3.9.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 231/8


ДИРЕКТИВА 2009/78/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 юли 2009 година

относно стойки на двуколесни моторни превозни средства

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 93/31/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно стойки на двуколесни моторни превозни средства (3) е била неколкократно съществено изменяна (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Директива 93/31/ЕИО е една от специалните директиви от системата за ЕО одобрение на типа, установена с Директива 92/61/ЕИО на Съвета от 30 юни 1992 г. относно одобрението на типа на дву- или триколесни моторни превозни средства, заменена с Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства (5), и установява технически изисквания относно конструкцията и устройството на двуколесните моторни превозни средства по отношение на техните стойки. Тези технически изисквания се отнасят до сближаването на законодателствата на държавите-членки с оглед прилагането на процедурата за ЕО одобрение на типа, установена с Директива 2002/24/ЕО, за всички типове превозни средства. Следователно разпоредбите, установени в Директива 2002/24/ЕО относно системите, компонентите и обособените технически възли на превозното средство се прилагат за настоящата директива.

(3)

Тъй като целта на настоящата директива, а именно за предоставяне на ЕО одобрение на типа на компонент по отношение на стойки за двуколесни превозни средства, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки поради мащаба и последиците на предприеманото действие и може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директивата не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(4)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, които са посочени в приложение II, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Настоящата директива се прилага за стойките на всички типове двуколесни превозни средства, както са посочени в член 1 от Директива 2002/24/ЕО.

Член 2

Процедурата за предоставянето на ЕО одобрение на типа на компонент по отношение на стойките на тип двуколесно моторно превозно средство и условията, които уреждат свободното движение на тези превозни средства, са посочените в глави II и III от Директива 2002/24/ЕО.

Член 3

Измененията, необходими за адаптиране към техническия прогрес на изискванията на приложение I, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2 от Директива 2002/24/ЕО.

Член 4

1.   Държавите-членки не могат на основания, свързани със стойките:

да отказват да предоставят ЕО одобрение на типа за даден тип двуколесно моторно превозно средство, или

да забраняват регистрирането, продажбата или пускането в движение на двуколесни моторни превозни средства,

ако стойките за тези превозни средства отговарят на изискванията на настоящата директива.

2.   Държавите-членки отказват предоставянето на ЕО одобрение на типа за нови типове двуколесни моторни превозни средства на основания, свързани със стойките, ако не са спазени изискванията на настоящата директива.

3.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5

Директива 93/31/ЕИО, изменена с директивата, посочена в приложение II, част A, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, които са посочени в приложение II, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 6

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Тя се прилага от 1 януари 2010 г.

Член 7

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

E. ERLANDSSON


(1)  ОВ C 234, 30.9.2003 г., стр. 20.

(2)  Становище на Европейския парламент от 25 септември 2007 г. (ОВ C 219 Е, 28.8.2008 г., стр. 66) и решение на Съвета от 7 юли 2009 г.

(3)  ОВ L 188, 29.7.1993 г., стр. 19.

(4)  Вж. приложение II, част А.

(5)  ОВ L 124, 9.5.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на настоящата директива:

1.1.

„стойка“ е устройство, което е здраво закрепено към превозното средство, посредством което превозното средство може да се поддържа в неговата вертикална (или почти вертикална) позиция при паркиране, когато превозното средство е оставено без надзор от неговия водач;

1.2.

„странична стойка“ е стойка, която, изтеглена или разгъната до крайно отворено положение, поддържа превозното средство само от едната страна, като в същото време позволява и двете колела да останат в съприкосновение с опорната повърхност;

1.3.

„централна стойка“ е стойка, която, разгъната до крайно отворено положение, поддържа превозното средство, като осигурява една или няколко зони на съприкосновение между превозното средство и опорната повърхност от двете страни на средната надлъжна равнина на превозното средство;

1.4.

„напречен наклон“ (tt) е наклонът на действителната опорна повърхност, изразен като процент, при което пресечницата на средната надлъжна равнина на превозното средство и опорната повърхност е перпендикулярна на линията на максималния наклон (фигура 1);

1.5.

„надлъжен наклон“ (lt) е наклонът на действителната опорна повърхност, изразен като процент, при което средната надлъжна равнина на превозното средство е успоредна на линията на максималния наклон (фигура 2);

1.6.

„средна надлъжна равнина на превозното средство“ е надлъжната равнина на симетрия спрямо задното колело на превозното средство.

2.   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1.

Всички двуколесни превозни средства са оборудвани най-малко с една стойка, която да осигурява стабилното им положение, когато са спрени (т.е. когато са паркирани), но без да се поддържат статично от човек или външни средства. Двуколесните превозни средства с двойни колела не трябва да бъдат оборудвани със стойки, но трябва да отговарят на изискванията, посочени в точка 6.2.2, когато са паркирани (спирачката за паркиране е задействана).

2.2.

Тази стойка трябва да бъде или странична, или централна, или и от двата типа.

2.3.

Когато стойката е закрепена в долната част на превозното средство или под него, външният край (външните краища) на тази стойка трябва да се премества(т) назад, към задната част на превозното средство, за да се постави(ят) в затворено положение или в положение за движение.

3.   ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

3.1.   Странични стойки

3.1.1.   Страничните стойки трябва:

3.1.1.1.

да са в състояние да поддържат превозното средство по такъв начин, че да осигурят неговата странична стабилност, независимо дали превозното средство е върху хоризонтална опорна повърхност или върху наклон, за да се избегне последващото му лесно наклоняване встрани (и по този начин то да не се преобърне около опорната точка, която му осигурява страничната стойка) или да бъде изправено прекалено лесно до отвесно положение и по-нататък (и по този начин то да не се преобърне на страна, противоположна на страничната стойка);

3.1.1.2.

да могат да поддържат превозното средство по такъв начин, че то да остане стабилно, когато е паркирано върху наклон в съответствие с точка 6.2.2;

3.1.1.3.

да могат да се прибират автоматично до крайно затворено положение (положение за движение):

3.1.1.3.1.

когато превозното средство се изправи до своето нормално (отвесно) положение за движение;

или

3.1.1.3.2.

когато превозното средство потегли напред в резултат на целенасочено действие от страна на водача;

3.1.1.4.

независимо от изискванията на точка 3.1.1.3 да бъдат проектирани и конструирани по такъв начин, че да не се прибират автоматично при неочаквана промяна на ъгъла на наклона (например, когато превозното средство е докоснато леко от трето лице или от раздвижване на въздуха, причинено от преминаващо наблизо превозно средство):

3.1.1.4.1.

когато са в отворено положение или в положение за паркиране;

3.1.1.4.2.

превозното средство е наклонено, за да може външният край на страничната стойка да влезе в съприкосновение със земята;

и

3.1.1.4.3.

превозното средство е оставено без надзор в положение за паркиране.

3.1.2.   Разпоредбите, посочени в точка 3.1.1.3, не се прилагат, ако превозното средство е проектирано по такъв начин, че да не може да се задвижва от двигателя при отворена странична стойка.

3.2.   Централни стойки

3.2.1.   Централните стойки трябва:

3.2.1.1.

да бъдат в състояние да поддържат превозното средство, когато едното или и двете колела са в съприкосновение с опорната повърхност или когато нито едно от колелата не се намира в съприкосновение с тази повърхност, по такъв начин, че да осигурят стабилност на това превозно средство:

3.2.1.1.1.

върху хоризонтална опорна повърхност;

3.2.1.1.2.

в наклонено положение;

3.2.1.1.3.

върху наклон в съответствие с точка 6.2.2;

3.2.1.2.

да могат да се прибират назад автоматично до крайно затворено положение или в положение за движение:

3.2.1.2.1.

когато превозното средство се придвижи напред по такъв начин, че да вдигне централната стойка от опорната повърхност.

3.2.2.   Разпоредбите, посочени в точка 3.2.1.2, не се прилагат, ако превозното средство е проектирано по такъв начин, че да не може да се задвижва от двигателя, когато централната стойка е отворена.

4.   ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

4.1.

Освен това превозните средства може да са снабдени с показващо устройство, което ясно се вижда от водача, когато той е в положение за управление и което излъчва светлинен сигнал при включен двигател и продължава да свети, докато стойката не заеме затворено положение или положение за движение.

4.2.

Всички стойки трябва да бъдат снабдени със система за задържане, която да ги държи в крайно затворено положение или положение за движение. Тази система може да се състои или от:

две независими устройства, като например две отделни пружини или една пружина и едно задържащо устройство, като например скоба,

или от

единично устройство, което трябва да е в състояние да работи без повреда в продължение най-малко на:

10 000 цикъла на нормална употреба, ако превозното средство е било оборудвано с две стойки,

или

15 000 цикъла на нормална употреба, ако превозното средство е оборудвано само с една опорна стойка.

5.   ИЗПИТВАНИЯ ЗА СТАБИЛНОСТ

5.1.   Следните изпитвания трябва да бъдат проведени с оглед да се определи способността за задържане на превозното средство в стабилно състояние, както е специфицирано в точки 3 и 4.

5.2.   Състояние на превозното средство

5.2.1.

Превозното средство трябва да се представи за изпитване с маса, равна на масата в готовност за движение.

5.2.2.

Гумите трябва да бъдат напомпани до налягането, препоръчано от техния производител за това състояние.

5.2.3.

Предавателната кутия трябва да бъде в неутрално положение или в случай на автоматична предавателно кутия, в положение за „паркиране“, ако има такова.

5.2.4.

Ако превозното средство е оборудвано със спирачка за паркиране, тя трябва да бъде задействана.

5.2.5.

Кормилното управление трябва да бъде заключено. Ако то може да се заключи и когато се върти наляво или надясно, изпитванията трябва да се проведат и за двете положения.

5.3.   Площадка за изпитванията

5.3.1.

За изпитванията, посочени в точка 6.1, може да се използва плоска хоризонтална платформа с твърда повърхност, която е суха и разчистена от песъчинки.

5.4.   Изпитвателно оборудване

5.4.1.

За изпитванията, посочени в точка 6.2, трябва да се използва платформа за паркиране.

5.4.2.

Платформата за паркиране трябва да е твърда, плоска и правоъгълна повърхност, която трябва да е в състояние да издържи превозното средство без значително огъване.

5.4.3.

Повърхността на платформата за паркиране трябва да е достатъчно подсигурена против плъзгане, за да се предотврати хлъзгането на превозното средство върху опорната повърхност по време на изпитванията на превозно средство на напречен и надлъжен наклон.

5.4.4.

Платформата за паркиране трябва да бъде проектирана по такъв начин, че да може да застане под ъгъла на напречния наклон (tt) и ъгъла на надлъжния наклон (lt), които се изискват в точка 6.2.2.

6.   ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯТА

6.1.   Стабилност върху хоризонтална опорна повърхност (във връзка с точка 3.1.1.4).

6.1.1.

Превозното средство се намира върху площадка за изпитвания, страничната стойка се поставя в отворено положение или в положение за паркиране и превозното средство се разполага така, че да се подпира на нея.

6.1.2.

Превозното средство се премества, за да се увеличи с три градуса ъгълът, който се образува от средната надлъжна равнина и опорната повърхност (като превозното средство се мести към вертикалата).

6.1.3.

Това движение не трябва да става причина страничната стойка да се прибере автоматично в крайно затворено положение или в положение за движение.

6.2.   Стабилност върху наклонена повърхност (изпитвания, свързани с точки 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.1.1.2 и 3.2.1.1.3).

6.2.1.

Превозното средство се поставя върху платформата за паркиране със странична стойка, а отделно и с централна стойка в отворено положение или положение за паркиране, а превозното средство се оставя да се подпира на стойка.

6.2.2.

Платформата за паркиране се поставя под минималния напречен наклон (tt) и под минималния надлъжен наклон (lt) съгласно таблицата:

Наклон

Странична стойка

Централна стойка

мотопед

мотоциклет

мотопед

мотоциклет

tt (наляво и надясно)

5 %

6 %

6 %

8 %

lt надолу

5 %

6 %

6 %

8 %

lt нагоре

6 %

8 %

12 %

14 %

Виж фигури 1a, 1б и 2.

6.2.3.

В случай че превозното средство, разположено върху наклонена платформа за паркиране, е подпряно на централната стойка и само на едно колело и може да остане в това положение, докато централната стойка и едно от двете колела (предното или задното) са в съприкосновение с опорната повърхност, изпитванията, описани по-горе, трябва да бъдат проведени единствено когато превозното средство стои подпряно на централната стойка и задното колело, при условие че са изпълнени всички други изисквания, посочени в настоящата точка.

6.2.4.

Превозното средство трябва да остане стабилно, когато платформата за паркиране е наклонена под всеки един от посочените ъгли и посочените изисквания са били надлежно изпълнени.

6.2.5.

Допуска се платформата за паркиране да бъде наклонена под съответния ъгъл, преди да се разположи превозното средство.

Фигура 1а

Напречен наклон

Image

Фигура 1б

Напречен наклон

Image

Фигура 2

Надлъжен наклон нагоре

Image

Надлъжен наклон надолу

Image

Допълнение 1

Информационен документ по отношение на стойки на тип двуколесно моторно превозно средство

(Да се приложи към заявлението за ЕО одобрение на типа на компонент, когато е представено отделно от заявлението за ЕО одобрение на типа на превозното средство)

Пореден номер (посочва се от заявителя): …

Заявлението за ЕО одобрение на типа на компонент по отношение на стойки на тип двуколесно моторно превозно средство трябва да съдържа информацията, посочена в следните точки от приложение II към Директива 2002/24/ЕО:

част 1, раздел А, точки:

0.1,

0.2,

от 0.4 до 0.6,

2.1,

2.1.1;

част 1, раздел Б, точка:

1.3.1.

Допълнение 2

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ A

Отменената директива и нейните изменения

(посочени в член 5)

Директива 93/31/ЕИО на Съвета

(ОВ L 188, 29.7.1993 г., стp. 19)

Директива 2000/72/ЕО на Комисията

(ОВ L 300, 29.11.2000 г., стp. 18)

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право и за прилагане

(посочени в член 5)

Директива

Срок за транспониране

Дата на прилагане

93/31/ЕИО

14 декември 1994 г.

14 юни 1995 г. (1)

2000/72/ЕО

31 декември 2001 г.

1 януари 2002 г. (2)


(1)  В съответствие с член 4, параграф 1, трета алинея от Директива 93/31/ЕИО:

„От датата, посочена в първа алинея, държавите-членки не могат по причини, свързани със стойките, да забранят първоначалното въвеждане в движение на превозни средства, които отговарят на изискванията на настоящата директива“.

Посочената дата е 14 декември 1994 г.; вж. член 4, параграф 1, първа алинея от Директива 93/31/ЕИО.

(2)  В съответствие с член 2 от Директива 2000/72/ЕО:

„1.   От 1 януари 2002 г. държавите-членки не могат по причини, свързани със стойките:

да отказват предоставянето на ЕО одобрение на типа за даден тип двуколесно моторно превозно средство, или

да забраняват регистрирането, продажбата или пускането в движение на двуколесни моторни превозни средства;

ако стойките отговарят на изискванията на Директива 93/31/ЕИО, изменена с настоящата директива.

2.   От 1 юли 2002 г. държавите-членки отказват предоставянето на ЕО одобрение на типа за всеки нов тип двуколесно моторно превозно средство по причини, свързани със стойките, ако не са изпълнени изискванията на Директива 93/31/ЕИО, изменена с настоящата директива.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 93/31/ЕИО

Директива 2000/72/ЕО

Настоящата директива

Членове 1, 2 и 3

 

Членове 1, 2 и 3

Член 4, параграф 1

 

 

Член 2, параграф 1

Член 4, параграф 1

 

Член 2, параграф 2

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 2

 

Член 4, параграф 3

 

Член 5

 

Член 6

Член 5

 

Член 7

Приложение

 

Приложение I

Допълнение 1

 

Допълнение 1

Допълнение 2

 

Допълнение 2

 

Приложение II

 

Приложение III