1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/73


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 13 декември 2007 година

относно прилагането на член 9В, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и член 205, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз между 1 ноември 2014 г. и 31 март 2017 г., от една страна, и след 1 април 2017 г., от друга страна

(2009/857/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като има предвид, че:

(1)

Следва да се приемат разпоредби, позволяващи плавен преход от системата за вземане на решения от Съвета с квалифицирано мнозинство — във вида, в който е определена в член 3, параграф 3 от Протокола относно преходните разпоредби и в който ще продължи да се прилага до 31 октомври 2014 г. — към системата за гласуване, предвидена в член 9В, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и член 205, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, която ще се прилага считано от 1 ноември 2014 г. включително, за преходен период до 31 март 2017 г., и специфичните разпоредби, предвидени в член 3, параграф 2 от посочения протокол.

(2)

Припомня се, че практиката на Съвета е да полага всички усилия за засилване на демократичната легитимност на актовете, приети с квалифицирано мнозинство,

РЕШИ:

РАЗДЕЛ 1

РАЗПОРЕДБИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРИЛАГАТ МЕЖДУ 1 НОЕМВРИ 2014 Г. И 31 МАРТ 2017 Г.

Член 1

Между 1 ноември 2014 г. и 31 март 2017 г., ако членове на Съвета, които представляват:

а)

най-малко три четвърти от населението; или

б)

най-малко три четвърти от броя на държавите-членки,

необходими за формиране на блокиращо малцинство в резултат от прилагането на член 9В, параграф 4, първа алинея от Договора за Европейския съюз или на член 205, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, изразят несъгласието си с приемането на акт от Съвета с квалифицирано мнозинство, Съветът провежда обсъждания по въпроса.

Член 2

В процеса на тези обсъждания Съветът прави всичко възможно, за да стигне, в разумен срок и без да нарушава предвидените от правото на Съюза задължителни срокове, до задоволително решение с цел да отговори на загрижеността, проявена от посочените в член 1 членове на Съвета.

Член 3

За тази цел председателят на Съвета, със съдействието на Комисията и в съответствие с процедурния правилник на Съвета, предприема всяка необходима инициатива, която допринася за постигане на съгласие на по-широка основа в рамките на Съвета. Членовете на Съвета му оказват съдействие.

РАЗДЕЛ 2

РАЗПОРЕДБИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРИЛАГАТ ОТ 1 АПРИЛ 2017 Г.

Член 4

Считано от 1 април 2017 г., ако членове на Съвета, които представляват:

а)

най-малко 55 % от населението; или

б)

най-малко 55 % от броя на държавите-членки,

необходими за формиране на блокиращо малцинство в резултат от прилагането на член 9В, параграф 4, първа алинея от Договора за Европейския съюз или на член 205, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, изразят несъгласието си с приемането на акт от Съвета с квалифицирано мнозинство, Съветът провежда обсъждания по въпроса.

Член 5

В процеса на тези обсъждания Съветът прави всичко възможно, за да постигне, в разумен срок и без да се нарушават предвидените от правото на Съюза задължителни срокове, задоволително решение с цел да отговори на загрижеността, проявена от посочените в член 4 членове на Съвета.

Член 6

За тази цел председателят на Съвета, със съдействието на Комисията и в съответствие с процедурния правилник на Съвета, предприема всяка необходима инициатива, която допринася за постигане на съгласие на по-широка основа в рамките на Съвета. Членовете на Съвета му оказват съдействие.

РАЗДЕЛ 3

ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Член 7

Настоящото решение влиза в сила в деня на влизане в сила на Договора от Лисабон.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2007 година.

За Съвета

Председател

L. AMADO