12.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/59


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 15 октомври 2009 година

за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъка на граничните инспекционни пунктове

(нотифицирано под номер C(2009) 7789)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/822/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (1), и по-специално член 6, параграф 4, втора алинея, последно изречение от нея,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (2), и по-специално член 6, параграф 2, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2009/821/ЕО на Комисията от 28 септември 2009 г. за съставяне на списък на граничните инспекционни пунктове, определяне на някои правила относно инспекциите, извършвани от ветеринарните експерти на Комисията, и определяне на ветеринарните единици в TRACES (3), установява списък на граничните инспекционни пунктове, одобрени в съответствие с директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО. Списъкът е изложен в приложение I към посоченото решение.

(2)

Освен това Решение 2009/821/ЕО отменя и заменя Решение 2001/881/ЕО на Комисията от 7 декември 2001 г. за определяне на списък на граничните инспекционни пунктове, одобрени да извършват ветеринарни проверки на животни и животински продукти с произход от трети страни и относно актуализиране на подробните правила за контрола, който трябва да бъде упражняван от експертите на Комисията (4).

(3)

През ноември 2008 г. в съответствие с Решение 2001/881/ЕО службата за инспекции на Комисията (Службата за ветеринарен контрол и контрол върху храните) извърши инспекция на граничния инспекционен пункт в пристанище Astakos в Гърция.

(4)

Инспекцията разкри редица структурни слабости. Поради това компетентният орган в Гърция предостави план за действие за преодоляването на тези слабости. Споменатият план за действие беше счетен за удовлетворителен. Следователно граничният инспекционен пункт в пристанище Astakos следва да бъде добавен в списъка на одобрените гранични инспекционни пунктове, изложен в приложение I към Решение 2009/821/EO.

(5)

Решение 2009/821/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В приложение I към Решение 2009/821/ЕО в частта, отнасяща се до Гърция, преди вписването на Athens International Airport се добавя следното вписване:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

„ASTAKOS

GR AST 1

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-NT“

 

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 15 октомври 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56.

(2)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(3)  Вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.

(4)  ОВ L 326, 11.12.2001 г., стр. 44.