8.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/11


ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 юни 2009 година

за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 155/02

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 149, параграф 4 и член 150, параграф 4 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Развитието и признаването на знанията, уменията и компетентността на гражданите са решаващи за тяхното лично и професионално развитие, както и за конкурентоспособността, заетостта и социалното сближаване в Общността. Във връзка с това те следва да улеснят транснационалната мобилност за работещи и учащи и да допринесат за посрещане на нуждите на търсенето и предлагането на европейския трудов пазар. Участието в учене през целия живот без граници за всички, както и трансферът, признаването и натрупването на индивидуални учебни резултати, постигнати във формален, неформален и самостоятелен контекст на обучение, следва да бъдат насърчавани и усъвършенствани на общностно равнище.

(2)

Според заключенията на Европейския съвет в Лисабон от 2000 г. повишаването на прозрачността на квалификациите следва да бъде един от главните компоненти, необходими за приспособяване на системите за образование и обучение в Общността към потребностите на основаващото се на знания общество. Освен това Европейският съвет в Барселона от 2002 г. постави акцент върху значението, което има подобряването на прозрачността и на методите за признаване в областта на професионалното образование и обучение („ПОО“).

(3)

Схемите за ПОО, една от основните области на ученето през целия живот, са свързани непосредствено както с общото и висшето образование, така и с политиката на заетост, а също така и със социалната политика на всяка държава-членка. Посредством тяхното междуотраслово въздействие, те насърчават не само конкурентоспособността на европейската икономика и задоволяването на потребностите на пазара на труда, но и социалното сближаване и равенството, а също така и активното участие на гражданите.

(4)

Резолюцията на Съвета от 19 декември 2002 г. за насърчаване на активното европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение (4) („Копенхагенски процес“) и Съвместният доклад на Съвета и на Комисията от 2004 г. относно изпълнението на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“ (5) подчертават важността от създаване на система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение, а съвместният доклад за напредъка от 2008 г. на Съвета и на Комисията (6) изтъква необходимостта от засилване на усилията за подобряване на качеството и на привлекателността на ПОО.

(5)

Заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 15 ноември 2004 г. относно бъдещите приоритети на засиленото европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение, дадоха предимство на разработването и прилагането на Европейска система за трансфер на кредити в ПОО с цел да се позволи на учащите да надграждат постиженията, придобити в резултат на учебните пътеки, когато преминават от една система за професионално обучение в друга.

(6)

Целта на настоящата препоръка е да се създаде Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение („ECVET“), която да улесни трансфера, признаването и натрупването на оценени учебни резултати на лица, чиято цел е да придобият професионална квалификация. Това ще подобри общото разбиране за учебните резултати на гражданите и тяхната прозрачност, транснационална мобилност и преносимост между и, по целесъобразност, вътре в държавите-членки, в условията на зона без граници за учене през целия живот, както и мобилността и възможността за пренос на квалификации на национално равнище между различните сектори на икономиката и на пазара на труда; в допълнение, това ще допринесе за развитието и разширяването на европейското сътрудничество в областта на образованието и квалификацията.

(7)

ECVET следва да се основава на принципите и техническите характеристики, изложени в приложение II. Освен това следва да се основава на общите принципи за осигуряване на качество, установени в заключенията на Съвета от 28 май 2004 г. относно осигуряване на качество в областта на професионалното образование и обучение и Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (7).

(8)

ECVET е приложима за всички учебни резултати, които по принцип следва да бъдат постигнати чрез различни образователни и учебни пътеки на всички нива на Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот („ЕКР“), а след това — пренесени и признати. Поради това настоящата препоръка допринася за по-широките цели на насърчаването на ученето през целия живот и за увеличаване пригодността за работа, готовността за мобилност и социалното включване на работещи и учащи. По-специално се улеснява развитието на гъвкави и съобразени с индивидуалните потребности пътеки, а така също и признаването на учебните резултатите, постигнати при неформално и самостоятелно учене.

(9)

Прозрачните принципи за осигуряване на качество, обменът на информация и създаването на партньорства между институции, компетентни по въпросите на квалификациите, както и между институции, предоставящи професионално образование и обучение, и други заинтересовани страни следва да спомогнат за изграждане на взаимно доверие и да улеснят изпълнението на настоящата препоръка.

(10)

Настоящата препоръка следва да улесни съвместимостта, съпоставимостта и взаимното допълване между кредитните системи, използвани в ПОО и Европейската система за трансфер и натрупване на кредити („ECTS“), прилагана във висшето образование, като по този начин следва да се допринесе за по-добра взаимосвързаност между различните степени на образование и обучение съгласно националното законодателство и практика.

(11)

Валидирането на оценените учебни резултати от неформалното и самостоятелното учене следва да бъде насърчавано в съответствие със заключенията на Съвета от 28 май 2004 г. относно общите европейски принципи за идентифициране и валидиране на неформалното и самостоятелното учене.

(12)

Настоящата препоръка допълва Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот (8), която препоръчва държавите-членки да насърчават сближаването на Европейската квалификационна рамка и съществуващи или бъдещи европейски системи за трансфер и натрупване на кредити във висшето образование и ПОО. Докато главната цел на Европейската квалификационна рамка е да повиши прозрачността, съпоставимостта и преносимостта на придобитите квалификации, ECVET има за цел да улеснява трансфера, признаването и натрупването на индивидуални учебни резултати по пътя към придобиване на квалификация.

(13)

Настоящата препоръка взема предвид Решение № 2241/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно единна рамка на Общността за прозрачност на професионалните квалификации и умения (Европас) (9) и Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно транснационалната мобилност в рамките на Общността с цел образование и обучение — Европейска харта за качество на мобилността (10).

(14)

Настоящата препоръка следва да улесни участието на компетентни местни и регионални органи в процеса на свързване на национални или други квалификационни рамки и системи с ECVET, когато това е уместно.

(15)

Настоящата препоръка не следва да засяга Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (11), с която се предоставят права и задължения както на съответния национален орган, така и на мигранта. Използването на ECVET не следва да засяга достъпа до пазара на труда, когато професионалните квалификации са били признати в съответствие с Директива 2005/36/ЕО. Освен това ECVET не предполага ново право за гражданите да получават автоматично признаване на учебни резултати или точки.

(16)

Въвеждането и прилагането на ECVET съгласно членове 149 и 150 от Договора е доброволно и затова може да се извърши единствено в съответствие със съществуващите национални законови и подзаконови нормативни актове.

(17)

Доколкото целта на настоящата препоръка, а именно да подкрепя и допълва дейността на държавите-членки, да улеснява сътрудничеството между тях, да повишава прозрачността и насърчава мобилността и ученето през целия живот, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може, поради своя мащаб или последици, да бъде постигната по-добре на общностно ниво, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата препоръка не надхвърля необходимото за постигане на тези цели, тъй като тя не заменя, нито определя националните квалификационни системи, квалификации, или националните системи на кредити, не предписва конкретни учебни резултати или индивидуални компетентности, не се стреми към раздробяване или хармонизиране на квалификационните системи, нито го налага,

ОТПРАВЯТ ПРЕПОРЪКА КЪМ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ДА:

1.

насърчават Европейската система за кредити в професионално образование и обучение („ECVET“), както се посочва в приложения I и II, на всички нива в ЕКР по отношение на квалификациите за ПОО, за да улеснят транснационалната мобилност и признаването на учебните резултати в областта на ПОО и процеса на учене без граници през целия живот;

2.

създадат необходимите условия и да приемат мерки, когато е приложимо, така че от 2012 г. ECVET да може да бъде постепенно прилагана спрямо квалификациите за ПОО на всички нива в ЕКР — в съответствие с националното законодателство и практика и въз основа на изпробване и изпитване — както и да се използва за трансфер, признаване и натрупване на индивидуални учебни резултати, постигнати при формално учене, а когато е уместно — и при неформално и самостоятелно учене;

3.

подкрепят развитието на национални и европейски партньорства и мрежи, в които участват институции и органи, отговорни за квалификациите и дипломите, институти, предоставящи ПОО, социални партньори и други заинтересовани страни, специализирани в изпробването, прилагането и насърчаването на ECVET;

4.

гарантират, че заинтересованите страни и лица в областта на ПОО имат достъп до информация и насоки относно използването на ECVET, като същевременно се улеснява обменът на информация между държавите-членки. Освен това, да гарантират, че прилагането на ECVET към квалификациите се оповестява правилно от компетентните държавни органи и че съответните „Европас“ документи, издавани от компетентните органи съдържат ясно изложена относима информация;

5.

прилагат общите принципи за осигуряване на качество в ПОО, установени в заключенията на Съвета от 28 май 2004 г. относно осигуряване на качество в областта на професионалното образование и обучение, при използване на ECVET, в съответствие с националното законодателство и практика, по-специално във връзка с оценката, валидирането и признаването на учебни резултати;

6.

гарантират наличието на функциониращи механизми за координация и наблюдение на съответните равнища съгласно законодателството, структурите и изискванията на всяка държава-членка, с цел да се гарантира качество, прозрачност и съвместимост на инициативите, предприети за прилагане на ECVET,

ОДОБРЯВАТ РЕШЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДА:

1.

подкрепя държавите-членки в изпълнението на задачите, посочени в точки 1—6, и в прилагането на принципите и техническите характеристики на ECVET, установени в приложение II, по-специално чрез улесняване на изпитването, сътрудничеството, взаимното обучение, насърчаването и предприемането на информационни и консултативни инициативи, при гарантиране на достъп до справочни материали за всички заинтересовани граждани;

2.

разработи ръководства и инструменти за ползвателите и да адаптира съответните документи „Европас“ в сътрудничество с държавите-членки, национални и европейски експерти и ползватели; да развива експертни умения за повишаване на съвместимостта и взаимното допълване между ECVET и ECTS, използвана в системата на висшето образование, в сътрудничество с експерти в областта на ПОО и на висшето образование и с ползватели на европейско и национално равнище; както и да осигурява редовна информация за новостите в ECVET;

3.

насърчава и да участва заедно с държавите-членки в европейска мрежа ECVET, която включва съответните заинтересовани страни в областта на ПОО и компетентни национални институции, с оглед разпространение и подкрепа за ECVET в държавите-членки и създаване на устойчива платформа за обмен на информация и опит между държавите-членки; в рамките на тази мрежа да създаде група от ползватели на ECVET, за да допринесе за актуализирането на ръководствата за потребителите, както и за качеството и цялостната съгласуваност в процеса на сътрудничество при прилагането на ECVET;

4.

наблюдава и да проследява предприетите действия, включително резултатите от изпробването и изпитването, а след преценка и оценка на това действие, извършени в сътрудничество с държавите-членки, в срок до 18 юни 2014 г. да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно натрупания опит и бъдещите последици, включително, ако е необходимо, относно преглед и адаптиране на настоящата препоръка, включващо актуализация на приложенията и насоките, в сътрудничество с държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

Štefan FÜLE


(1)  ОВ C 100, 30.4.2009 г., стp. 140.

(2)  ОВ C 325, 19.12.2008 г., стр. 48.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 18 декември 2008 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 11 май 2009 г.

(4)  ОВ C 13, 18.1.2003 г., стр. 2.

(5)  ОВ C 104, 30.4.2004 г., стр. 1.

(6)  ОВ C 86, 5.4.2008 г., стр. 1.

(7)  Вж. стр. 1 от настоящия брой на Официален вестник.

(8)  ОВ C 111, 6.5.2008 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 6

(10)  ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 5.

(11)  ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на настоящата препоръка се прилагат следните определения:

а)

„квалификация“ означава официален резултат от процес на оценка и валидиране, който се получава, когато компетентна институция установи, че дадено лице е постигнало учебни резултати в съответствие с дадени стандарти;

б)

„учебни резултати“ означава формулировка относно това, което учащият знае, разбира и може да прави след завършване на даден процес на обучение и която се определя по отношение на знания, умения и компетентност;

в)

„единица учебни резултати“ (единица) означава компонент от определена професионална квалификация, състоящ се от съгласуван набор от знания, умения и компетентности, който може да бъде оценен и валидиран;

г)

„кредит за учебни резултати“ (кредит) означава пакет от учебни резултати на дадено лице, които са били оценени и които могат да се натрупват с цел квалификация или да се прехвърлят към други учебни програми или квалификации;

д)

„компетентна институция“ означава институция, която е отговорна за разработването и предоставянето на квалификация или за признаването на единици или други функции, свързани с ECVET, като разпределение на ECVET точки за квалификации и единици, оценка, валидиране и признаване на учебни резултати съгласно нормите и практиките на участващите държави;

е)

„оценка на учебни резултати“ означава методи и процеси, използвани за определяне на рамките, в които учащият всъщност е усвоил практически знания, умения и компетентности;

ж)

„валидиране на учебни резултати“ означава процесът, в който се потвърждава, че определени оценени учебни резултати, постигнати от учащия, съответстват на конкретни резултати, които биха се изисквали относно дадена единица или квалификация;

з)

„признаване на учебни резултати“ означава процесът на атестиране на официално постигнатите резултати от ученето чрез присъждане на единици или квалификации;

и)

„ECVET точки“ означава числен израз на цялостното значение на учебните резултати в рамките на дадена квалификация и на относителната тежест на единиците по отношение на тази квалификация.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ECVET — ПРИНЦИПИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ECVET е техническа рамка за трансфер, признаване и — когато е целесъобразно — натрупване на индивидуални учебни резултати с цел придобиване на квалификация. Инструментите и методиката на ECVET включват описание на квалификациите, изразено в единици учебни резултати със съответните точки, процес на трансфер и натрупване, както и допълнителни документи като например споразумения за учене, академични справки и ръководства за ползвателите на ECVET.

ECVET е предназначена да улесни в рамките на мобилността и в съответствие с националното законодателство признаването на учебни резултати с цел придобиване на квалификация. Следва да се отбележи, че ECVET не води до възникването на ново право за гражданите да получават автоматично признаване на учебни резултати или точки. Нейното прилагане спрямо дадена квалификация съответства на законодателството, приложимите правила и разпоредби в държавите-членки и се основава на следните принципи и технически характеристики:

1.   Единици учебни резултати

Единицата представлява компонент от квалификация, състоящ се от съгласуван пакет от знания, умения и компетентности, които могат да бъдат оценени и валидирани с помощта на определен брой свързани с тях ECVET точки. Дадена квалификация по принцип включва няколко единици и е съставена от целия пакет единици. По този начин учащият се може да придобие дадена квалификация чрез натрупване на необходимите единици, придобити в различни държави и в различен контекст на учене (формално и когато е целесъобразно — неформално и самостоятелно) при спазване на националното законодателство относно натрупването на единици и признаването на учебни резултати.

Единиците, които съставят една квалификация, следва да са:

описани достъпно и разбираемо, като се посочват знанията, уменията и компетентностите, които се съдържат в тях,

структурирани и организирани по ясен начин във връзка с цялостната квалификация,

структурирани по начин, който позволява оценка на отделни компоненти и валидиране на учебни резултати, съдържащи се в единицата.

Дадена единица може да е специфична за една единствена квалификация или да е обща за няколко квалификации. Очакваните учебни резултати, които определят дадена единица, могат да бъдат постигнати независимо къде или как са придобити. Така единицата не трябва да се смесва с компонента на формалната учебна програма или курса на обучение.

Компетентните институции и партньорите, участващи в процеса на обучение, определят правилата и процедурите за определяне на характеристиките на единиците от учебни резултати и за съчетаване и натрупване на единици за дадена квалификация съгласно националните или регионалните правила.

Техническите характеристики за дадена единица следва да включват:

общото название на единицата,

общото название на квалификацията (или квалификациите), към която (които) се отнася единицата, когато това е приложимо,

означението на квалификацията съгласно нивото по ЕКР и, когато е подходящо, нивото по националната квалификационна рамка („НКР“) заедно с ECVET кредитните точки, свързани с тази професионална квалификация,

учебните резултати, които се съдържат в единицата,

процедурите и критериите за оценка на тези учебни резултати,

ECVET точките, свързани с единицата,

срокът на валидност на единицата, когато е целесъобразно.

2.   Трансфер и натрупване на учебни резултати, ECVET партньорства

В ECVET, единиците учебни резултати, постигнати в една среда, се оценяват и след успешната оценка се извършва техният трансфер в друга среда. В този втори контекст те се валидират и признават от компетентната институция като част от изискванията за квалификацията, която лицето се стреми да придобие. След това единиците учебни резултати могат да се натрупват с цел придобиване на тази квалификация съгласно националните или регионалните правила. Съответните компетентни институции и партньорите, участващи в процеса на обучение, разработват процедури и насоки за оценка, валидиране, натрупване и признаване на единици учебни резултати.

Трансферът на кредити въз основа на ECVET, който се прилага към учебни резултати, постигнати при формално учене, следва да се подпомогне чрез установяване на партньорства и мрежи, включващи компетентни институции, всяка от които има правомощия в своята област да предоставя квалификации или единици или да дава кредити за трансфер и валидиране при постигнати учебни резултати.

Създаването на партньорства има за цел да:

предостави обща рамка за сътрудничество и работа в мрежа между партньорите, установени в Меморандуми за разбирателство („МР“), чрез които се създава климат на взаимно доверие,

подпомага партньорите в създаването на конкретни споразумения за трансфер на кредити за учащите.

В МР следва да се потвърди, че партньорите:

взаимно приемат статуса си на компетентни институции,

взаимно приемат своите критерии и процедури за осигуряване на качество, оценка, валидиране и признаване като задоволителни за целите на трансфера на кредити,

приемат условията за работа на партньорската мрежа като цели, продължителност, споразумения за извършване на преглед на МР,

приемат съпоставимостта на професионалните квалификации, предмет на трансфера на кредити, използвайки референтните нива, установени от EQF,

определят другите участници и компетентни институции, които може да са включени в съответния процес, както и техните функции.

За да се прилага ECVET към учебни резултати, постигнати при неформално и самостоятелно учене или от учене извън рамката на МР, компетентната институция, която има правомощия да предоставя квалификации или единици или да дава кредити, следва да установи процедури и механизми за определянето, валидирането и признаването на такива учебни резултати чрез предоставяне на съответни единици и свързани с тях ECVET точки.

3.   Споразумение за учене и лична академична справка

За да се приложи трансфер на кредити, включващ двама партньори и конкретен мобилен учащ се, в рамките на даден МР се сключва споразумение за учене между двете компетентни институции, участващи в процеса на обучение и валидиране, и учащия се. В него следва да се:

направи разграничение между компетентна „изпращаща“ и „приемаща“ институция (1),

определят конкретните условия за даден период на мобилност като самоличността на учащия, продължителността на периода на мобилност, учебните резултати, които се очаква да бъдат постигнати, и свързаните ECVET точки.

Споразумението за учене следва да определя, че ако учащият се е постигнал очакваните учебни резултати и те са били положително оценени от „приемащата“ институция, то „изпращащата“ институция следва да ги валидира и признае като част от изискванията за квалификация съгласно правилата и процедурите, установени от компетентната институция.

Трансферът между партньори може да се прилага за учебни резултати, постигнати при формално учене, и ако е целесъобразно — при неформално и самостоятелно учене. По този начин трансферът на кредити за постигнати учебни резултати е процес с три етапа:

„приемащата“ институция оценява постигнатите учебни резултати и предоставя кредит на учащия. Постигнатите учебни резултати и съответните ECVET точки се вписват в „лична академична справка“ на учащия (2),

„изпращащата“ институция валидира кредита като подходящо доказателство за постиженията на учащия,

след това „изпращащата“ институция признава учебните резултати, които са били придобити. Това признаване води до присъждане на единици и на съответните ECVET точки съгласно правилата на „изпращащата“ система.

Валидирането и признаването от страна на компетентната „изпращаща“ институция зависят от успешната оценка на учебните резултати от страна на компетентната „приемаща“ институция съгласно приетите процедури и критерии за осигуряване на качество.

4.   ECVET точки

ECVET точките предоставят допълнителна информация относно професионалните квалификации и единици в цифров вид. Те нямат самостоятелна стойност, независима от придобитите учебни резултати за конкретната квалификация, към които се отнасят, и отразяват постижението и натрупването на единици. За да се създаде общ подход за употребата на ECVET точки, се използва уговорката, според която за учебни резултати, които се очаква да бъдат постигнати за една година формално редовно ПОО, се присъждат 60 точки.

В ECVET присъждането на точки обикновено има две фази: ECVET точки се присъждат първо за дадена професионална квалификация като цяло и след това за отделните ѝ единици. За дадена квалификация за справка се взема един формален контекст на учене и, на базата на уговорката, за тази квалификация се определя общият брой точки. От този общ брой за всяка единица се разпределят ECVET точки съгласно относителната им тежест в рамките на професионалната квалификация.

За професионални квалификации, които нямат съответствие във формалните учебни пътеки, могат да се присъждат ECVET кредитни точки по преценка чрез сравняване с друга квалификация, която има съответствие във формалния контекст. За да се установи съпоставимостта на квалификациите, компетентната институция следва да използва като база за сравнение еквивалентното ниво от ЕКР или, евентуално, от националната квалификационна рамка, или сходството на учебните резултати в тясно свързани професионални области.

Относителната тежест на една единица учебни резултати спрямо професионалната квалификация следва да бъде установена съгласно следните критерии или комбинация от тях:

относителното значение на учебните резултати, които съставят единицата във връзка с участието на пазара на труда, преминаването към по-високи квалификационни степени или социалната интеграция,

сложността, обхвата и обема на учебните резултати в единицата,

необходимото усилие за учащия да придобие знанията, уменията и компетентностите, които се изискват за единицата.

Относителната тежест за всяка дадена единица, обща за няколко квалификации, както е изразено в ECVET точките, може да се променя в тези квалификации.

Разпределянето на ECVET точки обикновено е част от структурата на квалификациите и единиците. Те се изготвят от компетентната институция, отговаряща за разработването и поддържането на професионалната квалификация или специално упълномощена за това. В държави, в които вече съществува национална точкова система, съответните компетентни институции създават процедури за преобразуването на националните кредитни точки в ECVET точки.

Успешното постигане на квалификация или на единица води до присъждането на съответните ECVET точки независимо от действителното време, необходимо за постигането им.

Обикновено трансферът на елементи води до трансфер на съответните ECVET точки, така че те да бъдат включени при признаването на прехвърлените учебни резултати в съответствие с националните или регионалните правила. От компетентната институция зависи дали да преразгледа, когато е необходимо, ECVET точките, които трябва да се вземат предвид, стига правилата и методологиите, създадени за тази цел да са прозрачни и основани на принципи за осигуряване на качество.

Всяка квалификация, придобита чрез неформално или самостоятелно учене, за която може да се открие база за сравнение във формалните учебни пътеки, както и съответните единици, носят същите ECVET точки като тази квалификация, с която се съпоставят, при положение, че се постигат същите учебни резултати.


(1)  „Изпращащата“ институция е тази, която ще валидира и признае учебните резултати, постигнати от учащия. „Приемащата“ институция е тази, която извършва обучението за получаване на съответните учебни резултати от него и ги оценява.

(2)  Личната академична справка е документ, който съдържа подробна информация за оценените учебни резултати на учащия, единиците и присъдените ECVET точки.