните материали.

3.   Производителят подава до одобряващия орган информационния документ, установен в съответствие с образеца, посочен в приложение II, част 3, когато кандидатства за типово одобрение на ЕО на системата за предна защита като обособен технически възел.

Производителят предоставя на техническата служба, отговорна за извършване на изпитванията за одобряване на типа, един образец на типа система за предна защита, която ще се одобрява. Ако техническата служба счете за необходимо, тя може да поиска допълнителни образци. Образците трябва да бъдат ясно и трайно маркирани с търговското наименование на заявителя или марката и обозначение за типа. Производителят гарантира по-нататъшното задължително наличие на маркировка за типово одобрение на ЕО.

ГЛАВА III

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

Член 6

Издаване на типово одобрение на ЕО

1.   Ако са изпълнени съответните изисквания, одобряващият орган издава типово одобрение на ЕО и номер за типово одобрение в съответствие със системата за номериране, посочена в приложение VII към Директива 2007/46/ЕО.

2.   За целите на раздел 3 от посочения номер за типово одобрение се използва една от следните букви:

а)

за одобряване на превозно средство по отношение на защитата на пешеходците:

„А“, в случай че превозното средство съответства на разпоредбите на приложение I, раздел 2;

„В“, в случай че превозното средство съответства на разпоредбите на приложение I, раздел 3;

б)

за одобряване на превозно средство по отношение на монтирана в него система за предна защита или одобряване на система за предна защита, доставяна като обособен технически възел:

„А“, в случай че системата за предна защита съответства на изискванията на приложение I, раздел 5 по отношение на прилагането на точки 5.1.1.1, 5.1.2.1, 5.2 и 5.3 от него;

„В“, в случай че системата за предна защита съответства на изискванията на приложение I, раздел 5 по отношение на прилагането на точки 5.1.1.2, 5.1.2.1, 5.2 и 5.3 от него;

„Х“, в случай че системата за предна защита съответства на изискванията на приложение I, раздел 5 по отношение на прилагането на точки 5.1.1.3, 5.1.2.2, 5.2 и 5.3 от него.

3.   Одобряващият орган не може да определи същия номер за друг тип превозно средство или тип система за предна защита.

4.   За целите на параграф 1 одобряващият орган издава сертификат за типово одобрение на ЕО в съответствие със следното:

а)

образеца, посочен в приложение III, част 1, за тип превозно средство по отношение на защитата на пешеходците;

б)

образеца, посочен в приложение III, част 2, за тип превозно средство по отношение на монтирана в него система за предна защита;

в)

образеца, посочен в приложение III, част 3, за тип система за предна защита, доставяна като обособен технически възел.

Член 7

Маркировка за типово одобрение на ЕО

Всяка система за предна защита, одобрена в съответствие с настоящия регламент с типово одобрение на превозното средство по отношение на монтираната в него система за предна защита или с типово одобрение на системата за предна защита, доставяна като обособен технически възел, съответства на изискванията на настоящия регламент и е получила, съответно има нанесена маркировка за типово одобрение на ЕО, установена в съответствие с разпоредбите на приложение IV.

Член 8

Изменение на типа и изменения на одобренията

Всяко изменение на превозното средство пред колоната А или на системата за предна защита, което влияе върху конструкцията, основните размери, материалите на външните повърхности на превозното средство и начина на монтиране или на разпределението на външните и вътрешни компоненти и което може значително да повлияе на резултатите от изпитването, се счита за изменение съгласно член 13 от Директива 2007/46/ЕО, което изисква ново заявление за типово одобрение.

Член 9

Срокове за прилагане спрямо превозните средства

1.   Считано от датата, определена в член 16, втора алинея, и на основания, свързани със защитата на пешеходците, националните органи отказват издаване на типово одобрение на ЕО или национално типово одобрение за следните нови типове превозни средства:

а)

от категория M1, които не отговарят на техническите изисквания, определени в приложение I, раздел 4;

б)

от категория M1 с максимална маса, ненадвишаваща 2 500 kg, които не отговарят на техническите разпоредби, определени в приложение I, раздел 2 или 3;

в)

от категория N1, произлизащи от M1, с максимална маса, ненадвишаваща 2 500 kg, които не отговарят на техническите разпоредби, определени в приложение I, раздели 2 и 4 или раздели 3 и 4.

2.   Считано от 24 февруари 2011 г. и на основания, свързани със защитата на пешеходците, националните органи считат сертификатите за съответствие за невалидни за целите на член 26 от Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на следните нови превозни средства, които не съответстват на техническите разпоредби, определени в приложение I, раздел 4 от настоящия регламент:

а)

превозни средства от категория M1;

б)

превозни средства от категория N1, произлизащи от M1 с максимална маса, ненадвишаваща 2 500 kg.

3.   Считано от 24 февруари 2013 г. и на основания, свързани със защитата на пешеходците, националните органи отказват издаване на типово одобрение на ЕО или национално типово одобрение за следните нови типове превозни средства:

а)

от категория M1 с максимална маса, ненадвишаваща 2 500 kg, които не отговарят на техническите разпоредби, определени в приложение I, раздел 3;

б)

от категория N1, произлизащи от M1, с максимална маса, ненадвишаваща 2 500 kg, които не отговарят на техническите разпоредби, определени в приложение I, раздел 3.

4.   Считано от 31 декември 2012 г. и на основания, свързани със защитата на пешеходците, националните органи считат сертификатите за съответствие за невалидни за целите на член 26 от Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на следните нови превозни средства, които не съответстват на техническите разпоредби, предвидени в приложение I, раздел 2 или 3 от настоящия регламент:

а)

превозни средства от категория M1 с максимална маса, ненадвишаваща 2 500 kg;

б)

превозни средства от категория N1, произлизащи от категория M1, с максимална маса, ненадвишаваща 2 500 kg.

5.   Считано от 24 февруари 2015 г. и на основания, свързани със защитата на пешеходците, националните органи отказват издаване на типово одобрение на ЕО или национално типово одобрение за следните нови типове превозни средства:

а)

от категория M1 с максимална маса, надвишаваща 2 500 kg, които не съответстват на техническите разпоредби, определени в приложение I, раздел 3;

б)

от категория N1, които не съответстват на техническите разпоредби, определени в приложение I, раздели 3 и 4.

6.   Считано от 24 август 2015 г. и на основания, свързани със защитата на пешеходците, националните органи считат сертификатите за съответствие за невалидни за целите на член 26 от Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на нови моторни превозни средства от категория N1, които не отговарят на техническите разпоредби, определени в приложение I, раздел 4 от настоящия регламент.

7.   Считано от 24 февруари 2018 г. и на основания, свързани със защитата на пешеходците, националните органи считат сертификатите за съответствие за невалидни за целите на член 26 от Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на следните нови превозни средства:

а)

от категория M1 с максимална маса, ненадвишаваща 2 500 kg, които не отговарят на техническите разпоредби, определени в приложение I, раздел 3 от настоящия регламент;

б)

от категория N1, произлизащи от M1, с максимална маса, ненадвишаваща 2 500 kg, които не отговарят на техническите разпоредби, определени в приложение I, раздел 3 от настоящия регламент.

8.   Считано от 24 август 2019 г. и на основания, свързани със защитата на пешеходците, националните органи считат сертификатите за съответствие за невалидни за целите на член 26 от Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на следните нови превозни средства:

а)

от категория M1 с максимална маса, надвишаваща 2 500 kg, които не съответстват на техническите разпоредби, определени в приложение I, раздел 3 от настоящия регламент;

б)

от категория N1, които не съответстват на техническите разпоредби, определени в приложение I, раздел 3 от настоящия регламент.

9.   Без да се засягат параграфи 1—8 от настоящия член и при условие че влязат в сила мерките, приети съгласно член 4, параграф 6, по искане на производител националните органи не могат да откажат издаването на типово одобрение на ЕО или на национално типово одобрение за нов тип превозно средство или да забранят регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на ново превозно средство на основания, свързани със защитата на пешеходците, когато съответното превозно средство отговаря на техническите разпоредби, определени в приложение I, раздел 3 или 4.

Член 10

Прилагане спрямо системите за предна защита

1.   Националните органи отказват издаването на типово одобрение на ЕО или на национално типово одобрение за нов тип превозно средство с монтирана система за предна защита или на типово одобрение на ЕО за обособен технически възел за нов тип система за предна защита, доставяна като обособен технически възел, когато не отговарят на изискванията, определени в приложение I, раздели 5 и 6.

2.   На основание, отнасящо се до системите за предна защита, националните органи считат сертификатите за съответствие за невалидни за целите на член 26 от Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на нови превозни средства, които не отговарят на изискванията, определени в приложение I, раздели 5 и 6 от настоящия регламент.

3.   Изискванията, определени в приложение I, раздели 5 и 6 от настоящия регламент, се прилагат за системи за предна защита, доставяни като обособени технически възли за целите на член 28 от Директива 2007/46/ЕО.

Член 11

Системи за предотвратяване на удар

1.   При извършване на оценка от Комисията превозните средства, оборудвани със системи за предотвратяване на удар, може да не отговарят на изискванията за изпитване, определени в приложение I, раздели 2 и 3, за да получат типово одобрение на ЕО или национално типово одобрение за тип превозно средство по отношение на защитата на пешеходците или за да бъдат регистрирани, продадени или пуснати в експлоатация.

2.   Комисията представя оценката на Европейския парламент и на Съвета, придружена от предложения за изменение на настоящия регламент, когато е уместно.

Предлаганите мерки осигуряват такива нива на защита, които са най-малко еквивалентни от гледна точка на реалната ефективност на тези, предвидени в приложение I, раздели 2 и 3.

Член 12

Наблюдение

1.   Националните органи предоставят ежегодно на Комисията резултатите от наблюдението, посочено в приложение I, точки 2.2, 2.4 и 3.2, най-късно до 28 февруари през годината, следваща получаването им.

Изискването за предоставяне на тези резултати спира да се прилага от 24 февруари 2014 г.

2.   Въз основа на резултатите от проведените наблюдения, посочени в приложение I, точки 2.2, 2.4 и 3.2, Комисията може да приеме съответните мерки за изпълнение, когато е уместно.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 40, параграф 2 от Директива 2007/46/ЕО.

3.   Въз основа на съответната информация, изпратена от одобряващите органи и заинтересованите страни, както и въз основа на независими проучвания, Комисията наблюдава техническото развитие в областта на повишените изисквания за пасивна безопасност, технологиите за подпомагане на спирачното усилие и други технологии за активна безопасност, които могат да осигурят подобрена защита на уязвимите участници в движението по пътищата.

4.   До 24 февруари 2014 г. Комисията преразглежда изпълнимостта и прилагането на всички тези повишени изисквания за пасивна безопасност. Тя прави преглед на действието на настоящия регламент по отношение на използването и ефективността на системата за подпомагане на спирачното усилие и други технологии за активна безопасност.

5.   Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен от предложения в тази област, когато е уместно.

Член 13

Санкции

1.   Държавите-членки установяват разпоредби за санкции, приложими при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент от производителите, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането им. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки уведомяват Комисията за тези разпоредби до 24 август 2010 г. и незабавно съобщават за всяко последващо изменение, което им оказва влияние.

2.   Видовете нарушенията, които подлежат на санкции, включват най-малко следното:

а)

подаване на декларации с невярно съдържание в хода на процедурите по одобрение или в хода на процедури, водещи до изтегляне;

б)

фалшифициране на резултатите от изпитванията за типово одобрение;

в)

непредставяне на данни или технически спецификации, което би довело до изтегляне или отнемане на типово одобрение;

г)

отказ за предоставяне на достъп до информация.

ГЛАВА IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Изменения на Директива 2007/46/ЕО

Директива 2007/46/ЕО се изменя в съответствие с приложение V към настоящия регламент.

Член 15

Отмяна

Директиви 2003/102/ЕО и 2005/66/ЕО се отменят, считано от датата, установена в член 16, втора алинея от настоящия регламент.

Позоваванията на отменените директиви се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 16

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 24 ноември 2009 г., с изключение на член 4, параграф 6 и член 9, параграф 9, които се прилагат от датата на влизането в сила, и на член 9, параграфи 2—8, които се прилагат от датите, определени в същите разпоредби.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 14 януари 2009 г.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

A. VONDRA


(1)  ОВ C 211, 19.8.2008 г., стр. 9.

(2)  Становище на Европейския парламент от 18 юни 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 16 декември 2008 г.

(3)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 321, 6.12.2003 г., стр. 15.

(5)  ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 37.

(6)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

Приложение I   Технически разпоредби за изпитването на превозни средства и системи за предна защита

Приложение II   Образци на информационни документи, представяни от производителя

Част 1

Информационен документ относно типово одобрение на ЕО на превозно средство по отношение на защитата на пешеходците

Част 2

Информационен документ относно типово одобрение на ЕО на превозно средство по отношение на монтирана в него система за предна защита

Част 3

Информационен документ относно типово одобрение на ЕО на система за предна защита, доставяна като обособен технически възел

Приложение III   Образци на сертификати за типово одобрение на ЕО

Част 1

Сертификат за типово одобрение на ЕО на превозно средство по отношение на защитата на пешеходците

Част 2

Сертификат за типово одобрение на ЕО на превозно средство по отношение на монтирана в него система за предна защита

Част 3

Сертификат за типово одобрение на ЕО на система за предна защита, доставяна като обособен технически възел

Приложение IV   Маркировка за типово одобрение на ЕО

Допълнение

Образец на маркировка за типово одобрение на ЕО

Приложение V   Изменения на Директива 2007/46/ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Технически разпоредби за изпитването на превозни средства и системи за предна защита

За целите на настоящото приложение се прилагат следните определения:

1.1.   „предeн контур (ръб) на капака“ означава външната конструкция, разположена в предната горна част на каросерията, включваща капака на двигателя и калниците, горните и страничните елементи на корпусите около фаровете и всички скрепителни елементи;

1.2.   „базова линия на предния контур (ръб) на капака“ означава геометричната следа на допирните точки между права линия с дължина 1 000 mm и предната повърхност на капака, когато правата линия, поддържана успоредно на надлъжната вертикална равнина на превозното средство и наклонена на 50° назад, с долен край, разположен на 600 mm над земята, се премества по предния ръб на капака и е в контакт с предния контур (ръб) на капака. При превозни средства, чиято горна повърхност на капака е наклонен точно на 50°, така че правата линия се допира до един участък или до няколко точки вместо само в една, базовата линия се определя от права линия, наклонена назад на 40°. При превозни средства с такава форма, че първата допирна точка се намира на долния край на правата линия, тази точка се разглежда като част от базовата линия на предния контур (ръб) на капака в този частен случай. При превозни средства със силует, при който първата допирна точка се намира на горния край на правата линия, геометричната следа на разгънатата дължина 1 000 mm се използва като базова линия на предния ръб на капака в този частен случай. Горният контур (ръб) на бронята също така се разглежда като базова линия на предния контур (ръб) на капака за целите на настоящия регламент, ако той се допира до правата линия по време на тази процедура;

1.3.   „разгъната дължина 1 000 mm“ означава геометричната следа, описана върху предната горна повърхност на капака от единия край на рулетка с дължина на лентата 1 000 mm, когато тя се поддържа във вертикална равнина, успоредна на оста на превозното средство, и се премества пред бронята на капака и системата за предна защита. Лентата се поддържа изпъната по време на операцията, като единият ѝ край се поддържа в контакт с пътното платно във вертикално положение пред най-предните части на бронята, а другият ѝ край се поддържа в контакт с горната повърхност на капака. Превозното средство е поставено в нормално положение за движение;

1.4.   „горен капак“ означава външната конструкция, която включва горната повърхност на всички външни конструктивни елементи с изключение на предното стъкло, колоните А и структурите, разположени зад тях; следователно той включва, без да се ограничава само до тях, капака, калниците, горния люк, осите за въртене на рамената на стъклочистачките и долната част от рамата на предното стъкло;

1.5.   „предна горна повърхност“ означава външната структура, която включва горната повърхност на всички външни структури, с изключение на предното стъкло, колоните А и структурите, разположени зад тях;

1.6.   „базово ниво на пътя“ означава хоризонталната равнина, успоредна на нивото на пътя, представляваща нивото на пътя за неподвижно превозно средство върху равна повърхност с включена ръчна спирачка, като превозното средство е поставено в нормално положение за движение;

1.7.   „нормално положение за движение“ означава положението на превозното средство в готовност за движение, когато то е поставено върху пътя, с пневматични гуми, напомпани с препоръчаното от производителя налягане, с предни колела, ориентирани по оста на превозното средство, със системи, запълнени с всички необходими за работата на превозното средство течности, с монтирано цялото доставено от производителя стандартно оборудване, с маса от 75 kg, поставена на седалката на водача, и с маса от 75 kg, поставена на седалката на пътника отпред, и с окачване с възможност за движение със скорост 40 или 35 km/h при нормалните условия на движение, определени от производителя (по-специално за превозни средства с активно окачване или с автоматичен регулатор на височината на каросерията);

1.8.   „предно стъкло“ означава предното остъкляване на превозното средство, което отговаря на всички приложими изисквания от приложение I към Директива 77/649/ЕИО на Съвета от 27 септември 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно зрителното поле на водачите на моторни превозни средства (1);

1.9.   „критерий за натоварване на главата“ (HPC) означава изчислената стойност за даден период от време на максималното резултантно ускорение, реализирано по време на удара. Той се изчислява, когато резултантната на ускорението в зависимост от времето има максимална стойност (зависеща от моментите t1 и t2) съгласно уравнението:

Formula

В тази формула „a“ е резултантната на ускорението, умножена с „g“, а „t1“ и „t2“ са двата момента (изразени в секунди), които определят по време на удара началото и края на регистрирането, при което НРС достига своята максимална стойност. Стойностите на НРС, за които интервалът (t1 – t2) е по-голям от 15 ms, не трябва да се вземат предвид при пресмятането на максималната стойност;

1.10.   „радиус на извивка“ означава радиуса на дъгата от кръг, който е най-близък до закръглената форма на разглеждания компонент.

Върху превозните средства трябва да се проведат следните изпитвания:

2.1.   Удар на макет на крак в бронята:

Необходимо е да се проведе едно от следните изпитвания:

а)

удар на макет на долната част на крак в бронята:

Изпитването се изпълнява при скорост в момента на удара от 40 km/h. Максималният динамичен ъгъл на прегъване в коляното не трябва да превишава 21,0°, максималното динамично хлъзгащо изместване в коляното не трябва да превишава 6,0 mm, а ускорението, измерено в областта на горния край на пищяла, не трябва да превишава 200 g;

б)

удар на макет на горната част на крак в бронята:

Изпитването се изпълнява при скорост в момента на удара от 40 km/h. Моментната сума на силите на удара във всеки момент не трябва да превишава 7,5 kN, а огъващият момент върху макета не трябва да превишава 510 Nm;

2.2.   Удар на макет на горната част на крак в предния контур (ръб) на капака:

Изпитването се изпълнява при скорост в момента на удара до 40 km/h. Моментната сума на силите на удара по отношение на времето не трябва да превишава възможната цел от 5,0 kN, a огъващият момент върху участващия в изпитването макет се отбелязва и сравнява с вероятната цел от 300 Nm.

Това изпитване се изпълнява само за целите на наблюдението и резултатите се записват подробно.

2.3.   Удар на макет на глава на дете/възрастен човек с нисък ръст в горната повърхност на капака:

Изпитването се изпълнява при скорост в момента на удара от 35 km/h, като се използва макет от 3,5 kg. HPC не трябва да превишава 1 000 за над 2/3 от повърхността на капака, подложена на изпитване, и 2 000 за останалата 1/3 от изпитваната повърхност на капака.

2.4.   Удар на макет на глава на възрастен човек в предното стъкло:

Изпитването се изпълнява при скорост в момента на удара от 35 km/h, като се използва макет от 4,8 kg. HPC трябва да се отбележи и сравни с вероятната цел от 1 000.

Това изпитване се изпълнява само за целите на наблюдението и резултатите се записват подробно.

Върху превозните средства трябва да се проведат следните изпитвания:

3.1.   Удар на макет на крак в бронята:

Необходимо е да се проведе едно от следните изпитвания:

а)

удар на макет на долната част на крак в бронята:

Изпитването се изпълнява при скорост в момента на удара от 40 km/h. Максималният динамичен ъгъл на прегъване на коляното не трябва да превишава 19,0°, максималното динамично хлъзгащо изместване в коляното не трябва да превишава 6,0 mm, а ускорението, измерено в областта на горния край на пищяла, не трябва да превишава 170 g;

В допълнение производителят може да определи широчината на бронята, която ще се изпитва, до 264 mm общо, където ускорението, измерено в областта на горния край на пищяла, не трябва да превишава 250 g;

б)

удар на макет на горната част на крак в бронята:

Изпитването се изпълнява при скорост в момента на удара от 40 km/h. Моментната сума на силите на удара във всеки момент не трябва да превишава 7,5 kN, а огъващият момент върху макета не трябва да превишава 510 Nm;

3.2.   Удар на макет на горната част на крак в предния контур (ръб) на капака:

Изпитването се изпълнява при скорост в момента на удара до 40 km/h. Моментната сума на силите на удара по отношение на времето трябва да се сравни с възможния максимум от 5,0 kN, а огъващият момент върху макета трябва да се сравни с възможния максимум от 300 Nm.

Това изпитване се изпълнява само за целите на наблюдението и резултатите се записват подробно.

3.3.   Удар на макет на глава на дете/възрастен човек с нисък ръст в горната повърхност на капака:

Изпитването се изпълнява при скорост в момента на удара от 35 km/h, като се използва макет от 3,5 kg. HPC трябва да съответства на изискванията на точка 3,5.

3.4.   Удар на макет на глава на възрастен човек в горната повърхност на капака:

Изпитването се изпълнява при скорост в момента на удара от 35 km/h, като се използва макет от 4,5 kg. HPC трябва да съответства на изискванията на точка 3,5.

3.5.   Отчетеният HPC не трябва да превишава 1 000 за над половината от изпитваната повърхност на макет на глава на дете и в допълнение не трябва да превишава 1 000 за над 2/3 от комбинираните изпитвани повърхности на макети на глава на дете и на възрастен човек. HPC за останалите повърхности не трябва да превишава 1 700 за двата случая.

Върху превозните средства трябва да се проведат следните изпитвания:

4.1.   Основно изпитване за определяне на точката на задействане на системата, при която се активира антиблокиращата спирачна система (ABS).

4.2.   Изпитване, за да се провери дали задействането на системата за подпомагане на спирачното усилие е правилно настроено, така че да се приложат максималните технически характеристики за намаляване на скоростта на превозното средство.

Върху системите за предна защита (FPS) трябва да се проведат следните изпитвания:

Необходимо е да се проведе едно от следните изпитвания върху макети на крак съгласно точка 5.1.1 или 5.1.2:

Изпитване на удар на FPS в долната част на макет на крак:

Всички изпитвания се провеждат при скорост в момента на удара от 40 km/h.

5.1.1.1.   За FPS, одобрени за монтиране на превозни средства, които съответстват на изискванията в раздел 2, максималният динамичен ъгъл на прегъване на коляното не трябва да превишава 21,0°, максималното динамично хлъзгащо изместване в коляното не трябва да превишава 6,0 mm, а ускорението, измерено в областта на горния край на пищяла, не трябва да превишава 200 g;

5.1.1.2.   За FPS, одобрени за монтиране на превозни средства, които съответстват на изискванията в раздел 3, максималният динамичен ъгъл на прегъване на коляното не трябва да превишава 19,0°, максималното динамично хлъзгащо изместване в коляното не трябва да превишава 6,0 mm, а ускорението, измерено в областта на горния край на пищяла, не трябва да превишава 170 g.

За FPS, одобрени за монтиране само върху превозни средства, които не съответстват на разпоредбите на раздел 2 или 3, изискванията за изпитване, определени в точки 5.1.1.1 и 5.1.1.2, може да бъдат заменени от изискванията за изпитване, определени или в точка 5.1.1.3.1, или в точка 5.1.1.3.2.

5.1.1.3.1.   Максималният динамичен ъгъл на прегъване в коляното не трябва да превишава 24,0°, максималното динамично хлъзгащо изместване в коляното не трябва да превишава 7,5 mm, а ускорението, измерено в горния край на пищяла, не трябва да превишава 215 g.

5.1.1.3.2.   Върху превозното средство трябва да се проведат две изпитвания, едното с монтирана FPS, а второто без монтирана FPS. Двете изпитвания се извършват на еквивалентни места, съгласувани със съответния одобряващ орган. Стойностите на максималния динамичен ъгъл на прегъване в коляното, максималното динамично хлъзгащо изместване в коляното и ускорението, измерено в горния край на пищяла, трябва да се регистрират. При всеки случай стойността, отбелязана за превозно средство с монтирана FPS, не трябва да превишава 90 % от регистрираната стойност за превозно средство без монтирана FPS.

Изпитване на удар на FPS в горната част на макет на крак:

Всички изпитвания се изпълняват при скорост в момента на удара от 40 km/h.

5.1.2.1.   Моментната сума на силите на удара по отношение на времето не трябва да превишава 7,5 kN, а огъващият момент върху участващия в удара макет не трябва да превишава 510 Nm.

За FPS, одобрени за монтиране само върху превозни средства, които не съответстват на разпоредбите на раздел 2 или 3, изискванията за изпитване, определени в точка 5.1.2.1, могат да бъдат заменени от изискванията за изпитване, определени или в точка 5.1.2.2.1, или в точка 5.1.2.2.2.

5.1.2.2.1.   Моментната сума на силите на удара по отношение на времето не трябва да превишава 9,4 kN, а огъващият момент върху участващия в удара макет не трябва да превишава 640 Nm.

5.1.2.2.2.   Върху превозното средство трябва да се проведат две изпитвания, едното с монтирана FPS, а второто без монтирана FPS. Двете изпитвания се извършват на еквивалентни места, съгласувани със съответния одобряващ орган. Стойностите на моментната сума на силите на удара във всеки момент и на огъващия момент върху макета трябва да се записват. При всеки случай стойността, отбелязана за превозно средство с монтирана FPS, не трябва да превишава 90 % от регистрираната стойност за превозно средство без монтирана FPS.

5.2.   Изпитване на удар на горната част на макет на крак в предния контур (ръб) на FPS

Изпитването се изпълнява при скорост в момента на удара от 40 km/h. Моментната сума на силите на удара по отношение на времето, в горната и долна част на макета, не трябва да превишава вероятната цел от 5,0 kN, а огъващият момент върху макета не трябва да превишава вероятната цел от 300 Nm. И двата резултата трябва да бъдат записани за целите на наблюдението.

5.3.   Изпитване на удар на макет на глава на дете/възрастен човек с нисък ръст в FPS

Изпитването се изпълнява при скорост в момента на удара от 35 km/h, като се използва макет на глава на дете/възрастен човек с нисък ръст от 3,5 kg. HPC, изчислен когато резултантната на ускорението в зависимост от времето има максимална стойност, не трябва да превишава 1 000 във всички случаи.

Разпоредби, свързани с конструкцията и монтирането на FPS

Следните изисквания се прилагат както към FPS за нови превозни средства, доставяни с монтирани FPS, така и към FPS, доставяни като обособени технически възли за монтиране в определени превозни средства.

6.1.1.   Компонентите на FPS трябва да са проектирани така, че всички твърди повърхности, с които може да се установи допир в поле от 100 mm, да имат минимален радиус на извивката от 5 mm.

6.1.2.   Общата маса на FPS, включително всички скоби и закрепващи приспособления, не трябва да превишава 1,2 % от максималната маса на превозното средство, за което е проектирана тази FPS, при условие че максималната стойност на тази маса е 18 kg.

6.1.3.   Височината на FPS, монтирана на превозно средство, не трябва да надвишава с повече от 50 mm всяка точка от базовата линия на предния контур (ръб) на капака.

6.1.4.   FPS не трябва да излиза извън широчината на превозното средство, към което е монтирана. Ако общата широчина на FPS е повече от 75 % от широчината на превозното средство, краищата на FPS трябва да бъдат сгънати към външната повърхност, за да се минимизира рискът от удар. Това изискване се смята за удовлетворено, ако FPS е укрепена и интегрирана в каросерията или ако краят на FPS е сгънат така, че да не може да бъде допрян от 100-милиметрова сфера и празното разстояние между края на FPS и обкръжаващата каросерия не надхвърля 20 mm.

6.1.5.   При спазване на точка 6.1.4 празното разстояние между компонентите на системата за предна защита и намиращата се отдолу външна повърхност не трябва да надвишава 80 mm. Локалните прекъсвания на общия контур на намиращата се отдолу каросерия (като отвори на решетки, въздухопроводи и др.) не се вземат предвид.

6.1.6.   По цялата странична дължина на превозното средство надлъжното разстояние между най-предната част на бронята и най-предната част на FPS не трябва да надвишава 50 mm, с цел да се запазят ползите от бронята на превозното средство.

6.1.7.   FPS не трябва да намалява значително ефективността на бронята. Това изискване се смята за удовлетворено, ако няма повече от два вертикални компонента и няма нито един хоризонтален компонент на FPS, които да препокриват бронята.

6.1.8.   FPS не трябва да е наклонена към вертикалата. Горните части на FPS не трябва да се разпростират нагоре или назад (към предното стъкло) на повече от 50 mm от базовата линия на предния край на капака на превозното средство при демонтирана FPS.

6.1.9.   Съответствието с изискванията за одобряване на типа на превозното средство не трябва да се нарушава от монтирането на FPS.

7.   Чрез дерогация от раздели 2, 3 и 5 съответният одобряващ орган може да реши изискванията за което и да е от изпитванията, посочени по-горе, да бъдат изпълнени чрез еквивалентно изпитване, проведено съгласно изискванията за друго изпитване съобразно настоящото приложение.


(1)  ОВ L 267, 19.10.1977 г., стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образци на информационни документи, представяни от производителя

Част 1

Информационен документ относно типово одобрение на ЕО на превозно средство по отношение на защитата на пешеходците

Част 2

Информационен документ относно типово одобрение на ЕО на превозно средство по отношение на монтирана в него система за предна защита

Част 3

Информационен документ относно типово одобрение на ЕО на система за предна защита, доставяна като обособен технически възел

ЧАСТ 1

ОБРАЗЕЦ

Информационен документ № … относно типово одобрение на ЕО на превозно средство по отношение на защитата на пешеходците

Ако е необходимо, следната информация се предоставя в три екземпляра и включва съдържание. Всички чертежи се предоставят в подходящ мащаб и достатъчно подробно в размер А4 или в папка с формат А4. Снимките, ако има такива, трябва да са достатъчно подробни.

Ако системите, компонентите или обособените технически възли имат електронно управление, се предоставя информация за неговото функциониране.

0.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя):

Тип:

0.2.1.   Търговско(и) наименование(я) (когато има):

Начини за идентифициране на типа, ако е маркиран на превозното средство (1)  (2):

0.3.1.   Местоположение на тази маркировка:

0.4.   Категория на превозното средство (3) :

0.5.   Наименование и адрес на производителя:

0.8.   Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и):

0.9.   Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има такъв):

1.   ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

1.1.   Снимки и/или чертежи на представително превозно средство:

1.6.   Местоположение и разположение на двигателя:

9.   КАРОСЕРИЯ

9.1.   Тип на каросерията:

9.2.   Използвани материали и начин на изработка:

Защита на пешеходците

9.23.1.   Подробно описание, включително снимки и/или чертежи на превозното средство по отношение на конструкцията, размерите, съответните контролни линии и използваните материали за предната част на превозното средство (отвътре и отвън). Описанието съдържа подробности за всички монтирани системи за активна защита.

ЧАСТ 2

ОБРАЗЕЦ

Информационен документ № … относно типово одобрение на ЕО на превозно средство по отношение на монтирана в него система за предна защита

Ако е необходимо, следната информация се предоставя в три екземпляра и включва съдържание. Всички чертежи се предоставят в подходящ мащаб и достатъчно подробно в размер А4 или в папка с формат А4. Снимките, когато има такива, трябва да са достатъчно подробни.

Ако системите, компонентите или обособените технически възли използват специални материали, се предоставя информация за техните характеристики.

0.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя):

Тип:

0.2.1.   Търговско(и) наименование(я) (когато има):

Начини за идентифициране на типа, ако е маркиран на превозното средство (1)  (2):

0.3.1.   Местоположение на тази маркировка:

0.4.   Категория на превозното средство (3):

0.5.   Наименование и адрес на производителя:

0.7.   Местоположение и начин за поставяне на маркировката за типово одобрение на ЕО:

0.8.   Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и):

0.9.   Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има такъв):

1.   ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

1.1.   Снимки и/или чертежи на представително превозно средство:

2.   МАСИ И РАЗМЕРИ: (в kg и mm) (моля вижте чертежите, когато е приложимо)

Технически допустимата максимална маса с товар, посочена от производителя:

2.8.1.   Разпределение на тази маса между осите (максимална и минимална):

9.   КАРОСЕРИЯ

9.1.   Тип на каросерията:

Система за предна защита

9.24.1.   Общо разположение (чертежи или снимки), показващи местоположението и закрепването на системите за предна защита:

9.24.2.   Чертежи и/или снимки, когато е уместно, на решетките на входящите отвори на въздухопровода, решетката на радиатора, декоративната облицовка, знаците, емблемите, жлебовете и всякакви други външни изпъкнали части, които могат да бъдат разглеждани като изключително важни (например оборудване за осветление). Когато частите, изброени в първото изречение, не са изключително важни за целите на документирането, те могат да бъдат заменени със снимки, придружени, ако е необходимо, от информация за размерите и/или текст:

9.24.3.   Пълна информация за изискваните скрепителни елементи и пълни инструкции за монтиране, включително изисквания към момента на завъртане:

9.24.4.   Чертеж на броните:

9.24.5.   Чертеж на контура на пода в предната част на превозното средство:

ЧАСТ 3

ОБРАЗЕЦ

Информационен документ № … относно типово одобрение на ЕО на система за предна защита, доставяна като обособен технически възел

Ако е необходимо, следната информация се предоставя в три екземпляра и включва съдържание. Всички чертежи се предоставят в подходящ мащаб и достатъчно подробно в размер А4 или в папка с формат А4. Снимките, когато има такива, трябва да са достатъчно подробни.

Ако системите, компонентите или обособените технически възли използват специални материали, се предоставя информация за техните характеристики.

0.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя):

Тип:

0.2.1.   Търговско(и) наименование(я) (когато има):

0.5.   Наименование и адрес на производителя:

0.7.   Местоположение и начин за поставяне на маркировката за типово одобрение на ЕО:

0.8.   Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и):

0.9.   Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има такъв):

1.   ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

1.1.   Подробно техническо описание (включително снимки или чертежи):

1.2.   Инструкции за сглобяване и монтиране, включително изисквания към момента на завъртане:

1.3.   Списък на типовете превозни средства, на които то може да бъде монтирано:

1.4.   Всички ограничения при употреба и условия за монтиране:


(1)   Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на типа на превозното средство, компонента или обособения технически възел, включени в настоящия информационен документ, такива знаци се представят в документацията чрез символа „?“ (напр. АBC??123??).

(2)  Ненужното се зачерква (има случаи, при които не е нужно да се зачерква нищо, когато се прилага повече от едно вписване).

(3)  Класифицирано съгласно определенията, посочени в приложение II, раздел A от Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образци на сертификати за типово одобрение на ЕО

Част 1

Сертификат за типово одобрение на ЕО относно одобряване на типа на превозно средство по отношение на защитата на пешеходците

Част 2

Сертификат за типово одобрение на ЕО относно одобряване на типа на превозно средство по отношение на монтирана в него система за предна защита

Част 3

Сертификат за типово одобрение на ЕО относно одобряване на типа на система за предна защита, доставяна като обособен технически възел

ЧАСТ 1

ОБРАЗЕЦ

максимален формат: А4 (210 × 297 mm)

СЕРТИФИКАТ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

Печат на органа за типово одобрение на ЕО

Информация относно:

типово одобрение на ЕО (1)

разширение на типово одобрение на ЕО (1)

отказ за издаване на типово одобрение на ЕО (1)

отнемане на типово одобрение на ЕО (1)

за тип превозно средство по отношение на защитата на пешеходците

в съответствие с Регламент (ЕО) № 78/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г., както се прилага с …

последно изменен с Регламент (ЕО) № …/… (2)

Номер на типово одобрение на ЕО:

Основание за разширението:

РАЗДЕЛ I

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя):

Тип:

0.2.1.   Търговско(и) наименование(я) (когато има):

Начини за идентифициране на типа, ако е маркиран на превозното средство (3):

0.3.1.   Местоположение на тази маркировка:

0.4.   Категория на превозното средство (4):

0.5.   Наименование и адрес на производителя:

0.8.   Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и):

0.9.   Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има такъв):

РАЗДЕЛ II

1.   Допълнителна информация (когато е приложимо) (вж. добавката)

2.   Техническа служба, отговорна за провеждането на изпитванията:

3.   Дата на протокола от изпитването:

4.   Номер на протокола от изпитването:

5.   Забележки (ако има такива): вж. добавката

6.   Място:

7.   Дата:

8.   Подпис:

Приложения

:

Техническо досие.

Протокол от изпитването.

Добавка към сертификат за типово одобрение на ЕО № … относно одобряване на типа на превозно средство по отношение на защитата на пешеходците в съответствие с Регламент (ЕО) № 78/2009

Допълнителна информация

1.1.   Кратко описание на типа превозно средство по отношение на неговата конструкция, размери, конфигурация и съставни материали:

1.2.   Местоположение на двигателя: отпред/отзад/централно (5)

1.3.   Задвижване: предно/задно (5)

1.4.   Маса на превозното средство, представено за изпитване, както е определена в точка 1.7 от приложение I към Регламент (ЕО) № 78/2009:

Предна ос:

Задна ос:

Общо:

Резултати от изпитването в съответствие с изискванията на приложение I към Регламент (ЕО) № 78/2009:

1.5.1.   Резултати от изпитването съгласно раздел 2:

Изпитване

Регистрирани стойности

Успешно/неуспешно изпитване (6)

Удар на макет на долната част на крак в бронята (когато е проведено)

Ъгъл на огъване

градуса

 

Хлъзгащо изместване

mm

 

Ускорение в участъка на пищяла

g

 

Удар на макет на горната част на крак в бронята (когато е проведено)

Сума от силите на удара

kN

 

Огъващ момент

Nm

 

Удар на макет на горната част на крак в предния контур (ръб) на капака

Сума на силите на удара

kN

 (7)

Огъващ момент

Nm

 (7)

Удар на макет на глава на дете/възрастен човек с нисък ръст (3,5 kg) в горната повърхност на капака

Стойности на коефициента HPC

в зона A

(12 резултата (8)

 

 

 

Стойности на коефициента HPC

в зона B

(6 резултата (8)

 

 

 

Удар на макет на глава на възрастен човек (4,8 kg) в предното стъкло

Стойности на коефициента HPC

(5 резултата (8)

 

 

 (7)

1.5.2.   Резултати от изпитването съгласно раздел 3:

Изпитване

Регистрирани стойности

Успешно/неуспешно изпитване (9)

Удар на макет на долната част на крак в бронята (когато е проведено)

Ъгъл на огъване

градуса

 

Хлъзгащо изместване

mm

 

Ускорение в участъка на пищяла

g

 

Удар на макет на горната част на крак в бронята (когато е проведено)

Сума от силите на удара

kN

 

Огъващ момент

Nm

 

Удар на макет на горната част на крак в предния контур (ръб) на капака

Сума на силите на удара

kN

 (10)

Огъващ момент

Nm

 (10)

Удар на макет на глава на дете/възрастен човек с нисък ръст (3,5 kg) в горната повърхност на капака

Стойности на HPC

(9 резултата (11)

 

 

 

Удар на макет на глава на възрастен човек (4,5 kg) в предното стъкло

Стойности на HPC

(9 резултата (11)

 

 

 

Забележки: (например, отнася се за превозни средства с ляво или дясно разположение на кормилното колело)

1.5.3.   Изисквания съгласно раздел 4:

Подробна информация за наличната система за подпомагане на спирачното усилие (12):

 

Забележки (13):

 

ЧАСТ 2

ОБРАЗЕЦ

максимален формат: А4 (210 × 297 mm)

СЕРТИФИКАТ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

Печат на органа за типово одобрение на ЕО

Информация относно:

типово одобрение на ЕО (1)

разширение на типово одобрение на ЕО (1)

отказ за издаване на типово одобрение на ЕО (1)

отнемане на типово одобрение на ЕО (1)

за тип превозно средство с монтирана в него система за предна защита

в съответствие с Регламент (ЕО) № 78/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г., както се прилага с …

последно изменен с Регламент (ЕО) № …/… (2)

Номер на типово одобрение на ЕО:

Основание за разширението:

РАЗДЕЛ I

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя):

Тип:

0.2.1.   Търговско(и) наименование(я) (когато има):

Начини за идентифициране на типа, ако е маркиран на превозното средство (3):

0.3.1.   Местоположение на тази маркировка:

0.4.   Категория на превозното средство (4):

0.5.   Наименование и адрес на производителя:

0.7.   Местоположение и начин за поставяне на маркировката за типово одобрение на ЕО:

0.8.   Адрес(и) на монтажния(те) завод(и):

0.9.   Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има такъв):

РАЗДЕЛ II

1.   Допълнителна информация (когато е приложимо): вж. добавката

2.   Техническа служба, отговорна за провеждането на изпитванията:

3.   Дата на протокола от изпитването:

4.   Номер на протокола от изпитването:

5.   Забележки (ако има такива): вж. добавката

6.   Място:

7.   Дата:

8.   Подпис:

Приложения

:

Техническо досие.

Протокол от изпитването.

Добавка към сертификат за типово одобрение на ЕО № … относно одобряване на типа на превозно средство по отношение на монтирана в него система за предна защита в съответствие с Регламент (ЕО) № 78/2009

1.   Допълнителна информация, когато има такава:

2.   Забележки:

3.   Резултати от изпитванията в съответствие с изискванията на раздел 5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 78/2009:

Изпитване

Регистрирани стойности

Успешно/неуспешно изпитване

Удар на макет на долната част на крак в системата за предна защита

— три изпитвания

(когато е проведено)

Ъгъл на огъване

градуса

 

Хлъзгащо изместване

mm

 

Ускорение в участъка на пищяла

g

 

Удар на макет на горната част на крак в системата за предна защита

— три изпитвания

(когато е проведено)

Сума от силите на удара

kN

 

Огъващ момент

Nm

 

Удар на макет на горната част на крак в предния контур (ръб) на системата за предна защита

— три изпитвания

(само за наблюдение)

Сума от силите на удара

kN

 

Огъващ момент

 

Nm

 

Удар на макет на глава на дете/възрастен човек с нисък ръст (3,5 kg) в системата за предна защита

Стойности на коефициента HPC

(най-малко три стойности)

 

 

 

ЧАСТ 3

ОБРАЗЕЦ

максимален формат: А4 (210 × 297 mm)

СЕРТИФИКАТ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

Печат на органа за типово одобрение на ЕО

Информация относно:

типово одобрение на ЕО (1)

разширение на типово одобрение на ЕО (1)

отказ за издаване на типово одобрение на ЕО (1)

отнемане на типово одобрение на ЕО (1)

за тип система за предна защита, доставяна като обособен технически възел

в съответствие с Регламент (ЕО) № 78/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г., както се прилага с …

последно изменен с Регламент (ЕО) № …/… (2)

Номер на типово одобрение на ЕО:

Основание за разширението:

РАЗДЕЛ I

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя):

0.2.   Тип:

Начини за идентифициране на типа, ако е маркиран на системата за предна защита (3):

0.3.1.   Местоположение на тази маркировка:

0.5.   Наименование и адрес на производителя:

0.7.   Местоположение и начин за нанасяне на маркировката за одобрение на ЕО:

0.8.   Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и):

0.9.   Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има такъв):

РАЗДЕЛ II

1.   Допълнителна информация: вж. добавката

2.   Техническа служба, отговорна за провеждането на изпитванията:

3.   Дата на протокола от изпитването:

4.   Номер на протокола от изпитването:

5.   Забележки (когато има такива): вж. добавката

6.   Място:

7.   Дата:

8.   Подпис:

Приложения

:

Техническо досие.

Протокол от изпитването.

Добавка към сертификат за типово одобрение на ЕО № … относно одобряване на типа на система за предна защита, доставяна като обособен технически възел в съответствие с Регламент (ЕО) № 78/2009

Допълнителна информация

1.1.   Начин на закрепване:

1.2.   Инструкции за сглобяване и монтиране:

1.3.   Списък на превозните средства, на които може да бъде монтирана системата за предна защита, всички ограничения при употреба и необходими условия при монтиране:

2.   Забележки:

3.   Резултати от изпитването в съответствие с изискванията на раздел 5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 78/2009:

Изпитване

Регистрирани стойности

Успешно/неуспешно изпитване

Удар на макет на долната част на крак в системата за предна защита

— три изпитвания

(когато е проведено)

Ъгъл на огъване

градуса

 

Хлъзгащо изместване

mm

 

Ускорение в участъка на пищяла

g

 

Удар на макет на горната част на крак в системата за предна защита

— три изпитвания

(когато е проведено)

Сума от силите на удара

kN

 

Огъващ момент

Nm

 

Ударна на макет на горната част на крак в предния контур (ръб) на системата за предна защита

— три изпитвания

(само за наблюдение)

Сума от силите на удара

kN

 

Огъващ момент

 

Nm

 

Удар на макет на глава на дете/възрастен човек с нисък ръст (3,5 kg) в системата за предна защита

Стойности на коефициента HPC

(най-малко 3 стойности)

 

 

 


(1)  Ненужното се зачерква.

(2)  Моля въведете номера на регламента за изменение.

(3)  Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на типа на превозното средство, компонента или обособения технически възел, включени в настоящата информация, такива знаци се представят в документацията чрез символа „?“ (напр. АBC??123??).

(4)  Съгласно определенията, посочени в приложение II, раздел A от Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).

(5)  Ненужното се зачерква.

(6)  Съгласно стойностите, определени в раздел 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 78/2009.

(7)  Само за целите на наблюдението.

(8)  Съгласно (законодателството за прилагане) на Комисията.

(9)  Съгласно стойностите, определени в раздел 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 78/2009.

(10)  Само за целите на наблюдението.

(11)  Съгласно (законодателството за прилагане) на Комисията.

(12)  Представете подробни данни за начина на функциониране на системата.

(13)  Представете подробни данни за изпитването, извършено за проверка на системата.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МАРКИРОВКА ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

Тази маркировка се състои от:

1.1.   Правоъгълник, който обгражда буквата „е“, последван от отличителния номер или абревиатура на държавата-членка, която е предоставила типовото одобрение на ЕО

1

за Германия

2

за Франция

3

за Италия

4

за Нидерландия

5

за Швеция

6

за Белгия

7

за Унгария

8

за Чешката република

9

за Испания

11

за Обединеното кралство

12

за Австрия

13

за Люксембург

17

за Финландия

18

за Дания

19

за Румъния

20

за Полша

21

за Португалия

23

за Гърция

24

за Ирландия

26

за Словения

27

за Словакия

29

за Естония

32

за Латвия

34

за България

36

за Литва

49

за Кипър

50

за Малта

1.2.   В близост до правоъгълника се поставя „основният номер на одобрението“, съдържащ се в раздел 4 от номера на типовото одобрение, посочен в приложение VII към Директива 2007/46/ЕО, предшестван от две цифри, указващи поредния номер, даден на последното съществено техническо изменение на настоящия регламент към датата, на която е било предоставено типовото одобрение на ЕО. Настоящият регламент е с пореден номер 02.

Следните допълнителни букви, разположени над правоъгълника:

1.3.1.   Буквата „А“ означава, че системата за предна защита е била одобрена в съответствие с изискванията на приложение I, точка 5.1.1.1 и може да бъде монтирана върху превозни средства, които съответстват на изискванията в приложение I, раздел 2.

1.3.2.   Буквата „В“ означава, че системата за предна защита е била одобрена в съответствие с изискванията на приложение I, точка 5.1.1.2 и може да бъде монтирана върху превозни средства, които съответстват на изискванията в приложение I, раздел 3.

1.3.3.   Буквата „Х“ означава, че системата за предна защита е била одобрена, като са били приложени изискванията за изпитване на удар в макет на крак, разрешени в приложение I, точка 5.1.1.3 или 5.1.2.2, и може да бъде монтирана само върху превозни средства, които не съответстват на изискванията в приложение I, раздел 2 или 3.

1.4.   Маркировката за типово одобрение на ЕО трябва да е ясно четима, незаличима и видима, когато е поставена върху превозното средство.

1.5.   Образец на маркировката за одобрение е даден в допълнението към настоящото приложение.

Допълнение

Образец на маркировка за типово одобрение на ЕО

Image

Устройство, носещо маркировката за типово одобрение на ЕО на система за предна защита, чийто тип е одобрен в Германия (е1) в съответствие с настоящия регламент (02) с основен номер на одобрението 1471.

Буквата „Х“ означава, че системата за предна защита е била одобрена, като са били приложени изискванията за изпитване на удар в макет на крак, посочени в приложение I, точка 5.1.1.3 или 5.1.2.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Изменения на Директива 2007/46/ЕО

Директива 2007/46/ЕО се изменя, както следва:

1.

В приложение I раздел 9.24 се заменя със следното:

9.24.   Система за предна защита

9.24.1.   Общо разположение (чертежи или снимки), показващо местоположението и закрепването на системите за предна защита:

9.24.2.   Чертежи и/или снимки, когато е уместно, на решетките на входящите отвори на въздухопровода, решетката на радиатора, декоративната облицовка, знаците, емблемите, жлебовете и всякакви други външни изпъкнали части, които могат да бъдат разглеждани като изключително важни (например оборудване за осветление). Когато частите, изброени в първото изречение, не са изключително важни за целите на документирането, те могат да бъдат заменени със снимки, придружени, ако е необходимо, от информация за размерите и/или текст:

9.24.3.   Пълна информация за изискваните скрепителни елементи и пълни инструкции, включително изисквания към момента на завъртане, за монтиране:

9.24.4.   Чертеж на броните:

9.24.5.   Чертежи на контура на пода в предната част на превозното средство:“

2.

В приложение III, част I, буква А раздел 9.24 се заменя със следното:

9.24.   Система за предна защита

9.24.1.   Общо разположение (чертежи или снимки), показващо местоположението и закрепването на системите за предна защита:

9.24.3.   Пълна информация за изискваните скрепителни елементи и пълни инструкции за монтиране, включително изисквания към момента на завъртане:“

3.

Приложение IV се изменя, както следва:

а)

В част I:

i)

Точка 58 се заменя със следното:

„58.

Защита на пешеходците

Регламент (ЕО) № 78/2009

ОВ L 35, 4.2.2009 г., стр. 1

X

 

 

X“

 

 

 

 

 

 

ii)

Бележка под линия 7 се заличава.

iii)

Точка 60 се заличава.

б)

В допълнението:

i)

точка 58 се заменя със следното:

„58.

Защита на пешеходците

Регламент (ЕО) № 78/2009

ОВ L 35, 4.2.2009 г., стр. 1

N/A (1)

ii)

точка 60 се заличава.

4.

В приложение VI допълнението се изменя, както следва:

а)

точка 58 се заменя със следното:

„58.

Защита на пешеходците

Регламент (ЕО) № 78/2009“

 

 

б)

точка 60 се заличава.

5.

Приложение XI се изменя, както следва:

а)

В допълнение 1:

i)

точка 58 се заменя със следното:

„58.

Защита на пешеходците

Регламент (ЕО) № 78/2009

X

N/A (2)

 

 

ii)

точка 60 се заличава.

б)

В допълнение 2:

i)

точка 58 се заменя със следното:

„58.

Защита на пешеходците

Регламент (ЕО) № 78/2009

N/A

 

 

N/A“

 

 

 

 

 

 

ii)

точка 60 се заличава.

в)

В допълнение 3:

i)

точка 58 се заменя със следното:

„58.

Защита на пешеходците

Регламент (ЕО) № 78/2009

X“

ii)

точка 60 се заличава.

г)

В допълнение 4:

i)

точка 58 се заменя със следното:

„58.

Защита на пешеходците

Регламент (ЕО) № 78/2009

 

 

N/A (3)

 

 

 

 

 

 

ii)

точка 60 се заличава.


(1)  Всяка система за предна защита, която се предлага с превозното средство, трябва да отговаря на изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 78/2009, да има номер на типово одобрение и да бъде маркирана по съответния начин.“

(2)  Всяка система за предна защита, която се предлага с превозното средство, трябва да отговаря на изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 78/2009, да има номер на типово одобрение и да бъде маркирана по съответния начин.“

(3)  Всяка система за предна защита, която се предлага с превозното средство, трябва да отговаря на изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 78/2009, да има номер на типово одобрение и да бъде маркирана по съответния начин.“