28.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 281/7


ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2009/788/ОВППС НА СЪВЕТА

от 27 октомври 2009 година

за налагане на ограничителни мерки срещу Република Гвинея

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 29 септември 2009 г. Европейският съюз (ЕС) решително осъди тежките репресии от страна на силите за сигурност срещу политическите демонстранти на 28 септември в Конакри и призова за освобождаването на арестуваните демонстранти и членове на опозицията. ЕС настойчиво прикани властите на Република Гвинея незабавно да проведат пълно разследване на тези случаи.

(2)

На 6 октомври 2009 г. ЕС, възмутен от докладваните нарушения на човешките права след репресиите и силно загрижен от ситуацията в Република Гвинея, настойчиво прикани Националния съвет за демокрация и развитие (НСДР), политическите партии и всички отговорни фактори в Република Гвинея да предприемат незабавни действия за възстановяване на принципите на правовата държава и да върнат страната към конституционно управление и демокрация.

(3)

Предвид сериозността на настоящото положение в Република Гвинея Съветът счита за необходимо да приеме мерки срещу членовете на НСДР и свързаните с тях физически лица, отговорни за тежките репресии и за политическата безизходица в страната, както и да наложи оръжейно ембарго срещу Република Гвинея,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

Забранява се продажбата, доставката, трансферът или износът за Република Гвинея от граждани на държавите-членки или от територията на държавите-членки, или чрез използване на съдове, плаващи под техен флаг, или чрез техни въздухоплавателни средства, на въоръжение и свързано с него оборудване от всякакъв вид, включително оръжия и боеприпаси, военни транспортни средства и оборудване, полувоенно оборудване и резервни части за тях, независимо дали посочените са с произход от територията на държавите-членки, или не.

Член 2

1.   Член 1 не се прилага:

а)

по отношение на продажбата, доставката, трансфера или износа на несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за хуманитарни или защитни цели или за програми за институционално изграждане на Организацията на обединените нации (ООН), ЕС и Общността или за операции по управление на кризи на ЕС и ООН;

б)

по отношение на продажбата, доставката, трансфера или износа на невоенни превозни средства, произведени или оборудвани с материали за осигуряване на балистична защита, предназначени единствено за осигуряване на защита на персонал на ЕС и неговите държави-членки в Република Гвинея,

при условие че този износ е предварително одобрен от компетентния орган.

2.   Член 1 не се прилага по отношение на защитните облекла, включително бронебойните жилетки и военните каски, временно изнесени за Република Гвинея от персонал на ООН, на ЕС, на Общността или на нейните държави-членки, от представители на медиите, от хуманитарни работници, от персонал, работещ по програми за развитие, и от свързания с тези дейности персонал, единствено за тяхно лично ползване.

Член 3

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през техните територии на членовете на НСДР и свързаните с тях физически лица, отговорни за тежките репресии от 28 септември 2009 г. или за политическата безизходица в страната, изброени в приложението.

2.   Параграф 1 не задължава държавите-членки да отказват достъп на своите граждани до своята територия.

3.   Параграф 1 се прилага, без да се засягат случаите, когато една държава-членка е обвързана със задължение по международното право, по-специално:

а)

в качеството ѝ на държава — домакин на международна междуправителствена организация;

б)

в качеството ѝ на държава — домакин на международна конференция, свикана от ООН или провеждана под нейна егида; или

в)

съгласно многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети; или

г)

съгласно Договора за помирение от 1929 г. (Латеранските споразумения), сключен между Светия престол (Ватикана) и Италия.

4.   Параграф 3 се смята за приложим и в случаите, когато дадена държава-членка е държава — домакин на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

5.   Съветът се информира надлежно във всеки един от случаите, когато някоя държава-членка допуска изключение в съответствие с параграфи 3 или 4.

6.   Държавите-членки могат да предоставят освобождаване от мерките, наложени с параграф 1, когато пътуването е оправдано поради спешни хуманитарни нужди или поради участие в междуправителствени срещи, включително срещи, които се провеждат с подкрепата на ЕС или чиито домакин е държава-членка, поела председателството на ОССЕ, и на които се провежда политически диалог, чрез който пряко се насърчават демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава в Република Гвинея.

7.   Държава-членка, която желае да предостави освобождаване съгласно параграф 6, нотифицира писмено Съвета за това. Счита се, че е предоставено освобождаване, освен ако един или няколко членове на Съвета не се противопоставят в писмена форма в срок от два работни дни след деня на получаването на нотификация за предложеното освобождаване. Ако един или повече членове на Съвета направят възражение, Съветът може, с квалифицирано мнозинство, да реши да предостави предложеното освобождаване.

8.   Когато, в съответствие с параграфи 3, 4, 6 и 7, държава-членка разрешава на посочените в приложението лица да влязат в нейната територия или да преминат транзитно през нея, това разрешение се ограничава до целта, за която е дадено, и за лицата, за които се отнася.

Член 4

Съветът по предложение на държава-членка или на Комисията приема изменения в списъка, съдържащ се в приложението, в зависимост от развитието на политическата ситуация в Република Гвинея.

Член 5

За да се постигне максимален ефект от посочените по-горе мерки, ЕС насърчава трети държави да приемат ограничителни мерки, подобни на съдържащите се в настоящата обща позиция.

Член 6

Настоящата обща позиция се прилага за срок от дванадесет месеца. Тя подлежи на постоянно преразглеждане. Тя се подновява или изменя при необходимост, ако Съветът прецени, че целите ѝ не са били постигнати.

Член 7

Настоящата обща позиция поражда действие в деня на приемането ѝ.

Член 8

Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 27 октомври 2009 година.

За Съвета

Председател

C. BILDT


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата, посочени в член 3, параграф 1

 

Име (и евентуални псевдоними)

Идентификационни данни (длъжност/звание, дата и място на раждане, № на паспорт/лична карта…)

1.

капитан Moussa Dadis CAMARA

президент на Националния съвет за демокрация и развитие (НСДР)

дата на раждане: 01/01/64 или 29/12/68

паспорт: R0001318

2.

генерал Mamadouba Toto CAMARA

министър на сигурността и на гражданската защита и член на НСДР

3.

генерал Sékouba KONATÉ

министър на отбраната и член на НСДР

дата на раждане: 01/01/1964

паспорт: R0003405

4.

полковник Mathurin BANGOURA

министър на далекосъобщенията и новите информационни технологии и член на НСДР

дата на раждане: 15/11/1962

паспорт: R0003491

5.

подполковник Aboubacar Sidiki (известен още като Idi Amin) CAMARA

министър и постоянен секретар на НСДР, уволнен от армията на 26.1.2009 г.

6.

майор Oumar BALDÉ

член на НСДР

дата на раждане: 26/12/1964

паспорт: R0003076

7.

майор Mamadi MARA

член на НСДР

8.

майор Almamy CAMARA

член на НСДР

дата на раждане: 17/10/75

паспорт: R0023013

9.

подполковник Mamadou Bhoye DIALLO

член на НСДР

дата на раждане: 01/01/1956

паспорт: служебен R0001855

10.

капитан Koulako BÉAVOGUI

член на НСДР

11.

подполковник Kandia MARA

член на НСДР

паспорт: R0178636

12.

полковник Sékou MARA

заместник-директор на националната полиция, член на НСДР

13.

Morciré CAMARA

член на НСДР

дата на раждане: 01/01/1949

паспорт: R0003216

14.

Alpha Yaya DIALLO

член на НСДР

15.

майор Mamadou Korka DIALLO

министър на търговията, промишлеността и МСП и член на НСДР

дата на раждане: 19/02/1962

16.

майор Kelitigui FARO

министър, главен секретар в президентството на републиката и член на НСДР

дата на раждане: 03/08/1972

паспорт: R0003410

17.

полковник Fodeba TOURÉ

министър на младежта и член на НСДР,

уволнен от армията на 7.5.2009 г.,

дата на раждане: 07/06/1961

паспорт: R0003417/R0002132

18.

майор Cheick Tidiane CAMARA

член на НСДР

19.

полковник Sékou (известен още като Sékouba) SAKO

член на НСДР

20.

лейтенант Jean-Claude PIVI (известен още като COPLAN)

министър на сигурността на президента и член на НСДР

21.

лейтенант Saa Alphonse TOURÉ

член на НСДР

22.

майор Moussa KEITA

министър и постоянен секретар на НСДР, отговарящ за връзките с институциите на републиката и член на НСДР

23.

подполковник Aïdor (известен още като Aëdor) BAH

член на НСДР

24.

майор Bamou LAMA

член на НСДР

25.

г-н Mohamed Lamine KABA

член на НСДР

26.

капитан Daman (известен още като Dama) CONDÉ

член на НСДР

27.

майор Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

член на НСДР

28.

капитан Moussa Tiégboro CAMARA

министър към президентството, отговарящ за специалните служби за борба с наркотиците и тежката престъпност и член на НСДР

дата на раждане: 01/01/1968

паспорт: 7190

29.

капитан Issa CAMARA

губернатор на Mamou и член на НСДР

30.

полковник д-р Abdoulaye Chérif DIABY

министър на здравеопазването и обществената хигиена и член на НСДР

дата на раждане: 26/02/1957

паспорт: 13683

31.

Mamady CONDÉ

член на НСДР (постоянен представител в ООН)

дата на раждане: 28/11/52

паспорт: R0003212

32.

младши лейтенант Cheikh Ahmed TOURÉ

член на НСДР

33.

майор Aboubacar Biro CONDÉ

член на НСДР

дата на раждане: 15/10/1962

паспорт: 2443

34.

Bouna KEITA

член на НСДР

35.

Idrissa CHERIF

кабинет на президента

дата на раждане: 13/11/1967

паспорт: R0105758

36.

г-н Mamoudou CONDÉ

държавен секретар, съветник по стратегическите въпроси и устойчивото развитие

дата на раждане: 09/12/1960

паспорт: R0020803

37.

лейтенант Aboubacar Chérif (известен още като Toumba) DIAKITÉ

адютант на президента

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

специален съветник на „Toumba“ Diakité

дата на раждане: 01/01/1976

паспорт: R0000968

39.

младши лейтенант Marcel KOIVOGUI

заместник на Toumba Diakité

40.

г-н Papa Koly KOUROUMA

министър на околната среда и устойчивото развитие

дата на раждане: 03/11/1962

паспорт: R11914

41.

Nouhou THIAM

говорител на НСДР

42.

полицейски капитан Théodore KOUROUMA

сътрудник в кабинета на президента

дата на раждане: 13/05/1971

паспорт: служебен R0001204