14.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 9/52


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2008 година

относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети

(нотифицирано под номер C(2008) 8625)

(само текстовете на английски, гръцки, испански, италиански, малтийски, немски, нидерландски, португалски, словенски, фински, френски и шведски език са автентични)

(2009/23/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 211 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 106, параграф 2 от Договора държавите-членки могат да емитират монети след като Европейската централна банка одобри размера на тиража.

(2)

В съответствие с член 106, параграф 2, второ изречение от Договора Съветът прие мерки за хармонизиране в тази област чрез Регламент (ЕО) № 975/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (1).

(3)

В съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно въвеждането на еврото (2) монетите, деноминирани в евро и в цент и съответстващи на деноминациите и техническите спецификации, са законно платежно средство във всички „участващи държави-членки“, определени в посочения регламент.

(4)

Според обичайната практика сред участващите държави-членки разменните евромонети, включително и възпоменателните разменни монети, следва да бъдат пускани в обращение по номинална стойност. Това обаче не изключва възможността малък дял от общия брой на емитираните монети да бъдат продадени на по-висока цена, ако са произведени със специални качествени характеристики или се предлагат в специална опаковка.

(5)

Евромонетите циркулират не само в емитиращите държави-членки, но и в цялата еврозона, и дори извън нея. В тази връзка на националната страна на евромонетата следва ясно да се обозначава емитиращата държава-членка, за да могат заинтересованите потребители на монетите лесно да разпознават емитиращата държава-членка.

(6)

Евромонетите имат обща европейска страна и отличителна национална страна. Върху общата европейска страна на евромонетите са посочени както наименованието на единната парична единица, така и номиналът на монетата. Върху националната страна не се повтаря нито наименованието на единната парична единица, нито номиналът на монетата.

(7)

Изображенията върху националните страни на евромонетите се избират от всяка участваща държава-членка, но те трябва да са изцяло обградени от дванадесетте звезди на европейското знаме.

(8)

Участващите държави-членки следва да спазват общи правила по отношение на промените на националната страна на евромонетите. Изображенията върху националните страни на обикновените разменни евромонети принципно не следва да се променят, освен когато посоченият върху монетата държавен глава бъде сменен.

(9)

Възпоменателните монети представляват специфични разменни монети, при които стандартното национално изображение е заменено от друго национално изображение, с цел да се отбележи определено събитие. Монетата с номинал 2 EUR e най-подходяща за тази цел основно поради големия диаметър на монетата и нейните технически характеристики, осигуряващи необходимата защита срещу фалшифициране.

(10)

Възпоменателни разменни евромонети се емитират единствено по теми с голяма значимост на национално или европейско равнище, тъй като тези монети ще бъдат в обращение в цялата еврозона. Събитията с по-малка значимост следва да се отбелязват по-скоро чрез емитиране на колекционерски евромонети, които не са предназначени за пускане в обращение и които трябва лесно да се отличават от разменните евромонети. Едновременното емитиране на възпоменателни монети от всички участващи държави-членки следва да става само по повод на събития с най-висока европейска значимост.

(11)

Ограничението за годишно емитиране на една възпоменателна разменна евромонета за емитираща държава-членка дава добри резултати и следва да бъде запазено заедно с възможността за едновременно емитиране на възпоменателна разменна евромонета от всички участващи държави-членки. Освен това държавите-членки биха могли да емитират възпоменателна разменна евромонета и в случай на кратковременно отсъствие на държавен глава или преходно заемане на поста.

(12)

Необходимо е да бъдат установени определени ограничения на емисионното количество възпоменателни разменни монети, за да се запази техният малък дял от общия брой намиращи се в обращение монети с номинал 2 EUR. Същевременно тези ограничения в обема на емисиите не бива да пречат на емитирането на достатъчен обем монети, с който да се осигури действителното обращение на възпоменателните монети.

(13)

Тъй като евромонетите циркулират в цялата еврозона, характеристиките на тяхното национално изображение са предмет на общ интерес. Емитиращите държави-членки следва да се информират взаимно относно новите национални страни много преди планираната дата на емисията. За целта емитиращите държави-членки следва да изпращат своите проекти за изображения на евромонети до Комисията, която проверява съответствието с настоящата препоръка.

(14)

Беше осъществено допитване до държавите-членки относно изложените в настоящата препоръка насоки, за да се отчетат техните различни национални практики и приоритети в тази област.

(15)

Общността сключи парични споразумения с Княжество Монако, Република Сан Марино и Светия престол (градът-държава Ватикана), които им позволяват да емитират определени количества евромонети. Общите насоки следва също да се прилагат за разменните монети, емитирани от тези държави.

(16)

Преди края на 2015 г. следва да се изготви преразглеждане на настоящата препоръка, за да се установи дали насоките се нуждаят от промяна.

(17)

Настоящата препоръка следва да замени Препоръката на Комисията от 29 септември 2003 г. относно обичайната практика за внасяне на промени в изображението на националната страна на разменните евромонети (3) и Препоръката на Комисията от 3 юни 2005 г. относно общите насоки по отношение на националните страни на разменните евромонети (4),

ПРЕПОРЪЧВА:

1.   Пускане на евромонети в обращение

Разменните евромонети се пускат в обращение по номинална стойност. Това обаче не изключва възможността малък дял от общата стойност на емитираните евромонети да бъдат продадени на по-висока цена, ако това се основава на специални качествени характеристики или опаковка.

2.   Идентификация на емитиращата държава-членка

Върху националните страни на разменните евромонети от всички номинали се обозначава емитиращата държава-членка посредством името на държавата-членка или негово съкращение.

3.   Отсъствие на наименованието на паричната единица и номинала

1.

Върху националната страна на разменните евромонети не се повтаря изцяло или отчасти номиналът на монетата, нито наименованието на единната парична единица или на нейното деление, освен ако обозначението не е продиктувано от използването на различна азбука.

2.

Върху гурта на монетата с номинал 2 EUR може да се обозначи номиналът, при условие че се използва единствено цифрата 2 или думата „euro“, или и двете.

4.   Изображение на националните страни

Върху националната страна на разменните евромонети се изобразяват дванадесетте европейски звезди, обграждащи изцяло националното изображение, включително годината и обозначението на името на емитиращата държава-членка. Европейските звезди се изобразяват както върху европейското знаме.

5.   Внасяне на промени в националните страни на обикновените разменни евромонети

Без да се засяга точка 6, изображенията върху националните страни на разменните евромонети от всяка деноминация не се променят, освен когато посоченият върху монетата държавен глава бъде сменен. На всеки петнадесет години емитиращите държави-членки обаче имат право да актуализират изображението, представящо държавния глава върху евромонетите, с оглед отчитане на промяната във външния вид на държавния глава. Емитиращите държави-членки имат също така право да актуализират своите национални страни на евромонетите, за да ги приведат в пълно съответствие с настоящата препоръка.

Кратковременно отсъствие на държавен глава или преходно заемане на поста не дава право за промяна на националните страни на обикновените разменни евромонети.

6.   Емитиране на възпоменателни разменни евромонети

1.

Възпоменателни разменни монети с национално изображение, което се различава от това на обикновените разменни евромонети, се емитират единствено по теми с голяма значимост на национално или европейско равнище. Възпоменателни разменни евромонети, емитирани едновременно от всички участващи държави-членки съгласно посоченото в член 1 от Регламент (ЕО) № 974/98 (наричани по-долу „участващи държави-членки“), отбелязват единствено теми от общоевропейско естество и тяхното емитиране се одобрява от Съвета.

2.

При емитирането на възпоменателни разменни евромонети се спазват следните правила:

а)

броят на емисиите се ограничава до една емисия за емитираща държава-членка на година, освен когато:

i)

възпоменателните разменни монети се емитират едновременно от всички участващи държави-членки,

ii)

евентуално възпоменателна разменна евромонета се емитира в случай на кратковременно отсъствие на държавен глава или преходно заемане на поста;

б)

при тези емисии се използва единствено монетата с номинал 2 EUR;

в)

общият брой монети, пускани в обръщение при всяка отделна емисия, не надвишава по-високата от следните две горни граници:

i)

0,1 % от общия брой монети с номинал 2 EUR, пуснати в обращение от всички участващи държави-членки до началото на годината, предхождаща годината на емитиране на възпоменателната монета; границата може да достигне 2,0 % от общия брой монети с номинал 2 EUR в обращение на всички участващи държави-членки, ако темата на изображението е с глобално значение и има знаменателен характер; в този случай емитиращата държава-членка се въздържа от емисия на друга възпоменателна разменна монета, използвайки завишената горна граница, през следващите четири години и излага причините за избор на завишената горна граница при предоставяне на информацията, предвидена в точка 7,

ii)

5,0 % от общия брой монети с номинал 2 EUR, пуснати в обращение от съответната емитираща държава-членка до началото на годината, предхождаща годината на емитиране на възпоменателната монета;

г)

гуртът на възпоменателните разменни евромонети и на обикновените разменни евромонети е еднакъв.

7.   Информационна процедура и публикуване на бъдещи промени

Преди одобряването на изображенията държавите-членки се информират взаимно относно проектите за изображения на новите национални страни на евромонетите, включително гуртовете и обема на емисиите. За целта новите проекти за изображения на евромонети се изпращат от емитиращата държава-членка до Комисията като правило най-малко шест месеца преди планираната дата на емисията. Комисията проверява съответствието с насоките на настоящата препоръка и информира незабавно останалите държави-членки посредством ресорния подкомитет към Икономическия и финансов комитет. В случай че Комисията смята, че насоките на настоящата препоръка не са спазени, ресорният подкомитет към Икономическия и финансов комитет решава дали да одобри изображението.

Ресорният подкомитет към Икономическия и финансов комитет одобрява проектите на възпоменателните разменни евромонети, емитирани едновременно от всички участващи държави-членки.

Цялата необходима информация относно новите изображения на евромонетите се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

8.   Обхват на препоръчваните практики

Настоящата препоръка се прилага за националните страни и гурта както на обикновените, така и на възпоменателните разменни евромонети. Тя не се прилага за националните страни и гурта на обикновените и възпоменателните разменни евромонети, които са първоначално емитирани или одобрени в съответствие с договорената процедура по уведомяване, предхождаща приемането на настоящата препоръка.

9.   Отмяна на предходни препоръки

Препоръки 2003/734/ЕО и 2005/491/ЕО се отменят.

10.   Адресати

Адресати на настоящата препоръка са всички участващи държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2008 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 264, 15.10.2003 г., стр. 38.

(4)  ОВ L 186, 18.7.2005 г., стр. 1.