17.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 302/32


ДИРЕКТИВА 2009/65/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 юли 2009 година

относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)

(преработена версия)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 85/611/ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (2) неколкократно е била съществено изменяна (3). Тъй като предстои да бъдат внесени допълнителни изменения, посочената директива следва да бъде преработена с оглед постигане на яснота.

(2)

Директива 85/611/ЕИО допринесе много за развитието и успеха на европейския сектор за инвестиционни фондове. Въпреки внесените подобрения след приемането ѝ обаче, и най-вече през 2001 г., ставаше все по-очевидно, че е необходимо внасянето на промени в правната рамка на ПКИПЦК, за да може тя да бъде адаптирана към финансовите пазари на ХХI век. Зелената книга на Комисията от 12 юли 2005 г. за разширяване на рамката на ЕС за инвестиционните фондове положи началото на обществена дискусия относно начина, по който Директива 85/611/ЕИО следва да бъде изменена, за да посрещне тези нови предизвикателства. Този интензивен процес на консултация доведе до широко възприетото заключение, че са необходими съществени изменения в посочената директива.

(3)

Националните закони, уреждащи предприятията за колективно инвестиране, следва да бъдат координирани с цел сближаване на условията на конкуренция между такива предприятия на общностно равнище и същевременно гарантиране на по-ефективна и по-уеднаквена защита на притежателите на дялове. Това координиране способства за премахването на ограниченията пред свободното движение на дялове на ПКИПЦК в рамките на Общността.

(4)

С оглед на горепосочените цели е желателно да се предвидят общи основни правила за разрешаване, надзор, структура и дейност на ПКИПЦК, установени в държавите-членки, както и за информацията, която такива предприятия трябва да публикуват.

(5)

Координирането на законите на държавите-членки следва да обхваща само ПКИПЦК от незатворен тип, които предлагат своите дялове за публична продажба в Общността. Желателно е, като част от техните инвестиционни цели, на ПКИПЦК да бъде разрешено да извършват инвестиции във финансови инструменти с достатъчна ликвидност, различни от прехвърлими ценни книжа. Финансовите инструменти, които са приемливи за инвестиционни активи в инвестиционния портфейл на ПКИПЦК, следва да бъдат изброени в настоящата директива. Подборът на елементи за инвестиционен портфейл чрез индекс е техника на управление.

(6)

Когато разпоредба от настоящата директива изисква ПКИПЦК да предприеме действия, тази разпоредба следва да бъде разбирана като отнасяща се до управляващото дружество в случаите, когато ПКИПЦК е учредено като взаимен фонд, управляван от управляващо дружество, и когато даден взаимен фонд не е в състояние да действа самостоятелно, тъй като не е юридическо лице.

(7)

Дяловете на ПКИПЦК се разглеждат като финансови инструменти за целите на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти (4).

(8)

Предоставеното разрешение на управляващото дружество в неговата държава-членка по произход трябва да гарантира защитата на инвеститорите и платежоспособността на управляващите дружества с оглед допринасянето за стабилността на финансовата система. Приетият в настоящата директива подход цели да осигури съществена хармонизация, необходима и достатъчна за успеха на взаимното признаване на разрешения и на системите за пруденциален надзор, така че да позволяват предоставянето на едно разрешение, валидно в цялата Общност, и прилагането на принципа на надзор от страна на държавата-членка по произход.

(9)

За да се гарантира, че управляващото дружество ще бъде в състояние да изпълни задълженията, произтичащи от неговите дейности, и да осигури по такъв начин своята стабилност, се изисква наличието на първоначален капитал и на допълнителни собствени средства. За да се вземе предвид развитието, по-специално от гледна точка на изискванията за капитал, свързани с оперативния риск, в рамките на Общността и на други международни образувания, тези изисквания, включително използването на гаранции, следва да бъдат преразгледани.

(10)

Необходимо е за защитата на инвеститорите да се гарантира вътрешният контрол на всяко управляващо дружество, по-специално посредством система за управление от двама души и адекватни механизми за вътрешен контрол.

(11)

Принципът на надзор от страна на държавата-членка по произход следва да позволи на управляващи дружества, получили разрешение в своята държава-членка по произход, да предлагат услуги, за които те са получили разрешение, в цялата Общност чрез създаването на клонове или чрез свободно предоставяне на услуги.

(12)

По отношение на колективното управление на портфейли (управление на дялови тръстове/взаимни фондове или на инвестиционни дружества) разрешението, издадено на управляващо дружество в неговата държава-членка по произход, следва да му позволява да упражнява в приемащите държави-членки следните дейности, без да се засягат разпоредбите на глава XI: чрез създаването на клон да предлага дялове от хармонизирани дялови тръстове/взаимни фондове, управлявани от това дружество в държавата-членка по произход; чрез създаването на клон да предлага акции от хармонизирани инвестиционни дружества, управлявани от такова дружество; да предлага дялове от хармонизирани дялови тръстове/взаимни фондове или акции от хармонизирани инвестиционни дружества, управлявани от други управляващи дружества; да изпълнява всякакви други функции и задачи, включени в дейността на колективно управление на портфейли; да управлява активи на инвестиционни дружества, регистрирани в държави-членки, различни от държавата-членка по произход; да изпълнява въз основа на мандати и за сметка на управляващи дружества, регистрирани в държави-членки, различни от държавата-членка по произход, функции, включени в дейността по колективното управление на портфейли. Когато управляващо дружество предлага дялове от собствените си хармонизирани дялови тръстове/взаимни фондове или акции от собствените си хармонизирани инвестиционни дружества в приемащите държави-членки, без създаването на клон, то следва да бъде подчинено единствено на правилата за презгранично предлагане.

(13)

По отношение на обхвата на дейността на управляващите дружества, както и за да се вземе предвид националното право и за да се позволи на тези дружества да осъществяват значителни икономии от мащаба, е желателно да им се позволи също да упражняват дейността по управление на инвестиционните портфейли на отделни клиенти (индивидуално управление на портфейли), включително управлението на пенсионните фондове и някои специфични спомагателни дейности, свързани с основната дейност, без да се засяга тяхната стабилност. Следва да се определят специфични правила за предотвратяване на конфликти на интереси, когато управляващите дружества са получили разрешение да упражняват едновременно дейности по колективно и индивидуално управление на портфейли.

(14)

Дейността по управление на индивидуални портфейлни инвестиции е инвестиционна услуга, попадаща в обхвата на Директива 2004/39/ЕО. За да се осигури хомогенна регулаторна рамка в тази сфера, е желателно управляващите дружества, чието разрешение обхваща и тази услуга, да бъдат подчинени на условията за дейност, посочени в същата директива.

(15)

Държавата-членка по произход следва да може, като общо правило, да установява по-строги правила от установените в настоящата директива, по-специално относно условията за издаване на разрешение, пруденциалните изисквания и правилата, отнасящи се до отчитането и до проспекта.

(16)

Желателно е да се установят правила, определящи предпоставките, при които едно управляващо дружество може, въз основа на мандат, да делегира на трети лица специфични задачи и функции с оглед повишаване на ефективността на своето управление. За да се гарантира правилното прилагане на принципа на надзора от страна на държавата-членка по произход, държавите-членки, позволяващи такова делегиране, следва да гарантират, че управляващите дружества, на които са предоставили разрешения, не делегират всички свои функции на едно или повече трети лица, така че да се превърнат в дружества „пощенска кутия“, и че наличието на мандати не възпрепятства ефективния надзор над управляващите дружества. Делегирането на функции обаче не следва в никакъв случай да засяга отговорността на управляващото дружество или на депозитара по отношение на притежателите на дялове и на компетентните органи.

(17)

За да се гарантират равнопоставеност и адекватен надзор в дългосрочен план, Комисията следва да разполага с възможността да проучи възможностите за хармонизиране на режимите за делегиране на общностно равнище.

(18)

Принципът на надзор от страна на държавата-членка по произход изисква компетентните органи да не издават или да отнемат разрешението, в случай че фактори, като съдържанието на програмата на дейностите, географското разпределение или действително упражняваните дейности, сочат по ясен начин, че управляващото дружество е избрало правната система на държава-членка, за да заобиколи по-строги норми, които са в сила в друга държава-членка, на територията на която то възнамерява да упражнява или упражнява цялата или по-голямата част от своите дейности. За целите на настоящата директива управляващо дружество следва да бъде разрешено в държавата-членка, в която се намира неговото седалище. В съответствие с принципа на надзор от страна на държавата-членка по произход единствено компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество следва да бъдат считани за компетентни да упражняват надзор върху организацията на управляващото дружество, включително върху всички процедури и ресурси за изпълнение на функцията по администриране, посочена в приложение II, които следва да бъдат регулирани от правото на държавата-членка по произход на управляващото дружество.

(19)

Когато ПКИПЦК се управлява от управляващо дружество, което е получило разрешение в държава-членка, различна от държавата-членка по произход на ПКИПЦК, същото управляващо дружество следва да приеме и установи подходящи процедури и мерки за разглеждане на жалби на инвеститори, например чрез подходящи разпоредби в договореностите за дистрибуция или чрез адрес в държавата-членка по произход на ПКИПЦК, който не следва непременно да бъде адресът на управляващото дружество. Такова управляващо дружество следва също така да установи подходящи процедури и мерки, за да може при поискване от обществеността или компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК да предостави информация, например чрез определянето на лице за контакти от служителите на управляващото дружество, което да обработва исканията за предоставяне на информация. Управляващите дружества обаче не следва да бъдат задължавани от правото на държава-членка по произход на ПКИПЦК да имат местен представител в същата държава-членка, за да могат да изпълняват тези задължения.

(20)

Компетентните органи, които издават разрешение за ПКИПЦК, следва да вземат предвид правилата на взаимния фонд или учредителните актове на инвестиционното дружество, избора на депозитар и способността на управляващото дружество да управлява ПКИПЦК. Когато управляващото дружество е установено в друга държава-членка, компетентните органи следва да могат да разчитат на атестация, издадена от компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество, относно вида на ПКИПЦК, които управляващото дружество има разрешение да управлява. Издаването на разрешение на ПКИПЦК не следва да бъде поставяно в зависимост нито от допълнителни капиталови изисквания на равнище управляващо дружество, нито от местонахождението на седалището на ПКИПЦК според устройствения му акт в държавата-членка по произход на ПКИПЦК, нито от местонахождението на дейността на управляващото дружество в държавата-членка по произход на ПКИПЦК.

(21)

Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК следва да разполагат с компетентността за упражняване на надзор върху спазването на правилата по отношение на учредяването и функционирането на ПКИПЦК, които следва да бъдат регулирани от правото на държавата-членка по произход на ПКИПЦК. За тази цел компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК следва да могат да получават информация направо от управляващото дружество. По-конкретно компетентните органи на приемащата управляващо дружество държава-членка могат да изискват от управляващите дружества да им предоставят информация относно сделките, свързани с инвестициите на ПКИПЦК, получили разрешение в съответната държава-членка, включително информацията, която се съдържа в счетоводните книги и регистрите на тези сделки, както и в сметките на фонда. За да коригират всяко нарушение на правилата, за чието спазване отговарят, компетентните органи на приемащата управляващо дружество държава-членка следва да могат да разчитат на сътрудничеството на компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество и, при необходимост, следва да могат да предприемат действия непосредствено срещу управляващото дружество.

(22)

Държавата-членка по произход на ПКИПЦК следва да може да предвиди правила относно съдържанието на регистъра на притежателите на дялове на ПКИПЦК. При все това организацията на поддържането и местонахождението на този регистър следва да остане част от организационните мерки на управляващото дружество.

(23)

Необходимо е държавата-членка по произход на ПКИПЦК да разполага с всички средства, за да коригира всяко нарушаване на правилата на ПКИПЦК. За тази цел компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК следва да могат да вземат превантивни мерки срещу управляващото дружество и да му налагат санкции. Като последна мярка компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК следва да имат възможност да изискат управляващото дружество да преустанови управлението на ПКИПЦК. Държавите-членки следва да предвидят необходимите разпоредби, така че да се осигури законосъобразно управление или ликвидация на ПКИПЦК в такива случаи.

(24)

За да предотврати надзорен арбитраж и да насърчи доверието в ефективността на надзора, осъществяван от компетентните органи на държавата-членка по произход, следва да бъде отказано издаването на разрешение на ПКИПЦК, когато има пречки за предлагането на дяловете на ПКИПЦК в държавата-членка по произход. След като ПКИПЦК е получило разрешение, то следва да бъде свободно да избира държавата-членка(държавите-членки), в която(които) ще бъдат предлагани неговите дялове в съответствие с настоящата директива.

(25)

За да се запазят интересите на акционерите и гарантирането на равнопоставеност на пазара за хармонизирани предприятия за колективно инвестиране, се изисква първоначален капитал за инвестиционните дружества. Във всеки случай инвестиционните дружества, които са посочили управляващо дружество, ще бъдат покрити от допълнителната сума от собствени средства на управляващото дружество.

(26)

Когато са налице приложими правила за поведение по отношение на стопанската дейност и за делегиране на функции, в случай че такова делегиране от страна на управляващо дружество е разрешено от правото на неговата държава-членка по произход, получилите разрешение инвестиционни дружества следва да спазват тези правила mutatis mutandis или пряко, когато инвестиционното дружество не е посочило управляващо дружество, получило разрешение в съответствие с настоящата директива, или косвено, когато то е посочило такова управляващо дружество.

(27)

Въпреки необходимостта от консолидиране на ПКИПЦК, сливанията между ПКИПЦК се натъкват на множество правни и административни трудности в рамките на Общността. Следователно е необходимо, с цел по-добро функциониране на вътрешния пазар, да се предвидят разпоредби на Общността, които да улесняват сливанията между ПКИПЦК (и техните инвестиционни подразделения). Въпреки че е вероятно някои държави-членки да разрешават само договорни фондове, презграничните сливания между всички видове ПКИПЦК (договорни, корпоративни и дялови тръстове) следва да бъдат позволени и признавани от всяка държава-членка, без да е необходимо държавите-членки да въвеждат нови правни форми на ПКИПЦК в националното си законодателство.

(28)

Настоящата директива обхваща най-често използваните в държавите-членки техники на сливане. Това не означава, че всички държави-членки следва да въведат в националното си законодателство и трите техники, а че всяка държава-членка следва да признава прехвърлянето на активи в резултат на тези техники на сливане. Настоящата директива не препятства ПКИПЦК да използват и други техники на чисто национална основа в случаи, когато никое от засегнатите от сливането ПКИПЦК не е подало уведомление за презгранично предлагане на дяловете си. Тези сливания продължават да бъдат предмет на съответните разпоредби на националното право. Националните правила за кворум следва да не водят до дискриминация между националните и презграничните сливания и да не бъдат по-строги от правилата, прилагани за сливания между корпоративни субекти.

(29)

С цел да бъдат защитени интересите на инвеститорите, държавите-членки следва да изискват предложените местни или презгранични сливания между ПКИПЦК да подлежат на разрешение от компетентните им органи. При презгранични сливания компетентните органи на сливащото се ПКИПЦК следва да разрешат сливането, за да гарантират, че интересите на притежателите на дялове, които сменят ПКИПЦК, са надлежно защитени. Ако в сливането участва повече от едно сливащо се ПКИПЦК и ако тези ПКИПЦК са установени в различни държави-членки, компетентните органи на всяко сливащо се ПКИПЦК трябва да разрешат сливането в тясно сътрудничество помежду си, включително чрез подходящ обмен на информация. Тъй като интересите на притежателите на дялове на поемащото ПКИПЦК трябва също да бъдат подходящо защитени, те следва да бъдат взети предвид от компетентните органи на държавата-членка по произход на поемащото ПКИПЦК.

(30)

Притежателите на дялове както в сливащото се ПКИПЦК, така и в поемащото ПКИПЦК следва също да могат да изискват обратното изкупуване и откупуването на притежаваните от тях дялове или, когато е възможно, да ги преобразуват в дялове на друго ПКИПЦК с подобна инвестиционна политика и управлявано от същото управляващо дружество или от свързано дружество. Това право следва да не подлежи на допълнителни такси с изключение единствено на таксите, които съответните ПКИПЦК задържат изключително за покриване на разходи за съкращаване на инвестициите, съгласно проспектите на сливащото се и поемащото ПКИПЦК.

(31)

При сливания следва също така да се осигури допълнителен контрол от трети лица. Депозитарите на всяко едно от ПКИПЦК, участващи в сливането, следва да проверят съответствието на общия план за сливане със съответните разпоредби на настоящата директива и с фондовите правила на ПКИПЦК. Следва да бъде изготвен отчет от депозитар или от независим одитор от името на всички ПКИПЦК, участващи в сливането, който да потвърди методите за оценка на активите и пасивите на такива ПКИПЦК и метода за изчисляване на коефициента на замяна, предвидени в общия план за сливане, както и действителния коефициент на замяна и, когато е приложимо, изплащаната парична сума за дял. С цел да бъдат намалени разходите, свързани с презгранични сливания, следва да бъде възможно изготвянето на един отчет за всички участващи ПКИПЦК, като тази възможност следва да бъде предоставена на задължителния одитор на сливащото се или поемащото ПКИПЦК. С цел защита на инвеститорите притежателите на дялове следва да могат, при поискване, да получат безплатно копие на този отчет.

(32)

От особено значение е притежателите на дялове да бъдат добре информирани за предлаганото сливане и техните права да бъдат защитени в достатъчна степен. Въпреки че най-засегнати от сливането са интересите на притежателите на дялове от сливащото се ПКИПЦК, интересите на притежателите на дялове от поемащото ПКИПЦК следва също да бъдат защитени.

(33)

Разпоредбите по отношение на сливанията, определени в настоящата директива, не засягат прилагането на законодателството относно контрола върху концентрациите между предприятия, и по-специално Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (регламент за сливанията на ЕО) (5).

(34)

Свободното предлагане на дялове, емитирани от ПКИПЦК, които имат разрешение да инвестират до 100 % от своите активи в прехвърлими ценни книжа на един емитент (държавата, орган на местната власт и т.н.), не следва пряко или косвено да нарушава функционирането на капиталовия пазар или финансирането на държавите-членки.

(35)

Определението за прехвърлими ценни книжа, включено в настоящата директива, се прилага само за целите на същата и не засяга различните определения, използвани в националните законодателства за други цели, например за целите на данъчното облагане. Това определение не обхваща акции и други ценни книжа, които са равностойни на акции, издадени от компании от типа на „building societies“ и „industrial and provident societies“, чиято собственост може на практика да бъде прехвърлена само посредством обратно изкупуване от емитента.

(36)

Инструментите на паричния пазар включват онези прехвърлими инструменти, които обикновено се търгуват на паричния пазар, а не на регулираните пазари, например държавните и общинските съкровищни бонове, депозитните сертификати, търговските ценни книжа, средносрочните бонове и банковите акцепти.

(37)

Понятието „регулиран пазар“, използвано в настоящата директива, съответства на това, което е използвано в Директива 2004/39/ЕО.

(38)

Желателно е да се разреши на ПКИПЦК да инвестират своите активи в дялове от ПКИПЦК и други предприятия за колективно инвестиране от отворен тип, които инвестират също в ликвидни финансови активи, посочени в настоящата директива и които функционират на принципа на разпределение на рисковете. Необходимо е ПКИПЦК или другите предприятия за колективно инвестиране, в които ПКИПЦК инвестира, да бъдат подчинени на ефективен надзор.

(39)

Следва да се улесни развитието на възможностите за инвестиране на едно ПКИПЦК в други ПКИПЦК и други предприятия за колективно инвестиране. Затова е необходимо да се гарантира, че такава инвестиционна дейност не намалява защитата на инвеститорите. Поради нарастването на възможностите, които се откриват пред ПКИПЦК да инвестират в дялове на други ПКИПЦК и предприятия за колективно инвестиране, е необходимо да се установят някои правила, отнасящи се до количествените ограничения, оповестяването на информация и предотвратяването на каскадния феномен.

(40)

С оглед да бъде отчетено развитието на пазара и предвид перспективата за завършването на икономическия и паричен съюз, е желателно да се позволи на ПКИПЦК да инвестират под формата на банкови депозити. За да се гарантира подходяща ликвидност на инвестициите под формата на депозити, тези депозити следва да бъдат платими при поискване или да могат да бъдат изтеглени. Ако депозитите се правят в кредитна институция, чието седалище е в трета държава, кредитната институция следва да бъде подложена на пруденциални правила, еквивалентни на тези, предвидени в законодателството на Общността.

(41)

Освен в случая, когато ПКИПЦК инвестира в банкови депозити в съответствие с фондовите правила или учредителни документи, може да бъде необходимо да се позволи всички ПКИПЦК да държат допълнителни ликвидни активи, например в банкови депозити, платими при поискване. Държането на тези допълнителни ликвидни активи може да се окаже оправдано, наред с другото, за покриване на текущи или извънредни плащания, в случай на продажби, за времето, необходимо за реинвестиране в прехвърлими ценни книжа, в инструменти на паричния пазар или в други финансови активи, предвидени в настоящата директива, или за определен период от време, категорично необходим в случаите, когато поради неблагоприятна ситуация на пазара инвестирането в прехвърлими ценни книжа, в инструменти на паричния пазар и в други финансови активи трябва да бъде спряно.

(42)

По пруденциални съображения е необходимо да се избягва ПКИПЦК да концентрират прекомерно своите инвестиции, което ги излага на насрещен риск към един и същ субект или към всички субекти, принадлежащи към една и съща група.

(43)

На ПКИПЦК следва да бъде изрично позволено в рамките на тяхната обща инвестиционна политика или за целите на хеджирането с оглед постигане на определена финансова цел или профила на риска, посочен в проспекта, да инвестират в деривативни финансови инструменти. За осигуряване на защитата на инвеститорите е необходимо да се ограничи максималната потенциална експозиция, произтичаща от деривативните финансови инструменти, така че да не надхвърли нетната обща стойност на портфейла на даденото ПКИПЦК. За да се осигури постоянна чувствителност към рисковете и към задълженията, произтичащи от транзакциите с деривативни инструменти, и за да се контролира спазването на ограниченията за инвестиране, тези рискове и задължения следва да бъдат премервани и наблюдавани постоянно. Също така, за да се осигури защитата на инвеститорите чрез оповестяване на информация, ПКИПЦК следва да опишат стратегиите, техниките и ограниченията за инвестиране, прилагащи се за техните транзакции с деривативни инструменти.

(44)

Необходимо е мерките за справяне с потенциалното несъответствие на интереси при продукти, при които кредитният риск се прехвърля чрез секюритизация, както се предвижда с оглед на Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена) (6) и Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции (преработена) (7), да бъдат последователни и съгласувани в рамките на всички относими норми за финансовия сектор. Комисията ще представи подходящи законодателни предложения, включително във връзка с настоящата директива, с цел гарантиране на такава последователност и съгласуваност, след надлежно отчитане на въздействието на такива предложения.

(45)

Що се отнася до извънборсовите деривативи, следва да се наложат изисквания относно допустимостта на контрагентите и на инструментите, както и ликвидността и постоянното оценяване на позициите. Тези изисквания имат за цел да гарантират на инвеститорите подходящо равнище на защита, близо до това, от което те се ползват, когато придобиват деривативни инструменти, търгувани на регулираните пазари.

(46)

Операциите с деривативи не следва в никакъв случай да бъдат използвани за заобикаляне на принципите или правилата, установени в настоящата директива. Що се отнася до извънборсовите деривативи, допълнителните правила за разпределение на рисковете следва да се прилагат за рисковите експозиции към един контрагент или за група контрагенти.

(47)

Някои техники за управление на портфейли, предназначени за предприятия за колективно инвестиране, инвестиращи основно в акции или дългови ценни книжа, се основават на възпроизвеждането на индекси на акции или на дългови ценни книжа. Желателно е да се разреши на ПКИПЦК да възпроизвеждат общовалидни и признати индекси на акции или на дългови ценни книжа. Поради това може да бъде необходимо да се определят по-гъвкави правила за разпределение на рисковете за ПКИПЦК, които инвестират в акции или дългови ценни книжа.

(48)

Предприятията за колективно инвестиране, попадащи в приложното поле на настоящата директива, не следва да бъдат използвани за цели, различни от тези за колективно инвестиране на капитал, привлечен чрез публично предлагане в съответствие с правилата, определени в настоящата директива. В случаите, изброени в настоящата директива, следва да бъде възможно едно ПКИПЦК да притежава дъщерни предприятия, само ако те са необходими за ефективното упражняване от свое име на някои дейности, които също са определени в настоящата директива. Следва да се осигури ефективен надзор на ПКИПЦК. Затова установяването на дъщерно дружество на ПКИПЦК в трета държава следва да се позволява само в случаите и при условията, определени в настоящата директива. Общото задължение да се действа единствено в интерес на притежателите на дялове, и в частност с цел по-добра разходна ефективност, не могат в никакъв случай да оправдаят факта, че едно ПКИПЦК взема мерки, които могат да възпрепятстват компетентните органи да изпълняват ефективно своите надзорни функции.

(49)

Първоначалната версия на Директива 85/611/ЕИО съдържаше дерогация от ограничението върху процента от собствените активи, които ПКИПЦК може да инвестира в прехвърлими ценни книжа, емитирани от един и същ субект, като тази дерогация се прилагаше в случая на облигации, емитирани или гарантирани от държава-членка. Тази дерогация позволяваше на ПКИПЦК да инвестират по-специално до 35 % от своите активи в такива облигации. Подобна, но по-ограничена дерогация е оправдана по отношение на облигациите в частния сектор, които, дори при липсата на държавни гаранции, предоставят специални гаранции за инвеститора съгласно специфичните правила, приложими по отношение на тях. Следователно е необходимо обхватът на дерогацията да се разшири и да обхване всички облигации в частния сектор, които отговарят на съвместно установените критерии, докато държавите-членки бъдат оставени да изготвят списъка на облигациите, за които възнамеряват, когато е уместно, да предоставят дерогация.

(50)

Редица държави-членки са въвели разпоредби, които позволяват на некоординирани предприятия за колективно инвестиране да обединят активите си в един т. нар. главен фонд. За да се позволи на ПКИПЦК да се възползват от тези структури, е необходимо „захранващите ПКИПЦК“, желаещи да обединят своите активи в „главно ПКИПЦК“, да бъдат освободени от забраната да инвестират повече от 10 % от своите активи или, в зависимост от случая, повече от 20 % от своите активи в единно предприятие за колективно инвестиране. Такова освобождаване е оправдано, тъй като захранващото ПКИПЦК инвестира всички или почти всички свои активи в диверсифицирания портфейл на главното ПКИПЦК, което само по себе си подлежи на правилата за диверсифициране по отношение на ПКИПЦК.

(51)

С цел да се улесни ефективното функциониране на вътрешния пазар и да се осигури еднакво равнище на защита на инвеститорите в цялата Общност, следва да бъдат позволени както структури от типа главно—захранващи ПКИПЦК, при които главното и захранващите ПКИПЦК са установени в една и съща държава-членка, така и такива, при които те са установени в различни държави-членки. За да се даде възможност на инвеститорите да разберат по-добре структурите от типа главно—захранващи ПКИПЦК, а на регулаторите — да упражняват по-лесно надзор върху тях, особено в презгранични случаи, захранващите ПКИПЦК не следва да могат да инвестират в повече от едно главно ПКИПЦК. За да се осигури еднакво равнище на защита на инвеститорите в цялата Общност, самото главно ПКИПЦК следва да има разрешение за ПКИПЦК. За да се избегне излишната административна тежест, разпоредбите за уведомяване при презгранично предлагане не следва да се прилагат за случаите, когато главно ПКИПЦК не привлича капитал чрез публично предлагане в държавата-членка, различна от тази, в която е установено, но има само едно или повече захранващи ПКИПЦК в държава-членка, различна от тази, в която е установено.

(52)

За да бъдат защитени инвеститорите на захранващото ПКИПЦК, инвестицията на захранващото ПКИПЦК в главно ПКИПЦК следва да подлежи на предварително одобрение от компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК. Одобрение се изисква само за първата инвестиция в главното ПКИПЦК, с която захранващото ПКИПЦК превишава ограничението за инвестиране в друго ПКИПЦК. За да се улесни ефективното функциониране на вътрешния пазар и за да се гарантира еднакво ниво на защита на инвеститорите в цялата Общност, условията, които трябва да бъдат изпълнени, и документите и информацията, които трябва да бъдат предоставени за одобрение на инвестиция на захранващо ПКИПЦК в главно ПКИПЦК, следва да бъдат изчерпателни.

(53)

За да може захранващото ПКИПЦК да действа в най-голяма степен в интерес на своите притежатели на дялове, и по-специално да разполага с възможност за получаване от главното ПКИПЦК на цялата информация и всички документи, необходими за изпълняване на неговите задължения, захранващото и главното ПКИПЦК следва да подпишат обвързващо и изпълнимо споразумение. Ако обаче и захранващото, и главното ПКИПЦК са управлявани от едно и също управляващо дружество, следва да е достатъчно последното да установи вътрешни правила за поведение по отношение на стопанска дейност. Споразумения за обмен на информация между депозитарите или, съответно, одиторите на захранващото ПКИПЦК и главното ПКИПЦК следва да осигурят необходимите информация и документи за изпълнение на задълженията на депозитара или одитора на ПКИПЦК. Настоящата директива следва да гарантира, че спазвайки тези изисквания, депозитарите или одиторите няма да бъдат в нарушение на ограничение, свързано с разкриването на информация или защита на данните.

(54)

За да се осигури високо ниво на защита на интересите на инвеститорите на захранващото ПКИПЦК, проспектът, ключовата информация за инвеститорите и всички маркетингови съобщения следва да бъдат адаптирани към спецификите на структурите от типа главно—захранващи ПКИПЦК. Инвестицията на захранващото ПКИПЦК в главното ПКИПЦК не следва да влияе върху способността на захранващото ПКИПЦК да изкупува обратно или откупува дялове при поискване от страна на неговите притежатели на дялове или да действа във възможно най-голяма степен в техен интерес.

(55)

Съгласно настоящата директива притежателите на дялове следва да бъдат защитени от начисляването на неоправдани допълнителни разходи чрез забрана за главното ПКИПЦК да начислява на захранващото ПКИПЦК такси за записване или за откупуване. При все това главното ПКИПЦК следва да може да начислява такси за записване или за откупуване на другите инвеститори в главното ПКИПЦК.

(56)

Правилата за преобразуване следва да позволят на съществуващо ПКИПЦК да се преобразува в захранващо ПКИПЦК. Те следва същевременно да предоставят достатъчна защита на притежателите на дялове. Тъй като преобразуването представлява съществена промяна на инвестиционната политика, от преобразуващото се ПКИПЦК следва да се изисква да предостави на своите притежатели на дялове достатъчно информация, за да им позволи да вземат решение дали да запазят инвестицията си. Компетентните органи не следва да изискват от захранващото ПКИПЦК да предостави повече информация или информация, различна от посочената в настоящата директива.

(57)

Когато компетентните органи на държавата-членка по произход на главното ПКИПЦК са уведомени за нередност по отношение на главното ПКИПЦК или открият, че главното ПКИПЦК не спазва разпоредбите на настоящата директива, те могат да решат, по целесъобразност, да предприемат съответни действия, за да гарантират, че притежателите на дялове на главното ПКИПЦК са надлежно информирани.

(58)

Държавите-членки следва да правят ясно разграничение между маркетингови съобщения и задължително оповестяване на информация на инвеститорите, предвидени в настоящата директива. Задължителното оповестяване на информация на инвеститорите включва ключова информация за инвеститорите, проспект и годишни и шестмесечни отчети.

(59)

Достатъчно време преди записването на ПКИПЦК на инвеститорите следва да бъде предоставяна безплатно ключова информация за инвеститорите под формата на конкретен документ, за да могат да вземат информирани инвеститорски решения. Ключовата информация за инвеститорите следва да съдържа единствено съществените елементи, необходими за вземането на такива решения. Информацията, която да бъде включена в ключовата информация за инвеститорите, следва да бъде напълно хармонизирана, за да се гарантират съвместимост и адекватна защита на инвеститорите. Ключовата информация за инвеститорите следва да бъде представяна в кратък формат. Най-подходящият начин за постигане на прозрачност и опростеност е представяне на информацията, предназначена за инвеститорите на дребно, в специфична последователност и в рамките на един-единствен документ с ограничен размер, като този начин следва да позволява да се правят полезни сравнения, особено на разходите и профила на риска, от значение за решението за инвестиция.

(60)

Компетентните органи на всяка държава-членка могат да направят обществено достъпна, в специализирана част от своята интернет страница, ключова информация за инвеститорите относно всички ПКИПЦК, на които е издадено разрешение в тази държава-членка.

(61)

Ключова информация за инвеститорите следва да бъде изготвяна за всички ПКИПЦК. Управляващите дружества или, когато е приложимо, инвестиционните дружества следва да предоставят ключовата информация за инвеститорите на съответните субекти съгласно използвания метод на дистрибуция (преки продажби или продажби чрез посредник). Посредниците следва да предоставят ключова информация за инвеститорите на клиенти и потенциални клиенти.

(62)

ПКИПЦК следва да могат да предлагат свои дялове в други държави-членки при условията на процедура по уведомяване, основана на подобрена комуникация между компетентните органи на държавите-членки. След предаването на пълно досие за уведомление от компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК приемащата ПКИПЦК държава-членка не следва да може да откаже достъп до своя пазар на ПКИПЦК, установено в друга държава-членка, или да постави под съмнение разрешението, предоставено от другата държава-членка.

(63)

ПКИПЦК следва да имат право да предлагат своите дялове, при условие че вземат необходимите мерки, гарантиращи наличието на средства за извършване на плащания в полза на притежателите на дялове, обратно изкупуване или откупуване на дялове и предоставянето на информацията, която ПКИПЦК трябва да предоставят.

(64)

С цел да се улесни презграничното предлагане на дялове на ПКИПЦК, следва да бъде упражняван контрол за спазване на режима за предлагане на дялове на ПКИПЦК и законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приложими в приемащата ПКИПЦК държава-членка, след като ПКИПЦК е навлязъл на пазара на посочената държава-членка. Този контрол би могъл да обхваща адекватността на режима за предлагане, и по-специално на режима за дистрибуция и на задължението маркетинговите съобщения да бъдат представяни по коректен, ясен и неподвеждащ начин. Настоящата директива не следва да възпрепятства компетентните органи на приемащата държава-членка да проверяват дали маркетинговите съобщения, които не включват ключовата информация за инвеститорите, проспектите и годишните и шестмесечните отчети, съответстват на националното право, преди ПКИПЦК да може да ги използва, като този контрол не може да бъде дискриминационен и да възпрепятства достъпа на ПКИПЦК до пазара.

(65)

За целите на укрепване на правната сигурност е необходимо да се гарантира лесен достъп на ПКИПЦК, което предлага своите дялове през граница, под формата на електронно публикуване на език, обичайно използван в сферата на международните финанси, до пълната информация относно законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приложими в приемащата ПКИПЦК държава-членка и отнасящи се конкретно до режима за предлагането на дялове на ПКИПЦК. Отговорността, свързана с подобна публикация, следва да бъде предмет на националното право.

(66)

С цел да се улесни достъпът на ПКИПЦК до пазарите на други държави-членки, от ПКИПЦК се изисква да преведе единствено ключовата информация за инвеститорите на официалния или на един от официалните езици на държавата-членка, приемаща ПКИПЦК, или на одобрения от съответните компетентни органи език. Ключовата информация за инвеститорите следва да посочва езика/езиците, на който/които са на разположение други документи за задължително оповестяване и допълнителна информация. Преводите следва да се извършват на отговорност на ПКИПЦК, което следва да реши дали е необходим обикновен или официален превод от заклет преводач.

(67)

С цел да се улесни достъпът до пазарите на други държави-членки е важно да бъдат оповестени таксите за уведомяване.

(68)

Държавите-членки следва да предприемат необходимите административни и организационни мерки, които да направят възможно сътрудничеството между националните органи и компетентните органи на други държави-членки, включително на базата на двустранни и многостранни споразумения между тези органи, и които биха могли да предвиждат доброволно делегиране на задачи.

(69)

Необходимо е да се засили сближаването на правомощията, с които разполагат компетентните органи, така че да се постигне еднакво прилагане на настоящата директива във всички държави-членки. Общият минимален набор от правомощия, в унисон с правомощията, предоставени на компетентните органи от друго законодателство на Общността в областта на финансовите услуги, следва да гарантира ефективността на надзора. Освен това държавите-членки следва да установят правила относно санкциите, които могат да включват наказателни или административни санкции, и административните мерки срещу нарушения на настоящата директива. Държавите-членки следва също да предприемат мерките, необходими за гарантиране на прилагането на тези санкции.

(70)

Необходимо е да се разширят разпоредбите за обмен на информация между националните компетентни органи и да се подсилят взаимните задължения за помощ и сътрудничество.

(71)

За целите на презграничното предоставяне на услуги на съответните компетентни органи следва да бъдат възложени ясни правомощия, за да се изключат всякакви пропуски или препокриване в съответствие с приложимото право.

(72)

Разпоредбите на настоящата директива, отнасящи се до ефективното упражняване на функциите по финансов надзор от страна на компетентните органи, обхващат надзора на консолидирана основа, който трябва да се упражнява върху ПКИПЦК или предприятие, допринасящо за стопанската му дейност, когато това се предвижда от разпоредбите на законодателството на Общността. В такива случаи органите, от които се иска издаване на разрешение, трябва да могат да определят компетентните органи за упражняване на надзор на консолидирана основа върху това ПКИПЦК или предприятие, допринасящо за стопанската му дейност.

(73)

Принципът за надзор от страна на държавата-членка по произход изисква компетентните органи да не издават или да отнемат разрешението, когато такива фактори, като съдържанието на програмите на операциите и географското разпределение или действително упражняваните дейности, ясно показват, че ПКИПЦК или предприятие, допринасящо за стопанската му дейност, е избрало правната система на една държава-членка с оглед избягване на по-строгите стандарти, които са в сила в друга държава-членка, на чиято територия то упражнява или възнамерява да упражнява по-голямата част от своята дейност.

(74)

Определено поведение, като например измама или злоупотреба с вътрешна информация, е вероятно да засегне стабилността, включително целостта на финансовата система, дори когато се касае за предприятия, различни от ПКИПЦК или предприятия, допринасящи за стопанската им дейност.

(75)

Целесъобразно е да се предвиди възможност за обмен на информация между компетентните органи и органите и организациите, които по силата на своите функции спомагат за засилване на стабилността на финансовата система. За да се запази поверителният характер на предадената информация обаче, адресатите на такива обмени следва да останат в рамките на строго ограничен кръг.

(76)

Необходимо да се определят условията, при които се разрешава подобен обмен на информация.

(77)

Когато е постановено, че информация може да бъде оповестена само с изричното съгласие на компетентните органи, същите могат, когато е уместно, да дадат съгласието си при спазване на строги изисквания.

(78)

Следва също така да се разреши обменът на информация между компетентните органи, от една страна, и, от друга страна, централните банки, структурите с подобна на централните банки функция, в качеството им на парични органи, или когато е целесъобразно, други публични органи, отговарящи за надзора върху платежните системи.

(79)

В настоящата директива следва да се включи същото задължение за спазване на професионална тайна от органите, отговарящи за издаването на разрешение и за надзора на ПКИПЦК и на предприятията, допринасящи за издаването на разрешение и за надзора, както и да се включат същите възможности за обмен на информация като тези, дадени на органите, отговарящи за издаването на разрешения и надзора над кредитните институции, инвестиционните посредници и застрахователните предприятия.

(80)

С оглед засилването на пруденциалния надзор върху ПКИПЦК или предприятията, допринасящи за стопанската им дейност и защитата на клиентите на ПКИПЦК или предприятията, допринасящи за стопанската им дейност, одиторите следва да имат задължението да докладват незабавно на компетентните органи, когато, както е предвидено в настоящата директива, при изпълнението на техните задачи им станат известни факти, които е вероятно да имат сериозно отражение върху финансовото състояние или върху административната и счетоводната организация на дадено ПКИПЦК или предприятие, допринасящо за стопанската му дейност.

(81)

С оглед на поставената в настоящата директива цел е желателно държавите-членки да предвидят прилагането на това задължение при всички обстоятелства, когато такива факти бъдат открити от одитор по време на изпълнението на неговите задачи в дадено предприятие, което има тесни връзки с ПКИПЦК или предприятие, допринасящо за стопанската му дейност.

(82)

Задължението на одиторите да съобщават на компетентните органи, когато е целесъобразно, определени факти и решения относно дадено ПКИПЦК или предприятие, допринасящо за стопанската му дейност, които констатират по време на изпълнението на задачите им в дадено образувание, което не е нито ПКИПЦК, нито предприятие, допринасящо за стопанската дейност на ПКИПЦК, само по себе си не променя нито естеството на техните задачи в това образувание, нито начина, по който те трябва да изпълнят задачите си в това образувание.

(83)

Настоящата директива не следва да засяга националните правила за данъчното облагане, включително мерките, които държавите-членки могат да наложат с цел да гарантират спазването на тези правила на тяхната територия.

(84)

Мерките, необходими за изпълнението на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (8).

(85)

По специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерките за прилагане, посочени по-долу. По отношение на управляващите дружества на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерки, уточняващи подробностите относно организационните изисквания, управлението на риска, конфликтите на интереси и правилата за поведение. По отношение на депозитарите на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерки, уточняващи мерките, които трябва да бъдат взети от депозитарите с оглед изпълнението на техните задължения по отношение на ПКИПЦК, управлявано от управляващо дружество, установено в държава-членка, различна от държавата-членка по произход на ПКИПЦК, както и особеностите на споразумението между депозитара и управляващото дружество Тези мерки за прилагане следва да улеснят еднообразното прилагане на задълженията на управляващите дружества и депозитарите, но не следва да бъдат условие за упражняване на правото на управляващите дружества да упражняват дейности, за които са получили разрешение в своите държави-членки по произход в цялата Общност чрез учредяването на клонове или съгласно свободата за предоставяне на услуги, включително управление на ПКИПЦК, в друга държава-членка.

(86)

По отношение на сливанията на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерки, предназначени да определят точното съдържание, формат и начина за предоставяне на информация на притежателите на дялове.

(87)

По отношение на структурите от типа главно — захранващи ПКИПЦК на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерки, предназначени да уточнят съдържанието на споразумението между главното и захранващото ПКИПЦК или вътрешните правила за поведение по отношение на стопанската дейност, както и съдържанието на споразумението за обмен на информация съответно между техните депозитари или техните одитори, определението за мерки, подходящи за координиране на времето за изчисляване на нетната стойност на техните активи и публикуване, с цел избягване избор на пазарния момент, въздействието на сливането на главното ПКИПЦК върху разрешението на захранващото ПКИПЦК, вида нередности, произтичащи от главното ПКИПЦК, които трябва да бъдат докладвани на захранващото ПКИПЦК, формата и начина за представяне на информацията на притежателите на дялове при преобразуване на ПКИПЦК в захранващо ПКИПЦК, процедурата за оценка и одитиране на трансфера на активи от захранващо към главно ПКИПЦК и ролята на депозитара на захранващото ПКИПЦК в този процес.

(88)

По отношение на разпоредбите относно оповестяване на информация на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерки, предназначени да уточнят специфичните условия, които следва да бъдат изпълнени за предоставяне на проспекта на траен носител, различен от хартия, или на интернет страница, която не представлява траен носител, подробното и изчерпателно съдържание, форма и представяне на ключовата информация за инвеститорите, като се вземат предвид различното естество и съставни части на съответното ПКИПЦК и специфичните условия за предоставяне на ключова информация за инвеститорите на траен носител, различен от хартия, или на интернет страница, която не представлява траен носител.

(89)

По отношение на уведомяването на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерки, предназначени да определят обхвата на информацията относно приложимите местни правила, която да бъде публикувана от компетентните органи на приемащата държава-членка, и техническите подробности относно достъпа на компетентните органи на приемащата държава-членка до съхранявани и актуализирани документи на ПКИПЦК.

(90)

На Комисията следва също да бъдат предоставени правомощия, наред с другото, за изясняване на определенията и за привеждане на терминологията и формулиране на определенията в съответствие с последващите актове относно ПКИПЦК и свързаните с тях въпроси.

(91)

Тъй като мерките, посочени в съображения 85—90, са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение1999/468/ЕО.

(92)

Доколкото целите на настоящата директива не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, доколкото те включват приемането на правила със сходни характеристики, приложими на общностно равнище, и следователно, поради мащаба и последиците на мерките, те могат да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(93)

Задължението за транспониране на настоящата директива в националното право следва да бъде ограничено до разпоредбите, които представляват изменение по същество в сравнение с предходните директиви, които преработва. Задължението за транспониране на разпоредбите, които не са изменени, произтича от предходните директиви.

(94)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки по отношение на сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, посочени в приложение III, част Б.

(95)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (9) държавите-членки се насърчават да съставят, за себе си и в интерес на Общността, свои собствени таблици, които, доколкото е възможно, илюстрират съответствието между настоящата директива и мерките за транспонирането ѝ в националното законодателство, и да ги направят публично достояние,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГЛАВА II

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПКИПЦК

ГЛАВА III

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

РАЗДЕЛ 1

Условия за започване на дейност

РАЗДЕЛ 2

Отношения с трети държави

РАЗДЕЛ 3

Условия за работа

РАЗДЕЛ 4

Свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги

ГЛАВА IV

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕПОЗИТАРА

ГЛАВА V

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА

РАЗДЕЛ 1

Условия за започване на дейност

РАЗДЕЛ 2

Условия за работа

РАЗДЕЛ 3

Задължения на депозитара

ГЛАВА VI

СЛИВАНИЯ НА ПКИПЦК

РАЗДЕЛ 1

Принцип, разрешение и одобрение

РАЗДЕЛ 2

Контрол от страна на трети лица, информиране на притежателите на дялове и други права на притежателите на дялове

РАЗДЕЛ 3

Разходи и пораждане на действие

ГЛАВА VII

ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ПКИПЦК

ГЛАВА VIII

СТРУКТУРИ ОТ ТИПА ГЛАВНО—ЗАХРАНВАЩИ ПКИПЦК

РАЗДЕЛ 1

Обхват и одобрение

РАЗДЕЛ 2

Общи разпоредби за захранващи ПКИПЦК и главни ПКИПЦК

РАЗДЕЛ 3

Депозитари и одитори

РАЗДЕЛ 4

Задължителна информация и маркетингови съобщения от страна на захранващото ПКИПЦК

РАЗДЕЛ 5

Преобразуване на съществуващо ПКИПЦК в захранващо ПКИПЦК и промяна на главно ПКИПЦК

РАЗДЕЛ 6

Задължения и компетентни органи

ГЛАВА IX

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

РАЗДЕЛ 1

Публикуване на проспект и периодични отчети

РАЗДЕЛ 2

Публикуване на друга информация

РАЗДЕЛ 3

Ключова информация за инвеститорите

ГЛАВА X

ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПКИПЦК

ГЛАВА XI

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПКИПЦК, КОИТО ПРЕДЛАГАТ ДЯЛОВЕТЕ СИ В ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ, В КОИТО СА УСТАНОВЕНИ

ГЛАВА XII

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОРГАНИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ И ЗА НАДЗОР

ГЛАВА ХIII

ЕВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО ЦЕННИ КНИЖА

ГЛАВА XIV

ДЕРОГАЦИИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

РАЗДЕЛ 1

Дерогации

РАЗДЕЛ 2

Преходни и заключителни разпоредби

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списъци А и Б

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Функции, включени в дейността по колективно управление на портфейли

ПРИЛОЖЕНИЕ III

 

Част A

Отменена директива и списък с последващите ѝ изменения

Част Б

Списък със срокове за транспониране в националното законодателство и прилагане

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Таблица на съответствието

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

1.   Настоящата директива се прилага за предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), установени на териториите на държавите-членки.

2.   За целите на настоящата директива и при условията на член 3 ПКИПЦК означава предприятие:

а)

чиято единствена цел е колективното инвестиране в прехвърлими ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, посочени в член 50, параграф 1, на капитал, привлечен чрез публично предлагане и чието функциониране е съобразено с принципа на разпределението на рисковете; и

б)

чиито дялове, по искане на техните притежатели, подлежат на обратно изкупуване или откупуване, пряко или косвено, от активите на тези предприятия. Действията, предприети от ПКИПЦК с цел да се гарантира борсовата стойност на неговите дялове да не се различава значително от стойността на неговите нетни активи, се считат за равностойни на такова изкупуване или откупуване.

Държавите-членки може да разрешат ПКИПЦК да бъдат съставени от няколко инвестиционни подразделения.

3.   Предприятията, посочени в параграф 2, могат да бъдат учредени в съответствие с договорното право (като взаимни фондове под управлението на управляващи дружества), с тръстовото право (като дялови тръстове) или въз основа на устав (като инвестиционни дружества).

За целите на настоящата директива:

а)

„взаимни фондове“ включва дяловите тръстове;

б)

„дялове“ от ПКИПЦК включва и акции от ПКИПЦК.

4.   Настоящата директива не се прилага за инвестиционни дружества, чиито активи са инвестирани чрез посредничеството на дъщерни дружества основно в инструменти, различни от прехвърлими ценни книжа.

5.   Държавите-членки забраняват преобразуването на ПКИПЦК, за които се прилага настоящата директива, в предприятия за колективно инвестиране, които не попадат в обхвата на настоящата директива.

6.   При спазване на разпоредбите в общностното право, уреждащи движението на капитал, както и при спазване на членове 91 и 92 и член 108, параграф 1, втора алинея никоя държава-членка не прилага други разпоредби в областта, уредена с настоящата директива, към ПКИПЦК, установени в друга държава-членка, или към емитираните от такива ПКИПЦК дялове, когато тези ПКИПЦК предлагат дяловете си на територията на тази държава-членка.

7.   Без да се засяга настоящата глава, държава-членка може да прилага към ПКИПЦК, установени на нейна територия, изисквания, които са по-строги или допълват предвидените в настоящата директива, при условие че тези изисквания са с общо приложение и не противоречат на разпоредбите на настоящата директива.

Член 2

1.   За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„депозитар“ означава институция, натоварена със задачите, установени в членове 22 и 32 и предмет на другите разпоредби, установени в глава IV и глава V, раздел 3;

б)

„управляващо дружество“ означава дружество, чиято обичайна дейност е управлението на ПКИПЦК под формата на взаимни фондове или инвестиционни дружества (колективно управление на портфейли на ПКИПЦК);

в)

„държава-членка по произход на управляващо дружество“ означава държавата-членка, в която е седалището на управляващото дружество по регистрация;

г)

„държава-членка, приемаща управляващо дружество“ означава държава-членка, различна от държавата-членка по произход, на територията на която дадено управляващо дружество има клон или предоставя услуги;

д)

„държава-членка по произход на ПКИПЦК“ означава тази държава-членка, в която ПКИПЦК е получило разрешение съгласно член 5;

е)

„държава-членка, приемаща ПКИПЦК“ означава държава-членка, различна от държавата-членка по произход на ПКИПЦК, в която се предлагат дялове на ПКИПЦК;

ж)

„клон“ означава място за дейност, което е част от управляващо дружество, без да е юридическо лице, и което предоставя услуги, за които управляващото дружество е получило разрешение;

з)

„компетентни органи“ означава органите, които всяка държава-членка посочва съгласно член 97;

и)

„тесни връзки“ означава ситуация, при която две или повече физически или юридически лица са свързани посредством:

i)

„участие“, което означава собствеността, пряко или чрез контрол, върху 20 % или повече от правата на глас или от капитала на предприятие; или

ii)

„контрол“, който означава връзка между „предприятие майка“ и „дъщерно предприятие“ по смисъла на членове 1 и 2 от Седма директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно консолидираните счетоводни отчети (10) и във всички случаи, посочени в член 1, параграфи 1 и 2 от Директива 83/349/ЕИО, или подобна връзка между всяко физическо или юридическо лице и предприятие;

й)

„квалифицирано участие“ означава пряко или непряко участие в управляващо дружество, което представлява най-малко 10 % от капитала или от правата на глас или което позволява да се осъществява значително влияние върху управлението на управляващото дружество, в което е налице това участие;

к)

„първоначален капитал“ означава средствата по смисъла на член 57, букви а) и б) от Директива 2006/48/ЕО;

л)

„собствен капитал“ означава собствен капитал по смисъла на дял V, глава 2, раздел 1 от Директива 2006/48/ЕО;

м)

„траен носител“ означава инструмент, който дава възможност на инвеститора да съхранява адресираната лично до него информация по начин, който я прави достъпна за последваща справка за период, достатъчен за предназначението на информацията, и който позволява съхраняваната информация да бъде възпроизвеждана без промени;

н)

„прехвърлими ценни книжа“ означава;

i)

акции от дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции от дружества („акции“);

ii)

облигации и други форми на секюритизиран дълг („дългови ценни книжа“);

iii)

всички други ценни книжа които могат да се търгуват, даващи право на придобиване на такива прехвърлими ценни книжа чрез записване или замяна;

о)

„инструменти на паричния пазар“ означава инструменти на паричния пазар, които могат да се търгуват и които са ликвидни, и чиято стойност може да бъде определена с точност по всяко време;

п)

„сливания“ означава операция, при която:

i)

едно или повече ПКИПЦК или съответните му(им) инвестиционни подразделения — „сливащо(и) се ПКИПЦК“, се прекратява(т) без ликвидация и прехвърля(т) на друго съществуващо ПКИПЦК или на съответните му инвестиционни подразделения — „поемащо ПКИПЦК“, всичките си активи и пасиви срещу предоставяне на дялове на поемащото ПКИПЦК на притежателите на дялове на сливащото(ите) се ПКИПЦК, ако е приложимо — и на парична сума в размер, не по-висок от 10 % от стойността на така предоставените дялове, определена на базата на нетната стойност на активите;

ii)

две или повече ПКИПЦК или съответните им инвестиционни подразделения — „сливащи се ПКИПЦК“, се прекратяват без ликвидация и прехвърлят на друго образувано от тях ПКИПЦК или на съответните му инвестиционни подразделения — „поемащо ПКИПЦК“, всичките си активи и пасиви срещу предоставяне на дялове на поемащото ПКИПЦК на притежателите на дялове на сливащите се ПКИПЦК, ако е приложимо — и на парична сума в размер, не по-висок от 10 % от стойността на така предоставените дялове, определена на базата на нетната стойност на активите;

iii)

едно или повече ПКИПЦК или съответните им инвестиционни подразделения — „сливащо(и) се ПКИПЦК“, които продължават да съществуват до погасяването на всички неизплатени задължения, прехвърля(т) нетните си активи на друго инвестиционно подразделение на същото ПКИПЦК, на образувано от тях ПКИПЦК или на друго съществуващо ПКИПЦК, или на съответното му инвестиционно подразделение — „поемащо ПКИПЦК“;

р)

„презгранично сливане“ означава сливане на ПКИПЦК:

i)

поне две от които са установени в различни държави-членки; или

ii)

установени в една и съща държава-членка, в резултат на което възниква ново ПКИПЦК, установено в друга държава-членка.

с)

„национално сливане“ означава сливане между ПКИПЦК, установени в една и съща държава-членка, когато за поне от едно от сливащите се ПКИПЦК е било изпратено уведомление съгласно член 93.

2.   За целите на параграф 1, буква б) обичайната дейност на управляващо дружество включва функциите, посочени в приложение II.

3.   За целите на параграф 1, буква ж) всички места на стопанска дейност, установени в същата държава-членка от управляващо дружество с главно управление в друга държава-членка, се считат за един клон.

4.   За целите на параграф 1, буква и), подточка ii) се прилага следното:

а)

дъщерно предприятие на дъщерно предприятие се смята също за дъщерно предприятие на предприятието майка, което е начело на тези предприятия;

б)

ситуация, в която две или повече физически или юридически лица са постоянно свързани с едно и също лице чрез контрол, се счита също за представляваща тясна връзка между тези лица.

5.   За целите на параграф 1, буква й) се взимат предвид правата на глас, посочени в членове 9 и 10 от Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (11).

6.   За целите на параграф 1, буква л) членове 13—16 от Директива 2006/49/ЕО се прилагат mutatis mutandis.

7.   За целите на параграф 1, буква н) прехвърлими ценни книжа изключват техниките и инструментите, посочени в член 51.

Член 3

Следните предприятия не попадат в обхвата на настоящата директива като ПКИПЦК:

а)

предприятия за колективно инвестиране от затворен тип;

б)

предприятия за колективно инвестиране, които привличат капитал, без да предлагат дяловите си единици за продажба в рамките на Общността или на част от нея;

в)

предприятия за колективно инвестиране, чиито дялове съгласно фондовите правила или устава на инвестиционното дружество може да се продават чрез публична продажба само в трети държави;

г)

категориите предприятия за колективно инвестиране, определени от държавите-членки, в които са установени съответните предприятия за колективно инвестиране, за които правилата, предвидени в глава VII и член 83, са нецелесъобразни поради възприетата от тях политика на инвестиране и заемане.

Член 4

За целите на настоящата директива ПКИПЦК се счита за установено в своята държава-членка по произход.

ГЛАВА II

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ПКИПЦК

Член 5

1.   ПКИПЦК не могат да упражняват дейност като такива, ако не са получили разрешение в съответствие с настоящата директива.

Това разрешение има действие за всички държави-членки.

2.   На взаимен фонд се предоставя разрешение, само ако компетентните органи в неговата държава-членка по произход одобрят заявлението на управляващото дружество да управлява този взаимен фонд, фондовите правила и избора на депозитар. На инвестиционно дружество се предоставя разрешение, само ако компетентните органи в неговата държава-членка по произход одобрят както неговите учредителни документи, така и избора на депозитар и, когато е приложимо, заявлението на посоченото управляващо дружество да управлява това инвестиционно дружество.

3.   Без да се засяга параграф 2, ако ПКИПЦК не е установено в държавата-членка по произход на управляващото дружество, компетентните органи в държавата-членка по произход на ПКИПЦК се произнасят по заявлението на управляващото дружество да управлява ПКИПЦК в съответствие с член 20. Предоставянето на разрешение не може да зависи нито от спазването на изискване ПКИПЦК да бъде управлявано от управляващо дружество, което да е със седалище в държавата-членка по произход на ПКИПЦК, нито от упражняване или делегиране на дейности в държавата-членка по произход на ПКИПЦК.

4.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК не предоставят разрешение на ПКИПЦК, ако:

а)

установят, че инвестиционното дружество не отговаря на условията, определени в глава V; или

б)

управляващото дружество няма разрешение за управление на ПКИПЦК в своята държава-членка по произход.

Без да се засяга член 29, параграф 2, управляващото дружество или, когато е приложимо, инвестиционното дружество биват информирани, в рамките на два месеца от подаването на пълното заявление, дали на ПКИПЦК е предоставено разрешение или не.

Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК не предоставят разрешение на ПКИПЦК, ако ръководителите на депозитара нямат достатъчно добра репутация или не разполагат с опит по отношение на типа ПКИПЦК, който ще се управлява. За тази цел на компетентните органи незабавно се съобщават имената на ръководителите на депозитара, както и на всяко лице, което е приемник на техните функции.

Под „ръководители“ се разбират лицата, които по силата на закона или на учредителните документи представляват депозитара или които ефективно определят ориентацията на дейността на депозитара.

5.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК не предоставят разрешение, ако за съответното ПКИПЦК съществува правна забрана (например от разпоредба, съдържаща се във фондовите правила или в учредителните документи) да предлага своите дялове в своята държава-членка по произход.

6.   Без одобрението на компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК не може да бъде сменяно управляващото дружество или депозитарът, или да бъдат изменяни фондовите правила или учредителните документи на инвестиционното дружество.

7.   Държавите-членки осигуряват безпрепятствен достъп от разстояние или по електронен път до пълната информация относно действащите законови, подзаконови и административни разпоредби, изпълняващи настоящата директива, които са свързани с учредяването и функционирането на ПКИПЦК. Държавите-членки се задължават да осигурят достъпността на тази информация, представена по ясен и недвусмислен начин, непрекъснато актуализирана и на език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

ГЛАВА III

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

РАЗДЕЛ 1

Условия за започване на дейност

Член 6

1.   Достъпът до дейност като управляващо дружество подлежи на предварително разрешение, което се предоставя от компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество. Издаденото разрешение на управляващо дружество въз основа на настоящата директива има действие за всички държави-членки.

2.   Управляващите дружества не може да развиват дейност, различна от управление на ПКИПЦК, получило разрешение в съответствие с настоящата директива, с изключение на и като допълнение към управление на други дружества за колективно инвестиране, които не са обхванати от настоящата директива и за които управляващото дружество подлежи на пруденциален надзор, но чиито дялове не могат да бъдат предлагани в други държави-членки по силата на настоящата директива.

За целите на настоящата директива дейността по управление на ПКИПЦК включва функциите, посочени в приложение II.

3.   Чрез дерогация от параграф 2 държавите-членки може да разрешават на управляващите дружества да предоставят, в допълнение към управлението на ПКИПЦК, следните услуги:

а)

управление на инвестиционни портфейли, включително тези, които са притежавани от пенсионни фондове, в съответствие с мандати, възложени от инвеститорите въз основа на преценка за всеки отделен клиент, когато тези портфейли съдържат един или повече от инструментите, изброени в приложение I, раздел В към Директива 2004/39/ЕО; и

б)

като допълнителни услуги:

i)

инвестиционна консултация относно един или повече от инструментите, изброени в приложение I, раздел В към Директива 2004/39/ЕО;

ii)

съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

Управляващите дружества не може да получат разрешение съгласно настоящата директива да предоставят само услугите, посочени в настоящия параграф, или да предоставят допълнителни услуги, без да са получили разрешение за услугите, посочени в първа алинея, буква а).

4.   Член 2, параграф 2 и членове 12, 13 и 19 от Директива 2004/39/ЕО се прилагат за предоставянето на услугите, посочени в параграф 3 от настоящия член, от управляващи дружества.

Член 7

1.   Без да се засягат другите условия с общо приложение, предвидени от националното законодателство, компетентните органи предоставят разрешение на управляващото дружество, само ако са изпълнени следните условия:

а)

управляващото дружество разполага с първоначален капитал най-малко 125 000 EUR, като се има предвид, че:

i)

когато стойността на портфейлите на управляващото дружество надхвърля 250 000 000 EUR, управляващото дружество трябва да предостави допълнителна сума собствени средства, която е равна на 0,02 % от сумата на стойността на портфейлите на управляващото дружество, надхвърляща 250 000 000 EUR, но общият изискуем първоначален капитал и допълнителната сума във всеки случай не трябва да надхвърлят 10 000 000 EUR;

ii)

за целите на настоящия параграф следните портфейли се считат за портфейли на управляващото дружество:

взаимни фондове, управлявани от управляващото дружество, включително портфейлите, за които то е делегирало функцията по управление, с изключение на портфейлите, които то управлява по делегация,

инвестиционните дружества, за които управляващо дружество е посоченото управляващо дружество,

другите предприятия за колективно инвестиране, управлявани от управляващото дружество, включително портфейлите, за които то е делегирало функцията по управление, с изключение на портфейлите, които то управлява по делегация;

iii)

независимо от размера на тези изисквания собствените средства на управляващото дружество никога не са по-малки от сумата, установена в член 21 от Директива 2006/49/ЕО;

б)

лицата, ръководещи фактически дейността на дружеството, имат добра репутация и разполагат с опит по отношение на типа ПКИПЦК, управлявано от съответното дружество; на компетентните органи се съобщават незабавно самоличността на тези лица, както и за всяко лице, което е приемник на техните функции, и провеждането на дейността на управляващото дружество се решава от най-малко две лица, отговарящи на тези изисквания;

в)

заявлението за разрешение се придружава от програма за дейност, в която е посочена поне организационната структура на управляващото дружество; и

г)

главното управление и седалището на управляващото дружество са разположени в същата държава-членка.

За целите на буква а) от първа алинея държавите-членки може да разрешат на управляващите дружества да не предоставят до 50 % от допълнителните собствени средства, посочени в буква а), подточка i), ако те се ползват от гаранция за същата сума, дадена от кредитна институция или от застрахователно предприятие, чието седалище се намира в държава-членка или в трета държава, при условие че кредитната институция или застрахователното дружество са обект на пруденциални правила, които компетентните органи считат за еквивалентни на правилата, установени в правото на Общността.

2.   Когато съществуват тесни връзки между управляващото дружество и други физически или юридически лица, компетентните органи предоставят разрешение, само ако тези тесни връзки не възпрепятстват ефективното осъществяване на техните надзорни функции.

Компетентните органи отказват също да издадат разрешение, ако законовите, подзаконовите или административните разпоредби на дадена трета държава, на които са подчинени едно или повече физически или юридически лица, с които управляващото дружество поддържа тесни връзки, или ако затрудненията, свързани с тяхното прилагане, възпрепятстват ефективното упражняване на техните надзорни функции.

Компетентните органи изискват от управляващите дружества да им предоставят информацията, от която се нуждаят, за да осигурят текущото спазване на условията, предвидени в настоящия параграф.

3.   Компетентните органи информират заявителя в срок шест месеца от представянето на пълно заявление дали разрешението е предоставено или не. Отказът за предоставяне на разрешение се мотивира.

4.   Управляващото дружество може да започне своята дейност от момента, в който бъде предоставено разрешение.

5.   Компетентните органи могат да отнемат разрешението, предоставено на управляващо дружество, предмет на тази директива, само когато това дружество:

а)

не използва разрешението в рамките на 12 месеца, изрично се откаже от разрешението или прекрати дейността, обхваната от настоящата директива, за повече от шест месеца, освен ако държавата-членка не е предвидила, че в тези случаи разрешението става невалидно;

б)

е получило разрешението посредством неверни твърдения или по всякакъв друг неправомерен начин;

в)

вече не отговаря на условията, съгласно които разрешението е било предоставено;

г)

вече не спазва разпоредбите на Директива 2006/49/ЕО, ако неговото разрешение покрива също и услугата по управление на портфейли въз основа на преценка, посочена в член 6, параграф 3, буква а) от настоящата директива;

д)

сериозно или систематично е нарушавало разпоредбите, приети в съответствие с настоящата директива; или

е)

отговаря на някое от условията за отнемане, предвидени от националното законодателство.

Член 8

1.   Компетентните органи не предоставят разрешение, позволяващо започване на дейност като управляващо дружество, преди да са получили информация за самоличността на акционерите или съдружниците, преки или непреки, физически или юридически лица, които имат квалифицирано участие, и за размера на това участие.

Компетентните органи отказват да издадат разрешение, ако, имайки предвид необходимостта да се гарантира стабилно и благоразумно управление на управляващото дружество, не се убедят, че акционерите или съдружниците, посочени в първа алинея, са подходящи.

2.   За клонове на управляващи дружества, чието седалище по регистрация е извън Общността и които започват или осъществяват своята дейност, държавите-членки не прилагат разпоредби, които им осигуряват по-благоприятно третиране от това на клоновете на управляващите дружества, чието седалище е в държава-членка.

3.   Компетентните органи на другата засегната държава-членка биват консултирани предварително по отношение на предоставянето на разрешение за управляващо дружество, когато управляващото дружество е едно от следните:

а)

дъщерно предприятие на друго управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застрахователно предприятие, получило разрешение в друга държава-членка;

б)

дъщерно предприятие на предприятието майка на друго управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застрахователно предприятие, получило разрешение в друга държава-членка; или

в)

дружество, контролирано от същите физически или юридически лица, които контролират друго управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застрахователно предприятие, получили разрешение в друга държава-членка.

РАЗДЕЛ 2

Отношения с трети държави

Член 9

1.   Отношенията с трети държави се регулират от съответните разпоредби, определени в член 15 от Директива 2004/39/ЕО.

За целите на настоящата директива термините „инвестиционен посредник“ и „инвестиционни посредници“, съдържащи се в член 15 от Директива 2004/39/ЕО, означават съответно „управляващо дружество“ и „управляващи дружества“; изразът „като предоставя инвестиционни услуги“, съдържащ се в член 15, параграф 1 от Директива 2004/39/ЕО, означава „като предоставя услуги“.

2.   Държавите-членки информират Комисията за всяка трудност от общ характер, която срещат ПКИПЦК при предлагането на техните дялове в трета държава.

РАЗДЕЛ 3

Условия за работа

Член 10

1.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество изискват управляващото дружество, на което са предоставили разрешение, да спазва по всяко време условията, предвидени в член 6 и член 7, параграфи 1 и 2.

Собствените средства на едно управляващо дружество не може да спадат под равнището, предвидено в член 7, параграф 1, буква а). Във всеки случай, ако това се случи, компетентните органи могат, когато обстоятелствата го оправдават, да предоставят на тези дружества ограничен срок, който да им позволи да коригират своето положение или да преустановят дейностите си.

2.   Пруденциалният надзор над управляващите дружества е задължение на компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващо дружество, независимо дали дружеството създава клон или не, дали предоставя услуги или не в друга държава-членка, без да се засягат разпоредбите на настоящата директива, които възлагат отговорност на компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава-членка.

Член 11

1.   Квалифицираните участия в управляващи дружества се уреждат от същите правила като установените в членове 10, 10а и 10б от Директива 2004/39/ЕО.

2.   За целите на настоящата директива термините „инвестиционен посредник“ и „инвестиционни посредници“, съдържащи се в член 10 от Директива 2004/39/ЕО, означават „управляващо дружество“ и „управляващи дружества“.

Член 12

1.   Всяка държава-членка изготвя пруденциални правила, които управляващите дружества, получили разрешение в същата държава-членка, спазват по всяко време по отношение на дейността по управление на ПКИПЦК, получили разрешение в съответствие с настоящата директива.

По-специално компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващо дружество, като отчитат също и характера на ПКИПЦК, управлявано от управляващо дружество, изискват от всяко такова дружество:

а)

да има стабилна административна и счетоводна организация, разпоредби за контрол и сигурност в областта на обработването на електронни данни, както и адекватни механизми за вътрешен контрол, включващи по-специално правила, отнасящи се до личните сделки на неговите служители или притежанието или управлението на инвестиции във финансови инструменти с оглед инвестирането за собствена сметка и осигуряване, всяка сделка, включваща ПКИПЦК, да може да бъде възстановена най-малкото по отношение на нейния произход, страните по нея, нейното естество, както и относно времето и мястото на осъществяване, и че активите на ПКИПЦК, управлявани от управляващо дружество, са инвестирани в съответствие с фондовите правила или учредителните документи и правните разпоредби, които са в сила;

б)

да е структурирано и организирано, така че да свежда до минимум риска от накърняване на интересите на ПКИПЦК или на клиентите поради конфликти на интереси между дружеството и неговите клиенти, между двама от неговите клиенти, между един от клиентите и дадено ПКИПЦК или между две ПКИПЦК.

2.   Управляващите дружества, чието разрешение покрива също услугата по управление на портфейл въз основа на преценка, посочена в член 6, параграф 3, буква а):

а)

не може да инвестират целия или част от портфейла на инвеститора в дялове на предприятия за колективно инвестиране, които те управляват, освен ако получат предварителното общо одобрение от клиента;

б)

подлежат по отношение на услугите, посочени в член 6, параграф 3, на разпоредбите, предвидени в Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 1997 г. относно схемите за обезщетение на инвеститорите (12).

3.   Без да се накърнява прилагането на член 116, не по-късно от 1 юли 2010 г. Комисията приема мерки по прилагане, които конкретизират процедурите и разпоредбите, посочени в параграф 1, втора алинея, буква а), и структурните и организационни изисквания за свеждане до минимум на конфликтите на интереси, посочени в параграф 1, втора алинея, буква б).

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 112, параграф 2.

Член 13

1.   Когато законодателството на държавата-членка по произход на управляващото дружество, с оглед по-ефективното провеждане на дейностите на дружеството, позволява на управляващите дружества да делегират на трети лица осъществяването от тяхно име на една или повече от техните функции, трябва да бъдат изпълнени всички от следните условия:

а)

управляващото дружество трябва да информира за това по подходящ начин компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество; компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество трябва да предадат без забавяне информацията на компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК;

б)

мандатът не трябва да възпрепятства доброто упражняване на надзора върху управляващото дружество; в частност той не трябва да възпрепятства управляващото дружество да действа, нито на ПКИПЦК да бъде управлявано с оглед най-добрите интереси на инвеститорите;

в)

когато делегирането се отнася до управление на инвестициите, мандатът трябва да бъде възлаган само на предприятия, които са получили разрешение или са регистрирани за целите на управлението на активи и са подложени на пруденциален надзор; делегирането трябва да бъде в съответствие с критерии за преразпределение на инвестициите, установявани периодично от управляващите дружества;

г)

когато мандатът се отнася до управление на инвестиции и е възложен на предприятие от трета държава, трябва да бъде осигурено сътрудничество между съответните органи, осъществяващи надзор;

д)

мандат, свързан с основната функция на управление на инвестициите, не трябва да се възлага нито на депозитара, нито на друго предприятие, чиито интереси могат да бъдат в конфликт с тези на управляващото дружество или на притежателите на дялове;

е)

трябва да съществуват мерки, позволяващи на лицата, ръководещи дейността на управляващото дружество, да контролират ефективно по всяко време дейността на предприятието, на което е възложен мандатът;

ж)

мандатът не трябва да възпрепятства лицата, ръководещи дейността на управляващото дружество, да дават по всяко време допълнителни инструкции на предприятието, на което са делегирани функции, и да оттеглят мандата с незабавно действие на оттеглянето, когато това е в интерес на инвеститорите;

з)

в съответствие с естеството на функциите, които ще се делегират, предприятието, на което ще бъдат делегирани функциите, трябва да бъде квалифицирано и в състояние да осъществява съответните функции; и

и)

проспектите на ПКИПЦК трябва да изброяват функциите, които управляващото дружество има разрешение да делегира в съответствие с настоящия член.

2.   Отговорността на управляващото дружество или на депозитара не може да бъде засегната от делегиране на функции на трети лица от страна на управляващото дружество. Управляващото дружество не може да делегира своите функции в такава степен, че да остане дружество „пощенска кутия“.

Член 14

1.   Всяка държава-членка установява правилата за поведение, което получилите разрешение в тази държава-членка управляващи дружества спазват по всяко време. Тези правила прилагат най-малкото принципите, установени в настоящия параграф. Тези принципи задължават управляващото дружество:

а)

да действа при упражняване на своята дейност лоялно и справедливо в най-добрия интерес на ПКИПЦК, което управлява, и на интегритета на пазара;

б)

да действа с необходимите умения, грижа и внимание в най-добрия интерес на ПКИПЦК, което управлява, и на интегритета на пазара;

в)

да има и да използва ефективно ресурсите и процедурите, необходими за правилното провеждане на своите стопански дейности;

г)

да полага усилия да избягва конфликти на интереси, а когато последните не могат да бъдат избегнати, да гарантира, че ПКИПЦК, които управлява, са третирани справедливо; и

д)

да се съобразява с всички регулаторни изисквания за осъществяването на своите дейности, така че да допринася в най-голяма степен в полза на своите инвеститори и на интегритета на пазара.

2.   Без да се накърнява прилагането на член 116, не по-късно от 1 юли 2010 г. Комисията приема мерки по прилагане, за да гарантира спазването на задълженията, посочени в параграф 1, от страна на управляващото дружество, като по специално:

а)

установява подходящи критерии за честна и лоялна дейност, с необходимите умения, грижа и внимание в най-добрия интерес на ПКИПЦК;

б)

уточнява принципите, необходими с цел да се гарантира, че управляващите дружества използват ефективно ресурсите и процедурите, които са необходими за правилното осъществяване на стопанската им дейност; и

в)

определя стъпките, за които може основателно да се очаква от управляващите дружества да предприемат с цел откриване, предотвратяване, управление и/или оповестяване на конфликти на интереси, както и установяването на подходящи критерии за определяне на видовете конфликти на интереси, съществуването на които може да навреди на интересите на ПКИПЦК.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 112, параграф 2.

Член 15

Управляващите дружества или, когато е приложимо, инвестиционните дружества предприемат мерки съгласно член 92 и установяват подходящи процедури и мерки, за да гарантират, че обработват по подходящ начин оплаквания от инвеститори, както и че няма ограничения за инвеститорите да упражняват правата си, в случай че управляващото дружество е получило разрешението си в държава-членка, различна от държавата-членка по произход на ПКИПЦК. Тези мерки трябва да позволяват на инвеститорите да подават оплаквания на официалния език или на един от официалните езици на тяхната държава-членка.

Управляващите дружества също така установяват подходящи процедури и мерки, за да предоставят информация при поискване от обществеността или компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК.

РАЗДЕЛ 4

Свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги

Член 16

1.   Държавите-членки гарантират, че дадено управляващо дружество, което е получило разрешение от своята държава-членка по произход, може да упражнява на тяхна територия дейността, за която е получило разрешение, както чрез създаване на клон, така и при свободното предоставяне на услуги.

Когато управляващо дружество, което е получило разрешение, предлага, без създаването на клон, само да предлага дяловете на ПКИПЦК, което управлява съгласно предвиденото в приложение II, в държава-членка, различна от държавата-членка по произход на ПКИПЦК, без да предлага упражняването на други дейности или услуги, такова предлагане подлежи единствено на изискванията на глава XI.

2.   Държавите-членки не може да подчиняват създаването на клон или предоставянето на услуги на задължение за получаване на разрешение или на това да се предоставя дотационен капитал, или на каквато и да било друга мярка с еквивалентен ефект.

3.   Съгласно условията, предвидени в настоящия член, ПКИПЦК имат свободата да посочат или да бъдат управлявани от управляващо дружество, получило разрешение в държава-членка, различна от държавата по произход на ПКИПЦК, съгласно съответните разпоредби на настоящата директива, при условие че това управляващо дружество спазва с разпоредбите на:

а)

член 17 или член 18; и

б)

членове 19 и 20.

Член 17

1.   Освен задължението за удовлетворяване на условията, предвидени в членове 6 и 7, всяко управляващо дружество, което желае да установи клон на територията на друга държава-членка за упражняване на дейността, за която е получило разрешение, уведомява за това компетентните органи на своята държава-членка по произход.

2.   Държавите-членки изискват всяко управляващо дружество, което желае да учреди клон на територията на друга държава-членка, да придружава уведомлението, посочено в параграф 1, със следната информация и документи:

а)

държавата-членка, на чиято територия управляващо дружество възнамерява да установи клон;

б)

програма за дейността, уточняваща предвижданите дейности и услуги за целите на член 6, параграфи 2 и 3, както и структурата на организацията на клона, която включва описание на процеса на управление на риска, установен от управляващото дружество. Тя включва също така описание на процедурите и мерките, предприети в съответствие с член 15;

в)

адреса в приемащата управляващо дружество държава-членка, от който могат да бъдат получавани документи; и

г)

имената на отговарящите за управлението на клона.

3.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващо дружество съобщават тази информация на компетентните органи на приемащата управляващо дружество държава-членка и впоследствие уведомяват за това съответното управляващо дружество в двумесечен срок, считан от получаването на цялата информация, посочена в параграф 2, освен ако нямат основания да се съмняват, като отчитат предвидените дейности, в адекватността на административните структури и във финансовото състояние на управляващото дружество. Те съобщават освен това подробностите за всяка схема на компенсиране, предназначена за защита на инвеститорите.

Когато компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващо дружество откажат да съобщят информацията по параграф 2 на компетентните органи на приемащата управляващо дружество държава-членка, те посочват мотивите за този отказ на съответното управляващо дружество в срок два месеца от получаването на цялата информация. Този отказ или отсъствието на отговор трябва да дава право на съдебен иск в държавата-членка по произход на управляващото дружество.

Когато управляващо дружество желае да упражнява дейността по колективно управление на портфейл съгласно приложение II, компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество прилагат към документацията, изпратена на компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава-членка, атестация, че управляващото дружество е получило съответното разрешение съгласно разпоредбите на настоящата директива, описание на обхвата на разрешението на управляващото дружество и подробности за всякакви ограничения относно видовете ПКИПЦК, които управляващото дружество има разрешение да управлява.

4.   Управляващо дружество, което упражнява дейност чрез клон на територията на приемащата държава-членка, спазват правилата, изготвени от приемащата управляващото дружество държава-членка, съгласно член 14.

5.   Компетентните органи на приемащата управляващо дружество държава-членка отговарят за осъществяването на надзор за спазване на правилата по параграф 4.

6.   Преди клонът на управляващо дружество да започне дейност, компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава-членка в срок два месеца от получаване на информацията, посочена в параграф 2, се подготвят за надзор върху спазването от страна на управляващото дружество на правилата, за които носят отговорност.

7.   От момента на получаването на съобщение от компетентните органи на приемащата управляващо дружество държава-членка или от момента на изтичане на срока, предвиден в параграф 6, без получаване на отговор от тяхна страна, клонът може да бъде установен и да започне своята дейност.

8.   В случай на изменение на който и да е елемент от информацията, съобщен в съответствие с параграф 2, буква б), в) или г), управляващото дружество уведомява в писмена форма за това изменение компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество и на приемащата управляващото дружество държава-членка един месец преди извършването на промяната, за да могат компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество да вземат решение по това изменение в съответствие с параграф 3 и компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава-членка — в съответствие с параграф 6.

9.   В случай на изменение на елементи от информацията, съобщена в съответствие с параграф 3, първа алинея, компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество уведомяват за това впоследствие компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава-членка.

Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващо дружество актуализират информацията, съдържаща се в атестацията, посочена в параграф 3, трета алинея, и информират компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава-членка за всяка промяна в обхвата на разрешението на управляващото дружество или в подробности — за всяко ограничение относно видовете ПКИПЦК, които управляващото дружество има разрешение да управлява.

Член 18

1.   Всяко управляващо дружество, което желае да упражнява за първи път дейностите, за които има разрешение, на територията на друга държава-членка съгласно свободното предоставяне на услуги, съобщава на компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество следната информация:

а)

държавата-членка, на чиято територия то предвижда да осъществява дейност; и

б)

програма на дейността, посочваща предвижданите дейности и услуги, посочени в член 6, параграфи 2 и 3, която включва описание на процеса на управление на риска, установен от управляващото дружество. Тя включва също така описание на процедурите и мерките, предприети в съответствие с член 15.

2.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващо дружество съобщават на компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава-членка информацията, посочена в параграф 1, в срок един месец от получаването на информацията.

Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващо дружество съобщават освен това и подробностите за всяка приложима схема за компенсиране, предназначена за защита на инвеститорите.

Когато управляващо дружество желае да упражнява дейността по колективно управление на портфейл, посочена в приложение II, компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество прилагат към документацията, изпратена на компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава-членка, атестация, че управляващото дружество е получило разрешение съгласно разпоредбите на настоящата директива, описание на обхвата на разрешението на управляващото дружество и подробности за всякакви ограничения относно видовете ПКИПЦК, които управляващото дружество има разрешение да управлява.

Независимо от членове 20 и 93 управляващото дружество може тогава да започне дейност в приемащата управляващото дружество държава-членка.

3.   Управляващо дружество, което упражнява дейност съгласно свободното предоставяне на услуги, спазва правилата, изготвени от държавата-членка по произход на управляващото дружество, съгласно член 14.

4.   В случай че съдържанието на информацията, съобщена в съответствие с параграф 1, буква б), бъде изменено, управляващото дружество уведомява в писмена форма за това изменение компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество и на приемащата управляващото дружество държава-членка, преди да приложи изменението. Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество актуализират информацията, съдържаща се в атестацията съгласно параграф 2, и информират компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава-членка за всяка промяна в обхвата на разрешението на управляващото дружество или в подробности за всяко ограничение относно видовете ПКИПЦК, които управляващото дружество има разрешение да управлява.

Член 19

1.   Управляващо дружество, което упражнява дейността по колективно управление на портфейл на презгранична основа чрез създаване на клон или съгласно свободата на предоставяне на услуги, спазва правилата в държавата-членка по произход на управляващото дружество, отнасящи се до организацията на управляващото дружество, включително режима за делегиране, процедурите за управление на риска, пруденциалните правила и правилата за надзор, процедурите, посочени в член 12, и изискванията за отчитане на управляващото дружество. Тези правила не могат да бъдат по-строги от правилата, приложими по отношение на управляващите дружества, които осъществяват дейността си единствено в своята държава-членка по произход.

2.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество отговарят за осъществяването на надзор за спазване на правилата по параграф 1.

3.   Управляващо дружество, което упражнява дейността по колективно управление на портфейл на презгранична основа чрез създаване на клон или съгласно свободата на предоставяне на услуги, спазва правилата в държавата-членка по произход на ПКИПЦК относно учредяването и дейността на ПКИПЦК, и по- конкретно правилата, отнасящи се до:

а)

учредяването и предоставянето на разрешение за ПКИПЦК;

б)

емитирането и откупуването на дялове и акции;

в)

инвестиционните политики и ограничения, включително изчисляването на общата експозиция и ливъридж;

г)

ограниченията върху заемането, отпускането на кредити и бланковите продажби;

д)

оценката на активите и отчетността на ПКИПЦК;

е)

изчисляването на емисионната цена или цената на откупуване и грешките в изчисляването на нетната стойност на активите и съответната компенсация за инвеститорите;

ж)

дистрибуцията или реинвестирането на приходите;

з)

изискванията за разкриване и докладване на ПКИПЦК, включително проспекти, ключовата информация за инвеститорите и периодичните доклади;

и)

режима за предлагане;

й)

взаимоотношенията с притежателите на дялове;

к)

сливането и преструктурирането на ПКИПЦК;

л)

закриването и ликвидацията на ПКИПЦК;

м)

когато е приложимо, съдържанието на регистъра на притежателите на дялове;

н)

таксите за разрешителни и надзор по отношение на ПКИПЦК; и

о)

упражняването на правото на глас на притежателите на дялове и на други права на притежателите на дялове, свързани с букви а) — м).

4.   Управляващото дружество спазва задълженията, определени във фондовите правила или учредителните актове на дружеството, и задълженията, определени в проспекта, които са в съответствие с приложимото законодателство, съгласно параграфи 1 и 3.

5.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК отговарят за осъществяването на надзор за спазване на правилата по параграфи 3 и 4.

6.   Управляващото дружество решава и носи отговорност за приемането и прилагането на всички мерки и организационни решения, необходими за гарантиране на спазването на правилата, свързани с учредяването и функционирането на ПКИПЦК и със задълженията, определени във фондовите правила или в учредителните документи на дружеството, както и в задълженията, установени в проспекта.

7.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество отговарят за осъществяването на надзор върху адекватността на мерките и организацията на управляващото дружество, така че управляващото дружество да бъде в състояние да изпълнява задълженията и правилата, свързани с учредяването и функционирането на всички ПКИПЦК, които управлява.

8.   Държавите-членки гарантират, че всяко управляващо дружество, получило разрешение в държава-членка, не е подложено на допълнителни изисквания, установени в държавата-членка по произход на ПКИПЦК по отношение на предмета на настоящата директива, освен в случаите, изрично посочени в настоящата директива.

Член 20

1.   Без да се накърнява член 5, управляващо дружество, което подаде заявление да управлява ПКИПЦК, установено в друга държава-членка, предоставя на компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК следните документи:

а)

писмено споразумение с депозитара, посочен в членове 23 и 33; и

б)

информация за режима за делегиране относно функциите по управление и администриране на инвестициите, посочени в приложение II.

Ако управляващото дружество вече управлява друго ПКИПЦК от същия вид в държавата-членка по произход на ПКИПЦК, е достатъчна справка за вече подадената документация.

2.   Доколкото е необходимо да се гарантира спазването на правилата, за които отговарят, компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК могат да поискат от компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество разясняване или информация относно документацията, посочена в параграф 1, и въз основа на атестацията, посочена в членове 17 и 18, относно това дали видът ПКИПЦК, за който се иска разрешение, влиза в обхвата на разрешението на управляващото дружество. Когато е приложимо, компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество представят своето становище в рамките на 10 работни дни от подаването на първоначалното искане.

3.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК могат да отхвърлят заявлението на управляващото дружество само в случай че:

а)

управляващото дружество не спазва правилата, които са в сферата на тяхната отговорност съгласно член 19;

б)

управляващото дружество няма разрешение от компетентните органи на своята държава-членка по произход да управлява вида ПКИПЦК, за който се иска разрешение, или

в)

управляващото дружество не е предоставило документите, посочени в параграф 1.

Преди да отхвърлят заявлението, компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК се консултират с компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество.

4.   Управляващото дружество уведомява компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК за всяка последваща съществена промяна в документацията, посочена в параграф 1.

Член 21

1.   Приемаща управляващо дружество държава-членка може да изисква за статистически цели всяко управляващо дружество, имащо клон на нейна територия, периодично да докладва на компетентните органи на тази приемаща държава-членка за дейностите, упражнявани на територията на тази приемаща държава-членка.

2.   Приемащите управляващи дружества държави-членки могат да изискват от управляващите дружества, осъществяващи дейност на техните територии чрез учредяване на клон или съгласно свободното предоставяне услуги, да им предоставят информацията, необходима за контролирането на спазването от тези дружества на правилата, за които отговарят приемащите управляващо дружество държави-членки, които се прилагат за тях.

Тези изисквания не могат да бъдат по-строги от тези, които същата държава-членка налага на управляващи дружества, получили разрешение в тази държава-членка, за контролиране на спазването на същите норми от последните.

Управляващите дружества гарантират, че процедурите и мерките, посочени в член 15, позволяват на компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК да получават информацията по настоящия параграф направо от управляващото дружество.

3.   Когато компетентните органи на приемащата управляващо дружество държава-членка констатират, че дадено управляващо дружество, имащо клон или предоставящо услуги на територията на тази държава, нарушава едно от правилата, за чието спазване те отговарят, те изискват от съответното управляващо дружество да преустанови това нарушение и информират компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество.

4.   Ако съответното управляващо дружество откаже да предостави на приемащата управляващото дружество държава-членка информацията, попадаща в сферата на неговата отговорност, или не вземе необходимите мерки за преустановяване на посоченото в параграф 3 нарушение, компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава-членка информират за това компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество. Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество вземат в най-кратки срокове всички подходящи мерки, за да може съответното управляващо дружество да предостави информацията, изискана от приемащата управляващото дружество държава-членка съгласно параграф 2, или да преустанови това нарушение. Характерът на тези мерки се съобщава на компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава-членка.

5.   Ако въпреки така взетите мерки от компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество или поради факта, че тези мерки се оказват неадекватни или не са налице в съответната държава-членка, управляващото дружество продължава да отказва да предостави информацията, изискана от приемащата управляващото дружество държава-членка съгласно параграф 2, или да нарушава законовите или подзаконовите разпоредби, посочени в същия параграф, които са в сила в приемащата управляващото дружество държава-членка, компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава-членка може, след като са информирали за това компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество, да вземат подходящи мерки, включително съгласно членове 98 и 99, за предотвратяване или за санкциониране на нови нередности и, доколкото е необходимо, за предотвратяване осъществяването от страна на управляващото дружество на нови операции на нейна територия. Държавите-членки осигуряват възможността на тяхна територия на управляващите дружества да бъдат връчвани актовете, необходими за такива мерки. Когато услугата, предоставяна в приемащата управляващо дружество държава-членка, представлява управление на ПКИПЦК, приемащата управляващото дружество държава-членка може да изиска управляващото дружество да прекрати управлението на това ПКИПЦК.

6.   Всяка мярка, взета при прилагане на параграфи 4 или 5, която включва мерки или санкции, се обосновава надлежно и се съобщава на засегнатото управляващо дружество. Всяка такава мярка трябва да дава право на съдебен иск в държавата-членка, която я е приела.

7.   Преди да се приложи процедурата, предвидена в параграф 3, 4 или 5, компетентните органи на приемащата управляващо дружество държава-членка могат при спешност да вземат всякаква предохранителна мярка, необходима за защитата на интересите на инвеститорите и на другите лица, на които се предоставят услуги. Комисията и компетентните органи на другите засегнати държави-членки биват информирани за тези мерки в най-кратки срокове.

Комисията, след като се консултира с компетентните органи на засегнатите държави-членки, може да реши, че съответната държава-членка трябва да измени или да отмени тези мерки.

8.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество се консултират с компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК, преди да отнемат разрешението на управляващото дружество. При такива случаи компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК вземат подходящи мерки за защита на интересите на инвеститорите. Тези мерки могат да включват решения, които да предотвратят извършването на нови сделки от страна на въпросното управляващо дружество на нейна територия.

На всеки две години Комисията изготвя доклад по тези случаи.

9.   Държавите-членки съобщават на Комисията броя и характера на случаите, в които те са отказали разрешение по член 17 или са отхвърлили заявление по член 20, или са били предприети мерки в съответствие с параграф 5 от настоящия член.

На всеки две години Комисията изготвя доклад по тези случаи.

ГЛАВА IV

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕПОЗИТАРА

Член 22

1.   Активите на взаимния фонд се предават на съхранение при депозитар.

2.   Отговорността на депозитара съгласно член 24 не се променя от обстоятелството, че е предал всички или част от активите на съхранение при трето лице.

3.   Депозитарът:

а)

следи за спазването на приложимото национално право и фондовите правила при продажба, емисия, обратно изкупуване, откупуване и анулиране на дялове от името на взаимния фонд или от управляващо дружество;

б)

следи за спазването на закона и фондовите правила при изчисляването на стойността на дяловете;

в)

изпълнява указанията на управляващото дружество, освен в случаите, когато те противоречат на приложимото национално право или на фондовите правила;

г)

следи за превеждането на взаимния фонд в обичайните срокове на всички парични суми в негова полза, произтичащи от транзакции с активите на фонда;

д)

следи за насочване на дохода на взаимния фонд в съответствие с приложимото национално право или фондовите правила.

Член 23

1.   Депозитарът трябва да има седалище по регистрация в държавата-членка по произход на ПКИПЦК или да е установен в тази държава-членка.

2.   Депозитарът трябва да е институция, подлежаща на пруденциално регулиране и текущ надзор. Депозитарът също представя достатъчно финансови и професионални гаранции за ефективното упражняване на дейността си като такъв и за изпълнението на присъщите на тази функция задължения.

3.   Държавите-членки определят кои от категориите институции, посочени в параграф 2, могат да извършват дейност като депозитари.

4.   Депозитарът дава възможност на компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК да получат при поискване цялата информация, която депозитарът е получил при изпълнение на своите задължения и която е необходима на компетентните органи за осъществяването на надзор върху спазването от страна на ПКИПЦК на настоящата директива.

5.   Когато държавата-членка по произход на управляващото дружество е различна от държавата-членка по произход на ПКИПЦК, депозитарът подписва писмено споразумение с управляващото дружество, с което се регулира потокът от информация, която се счита за необходима за изпълнението на функциите му съгласно член 22 и други законови, подзаконови или административни разпоредби, приложими за депозитарите в държавата-членка по произход на ПКИПЦК.

6.   Комисията може да приеме мерки по прилагане относно мерките, които следва да бъдат предприети от депозитар за изпълнение на неговите задължения по отношение на ПКИПЦК, управлявано от управляващо дружество, установено в друга държава-членка, включително подробностите, които следва да бъдат включени в стандартното споразумение, което да се използва от депозитара и от управляващото дружество в съответствие с параграф 5.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 112, параграф 2.

Член 24

Депозитарът, в съответствие с националното право на държавата-членка по произход на ПКИПЦК, носи отговорност пред управляващото дружество и пред притежателите на дялове за всяка понесена от тях загуба в резултат на неизпълнение или на неточно изпълнение на неговите задължения.

Отговорността пред притежателите на дялове може да се търси пряко или косвено чрез управляващото дружество, в зависимост от характера на правоотношението между депозитара, управляващото дружество и притежателите на дялове.

Член 25

1.   Едно и също дружество не може да извършва дейност като управляващо дружество и като депозитар.

2.   В контекста на съответните си функции управляващото дружество и депозитарът действат независимо и единствено в интерес на притежателите на дялове.

Член 26

Законът или фондовите правила предвиждат условията за смяна на управляващото дружество и на депозитара, както и правилата за защита на притежателите на дялове в случай на такава смяна.

ГЛАВА V

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА

РАЗДЕЛ 1

Условия за започване на дейност

Член 27

Достъпът до дейност като инвестиционно дружество е подложен на предварително разрешение, издадено от компетентните органи на държавата-членка по произход на инвестиционното дружество.

Държавите-членки определят правната форма, която трябва да приеме инвестиционното дружество.

Седалището на инвестиционното дружество се намира в държавата-членка по произход на инвестиционното дружество.

Член 28

Инвестиционното дружество не може да извършва други дейности освен посочените в член 1, параграф 2.

Член 29

1.   Без да се засягат другите условия от общо приложение, предвидени от националното законодателство, компетентните органи на държавата-членка по произход на инвестиционно дружество предоставят разрешение на инвестиционно дружество, което не е посочило управляващо дружество, само ако инвестиционното дружество разполага с достатъчен първоначален капитал от най-малко 300 000 EUR.

Освен това, когато инвестиционно дружество не е посочило управляващо дружество, получило разрешение в съответствие с настоящата директива, се прилагат следните условия:

а)

разрешението се предоставя, само ако е придружено от програма за дейността, в която е отбелязана поне организационната структура на инвестиционното дружество;

б)

ръководителите на инвестиционното дружество трябва да притежават добра репутация и да разполагат с опит, достатъчен за типа стопанска дейност, упражнявана от инвестиционното дружество, като за тази цел компетентните органи трябва да бъдат незабавно уведомени за имената на ръководителите, както и за всяко лице, което е приемник на техните функции; провеждането на дейността на инвестиционното дружество трябва да бъде определено от най-малко две лица, отговарящи на тези условия; и „ръководители“ означава лицата, които по силата на закона или на учредителните документи представляват инвестиционното дружество или които определят ефективно политиката на дружеството; и

в)

когато са налице тесни връзки между инвестиционното дружество и други физически или юридически лица, компетентните органи трябва да предоставят разрешение, само ако тези тесни връзки не възпрепятстват доброто осъществяване на техните надзорни функции.

Компетентните органи на държавата-членка по произход на инвестиционното дружество отказват също разрешение, ако законовите, подзаконовите или административните разпоредби на трета държава, на които са подчинени едно или повече физически или юридически лица, с които инвестиционното дружество има тесни връзки, или затрудненият, свързани с тяхното прилагане, възпрепятстват ефективното осъществяване на техните надзорни функции.

Компетентните органи на държавата-членка по произход на инвестиционното дружество изискват инвестиционните дружества да им предоставят информацията, от която те се нуждаят.

2.   Когато инвестиционното дружество не е посочило управляващо дружество, инвестиционното дружество бива информирано в срок шест месеца от представянето на пълно заявление дали разрешението е предоставено или не. Отказът за разрешение се мотивира.

3.   От момента на предоставяне на разрешението инвестиционното дружество може да започне своята дейност.

4.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на инвестиционното дружество могат да отнемат издадено разрешение на инвестиционно дружество, подчинено на настоящата директива, само когато това дружество:

а)

в срок от 12 месеца не използва, изрично се откаже от разрешението или преустанови да осъществява дейност по настоящата директива за повече от шест месеца, освен ако държавата-членка не е предвидила, че в тези случаи разрешението става невалидно;

б)

е получило разрешението посредством неверни твърдения или по всякакъв друг неправомерен начин;

в)

вече не отговаря на условията, съгласно които разрешението е било предоставено;

г)

сериозно или систематично е нарушавало разпоредбите, приети в съответствие с настоящата директива; или

д)

отговаря на някое от условията за отнемане, предвидени от националното законодателство.

РАЗДЕЛ 2

Условия за работа

Член 30

Членове 13 и 14 се прилагат mutatis mutandis за инвестиционни дружества, които не са посочили управляващо дружество, оторизирано в съответствие с настоящата директива.

За целите на членовете, посочени в първата алинея, терминът „управляващо дружество“ означава „инвестиционно дружество“.

Инвестиционните дружества могат да управляват единствено активите на техния собствен портфейл и в никакъв случай не могат да получават мандат за управление на активите от името на трето лице.

Член 31

Всяка държава-членка по произход на инвестиционно дружество изготвя пруденциални правила, които инвестиционните дружества, които не са посочили управляващо дружество, получило разрешение в съответствие с настоящата директива, спазват по всяко време.

В частност компетентните органи на държавата-членка по произход на инвестиционно дружество, като имат предвид и характера на инвестиционното дружество, изискват дружеството да има стабилна административна и счетоводна организация, разпоредби за контрол и сигурност в областта на обработването на електронни данни, както и адекватни механизми за вътрешен контрол, включващи по-специално правила, отнасящи се до личните сделки на неговите служители или притежанието или управлението на инвестиции във финансови инструменти с оглед инвестирането на първоначален капитал и гарантиращи, че всяка транзакция, включваща фонда, може да бъде възстановена най-малкото по отношение нейния произход, страните по нея, нейното естество, както и относно времето и мястото на осъществяване, и че активите на инвестиционното дружество са инвестирани в съответствие с учредителните документи и правните разпоредби, които са в сила.

РАЗДЕЛ 3

Задължения на депозитара

Член 32

1.   Активите на инвестиционното дружество са предадени за съхранение при депозитар.

2.   Отговорността на депозитара съгласно член 34 не се променя от обстоятелството, че е предал всички или част от активите на съхранение при трето лице.

3.   Депозитарът гарантира следното:

а)

спазването на закона и учредителните документи на инвестиционното дружество при продажба, емисия, обратно изкупуване, откупуване и анулиране на дялове от инвестиционното дружество или от негово име;

б)

превеждането на инвестиционното дружество в обичайните срокове на всички активи в негова полза, произтичащи от транзакции с активите на дружеството; и

в)

насочването на дохода на инвестиционното дружество в съответствие със закона и с неговите учредителни документи.

4.   Държава-членка по произход на инвестиционни дружества може да реши да не изисква от инвестиционните дружества, установени на нейна територия, които предлагат дяловите си единици изключително чрез една или повече фондови борси, на които тези дялове са допуснати до официална регистрация, да имат депозитар по смисъла на настоящата директива.

За такива инвестиционни дружества не се прилагат разпоредбите на членове 76, 84 и 85. При това обаче правилата за оценка на активите на такива инвестиционни дружества са предвидени в приложимото национално законодателство или в техните учредителни документи.

5.   Държава-членка по произход на инвестиционни дружества може да реши да не изисква от инвестиционни дружества, установени на нейна територия, които предлагат най-малко 80 % от своите дялове чрез една или повече фондови борси, посочени в учредителните документи на дружеството, да имат депозитар по смисъла на настоящата директива, при условие че дяловете са допуснати до официална регистрация на фондовите борси на държавите-членки, на чиято територия са предлагани, и че всички сделки на инвестиционното дружество извън фондовите борси се извършват само по борсови цени.

В учредителните документи на инвестиционното дружество е посочена фондовата борса в страната на предлагане на дяловете, на която борса се формират цените, по които инвестиционното дружество ще извършва транзакции извън фондовите борси в същата държава.

Държавите-членки ползват предвидената в първа алинея дерогация, само ако сметнат, че на притежателите на дялове е осигурена защита, равностойна на защитата, с която се ползват притежателите на дялове в ПКИПЦК с депозитар по смисъла на настоящата директива.

Инвестиционните дружества, посочени в настоящия параграф и в параграф 4:

а)

при липса на законова разпоредба посочват в своите учредителни документи методите на изчисляване на стойността на своите дялове по стойност на нетните активи;

б)

се намесват на пазара, за да предотвратяват отклонения на борсовата стойност на своите дялове с повече от 5 % от стойността на нетните активи;

в)

установяват стойността на нетните активи на дяловете, съобщават ги на компетентните органи за тази стойност най-малко два пъти седмично и публикуват тази стойност два пъти месечно.

Най-малко два пъти месечно независим одитор удостоверява, че стойността на дяловете се изчислява в съответствие със закона и учредителните документи на инвестиционното дружество.

При тези проверки одиторът се уверява също, че активите на инвестиционното дружество са инвестирани в съответствие с правилата, установени със закон и с учредителните документи на инвестиционното дружество.

6.   Държавите-членки информират Комисията за инвестиционните дружества, които се ползват от дерогациите по параграфи 4 и 5.

Член 33

1.   Депозитарът трябва да има седалище в същата държава-членка като на инвестиционното дружество или да е установен в тази държава-членка.

2.   Депозитарът е институция, подложена на пруденциално регулиране и текущ надзор.

3.   Държавите-членки определят кои от категориите институции, посочени в параграф 2, могат да извършват дейност като депозитари.

4.   Депозитарът дава възможност на компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК да получат при поискване цялата информация, която депозитарът е получил при изпълнение на своите задължения и която е необходима на компетентните органи за осъществяването на надзор върху спазването от страна на ПКИПЦК на настоящата директива.

5.   Когато държавата-членка по произход на управляващото дружество не е държавата-членка по произход на ПКИПЦК, депозитарът подписва писмено споразумение с управляващото дружество, с което се регулира потокът от информация, която се счита за необходима за изпълнението на функциите му съгласно член 32 и други законови, подзаконови или административни разпоредби, приложими за депозитарите в държавата-членка по произход на ПКИПЦК.

6.   Комисията може да приеме мерки по прилагане относно мерките, които следва да бъдат предприети от депозитар за изпълнение на неговите задължения по отношение на ПКИПЦК, управлявано от управляващо дружество, установено в друга държава-членка, включително подробностите, които следва да бъдат включени в стандартното споразумение, което да се използва от депозитара и от управляващото дружество в съответствие с параграф 5.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 112, параграф 2.

Член 34

Депозитарът, в съответствие с националното право на държавата-членка по произход на ПКИПЦК, носи отговорност пред инвестиционното дружество и пред притежателите на дялове за всяка понесена от тях загуба в резултат на неизпълнение или на неточно изпълнение на неговите задължения.

Член 35

1.   Едно и също дружество не може да извършва дейност като инвестиционно дружество и като депозитар.

2.   При изпълнение на своите функции депозитарът действа единствено в интерес на притежателите на дялове.

Член 36

Законът или учредителните актове на инвестиционното дружество предвиждат условията за смяна на депозитара, както и начините за защита на притежателите на дялове в случай на такава смяна.

ГЛАВА VI

СЛИВАНИЯ НА ПКИПЦК

РАЗДЕЛ 1

Принцип, разрешение и одобрение

Член 37

За целите на настоящата глава ПКИПЦК включват и съответните им инвестиционни подразделения.

Член 38

1.   Държавите-членки разрешават съгласно условията, предвидени в настоящата глава, и независимо от начина на учредяване на ПКИПЦК, изложен в член 1, параграф 3, презгранични и национални сливания, така както са определени в член 2, параграф 1, букви р) и с), съгласно една или повече от техниките за сливане, предвидени в член 2, параграф 1, буква п).

2.   Техниките на сливане, използвани при презграничните сливания, по смисъла на член 2, параграф 1, буква р), трябва да бъдат предвидени съгласно законите на държавата-членка по произход на сливащите се ПКИПЦК.

Техниките на сливане, използвани при националните сливания по смисъла на член 2, параграф 1, буква с), трябва да бъдат предвидени съгласно законите на тази държава-членка, в която е установено ПКИПЦК.

Член 39

1.   Сливанията подлежат на предварително разрешение от страна на компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото(ите) се ПКИПЦК.

2.   Сливащото(ите) се ПКИПЦК предоставя(т) на компетентните органи на държавата-членка по произход следната информация:

а)

общ план за предложеното сливане, надлежно одобрен от сливащото(ите) се ПКИПЦК и на поемащото ПКИПЦК;

б)

актуална версия на проспекта и посочената в член 78 ключова информация за инвеститорите на поемащото ПКИПЦК, ако то е установено в друга държава-членка;

в)

декларация от всеки от депозитарите на сливащото(ите) се ПКИПЦК и на поемащото ПКИПЦК, потвърждаваща, че те са проверили, в съответствие с член 41, съответствието на подробностите, установени в член 40, параграф 1, букви а), е) и ж), с изискванията на настоящата директива, с фондовите правила или с учредителните документи на съответното им ПКИПЦК; и

г)

информацията за предложеното сливане, която сливащото(ите) се ПКИПЦК и поемащото ПКИПЦК възнамеряват да предоставят на своите съответни притежатели на дялове.

Тази информация се предоставя по начин, който да позволи на компетентните органи на държавата-членка по произход както на сливащото(ите) се ПКИПЦК, така и на поемащото ПКИПЦК да я прочетат на официалния език или на един от официалните езици на съответната държава-членка или държави-членки, или на език, одобрен от тези компетентни органи.

3.   Когато пакетът с документи е пълен, компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото(ите) се ПКИПЦК незабавно предават копия на информацията, посочена в параграф 2, на компетентните органи на държавата-членка по произход на поемащото ПКИПЦК. Компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото(ите) се ПКИПЦК и на държавата-членка по произход на поемащото ПКИПЦК вземат съответно под внимание потенциалното влияние на предложеното сливане върху притежателите на дялове на сливащото(ите) се ПКИПЦК и на поемащото ПКИПЦК, за да преценят дали на притежателите на дялове е била предоставена подходяща информация.

Ако компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото(ите) се ПКИПЦК считат за необходимо, те могат писмено да изискат по-ясно представяне на информацията пред притежателите на дялове на сливащото(ите) се ПКИПЦК.

Ако компетентните органи на държавата-членка по произход на поемащото ПКИПЦК считат за необходимо, те могат писмено да изискат, не по-късно от 15 работни дни след получаване на копията на пълната информация съгласно параграф 2, поемащо ПКИПЦК да промени информацията, която трябва да бъде предоставена на притежателите на негови дялове.

В такъв случай компетентните органи на държавата-членка по произход на поемащото ПКИПЦК дават индикация за неудовлетворението си на компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото(ите) се ПКИПЦК. Те уведомяват компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото(ите) се ПКИПЦК дали са удовлетворени от променената информация, предназначена за притежателите на дялове на поемащото ПКИПЦК, в рамките на 20 работни дни, след като са били уведомени за това.

4.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото(ите) се ПКИПЦК разрешават предложеното сливане, ако са изпълнени следните условия:

а)

предложеното сливане отговаря на всички изисквания съгласно членове 39—42;

б)

в съответствие с член 93 поемащото ПКИПЦК е подало уведомление за предлагане на своите дялове във всички държави-членки, в които сливащото(ите) се ПКИПЦК или е(са) получило(и) разрешение, или е(са) подало(и) уведомление за предлагане съгласно член 93; и

в)

компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото(ите) се ПКИПЦК и на поемащото ПКИПЦК са удовлетворени от предложената информация, предназначена за притежатели на дялове, или не е получена индикация от страна на компетентните органи на държавата-членка по произход на поемащото ПКИПЦК, че не са удовлетворени съгласно параграф 3, четвърта алинея.

5.   Ако компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото(ите) се ПКИПЦК счетат, че пакетът с документи е непълен, те изискват допълнителна информация в срок 10 работни дни от получаването на информацията, посочена в параграф 2.

Компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото(ите) се ПКИПЦК уведомяват сливащото(ите) се ПКИПЦК в срок 20 работни дни от представяне на пълната информация съгласно параграф 2 дали сливането е разрешено или не.

Компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото(ите) се ПКИПЦК уведомяват компетентните органи на държавата-членка по произход на поемащото ПКИПЦК относно взетото от тях решение.

6.   Държавите-членки могат, съгласно член 57, параграф 1, втора алинея, да предвидят дерогация от членове 52—55 за поемащо ПКИПЦК.

Член 40

1.   Държавите-членки изискват сливащото(ите) се ПКИПЦК и поемащото ПКИПЦК да изготвят общ план за сливане.

Общият план за сливане установява следните елементи:

а)

определяне на вида на сливане и на участващите ПКИПЦК;

б)

обстоятелства и обосновка на предложеното сливане;

в)

очаквано въздействие на предложеното сливане върху притежателите на дялове както на сливащото(ите) се, така и на поемащото ПКИПЦК;

г)

възприети критерии за оценка на активите, където е приложимо, и на пасивите към датата за изчисляване на коефициента на замяна, посочена в член 47, параграф 1;

д)

метод за изчисляване на коефициента на замяна;

е)

планирана ефективна дата на сливането;

ж)

приложимите правила съответно за прехвърляне на активи и размяна на дялове; и

з)

в случай на сливане съгласно член 2, параграф 1, буква п), подточка ii) и, когато е приложимо, член 2, параграф 1, буква п), подточка iii), фондовите правила или учредителните документи на новоучреденото поемащо ПКИПЦК.

Компетентните органи не могат да изискат добавянето на допълнителна информация към общия план за сливане.

2.   Сливащото(ите) се ПКИПЦК и поемащото ПКИПЦК могат да решат да включат допълнителни елементи в общия план за сливане.

РАЗДЕЛ 2

Контрол от страна на трети лица, информиране на притежателите на дялове и други права на притежателите на дялове

Член 41

Държавите-членки изискват от депозитарите на сливащото(ите) се ПКИПЦК и на поемащото ПКИПЦК да проверят съответствието на подробностите, установени в член 40, параграф 1, букви а), е), и ж), с изискванията на настоящата директива и с фондовите правила или учредителните документи на съответните им ПКИПЦК.

Член 42

1.   Националното законодателство на държавите-членки по произход на сливащото(ите) се ПКИПЦК възлага на депозитар или на независим одитор, одобрен съгласно Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети (13), проверката на следното:

а)

възприетите критерии за оценка на активите, където е приложимо, и на пасивите към датата за изчисляване на коефициента на замяна, посочена в член 47, параграф 1;

б)

когато е приложимо, изплащаната парична сума на дял; и

в)

метода за изчисляване на коефициента на замяна, както и действителния коефициент на замяна, определен на датата за изчисляване на този коефициент съгласно член 47, параграф 1.

2.   За целите на параграф 1 задължителните одитори на сливащото(ите) се ПКИПЦК или задължителните одитори на поемащото ПКИПЦК се считат за независими одитори.

3.   Копие на докладите на независимия одитор или, когато е приложимо, на депозитара се предоставя безплатно при поискване на притежателите на дялове както на сливащото(ите) се ПКИПЦК, така и на поемащото ПКИПЦК и на съответните им компетентни органи.

Член 43

1.   Държавите-членки изискват от сливащото(ите) се ПКИПЦК и поемащите ПКИПЦК да предоставят подходяща и точна информация относно предложеното сливане на съответните им притежатели на дялове, за да могат да направят информирана преценка относно влиянието на предложението върху техните инвестиции.

2.   Информацията се предоставя на притежателите на дялове на сливащото(ите) се ПКИПЦК и на поемащото ПКИПЦК, едва след като компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото(ите) се ПКИПЦК са разрешили предложеното сливане съгласно член 39.

Тя се предоставя поне 30 дни преди крайния срок за подаване на искане за обратно изкупуване или, където е приложимо, за преобразуване без допълнителни такси съгласно член 45, параграф 1.

3.   Информацията относно предложеното сливане, предназначена за притежатели на дялове на сливащото(ите) се и на поемащото ПКИПЦК, следва да е подходяща и точна, за да могат притежателите на дялове да бъдат информирани при вземане на решение относно съответното възможно влияние върху техните инвестиции и да упражнят правата си в съответствие с членове 44 и 45.

Информацията съдържа следното:

а)

обстоятелства и обосновка за предложеното сливане;

б)

възможното въздействие на предложеното сливане върху притежателите на дялове, включващо, но не и ограничаващо се до съществени разлики по отношение на инвестиционна политика и стратегия, разходи, очакван резултат, периодична отчетност и възможни отклонения в резултатите от дейността, както и, когато е уместно, изрично предупреждение към инвеститорите за възможна промяна в данъчното им третиране след сливането;

в)

всички специфични права на притежателите на дялове по отношение на предложеното сливане, включващи, но не и ограничаващи се до правото за получаване на допълнителна информация, правото за получаване на копие на доклада на независимия одитор или на депозитара при поискване, правото за изискване на обратно изкупуване или, където е приложимо, преобразуване на притежаваните от тях дялове без такса съгласно член 45, параграф 1 и крайния срок за упражняване на това право;

г)

съответните процедурни въпроси и планираната ефективна дата на сливането; и

д)

копие от посочената в член 78 ключова информация за инвеститорите на поемащото ПКИПЦК.

4.   Ако сливащото(ите) се ПКИПЦК или поемащото ПКИПЦК е подало уведомление в съответствие с член 93, то информацията съгласно параграф 3 се представя на официалния или на един от официалните езици на съответната приемаща ПКИПЦК държава-членка или на одобрения от нейните компетентни органи език. ПКИПЦК, от което се изисква да предостави информацията, носи отговорност за изготвяне на превода. Преводът възпроизвежда достоверно съдържанието на оригинала.

5.   Комисията може да приеме мерки по прилагане, определящи точното съдържание, формата и начина за предоставяне на информацията съгласно параграфи 1 и 3.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 112, параграф 2.

Член 44

Когато националното законодателство на държавите-членки изисква сливанията между ПКИПЦК да бъдат одобрени от притежателите на дялове, държавите-членки трябва да гарантират, че това одобрение не налага получаването на повече от 75 % от реално дадените гласове на притежателите на дялове, присъстващи или представени на общото събрание на притежателите на дялове.

Първата алинея не засяга изискванията за кворум, предвидени в националното законодателство. Държавите-членки не налагат по-строги присъствени кворуми за презгранични сливания в сравнение с кворумите при национални сливания, нито за сливания на ПКИПЦК в сравнение със сливанията на корпоративни образувания.

Член 45

1.   Законодателствата на държавите-членки предвиждат, че притежателите на дялове както на сливащото(ите) се ПКИПЦК, така и на поемащото ПКИПЦК имат право да изискват, без това да е свързано с допълнителни такси, различни от таксите, които ПКИПЦК задържа за покриване на разходи за съкращаване на инвестициите, обратното изкупуване и откупуването на притежаваните от тях дялове или, където е възможно, да ги преобразуват в дялове на друго ПКИПЦК с подобни инвестиционни цели и управлявано от същото управляващо дружество или от всяко друго дружество, с което управляващото дружество е свързано чрез общо управление или контрол или чрез съществено пряко или непряко участие. Това право става ефективно приложимо от момента, в който притежателите на дялове на сливащото(ите) се ПКИПЦК и на поемащото ПКИПЦК бъдат информирани относно предложеното сливане в съответствие с член 43, и се прекратява пет работни дни преди датата за изчисляване на коефициента на замяна, посочена в член 47, параграф 1.

2.   Без да се засяга параграф 1, за сливания между ПКИПЦК и в отклонение от разпоредбите на член 84, параграф 1 държавите-членки могат да позволят на компетентните органи да изискват или разрешат временното спиране на записването, обратното изкупуване или откупуването на дяловете, ако това спиране е в интерес на притежателите на дялове.

РАЗДЕЛ 3

Разходи и пораждане на действие

Член 46

Освен в случаите, когато ПКИПЦК не са посочили управляващо дружество, държавите-членки гарантират, че възникналите във връзка с подготовката и извършването на сливането правни, консултантски и административни разходи няма да бъдат за сметка на сливащото(ите) се ПКИПЦК, поемащото ПКИПЦК или на техните притежатели на дялове.

Член 47

1.   При националните сливания законодателствата на държавите-членки определят датата, на която сливането поражда действие, както и датата за изчисляване на коефициента на замяна на дяловете на сливащото(ите) се ПКИПЦК за дялове на поемащото ПКИПЦК и, когато е приложимо, за определяне на съответната нетна стойност на активите за плащания в брой.

При презграничните сливания тези дати се определят от законите на държавата-членка по произход на поемащото ПКИПЦК. Държавите-членки гарантират, където е приложимо, че тези дати се определят след одобрението на сливането от притежателите на дялове на сливащото(ите) се ПКИПЦК или на поемащото ПКИПЦК.

2.   Пораждането на действие на сливането се оповестява публично посредством всички подходящи средства по установения от законите на държавата-членка по произход на поемащото ПКИПЦК начин и за него се уведомяват компетентните органи на държавите-членки по произход на поемащото и на сливащото се ПКИПЦК.

3.   Сливане, което е породило действие съгласно предвиденото в параграф 1, не може да бъде обявено за нищожно.

Член 48

1.   Сливане, осъществено съгласно член 2, параграф 1, буква п), подточка i), има следните последици:

а)

всички активи и пасиви на сливащото(ите) се ПКИПЦК се прехвърлят на поемащото ПКИПЦК или, където е приложимо, на депозитара на поемащото ПКИПЦК;

б)

притежателите на дялове на сливащото(ите) се ПКИПЦК стават притежатели на дялове на поемащото ПКИПЦК и, когато е приложимо, те имат право на плащания в брой, които не надхвърлят 10 % от нетната стойност на активите на техните дялове в сливащото(ите) се ПКИПЦК; и

в)

сливащото(ите) се ПКИПЦК прекратява(т) съществуването си с влизането в сила на сливането.

2.   Сливане, осъществено съгласно член 2, параграф 1, буква п), подточка ii), има следните последици:

а)

всички активи и пасиви на сливащото(ите) се ПКИПЦК се прехвърлят на новоучреденото поемащо ПКИПЦК или, където е приложимо, на депозитара на поемащото ПКИПЦК;

б)

притежателите на дялове на сливащото(ите) се ПКИПЦК стават притежатели на дялове на новоучреденото поемащо ПКИПЦК и, когато е приложимо, те имат право на плащания в брой, които не надхвърлят 10 % от нетната стойност на активите на техните дялове в сливащото(ите) се ПКИПЦК; и

в)

сливащото(ите) се ПКИПЦК прекратява(т) съществуването си с влизането в сила на сливането.

3.   Сливане, осъществено съгласно член 2, параграф 1, буква п), подточка iii) има следните последици:

а)

нетните активи на сливащото(ите) се ПКИПЦК се прехвърлят на поемащото ПКИПЦК или, когато е приложимо, на депозитара на поемащото ПКИПЦК;

б)

притежателите на дялове на сливащото(ите) се ПКИПЦК стават притежатели на дялове на поемащото ПКИПЦК; и

в)

сливащото(ите) се ПКИПЦК продължава(т) да съществува(т) до погасяването на задълженията.

4.   Държавите-членки предвиждат създаването на процедура, чрез която управляващото дружество на поемащото ПКИПЦК потвърждава пред депозитара на поемащото ПКИПЦК, че прехвърлянето на активи и, когато е приложимо, на пасиви е приключило. Когато поемащото ПКИПЦК не е посочило управляващо дружество, то самото потвърждава това пред депозитара на поемащото ПКИПЦК.

ГЛАВА VII

ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ПКИПЦК

Член 49

Когато ПКИПЦК се състои от повече от едно инвестиционно подразделение, всяко подразделение се счита за отделно ПКИПЦК за целите на настоящата глава.

Член 50

1.   Инвестициите на ПКИПЦК се състоят единствено от едно или няколко от следните:

а)

прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, котирани или договорени на регулиран пазар по смисъла на член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО;

б)

прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар в държава-членка, който функционира редовно и е признат и публично достъпен;

в)

прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса в трета държава или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който функционира редовно и е признат и публично достъпен, при условие че изборът на фондова борса или пазар е одобрен от компетентните органи или е предвиден в закона или във фондовите правила, или в учредителните документи на инвестиционното дружество;

г)

новоемитирани прехвърлими ценни книжа, при условие че:

i)

условията на емисията включват задължение за подаване на заявление за допускане до официална регистрация на фондова борса или на друг регулиран пазар, който функционира редовно и е признат и публично достъпен, при условие че изборът на фондова борса или пазар е одобрен от компетентните органи или е предвиден в закона или в правилника на фонда, или в учредителните актове на инвестиционното дружество; и

ii)

официалната регистрация съгласно подточка i) бъде осигурена в срок една година след емисията;

д)

дялове на ПКИПЦК, получили разрешение в съответствие с настоящата директива, или други дружества за колективно инвестиране за целите на член 1, параграф 2, букви а) и б), независимо дали са установени в държава-членка или не, при условие че:

i)

такива други дружества за колективно инвестиране са получили разрешение в съответствие със законодателство, предвиждащо тези дружества да бъдат подчинени на надзор, който компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК оценяват като еквивалентен на предвидения от законодателството на Общностт, и сътрудничеството между органите е достатъчно гарантирано;

ii)

равнището на защита, гарантирана за притежателите на дялове на тези други дружества за колективно инвестиране, е еквивалентно на предвиденото за притежателите на дялове в ПКИПЦК, и по-специално правилата, отнасящи се до разделението на активи, до заемането, до предоставянето, до бланкова продажба на прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, са еквивалентни на изискванията на настоящата директива;

iii)

дейностите на тези други дружества за колективно инвестиране са обект на шестмесечни и годишни доклади, позволяващи оценка на активите и пасивите, на приходите и на операциите през докладвания период; и

iv)

съотношението на активите на ПКИПЦК или на другите предприятия за колективно инвестиране, чието закупуване е предвидено, което в съответствие с фондовите правила на ПКИПЦК или техните учредителни документи може да бъде извършено чрез инвестиране глобално в дялове на други ПКИПЦК или други дружества за колективно инвестиране, не надхвърля 10 %;

е)

депозити в кредитна институция, платими при поискване или които могат да бъдат изтеглени и имащи падеж след не повече от 12 месеца, при условие че кредитната институция има седалище в държава-членка или, ако седалището на кредитната институция е разположено в трета държава, при условие че е подчинено на пруденциални правила, считани от компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК за еквивалентни на предвидените от законодателството на Общността;

ж)

деривативни финансови инструменти, включително еквивалентни на инструменти, даващи възможност за уреждане в текущо плащане, които са търгувани на регулиран пазар, посочен в букви а), б) и в); или деривативни финансови инструменти, търгувани извънборсово, при условие че:

i)

базовият актив на дериватива се състои от инструменти, обхванати от настоящия параграф, финансови индекси, лихви, обменни курсове или валута, в които ПКИПЦК могат да инвестират в съответствие със своите инвестиционни цели, така както те произлизат от фондовите правила или от неговите учредителни документи;

ii)

контрагентите в сделките с извънборсови деривативи са институции, обект на пруденциален надзор и принадлежащи на категориите, одобрени от компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК; и

iii)

извънборсовите деривативи са обект на надеждна и проверима оценка на дневна база и могат по инициатива на ПКИПЦК да бъдат продавани, ликвидирани или приключвани чрез операция по прихващане във всеки момент и на тяхната точна стойност; или

з)

инструменти на паричния пазар, различни от търгуваните на регулиран пазар и посочени в член 2, параграф 1, буква о), ако емисията или емитентът на тези инструменти са регулирани за целите на защитата на инвеститорите и спестяванията, при условие че тези инструменти са:

i)

емитирани или гарантирани от централен, регионален или местен орган или от централна банка на държава-членка, от Европейската централна банка, от Общността или от Европейската инвестиционна банка, от трета държава или, в случай на федерална държава, от един от членовете, съставящи федерацията, или от международна публична институция, в която участват една или повече държави-членки;

ii)

емитирани от предприятие, чиито ценни книжа са търгувани на регулираните пазари, посочени в буква а), б) или в);

iii)

издадени или гарантирани от учреждение, подчинено на пруденциален надзор според критериите, определени от законодателството на Общността, или от учреждение, което е подчинено и което се съобразява с пруденциални правила, оценени от компетентните органи като най-малкото толкова строги, колкото предвидените от законодателството на Общността; или

iv)

емитирани от други институции, принадлежащи към категориите, одобрени от компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК, доколкото инвестициите в тези инструменти са обект на правила за защита на инвеститорите, еквивалентни на предвидените в подточки i), ii) или iii), и емитентът е дружество, чиито капитал и резерви са в размер най-малкото 10 000 000 EUR и което представя и публикува своите годишни счетоводни отчети в съответствие с Четвърта директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (14), който е образувание, което, в рамките на група дружества, включваща едно или повече котирани дружества, се занимава с финансирането на групата, или е образувание, което се занимава с финансирането на способи за секюритизация, ползващи се от банкова линия за финансиране.

2.   ПКИПЦК не може:

а)

да инвестира повече от 10 % от своите активи в други прехвърлими ценни книжа или инструменти на паричния пазар, освен посочените в параграф 1; или

б)

да придобива нито ценни метали, нито представящи ценни метали сертификати.

ПКИПЦК може да държат допълнителни ликвидни активи.

3.   Инвестиционно дружество може да придобива движимо и недвижимо имущество, което е необходимо за прякото упражняване на неговата дейност.

Член 51

1.   Управляващото или инвестиционното дружество използва метод на управление на рисковете, който да му позволява да контролира и да измерва във всеки момент риска, свързан с позициите и приноса им за профила на общия риск на портфейла.

То използва метод, позволяващ точна и независима оценка на стойността на извънборсовите деривативи.

То съобщава редовно на компетентните органи на своята държава-членка по произход типовете деривативни инструменти, основните рискове, количествените ограничения, както и избраните методи за оценка на рисковете, свързани със сделки по деривативни инструменти, за всяко ПКИПЦК, управлявано от него.

2.   Държавите-членки могат да разрешават на ПКИПЦК да прибягват до техники и инструменти, свързани с ценни книжа и инструменти на паричния пазар, при условия и в границите, които тези държави установяват, доколкото тези техники и тези инструменти се използват за целите на ефективно управление на портфейла.

Когато тези операции засягат използването на деривативни инструменти, тези условия и тези граници се съобразяват с разпоредбите на настоящата директива.

В никакъв случай тези операции не може да водят ПКИПЦК до отклонение от неговите инвестиционни цели, както са изложени във фондовите правила на ПКИПЦК, в неговите учредителни документи или в неговия проспект.

3.   ПКИПЦК гарантира, че глобалният риск, свързан с деривативните инструменти, не надхвърля общата нетна стойност на неговия портфейл.

Рисковете се изчисляват, като се взимат предвид текущата стойност на базовите активи, рискът за контрагента, предвидимото развитие на пазарите и наличното време за ликвидирането на позициите. Този принцип се прилага също и за трета и четвърта алинея.

Едно ПКИПЦК може, в рамките на своята инвестиционна политика и в границите, определени в член 52, параграф 5, да инвестира в деривативни финансови инструменти, доколкото глобално рисковете, на които са изложени основните активи, не надхвърлят границите за инвестиции, установени в член 52. Държавите-членки могат, когато едно ПКИПЦК инвестира в деривативни финансови инструменти, основаващи се на индекс, да предвидят тези инвестиции да не трябва да бъдат комбинирани за целите на границите, установени в член 52.

Когато прехвърлими ценни книжа или инструменти на паричния пазар съдържат деривативен инструмент, деривативният инструмент се взема под внимание при прилагането на изискванията на настоящия член.

4.   Без да се засяга член 116, до 1 юли 2010 г. Комисията приема мерки по прилагане, определящи следното:

а)

критерии за оценка на адекватността на процеса на управление на риска, използван от управляващото дружество, съгласно параграф 1, първа алинея;

б)

подробни правила за точна и независима оценка на стойността на извънборсови деривативни инструменти; и

в)

подробни правила относно съдържанието на информацията, посочена в параграф 1, трета алинея, и процедурата, която трябва да бъде следвана при съобщаване на тази информация на компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 112, параграф 2.

Член 52

1.   ПКИПЦК не инвестира повече от:

а)

5 % от своите активи в прехвърлими ценни книжа или инструменти на паричния пазар, емитирани от същия субект; или

б)

20 % от своите активи в депозити, направени в същия субект.

Рискът на контрагента на ПКИПЦК в дадена сделка с извънборсови деривативни транзакции не надхвърля нито един от следните прагове:

а)

10 % от неговите активи, когато контрагентът е кредитна институция, посочена в член 50, параграф 1, буква е); или

б)

5 % от неговите активи в другите случаи.

2.   Държавите-членки могат да завишат ограничението от 5 %, предвидено в параграф 1, първа алинея, най-много до 10 %. Ако те направят това обаче, общата стойност на прехвърлимите ценни книжа и на инструментите на паричния пазар, държани от ПКИПЦК към емитентите, във всеки от които то инвестира повече от 5 % от своите активи, не трябва да надхвърли 40 % от стойността на неговите активи. Това ограничение не се прилага за депозитите в кредитни институции, представляващи обект на пруденциален надзор, и за сделките с извънборсови деривативни инструменти с тези институции.

Независимо от индивидуалните ограничения, установени в параграф 1, дадено ПКИПЦК не комбинира следните възможности в случаите, когато това ще доведе до инвестиция от повече от 20 % от неговите активи в един и същ субект:

а)

инвестиции в прехвърлими ценни книжа или инструменти на паричния пазар, емитирани от този субект;

б)

депозити, направени в този субект; или

в)

рискове, произтичащи от извънборсови деривативни транзакции с този субект.

3.   Държавите-членки могат да завишат ограничението от 5 %, предвидено в параграф 1, първа алинея, най-много до 35 %, ако ценните книжа или инструментите на паричния пазар са емитирани или гарантирани от държава-членка, от нейните местни органи, от трета държава или от публична международна институция, в които участват една или повече държави-членки.

4.   Държавите-членки могат да завишат ограничението от 5 %, предвидено в параграф 1, първа алинея, най-много до 25 %, когато облигациите са емитирани от кредитна институция, която има седалище в държава-членка и подлежи на специален публичен надзор, имащ за цел защита на притежателите на облигации. В частност сумите, произтичащи от емитирането на тези облигации, са инвестирани в съответствие със законодателството в активи, които през целия период на валидност на облигациите могат да покриват кредитите, произтичащи от облигациите, и които, в случай на фалит на емитента, да бъдат използвани приоритетно за изплащането на сумите на принципала и плащането на натрупаните лихви.

Когато дадено ПКИПЦК инвестира повече от 5 % от своите активи в облигациите, посочени в първа алинея, които са емитирани от един-единствен емитент, общата стойност на тези инвестиции не надхвърля 80 % от стойността на активите на ПКИПЦК.

Държавите-членки изпращат на Комисията списъка с посочените в първа алинея категории облигации и категориите емитенти в съответствие със законите и разпоредбите относно контрола, посочени в споменатата алинея, оправомощени да емитират облигации, съобразени с критериите, предвидени в настоящия член. Тези списъци се придружават от бележка, уточняваща статуса на предложените гаранции. Комисията предава незабавно на другите държави-членки тази информация заедно с коментари, които тя прецени за подходящи, и прави тази информация публично достояние. Тези съобщения могат да бъдат предмет на обмен на мнения в рамките на Европейския комитет по ценни книжа, посочен в член 112, параграф 1.

5.   Прехвърлимите ценни книжа и инструментите на паричния пазар, посочени в параграфи 3 и 4, не се вземат предвид за целите на прилагането на ограничението от 40 %, посочено в параграф 2.

Ограниченията, предвидени в параграфи 1—4, не може да бъдат комбинирани; вследствие на това инвестициите в прехвърлими ценни книжа или в инструменти на паричния пазар, емитирани от същия субект, в депозити или в деривативни инструменти, реализирани със същия субект в съответствие с параграфи от 1 до 4, не може да надхвърлят общо 35 % от активите на ПКИПЦК.

Дружествата, които са включени в същата група за целите на консолидираните счетоводни отчети, определени в Директива 83/349/ЕИО или в съответствие с признатите международни счетоводни правила, се оценяват като една цяла единица за изчисляването на ограниченията, предвидени в настоящия член.

Държавите-членки могат да позволяват кумулативни инвестиции в прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар в същата група с ограничение до 20 %.

Член 53

1.   Без да се засягат ограниченията, предвидени в член 56, държавите-членки могат да завишат ограниченията, предвидени в член 52, най-много до 20 % за инвестиции в акции или в облигации, емитирани от един и същ субект, когато, в съответствие с фондовите правила или учредителните документи, инвестиционната политиката на ПКИПЦК има за цел да възпроизведе състава на индекс на акции или на облигации, признат от компетентните органи, на следната основа:

а)

съставът на индекса е достатъчно диверсифициран;

б)

индексът представлява представителен еталон на пазара, за който се отнася; и

в)

е публикуван по подходящ начин.

2.   Държавите-членки могат да завишат ограничението, предвидено в параграф 1, най-много до 35 %, когато това се окаже оправдано от изключителни обстоятелства на пазара, по-специално на регулираните пазари, където обширно доминират някои прехвърлими ценни книжа или някои инструменти на паричния пазар. Инвестицията до това ограничение е позволена само на един емитент.

Член 54

1.   Чрез дерогация от разпоредбите на член 52 държавите-членки може да разрешат на ПКИПЦК да инвестират, в съответствие с принципа за разпределянето на риска, до 100 % от своите активи в различни прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от държава-членка, от един или повече от нейните органи на местна власт, от трета държава или от международна публична институция, в която членуват една или повече държави-членки.

Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК приемат дерогацията, само ако преценят, че притежателите на дялове на ползващото дерогацията ПКИПЦК се ползват със защита, еквивалентна на защитата, с която се ползват притежателите на дялове на ПКИПЦК, спазващи ограниченията по член 52.

Такива ПКИПЦК притежават ценни книжа от най-малко шест различни емисии, като ценните книжа от всяка отделна емисия не възлизат на повече от 30 % от сумата на активите на предприятието.

2.   ПКИПЦК, посочени в параграф 1, изрично посочват във фондовите правила или в учредителните актове на инвестиционното дружество държавата-членка, органа на местната власт или международните публични институции, емитиращи или гарантиращи ценни книжа, в които възнамеряват да инвестират повече от 35 % от своите активи.

Фондовите правила или учредителните документи се одобряват от компетентните органи.

3.   Всяко ПКИПЦК, посочено в параграф 1, включва в проспекта си, както и в своите маркетингови съобщения изрична информация, че е получило такова разрешение, както и държавите-членки, органите на местната власт и/или международните публични институции, в чиито ценни книжа възнамерява да инвестира повече от 35 % от активите си.

Член 55

1.   ПКИПЦК може да придобиват дялове на ПКИПЦК или други дружества за колективно инвестиране, посочени в член 50, параграф 1, буква д), при условие че най-много 10 % от тези активи са вложени в дялове на едно и също ПКИПЦК или в друго дружество за колективно инвестиране. Държавите-членки могат да завишат това ограничение най-много до 20 %.

2.   Инвестициите в дялове на предприятия за колективно инвестиране, различни от ПКИПЦК, не може да надхвърлят общо 30 % от активите на ПКИПЦК.

Държавите-членки могат, когато дадено ПКИПЦК е придобило дялове на друго ПКИПЦК или други предприятия за колективно инвестиране, да предвидят, че не се изисква активите на тези ПКИПЦК или другите предприятия за колективно инвестиране да бъдат задължително комбинирани за целите на ограниченията, предвидени в член 52.

3.   Когато ПКИПЦК инвестира в дялове на други ПКИПЦК или дружества за колективно инвестиране, които се управляват пряко или по делегация от същото управляващо дружество или от друго дружество, с което управляващото дружество е свързано от общо управление или контрол, или чрез съществено пряко или непряко участие, това управляващо дружество или друго дружество не може да начислява такси за записване или за изплащане за инвестицията на ПКИПЦК в дяловете на тези други ПКИПЦК или дружества за колективно инвестиране.

ПКИПЦК, което инвестира значителна част от своите активи в други ПКИПЦК или други дружества за колективно инвестиране, оповестява в своя проспект максималното равнище на възнагражденията за управление, които могат да бъдат начислени едновременно на самото ПКИПЦК и на други ПКИПЦК или на други дружества за колективно инвестиране, в които то възнамерява да инвестира. То посочва в своя годишен доклад максималния процент на възнагражденията за управление, начислени както на равнище ПКИПЦК, така и на равнище на другото ПКИПЦК или друго дружество за колективно инвестиране, в които то инвестира.

Член 56

1.   Инвестиционно дружество или управляващо дружество, действащо във връзка с всички взаимни фондове, които управлява и които попадат в обхвата на настоящата директива, не придобива акции с право на глас, които биха му позволили да упражнява значително влияние върху управлението на емитент.

До приемането на последващи мерки за координиране държавите-членки вземат предвид действащите правила, които определят принципа, посочен в първата алинея, в правото на другите държави-членки.

2.   ПКИПЦК не може да придобива повече от:

а)

10 % от акциите без право на глас на отделен емитент;

б)

10 % от дълговите ценни книжа на отделен емитент;

в)

25 % от дяловете на едно и също ПКИПЦК или друг вид дружество за колективно инвестиране за целите на член 1, параграф 2, букви а) и б); или

г)

10 % от инструментите на паричния пазар, емитирани от един и същ емитент.

Ограниченията, предвидени в букви б), в) и г), могат да не бъдат спазвани в момента на придобиването, ако в този момент брутната сума на дълговите ценни книжа или на инструментите на паричния пазар, или нетната сума на емитираните ценни книжа не може да бъде изчислена.

3.   Държава-членка може да не прилага разпоредбите на параграфи 1 и 2 по отношение на:

а)

прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от държава-членка или от нейни органи на местна власт;

б)

прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от трета държава;

в)

прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от международна публична институция, в която членуват една или повече държави-членки;

г)

притежавани от ПКИПЦК акции на дружество, регистрирано в трета държава и инвестиращо активите си главно в ценни книжа на емитенти със седалище в същата държава, когато съгласно законодателството на тази държава такова притежание е единственият начин, по който ПКИПЦК може да инвестира в ценни книжа на местни емитенти; или

д)

акциите, притежавани от едно или повече инвестиционни дружества, от капитала на дъщерни дружества, осъществяващи единствено дейностите по управление, консултиране или за предлагане в държавата, където е установено дъщерното предприятие, що се отнася до обратното закупуване на дяловете по искане на притежателите на дяловете, изключително от негово или от тяхно име.

Дерогацията по буква г) от първа алинея на настоящия параграф се прилага, само ако съгласно инвестиционната си политика дружеството от третата държава спазва ограниченията, посочени в членове 52 и 55, както и в параграфи 1 и 2 от настоящия член. При превишаване на ограниченията по членове 52 и 55 се прилагат mutatis mutandis разпоредбите на член 57.

Член 57

1.   От ПКИПЦК не се изисква непременно да се съобразяват с ограниченията, предвидени в настоящата глава, при упражняването на правата на записване, отнасящи се до прехвърлими ценни книжа или инструменти на паричния пазар, които са част от техните активи.

Като се грижат за спазването на принципа на разпределяне на риска, държавите-членки могат да позволят на неотдавна получилите разрешение ПКИПЦК да се отклоняват от разпоредбите на членове 52—55 за период от шест месеца, следващ датата на тяхното разрешение.

2.   Ако посочените в параграф 1 ограничения не бъдат спазени по независещи от ПКИПЦК причини или в резултат от упражняването на право на записване, ПКИПЦК възприема като приоритетна цел на сделките си по продажба преодоляването на това положение, като взема предвид интересите на притежателите на дялове.

ГЛАВА VIII

СТРУКТУРИ ОТ ТИПА ГЛАВНО—ЗАХРАНВАЩИ ПКИПЦК

РАЗДЕЛ 1

Приложно поле и одобрение

Член 58

1.   Захранващо ПКИПЦК е ПКИПЦК или негово инвестиционно подразделение, което има одобрение да инвестира чрез дерогация от разпоредбите на член 1, параграф 2, буква а), членове 50, 52, 55 и член 56, параграф 2, буква в) най-малко 85 % от своите активи в дялове на друго ПКИПЦК или негово инвестиционно подразделение („главно ПКИПЦК“).

2.   Захранващо ПКИПЦК може да държи до 15 % от своите активи в едно или няколко от следните:

а)

допълнителни ликвидни активи съгласно член 50, параграф 2, втора алинея;

б)

деривативни финансови инструменти, които могат да се използват само за целите на хеджирането, съгласно член 50, параграф 1, буква ж) и член 51, параграфи 2 и 3;

в)

движимо и недвижимо имущество, необходимо за прякото упражняване на дейността, ако захранващото ПКИПЦК е инвестиционно дружество.

За целите на спазването на член 51, параграф 3 захранващото ПКИПЦК изчислява глобалната рискова експозиция, свързана с деривативни финансови инструменти, като комбинира собствената си пряка рискова експозиция съгласно буква б) от първата алинея или със:

а)

действителната рискова експозиция на деривативни финансови инструменти на главното ПКИПЦК пропорционално на размера на инвестицията на захранващото ПКИПЦК в главно ПКИПЦК; или

б)

потенциалната максимална глобална експозиция на главно ПКИПЦК на деривативни финансови инструменти, предвидена във фондовите правила на главното ПКИПЦК или учредителните актове, пропорционално на размера на инвестицията на захранващото ПКИПЦК в главното ПКИПЦК.

3.   Главно ПКИПЦК е ПКИПЦК или негово инвестиционно подразделение, което:

а)

има най-малко едно захранващо ПКИПЦК сред притежателите на негови дялове;

б)

само по себе си не е захранващо ПКИПЦК; и

в)

не притежава дялове на захранващо ПКИПЦК.

4.   За главно ПКИПЦК се прилагат следните дерогации:

а)

ако главно ПКИПЦК има най-малко две захранващи ПКИПЦК, притежаващи негови дялове, член 1, параграф 2, буква а) и член 3, буква б) не се прилагат, предоставяйки на главното ПКИПЦК възможността да избере дали да привлича капитал от други инвеститори;

б)

когато главно ПКИПЦК не привлича капитал публично в държавата-членка, различна от тази, в която е установено, но има само едно или повече захранващи ПКИПЦК в държавата-членка, глава ХI и член 108, параграф 1, втора алинея не се прилагат.

Член 59

1.   Държавите-членки гарантират, че инвестицията от страна на захранващо ПКИПЦК в главно ПКИПЦК, която надхвърля ограничението, приложимо съгласно член 55, параграф 1 за инвестиции в други ПКИПЦК, подлежи на предварително одобрение от компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК.

2.   Захранващото ПКИПЦК се уведомява в срок 15 работни дни от представянето на пълен комплект документи дали неговата инвестиция в главното ПКИПЦК е била одобрена от компетентните органи или не.

3.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК дават одобрение, ако захранващото ПКИПЦК, неговият депозитар и неговият одитор, а също така и главното ПКИПЦК отговарят на изложените в настоящата глава изисквания. За тази цел захранващото ПКИПЦК предоставя на компетентните органи на държавата-членка по произход следните документи:

а)

фондовите правила или учредителните документи на захранващото ПКИПЦК и на главното ПКИПЦК;

б)

проспекта и посочената в член 78 ключова информация за инвеститорите на захранващото ПКИПЦК и на главното ПКИПЦК;

в)

споразумението между захранващото ПКИПЦК и главно ПКИПЦК или вътрешните правила за поведение по отношение на стопанска дейност, посочени в член 60, параграф 1;

г)

информацията, посочена в член 64, параграф 1, предназначена за притежателите на дялове, когато е приложимо;

д)

споразумението за обмен на информация между съответните им депозитари съгласно член 61, параграф 1, ако захранващото ПКИПЦК и главното ПКИПЦК имат различни депозитари; и

е)

споразумението за обмен на информация между съответните им одитори съгласно член 62, параграф 1, ако захранващото ПКИПЦК и главното ПКИПЦК имат различни одитори.

Когато захранващото ПКИПЦК е установено в държава-членка, различна от държавата-членка по произход на главното ПКИПЦК, захранващото ПКИПЦК също така предоставя атестация от компетентните органи на държавата-членка по произход на главното ПКИПЦК, че главното ПКИПЦК представлява ПКИПЦК или съответното му инвестиционно подразделение, което изпълнява условията, посочени в член 58, параграф 3, букви б) и в). Документите се предоставят от захранващото ПКИПЦК на официалния език или на един от официалните езици на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК, или на език, одобрен от нейните компетентни органи.

РАЗДЕЛ 2

Общи разпоредби за захранващи и главни ПКИПЦК

Член 60

1.   Държавите-членки изискват от главното ПКИПЦК да предостави на захранващото ПКИПЦК всички документи и цялата информация, които са необходими на последното да изпълни изискванията, установени в настоящата директива. За тази цел захранващото ПКИПЦК сключва споразумение с главното ПКИПЦК.

Захранващото ПКИПЦК не инвестира над ограничението по член 55, параграф 1 в дялове на това главно ПКИПЦК до влизане в сила на посоченото в първа алинея споразумение. Това споразумение се предоставя безплатно при поискване на всички притежатели на дялове.

В случай че едно и също управляващо дружество управлява главното и захранващото ПКИПЦК, споразумението може да бъде заменено с вътрешни правила за поведение по отношение на стопанската дейност, гарантиращи спазването на изискванията, посочени в настоящия параграф.

2.   Захранващото и главното ПКИПЦК вземат подходящи мерки, за да координират времето за изчисляване на нетната стойност на своите активи и за публикуване, с цел избягване избор на пазарния момент в своите дялове, предотвратявайки възможностите за арбитраж.

3.   Без да се засяга член 84, ако главното ПКИПЦК по своя инициатива или по искане на компетентните органи временно спре обратното изкупуване, откупуване или записване на своите дялове, всяко едно от съответните му захранващи ПКИПЦК е оправомощено, независимо от разпоредбите на член 84, параграф 2, да спре обратното изкупуване, откупуване или записване на своите дялове за същия период от време като главното ПКИПЦК.

4.   При ликвидация на главното ПКИПЦК захранващото ПКИПЦК също се ликвидира, освен ако компетентните органи на неговата държава-членка по произход не одобрят:

а)

инвестицията на най-малко 85 % от активите на захранващото ПКИПЦК в дялове на друго главно ПКИПЦК; или

б)

изменението на неговите фондови правила или учредителни документи, за да може захранващото ПКИПЦК да се преобразува в ПКИПЦК, което не е от типа захранващо ПКИПЦК.

Без да се накърняват специфични национални разпоредби относно задължителната ликвидация, главно ПКИПЦК може да бъде ликвидирано не по-рано от три месеца, след като главното ПКИПЦК е уведомило всички свои притежатели на дялове и компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК относно обвързващото решение за ликвидация.

5.   При сливане на главно ПКИПЦК с друго ПКИПЦК или разделянето му на две или повече ПКИПЦК захранващото ПКИПЦК се ликвидира, освен ако компетентните органи на неговата държава-членка по произход не предоставят одобрение на захранващото ПКИПЦК:

а)

да продължи да бъде захранващо ПКИПЦК на главно ПКИПЦК или друго ПКИПЦК, възникнало в резултат от сливането или разделянето на главното ПКИПЦК;

б)

да инвестира най-малко 85 % от своите активи в дялове на друго главно ПКИПЦК, което не възниква в резултат на сливането или разделянето; или

в)

да изменени своите фондови правила или учредителни документи, за да може да се преобразува в ПКИПЦК, което не е захранващо ПКИПЦК.

Сливането или разделянето на главно ПКИПЦК не поражда действие, ако главното ПКИПЦК не е предоставило на всички свои притежатели на дялове и на компетентните органи на държавите-членки по произход на неговите захранващи ПКИПЦК информацията, посочена или съпоставима на тази по член 43, не по-късно от 60 дни преди предложената дата на пораждане на действие.

Преди пораждането на действие на сливането или разделянето на главно ПКИПЦК то дава възможност на захранващото ПКИПЦК да изкупи обратно или да откупи всички дялове в главното ПКИПЦК, освен ако компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК не са предоставили одобрение съгласно първа алинея, буква а).

6.   Комисията може да приеме мерки по прилагане, определящи:

а)

съдържанието на споразумението или на вътрешните правила за поведение по отношение на стопанската дейност, посочени в параграф 1;

б)

кои от посочените в параграф 2 мерки се считат за подходящи; и

в)

процедурите за необходимото одобрение съгласно параграфи 4 и 5 в случай на ликвидация, сливане или разделяне на главното ПКИПЦК.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 112, параграф 2.

РАЗДЕЛ 3

Депозитари и одитори

Член 61

1.   Ако захранващото ПКИПЦК и главното ПКИПЦК имат различни депозитари, държавите-членки изискват от съответните депозитари да сключат споразумение за обмен на информация, за да се гарантира изпълнението на задълженията на двата депозитара.

Захранващото ПКИПЦК не инвестира в дялове на главното ПКИПЦК до влизането в сила на такова споразумение.

Нито за депозитара на главното ПКИПЦК, нито за този на захранващо ПКИПЦК, когато спазват изискванията, установени в настоящата глава, не може да бъде счетено, че нарушават каквито и да било правила, ограничаващи оповестяване на информация или свързани със защита на данните, когато такива правила са предвидени в договор, закон, подзаконови или административни разпоредби. Такова спазване не поражда каквато и да било отговорност за такъв депозитар или за което и да било лице, което действа от негово име.

Държавите-членки изискват от захранващото ПКИПЦК или, когато е приложимо, от управляващото дружество на захранващото ПКИПЦК да носи отговорност за съобщаването на депозитара на захранващото ПКИПЦК на всяка информация относно главното ПКИПЦК, която е необходима за цялостното изпълнение на задълженията на депозитара на захранващото ПКИПЦК.

2.   Депозитарът на главното ПКИПЦК уведомява незабавно компетентните органи на държавата-членка по произход на главното ПКИПЦК, захранващото ПКИПЦК или, където е приложимо, управляващото дружество и депозитара на захранващото ПКИПЦК относно установените от него нередности по отношение на главното ПКИПЦК, за които се счита, че оказват отрицателно въздействие върху захранващото ПКИПЦК.

3.   Комисията може да приеме мерки по прилагане, допълнително уточняващи следното:

а)

подробностите, които трябва да бъдат включени в споразумението, посочено в параграф 1; и

б)

видовете нередности, посочени в параграф 2, за които се счита, че имат отрицателно влияние върху захранващото ПКИПЦК.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 112, параграф 2.

Член 62

1.   Ако захранващото ПКИПЦК и главното ПКИПЦК имат различни одитори, държавите-членки изискват от съответните одитори да сключат споразумение за обмен на информация, за да се гарантира изпълнението на задълженията на двата одитора, включително мерките, взети в изпълнение на изискванията на параграф 2.

Захранващото ПКИПЦК не може да инвестира в дялове на главното ПКИПЦК до влизането в сила на такова споразумение.

2.   В своя одиторски доклад одиторът на захранващото ПКИПЦК взема предвид одиторския доклад на главното ПКИПЦК. Ако отчетните години на захранващото и главното ПКИПЦК са различни, одиторът на главното ПКИПЦК съставя ad hoc доклад на датата на приключване на захранващото ПКИПЦК.

По-специално одиторът на захранващото ПКИПЦК докладва за установените в одиторския доклад на главното ПКИПЦК нередности и за тяхното влияние върху захранващото ПКИПЦК.

3.   Нито за одитора на главното ПКИПЦК, нито за този на захранващото ПКИПЦК, когато спазват изискванията, установени в настоящата глава, не може да бъде счетено, че нарушават каквито и да било правила, ограничаващи оповестяване на информация или свързани със защита на данните, когато такива правила са предвидени в договор, закон, подзаконови или административни разпоредби. Такова спазване не поражда каквато и да било отговорност за такъв одитор или за което и да било лице, което действа от негово име.

4.   Комисията може да приеме мерки по прилагане, определящи по-специално съдържанието на споразумението, посочено в параграф 1, първа алинея.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 112, параграф 2.

РАЗДЕЛ 4

Задължителна информация и маркетингови съобщения от страна на захранващото ПКИПЦК

Член 63

1.   Държавите-членки изискват, в допълнение към представеното в приложение I, списък А, в проспекта на захранващото ПКИПЦК да се включва и следната информация:

а)

декларация на захранващото ПКИПЦК, че то захранва определено главно ПКИПЦК в качеството си на захранващо ПКИПЦК, и при това инвестира постоянно 85 % или повече от активите си в дялове на това главно ПКИПЦК;

б)

инвестиционната цел и политика, включително профил на риска и дали резултатите от дейността на захранващото ПКИПЦК и на главното ПКИПЦК са идентични или в каква степен и поради каква причина те се различават, включително описание на инвестицията съгласно член 58, параграф 2;

в)

кратко описание на главното ПКИПЦК, неговите организационна структура, инвестиционна цел и политика, включително и профил на риска и указание за това, как може да бъде получен проспектът на главното ПКИПЦК;

г)

резюме на споразумението между захранващото ПКИПЦК и главното ПКИПЦК или на вътрешните правила за осъществяване на стопанска дейност съгласно член 60, параграф 1;

д)

начини за получаване на допълнителна информация от притежателите на дялове относно главното ПКИПЦК и споразумението между захранващото ПКИПЦК и главното ПКИПЦК, съгласно член 60, параграф 1;

е)

описание на всички възнаграждения или възстановени разходи, платими от страна на захранващото ПКИПЦК във връзка с инвестицията му в главното ПКИПЦК, а също и агрегираните такси на захранващото ПКИПЦК и на главното ПКИПЦК; и

ж)

описание на данъчните последици за захранващото ПКИПЦК в резултат на инвестицията в главното ПКИПЦК.

2.   Освен представената в приложение I, списък Б информация годишният отчет на захранващото ПКИПЦК включва отчет на агрегираните такси на захранващото ПКИПЦК и на главното ПКИПЦК.

Годишният и шестмесечните отчети на захранващото ПКИПЦК посочват как могат да бъдат получени годишният и шестмесечните отчети на главното ПКИПЦК.

3.   В допълнение към предвидените в членове 74 и 82 изисквания захранващото ПКИПЦК изпраща на компетентните органи на своята държава-членка по произход проспекта и посочената в член 78 ключова информация за инвеститорите, всяко изменение в тях, а също и годишния и шестмесечните отчети на главното ПКИПЦК.

4.   Захранващото ПКИПЦК оповестява във всяко от съответните маркетингови съобщения, че то инвестира постоянно 85 % или повече от активите си в дялове на въпросното главно ПКИПЦК.

5.   Захранващото ПКИПЦК предоставя при поискване безплатно на инвеститорите хартиен екземпляр от проспекта, както и от годишния и от шестмесечния отчет на главното ПКИПЦК.

РАЗДЕЛ 5

Преобразуване на съществуващо ПКИПЦК в захранващо ПКИПЦК и промяна на главното ПКИПЦК

Член 64

1.   Държавите-членки изискват от захранващо ПКИПЦК, което вече упражнява дейност като ПКИПЦК, включително и като захранващо ПКИПЦК на друго главно ПКИПЦК, да предостави на своите притежатели на дялове следната информация:

а)

декларация, според която компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК са одобрили инвестицията на захранващото ПКИПЦК в дялове на въпросното главно ПКИПЦК;

б)

посочената в член 78 ключова информация за инвеститорите по отношение на захранващото ПКИПЦК и на главното ПКИПЦК;

в)

датата, на която захранващото ПКИПЦК започва да инвестира в главното ПКИПЦК, или, ако то вече е инвестирало в него, датата, на която неговата инвестиция ще надхвърли ограничението, приложимо съгласно член 55, параграф 1; и

г)

декларация, според която притежателите на дялове са оправомощени да изискват в рамките на 30 дни обратното изкупуване или откупуването на притежаваните от тях дялове, без никакви други такси освен задържаните от фонда за покриване на разходите във връзка със съкращаване на инвестициите; това право влиза в сила от момента на предоставяне на посочената в настоящия параграф информация от страна на захранващото ПКИПЦК.

Тази информация се предоставя поне 30 дни преди датата, посочена в буква в), първа алинея.

2.   Ако захранващото ПКИПЦК е подало уведомление в съответствие с член 93, то информацията съгласно параграф 1 се представя на официалния или на един от официалните езици на държавата-членка, приемаща захранващото ПКИПЦК, или на одобрен от съответните компетентни органи език. Захранващото ПКИПЦК носи отговорност за извършване на превода. Този превод възпроизвежда достоверно съдържанието на оригинала.

3.   Държавите-членки гарантират, че захранващото ПКИПЦК не инвестира в дялове на съответното главно ПКИПЦК, които надхвърлят ограничението, приложимо съгласно член 55, параграф 1, преди изтичането на срока от 30 дни, посочен в параграф 1, втора алинея.

4.   Комисията може да приеме мерки за прилагане, определящи:

а)

формата и начина за представяне на информацията съгласно параграф 1; или

б)

в случаите когато захранващото ПКИПЦК прехвърля всички или част от своите активи в замяна на дялове на главното ПКИПЦК, процедурата за оценка и одит на въпросното участие и ролята на депозитара на захранващото ПКИПЦК в този процес.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 112, параграф 2.

РАЗДЕЛ 6

Задължения и компетентни органи

Член 65

1.   Захранващото ПКИПЦК осъществява ефективен контрол върху дейността на главното ПКИПЦК. В процеса на изпълнение на това задължение захранващото ПКИПЦК може да разчита на получени от главното ПКИПЦК информация и документи или, когато е приложимо, от неговото управляващо дружество, депозитар и одитор, освен ако не съществува причина за съмнение относно тяхната точност.

2.   Когато във връзка с инвестиция в дялове на главното ПКИПЦК е получена такса, комисиона или друга парична облага от захранващото ПКИПЦК, от неговото управляващо дружество или всяко едно лице, действащо от името на захранващото ПКИПЦК или на управляващото дружество на захранващото ПКИПЦК, таксата, комисионата или другата парична облага се внася в активите на захранващото ПКИПЦК.

Член 66

1.   Главното ПКИПЦК съобщава незабавно на компетентните органи на своята държава-членка по произход идентичността на всяко захранващо ПКИПЦК, което инвестира в неговите дялове. Когато главното ПКИПЦК е установено в една държава-членка, а захранващото ПКИПЦК — в друга, компетентните органи на държавата-членка по произход на главното ПКИПЦК незабавно уведомяват компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК относно инвестицията.

2.   Главното ПКИПЦК не начислява такси за записване или за изплащане при инвестиция на захранващото ПКИПЦК в негови дялове или при изтегляне на съответната инвестиция.

3.   Главното ПКИПЦК своевременно осигурява достъп на захранващото ПКИПЦК или, когато е приложимо, на неговото управляващо дружество, на компетентните органи, депозитара и одитора на захранващото ПКИПЦК до цялата информация, която се изисква съгласно настоящата директива, друг законодателен акт на Общността, приложимото национално законодателство, фондовите правила или учредителните документи.

Член 67

1.   Ако захранващото ПКИПЦК и главното ПКИПЦК са установени в една и съща държава-членка, компетентните органи незабавно уведомяват захранващото ПКИПЦК относно всяко едно решение, мярка, наблюдение, което противоречи на представените в настоящата глава условия, или относно докладвана съгласно член 106, параграф 1 информация във връзка с главното ПКИПЦК или, когато е приложимо, неговото управляващо дружество, депозитар или одитор.

2.   Ако главното ПКИПЦК е установено в една държава-членка, а захранващото ПКИПЦК — в друга, компетентните органи на държавата-членка по произход на главното ПКИПЦК незабавно уведомяват компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК относно всяко едно решение, мярка, наблюдение за неспазване на предвидените в тази глава условия или относно докладвана съгласно член 106, параграф 1 информация във връзка с главното ПКИПЦК или, когато е приложимо, неговото управляващо дружество, депозитар или одитор. Компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК незабавно уведомяват захранващото ПКИПЦК.

ГЛАВА IX

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

РАЗДЕЛ 1

Публикуване на проспект и периодични отчети

Член 68

1.   Инвестиционно дружество и управляващо дружество, за всеки от взаимните фондове, които то управлява, публикува следното:

а)

проспект;

б)

годишен отчет за всяка финансова година; и

в)

шестмесечен отчет, обхващащ първите шест месеца на финансовата година.

2.   Годишните и шестмесечните отчети се публикуват в следните срокове, считано от края на съответния отчетен период, както следва:

а)

за годишния отчет — четири месеца; или

б)

за шестмесечния отчет — два месеца.

Член 69

1.   Проспектът съдържа информацията, необходима, за да могат инвеститорите да направят информирана преценка за инвестицията, която им е предложена, и по-специално свързаните с нея рискове.

Проспектът съдържа ясно и лесно за възприемане описание на профила на риска на фонда, независимо от инструментите, в които инвестира.

2.   Проспектът съдържа поне информацията, предвидена в приложение I, списък А, доколкото тези сведения не фигурират вече във фондовите правила или учредителните документи, приложени към проспекта в съответствие с член 71, параграф 1.

3.   Годишният отчет съдържа баланс или отчет на активите и пасивите, подробен отчет за приходите и разходите за финансовата година, доклад за дейността през финансовата година и другата информация, предвидена в приложение I, списък Б, както и всякаква значима информация, позволяваща на инвеститорите да направят информирана преценка относно развитието на дейността на ПКИПЦК и неговите резултати.

4.   Шестмесечният отчет включва поне информацията от приложение I, списък Б, раздели I—IV. Когато ПКИПЦК са платили или предложили да платят временен дивидент, данните трябва да посочват резултата след данъка за съответните шест месеца и временните изплатени или предложени дивиденти.

Член 70

1.   Проспектът посочва категориите активи, в които на дадено ПКИПЦК е разрешено да инвестира. Той посочва дали операциите с деривативни финансови инструменти са разрешени, като в този случай се уточнява по достатъчно ясен начин дали тези операции могат да бъдат осъществявани за целите на хеджирането или с оглед осъществяването на инвестиционните цели, както и възможните отражения от използването на деривативни финансови инструменти върху профила на риска.

2.   Когато ПКИПЦК инвестира основно в някоя от категориите активи, определени в член 50, различни от прехвърлими ценни книжа или инструменти на паричния пазар, или когато ПКИПЦК възпроизвежда индекс на акции или на дългови ценни книжа в съответствие с член 53, то неговият проспект и, когато е необходимо, маркетинговите му съобщения включват достатъчно видима бележка, привличаща вниманието върху неговата инвестиционна политика.

3.   Когато нетната стойност на активите на дадено ПКИПЦК е в състояние да бъде по-нестабилна заради състава на неговия портфейл или техниките на управление на портфейла, които могат да бъдат използвани, проспектът и, когато е подходящо, маркетинговите съобщения включват достатъчно видима бележка, привличаща вниманието върху тази характеристика на ПКИПЦК.

4.   По искане на инвеститор управляващото дружество предоставя и допълнителна информация за количествените ограничения, прилагащи се за управлението на риска на ПКИПЦК, за избраните методи за спазването на тези ограничения и за последното развитие на рисковете и рентабилността на основните категории инструменти.

Член 71

1.   Фондовите правила или учредителните документи на инвестиционното дружество са неразделна част от проспекта и се прилагат към него.

2.   За документите, посочени в параграф 1, не се изисква да бъдат приложени към проспекта, при условие че инвеститорът бъде информиран, че по негово искане тези документи ще му бъдат изпратени или ако е информиран за мястото, където може да ги прегледа, във всяка държава-членка, в която дяловете са предлагани.

Член 72

Съществените елементи на проспектите биват непрекъснато актуализирани.

Член 73

Счетоводната информация, съдържаща се в годишния отчет, се проверява и заверява от едно или повече лица, имащи право по закон да одитират счетоводни документи в съответствие с Директива 2006/43/ЕО. Докладът на одитора заедно с евентуалните резерви се отпечатва без съкращения в годишния отчет.

Член 74

ПКИПЦК изпращат на компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК своите проспекти и всяко изменение, внесено в тях, както и своя годишен и шестмесечен отчет. ПКИПЦК предоставят тази документация при поискване на компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество.

Член 75

1.   Проспектът и последните публикувани годишни и шестмесечни отчети се предоставят безплатно на инвеститорите при поискване.

2.   Проспектът може да бъде предоставен на траен носител или на интернет страница. При поискване на инвеститорите безплатно се предоставя хартиен екземпляр.

3.   Годишните и шестмесечните отчети са на разположение на инвеститорите във вид, определен в проспектите и в ключовата информация за инвеститорите, посочена в член 78. При поискване на инвеститорите безплатно се предоставя хартиен екземпляр от годишния и от шестмесечния отчет.

4.   Комисията може да приема мерки за прилагане, определящи специфичните условия, които трябва да бъдат изпълнени при предоставяне на проспекта посредством траен носител, различен от хартия, или интернет страница, която не представлява траен носител.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 112, параграф 2.

РАЗДЕЛ 2

Публикуване на друга информация

Член 76

ПКИПЦК публикува по подходящ начин емисионната и продажната цена, и цената на обратно изкупуване или откупуване на своите дялове при всяка тяхна емисия, продажба, обратно изкупуване или откупуване, както и най-малко два пъти месечно.

Компетентните органи могат обаче да разрешат на ПКИПЦК да публикува тази информация веднъж месечно, при условие че тази дерогация не засяга интересите на притежателите на дялове.

Член 77

Всички маркетингови съобщения до инвеститорите са ясно идентифицируеми като такива. Те са точни, ясни и неподвеждащи. По-специално всяко маркетингово съобщение, включващо покана за закупуване на дялове от ПКИПЦК, което съдържа специална информация за ПКИПЦК, не съдържа твърдения, които противоречат или намаляват значението на информацията, която се съдържа в проспекта и в посочената в член 78 ключова информация за инвеститорите. То информира за съществуването на проспекта и наличието на посочената в член 78 ключова информация за инвеститорите. То уточнява къде и на какъв език тази информация или документи могат да бъдат получени от инвеститорите или от потенциалните инвеститори, или как същите могат да получат достъп до тях.

РАЗДЕЛ 3

Ключова информация за инвеститорите

Член 78

1.   Държавите-членки изискват от инвестиционните дружества и от управляващите дружества съответно за всеки един от взаимните фондове, които те управляват, да изготвят кратък документ, съдържащ ключова информация за инвеститорите. Този документ се нарича „ключова информация за инвеститорите“ в настоящата директива. Думите „ключова информация за инвеститорите“ се посочват ясно в този документ на един от езиците, посочени в член 94, параграф 1, буква б).

2.   Ключовата информация за инвеститорите включва подходяща информация за основните характеристики на съответното ПКИПЦК, която се предоставя на инвеститорите, така че да могат да разберат по подходящ начин характера и рисковете на инвестиционния продукт, който им се предлага, и впоследствие да вземат инвестиционни решения въз основа на информацията.

3.   Ключовата информация за инвеститорите предоставя информация относно следните съществени елементи по отношение на съответното ПКИПЦК:

а)

данни за ПКИПЦК;

б)

кратко описание на неговите инвестиционни цели и инвестиционна политика;

в)

историческо представяне на резултатите от дейността или, когато е релевантно, сценарии за резултатите от дейността;

г)

разходи и допълнителни разноски; и

д)

профил на риска и на възвръщаемостта на инвестицията, включващ подходящи указания и предупреждения във връзка с рисковете, свързани с инвестиции в съответното ПКИПЦК.

Тези съществени елементи трябва да бъдат разбираеми за инвеститора без каквито и да е други референтни документи.

4.   Ключовата информация за инвеститорите ясно определя къде и как да се получи допълнителна информация относно предложената инвестиция, включваща, но не и ограничаваща се до това къде и как безплатно и по всяко време могат да се получат при поискване проспектът, годишният и шестмесечният отчет, както и езиците, на които тази информация е на разположение за инвеститорите.

5.   Ключовата информация за инвеститорите е написана кратко и на нетехнически език. Тя се изготвя в общ формат, който да позволява сравнения, и се представя по начин, който е вероятно да бъде разбираем за инвеститорите на дребно.

6.   Ключовата информация за инвеститорите се използва без промени или допълнения, освен превода, във всички държави-членки, в които ПКИПЦК е подало уведомление за предлагане на дяловите си единици съгласно член 93.

7.   Комисията приема мерки за прилагане, определящи следното:

а)

подробното и изчерпателно съдържание на ключовата информация за инвеститорите съгласно параграфи 2, 3 и 4;

б)

подробното и изчерпателно съдържание на предоставяната ключова информация за инвеститорите в следните случаи:

i)

при ПКИПЦК, имащи различни инвестиционни подразделения — ключовата информация за инвеститорите, записващи дялове на определено инвестиционно подразделение, съдържаща възможностите за преминаване от едно инвестиционно подразделение в друго и свързаните с това разходи;

ii)

при ПКИПЦК, предлагащи различен клас акции — ключовата информация за инвеститорите, записали определен клас акции;

iii)

при фондове, част от фондови структури — ключовата информация за инвеститорите, записващи дялове на ПКИПЦК, което от своя страна инвестира в ПКИПЦК или друго предприятие за колективно инвестиране съгласно член 50, параграф 1, буква д);

iv)

при структури от типа главно—захранващи предприятия — ключовата информация за инвеститорите, записващи дялове на захранващото ПКИПЦК; и

v)

при структурни ПКИПЦК с капиталова защита и други подобни ПКИПЦК — ключовата информация за инвеститорите, свързана със специални характеристики на такива ПКИПЦК; и

в)

специфичните подробности относно формата и представянето на предоставяната ключова информация за инвеститорите съгласно параграф 5.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 112, параграф 2.

Член 79

1.   Ключовата информация за инвеститорите представлява преддоговорна информация. Тя е коректна, ясна и неподвеждаща. Тя е съгласувана със съответните части на проспекта.

2.   Държавите-членки гарантират, че само въз основа на ключовата информация за инвеститорите, включително и всеки неин превод, не може да възникне гражданскоправна отговорност, освен ако тя е подвеждаща, неточна или противоречи на съответните части от проспекта. Ключовата информация за инвеститорите съдържа ясно предупреждение в това отношение.

Член 80

1.   Държавите-членки изискват от инвестиционните дружества и от управляващите дружества за всеки един от управляваните от тях взаимни фондове, които търгуват ПКИПЦК пряко или чрез друго физическо или юридическо лице, което действа от тяхно име и при пълна и безусловна отговорност, да предоставят на инвеститорите ключовата информация за инвеститорите относно съответното ПКИПЦК в разумен срок преди предложеното от тях записване на дялове на съответното ПКИПЦК.

2.   Държавите-членки изискват от инвестиционните дружества и от управляващите дружества за всеки един от управляваните от тях взаимни фондове, които не търгуват ПКИПЦК пряко или чрез друго физическо или юридическо лице, което действа от тяхно име при пълна и безусловна отговорност спрямо инвеститорите, да предоставят ключовата информация за инвеститорите на производителите и посредниците, продаващи на или консултиращи инвеститорите, относно потенциалните инвестиции в такова ПКИПЦК или в продукти, включващи рискова експозиция в такова ПКИПЦК, по искане от тяхна страна. Държавите-членки изискват от посредниците, продаващи на или консултиращи инвеститори относно потенциалните инвестиции в ПКИПЦК, да предоставят ключовата информация за инвеститорите на своите клиенти или потенциални клиенти.

3.   Ключовата информация за инвеститорите се предоставя безплатно на инвеститорите.

Член 81

1.   Държавите-членки позволяват на инвестиционните дружества и на управляващите дружества за всеки един от управляваните от тях взаимни фондове да предоставят ключовата информация за инвеститорите на траен носител или интернет страница. При поискване на инвеститорите безплатно се предоставя хартиен екземпляр.

Освен това актуална версия на ключовата информация за инвеститорите се предоставя на разположение на интернет страницата на инвестиционното или управляващото дружество.

2.   Комисията може да приема мерки за прилагане, определящи специфичните условия, които трябва да бъдат изпълнени при предоставяне на ключовата информация за инвеститорите посредством траен носител, различен от хартия, или интернет страница, която не представлява траен носител.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 112, параграф 2.

Член 82

1.   ПКИПЦК изпраща на компетентните органи на своята държава-членка по произход ключовата информация за инвеститорите и всяко нейно изменение.

2.   Съществените елементи на ключовата информация за инвеститорите се актуализират.

ГЛАВА X

ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПКИПЦК

Член 83

1.   Заемни средства не могат да бъдат ползвани от следните субекти:

а)

инвестиционно дружество;

б)

управляващо дружество или депозитар, действащи от името на взаимен фонд.

Все пак ПКИПЦК могат да придобиват чуждестранна валута посредством заем „back-to-back“.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 държава-членка може да дава разрешение на ПКИПЦК за ползване на заемни средства, при условие че заемните средства:

а)

се ползват временно и представляват:

за инвестиционно дружество — не повече от 10 % от неговите активи, или

за взаимен фонд — не повече от 10 % от стойността на фонда;

б)

се ползват за придобиване на недвижимо имущество, необходимо за прякото провеждане на стопанската дейност, и в случая за инвестиционно дружество представляват не повече от 10 % от неговите активи.

Когато на ПКИПЦК e разрешено да ползва заемни средства по букви а) и б), такива заемни средства не може общо да превишават 15 % от неговите активи.

Член 84

1.   ПКИПЦК изкупува обратно или откупува дяловите си единици по искане на всеки притежател на дял.

2.   В отклонение от разпоредбите на параграф 1:

а)

ПКИПЦК може в съответствие с приложимото национално право, фондовите правила или учредителните документи на инвестиционното дружество временно да спре обратното изкупуване или откупуване на дяловите си единици;

б)

държавата-членка по произход на ПКИПЦК може да позволи на компетентните си органи да изискват спиране на обратното изкупуване или откупуването на дяловете в интерес на притежателите на дялове или в обществен интерес.

Временното спиране, посочено в буква а), се предвижда само в изключителни случаи, когато обстоятелствата налагат това и на основание защита интересите на притежателите на дялове.

3.   В случаите на временно спиране по параграф 2, буква а) ПКИПЦК незабавно уведомява за решението си компетентните органи на своята държава-членка по произход и компетентните органи на всички държави-членки, в които предлага дяловете си.

Член 85

Правилата за оценка на активите, както и правилата за изчисляване на продажната или емисионната цена и на цената на обратно изкупуване или откупуване на дяловете на ПКИПЦК са предвидени от приложимото национално право, фондовите правила или учредителните актове на инвестиционното дружество.

Член 86

Разпределението или реинвестирането на дохода на ПКИПЦК се извършва в съответствие със закона и фондовите правила или учредителните документи на инвестиционното дружество.

Член 87

Дяловете на ПКИПЦК не се емитират, ако в обичайния срок равностойността на нетната емисионна цена не е внесена в активите на ПКИПЦК. Това не възпрепятства разпределянето на бонусни дялове.

Член 88

1.   Без да се накърнява прилагането на членове 50 и 51, следните субекти не могат да отпускат заеми или да дават гаранции за трети лица:

а)

инвестиционно дружество;

б)

управляващо дружество или депозитар, действащи от името на взаимен фонд.

2.   Параграф 1 не представлява пречка за придобиването от дружествата по същия параграф на прехвърлими ценни книжа, на инструменти на паричния пазар или на другите финансови инструменти, посочени в член 50, параграф 1, букви д), ж) и з), които не са изцяло изплатени.

Член 89

Следните субекти не могат да осъществяват бланкови продажби на прехвърлими ценни книжа, на инструменти на паричния пазар или на други финансови инструменти, посочени в член 50, параграф 1, букви д), ж) и з):

а)

инвестиционно дружество;

б)

управляващо дружество или депозитар, действащи за сметка на взаимен фонд.

Член 90

Законът на държавата-членка по произход на ПКИПЦК или фондовите правила определят възнаграждението и таксите, които управляващото дружество има право да събира от взаимния фонд, както и метода на изчисляване на възнагражденията.

Законът или учредителните актове на инвестиционното дружество определят характера на разноските, които са за сметка на дружеството.

ГЛАВА XI

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПКИПЦК, КОИТО ПРЕДЛАГАТ ДЯЛОВИТЕ СИ ЕДИНИЦИ В ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ, В КОИТО СА УСТАНОВЕНИ

Член 91

1.   Приемащите ПКИПЦК държави-членки гарантират, че ПКИПЦК имат възможност да предлагат дяловите си единици на тяхна територия след уведомяване съгласно член 93.

2.   Приемащите ПКИПЦК държави-членки не налагат допълнителни изисквания или административни процедури на ПКИПЦК, посочени в параграф 1, по отношение на въпросите, които попадат в приложното поле на настоящата директива.

3.   Държавите-членки се задължават да осигурят безпрепятствен достъп от разстояние и по електронен път до пълната информация относно действащите законови, подзаконови и административни разпоредби, които са извън приложното поле на настоящата директива и са конкретно относими към режима, установен във връзка с предлагането на тяхна територия на дяловете на ПКИПЦК, установени в друга държава-членка. Държавите-членки осигуряват достъпността на тази информация — представена по ясен и недвусмислен начин, актуализирана и на език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

4.   За целите на настоящата глава ПКИПЦК включват и съответните им инвестиционни подразделения.

Член 92

ПКИПЦК в съответствие с действащите законови, подзаконови и административни разпоредби в сила в държавата-членка, където техните дялове се предлагат на пазара, взема необходимите мерки за осигуряване в тази държава-членка на възможности за извършване на плащания в полза на притежателите на дялове, обратно изкупуване или откупуване на дялове и предоставяне на информацията, която ПКИПЦК се изисква да предоставят.

Член 93

1.   Ако ПКИПЦК възнамерява негови дялове да бъдат предлагани в държава-членка, различна от неговата държава-членка по произход, то предварително представя уведомително писмо пред компетентните органи на своята държава-членка по произход.

Уведомителното писмо съдържа информация относно режима за предлагане на дялове на ПКИПЦК в приемащата държава-членка, включително, по целесъобразност, във връзка с класа акции. В контекста на член 16, параграф 1 то трябва да съдържа информация за това, че ПКИПЦК се предлага на пазара от управляващото дружество, което управлява ПКИПЦК.

2.   Към посоченото в параграф 1 уведомително писмо ПКИПЦК прилага най-актуалните версии на следните документи:

а)

фондовите правила или учредителните документи, своя проспект и, когато е уместно, последния годишен отчет и следващия шестмесечен отчет, преведени съгласно разпоредбите на член 94, параграф 1, букви в) и г); и

б)

своята ключова информация за инвеститорите, посочена в член 78, преведена съгласно разпоредбите на член 94, параграф 1, букви б) и г).

3.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК проверяват дали представената от ПКИПЦК документация съгласно параграфи 1 и 2 е пълна.

Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК предават посочената в параграфи 1 и 2 пълна документация на компетентните органи на държавата-членка, в която ПКИПЦК възнамерява да предлага своите дялове, не по-късно от 10 работни дни от датата на получаване на уведомителното писмо, придружено от пълната документация, предвидена в параграф 2. Те прилагат към документацията атестация, удостоверяваща, че ПКИПЦК отговаря на изискванията, посочени в настоящата директива.

Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК уведомяват незабавно ПКИПЦК относно предаването на документацията. ПКИПЦК може да получи достъп до пазара в държавата-членка, приемаща ПКИПЦК, от датата на това уведомяване.

4.   Държавите-членки гарантират, че представеното съгласно параграф 1 уведомително писмо и представената съгласно параграф 3 атестация са предоставени на език, обичайно използван в сферата на международните финанси, освен ако държавата-членка по произход на ПКИПЦК и държавата-членка, приемаща ПКИПЦК, се споразумеят уведомителното писмо и атестацията да се предоставят на официален език на двете държави-членки.

5.   Държавите-членки гарантират, че предаването и попълването на документите по електронен път съгласно параграф 3 се допуска от техните компетентни органи.

6.   За целите на установената в настоящия член процедура по уведомяване компетентните органи на държавата-членка, в която ПКИПЦК възнамерява да предлага своите дялове, не изискват никакви допълнителни документи, сертификати или информация, различна от представените в настоящия член.

7.   Държавата-членка по произход на ПКИПЦК гарантира, че компетентните органи на държавата-членка, приемаща ПКИПЦК, имат достъп по електронен път до представените в параграф 2 документи и, когато е приложимо, до съответните им преводи. Тя гарантира, че ПКИПЦК актуализира тези документи и преводи. ПКИПЦК уведомява компетентния орган на държава-членка, приемаща ПКИПЦК, за всякакви изменения, внесени в документите по параграф 2, и посочва къде тези документи могат да се получат по електронен път.

8.   В случай на изменение на съобщената в уведомителното писмо в съответствие с параграф 1 информация относно режима за предлагане или на промяна, свързана с класа акции, които ще бъдат предлагани на пазара, ПКИПЦК писмено уведомява компетентния орган на приемащата държава-членка за това преди прилагането на промяната.

Член 94

1.   Когато ПКИПЦК предлага своите дялове в държава-членка, приемаща ПКИПЦК, то предоставя на инвеститорите на територията на тази държава-членка цялата информация и документация, която съгласно глава IX трябва да предостави на инвеститорите в своята държава-членка по произход.

Тази информация и документация се предоставят на инвеститорите в съответствие със следните разпоредби:

а)

без да се накърняват разпоредбите от глава IX, тази информация или документация се предоставя на инвеститорите по начин, установен от законовите, подзаконовите или административните разпоредби на приемащата ПКИПЦК държава-членка;

б)

посочената в член 78 ключова информация за инвеститорите се превежда на официалния език или на един от официалните езици на приемащата ПКИПЦК държава-членка, или на език, одобрен от компетентните органи на тази държава-членка;

в)

информация или документация, различна от посочената в член 78 ключова информация за инвеститорите, се превежда, по избор на ПКИПЦК, на официалния език или на един от официалните езици на приемащата ПКИПЦК държава-членка, или на език, одобрен от компетентните органи на тази държава-членка, или на език, обичайно използван в сферата на международните финанси; и

г)

извършването на превода на посочената в букви б) и в) информация или документация е задължение на ПКИПЦК, като преводът възпроизвежда достоверно съдържанието на оригинала.

2.   Предвидените в параграф 1 изисквания се прилагат и за всяка промяна на посочените в него информация и документация.

3.   Честотата на публикуване на емисионната или продажната цена, цената на обратно изкупуване или откупуване на дялове на ПКИПЦК съгласно член 76 е подчинена на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавата-членка по произход на ПКИПЦК.

Член 95

1.   Комисията може да приема мерки за прилагане, определящи:

а)

обхвата на информацията съгласно член 91 параграф 3;

б)

улесняването на достъпа на компетентните органи на приемащите ПКИПЦК държави-членки до представената в член 93, параграфи 1, 2 и 3 информация или документация съгласно изискванията на член 93, параграф 7.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 112, параграф 2.

2.   Комисията може да приеме също мерки за прилагане, определящи:

а)

формата и съдържанието на стандартния образец на уведомителното писмо, използвано от ПКИПЦК за целите на уведомяването съгласно член 93, параграф 1, включително и указание за кои документи се отнасят преводите;

б)

формата и съдържанието на стандартния образец на уверението, използвано от компетентните органи на държавите-членки съгласно член 93, параграф 3;

в)

процедурата за обмен на информация и използване на електронни съобщения между компетентните органи за целите на уведомяването съгласно разпоредбите на член 93.

Тези мерки се приемат в съответствие с посочената в член 112, параграф 3 процедура по регулиране.

Член 96

За осъществяването на дейността си ПКИПЦК може да използва същото позоваване на своята правна форма (като „инвестиционно дружество“ или „взаимен фонд“) в описанието си в държава-членка, приемаща ПКИПЦК, което използва в своята държава-членка по произход.

ГЛАВА XII

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОРГАНИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ И ЗА НАДЗОР

Член 97

1.   Държавите-членки посочват компетентните органи за изпълнение на задълженията, предвидени в настоящата директива. Държавите-членки уведомяват Комисията за тези органи, като посочват разпределението на задълженията, ако има такова.

2.   Компетентните органи са публични органи или се назначават от публични органи.

3.   Органите в държавата-членка по произход на ПКИПЦК са компетентни да упражняват надзор върху това ПКИПЦК, включително, по целесъобразност, в съответствие с член 19. Органите на държавата-членка, приемаща ПКИПЦК, са компетентни да упражняват контрол върху спазването на разпоредбите, попадащи извън полето на действие на настоящата директива и изискванията, посочени в членове 92 и 94.

Член 98

1.   На компетентните органи се дават всички правомощия за осъществяването на надзор и разследвания, необходими за упражняването на функциите им. Тези правомощия се осъществяват:

а)

пряко;

б)

в сътрудничество с други органи;

в)

на отговорност на компетентните органи, чрез делегиране на субекти, на които са делегирани задачи; или

г)

чрез отнасяне на въпросите пред компетентните съдебни органи.

2.   По параграф 1 компетентните органи имат най-малко следните правомощия:

а)

достъп до документи от всякакъв вид и получаването на копие от тях;

б)

изискване на информация от всяко лице, а ако е необходимо — да призовават и разпитват лице с цел получаване на информацията;

в)

извършване на проверки на място;

г)

изискване на съществуващи записи на телефонни разговори и данни;

д)

изискване прекратяването на всяка практика, която противоречи на разпоредбите, приети съгласно настоящата директива;

е)

изискване замразяването или конфискуването на активи;

ж)

изискване на временна забрана за упражняване на професионална дейност;

з)

изискване от инвестиционни дружества, получили разрешение, управляващи дружества или депозитари да предоставят информация;

и)

приемане на всякакъв вид мерки, за да се осигури продължаване спазването на изискванията на настоящата директива от страна на инвестиционни дружества, управляващи дружества и депозитари;

й)

изискване да бъде спряно емитирането, обратното изкупуване или откупуването на дяловете в интерес на притежателите на дялове или в обществен интерес;

к)

отнемане на разрешението, издадено на ПКИПЦК, управляващо дружество или депозитар;

л)

отнасяне на въпроси за наказателно преследване; и

м)

разрешаване на одитори или експерти да извършват проверки или разследвания.

Член 99

1.   Държавите-членки определят правилата за вземане на мерки и за налагане на санкции при нарушаване на националните разпоредби, приети в изпълнение на настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Без да се накърняват процедурите за отнемане на разрешение или правото на държавите-членки да налагат наказателни санкции, държавите-членки по-специално гарантират, че в съответствие с националното им законодателство могат да се вземат подходящи административни мерки или да се налагат административни санкции на отговорните лица, когато разпоредбите, приети в изпълнение на настоящата директива, не са били спазени.

Предвидените мерки и санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.   Без да се засягат приложимите правила за мерки и санкции при нарушения на други национални разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, по-специално държавите-членки установяват ефективни, пропорционални и възпиращи мерки и санкции по отношение на задължението ключовата информация за инвеститорите да се представя по начин, който е вероятно да бъде разбран от инвеститорите на дребно съгласно член 78, параграф 5.

3.   Държавите-членки позволяват на компетентните органи да оповестяват всяка мярка или санкция, която ще бъде наложена за нарушаването на разпоредбите, приети съгласно настоящата директива, доколкото това публикуване не би изложило на сериозна опасност финансовите пазари, не би навредило на интересите на инвеститорите или не би причинило диспропорционална вреда на засегнатите страни.

Член 100

1.   Държавите-членки осигуряват създаването на ефикасни и ефективни процедури за обжалване и обезщетения в рамките на извънсъдебно уреждане на потребителски спорове относно дейността на ПКИПЦК, като се използват, когато е уместно, вече съществуващи органи.

2.   Държавите-членки гарантират, че органите, посочени в параграф 1, не са възпрепятствани от правни или регулаторни разпоредби да сътрудничат ефективно при разрешаването на презгранични спорове.

Член 101

1.   Компетентните органи на държавите-членки си сътрудничат помежду си, когато това е необходимо за целите на изпълнение на задълженията съгласно настоящата директива или за упражняване на правомощията съгласно настоящата директива или националното законодателство.

Държавите-членки предприемат необходимите административни и организационни мерки за улесняване на сътрудничеството, предвидено в настоящия параграф.

Компетентните органи използват правомощията си за целите на сътрудничеството, дори и в случаите, когато поведението, което е предмет на разследване, не представлява нарушение на която и да е действаща разпоредба в тяхната държава-членка.

2.   Компетентните органи на държавите-членки предоставят незабавно един на друг информацията, необходима за целите на изпълнение на задълженията съгласно настоящата директива.

3.   Когато компетентен орган на дадена държава-членка има основателни причини да се съмнява, че субектите, които не попадат под надзора на този компетентен орган, извършват или са извършили на територията на друга държава-членка действия, които са в противоречие с разпоредбите на настоящата директива, той уведомява компетентните органи на другата държава-членка възможно най-точно за това. Получаващият компетентен орган предприема подходящи действия, информира уведомяващите компетентните органи за резултата от действията и доколкото е възможно, за съществено развитие на събитията междувременно. Настоящият параграф не накърнява правомощията на уведомяващия компетентен орган.

4.   Компетентните органи на една държава-членка могат да поискат сътрудничеството на компетентните органи на друга държава-членка в надзорна дейност, в проверка на място или при разследване на територията на последната, в рамките на техните правомощия съгласно настоящата директива. Когато компетентен орган получи искане за проверка на място или разследване, той:

а)

извършва самостоятелно проверката или разследването;

б)

разрешава на запитващия орган да извърши проверката или разследването; или

в)

разрешава на одитори или експерти да извършат проверката или разследването.

5.   Ако проверката или разследването се извършват на територията на една държава-членка от компетентен орган на същата държава-членка, компетентният орган на държава-членка, поискал сътрудничество, може да поиска негови длъжностни лица да придружат длъжностните лица, които извършват проверката или разследването. Въпреки това проверката или разследването подлежат на цялостен контрол от страна на държавата-членка, върху чиято територия биват извършвани.

Ако проверката или разследването се извършват на територията на една държава-членка от компетентен орган на друга държава-членка, компетентният орган на държавата-членка, на чиято територия се извършва проверката или разследването, може да поиска негови длъжностни лица да придружат длъжностните лица, които извършва проверката или разследването.

6.   Компетентните органи на държавата-членка, в която се извършва разследването или проверката на място, могат да откажат да обменят информация, както е предвидено в параграф 2, или да съдействат при искане за сътрудничество при извършването на разследване или проверка на място, както е предвидено в параграф 4, само когато:

а)

такова разследване, проверка на място или обмен на информация могат да засегнат по неблагоприятен начин суверенитета, сигурността или обществената политика на тази държава-членка;

б)

вече е започнало съдебно производство по отношение на същите лица и същите действия пред органите на тази държава-членка;

в)

вече е произнесено окончателно решение по отношение на същите лица и същите действия от съда в тази държава-членка.

7.   Компетентните органи уведомяват запитващите компетентни органи за всяко решение по параграф 6. Това уведомление съдържа информация за мотивите за това решение.

8.   Компетентните органи могат да представят на вниманието на Европейския комитет по ценни книжа, създаден с Решение 2009/77/ЕО на Комисията (15), следните случаи, при които искане:

а)

за обмен на информация съгласно член 109 е било отхвърлено или не са били предприети действия в разумен срок;

б)

за извършване на разследване или проверка на място съгласно член 110 е било отхвърлено или не са били предприети действия в разумен срок; или

в)

за разрешение за придружаване на длъжностни лица от компетентните органи на другата държава-членка е било отхвърлено или не са били предприети действия в разумен срок.

9.   Комисията може да приема мерки за прилагане по отношение на процедурите за проверки на място и разследвания.

Тези мерки се приемат в съответствие с посочената в член 112, параграф 3 процедура по регулиране.

Член 102

1.   Държавите-членки предвиждат всички лица, които работят или които са работили за компетентните органи, както и одиторите и експертите, обучени от компетентните органи, да бъдат обвързани със задължението за спазване на професионалната тайна. Това означава също, че никаква поверителна информация, която тези лица получават по време на изпълнение на задълженията си, не може да се разкрива на което и да е лице или орган, освен в резюмирана или обобщена форма, по такъв начин, че ПКИПЦК, управляващите дружества и депозитарите (предприятия, допринасящи за стопанската дейност на ПКИПЦК) да не могат да бъдат идентифицирани поотделно, без да се засягат случаите от обхвата на наказателното право.

При все това, когато ПКИПЦК или предприятие, допринасящо за неговата стопанска дейност, бъде обявено в несъстоятелност или се прекратява принудително, поверителната информация, която не засяга трети страни, участващи в оздравителния план, може да бъде разкрита в хода на граждански или търговски производства.

2.   Параграф 1 не представлява пречка за компетентните органи на държавите-членки да обменят информация в съответствие с настоящата директива или друго общностно законодателство, приложими по отношение на ПКИПЦК или на предприятия, допринасящи за тяхната стопанска дейност. Тази информация се урежда от условията за професионална тайна, установени в параграф 1.

Компетентните органи, които обменят информация с други компетентни органи съгласно настоящата директива, могат да посочат в момента на предаването, че тази информация не трябва да бъде публикувана без тяхното изрично съгласие, в който случай информацията може да бъде обменяна единствено за целите, за които тези органи са дали съгласието си.

3.   Държавите-членки могат да сключват споразумения за сътрудничество, предвиждащи обмен на информация с компетентните органи на трети страни или с органи или институции на трети страни, както са определени в параграф 5 от настоящия член и член 103, параграф 1, само ако разкритата информация е предмет на гаранции за опазване на служебната тайна, поне равностойни на посочените в настоящия член. Такъв обмен на информация е предназначен за изпълнението на задачата по надзора на тези органи или институции.

Когато информацията произхожда от друга държава-членка, тя не може да бъде оповестена без изричното съгласие на компетентните органи, които са я разкрили, и когато е уместно, единствено за целите, за които тези органи са дали съгласието си.

4.   Компетентните органи, получаващи поверителна информация съгласно параграф 1 или 2, може да използват информацията само при изпълнението на техните задължения за целите на:

а)

проверяване на изпълнението на условията, уреждащи започването на дейност на ПКИПЦК или предприятия, допринасящи за тяхната стопанска дейност, и за улесняване на наблюдението на осъществяването на тази дейност, на административните и счетоводните процедури и механизмите за вътрешен контрол;

б)

налагане на санкции;

в)

административно обжалване на решения на компетентните органи; и

г)

съдебни производства, започнати съгласно член 107, параграф 2.

5.   Параграфи 1 и 4 не изключват обмена на информация в рамките на дадена държава-членка или между държави-членки, когато този обмен се осъществява между компетентен орган и:

а)

органите, които носят отговорност пред обществеността за надзора на кредитните институции, инвестиционните посредници, застрахователните предприятия или други финансови организации и органите, отговарящи за надзора на финансовите пазари;

б)

органи, участващи в ликвидация или производства по несъстоятелност на ПКИПЦК или на предприятия, допринасящи за тяхната стопанска дейност, или в други подобни производства; или

в)

лица, отговарящи за извършването на законоустановени одити на счетоводни отчети на застрахователни предприятия, кредитни институции, инвестиционни посредници или други финансови институции.

По-специално параграфи 1 и 4 не изключват изпълнението от компетентните органи, изброени по-горе, на техните надзорни функции или оповестяването пред органи, които управляват компенсационни схеми, на информация, необходима за изпълнението на техните функции.

Информацията, обменена съгласно първата алинея, е подчинена на изискванията за спазване на професионална тайна, предвидени в параграф 1.

Член 103

1.   Независимо от разпоредбите на член 102, параграфи 1—4, държавите-членки могат да разрешат обмена на информация между компетентен орган и:

а)

органи, отговарящи за контрола на органите, участващи в ликвидацията и производството по несъстоятелност на ПКИПЦК или на предприятия, допринасящи за тяхната стопанска дейност, или други подобни производства;

б)

органи, отговарящи за контрола на лицата, натоварени с извършването на законоустановени одити на счетоводните отчети на застрахователните предприятия, кредитни институции, инвестиционните посредници или други финансови институции.

2.   Държавите-членки, които се възползват от дерогацията, предвидена в параграф 1, изискват да бъдат изпълнени поне следните условия:

а)

информацията се използва за целите на контрола, посочен в параграф 1;

б)

получената информация подлежи на изискванията за спазване на професионална тайна, посочени в член 102, параграф 1; и

в)

когато информацията произхожда от друга държава-членка, тя не може да се оповестява без изричното съгласие на компетентните органи, които са я разкрили, и когато е уместно, единствено за целите, за които тези органи са дали съгласието си.

3.   Държавите-членки съобщават на Комисията и на другите държави-членки имената на органите, които могат да получат информацията съгласно параграф 1.

4.   Независимо от разпоредбите на член 102, параграфи 1—4, с оглед засилване на стабилността, включително и на интегритета на финансовата система, държавите-членки могат да разрешат обмена на информация между компетентните органи и институциите или органите, отговарящи по закон за разкриване и разследване на нарушенията в областта на дружественото право.

5.   Държавите-членки, които се възползват от дерогацията, предвидена в параграф 4, изискват да бъдат изпълнени поне следните условия:

а)

информацията се използва за целите на изпълнение на задачата, посочена в параграф 4;

б)

получената информация подлежи на изискванията за спазване на професионална тайна, посочени в член 102, параграф 1; и

в)

когато информацията произхожда от друга държава-членка, тя не може да се оповестява без изричното съгласие на компетентните органи, които са я разкрили, и когато е уместно, единствено за целите, за които тези органи са дали съгласието си.

За целите на буква в) органите или структурите, посочени в параграф 4, съобщават на компетентните органи, които са оповестили информацията, имената и точните отговорности на лицата, до които тя следва да се изпрати.

6.   Когато в дадена държава-членка органите или структурите, посочени в параграф 4, изпълняват задачата си за разкриване или разследване с помощта на лица, с оглед на тяхната специфична компетентност, назначени за тази цел и които не са наети в публичния сектор, възможността за обмен на информация, предвидена в посочения параграф, може да бъде разширена, като обхване такива лица при условията, предвидени в параграф 5.

7.   Държавите-членки съобщават на Комисията и на другите държави-членки имената на органите, които могат да получат информацията, посочена в параграф 4.

Член 104

1.   Членове 102 и 103 не възпрепятстват даден компетентен орган да предаде на централните банки и на други структури с подобна функция в качеството им на парични органи информация, предназначена за изпълнение на техните задачи, нито възпрепятстват подобни органи или структури да съобщят на компетентните органи такава информация, каквато може да им бъде необходима за целите на член 102, параграф 4. Информацията, получена в този контекст, подлежи на изискванията за спазване на професионална тайна, посочени в член 102, параграф 1.

2.   Членове 102 и 103 не представляват пречка за компетентните органи да съобщават информацията, посочена в член 102, параграфи 1—4, на клирингова къща или друга подобна организация, призната по националното право за предоставяне на услугите по клиринг или сетълмент за един от пазарите на държавите-членки, ако те считат, че е необходимо да съобщят тази информация, за да се осигури правилното функциониране на тези организации по отношение на неизпълнението или по отношение на потенциалното неизпълнение от страна на участниците на пазара.

Информацията, получена в този контекст, подлежи на изискванията за спазване на професионална тайна, посочени в член 102, параграф 1.

Държавите-членки гарантират информацията, получена съгласно член 102, параграф 2, да не се оповестява при обстоятелствата, посочени в първата алинея от настоящия параграф, без изричното съгласие на компетентните органи, които я оповестяват.

3.   Независимо от член 102, параграфи 1 и 4, по силата на разпоредбите, предвидени по закон, държавите-членки могат да разрешават оповестяването на дадена информация на други ведомства от централната държавна администрация, отговарящи за законодателството по надзора на ПКИПЦК и на предприятията, допринасящи за тяхната стопанска дейност, кредитните институции, финансовите институции, инвестиционните посредници и застрахователните предприятия и на инспекторите, обучени от тези ведомства.

Подобно оповестяване може да се прави само когато е необходимо за целите на пруденциалния надзор.

Независимо от това държавите-членки гарантират, че информацията, получена по член 102, параграфи 2 и 5, не се оповестява при обстоятелствата, посочени в настоящия параграф, освен с изричното съгласие на компетентните органи, които са я оповестили.

Член 105

Комисията може да приема мерки за прилагане по отношение на процедурите за обмен на информация между компетентните органи.

Тези мерки се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 112, параграф 3.

Член 106

1.   Държавите-членки предвиждат най-малкото, че всяко лице, което е получило одобрение по смисъла на Директива 2006/43/ЕО, изпълняващо в ПКИПЦК или в предприятие, допринасящо за неговата стопанска дейност, задължителния одит, посочен в член 51 от Директива 78/660/ЕИО, член 37 от Директива 83/349/ЕИО или член 73 от настоящата директива, или някоя друга законово определена задача, е задължено да докладва незабавно на компетентните органи всеки факт или решение във връзка с това предприятие, които са му станали известни при изпълнението на тази задача и които е вероятно да доведат до едно от следните:

а)

съществено нарушение на законовите, подзаконовите или административните разпоредби, които предвиждат условията, регулиращи издаването на разрешителни, или които специално уреждат изпълнението на дейностите на ПКИПЦК или предприятие, допринасящо за неговата стопанска дейност;

б)

пречка пред непрекъснатото функциониране на ПКИПЦК или предприятие, допринасящо за неговата стопанска дейност; или

в)

отказ за заверка на счетоводните отчети или изразяването на резерви.

Това лице е длъжно да докладва всякакви факти и решения, които му станат известни по време на изпълнението на задачата, както е описано в буква а), в предприятие, което има тесни връзки в резултат на взаимоотношение на контрол с ПКИПЦК или предприятие, допринасящо за неговата стопанска дейност, в рамките на което то изпълнява тази задача.

2.   Добросъвестното оповестяване на компетентните институции от страна на лицата, които са получили одобрение по смисъла на Директива 2006/43/ЕО, на всеки факт или решение, посочени в параграф 1, не представлява нарушение на някое ограничение за оповестяването на информация, наложено с договор или по силата на някоя законова, подзаконова или административна разпоредба, и не води до каквато и да е отговорност за такива лица.

Член 107

1.   Компетентните органи мотивират писмено решенията си за отказ на разрешение, както и всяко отрицателно решение, взето в изпълнение на общите мерки по прилагането на настоящата директива, и съобщават мотивите си на заявителите.

2.   Държавите-членки предвиждат надлежно мотивиране и право на съдебно обжалване на всяко решение, взето в изпълнение на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, включително когато по заявление за разрешение, което предоставя цялата изисквана информация, не е взето решение в рамките на шест месеца от неговото подаване.

3.   Държавите-членки гарантират, че един или повече от следните органи, определени от националното законодателство, могат да предприемат действия, в интерес на потребителите и в съответствие с националното законодателство, пред съдилищата или компетентните административни органи за осигуряване прилагането на националните разпоредби във връзка с изпълнението на настоящата директива:

а)

публични институции или техни представители;

б)

организации на потребителите, които имат законен интерес от защита на потребителите; или

в)

професионални организации, които имат законен интерес от защита на членовете си.

Член 108

1.   Само органите на държавата-членка по произход на ПКИПЦК са оправомощени да предприемат действия срещу това ПКИПЦК, ако предприятието извърши нарушение на законова, подзаконова или административна разпоредба или разпоредба от фондовите правила или от учредителните актове на инвестиционното дружество.

Въпреки това органите на държавата-членка, приемаща ПКИПЦК, могат да предприемат действия срещу това ПКИПЦК за нарушения на законовите, подзаконовите и административните разпоредби в тази държава-членка, попадащи извън приложното поле на настоящата директива или изискванията, посочени в членове 92 и 94.

2.   Всяко решение за отнемане на разрешение или друга сериозна мярка, предприета срещу ПКИПЦК, или наложено му спиране на емитиране, обратно изкупуване или откупуване на неговите дялове се съобщава незабавно от органите на държавата-членка по произход на ПКИПЦК на органите на държавите-членки, приемащи ПКИПЦК, и ако управляващото дружество на ПКИПЦК е установено в друга държава-членка — на компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество.

3.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество и тези на държавата-членка по произход на ПКИПЦК съответно могат да предприемат действия срещу управляващото дружество, в случай че то нарушава разпоредби от обхвата на съответната им отговорност.

4.   Когато компетентните органи на държавата-членка, приемаща ПКИПЦК, имат ясни и очевидни причини да считат, че ПКИПЦК, чиито дялове се предлагат на територията на тази държава-членка, нарушава задълженията, произтичащи от разпоредбите, приети съгласно настоящата директива, които не предоставят правомощия на компетентните органи на държавата-членка, приемаща ПКИПЦК, те отнасят тези разкрития пред компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК, които предприемат необходимите мерки.

5.   Ако въпреки взетите от компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК мерки, поради неадекватността на тези мерки или поради липса на навременни действия от страна на държавата-членка по произход на ПКИПЦК, ПКИПЦК продължава да действа по начин, който е категорично в ущърб на интересите на инвеститорите от държавата-членка, приемаща ПКИПЦК, компетентните органи на държавата-членка, приемаща ПКИПЦК, могат да предприемат едно от следните действия:

а)

след като уведомят компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК, да вземат всички необходими мерки за защита на инвеститорите, включително евентуално предотвратяване на по-нататъшно предлагане на дялове от страна на съответното ПКИПЦК на територията на държавата-членка, приемаща ПКИПЦК; или

б)

при необходимост да поставят въпроса на вниманието на Комитета на европейските регулатори на ценни книжа.

Комисията следва да бъде незабавно уведомена при предприемане на някоя от предвидените в първа алинея, буква а) мерки.

6.   Държавите-членки осигуряват възможността в рамките на тяхната територия законосъобразно да бъдат връчвани актовете, необходими за мерките, които евентуално са били предприети по отношение на ПКИПЦК съгласно параграфи от 2 до 5, от страна на държавата-членка, приемаща ПКИПЦК.

Член 109

1.   Когато при предоставянето на услуги или чрез създаването на клонове управляващо дружество оперира в една или повече приемащи управляващото дружество държави-членки, компетентните органи на всички заинтересовани държави-членки са в тясно сътрудничество.

Те съобщават при поискване цялата информация, свързана с управлението и структурата на собственост на тези управляващи дружества, които са в състояние да улеснят техния надзор, както и всякаква информация, която е в състояние да улесни контрола на тези дружества. В частност органите на държавата-членка по произход на управляващото дружество сътрудничат, за да осигурят събирането от органите на приемащата управляващото дружество държава-членка информациите, посочени в член 21, параграф 2.

2.   Доколкото се окаже необходимо за осъществяване на правомощията по надзор на държавата-членка по произход, компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава-членка информират компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество за всяка мярка, взета в съответствие с член 21, параграф 5, която включва мерки или санкции, наложени на дадено управляващо дружество, или ограничения за дейностите на управляващо дружество.

3.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество незабавно уведомяват компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК за всякакви проблеми, които са установени по отношение на управляващото дружество и които биха засегнали способността на управляващото дружество да изпълнява надлежно задълженията си по отношение на ПКИПЦК, или за всяко нарушение на изискванията по глава III.

4.   Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК незабавно уведомяват компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество за всякакви проблеми, които са установени по отношение на ПКИПЦК и които биха засегнали способността на управляващото дружество да изпълнява надлежно задълженията си или да спазва изискванията на настоящата директива, които попадат под отговорността на държавата-членка по произход на ПКИПЦК.

Член 110

1.   Всяка приемаща управляващото дружество държава-членка осигурява, когато управляващо дружество, получило разрешение в друга държава-членка, упражнява дейност на нейна територия посредством клон, компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество да могат, след като са информирали за това компетентните органи на приемащата държава-членка на управляващото дружество, да извършват самите те или чрез посредници, на които те са възложили това, проверка на място на информацията, посочена в член 109.

2.   Параграф 1 не засяга правото на компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава-членка при изпълнение на отговорностите, които произтичат за тях съгласно настоящата директива, да осъществяват проверка на място на клоновете, установени на територията на тази държава-членка.

ГЛАВА ХIII

ЕВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО ЦЕННИ КНИЖА

Член 111

Комисията може да приема технически изменения към настоящата директива в следните области:

а)

изясняване на определенията с цел да се гарантира еднообразното прилагане на настоящата директива в рамките на Общността; или

б)

привеждане на терминологията и на формулировката на определенията в съответствие с последващите актове относно ПКИПЦК и свързаните с тях въпроси.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 112, параграф 2.

Член 112

1.   Комисията се подпомага от Европейския комитет по ценни книжа, създаден с Решение 2001/528/ЕО на Комисията (16).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

ГЛАВА XIV

ДЕРОГАЦИИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

РАЗДЕЛ 1

Дерогации

Член 113

1.   Само датските ПКИПЦК pantebreve, емитирани в Дания, се приравняват към прехвърлимите ценни книжа по член 50, параграф 1, буква б).

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на член 22, параграф 1 и член 32, параграф 1 компетентните органи могат да разрешат на ПКИПЦК, които към 20 декември 1985 г. имат два или повече депозитари в съответствие с националното си право, да запазят техния брой, ако компетентните органи имат гаранции за практическото изпълнение на функциите по член 22, параграф 3 и член 32, параграф 3.

3.   Чрез дерогация от разпоредбите на член 16 държавите-членки могат да разрешат на управляващи дружества да издават сертификати на приносител, представящи поименни ценни книжа на други дружества.

Член 114

1.   Инвестиционните посредници, както са определени в член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2004/39/ЕО, които са получили разрешение само за предоставяне на услугите, посочени в раздел А, точки 4 и 5 от приложението към същата директива, могат да получат разрешение по силата на настоящата директива да управляват ПКИПЦК като „управляващи дружества“. В този случай тези инвестиционни посредници се отказват от разрешението, получено по силата от Директива 2004/39/ЕО.

2.   Управляващите дружества, които преди 13 февруари 2004 г. вече са получили разрешение в тяхната държава-членка по произход по силата на Директива 85/611/ЕИО, да управляват ПКИПЦК, се считат за получили разрешение за целите на настоящия член, ако законодателството на тази държава-членка е подчинило упражняването на тази дейност на спазването на условията, еквивалентни на посочените в членове 7 и 8.

РАЗДЕЛ 2

Преходни и заключителни разпоредби

Член 115

До 1 юли 2013 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива.

Член 116

1.   Държавите-членки приемат и публикуват до 30 юни 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 1, параграф 2, втора алинея, параграф 3, буква б), член 2, параграф 1, букви д), м), п), р) и с) и параграф 5, член 4, член 5, параграфи 1—4, 6 и 7, член 6, параграф 1, член 12, параграф 1, член 13, параграф 1, уводно изречение, букви а) и и), член 15, член 16, параграфи 1 и 3, член 17, параграф 1, параграф 2, буква б), параграф 3, първа и трета алинея, параграфи 4—7, параграф 9, втора алинея, член 18, параграф 1, уводно изречение и буква б), параграф 2, трета и четвърта алинея, параграфи 3 и 4, членове 19 и 20, член 21, параграфи 2—6, 8 и 9, член 22, параграф 1, параграф 3, букви а), г) и е), член 23, параграфи 1, 2, 4 и 5, член 27, трета алинея, член 29, параграф 2, член 33, параграфи 2, 4 и 5, членове 37—42, член 43, параграфи 1—5, членове 44—49, член 50, параграф 1, уводно изречение и параграф 3, член 51, параграф 1, трета алинея, член 54, параграф 3, член 56, параграф 1 и параграф 2, първа алинея, уводно изречение, членове 58 и 59, член 60, параграфи 1—5, член 61, параграфи 1 и 2, член 62, параграфи 1—3, член 63, член 64, параграфи 1—3, членове 65—67, член 68, параграф 1, уводно изречение и буква а), член 69, параграфи 1 и 2, член 70, параграфи 2 и 3, членове 71, 72 и 74, член 75, параграфи 1—3, членове 77—82, член 83, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква а), второ тире, член 86, член 88, параграф 1, буква б), член 89, буква б), членове 90—94, членове 96—100, член 101, параграфи 1—8, член 102, параграф 2, втора алинея и параграф 5, членове 107, 108, член 109, параграфи 2—4, член 110 и приложение I. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби от 1 юли 2011 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Те включват също така уточнение, че позоваванията в съществуващите законови, подзаконови и административни разпоредби на Директива 85/611/ЕИО се считат за позовавания на настоящата директива. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, обхваната от настоящата директива.

Член 117

Директива 85/611/ЕИО, изменена с директивите, посочени в приложение III, част А, се отменя считано от 1 юли 2011 г., без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за въвеждане в националното законодателство и за прилагане на директивата, посочени в приложение III, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IV.

Позовавания на краткия проспект се тълкуват като позовавания на ключовата информация за инвеститорите, посочена в член 78.

Член 118

1.   Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, параграф 1, параграф 2, първа алинея, параграф 3, буква а), параграфи 4—7, член 2, параграф 1, букви а) — г), е) — л), н) и о), параграфи 2—4, 6 и 7, член 3, член 5, параграф 5, член 6, параграфи 2—4, членове 7—11, член 12, параграф 2, член 13, параграф 1, букви б) — з) и параграф 2, член 14, параграф 1, член 16, параграф 2, член 17, параграф 2, букви а), в) и г), параграф 3, втора алинея, параграф 8 и параграф 9, първа алинея, член 18, параграф 1, с изключение на уводното изречение и буква а), параграф 2, първа и втора алинея, член 21, параграфи 1 и 7, член 22, параграф 2 и параграф 3, букви б) и в), член 23, параграф 3, членове 24—26, член 27, първа и втора алинея, член 28, член 29, параграфи 1, 3 и 4, членове 30—32, член 33, параграфи 1 и 3, членове 34—36, член 50, параграф 1, букви а) — з) и параграф 2, член 51, параграф 1, първа и втора алинея, параграфи 2 и 3, членове 52, 53, член 54, параграфи 1 и 2, член 55, член 56, параграф 2, първа и втора алинея и параграф 3, член 57, член 68, параграф 2, член 69, параграфи 3 и 4, член 70, параграфи 1 и 4, членове 73 и 76, член 83, параграф 1, с изключение на буква б), параграф 2, буква а), с изключение на второто тире, членове 84, 85 и 87, член 88, параграф 1, с изключение на буква б), и параграф 2, член 89, с изключение на буква б), член 102, параграф 1, параграф 2, първа алинея, параграфи 3 и 4, членове 103—106, член 109, параграф 1, членове 111—113, 117 и приложения II, III и IV се прилагат от 1 юли 2011 г.

2.   Държавите-членки гарантират, че ПКИПЦК ще заменят своя кратък проспект, съставен в съответствие с разпоредбите на Директива 85/611/ЕИО, с ключова информация за инвеститорите, подготвена в съответствие с член 78, възможно най-скоро и във всеки случай не по-късно от 12 месеца след изтичане на крайния срок за прилагане в националните законодателства на всички мерки по прилагане, посочени в член 78, параграф 7. По време на този период компетентните органи на държавата-членка, приемаща ПКИПЦК, продължават да приемат краткия проспект за ПКИПЦК, предлагани на територията на тази държава-членка.

Член 119

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

E. ERLANDSSON


(1)  Становище на Европейския парламент от 13 януари 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 22 юни 2009 г.

(2)  ОВ L 375, 31.12.1985 г., стр. 3.

(3)  Вж. приложение III, част А.

(4)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 201.

(8)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(9)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.

(12)  ОВ L 84, 26.3.1997 г., стр. 22.

(13)  ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87.

(14)  ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11.

(15)  ОВ L 25, 29.1.2009 г., стр. 18.

(16)  ОВ L 191, 13.7.2001 г., стр. 45.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК А

1.

Информация относно взаимния фонд

1.

Информация относно управляващото дружество, включително данни за това. дали управляващото дружество е установено в държава-членка, различна от държавата-членка по произход на ПКИПЦК

1.

Информация относно инвестиционното дружество

1.1.

Наименование

1.1.

Наименование или вид, правно-организационна форма, седалище и главно управление, ако е различно от седалището

1.1.

Наименование или вид, правно-организационна форма, седалище и главно управление, ако е различно от седалището

1.2.

Дата на учредяване на взаимния фонд. Посочване на срока, за който е учреден, ако е ограничен

1.2.

Дата на регистрация на дружеството. Посочване на срока, за който е учреден, ако е ограничен

1.2.

Дата на регистрация на дружеството. Посочване на срока, за който е учреден, ако е ограничен

 

1.3.

Ако дружеството управлява други взаимни фондове, посочване на тези фондове

1.3.

Когато инвестиционно дружество има различни инвестиционни подразделения, се посочват тези подразделения

1.4.

Посочване на мястото, където могат да бъдат получени фондовите правила, ако не са приложени, и периодичните отчети

 

1.4.

Посочване на мястото, където може да бъде получен уставът, ако не е приложен, и периодичните отчети

1.5.

Кратко описание на условията на данъчната система, приложима за взаимния фонд, които са от значение за притежателите на дялове. Посочване на удръжките при източника на дохода и положителните капиталови разлики, изплащани от взаимния фонд на притежателите на дялове

 

1.5.

Кратко описание на условията на данъчната система, приложима за дружеството, които са от значение за притежателите на дялове. Посочване на удръжките при източника на дохода и положителните капиталови разлики, изплащани от дружеството на притежателите на дялове

1.6.

Счетоводни дати и дати на разпределение

 

1.6.

Счетоводни дати и дати на разпределение

1.7.

Имената на лицата, отговарящи за проверката и заверката на счетоводната информация съгласно член 73

 

1.7.

Имената на лицата, отговарящи за проверката и заверката на счетоводната информация съгласно член 73

 

1.8.

Имена и длъжности в дружеството на членовете на административните, управленските и надзорните органи. Сведения за техните основни дейности извън дружеството, когато те са от значение за него

1.8.

Имена и длъжности в дружеството на членовете на административните, управленските и надзорните органи. Сведения за техните основни дейности извън дружеството, когато те са от значение за него

 

1.9.

Сума на записания капитал с посочване на внесената част

1.9.

Капитал

1.10.

Сведения за видовете и основните характеристики на дяловете, и в частност:

характер на правото (вещно или друго), представяно от дела,

оригинерни ценни книжа или сертификати, удостоверяващи правото на собственост; запис в регистър или сметка,

характеристики на дяловете: поименни или на приносител; посочване на възможните купюри,

посочване на правата на глас на притежателите на дяловете, ако има такива,

обстоятелства, при които може да бъде взето решение за закриване на взаимния фонд, и ред за закриване, що се отнася в частност до правата на притежателите на дяловете

 

1.10.

Сведения за видовете и основните характеристики на дяловете, и в частност:

оригинерни ценни книжа или сертификати, удостоверяващи правото на собственост; запис в регистър или сметка,

характеристики на дяловете: поименни или на приносител; посочване на възможните купюри,

посочване на правата на глас на притежателите на дялове,

обстоятелства, при които може да бъде взето решение за закриване на инвестиционното дружество, и ред за закриване, що се отнася в частност до правата на притежателите на дяловете

1.11.

Когато има такива, посочване на фондовите борси или пазарите, на които са котирани или търгувани дяловете

 

1.11.

Когато има такива, посочване на фондовите борси или пазарите, на които са котирани или търгувани дяловете

1.12.

Условия и ред за емисия и продажба на дяловете

 

1.12.

Условия и ред за емисия и продажба на дяловете

1.13.

Условия и ред за обратно изкупуване или откупуване на дяловете и обстоятелства, при които може да бъде спряно обратното изкупуване или откупуване

 

1.13.

Условия и ред за обратно изкупуване или откупуване на дяловете и обстоятелства, при които може да бъде спряно обратното изкупуване или откупуване. В случай на инвестиционни дружества с различни инвестиционни подразделения — информация за това как притежателят на дялове може да премине от едно подразделение в друго и за разходите, които се дължат във връзка с това

1.14.

Описание на правилата за определяне и насочване на дохода

 

1.14.

Описание на правилата за определяне и насочване на дохода

1.15.

Описание на инвестиционните цели на взаимния фонд, в това число неговите финансови цели (например нарастване на капитала или реализиран доход), инвестиционна политика (например териториална или отраслова специализация), ограничения на инвестиционната политика и посочване на похватите и инструментите или заемателските пълномощия, които могат да бъдат прилагани в управлението на взаимния фонд

 

1.15.

Описание на инвестиционните цели на дружеството, в това число неговите финансови цели (например нарастване на капитала или реализиран доход), инвестиционна политика (например териториална или отраслова специализация), ограничения на инвестиционната политика и посочване на похватите и инструментите или заемателските пълномощия, които могат да бъдат прилагани в управлението на дружеството

1.16.

Правила за оценка на активите

 

1.16.

Правила за оценка на активите

1.17.

Определяне на продажната или емисионната цена и цената на обратно изкупуване или на откупуване на дяловете, и в частност:

метод и честота на изчисляване на тези цени,

информация относно таксите, свързани с продажбата или емисията и обратното изкупуване или погасяването на дяловете,

начините, местата и честотата на публикуване на тези цени

 

1.17.

Определяне на продажната или емисионната цена и цената на обратно изкупуване или на откупуване на дяловете, и в частност:

метод и честота на изчисляване на тези цени,

информация относно таксите, свързани с продажбата или емисията и обратното изкупуване или погасяването на дяловете,

начините, местата и честотата на публикуване на тези цени (1)

1.18.

Информация относно начина, размера и изчисляването на възнаграждението, платимо от взаимния фонд на управляващото дружество, депозитара или трети лица, както и възстановяването на разходите от взаимния фонд на управляващото дружество, депозитара или трети лица

 

1.18.

Информация относно начина, размера и изчисляването на възнаграждението, платимо от дружеството на неговите директори и на членовете на административните, управленските и надзорните му органи, на депозитара или на трети лица, както и възстановяването на разходите от дружеството на неговите директори, депозитара или трети лица

Информация относно депозитара:

2.1.   Наименование или вид, правно-организационна форма, седалище и главно управление, ако е различно от седалището.

2.2.   Основна дейност.

Информация относно консултантските фирми или външните консултанти, които предоставят съвети по договор и чието възнаграждение са изплаща от активите на ПКИПЦК:

3.1.   Наименование или вид на фирмата или име на консултанта.

3.2.   Съществени разпоредби на договора с управляващото дружество или инвестиционното дружество, които могат да бъдат от значение за притежателите на дялове, с изключение на разпоредбите, засягащи възнаграждението.

3.3.   Други значими дейности.

4.   Информация относно организацията на плащанията в полза на притежателите на дялове, обратното изкупуване или откупуване на дялове и предоставянето на информация относно ПКИПЦК. Тази информация задължително трябва да бъде предоставяна в държавата-членка, в която е установено ПКИПЦК. Освен това, когато дяловете се предлагат на пазара на друга държава-членка, тази информация се предоставя за тази държава-членка в публикувания там проспект.

Други информации относно инвестициите:

5.1.   Резултати от дейността на ПКИПЦК (когато е приложимо) за предишни години — тази информация може да бъде включена в проспекта или да бъде добавена към него.

5.2.   Профил на типа инвеститор, за който ПКИПЦК е предназначено.

Икономическа информация:

6.1.   Евентуални разходи или такси, различни от разходите, посочени в точка 1.17, разделени според това, дали се плащат от притежателя на дялове или на база на активите на ПКИПЦК.

СПИСЪК Б

Задължителна информация в периодичните отчети

I.   Отчет за активите и пасивите

прехвърлими ценни книжа,

салда по банкови сметки,

други активи,

общо активи,

пасиви,

стойност на нетните активи.

II.   Дялове в обращение

III.   Стойност на нетните активи на един дял

IV.   Портфейл, с посочване на:

а)

прехвърлими ценни книжа, допуснати до официална регистрация на фондова борса;

б)

прехвърлими ценни книжа, търгувани на друг регулиран пазар;

в)

новоемитирани прехвърлими ценни книжа съгласно член 50 параграф 1, буква г);

г)

други прехвърлими ценни книжа съгласно член 50, параграф 2, буква а);

и анализ на същите в съответствие с най-подходящите критерии в светлината на инвестиционната политика на ПКИПЦК (например икономически, териториални или валутни критерии) в процентно изражение от нетните активи; следва да бъде указан също делът на всяка от горепосочените инвестиции от сумата на активите на ПКИПЦК.

Отчет за изменението на състава на портфейла през отчетния период.

V.   Отчет за движенията, свързани с активите на ПКИПЦК, през отчетния период, включително:

доход от инвестиции,

доход от други източници,

такси за управление,

такси на депозитара,

други такси и данъци,

чиста печалба,

разпределена и реинвестирана печалба,

изменения в капиталовата сметка,

поскъпване и обезценяване на инвестициите,

други изменения, засягащи активите и пасивите на ПКИПЦК,

разходи, свързани със сделките, които представляват разходи, извършени от ПКИПЦК във връзка със сделки в неговия портфейл.

VI.   Сравнителна таблица за последните три финансови години, включваща за всяка финансова година към края на същата:

обща стойност на нетните активи,

стойност на нетните активи на един дял.

VII.   Сведения по категории сделки по смисъла на член 51, извършени от ПКИПЦК през отчетния период, за сумата на произтичащите от тях задължения.


(1)  Инвестиционните дружества по смисъла на член 32, параграф 5 от настоящата директива посочват също:

метода и честотата на изчисляване на стойността на дяловете по стойността на нетните активи,

начина, мястото и честотата на публикуване на тази стойност,

фондовата борса в страната на предлагане на цената, на базата на която се определя цената на сделките, извършвани извън фондовите борси в тази страна.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Функции, включени в дейността по колективно управление на портфейл:

Управление на инвестициите.

Администриране:

а)

правни услуги и счетоводни услуги по управление на фонда;

б)

искане за сведения за клиентите;

в)

оценка на портфейла и определяне на стойността на дяловете (включително данъчни декларации);

г)

мониторинг на спазването на регулаторните изисквания;

д)

поддържане на регистъра на притежателите на дялове;

е)

разпределение на приходите;

ж)

емисии и изкупуване на дялове;

з)

плащания по договора (включително изпращането на сертификати);

и)

съхранение на операциите.

Предлагане.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЧАСТ A

Отменена директива и списък с последващите изменения

(посочени в член 117)

Директива 85/611/ЕИО на Съвета

(ОВ L 375, 31.12.1985 г., стр. 3)

 

Директива 88/220/ЕИО на Съвета

(ОВ L 100, 19.4.1988 г., стр. 31)

 

Директива 95/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 168, 18.7.1995 г., стр. 7)

Единствено член 1, четвърто тире, член 4, параграф 7 и член 5, пето тире

Директива 2000/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 290, 17.11.2000 г., стр. 27)

Единствено член 1

Директива 2001/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 20)

 

Директива 2001/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 35)

 

Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1)

Единствено член 66

Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9)

Единствено член 9

Директива 2008/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 76, 19.3.2008 г., стр. 42)

 

ЧАСТ Б

Списък със срокове за въвеждане в националното законодателство и прилагане

(посочени в член 117)

Директива

Срок за транспониране

Дата на прилагане

85/611/ЕИО

1 октомври 1989 г.

88/220/ЕИО

1 октомври 1989 г.

95/26/ЕО

18 юли 1996 г.

2000/64/ЕО

17 ноември 2002 г.

2001/107/ЕО

13 август 2003 г.

13 февруари 2004 г.

2001/108/ЕО

13 август 2003 г.

13 февруари 2004 г.

2004/39/ЕО

30 април 2006 г.

2005/1/ЕО

13 май 2005 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Таблица на съответствието

Директива 85/611/ЕИО

Настоящата директива

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2, уводно изречение

Член 1, параграф 2, уводно изречение

Член 1, параграф 2, първо и второ тире

Член 1, параграф 2, букви а) и б)

Член 1, параграф 2, втора алинея

Член 1, параграф 3, първа алинея

Член 1, параграф 3, първа алинея

Член 1, параграф 3, втора алинея

Член 1, параграф 3, втора алинея, буква а)

Член 1, параграф 3, втора алинея, буква б)

Член 1, параграфи 4—7

Член 1, параграфи 4—7

Член 1, параграф 8, уводно изречение

Член 2, параграф 1, буква н), уводно изречение

Член 1, параграф 8, първо, второ и трето тире

Член 2, параграф 1, буква н), подточки i), ii) и iii)

Член 1, параграф 8, последно изречение

Член 2, параграф 7

Член 1, параграф 9

Член 2, параграф 1, буква o)

Член 1а, уводно изречение

Член 2, параграф 1, уводно изречение

Член 1а, точка 1

Член 2, параграф 1, буква а)

Член 1а, точка 2, първата част на изречението

Член 2, параграф 1, буква б)

Член 1а, точка 2, втората част на изречението

Член 2, параграф 2

Член 1а, точки 3—5

Член 2, параграф 1, букви в)—д)

Член 1а, точка 6

Член 2, параграф 1, буква е)

Член 1а, точка 7, първата част на изречението

Член 2, параграф 1, буква ж)

Член 1а, точка 7, втората част на изречението

Член 2, параграф 3

Член 1а, точки 8—9

Член 2, параграф 1, букви з)—и)

Член 1а, точка 10, първа алинея

Член 2, параграф 1, буква й)

Член 1а, точка 10, втора алинея

Член 2, параграф 5

Член 1а, точка 11

Член 1а, точка 12 и точка 13, първо изречение

Член 2, параграф 1, подточки i) и ii)

Член 1а, точка 13, второ изречение

Член 2, параграф 4, буква а)

Член 1а, точка 14 и точка 15, първо изречение

Член 2, параграф 1, букви к) и л)

Член 1а, точка 15, второ изречение

Член 2, параграф 6

Член 2, параграф 1, буква м)

Член 2, параграф 1, уводно изречение

Член 3, уводно изречение

Член 2, параграф 1, първо, второ, трето и четвърто тире

Член 3, букви a), б), в) и г)

Член 2, параграф 2

Член 3

Член 4

Член 4, параграфи 1 и 2

Член 5, параграфи 1 и 2

Член 5, параграф 3

Член 4, параграф 3, първа алинея

Член 5, параграф 4, първа алинея, букви a) и б)

Член 5, параграф 4, втора алинея

Член 4, параграф 3, втора алинея

Член 5, параграф 4, трета алинея

Член 4, параграф 3, трета алинея

Член 5, параграф 4, четвърта алинея

Член 4, параграф 3a

Член 5, параграф 5

Член 4, параграф 4

Член 5, параграф 6

Член 5, параграф 7

Член 5, параграфи 1 и 2

Член 6, параграфи 1 и 2

Член 5, параграф 3, първа алинея, уводно изречение

Член 6, параграф 3, първа алинея, уводно изречение

Член 5, параграф 3, първа алинея, буква a)

Член 6, параграф 3, първа алинея, буква a)

Член 5, параграф 3, първа алинея, буква б), уводно изречение

Член 6, параграф 3, първа алинея, буква б), уводно изречение

Член 5, параграф 3, първа алинея, буква б), първо и второ тире

Член 6, параграф 3, първа алинея, буква б), подточки i) и ii)

Член 5, параграф 3, втора алинея

Член 6, параграф 3, втора алинея

Член 5, параграф 4

Член 6, параграф 4

Член 5а, параграф 1, уводно изречение

Член 7, параграф 1, уводно изречение

Член 5а, параграф 1, буква а), уводно изречение

Член 7, параграф 1, буква а), уводно изречение

Член 5а, параграф 1, буква а), първо тире

Член 7, параграф 1, буква а), подточка i)

Член 5а, параграф 1, буква а), второ тире, уводно изречение

Член 7, параграф 1, буква а), подточка ii), уводно изречение

Член 5а, параграф 1, буква а), второ тире, подточки i), ii) и iii)

Член 7, параграф 1, буква а), подточка ii), първо, второ и трето тире

Член 5а, параграф 1, буква а), трето и четвърто тире

Член 7, параграф 1, буква а), подточка iii)

Член 5а, параграф 1, буква а), пето тире

Член 5а, параграф 1, букви б) — г)

Член 7, параграф 1, букви б)—г)

Член 5а, параграфи 2—5

Член 7, параграфи 2—5

Член 5б

Член 8

Член 5в

Член 9

Член 5г

Член 10

Член 5д

Член 11

Член 5е, параграф 1, първа алинея

Член 12, параграф 1, първа алинея

Член 5е, параграф 1, втора алинея, буква a)

Член 12, параграф 1, втора алинея, буква a)

Член 5е, параграф 1, втора алинея, буква б), първо изречение

Член 12, параграф 1, втора алинея, буква б)

Член 5е, параграф 1, втора алинея, буква б), последно изречение

Член 5е, параграф 2, уводно изречение

Член 12, параграф 2, уводно изречение

Член 5е, параграф 2, първо и второ тире

Член 12, параграф 2, букви a) и б)

Член 12, параграф 3

Член 5ж

Член 13

Член 5з

Член 14, параграф 1

Член 14, параграф 2

Член 15

Член 6, параграф 1

Член 16, параграф 1, първа алинея

Член 16, параграф 1, втора алинея

Член 6, параграф 2

Член 16, параграф 2

Член 16, параграф 3

Член 6а, параграф 1

Член 17, параграф 1

Член 6а, параграф 2

Член 17, параграф 2

Член 6а, параграф 3

Член 17, параграф 3, първа и втора алинея

Член 17, параграф 3, трета алинея

Член 17, параграфи 4 и 5

Член 6а, параграфи 4—6

Член 17, параграфи 6—8

Член 6а, параграф 7

Член 17, параграф 9, първа алинея

Член 17, параграф 9, втора алинея

Член 6б, параграф 1

Член 18, параграф 1

Член 6б, параграф 2

Член 18, параграф 2, първа и втора алинея

Член 18, параграф 2, трета алинея

Член 6б, параграф 3, първа алинея

Член 18, параграф 2, четвърта алинея

Член 6б, параграф 3, втора алинея

Член 18, параграф 3

Член 6б, параграф 4

Член 18, параграф 4

Член 6б, параграф 5

Членове 19—20

Член 6в, параграф 1

Член 21, параграф 1

Член 6в, параграф 2, първа алинея

Член 6в, параграф 2, втора алинея

Член 21, параграф 2, първа и втора алинея

Член 21, параграф 2, трета алинея

Член 6в, параграфи 3—5

Член 21, параграфи 3—5

Член 6в, параграф 6

Член 6c, параграфи 7—10

Член 21, параграфи 6—9

Член 7

Член 22

Член 8

Член 23, параграфи 1—3

Член 23, параграфи 4—6

Член 9

Член 24

Член 10

Член 25

Член 11

Член 26

Член 12

Член 27, първа и втора алинея

Член 27, трета алинея

Член 13

Член 28

Член 13а, параграф 1, първа алинея

Член 29, параграф 1, първа алинея

Член 13а, параграф 1, втора алинея, уводно изречение

Член 29, параграф 1, втора алинея, уводно изречение

Член 13а, параграф 1, втора алинея, първо, второ и трето тире

Член 29, параграф 1, втора алинея, букви a), б) и в)

Член 13а, параграф 1, трета и четвърта алинея

Член 29, параграф 1, трета и четвърта алинея

Член 13а, параграф 2, 3 и 4

Член 29, параграфи 2, 3 и 4

Член 13б

Член 30

Член 13в

Член 31

Член 14

Член 32

Член 15

Член 33, параграфи 1—3

Член 33, параграфи 4—6

Член 16

Член 34

Член 17

Член 35

Член 18

Член 36

Член 37—49

Член 19, параграф 1, уводно изречение

Член 50, параграф 1, уводно изречение

Член 19, параграф 1, букви a) — в)

Член 50, параграф 1, букви a)—в)

Член 19, параграф 1, буква г), уводно изречение

Член 50, параграф 1, буква г), уводно изречение

Член 19, параграф 1, буква г), първо и второ тире

Член 50, параграф 1, буква г), подточки i) и ii)

Член 19, параграф 1, буква д), уводно изречение

Член 50, параграф 1, буква д), уводно изречение

Член 19, параграф 1, буква д), първо, второ, трето и четвърто тире

Член 50, параграф 1, буква д), подточки i), ii), iii) и iv)

Член 19, параграф 1, буква е)

Член 50, параграф 1, буква е)

Член 19, параграф 1, буква ж), уводно изречение

Член 50, параграф 1, буква ж), уводно изречение

Член 19, параграф 1, буква ж), първо, второ и трето тире

Член 50, параграф 1, буква ж), подточки i), ii) и iii)

Член 19, параграф 1, буква з), уводно изречение

Член 50, параграф 1, буква з), уводно изречение

Член 19, параграф 1, буква з), първо, второ, трето и четвърто тире

Член 50, параграф 1, буква з), подточки i), ii), iii) и iv)

Член 19, параграф 2, уводни думи

Член 50, параграф 2, уводно изречение

Член 19, параграф 2, буква а)

Член 50, параграф 2, буква а)

Член 19, параграф 2, буква в)

Член 50, параграф 2, буква б)

Член 19, параграф 2, буква г)

Член 50, параграф 2, втора алинея

Член 19, параграф 4

Член 50, параграф 3

Член 21, параграфи 1—3

Член 51, параграфи 1—3

Член 21, параграф 4

Член 51, параграф 4

Член 22, параграф 1, първа алинея

Член 52, параграф 1, първа алинея

Член 22, параграф 1, втора алинея, уводно изречение

Член 52, параграф 1, втора алинея, уводно изречение

Член 22, параграф 1, втора алинея, първо и второ тире

Член 52, параграф 1, втора алинея, букви a) и б)

Член 22, параграф 2, първа алинея

Член 52, параграф 2, първа алинея

Член 22, параграф 2, втора алинея, уводно изречение

Член 52, параграф 2, втора алинея, уводно изречение

Член 22, параграф 2, втора алинея, първо, второ и трето тире

Член 52, параграф 2, втора алинея, букви a), б) и в)

Член 22, параграфи 3—5

Член 52, параграфи 3—5

Член 22а, параграф 1, уводно изречение

Член 53, параграф 1, уводно изречение

Член 22а, параграф 1, първо, второ и трето тире

Член 53, параграф 1, букви a), б) и в)

Член 22а, параграф 2

Член 53, параграф 2

Член 23

Член 54

Член 24

Член 55

Член 24а

Член 70

Член 25, параграф 1

Член 56, параграф 1

Член 25, параграф 2, първа алинея, уводно изречение

Член 56, параграф 2, първа алинея, уводно изречение

Член 25, параграф 2, първа алинея, първо, второ, трето и четвърто тире

Член 56, параграф 2, първа алинея, букви a), б), в) и г)

Член 25, параграф 2, втора алинея

Член 56, параграф 2, втора алинея

Член 25, параграф 3

Член 56, параграф 3

Член 26

Член 57

Член 58—67

Член 27, параграф 1, уводно изречение

Член 68, параграф 1, уводно изречение

Член 27, параграф 1, първо тире

Член 27, параграф 1, второ, трето и четвърто тире

Член 68, параграф 1, букви a), б), в)

Член 27, параграф 2, уводно изречение

Член 68, параграф 2, уводно изречение

Член 27, параграф 2, първо и второ тире

Член 68, параграф 2, букви a) и б)

Член 28, параграфи 1 и 2

Член 69, параграфи 1 и 2

Член 28, параграфи 3 и 4

Член 28, параграфи 5 и 6

Член 69, параграфи 3 и 4

Член 29

Член 71

Член 30

Член 72

Член 31

Член 73

Член 32

Член 74

Член 33, параграф 1, първа алинея

Член 33, параграф 1, втора алинея

Член 75, параграф 1

Член 33, параграф 2

Член 75, параграф 1

Член 33, параграф 3

Член 75, параграф 3

Член 75, параграф 4

Член 34

Член 76

Член 35

Член 77

Член 78—82

Член 36, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 83, параграф 1, първа алинея, уводно изречение

Член 36, параграф 1, първа алинея, първо и второ тире

Член 83, параграф 1, първа алинея, букви a) и б)

Член 36, параграф 1, втора алинея

Член 83, параграф 1, втора алинея

Член 36, параграф 2

Член 83, параграф 2

Член 37

Член 84

Член 38

Член 85

Член 39

Член 86

Член 40

Член 87

Член 41, параграф 1, уводно изречение

Член 88, параграф 1, уводно изречение

Член 41, параграф 1, първо и второ тире

Член 88, параграф 1, букви a) и б)

Член 41, параграф 1, последно изречение

Член 88, параграф 1, уводно изречение

Член 41, параграф 2

Член 88, параграф 2

Член 42, уводни думи

Член 89, уводно изречение

Член 42, първо и второ тире

Член 89, букви a) и б)

Член 42, последно изречение

Член 89, уводно изречение

Член 43

Член 90

Член 44, параграфи 1—3

Член 91, параграфи 1—4

Член 45

Член 92

Член 46, първа алинея, уводно изречение

Член 93, параграф 1, първа алинея

Член 93, параграф 1, втора алинея

Член 46, първа алинея, първо тире

Член 46, първа алинея, второ, трето и четвърто тире

Член 93, параграф 2, буква а)

Член 46, първа алинея, пето тире

Член 46, втора алинея

Член 93, параграф 2, буква б)

Член 93, параграфи 3—8

Член 47

Член 94

Член 95

Член 48

Член 96

Член 49, параграфи 1—3

Член 97, параграфи 1—3

Член 49, параграф 4

Членове 98—100

Член 50, параграф 1

Член 101, параграф 1

Член 101, параграфи 2—9

Член 50, параграфи 2—4

Член 102, параграфи 1—3

Член 50, параграф 5, уводно изречение

Член 102, параграф 4, уводно изречение

Член 50, параграф 5, първо, второ, трето и четвърто тире

Член 102, параграф 4, букви a), б), в) и г)

Член 50, параграф 6, уводно изречение и букви a) и б)

Член 102, параграф 5, първа алинея, уводно изречение

Член 50, параграф 6, буква б), първо, второ и трето тире

Член 102, параграф 5, първа алинея, букви а), б) и в)

Член 50, параграф 6, буква б), последно изречение

Член 102, параграф 5, втора и трета алинея

Член 50, параграф 7, първа алинея, уводно изречение

Член 103, параграф 1, уводно изречение

Член 50, параграф 7, първа алинея, първо и второ тире

Член 103, параграф 1, букви a) и б)

Член 50, параграф 7, втора алинея, уводно изречение

Член 103, параграф 2, уводно изречение

Член 50, параграф 7, втора алинея, първо, второ и трето тире

Член 103, параграф 2, букви a), б) и в)

Член 50, параграф 7, трета алинея

Член 103, параграф 3

Член 50, параграф 8, първа алинея

Член 103, параграф 4

Член 50, параграф 8, втора алинея, уводно изречение

Член 103, параграф 5, първа алинея, уводно изречение

Член 50, параграф 8, втора алинея, първо, второ и трето тире

Член 103, параграф 5, първа алинея, букви a), б) и в)

Член 50, параграф 8, трета алинея

Член 103, параграф 6

Член 50, параграф 8, четвърта алинея

Член 103, параграф 5, втора алинея

Член 50, параграф 8, пета алинея

Член 103, параграф 7

Член 50, параграф 8, шеста алинея

Член 50, параграфи 9—11

Член 104, параграфи 1—3

Член 105

Член 50а, параграф 1, уводно изречение

Член 106, параграф 1, първа алинея, уводно изречение

Член 50а, параграф 1, буква а), уводно изречение

Член 106, параграф 1, първа алинея, уводно изречение

Член 50а, параграф 1, буква а), първо, второ и трето тире

Член 106, параграф 1, първа алинея, букви a), б) и в)

Член 50а, параграф 1, буква б)

Член 106, параграф 1, втора алинея

Член 50а, параграф 2

Член 106, параграф 2

Член 51, параграфи 1 и 2

Член 107, параграфи 1 и 2

Член 107, параграф 3

Член 52, параграф 1

Член 108, параграф 1, първа алинея

Член 52, параграф 2

Член 108, параграф 1, втора алинея

Член 52, параграф 3

Член 108, параграф 2

Член 108, параграфи 3—6

Член 52а

Член 109, параграфи 1 и 2

Член 109, параграфи 3 и 4

Член 52б, параграф 1

Член 110, параграф 1

Член 52б, параграф 2

Член 52б, параграф 3

Член 110, параграф 2

Член 53а

Член 111

Член 53б, параграф 1

Член 112, параграф 1

Член 53б, параграф 2

Член 112, параграф 2

Член 112, параграф 3

Член 54

Член 113, параграф 1

Член 55

Член 113, параграф 2

Член 56, параграф 1

Член 113, параграф 3

Член 56, параграф 2

Член 57

Член 114

Член 58

Член 116, параграф 2

Член 115

Член 116, параграф 1

Членове 117—118

Член 59

Член 119

Приложение I, списъци A и Б

Приложение I, списъци A и Б

Приложение I, списък В

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение IV