4.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/41


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за невключване на бифентрин в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемане на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество

(нотифицирано под номер C(2009) 9196)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/887/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 8, параграф 2, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда, че дадена държава-членка може в рамките на период от 12 години от датата на нотифициране на посочената директива да разреши пускането на пазара на продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, които не са изброени в приложение I към посочената директива, които вече се намират на пазара две години след датата на нотифициране, докато тези вещества постепенно се изследват в рамките на работна програма.

(2)

С регламенти (ЕО) № 451/2000 (2) и (ЕО) № 1490/2002 (3) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък с активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на възможното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. В този списък е включен бифентрин.

(3)

Въздействието на бифентрин върху човешкото здраве и околната среда бе оценено в съответствие с разпоредбите, установени с регламенти (ЕО) № 451/2000 и (ЕО) № 1490/2002, за редица видове употреба, предложени от нотификатора. Освен това в тези регламенти се определят докладващите държави-членки, които трябва да представят съответните доклади за оценка и препоръки на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1490/2002. За бифентрин докладваща държава-членка беше Франция и цялата съответна информация бе представена на 15 декември 2005 г.

(4)

Докладът за оценка бе предмет на партньорска проверка от страна на държавите-членки и ЕОБХ в рамките на работната група за оценяване и бе представен на Комисията на 30 септември 2008 г. под формата на заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка за оценка на риска от употребата на пестициди, съдържащи активното вещество бифентрин (4). Докладът бе разгледан от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, като бе финализиран на 12 март 2009 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на бифентрин.

(5)

По време на оценяването на това активно вещество бяха установени редица основания за безпокойство. По-конкретно, въз основа на представените от нотификатора в законоустановения срок данни не бе възможно да се направи оценка на възможното замърсяване на подпочвените води с главния продукт на разграждането на бифентрин в почвата (TFP киселина). Освен това бе изразена загриженост по отношение на възможно недооценяване на риска за потребителите, дължащо се на ограниченото количество предоставени данни за остатъчните вещества и на липсата на изследвания на метаболитния модел на двата изомера, от които се състои бифентринът. От гледна точка на екотоксикологията рискът за водните гръбначни не позволява да се предвиди допустима употреба на активното вещество, доколкото съществува несигурност за ефектите от наблюдаваното му биоакумулиране в риби. Освен това е установено високо равнище на риск за бозайници (риск в дългосрочен план и вторично отравяне), за земни червеи (риск в дългосрочен план) и за неприцелни членестоноги (на място), докато рискът за неприцелни растения и неприцелни макроорганизми в почвата не е бил достатъчно изследван. Поради това въз основа на предоставената в законоустановения срок информация не бе възможно да се направи заключение, че бифентринът отговаря на критериите за включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(6)

Комисията прикани нотификатора да представи своето становище относно резултатите от партньорската проверка и относно намерението си да продължи или не да предлага веществото за одобрение. Нотификаторът предостави своите коментари, които бяха внимателно проучени. Въпреки изложените от нотификатора доводи обаче, установените основания за безпокойство не можеха да бъдат отстранени и оценките, изготвени въз основа на предоставената и разгледана на заседанията на експертите на ЕОБХ информация, не показаха, че може да се очаква при предложените условия за употреба продуктите за растителна защита, които съдържат бифентрин, да отговарят като цяло на изискванията, определени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО.

(7)

Поради това веществото бифентрин следва да не бъде включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(8)

Следва да бъдат взети мерки, за да се гарантира, че издадените разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи бифентрин, ще бъдат отнети в рамките на определен срок и няма да бъдат подновявани, и че няма да бъдат издавани нови разрешения за такива продукти.

(9)

Всеки гратисен период, предоставен от държава-членка за унищожаване, съхранение, пускане на пазара и използване на съществуващите запаси от продукти за растителна защита, съдържащи бифентрин, следва да бъде ограничен до дванадесет месеца, за да се позволи употребата на съществуващите запаси за един допълнителен вегетационен период, което е гаранция за това, че продуктите за растителна защита, съдържащи бифентрин, ще останат достъпни за селскостопанските производители в продължение на 18 месеца, считано от датата на приемане на настоящото решение.

(10)

Настоящото решение не накърнява правото на подаване на заявление за бифентрин в съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, подробните правила за прилагането на която са установени с Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея (5), с оглед на евентуалното включване на веществото в приложение I към нея.

(11)

Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не предостави становище по мерките, предвидени в настоящото решение, в рамките на срока, определен от неговия председател, и поради това Комисията представи на Съвета предложение, свързано с тези мерки. Тъй като в момента на изтичане на срока, посочен в член 19, параграф 2, втора алинея от Директива 91/414/ЕИО, Съветът не бе приел предложените мерки, нито бе изразил несъгласие с тях, те следва да бъдат приети от Комисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Веществото бифентрин не се включва като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

Член 2

Държавите-членки гарантират, че:

а)

разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи бифентрин, се отнемат до 30 май 2010 г.;

б)

няма да бъдат издавани или подновявани никакви разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи бифентрин, считано от датата на публикуване на настоящото решение.

Член 3

Всеки гратисен период, предоставен от държавите-членки в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 6 от Директива 91/414/ЕИО, е възможно най-кратък и изтича най-късно на 30 май 2011 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23.

(4)  Научен доклад на ЕОБХ(2008 г.) 186, Заключение относно партньорската проверка за оценка на риска от употребата на пестициди, съдържащи активното вещество бифентрин, финализирано на 30 септември 2008 г.

(5)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.