5.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/52


ДИРЕКТИВА 2009/68/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 юли 2009 година

относно одобрение на типа за компонент на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на колесни селскостопански или горски трактори

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейскатa общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 79/532/ЕИО на Съвета от 17 май 1979 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение като компонент на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на колесни селскостопански или горски трактори (3) е била неколкократно и съществено изменяна (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Директива 79/532/ЕИО е една от отделните директиви от системата за ЕО одобрение на типа, предвидена в Директива 74/150/ЕИО на Съвета от 4 март 1974 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно одобрение на типа на колесни селскостопански или горски трактори, заменена с Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли (5), и установява технически предписания относно проектирането и конструкцията на селскостопанските или горските трактори по отношение на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация. Тези технически предписания целят сближаване на законодателството на държавите-членки по начин, който да позволи прилагането за всеки тип трактор на процедурата за ЕО одобрение на типа, предвидена в Директива 2003/37/ЕО. Следователно разпоредбите на Директива 2003/37/ЕО, отнасящи се до селскостопанските или горските трактори, техните ремаркета и теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли, се прилагат към настоящата директива.

(3)

В Директива 2009/61/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на колесни селскостопански или горски трактори (6) бяха установени общи изисквания за инсталирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на колесни селскостопански или горскостопански трактори. Такива устройства за осветяване и светлинна сигнализация притежават същите характеристики като тези, монтирани към моторни превозни средства. По тази причина устройства, получили знак за ЕО одобрение на типа за компонент в съответствие с вече приетите директиви в тази област във връзка с ЕО одобрението на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, могат също така да се използват за трактори.

(4)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, които са посочени в приложение II, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   За целите на настоящата директива „трактор“ (селскостопански или горски) означава всяко моторно превозно средство с колела или с вериги, което има най-малко две оси, чиято основна функция се изразява в неговата теглителна сила и което е специално конструирано да тегли, бута, транспортира или задвижва определени инструменти, машини или ремаркета, предназначени за използване в селското или горското стопанство. То може да бъде приспособено да превозва товари и пътници.

2.   Настоящата директива се прилага само за трактори, определени в параграф 1, които са снабдени с пневматични гуми и които имат максимална конструктивна скорост между 6 и 40 km/h.

Член 2

Държава-членка не може да отказва да издава ЕО одобрение на типа или национално одобрение на типа на трактор на основания, отнасящи се до следните светлини или отражатели, ако те носят знака за ЕО одобрение на типа за компонент, предвиден в приложение I, и са монтирани в съответствие с изискванията, установени в Директива 2009/61/EO:

а)

предни фарове, които функционират като дълги и/или къси светлини или електрически лампи с нажежаеми жички за такива предни фарове;

б)

маркиращи външния габарит светлини;

в)

предни (странични) габаритни светлини;

г)

задни (странични) габаритни светлини;

д)

стопсветлини;

е)

пътепоказатели;

ж)

светлоотразители;

з)

светлини за осветяване на задната регистрационна табела;

и)

предни светлини за мъгла и електрически лампи за такива светлини;

й)

задни светлини за мъгла;

к)

фарове за заден ход;

л)

светлини за паркиране.

Член 3

Държава-членка не може да отказва регистрацията или да забрани продажбата, пускането в употреба или използването на трактор на основания, отнасящи се до следните светлини или отражатели, ако те носят знака за типовото одобрение на ЕО за компонент, предвиден в приложение I, и са монтирани в съответствие с изискванията, определени в Директива 2009/61/EO:

а)

предни фарове, които функционират като дълги и/или къси светлини или електрически лампи с нажежаеми жички за такива предни фарове;

б)

маркиращи външния габарит светлини;

в)

предни (странични) габаритни светлини;

г)

задни (странични) габаритни светлини;

д)

стопсветлини;

е)

пътепоказатели;

ж)

светлоотразители;

з)

светлини за осветяване на задната регистрационна табела;

и)

предни светлини за мъгла и електрически лампи за такива светлини;

й)

задни светлини за мъгла;

к)

фарове за заден ход;

л)

светлини за паркиране.

Член 4

Измененията, необходими за адаптиране към техническия прогрес на изискванията на приложение I, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 20, параграф 3 от Директива 2003/37/ЕО.

Член 5

Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 6

Директива 79/532/ЕИО, изменена с директивите, изброени в приложение II, част А, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, които са посочени в приложение II, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 7

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2010 г.

Член 8

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

E. ERLANDSSON


(1)  ОВ C 162, 25.6.2008 г., стр. 40.

(2)  Становище на Европейския парламент от 17 юни 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 22 юни 2009 г.

(3)  ОВ L 145, 13.6.1979 г., стр. 16.

(4)  Вж. приложение II, част А.

(5)  ОВ L 171, 9.7.2003 г., стр. 1.

(6)  Вж. страница 19 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.

Предни фарове, които функционират като дълги и/или къси светлини и електрически лампи с нажежаеми жички за такива предни фарове:

 

Знакът за ЕО одобрение на типа за компонент е определеният в Директива 76/761/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно фаровете за моторни превозни средства, които функционират като дълги светлини и/или като къси светлини, както и относно светлинните източници (лампи с нажежаема жичка и други), предназначени за използване в типово одобрените фарове на моторните превозни средства и на техните ремаркета (1).

 

Разпоредбите на Директива 76/761/ЕИО също се прилагат за одобрение на типа за компонент на специални предни фарове за селскостопански или горски трактори, проектирани да осигуряват както къси, така и дълги светлини с диаметър D, който да е по-малък от 160 mm, със следните изменения:

а)

минималните осветяващи стойности, определени в точка 6.2.1 от приложения II—VI, VIII и IX към Директива 76/761/ЕИО се намаляват в съответствие със съотношението

((D – 45)/(160 – 45))2

при спазване на следните долни граници:

3 lux, или в точка 75 R или и в точка 75 L,

5 lux, или в точка 50 R или и в точка 50 L,

1,5 lux, в зона IV.

Забележка: ако видимата повърхност на отразителя не е кръгла, диаметърът е същият като на кръг, със същата площ като на видимата използваема повърхност на отразителя.

б)

символът М в обърнат триъгълник е закрепен към предния фар, вместо символа CR, предвиден в точка 5.2.3.5 от приложение I към Директива 76/761/ЕИО.

2.

Маркиращи външния габарит светлини, предни (странични) габаритни светлини, задни (странични) габаритни светлини и стопсветлини:

Знакът за ЕО одобрение на типа за компонент е определеният в Директива 76/758/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно габаритните светлини, предните (странични) габаритни светлини, задните (странични) габаритни светлини, стопсветлините, светлините за движение през деня и страничните габаритни светлини на моторни превозни средства и техните ремаркета (2).

3.

Пътепоказатели:

Знакът за ЕО одобрение на типа за компонент е определеният в Директива 76/759/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно пътепоказателните лампи на моторни превозни средства и техните ремаркета (3).

4.

Светлоотразители:

Знакът за ЕО одобрение на типа за компонент е определеният в Директива 76/757/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно светлоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета (4).

5.

Светлини за осветяване на задната регистрационна табела:

Знакът за ЕО одобрение на типа за компонент е определеният в Директива 76/760/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на устройствата за осветяване на задната регистрационна табела на моторните превозни средства и на техните ремаркета (5).

6.

Предни фарове за мъгла:

Знакът за ЕО одобрение на типа за компонент е определеният в Директива 76/762/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно предните фарове за мъгла за моторни превозни средства (6).

7.

Задни светлини за мъгла:

Знакът за ЕО одобрение на типа за компонент е определеният в Директива 77/538/ЕИО на Съвета от 28 юни 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно задните фарове за мъгла на моторните превозни средства и техните ремаркета (7).

8.

Фарове за заден ход:

Знакът за ЕО одобрение на типа за компонент е определеният в Директива 77/539/ЕИО на Съвета от 28 юни 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно фаровете за заден ход на моторни превозни средства и на ремаркетата за тях (8).

9.

Светлини за паркиране:

Знакът за ЕО одобрение на типа за компонент е определеният в Директива 77/540/ЕИО на Съвета от 28 юни 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно светлинните устройства за паркиране на моторни превозни средства (9).


(1)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 96.

(2)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 54.

(3)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 71.

(4)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 32.

(5)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 85.

(6)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 122.

(7)  ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 60.

(8)  ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 72.

(9)  ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 83.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последователни изменения

(посочени в член 6)

Директива 79/532/ЕИО на Съвета

(ОВ L 145, 13.6.1979 г., стр. 16)

 

Директива 82/890/ЕИО на Съвета

(ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 45)

единствено по отношение на позоваването на Директива 79/532/ЕИО в член 1, параграф 1

Директива 97/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 277, 10.10.1997 г., стр. 24)

единствено по отношение на позоваването на Директива 79/532/ЕИО в член 1, първо тире

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право и за прилагане

(посочени в член 6)

Директива

Срок за транспониране

Дата на прилагане

79/532/ЕИО

21 ноември 1980 г.

82/890/ЕИО

21 юни 1984 г.

97/54/ЕО

22 септември 1998 г.

23 септември 1998 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 79/532/ЕИО

Настоящата директива

Член 1

Член 1

Член 2, уводно изречение и заключителни думи

Член 2, уводно изречение

Член 2, тирета

Член 2, букви a)—л)

Член 3, уводно изречение и заключителни думи

Член 3, уводно изречение

Член 3, тирета

Член 3, букви a)—л)

Член 4

Член 4

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 5

Член 6

Член 7

Член 6

Член 8

Приложение

Приложение I

Приложение II

Приложение III