17.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/53


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2009/133/ОВППС НА СЪВЕТА

от 16 февруари 2009 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Южен Кавказ

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14, член 18, параграф 5 и член 23, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 20 февруари 2006 г. Съветът прие Съвместно действие 2006/121/ОВППС (1) за назначаване на г-н Peter SEMNEBY за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Южен Кавказ.

(2)

На 18 февруари 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/132/ОВППС (2) за изменение и удължаване на мандата на СПЕС до 28 февруари 2009 г.

(3)

Въз основа на преразглеждане на Съвместно действие 2008/132/ОВППС мандатът на СПЕС следва да се удължи с 12 месеца.

(4)

СПЕС ще изпълнява мандата си в контекста на ситуация, която може да се влоши и може да навреди на целите на общата външна политика и политика на сигурност, определени в член 11 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Peter SEMNEBY като специален представител на Европейския съюз за Южен Кавказ се удължава до 28 февруари 2010 г.

Член 2

Цели на политиката

1.   Мандатът на СПЕС се основава на целите на политиката на Европейския съюз за Южен Кавказ. Тези цели включват:

а)

подпомагане на Армения, Азербайджан и Грузия в провеждането на политически и икономически реформи, особено в областите, отнасящи се до правовата държава, демократизирането, правата на човека, доброто управление, развитието и намаляването на бедността;

б)

в съответствие със съществуващите механизми, предотвратяване на конфликти в региона, принос за мирното уреждане на конфликти, включително чрез насърчаване завръщането на бежанци и на вътрешно разселени лица;

в)

установяване на конструктивни връзки с основни заинтересовани участници по отношение на региона;

г)

насърчаване и подпомагане на по-нататъшно сътрудничество между държавите в региона, по-специално между държавите в Южен Кавказ, включително по проблеми на икономиката, енергетиката и транспорта;

д)

засилване на ефективността и публичността на политиките на Европейския съюз в региона.

2.   СПЕС подпомага работата на генералния секретар/върховен представител (ГС/ВП) в региона.

Член 3

Мандат

С оглед постигането на целите на провежданата политика, СПЕС има мандат:

а)

да развива контакти с правителства, парламенти, съдебна система и гражданското общество в региона;

б)

да насърчава Армения, Азербайджан и Грузия да си сътрудничат по регионални теми от общ интерес, като например общи заплахи за сигурността, борбата с тероризма, трафика и организираната престъпност;

в)

да допринася за предотвратяването на конфликти и да съдейства за създаването на условия за напредък при уреждането на конфликти, включително чрез препоръки за действия, свързани с гражданското общество и възстановяването на териториите, без да се засягат отговорностите на Комисията съгласно Договора за ЕО;

г)

да допринася за уреждането на конфликти и да съдейства за изпълнението на подобни решения в тясно сътрудничество с генералния секретар на Организацията на обединените нации и неговия специален представител за Грузия, групата „Приятели на генералния секретар на ООН за Грузия“, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и нейната група „Минск“, както и на механизма за разрешаване на конфликта в Южна Осетия;

д)

да осигурява на ръководителя на мисията за наблюдение на ЕС в Грузия (МНЕС Грузия) насоки относно местната политика;

е)

да засилва диалога между Европейския съюз с основните заинтересовани участници по отношение на региона;

ж)

да подпомага Съвета в по-нататъшното разработване на цялостна политика за Южен Кавказ;

з)

чрез помощен екип:

представя на Европейския съюз доклади и постоянни оценки на граничната обстановка,

съдейства за изграждането на доверие между Грузия и Руската федерация, като по този начин осигурява ефикасно сътрудничество и връзка с всички заинтересовани участници,

установява съответни контакти в конфликтните региони, като по този начин позволява на екипа да допринася за изграждането на доверие и да оценява граничните въпроси в тези региони, след договаряне на общите условия за реда му на работа с правителството на Грузия и след проведени консултации с всички заинтересовани страни (с изключение на оперативните действия в Абхазия и Южна Осетия),

подпомага граничната полиция на Грузия и други заинтересовани правителствени институции в Тбилиси при прилагането на цялостната стратегия за интегрирано управление на границите,

работи с грузинските власти за засилване на комуникацията между Тбилиси и границата, включително чрез наставничество. Това се осъществява чрез връзка и тясно сътрудничество с всички нива от командната верига между Тбилиси и границата (с изключение на оперативните действия в Абхазия и Южна Осетия);

и)

допринася за изпълнението на политиката на ЕС за правата на човека и насоките на ЕС за правата на човека, и по-специално по отношение на децата и жените в засегнати от конфликти области, особено чрез наблюдение и отчитане на събитията в тази връзка.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под контрола и оперативното ръководство на ГС/ВП.

2.   Комитетът по политика и сигурност (КПС) поддържа привилегирована връзка със СПЕС и е основната точка за контакти със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на неговия мандат.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната финансова сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС в периода от 1 март 2009 г. до 28 февруари 2010 г., е в размер на 2 510 000 EUR.

2.   Разходите, финансирани от сумата, посочена в параграф 1, са допустими от 1 март 2009 г. Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Европейските общности.

3.   Управлението на разходите е предмет на договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички извършени разходи.

Член 6

Формиране и състав на екипа

1.   В рамките на своя мандат и на предоставените му финансови средства, СПЕС отговаря за формирането на свой екип след консултация с Председателството, подпомаган от ГС/ВП и при пълно взаимодействие с Комисията. Екипът включва експерти по специфични въпроси на политиката, в зависимост от изискванията на мандата. СПЕС информира ГС/ВП, Председателството и Комисията за състава на своя екип.

2.   Държавите-членки и институциите на Европейския съюз могат да предложат да командироват служители, които да работят със СПЕС. Заплащането на служителите, командировани от държава-членка или институция на ЕС в СПЕС, се поема от съответната държава-членка или институция на ЕС. Експертите, командировани от държавите-членки в генералния секретариат на Съвета, могат също така да бъдат назначени да работят при СПЕС. Наетите на договорна основа международни служители притежават гражданство на държава-членка на ЕС.

3.   Всички командировани служители остават под административното ръководство на изпращащата държава-членка или институция на ЕС и изпълняват задълженията си и действат в интерес на мандата на СПЕС.

Член 7

Привилегии и имунитети на СПЕС и неговия екип

Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото функциониране на мисията на СПЕС и членовете на неговия екип, се договарят по целесъобразност със страната(ите) домакин(и). За тази цел държавите-членки и Комисията предоставят цялата необходима подкрепа.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

СПЕС и членовете на неговия екип спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2001/264/ЕО на Съвета от 19 март 2001 г. за приемане на разпоредбите относно сигурността на Съвета (3), по-специално при работа с класифицирана информация на ЕС.

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите-членки, Комисията и генералният секретариат на Съвета гарантират достъпа на СПЕС до всяка относима информация.

2.   Председателството, Комисията и/или държавите-членки осигуряват по целесъобразност логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на ЕС за сигурността на персонала, разположен извън ЕС в оперативно качество съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки, съобразени с неговия мандат и положението, свързано със сигурността в географския район, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под негово пряко ръководство, по-специално като:

а)

разработва специфичен за мисията план за сигурност, основаващ се на насоките на генералния секретариат на Съвета, включващ специфични за мисията мерки за физическа, организационна и процедурна сигурност, уреждащ управлението на безопасното придвижване на персонала до и в границите на района на мисията, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, включително план на мисията за действие при извънредни обстоятелства и за евакуация;

б)

гарантира, че целият персонал, разположен извън ЕС, е застрахован за висок риск съобразно условията в района на мисията;

в)

гарантира, че всички членове на неговия екип, разположени извън ЕС, включително наетият на място персонал, са преминали подходящо обучение по въпросите на сигурността преди или след пристигането си в района на мисията, въз основа на определената от генералния секретариат на Съвета степен на риск за района на мисията;

г)

гарантира, че всички одобрени препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, са изпълнени, и представя пред ГС/ВП, Съвета и Комисията писмени доклади относно тяхното изпълнение, както и относно други въпроси, свързани със сигурността, в рамките на междинния доклад и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Докладване

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади пред ГС/ВП и КПС. При необходимост СПЕС докладва също така пред работните групи. Редовните писмени доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. По препоръка на ГС/ВП или КПС, СПЕС може да представя доклади пред Съвета по общи въпроси и външни отношения.

Член 12

Координация

1.   СПЕС съдейства за цялостната политическа координация на ЕС. Той съдейства за осигуряване на съгласувано използване на всички инструменти на ЕС на мястото на мисията, за постигане на целите на политиката на ЕС. Действията на СПЕС се координират с тези на Председателството и на Комисията, както и с действията на други СПЕС в региона, и по-специално на СПЕС за кризата в Грузия, като се вземат предвид специфичните цели на последния мандат. СПЕС провежда редовни брифинги за мисиите на държавите-членки и за делегациите на Комисията.

2.   На място се поддържат тесни връзки с Председателството, Комисията и ръководителите на мисии на държавите-членки Те полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на неговия мандат. СПЕС осигурява на ръководителя на Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия (МНЕУ Грузия) насоки по отношение на местната политика. СПЕС и командващият цивилните операции се консултират взаимно при необходимост. СПЕС също така осъществява на място връзка с други участници на международно и регионално равнище.

Член 13

Преразглеждане

Изпълнението на настоящото съвместно действие и неговата съгласуваност с други участия на Европейския съюз в региона подлежи на редовно преразглеждане. До края на юни 2009 г. СПЕС представя на ГС/ВП, Съвета и Комисията доклад за постигнатия напредък, а до средата на ноември 2009 г. — изчерпателен доклад за изпълнението на мандата. Тези доклади представляват основа за оценка на настоящото съвместно действие в съответните работни групи и от КПС. В контекста на общите приоритети за разполагане на персонала, ГС/ВП отправя препоръки към КПС относно решението на Съвета за подновяване, изменение или прекратяване на мандата.

Член 14

Влизане в сила

Настоящото съвместно действие влиза в сила на датата на приемането му.

Член 15

Публикуване

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 16 февруари 2009 година.

За Съвета

Председател

O. LIŠKA


(1)  ОВ L 49, 21.2.2006 г., стр. 14.

(2)  ОВ L 43, 19.2.2008 г., стр. 30.

(3)  ОВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1.