30.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 198/9


ДИРЕКТИВА 2009/59/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 юли 2009 година

относно огледалата за виждане назад на колесни селскостопански или горски трактори

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 74/346/ЕИО на Съвета от 25 юни 1974 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно огледалата за обратно виждане на колесни селскостопански или горски трактори (3) е била неколкократно съществено изменяна (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Директива 74/346/ЕИО е една от отделните директиви от системата за типово одобрение на ЕО, предвидена в Директива 74/150/ЕИО на Съвета от 4 март 1974 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на колесните селскостопански или горски трактори, заменена с Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли (5), и установява техническите изисквания относно дизайна и конструкцията на колесните селскостопански или горски трактори по отношение на огледалата за виждане назад. Тези технически изисквания целят сближаване на законодателствата на държавите-членки по начин, който да позволи прилагането за всеки тип трактор на процедурата за ЕО одобрение на типа, предвидена в Директива 2003/37/ЕО. Следователно разпоредбите на Директива 2003/37/ЕО, отнасящи се до селскостопанските или горските трактори, техните ремаркета и теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли, се прилагат за настоящата директива.

(3)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, които са посочени в приложение II, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   „Трактор (селскостопански или горски)“ означава всяко моторно превозно средство с колела или с вериги, което има най-малко две оси, чиято основна функция е в неговата теглителна сила и което е специално конструирано да тегли, бута, транспортира или задвижва определени инструменти, машини или ремаркета, предназначени за използване в селското или горското стопанство. То може да бъде приспособено да превозва товари и пътници.

2.   Настоящата директива се прилага само за тракторите, определени в параграф 1, снабдени с пневматични гуми и имащи максимална конструктивна скорост между 6 и 40 km/h.

Член 2

1.   Държавите-членки не може да откажат издаването на ЕО одобрение на типа, нито на документа, предвиден в член 2, буква ф) от Директива 2003/37/ЕО, или на национално одобрение на типа по отношение на тип трактор на основания, свързани с огледалата за виждане назад, ако те отговарят на изискванията, посочени в приложение I.

2.   Държавите-членки не може да издават документа, предвиден в член 2, буква ф) от Директива 2003/37/ЕО, по отношение на тип трактор, който не отговаря на изискванията на настоящата директива.

Държавите-членки може да откажат издаването на национално одобрение на типа по отношение на тип трактор, който не отговаря на изискванията на настоящата директива.

Член 3

Държавите-членки не може да отказват регистрацията, нито да забраняват продажбата, първоначалното пускане в употреба или употребата на трактори на основания, свързано с огледалата за виждане назад, ако те отговарят на изискванията, посочени в приложение I.

Член 4

Измененията, необходими за адаптиране към техническия прогрес на изискванията на приложение I, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 20, параграф 3 от Директива 2003/37/ЕО.

Член 5

Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 6

Директива 74/346/ЕИО, изменена с директивите, посочени в приложение II, част А, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, посочени в приложение II, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 7

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Тя се прилага от 1 януари 2010 г.

Член 8

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

E. ERLANDSSON


(1)  ОВ C 256, 27.10.2007 г., стр. 31.

(2)  Становище на Европейския парламент от 25 септември 2007 г. (ОВ C 219 E, 28.8.2008 г., стр. 67) и решение на Съвета от 22 юни 2009 г.

(3)  ОВ L 191, 15.7.1974 г., стр. 1.

(4)  Вж. приложение II, част А.

(5)  ОВ L 171, 9.7.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.

„Огледало за виждане назад“ означава устройство, предназначено да осигури в рамките на полето на видимост, геометрично определено в точка 2.5, ясно виждане назад, което е в рамките на разумните граници и не се нарушава от конструктивни елементи на трактора или от водача и пътниците в трактора. Допълнителните огледала и огледалата за виждане назад, конструирани за наблюдение на инвентара по време на работа, не е необходимо да изпълняват условията за получаване на одобрение на типа на компонент, но трябва да са разположени в съответствие с изискванията за монтиране, съдържащи се в точки 2.3.3—2.3.5.

1.2.

„Вътрешно огледало за виждане назад“ означава устройство, отговарящо на определението по точка 1.1, което е монтирано във вътрешността на кабината или рамата на трактора.

1.3.

„Външно огледало за виждане назад“ означава устройство, отговарящо на определението по точка 1.1, което е монтирано на която и да е част от външната повърхност на трактора.

1.4.

„Клас на огледало за виждане назад“ означава всички огледала за виждане назад, имащи една или повече общи характеристики и функции. Вътрешните огледала за виждане назад са групирани в клас I, а външните огледала за виждане назад са групирани в клас II.

2.   ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНТИРАНЕ

2.1.   Общи

2.1.1.

Тракторите могат да бъдат оборудвани с огледала за виждане назад от класове I и II, само ако имат маркировка за ЕО одобрение на типа, посочена в Директива 2003/97/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение за устройства за непряко виждане и на пътните превозни средства, оборудвани с такива устройства, за изменение на Директива 70/156/ЕИО и за отмяна на Директива 71/127/ЕИО (1).

2.1.2.

Огледалата за виждане назад трябва да бъдат фиксирани по такъв начин, че да остават стабилно закрепени при нормални условия на управление.

2.2.   Брой

Всички трактори трябва да са оборудвани с поне едно външно огледало за виждане назад от лявата страна на трактора — в държавите-членки, в които движението по пътищата се извършва в дясната лента на пътното платно, и от дясната страна на трактора — в държавите-членки, в които движението по пътищата се извършва в лявата лента на пътното платно.

2.3.   Разположение

2.3.1.

Външното огледало за виждане назад трябва да бъде на такова място, че когато водачът е в нормално положение за управление да има наблюдение върху частта от пътя, определена в точка 2.5.

2.3.2.

Външното огледало за виждане назад трябва да е видимо през тази част на предното стъкло, която е почиствана от стъклочистачката или през страничните прозорци, ако тракторът е снабден с такива.

2.3.3.

Огледалото за виждане назад не трябва да е издадено извън каросерията на трактора или на състава трактор — ремарке повече, отколкото е необходимо, за да се осигури полето на видимост, определено в точка 2.5.

2.3.4.

Когато долната част на външното огледало за виждане назад е разположена на по-малко от 2 m над земята при натоварен трактор, това огледало не трябва да е изнесено на повече от 0,20 m извън габаритната широчина на трактора или състава трактор — ремарке, измерена без огледалата за виждане назад.

2.3.5.

При спазване на условията в точки 2.3.3 и 2.3.4 огледалата за виждане назад могат да бъдат изнесени извън максимално допустимата широчина на тракторите.

2.4.   Регулиране

2.4.1.

Всяко вътрешно огледало за виждане назад трябва да може да се регулира от водача от неговата позиция на управление.

2.4.2.

Водачът трябва да може да регулира външното огледало за виждане назад, без да напуска позицията на управление. Огледалото обаче трябва да може да се фиксира в определено положение и отвън.

2.4.3.

Изискванията на точка 2.4.2 не се прилагат за външни огледала за виждане назад, които след отместване се връщат автоматично в тяхното първоначално положение или могат да бъдат върнати в тяхното първоначално положение без използване на инструменти.

2.5.   Поле на видимост

2.5.1.   Държави-членки, в които движението се извършва в дясната лента на пътното платно

Полето на видимост за лявото външно огледало за виждане назад трябва да бъде такова, че водачът да може да вижда назад най-малко частта от пътя до хоризонта, която е вляво от равнината, успоредна на надлъжната вертикална равнина на симетрия и минаваща през най-лявата точка от габаритната широчина на трактора или на състава трактор — ремарке.

2.5.2.   Държави-членки, в които движението се извършва в лявата лента на пътното платно

Полето на видимост на дясното външно огледало за виждане назад трябва да бъде такова, че водачът да може да вижда назад най-малко частта от пътя до хоризонта, която е вдясно от равнината, успоредна на надлъжната вертикална равнина на симетрия и минаваща през най-дясната точка от габаритната широчина на трактор или на състава трактор — ремарке.


(1)  ОВ L 25, 29.1.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ А

Отменената директива и списък на нейните последователни изменения

(посочени в член 6)

Директива 74/346/ЕИО на Съвета

(ОВ L 191, 15.7.1974 г., стр. 1)

 

Директива 82/890/ЕИО на Съвета

(ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 45)

единствено по отношение на позоваванията на Директива 74/346/ЕИО в член 1, параграф 1

Директива 97/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 277, 10.10.1997 г., стр. 24)

единствено по отношение на позоваванията на Директива 74/346/ЕИО в член 1, първо тире

Директива 98/40/ЕО на Комисията

(ОВ L 171, 17.6.1998 г., стр. 28)

 

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право и за прилагане

(посочени в член 6)

Директива

Срок за транспониране

Дата на прилагане

74/346/ЕИО

2 януари 1976 г.

82/890/ЕИО

22 юни 1984 г.

97/54/ЕО

22 септември 1998 г.

23 септември 1998 г.

98/40/ЕО

30 април 1999 г. (1)


(1)  В съответствие с член 2 от Директива 98/40/ЕО:

„1.   От 1 май 1999 г. никоя държава-членка не може:

да отказва по отношение на даден тип трактор да предостави типово одобрение на ЕО, да издаде документа, предвиден в член 10, параграф 1, трето тире от Директива 74/150/ЕИО, или да предостави национално типово одобрение, или

да забранява пускането в употреба на трактори, ако тези трактори отговарят на изискванията на Директива 74/346/ЕИО, изменена с настоящата директива.

2.   От 1 октомври 1999 г. държавите членки:

прекратяват да издават документа, предвиден в член 10, параграф 1, трето тире от Директива 74/150/ЕИО, за тип трактор, който не отговаря на изискванията на Директива 74/346/ЕИО, изменена с настоящата директива,

могат да отказват да предоставят национално типово одобрение по отношение на тип трактор, който не отговаря на изискванията на Директива 74/346/ЕИО, изменена с настоящата директива.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Директива 74/346/ЕИО

Директива 98/40/ЕО

Настоящата директива

Член 1

 

Член 1

 

Член 2

Член 2

Членове 3 и 4

 

Членове 3 и 4

Член 5, параграф 1

 

Член 5, параграф 2

 

Член 5

 

Член 6

 

Член 7

Член 6

 

Член 8

Приложение

 

Приложение I

 

Приложение II

 

Приложение III