22.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 339/44


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2009 година

за изменение на Решение 2007/716/ЕО по отношение на определени предприятия в България в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост

(нотифицирано под номер C(2009) 10049)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/995/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния, и по-специално член 42 от него,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2007/716/ЕО на Комисията (2) се установяват преходни мерки по отношение на структурните изисквания към определени предприятия в България в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост, посочени в регламенти (ЕО) № 852/2004 и (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета. Докато посочените предприятия се намират в процес на преход, продуктите с произход от тях трябва да бъдат предлагани само на националния пазар или да бъдат използвани за допълнителна преработка в български предприятия в процес на преход.

(2)

Съгласно официална декларация на българския компетентен орган определени предприятия в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост са преустановили дейността си или са приключили процеса на модернизиране и понастоящем отговарят напълно на изискванията, предвидени в законодателството на Съюза. Поради това тези предприятия следва да бъдат заличени от списъка на предприятията в процес на преход.

(3)

С оглед на гореизложеното приложението към Решение 2007/716/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2007/716/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 289, 7.11.2007 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение 2007/716/ЕО се изменя, както следва:

1.

Заличават се следните вписвания за месопреработвателни предприятия:

Ветеринарен номер

Име на предприятието

Град/улица или село/област

„27.

BG 0801007

„Велико“ ООД

с. Козлодуйци

обл. Добрич

28.

BG 0801008

„Ловмийт“ ЕООД

гр. Генерал Тошево

ул. „Велко Ангелов“ 38

37.

BG 1101006

„Агротел-2000“ ООД

гр. Априлци

40.

BG 1101017

„Добревски-1“ООД

с. Български извор

65.

BG 2001008

„Месокомбинат Енчеви и Ко“ ООД

гр. Нова Загора

кв. „Индустриален“

67.

BG 2001015

„Хеликом“ ООД

с. Гергевец

обл. Сливен

69.

BG 2001020

„Родопа ком“ ООД

гр. Сливен

ул. „Самуиловско шосе“ 17

76.

BG 2401011

„Димес 2000“ООД

с. Хан Аспарухово

общ. Стара Загора

80.

BG 2601007

ET „Кики“

гр. Харманли

Индустриална зона

88.

BG 2801019

„Месокомбинат Бай Течо“ ООД

гр. Ямбол

кв. „Индустриален“

117.

BG 1502005

ET „ЕКС-Лидия Костадинова“

гр. Славяново

п. имот - 279200

127.

BG 2202026

„Булкомерс-ММ“ ООД

гр. София

общ. Връбница

ул. „А. Мицкевич“ 8

156.

BG 0905002

ET „Ананиев“

гр. Крумовград

ул. „Г. Бенковски“ 1

157.

BG 0905003

„Меском Родопи“ ООД

гр. Кърджали

ул. „Джебелска“ 6

165.

BG 130519

ET „Кримона – Донка Христова“

гр. Панагюрище

ул. „Г. Бенковски“ 75

168.

BG 1405007

„АРМ Инвест“ АД

с. Мещица

185.

BG 2005019

ET „Аруана-Димитринка Ляева“

с. Гавраилово

обл. Сливен

190.

BG 2205079

ООД „Супер Марио Маркет“

гр. София

общ. Нови Искър

ул. „Искърско дефиле“ 156

203.

BG 2705013

ООД „ЕМ и АС“

с. Царев брод общ. Шумен

204.

BG 2805007

„Бонжур БГ“ ЕООД

гр. Ямбол

ул. „Клокотница“ 8

205.

BG 2805008

ET „Джони-Нейко Иванов“

с. Веселиново

обл. Ямболска

206.

BG 2805012

ET „При Ваня – Иванка Георгиева“

гр. Ямбол

ул. „Атанас Кратунов“ 83

215.

BG 0204017

„Вал-Вес и Ко“ ООД

гр. Бургас

ПЗ „Север“

233.

BG 0404023

„Родопа-Г. Оряховица-96“ ЕООД

гр. Горна Оряховица

ул. „Отец Паисий“ 63

253.

BG 1104002

„Добревски“ ООД

с. Български извор

254.

BG 1104005

ET „Страхил Иванов“

гр. Ловеч

ул. „С. Съев“ 56

261.

BG 1204012

„Лорелай“ ООД

гр. Монтана

ул. „Н. Вапцаров“ 22

268.

BG 1304015

ET „Димитър Попов“

с. Калугерово

общ. Пазарджик

273.

BG 1504010

Месокомбинат „Левски 2000“ ООД

гр. Левски

ул. „Цар Симеон“ 2A

289.

BG 1604029

ET „Борис Йорданов“

гр. Асеновград

ул. „Костур“ 13

306.

BG 1804021

ООД „Боримес“

с. Мартен

ул. „Червен Иван“ 4

320.

BG 2204018

„Шикле“ ЕООД

гр. София

ул. „Проф. И. Шишманов“ 9

322.

BG 2204034

ЕООД „Гранд 2-Петя Керефейна“

гр. София

ул. „Иван Гергов“ 3

323.

BG 2204041

ООД „Зоник-Д“

гр. София

автогара Връбница

324.

BG 2204042

ET „Димана-Янка Дембелаки“

гр. София

кв. Надежда 1

326.

BG 2204048

ЕООД „Росвела“

с. Сеславци

обл. София

333.

BG 2204091

„НАДЕЖДА А“ ООД

гр. София

ул. „Железопътна“ 74

334.

BG 2204095

ET „Лаз комерс-Иво Лазов“

гр. София

кв. „Овча купел“

ул. „652“21

336.

BG 2204107

ЕООД „Нова компания-2001“

гр. София,

Гара Искър

ул. „5004“ 2

339.

BG 2204110

ЕООД „ВКР-2000“

гр. София

кв. Враждебна

ул. „4-ta“ 6

342.

BG 2304005

„Орхание 1“ ООД

гр. Ботевград

ул. „А. Войнишки“

343.

BG 2304014

„Булгарфригоплод“

с. Вакарел

общ. Ихтиман

ул. „Чешма Ангелина“ 4

354.

ВG 2404035

„Амброзия“ ООД

гр. Стара Загора

кв.„Железник“

ул. „И. Пашинов“ 33

358.

BG 2604008

„Сварекс“ ЕООД

гр. Хасково

Източна индустриална зона

360.

BG 2604011

„Алфа-Комерс“ ООД

гр. Димитровград

бул. „Д. Благоев“ 80

365.

BG 2604019

ET „Кралево-Д. Петров“

с. Кралево

обл. Хасковска

372.

BG 2804002

ET „Боби – Божана Пейчева“

с. Окоп

обл. Ямболска“

2.

Заличават се следните вписвания за млекопреработвателни предприятия:

Ветеринарен номер

Име на предприятието

Град/улица или село/област

„2.

BG 0212038

„Клас“ ООД

с. Гълъбец

общ. Поморие

6.

BG 0512033

„ЕКО МИЛК“ АД

с. Кошава

обл. Видин

29.

BG 1812008

„Веси“ ООД

с. Ново село

31.

BG 2012001

„Маркели“ ЕАД

гр. Сливен

ул. „Цар Симеон“ 63

32.

BG 2012006

„Млечен път“ АД

гр. Нова Загора

кв. Индустриален

33.

BG 2012009

„Вангард“ ООД

с. Жельо Войвода

42.

BG 2512003

„Си Ви Ес“ ООД

гр. Омуртаг

Промишлена зона

43.

BG 2612034

ET „Еликсир-Петко Петев“

с. Горски извор

53.

BG 1812003

„Сирма Приста“ АД

гр. Русе

бул. „3-ти март“ 51

58.

BG 2512001

„Младост-2002” ООД

гр. Търговище

бул. “29-и януари“ 7

63.

0112008

ET „Светослав Кючуков-Бобо”

с. Хърсово

71.

0312002

ET „Марио”

гр. Суворово

83.

0712015

„Роста“ ЕООД

с. М. Вършец

85.

0812030

„ФАМА“ АД

гр. Добрич

бул. “Добруджа” 2

86.

0912003

„Ковег – млечни продукти” ООД

гр. Кърджали

Промишлена зона

101.

1312006

СД „Анети-ПИТД” ООД

с. А. Константиново

104.

1412015

ET „Бойчо Виденов – Елбокада 2000“

с. Стефаново

общ. Радомир

117.

1712009

ET „Георги Петров-Камен”

с. Дянково

121.

1712017

„Дива 02“ООД

гр. Исперих

ул. “А. Кънчев”

123.

1712019

ET „Ивайло-Милена Станчева“

гр. Исперих

Първи стопански двор

125.

1712037

ET „Али Ислямов”

с. Ясеновец

128.

1712043

„Максима – милк” ООД

с. Самуил

132.

1812005

„ДАВ – Виктор Симонов” ЕООД

гр. Ветово

ул. “Хан Кубрат“ 52

139.

2012010

„Сарай“ ООД

с. Мокрен

143.

2012029

„Еко асорти“ ЕООД

с. Мечкарево

144.

2012032

„Кивекс“ ООД

с. Ковачите

145.

2012036

„Минчеви“ ООД

с. Кортен

155.

2212009

„Сердика-94“ ООД

гр. София

кв. Железница

156.

2212023

„ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ” ЕАД

гр. София

ул. “Малашевска” 12A

163.

2312028

ET „Сиси Любомир Семков“

с. Антон

166.

2312033

„Балкан специал” ООД

с. Горна Малина

167.

2312039

ЕООД „Лактони”

с. Равно поле обл. Софийска

172.

2412023

Земеделски институт

гр. Стара Загора

175.

2412040

„Иником“ ООД

гр. Гълъбово

ул. “Г. С. Раковски“ 11

177.

2512006

„Хадад“ ООД

с. Макариополско

общ. Търговище

178.

2512011

ET „Севи 2000-Севие Ибрямова“

с. Крепча

общ. Опака

183.

2612015

ET „DДетелина 39”

с. Брод

184.

2612022

ET „Шампион 13-Деян Панев“

с. Крепост

обл. Хасковска

185.

2612027

„Бяла мечка” ООД

с. Минерални бани

обл. Хасковска

192.

2812002

„Арачиеви“ ООД

с. Кирилово

обл. Ямболска“