16.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/10


ДИРЕКТИВА 2009/142/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

относно газовите уреди

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 90/396/ЕИО на Съвета от 29 юни 1990 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно уреди, използващи газообразни горива (газови уреди) (3), е била съществено изменяна (4). С оглед постигане на яснота и рационалност, посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Държавите-членки са отговорни за гарантиране на техните територии на здравето и безопасността на хората, и когато е уместно, на домашните животни и на стоките по отношение на рисковете, произтичащи от употребата на газови уреди.

(3)

В определени държави-членки с императивни разпоредби се урежда по-специално нивото на безопасност на газови уреди чрез определяне на проектните и работните характеристики, и процедурите за проверка. Тези императивни разпоредби не водят непременно до различни нива на безопасност в различните държави-членки, но поради различията между тях възпрепятстват търговията в рамките на Общността.

(4)

В държавите-членки съществуват различни условия по отношение на видовете газ и захранващо налягане. Тези условия не са хармонизирани, тъй като енергоснабдяването и енергоразпределението са специфични за всяка държава-членка.

(5)

Общностното право предвижда — чрез дерогация от едно от основните правила на Общността, а именно свободното движение на стоки — че пречките за движение в рамките на Общността, произтичащи от различията в националните законодателства относно предлагането на продуктите, трябва да бъдат приети дотолкова, доколкото такива пречки могат да се считат като необходими за изпълнението на задължителните изисквания. Следователно, хармонизирането на законодателството в настоящия случай следва да се ограничи само до разпоредбите, необходими за изпълнение както на задължителните, така и на съществените изисквания за безопасност, здраве и енергоспестяване по отношение на газовите уреди. Тези изисквания следва да заменят националните разпоредби по този въпрос, тъй като те са съществени изисквания.

(6)

Запазването или подобряването на нивото на безопасност, постигнато в държавите-членки, представлява една от съществените цели на настоящата директива и на безопасността, както е определена от съществените изисквания.

(7)

Съществените изисквания за безопасност и здраве следва да се спазват с оглед обезпечаване безопасността на газовите уреди. Енергоспестяването се счита за съществено. Тези изисквания следва да се прилагат, като се отчитат достиженията в областта на технологиите, съществуващи към момента на конструирането.

(8)

Следователно настоящата директива следва да съдържа само съществени изисквания. За улесняване доказването на съответствието със съществените изисквания е необходимо да има хармонизирани стандарти на общностно равнище, и по-специално такива, отнасящи се до конструкцията, функционирането и монтажа на газовите уреди, така че продуктите, съответстващи на тези стандарти, да се приемат за продукти, които съответстват на съществените изисквания. Тези хармонизирани на общностно равнище стандарти са изготвени от частни организации и трябва да запазят своя характер на незадължителни текстове. За тази цел Европейският комитет за стандартизация (CEN), Европейския комитет по електротехническа стандартизация (Cenelec) и Европейският институт по стандартизация в телекомуникациите (ЕТSI) са признати като органи, които са компетентни за приемането на хармонизирани стандарти в съответствие с общите насоки за сътрудничество между Комисията, Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и тези три органа, подписани на 28 март 2003 г (5). „Хармонизиран стандарт“ означава техническа спецификация (европейски стандарт или хармонизиран документ), приета от CEN, Cenelec или ЕТSI или от два или три от тези органи по молба на Комисията в съгласно Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (6), и в съответствие с горепосочените общи насоки за сътрудничество.

(9)

В съответствие с принципите, установени в Резолюция от 7 май 1985 г. относно нов подход за техническа хармонизация и стандартизация (7), Съветът е приел редица директиви, предназначени да премахнат техническите пречки пред търговията; всяка една от тези директиви съдържа разпоредби за нанасяне на маркировката „СЕ“. В своето съобщение от 15 юни 1989 г. относно глобален подход в областта на сертифицирането и изпитването (8) Комисията предложи да се създадат единни правила относно еднаквото графично оформление на маркировката „СЕ“. В Резолюция от 21 декември 1989 г. относно глобален подход в областта на оценяване на съответствието (9) Съветът одобри като ръководен принцип възприемането на единен подход при употребата на маркировката „СЕ“. Двата основни елемента на новия подход, които следва да бъдат прилагани, са съществените изисквания и процедурите по оценяване на съответствието.

(10)

За ефикасната защита на ползватели и на трети лица е необходима проверка за съответствие с приложимите технически изисквания. Съществуващите процедури за сертифициране са различни в различните държави-членки. За да се избегнат многократните проверки, които по същество са пречки пред свободното движение на газови уреди, държавите-членки трябва да изготвят споразумения за взаимно признаване на процедурите по сертифициране. С цел улесняване на взаимното признаване на процедурите по сертифициране следва да се въведат хармонизирани процедури на Общността и критерии за определяне на органите, отговорни за провеждане на тези процедури.

(11)

Отговорността на държавите-членки на собствената им територия за безопасността, здравето и енергоспестяването, за които се прилагат съществените изисквания, следва да бъде призната чрез предпазна клауза, предвиждаща подходяща процедура на Общността.

(12)

Адресатите на всяко решение, взето по настоящата директива, следва да бъдат информирани за причините за това решение и за правните средства за защита, с които разполагат.

(13)

Настоящата директива не засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, които са посочени в приложение VI, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА 1

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ

Член 1

1.   Настоящата директива се прилага за уреди и устройства.

От нейното приложно поле са изключени уреди, специално предназначени за използване в промишлени процеси, извършвани в промишлени предприятия.

2.   За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„уреди“ означава газови уреди, предназначени за готвене, отопление, производство на топла вода, замразяване, осветление или пране, които имат, когато е приложимо, нормална температура на водата, ненадвишаваща 105 °С. Горелките с принудително подаване на въздух и нагревателните тела, снабдени с такива горелки, също се считат за уреди;

б)

„устройства“ означава устройства за безопасност, контрол или регулиране, и сглобени единици, различни от горелките с принудително подаване на въздух и нагревателните тела, снабдени с такива горелки, предлагани самостоятелно за продажба и предназначени за вграждане в газов уред или сглобени така, че да съставят газов уред;

в)

„газообразно гориво“ означава всяко гориво, което е в газообразно състояние при температура 15 °С и налягане 1 bar.

3.   За целите на настоящата директива изразът „нормална употреба“ на уред се използва, когато уредът:

а)

е монтиран правилно и се поддържа редовно в съответствие с инструкциите на производителя;

б)

използва газ с качества и захранващо налягане в допустимите граници; и

в)

се използва в съответствие с предназначението си или по начин, който може разумно да се предвиди.

Член 2

1.   Държавите-членки предприемат всички необходими мерки за да гарантират, че уредите може да се пускат на пазара и в употреба само ако при нормална употреба не застрашават безопасността на хора, домашни животни и имущество.

2.   Държавите-членки своевременно съобщават на другите държави-членки и на Комисията видовете газ и съответстващите захранващи налягания, използвани на тяхната територия, които са били съобщени в съответствие с член 2, параграф 2 от Директива 90/396/ЕИО.

Комисията осигурява публикуването на тази информация в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Уредите и устройствата трябва да отговарят на приложимите към тях съществени изисквания, определени в приложение I.

Член 4

1.   Държавите-членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара и употребата на уреди, съответстващи на настоящата директива и с нанесена маркировка „СЕ“ съгласно предвиденото в член 10.

2.   Държавите-членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара на устройствата, придружени от сертификата, посочен в член 8, параграф 4.

Член 5

1.   Държавите-членки приемат, че е налице съответствие със съществените изисквания, определени в приложение I, когато уредите и устройствата съответстват на:

а)

приложимите към тях национални стандарти, които въвеждат хармонизираните стандарти, чиито референтни номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

б)

приложимите към тях национални стандарти, дотолкова доколкото в областите, обхванати от тези стандарти, не съществуват хармонизирани стандарти.

2.   Държавите-членки публикуват референтните номера на националните стандарти, посочени в параграф 1, буква а).

Те съобщават на Комисията текстовете на националните стандарти, посочени в параграф 1, буква б), които те смятат за съответстващи на съществените изисквания, определени в приложение I.

Комисията предоставя тези национални стандарти на останалите държави-членки. В съответствие с процедурата, предвидената в член 6, параграф 2, тя нотифицира държавите-членки за националните стандарти, които се приемат като съответстващи на съществените изисквания, определени в приложение I.

Член 6

1.   Когато държава-членка или Комисията считат, че стандартите по член 5, параграф 1 не отговарят напълно на съществените изисквания, определени в приложение I, Комисията или съответната държава-членка сезира постоянния комитет, създаден съгласно член 5 от Директива 98/34/ЕО, наричан по-нататък „комитетът“, като излага своите мотиви.

Комитетът незабавно дава становище.

В светлината на становището на комитета, Комисията информира държавите-членки дали е необходимо съответните стандарти да бъдат заличени от публикациите, посочени в член 5, параграф 2, първа алинея.

2.   След получаване на съобщението по член 5, параграф 2, втора алинея, Комисията се консултира с комитета.

В рамките на един месец след получаване на становището на комитета Комисията информира държавите-членки дали презумпцията за съответствие се прилага за въпросните национални стандарти. Ако това е така, държавите-членки публикуват референтните номера на тези стандарти.

Комисията също ги публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

1.   Когато дадена държава-членка констатира, че нормалната употреба на уреди с нанесена маркировка „СЕ“ може да застраши безопасността на хора, домашни животни или имущество, тя взема всички необходими мерки за изтеглянето на тези уреди от пазара и за забрана или ограничаване пускането им на пазара.

Съответната държава-членка незабавно информира Комисията за всички такива мерки, като посочва основанията за решението си, и по-специално дали несъответствието се дължи на:

а)

неспазване на съществените изисквания, определени в приложение I, когато уредът не съответства на стандартите, посочени в член 5, параграф 1;

б)

неправилно прилагане на стандартите, посочени в член 5, параграф 1;

в)

празноти в стандартите, посочени в член 5, параграф 1.

2.   Комисията започва консултации със засегнатите страни в най-кратък срок. Когато след консултациите Комисията констатира, че мерките, посочени в параграф 1, са оправдани, тя информира незабавно държавата-членка, предприела тези мерки, както и другите държави-членки.

Когато решението по параграф 1 се дължи на празноти в стандартите, Комисията, след консултация със засегнатите страни, сезира комитета в срок от два месеца, в случай че държавата-членка, която е взела мерките, възнамерява да ги запази, и започва процедурите, посочени в член 6.

3.   Когато уред, който не отговаря на изискванията, е с нанесена маркировка „СЕ“, компетентната държава-членка предприема подходящи действия срещу лицето, което е нанесло маркировката „СЕ“, и информира Комисията и другите държави-членки за това.

4.   Комисията гарантира, че държавите-членки биват редовно информирани за протичането и резултатите от процедурите.

ГЛАВА 2

НАЧИНИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Член 8

1.   Начините за сертифициране на съответствието на серийно произвеждани уреди са следните:

а)

ЕО изследване на типа, посочено в точка 1 на приложение II; и

б)

преди пускането им на пазара, по избор на производителя:

i)

ЕО декларация за съответствие с типа, посочена в точка 2 на приложение II, или

ii)

ЕО декларация за съответствие с типа (осигуряване на качеството на производството), посочена точка 3 на приложение II, или

iii)

ЕО декларация за съответствие с типа (осигуряване на качеството на продукта), посочена в точка 4 на приложение II, или

iv)

ЕО проверка, посочена в точка 5 на приложение II.

2.   В случай на производство на даден уред като единичен продукт или в малки количества, производителят може да избере ЕО проверката на единичен продукт, посочена в точка 6 на приложение II.

3.   След прилагане на процедурите, посочени в параграф 1, буква б) и параграф 2, в съответствие с член 10 маркировката „СЕ“ се нанася върху уредите, за които е установено съответствие.

4.   Начините за сертифициране на съответствие, посочени в параграф 1, се прилагат към устройствата с изключение на нанасянето на маркировката „СЕ“, и когато е необходимо, на изготвянето на декларацията за съответствие.

Издава се сертификат, който декларира съответствието на тези устройства с приложимите към тях разпоредби на настоящата директива, и който посочва техните характеристики, както и начина, по който трябва да се вградят в даден уред или да се сглобят така, че да бъдат изпълнени съществените изисквания, приложими към крайните уреди, определени в приложение I.

Сертификатът придружава устройството.

5.   Когато за уредите се прилагат директиви, уреждащи други области и предвиждащи нанасяне на маркировката „СЕ“, то маркировката посочва съответствието с разпоредбите на тези директиви.

Въпреки това, когато през преходен период, една или повече от тези директиви позволява на производителя да избере приложимия режим, маркировката „СЕ“ посочва съответствие само с приложените от производителя директиви. Сведенията за приложените директиви, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, трябва да се посочат в изискваните от директивите документи, бележки или инструкции, придружаващи въпросните уреди.

6.   Протоколите и кореспонденцията, отнасящи се до начините за сертифициране на съответствието се съставят писмено на официалния език на държавата-членка, в която е установен компетентния орган, отговорен за провеждането на тези процедури, или на езика, възприет от него.

Член 9

1.   Всяка държава-членка нотифицира Комисията и останалите държави-членки за органите, които е определила за провеждане на процедурите, посочени в член 8. Нотификацията посочва конкретните задачи, с които тези органи са натоварени, както и предварително определените им от Комисията идентификационни номера.

Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз списък на нотифицираните органи, заедно с идентификационните им номера и задачите, за които са нотифицирани. Комисията осигурява актуализирането на списъка.

2.   Държавите-членки прилагат определените в приложение V критерии за оценка на органите, които ще бъдат нотифицирани.

Приема се, че органите, които отговарят на критериите за оценка, определени в приложимите хармонизирани стандарти, отговарят и на критериите, определени в посоченото приложение.

3.   Държава-членка, която е нотифицирала даден орган, трябва да оттегли одобрението, ако установи, че този орган вече не отговаря на критериите, определени в приложение V. Тя незабавно информира Комисията и другите държави-членки за това.

ГЛАВА 3

МАРКИРОВКА „СЕ“

Член 10

1.   Маркировката „СЕ“ и предвидените в приложение III надписи се нанасят по видим, четлив и неизтриваем начин върху уреда или информационната табела, прикрепена към уреда. Информационната табела трябва да бъде направена така, че да не може да се използва повторно.

2.   Забранява се нанасянето върху уредите на маркировки, които могат да въведат в заблуждение трети страни по отношение на значението и формата на маркировката „СЕ“. Върху уредите или информационната табела могат да се нанасят всякакви други маркировки, ако не се засягат видимостта и четливостта на маркировката „СЕ“.

Член 11

Без да се засяга член 7:

а)

когато държава-членка установи неправомерно нанасяне на маркировка „СЕ“, производителят или неговият упълномощен представител, установен в Общността, се задължава да приведе продукта в съответствие с разпоредбите относно маркировката „СЕ“ и да преустанови нарушението при условията, определени от тази държава-членка;

б)

когато несъответствието продължава, държавата-членка трябва да приеме всички необходими мерки за ограничаване или забрана на пускането на пазара на съответния уред, или да осигури изтеглянето му от пазара в съответствие с процедурата, предвидена в член 7.

ГЛАВА 4

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12

Всяко решение, взето съгласно настоящата директива, което включва ограничаване на пускането на пазара и/или в употреба на уред, посочва точно основанията, на които се базира. То незабавно се съобщава на засегнатата страна, която същевременно трябва да бъде информирана за правните средства за защита, с които разполага съгласно действащото законодателство на съответната държава-членка, както и за сроковете, приложими по отношение на тези средства за защита.

Член 13

Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 14

Директива 90/396/ЕИО, изменена с директивата, посочена в приложение VI, част А се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, които са посочени в приложение VI, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VII.

Член 15

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 16

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

B. ASK


(1)  ОВ C 151, 17.6.2008 г., стр. 12.

(2)  Становище на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 26 ноември 2009 г.

(3)  ОВ L 196, 26.7.1990 г., стр. 15.

(4)  Вж. приложение VI, част А.

(5)  ОВ C 91, 16.4.2003 г., стр. 7.

(6)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(7)  ОВ C 136, 4.6.1985 г., стр. 1.

(8)  ОВ C 231, 8.9.1989 г., стр. 3 и ОВ C 267, 19.10.1989 г., стр. 3.

(9)  ОВ C 10, 16.1.1990 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛНА БЕЛЕЖКА

Задълженията, произтичащи от съществените изисквания за уредите в настоящото приложение, се прилагат също и към устройствата, когато съществува съответният риск.

1.   ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1.   Уредите трябва да бъдат проектирани и произведени така, че да функционират безопасно и да не представляват опасност за хора, домашни животни и имущество при нормална употреба по смисъла на член 1, параграф 3 на настоящата директива.

1.2.   Когато се пускат на пазара, всички уреди трябва:

да са придружени от технически инструкции, предназначени за лицето, което монтира уреда;

да са придружени от инструкции за употреба и поддържане, предназначени за ползвателя;

да имат подходящи предупредителни надписи, които трябва да фигурират и върху опаковката.

Инструкциите и предупредителни надписи трябва да бъдат на официалния език или езици на държавите-членки, за които са предназначени.

1.2.1.

Техническите инструкции, предназначени за лицето, което монтира уреда, трябва да съдържат всички необходими инструкции за монтаж, регулиране и поддържане, гарантиращи правилното изпълнение на тези операции и безопасната употреба на уреда. Инструкциите трябва по-специално да посочват:

типа на използвания газ,

използваното захранващо налягане на газа,

необходимия дебит въздух:

за горенето и притока на въздух,

за предотвратяване образуването на опасни смеси от неизгорял газ при уреди, които не са снабдени с устройството, посочено в точка 3.2.3,

условията за отвеждане на продуктите от горенето,

техническите характеристики и изискванията за монтаж на горелките с принудително подаване на въздух и нагревателните тела, снабдени с такива горелки, осигуряващи съответствие със съществените изисквания, приложими към крайните уреди, и, когато е уместно, списък на комбинациите, препоръчани от производителя.

1.2.2.

Инструкциите за употреба и поддържане, предназначени за ползвателя, трябва да съдържат цялата информация, необходима за безопасна употреба, и по-специално трябва да привличат вниманието на ползвателя върху всички ограничения при употреба.

1.2.3.

Предупредителните надписи върху уреда и опаковката му трябва ясно да посочват типа на използвания газ, захранващото налягане и всички ограничения при употреба, и по-специално ограничението, съгласно което уредът може да бъде монтиран само на място с достатъчна вентилация.

1.3.   Устройствата, предназначени да бъдат съставна част от уред, трябва да бъдат проектирани и изработени така, че да изпълняват правилно функцията, за която са предназначени, когато са монтирани в съответствие с инструкциите за монтаж.

Инструкциите за монтаж, регулиране, експлоатация и поддържане трябва да придружават съответните устройствата.

2.   МАТЕРИАЛИ

2.1.

Материалите трябва да са подходящи за предназначението си и трябва да са устойчиви на механичните, химичните и термичните условия, на които най-вероятно ще бъдат подложени.

2.2.

Свойствата на материалите, които са важни за безопасността, трябва да бъдат гарантирани от производителя или доставчика на уреда.

3.   ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСТРУИРАНЕ

3.1.   Общи данни

3.1.1.

Всички уреди трябва да са конструирани така, че при нормална употреба да не проявяват никакви нестабилност, деформация, разрушаване или износване, които биха могли да намалят безопасността им.

3.1.2.

Кондензатът, който се образува при пускане и/или по време на употреба, не трябва да влияе върху безопасността на уредите.

3.1.3.

Всички уреди трябва да са проектирани и конструирани по начин, който намалява до минимум рискова от експлозия в случай на пожар, предизвикан от външна причина.

3.1.4.

Всички уреди трябва да са конструирани по начин, който не позволява проникване на вода и неподходящо количество въздух в газовия тракт.

3.1.5.

В случай на допустимо колебание на енергията, изразходвана за собствени нужди, уредите трябва да продължат да функционират безопасно.

3.1.6.

Недопустимото колебание или прекъсване на енергията, изразходвана за собствени нужди, или нейното възстановяване, не трябва да създават опасна ситуация.

3.1.7.

Всички уреди трябва да са проектирани и конструирани така, че да се избягват опасностите от електрическо напрежение. Спазването на целите, свързани с безопасността по отношение на електрически опасности, определени в Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и Съвета (1), е равнозначно на изпълнение на горното изискване за областта, в която се прилага.

3.1.8.

Всички части под налягане на даден уред трябва да са устойчиви на механичните и термичните напрежения, на които са подложени, без да се деформират така, че да застрашават безопасността.

3.1.9.

Всички уреди трябва да са проектирани и конструирани така, че повредата на устройството за безопасност, контрол или регулиране да не води до опасна ситуация.

3.1.10.

Ако даден уред е снабден с устройства за безопасност или контрол, функционирането на устройствата за безопасност не трябва да се влияе от устройствата за контрол.

3.1.11.

Всички елементи на уредите, които са настроени или регулирани фабрично и които не трябва да бъдат променяни от ползвателя или от лицето, което монтира уреда, трябва да бъдат защитени по подходящ начин.

3.1.12.

Ръчките и другите устройства за контрол и настройка трябва да бъдат ясно означени и да дават подходящи указания, за да се избегнат каквито да е грешки при манипулиране. Тяхната конструкция трябва да е такава, че да изключва възможността за случайна манипулация.

3.2.   Изпускане на неизгорелия газ

3.2.1.

Уредите трябва да бъдат конструирани така, че да са безопасни при изтичане на газ.

3.2.2.

Уредите трябва да бъдат конструирани така, че отделянето на газ при първоначално и повторно запалване и след изгасване на пламъка да бъде ограничено, за да се избегне опасно натрупване на неизгорял газ в уреда.

3.2.3.

Уредите, предназначени за употреба в затворени пространства и помещения, трябва да са оборудвани със специално устройство, което предотвратява опасното натрупване на неизгорял газ в такива пространства и помещения.

Уредите, които не са оборудвани с такова устройство, могат да се използват само в помещения с достатъчна вентилация, за да избегне опасното натрупване на неизгорял газ.

Държавите-членки могат да определят на собствената си територия подходящи вентилационни изисквания за местата на монтаж на такива уреди, като отчитат специфичните характеристики на уредите.

Уреди за големи кухни и уреди, захранвани с газ, съдържащ токсични съставки, трябва да бъдат оборудвани с посоченото устройство.

3.3.   Запалване

Всички уреди трябва да са конструирани така, че при нормална употреба:

първоначалното и повторното запалване да стават плавно,

да е осигурено кръстосано запалване.

3.4.   Горене

3.4.1.

Всички уреди трябва да са конструирани така, че при нормална употреба да бъде осигурена стабилността на пламъка им и продуктите на горенето да не съдържат недопустима концентрация на вредни за здравето вещества.

3.4.2.

Всички уреди трябва да са конструирани така, че при нормална употреба да няма случайно отделяне на продукти от горенето.

3.4.3.

Уреди, свързани с димоход за отвеждане на продуктите от горенето, трябва да са конструирани така, че при нарушаване на тягата да не се отделят продукти от горенето в опасни за здравето количества.

3.4.4.

Самостоятелните уреди за битово отопление и бързонагряващите бойлери за вода, които не са свързани с димоход, не трябва да отделят в съответното помещение или пространство въглероден оксид в концентрация, която може да представлява опасност за здравето на експонираните лица, като се има предвид предвидимата продължителност на експозицията.

3.5.   Рационално използване на енергията

Уредите трябва да са конструирани така, че да осигуряват рационално използване на енергията, съответстващо на съвременното техническо равнище, като се отчитат аспектите на безопасността.

3.6.   Температури

3.6.1.

Елементи от уреди, които са предназначени за разполагане близо до пода или до други повърхности, не трябва да се нагряват до температури, които представляват опасност за окръжаващата среда.

3.6.2.

Температурата на повърхностите на бутоните и ръчките на уредите, предназначени за манипулиране, не трябва да представлява опасност за ползвателя.

3.6.3.

Температурите на повърхността на външните части на уреди, предназначени за домашно ползване, с изключение на повърхностите или частите, които са свързани с пренасянето на топлина, не трябва да представляват опасност при експлоатация за ползвателя, и по-специално за деца, за които трябва да се предвиди подходящо време за реакция.

3.7.   Хранителни продукти и вода за санитарни нужди

Без да се засягат общностните правила в тази област, материалите и съставките, използвани при конструирането на уред, които може да влязат в контакт с хранителни продукти или вода за санитарни цели, не трябва да влошават качеството на продуктите или водата.


(1)  ОВ L 374, 27.12.2006 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОЦЕДУРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

1.   ЕО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПА

1.1.   ЕО изследване на типа е тази част от процедурата, чрез която нотифицираният орган проверява и удостоверява, че даден уред, представителен за разглежданото производство, отговаря на разпоредбите на настоящата директива, приложими към него.

1.2.   Заявлението за изследване на типа трябва да бъде подадено от производителя или негов упълномощен представител, установен в рамките на Общността, само до един нотифициран орган.

1.2.1.

Заявлението трябва да съдържа:

името и адреса на производителя, а в случаите когато заявлението е подадено от упълномощен представител, и неговото име и адрес,

писмена декларация, че заявлението не е подадено до друг нотифициран орган,

техническата документация на проекта, описана в приложение IV.

1.2.2.

Производителят трябва да предостави на разположение на нотифицирания орган представителен за предвижданото производство уред, наричан по-нататък „тип“. Нотифицираният орган може да изиска допълнителни образци от типа, ако това е необходимо за осъществяване на програмата за изпитване.

Типът може допълнително да обхваща варианти на продукта, при условие че тези варианти нямат различни характеристики по отношение на видовете риск.

1.3.   Нотифицираният орган трябва да:

1.3.1.

изследва техническата документация на проекта, да провери дали типът е бил произведен в съответствие с техническата документация на проекта и да определи елементите, проектирани в съответствие с приложимите разпоредби на стандартите, посочени в член 5, и със съществените изисквания на настоящата директива;

1.3.2.

извърши или възложи извършването на подходящи изследвания и/или изпитвания, с цел да провери дали, когато не са приложени стандартите, посочени в член 5, решенията, избрани от производителя, отговарят на съществените изисквания.

1.3.3.

извърши или възложи извършването на подходящи изследвания и/или изпитвания, за да провери дали приложимите стандарти са били приложени правилно, когато производителят е избрал да ги приложи, като по такъв начин да осигури съответствие със съществените изисквания.

1.4.   Когато типът отговаря на разпоредбите на настоящата директива, нотифицираният орган трябва да издаде на заявителя сертификат за ЕО изследване на типа. Сертификатът трябва да съдържа заключенията от изследването, условията, ако има такива, за неговата валидност и необходимите данни за идентификация на одобрения тип и, ако е уместно, описание на функционирането му. Съответните техническите елементи като чертежи и схеми, трябва да се приложат към сертификата.

1.5.   Нотифицираният орган трябва да информира незабавно другите нотифицирани органи за издаването на сертификата за ЕО изследване на типа и всички допълнения към посочения тип по смисъла на точка 1.7. Те могат да получат копие от сертификата за ЕО изследване на типа и/или от неговите допълнения, и при мотивирано искане, копие от приложенията към сертификата и протоколите от извършените изследвания и изпитвания.

1.6.   Нотифициран орган, който отказва да издаде или отнема сертификат за ЕО изследване на типа, трябва да информира съответно държавата-членка, която е нотифицирала този орган и другите нотифицирани органи, като посочва мотивите за своето решение.

1.7.   Заявителят трябва да уведомява нотифицирания орган, който е издал сертификата за ЕО изследване на типа, за всички изменения на одобрения тип, които биха могли да повлияят върху съответствието със съществените изисквания.

Измененията на одобрения тип трябва да получат допълнително одобрение от нотифицирания орган, издал сертификата за ЕО изследване на типа, когато такива изменения влияят върху съответствието със съществените изисквания или върху предписаните условия за употреба на уреда. Това допълнително одобрение се дава под формата на допълнение към оригиналния сертификат за ЕО изследване на типа.

2.   ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА

2.1.

ЕО декларацията за съответствие с типа е тази част от процедурата, чрез която производителят декларира, че съответните уреди са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и отговарят на съществените изисквания на настоящата директива, приложими към тях. Производителят, или упълномощеният му представител, установен в Общността, нанася маркировката „СЕ“ върху всеки уред и съставя писмена декларация за съответствие. Декларацията за съответствие може да се отнася за един или повече уреди и трябва да се съхранява от производителя. След маркировката „СЕ“ трябва да бъде нанесен идентификационният номер на нотифицирания орган, отговорен за проверките на случаен принцип, предвидени в точка 2.3.

2.2.

Производителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че производственият процес, включително проверката на крайния продукт и изпитванията, води до еднородност на продукцията и съответствие на уредите с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях. Нотифициран орган, избран от производителя, трябва да извършва проверки на случаен принцип на уредите, както е предвидено в точка 2.3.

2.3.

Проверките на място върху уредите трябва да бъдат извършвани от нотифицирания орган на случаен принцип, на интервали от една година или по-малко. Трябва да бъде изследван подходящ брой уреди, като се извършват подходящи изпитвания като предвидените в приложимите стандарти, посочени в член 5, или се извършват равностойни изпитвания, за да се осигури съответствие със съответните съществени изисквания на настоящата директива. При всяка проверка нотифицираният орган преценява дали тези изпитвания трябва да се извършат изцяло или частично. Когато се отхвърлят един или повече уреди, нотифицираният орган предприема подходящи мерки, за да предотврати предлагането им на пазара.

3.   ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА (осигуряване на качеството на производството)

3.1.

ЕО декларацията за съответствие с типа (осигуряване на качеството на производството) е процедурата, чрез която производителят, изпълняващ задълженията по точка 3.2, декларира, че съответните уреди съответстват на типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа и отговарят на съществените изисквания на настоящата директива, приложими към тях. Производителят или упълномощеният му представител, установен в Общността, трябва да нанесе маркировката „СЕ“ върху всеки уред и да състави писмена декларация за съответствие. Тази декларация може да обхваща един или повече уреди и трябва да се съхранява от производителя. След маркировката „СЕ“ трябва да бъде нанесен идентификационният номер на нотифицирания орган, отговорен за ЕО надзора.

3.2.

Производителят прилага система по качеството, която осигурява съответствие на уредите с тези, описани в сертификата за ЕО изследване на типа и със съществените изисквания на настоящата директива, приложими към тях. Производителят подлежи на ЕО надзор, както е посочено в точка 3.4.

3.3.   Система по качеството

3.3.1.

Производителят трябва да подаде заявление за одобряване на неговата система по качеството за въпросните уреди до нотифициран орган по негов избор.

Заявлението трябва да съдържа:

документацията на системата по качеството,

декларация, с която се задължава да изпълнява на задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството,

декларация, с която се задължава да поддържа одобрената система по качеството по начин, осигуряващ нейната непрекъсната пригодност и ефективност,

документацията на одобрения тип и копие от сертификата за ЕО изследване на типа.

3.3.2.

Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да се документират редовно и систематично под формата на мерки, процедури и писмени инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите, плановете, наръчниците и записите по качеството. Тя включва, по-специално, подходящо описание на:

целите по качеството, организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на уредите,

производствените процеси, методите за управление и осигуряване на качеството и систематичните мерки, които ще се прилагат,

изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, и честотата с която ще се извършват,

методът за наблюдение за постигане на изискваното качество на уредите и ефективното функциониране на системата по качеството.

3.3.3.

Нотифицираният орган изследва и оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в точка 3.3.2. Той ще приеме, че е налице съответствие с тези изисквания по отношение на системи по качеството, които прилагат съответния хармонизиран стандарт.

Той трябва да съобщи своето решение на производителя и да информира другите нотифицирани органи за него. Уведомлението до производителя трябва да съдържа заключенията от изследването, името и адреса на нотифицирания орган и мотивираното решение относно оценяването на съответните уреди.

3.3.4.

Производителят трябва да уведомява нотифицирания орган, който е одобрил системата по качеството, за всяко обновяване на системата във връзка с изменения, дължащи се например на въвеждането на нови технологии и нови концепции за качество.

Нотифицираният орган трябва да изследва предложените изменения и да реши дали изменената система по качеството отговаря на съответните разпоредби или се налага ново оценяване. Той трябва да съобщи своето решение на производителя. Уведомлението трябва да съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение относно оценяването.

3.3.5.

Нотифициран орган, който оттегля одобрение на система по качеството, трябва да информира за това другите нотифицирани органи за това и да мотивира своето решение.

3.4.   ЕО надзор

3.4.1.

Целта на ЕО надзора е да се осигури, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.

3.4.2.

За целите на проверката производителят трябва да предостави на нотифицирания орган достъп до местата на производство, проверка, изпитване и съхраняване, и да му предостави цялата необходима информация, и по-специално:

документацията на системата по качеството,

записите по качеството, като например доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал.

3.4.3.

Нотифицираният орган трябва да извърши проверка най-малко веднъж на всеки две години, за да се увери, че производителят поддържа и прилага одобрената система по качеството, и да предостави на производителя доклад от проверката.

3.4.4.

Освен това нотифицираният орган може да прави внезапни посещения при производителя. При тези посещения нотифицираният орган може да извърши или да възложи извършването на изпитвания на уредите. Той трябва да предостави на производителя доклад от проверката, и ако е уместно, протокол от изпитванията.

3.4.5.

Производителят може да предоставя доклада на нотифицирания орган при поискване.

4.   ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА (осигуряване на качеството на продукта)

4.1.   ЕО декларацията за съответствие с типа (осигуряване на качеството на продукта) е тази част от процедурата, чрез която производителят, изпълняващ задълженията по точка 4.2, декларира, че съответните уреди са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа и отговарят на съществените изисквания на настоящата директива, приложими към тях. Производителят или упълномощеният му представител, установен в Общността, трябва да нанесе маркировката „СЕ“ върху всеки уред и да състави писмена декларация за съответствие. Тази декларация може да обхваща един или повече уреди и трябва да се съхранява от производителя. След маркировката „СЕ“ трябва да бъде нанесен идентификационният номер на нотифицирания орган, отговорен за ЕО надзора.

4.2.   Производителят прилага одобрена система по качеството при крайната проверка на уредите и при изпитванията, както е посочено в точка 4.3, и подлежи на ЕО надзор, както е посочено в точка 4.4.

4.3.   Система по качеството

4.3.1.

При тази процедура производителят трябва да подаде до нотифициран орган по негов избор заявление за одобряване на неговата система по качеството за въпросните уреди.

Заявлението трябва да съдържа:

документацията на системата по качеството,

декларация, с която се задължава да изпълнява на задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството,

декларация, с която се задължава да поддържа одобрената система по качеството по начин, осигуряващ нейната непрекъсната пригодност и ефективност,

документацията на одобрения тип и копие от сертификата за ЕО изследване на типа.

4.3.2.

Като част от системата по качеството всеки уред трябва да се изследва и се извършват подходящи изпитвания като предвидените в приложимите стандарти, посочени в член 5, или се извършват равностойни изпитвания с цел да се провери съответствието му със съществените изисквания на настоящата директива, приложими към него.

Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да се документират редовно и систематично под формата на мерки, процедури и писмени инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначното тълкуване на програмите, плановете, наръчниците и записите по качеството.

Документацията на системата по качеството съдържа по-специално подходящо описание на:

целите по качеството, организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на уредите,

изследванията и изпитванията, които трябва да се извършват след производството,

методите за наблюдение на ефективното функциониране на системата по качеството.

4.3.3.

Нотифицираният орган изследва и оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в точка 4.3.2. Той ще приеме, че е налице съответствие с тези изисквания по отношение на системи за качество, които прилагат съответния хармонизиран стандарт. Той трябва да съобщи своето решение на производителя и да информира другите нотифицирани органи за него. Уведомлението до производителя трябва да съдържа заключенията от изследването, името и адреса на нотифицирания орган и мотивираното решение относно оценяването за съответните уреди.

4.3.4.

Производителят трябва да уведомява нотифицирания орган, който е одобрил системата по качеството, за всяко изменение на системата по качеството, дължащо се например на нови технологии и нови концепции за качество.

Нотифицираният орган трябва да изследва предложените изменения и да реши дали изменената система по качеството отговаря на съответните разпоредби или се налага ново оценяване. Той трябва да съобщи своето решение на производителя. Уведомлението трябва да съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение относно оценяването.

4.3.5.

Нотифициран орган, който оттегля одобрение на система по качеството, трябва да информира за това другите нотифицирани органи и да мотивира своето решение.

4.4.   ЕО надзор

4.4.1.

Целта на ЕО надзора е да се осигури, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.

4.4.2.

За целите на проверката производителят трябва да предостави на нотифицирания орган достъп до местата на производство, проверка, изпитване и съхранение, и да предостави цялата необходима информация, и по-специално:

документацията на системата по качеството,

записите по качеството, като например доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал.

4.4.3.

Нотифицираният орган трябва да извършва проверка най-малко веднъж на всеки две години, за да се увери, че производителят поддържа и прилага одобрената система по качеството, и да предостави на производителя доклад от проверката.

4.4.4.

Освен това нотифицираният орган може да прави внезапни посещения при производителя. При тези посещения нотифицираният орган може да извърши или да възложи извършването на изпитвания на уредите. Той трябва да предостави на производителя доклад от проверката, и ако е уместно, протокол от изпитванията.

4.4.5.

Производителят може да предоставя доклада на нотифицирания орган при поискване.

5.   ЕО ПРОВЕРКА

5.1.   ЕО проверката е процедурата, чрез която производител или упълномощеният му представител, установен в Общността, осигурява и декларира, че уредите, за които се прилагат разпоредбите на точка 3, са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа и отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

5.2.   Производителят или упълномощеният му представител трябва да предприеме всички необходими мерки за това производственият процес да осигури съответствието на уредите с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях. Производителят или упълномощеният му представител, установен в Общността, трябва да нанесе маркировката „СЕ“ върху всеки един уред и да състави писмена декларация за съответствие. Декларацията за съответствие може да обхваща един или повече уреди и трябва да се съхранява от производителя или упълномощения му представител, установен в Общността.

5.3.   За да провери съответствието на уредите с разпоредбите на настоящата директива, нотифицираният орган трябва да извърши подходящи изследвания и изпитвания, като по избор на производителя изследва и изпитва всеки един уред, както е посочено в точка 5.4., или изследва и изпитва уредите на статистическа основа, както е посочено в точка 5.5.

5.4.   Проверка чрез изследване и изпитване на всеки един уред

5.4.1.

Всички уреди трябва да се изследват поотделно и трябва да се извършат подходящи изпитвания, определени в съответните стандарти, посочени в член 5, или да се извършат равностойни изпитвания с цел да се провери съответствието с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

5.4.2.

Нотифицираният орган трябва да нанесе или да възложи нанасянето на идентификационния си номер върху всеки един уред и да състави писмен сертификат за съответствие по отношение на извършените изпитвания. Сертификатът за съответствие може да обхваща един или повече уреди.

5.4.3.

Производителят или упълномощеният му представител трябва да могат да представят сертификатите за съответствие, издадени от нотифицирания орган, при поискване.

5.5.   Проверка на статистическа основа

5.5.1.

Производителят трябва да представи произведените уреди под формата на еднородни партиди и да вземе необходимите мерки с цел производственият процес да осигури еднородността на всяка една произведена партида.

5.5.2.

Контролът на статистическа основа се провежда по следния начин:

Уредите подлежат на контрол на статистическа основа по признаци. За целта те се групират в партиди, които могат да бъдат идентифицирани и са съставени от бройки от един и същ модел, произведени при еднакви условия. Партидите се изследват на произволни интервали. Уредите от една извадка се изследват поотделно, като се извършват подходящи изпитвания като предвидените в съответните стандарти, посочени в член 5, или равностойни изпитвания, за да се определи дали партидата да бъде приета или отхвърлена.

Прилага се система за вземане на извадки със следните характеристики:

ниво на качеството, съответстващо на вероятност за приемане 95 %, и с процент на несъответствие между 0,5 и 1,5 %,

ограничено ниво на качеството, съответстващо на вероятност за приемане на 5 %, и с процент на несъответствие между 5 и 10 %.

5.5.3.

В случай че дадена партида бъде приета, нотифицираният орган трябва да нанесе или да изиска нанасянето на идентификационния си номер върху всеки един уред и да състави писмен сертификат за съответствие по отношение на извършените изпитвания. С изключение на уредите от извадката, за които е установено несъответствие, всички уреди от партидата може да бъдат пуснати на пазара.

В случай че дадена партида бъде отхвърлена, нотифицираният орган трябва да предприеме необходимите законосъобразни мерки за предотвратяване на пускането на пазара на тази партида. В случай на често отхвърляне на партиди нотифицираният орган може да прекрати проверката на статистическа основа.

На отговорност на нотифицирания орган производителят може да нанесе идентификационния му номер още по време на производствения процес.

5.5.4.

Производителят или упълномощеният му представител трябва да могат да представят сертификатите за съответствие, издадени от нотифицирания орган, при поискване.

6.   ЕО ПРОВЕРКА НА ЕДИНИЧЕН ПРОДУКТ

6.1.

ЕО проверката на единичен продукт е процедурата, чрез която производителят или упълномощеният му представител, установен в Общността, осигурява и декларира, че съответният уред, за който е издаден сертификатът, посочен в точка 2, съответства на изискванията на настоящата директива, приложими към него. Производителят или упълномощеният му представител, установен в Общността, трябва да нанесе маркировката „СЕ“ върху уреда и да състави писмена декларация за съответствие, която трябва да съхранява.

6.2.

Нотифицираният орган трябва да изследва уреда и да извърши подходящи изпитвания, като взема предвид техническата документация на проекта, за да осигури съответствието му със съществените изисквания на настоящата директива.

Нотифицираният орган трябва да нанесе или да изиска нанасянето на идентификационния си номер върху одобрения уред и трябва да състави писмен сертификат за съответствие по отношение на извършените изпитвания.

6.3.

Целта на посочената в приложение IV техническа документация на проекта е да позволи оценяване на съответствието му с изискванията на настоящата директива, както и разбиране на устройството, производството и действието на уреда.

Посочената в приложение IV техническа документация на проекта трябва да бъде предоставена на нотифицирания орган.

6.4.

Изследванията и изпитванията може да се извършат след монтиране на уреда, ако нотифицираният орган прецени това за необходимо.

6.5.

Производителят или упълномощеният му представител трябва да могат да представят сертификатите за съответствие, издадени от нотифицирания орган, при поискване.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

МАРКИРОВКА „СЕ“ И НАДПИСИ

1.

Маркировката „СЕ“ се състои от инициалите СЕ в следната форма:

Image

След маркировката „СЕ“ трябва бъде нанесен идентификационният номер на нотифицирания орган, участвал на етапа на контрол на производството.

2.

Върху уреда или информационната му табела трябва да бъдат нанесени маркировката „СЕ“ и следните надписи:

името или идентификационния знак на производителя,

търговското наименование на уреда,

типът използвано електрозахранване, ако е приложимо,

категорията на уреда,

последните две цифри на годината, през която е нанесена маркировката „СЕ“.

Според естеството на уреда може да се добави и информация за начина на монтирането му.

3.

При увеличаване или намаляване на размера на маркировката „СЕ“ трябва да се запазят показаните в горната графика пропорции.

Отделните елементи на маркировката „СЕ“ трябва да имат по същество еднакви вертикални размери, които не могат да бъдат по-малки от 5 mm.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТА

Техническата документация на проекта трябва да съдържа следната информация, дотолкова, доколкото е необходима на нотифицирания орган за оценяване:

общо описание на уреда,

конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрическите вериги и т.н.,

описания и обяснения, необходими за разбиране на горното, включително за начина на действие на уредите,

списък на стандартите, посочени в член 5, които са приложени изцяло или частично, и описание на решенията, приети с цел изпълнение на съществените изисквания, когато не са приложени стандартите, посочени в член 5,

протоколи от изпитванията,

наръчници за монтаж и употреба.

Когато е приложимо, техническата документация на проекта трябва да съдържа следните елементи:

удостоверения, свързани с оборудването, вградено в уреда,

удостоверения и сертификати, отнасящи се до методите на производство и/или проверка и/или наблюдение на уреда,

всеки друг документ, позволяващ на нотифицирания орган да подобри своето оценяване.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

МИНИМАЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА НОТИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИ

Нотифицираните органи, определени от държавите-членки, трябва да отговарят на следните минимални условия:

наличие на необходимите персонал, средства и оборудване,

техническа компетентност и професионална почтеност на персонала,

независимост на ръководството и на техническия персонал по отношение на всякакви кръгове, групи или лица, пряко или непряко работещи в областта на уредите, при извършване на изпитвания, изготвяне на доклади и протоколи, издаване на сертификати и извършване на надзора, предвидени в настоящата директива,

спазване от страна на персонала на задължение за опазване на професионална тайна,

наличие на застраховка гражданска отговорност, освен ако тази отговорност не се носи от държавата съгласно националното право.

Изпълнението на условията по първите две тирета трябва да бъде периодично проверявано от компетентните органи на държавите-членки или от органи, определени от държавите-членки.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последващи изменения

(посочени в член 14)

Директива 90/396/ЕИО на Съвета

(ОВ L 196, 26.7.1990 г., стр. 15)

 

Директива 93/68/ЕИО на Съвета

(ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1)

Единствено член 10

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право и за прилагане

(посочени в член 14)

Директива

Срок за транспониране

Дата на прилагане

90/396/ЕИО

30 юни 1991 г.

1 януари 1992 г.

93/68/ЕИО

30 юни 1994 г.

1 януари 1995 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Таблица на съответствието

Директива 90/396/ЕИО

Настоящата директива

Член 1, параграф 1, уводни думи

Член 1, параграф 1, първа алинея

Член 1, параграф 1, първо и второ тире

Член 1, параграф 2, букви а) и б)

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 1, втора алинея

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 2, буква г)

Член 1, параграф 4

Член 1, параграф 3

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 2, първо и второ изречение

Член 2, параграф 2, първа алинея

Член 2, параграф 2, трето изречение

Член 2, параграф 2, втора алинея

Членове 3 и 4

Членове 3 и 4

Член 5, параграф 1, буква а), алинея първа

Член 5, параграф 1, буква а)

Член 5, параграф 1, буква а), втора алинея

Член 5, параграф 2, първа алинея

Член 5, параграф 1, буква б)

Член 5, параграф 1, буква б)

Член 5, параграф 2, първо изречение

Член 5, параграф 2, втора алинея

Член 5, параграф 2, трето изречение

Член 5, параграф 2, трета алинея

Член 6, параграф 1, първа алинея, първо изречение

Член 6, параграф 1, първа алинея

Член 6, параграф 1, първа алинея, второ изречение

Член 6, параграф 1, втора алинея

Член 6, параграф 1, втора алинея

Член 6, параграф 1, трета алинея

Член 6, параграф 2, първо изречение

Член 6, параграф 2, първа алинея

Член 6, параграф 2, второ изречение

Член 6, параграф 2, втора алинея

Член 6, параграф 2, трето изречение

Член 6, параграф 2, трета алинея

Член 7

Член 7

Член 8, параграф 1, буква а)

Член 8, параграф 1, буква а)

Член 8, параграф 1, буква б), уводни думи

Член 8, параграф 1, буква б), уводни думи

Член 8, параграф 1, буква б), първо - четвърто тире

Член 8 параграф 1, буква б), подточки i)- iv)

Член 8, параграфи 2 и 3

Член 8, параграфи 2 и 3

Член 8, параграф 4, първа алинея, първо изречение

Член 8, параграф 4, първа алинея

Член 8, параграф 4, първа алинея, второ изречение

Член 8, параграф 4, втора алинея

Член 8, параграф 4, втора алинея

Член 8, параграф 4, трета алинея

Член 8, параграф 5, буква a)

Член 8, параграф 5, първа алинея

Член 8, параграф 5, буква б)

Член 8, параграф 5, втора алинея

Член 8, параграф 6

Член 8, параграф 6

Членове 9 - 12

Членове 9 - 12

Член 13

Член 14, параграфи 1 и 2

Член 14, параграф 3

Член 13

Член 14

Член 15

Член 15

Член 16

Приложения I—V

Приложения I—V

Приложение VI

Приложение VII