30.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 198/28


ДИРЕКТИВА 2009/85/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 29 юли 2009 година

за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на куматетралил като активно вещество в приложение I към нея

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (1), и по-специално член 16, параграф 2, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на биоциди на пазара (2) се установява списък с активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО. Този списък включва куматетралил.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1451/2007 на куматетралил е направена оценка в съответствие с член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО за употреба в продуктов тип 14, родентициди, както е определено в приложение V към Директива 98/8/ЕО.

(3)

Дания бе определена за докладваща държава-членка и на 29 септември 2005 г. представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка, в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(4)

Докладът на компетентния орган беше прегледан от държавите-членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 констатациите от прегледа бяха включени в доклад за оценката в рамките на заседанието на Постоянния комитет по биоцидните продукти от 20 февруари 2009 г.

(5)

От направените проучвания изглежда, че биоцидите, използвани като родентициди и съдържащи куматетралил, не биха представлявали риск за човека, с изключение на случайни инциденти с деца. Беше установен риск за нецелеви животни. Засега обаче поради причини, свързани с общественото здраве и хигиената, куматетралилът е от първостепенна важност. Поради това е оправдано куматетралилът да се включи в приложение I, за да се създадат условия във всички държави-членки разрешенията за биоцидни продукти, използвани като родентициди и съдържащи куматетралил, да могат да бъдат издавани, изменяни или отменяни в съответствие с член 16, параграф 3 от Директива 98/8/ЕО.

(6)

С оглед на констатациите, включени в доклада за оценка, е уместно да се изисква на ниво разрешение на продукт да се прилагат подходящи мерки за намаляване на риска към продукти, съдържащи куматетралил и използвани като родентициди. Такива мерки следва да са насочени към ограничаване на риска от първично и вторично излагане на хора и нецелеви животни. За тази цел следва повсеместно да се наложат известни ограничения като например максимално допустима концентрация, забрана за пускане на пазара на активно вещество в продукти, които не са готови за употреба, и за използване на отблъскващи агенти, като държавите-членки следва да налагат и други условия съобразно конкретния случай.

(7)

Предвид на установените рискове, куматетралилът следва да се включи в приложение I само за срок от пет години и да се подложи на сравнителна оценка на риска в съответствие с член 10, параграф 5, подточка i), втора алинея от Директива 98/8/ЕО, преди да бъде включен отново в приложение I.

(8)

Важно е разпоредбите на настоящата директива да бъдат приложени едновременно във всички държави-членки, с цел да се осигури еднакво третиране на биоцидните продукти, съдържащи активното вещество куматетралил, на пазара и също да се улесни правилното функциониране на пазара на биоцидни продукти като цяло.

(9)

Следва да се предвиди разумен период от време, преди дадено активно вещество да бъде включено в приложение I, за да се позволи на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за произтичащите от това нови изисквания, а на кандидатите, подготвили досиета, да се възползват напълно от 10-годишния период за защита на данните, който в съответствие с член 12, параграф 1, буква в), подточка ii) от Директива 98/8/ЕО, започва да тече от датата на включване.

(10)

След включването, на държавите-членки следва да се предостави разумен срок за прилагането на член 16, параграф 3 от Директива 98/8/ЕО, и по-специално за издаване, изменение или отменяне на разрешения за биоцидни продукти от продуктов тип 14, съдържащи куматетралил, с цел да се осигури привеждането им в съответствие с Директива 98/8/ЕО.

(11)

Следователно Директива 98/8/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(12)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидни продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 98/8/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 юни 2010 г. законовите, подзаконови и административни разпоредби, необходими за привеждане в съответствие с настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 1 юли 2011 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или позоваването се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юли 2009 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 98/8/ЕО се включва следната позиция „№ 28“:

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

идентификационни номера

Минимална чистота на активното вещество в биоцидния продукт, пуснат на пазара

Дата на включване

Краен срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3

(с изключение на продукти, съдържащи повече от едно активно вещество, за които крайният срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3 е указания в последното от решенията за включване относно тези активни вещества)

Дата на изтичане на срока за включване

Вид продукт

Специални разпоредби (1)

„28

куматетралил

куматетралил

ЕО №: 227-424-0

CAS №: 5836-29-3

980 g/kg

1 юли 2011 г.

30 юни 2013 г.

30 юни 2016 г.

14

Предвид на установените рискове за нецелеви животни, активното вещество се подлага на сравнителна оценка на риска в съответствие с член 10, параграф 5, подточка i), втора алинея от Директива 98/8/ЕО, преди да бъде включено отново в настоящото приложение.

Държавите-членки гарантират, че при издаването на разрешения се спазват следните условия:

1.

Номиналната концентрация на активното вещество в продуктите с изключение на прахообразната отрова за гризачи да не превишава 375 mg/kg и да се одобряват само готови за употреба продукти.

2.

Продуктите трябва да съдържат отблъскващ агент и, където е приложимо, оцветител.

3.

Първичното и вторичното излагане на хора и на нецелеви животни и на околната среда са сведени до минимум чрез спазване и прилагане на всички подходящи мерки за намаляване на риска. Това включва, наред с другите, ограничаване само за професионална употреба, определяне на максимален размер, съдържащ се в опаковка, и определяне на задължения за употреба на затворени и обезопасени кутии за примамки.“


(1)  За изпълнението на общите принципи от приложение VI съдържанието и заключенията на докладите за оценка се намират на интернет страницата на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm