10.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 267/20


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 октомври 2009 година

относно финансово участие на Общността в програми за контрол, проверка и надзор на рибарството в държавите-членки за 2009 г.

(нотифицирано под номер C(2009) 7592)

(само текстовете на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, фински, френски и шведски език са автентични)

(2009/746/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. за установяване на финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право (1), и по-специално член 21 от него,

като има предвид, че:

(1)

Държавите-членки са изпратили до Комисията своите програми за контрол на рибарството за 2009 г. заедно със заявленията за финансово участие на Общността в разходите, които ще се направят по изпълнението на проектите, включени в тези програми.

(2)

Заявления, отнасящи се до дейности, изброени в член 8, буква а) от Регламент (ЕО) № 861/2006, биха могли да отговарят на условията за финансиране от страна на Общността.

(3)

Заявленията за финансово участие на Общността следва да отговарят на правилата, определени в Регламент (ЕО) № 391/2007 на Комисията (2).

(4)

Целесъобразно е да се определят максималните размери и процентът на финансовото участие на Общността в рамките на сумите, установени в член 15 от Регламент (ЕО) № 861/2006, както и да се определят условията, при които подобна помощ може да се предостави.

(5)

За да се насърчат инвестициите в приоритетните дейности, определени от Комисията, и предвид отрицателното въздействие на финансовата криза върху бюджета на държавите-членки, разходите във връзка с електронните системи за записване и отчитане (ERS) и системите за наблюдение на кораби (VMS), както и разходите за предотвратяване на незаконен, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов следва да се ползват от висок дял на съфинансиране в рамките на сумите, установени в член 15 от Регламент (ЕО) № 861/2006.

(6)

Приемливи за съфинансиране са устройствата за автоматично определяне на местоположението, които отговарят на изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 2244/2003 на Комисията от 18 декември 2003 г. за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби (3).

(7)

Приемливи за съфинансиране са електронните системи за записване и отчитане на борда на риболовни кораби, които отговарят на изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 1077/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1566/2007 (4).

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

Настоящото решение предвижда финансово участие на Общността за 2009 г. в разходите, направени от държавите-членки през 2009 г. при въвеждането на системите за наблюдение и контрол, приложими към Общата политика в областта на рибарството (ОПОР), както е посочено в член 8, буква а) от Регламент (ЕО) № 861/2006. Решението определя размера на финансовото участие на Общността за всяка държава-членка, процента на това финансово участие и условията за неговото предоставяне.

Член 2

Приключване на неизплатени задължения

Всички плащания, за които е искано възстановяване, се извършват от съответната държава-членка до 30 юни 2013 г. Плащанията, извършени от държава-членка след този краен срок, не се приемат за възстановяване. Неизползваните бюджетни кредити, свързани с настоящото решение, се отменят най-късно до 31 декември 2014 г.

Член 3

Нови технологии и IT мрежи

1.   Разходите, извършени за покупка, монтаж и техническа помощ за компютърни технологии и изграждане на IT мрежи, позволяващи ефикасен и сигурен обмен на данни във връзка с наблюдение, контрол и надзор на дейностите в областта на рибарството, предоставят право на финансово участие на Общността в размер на 50 % от приемливите разходи, в рамките на сумите, посочени в приложение I.

2.   В случай на разходи по приложение I, свързани със системи за наблюдение на кораби (VMS), електронни системи за записване и отчитане (ERS) или незаконен, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, посоченият в параграф 1 дял на съфинансирането се определя на 95 %.

Член 4

Устройства за автоматично определяне на местоположението

1.   Разходите, извършени за покупка и монтаж на борда на риболовни кораби на устройства за автоматично определяне на местоположението, позволяващи наблюдението на риболовни кораби от разстояние от център за наблюдение на риболова чрез VMS, отговарят на изискванията за финансово участие в размер на 95 % от приемливите разходи, в рамките на сумите, посочени в приложение II.

2.   Финансовото участие, посочено в параграф 1, е ограничено до 1 500 EUR на кораб.

3.   Приемливи за съфинансиране по параграф 1 са устройства за автоматично определяне на местоположението, които удовлетворяват изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 2244/2003.

Член 5

Електронни системи за записване и отчитане

Разходите, извършени за разработване, покупка, монтаж и техническа помощ за компонентите, необходими за изграждане на ERS, за да се постигне ефикасен и сигурен обмен на данни във връзка с наблюдението, контрола и надзора на дейностите в областта на рибарството, предоставят право на финансово участие на Общността в размер на 95 % от приемливите разходи, в рамките на сумите, посочени в приложение III.

Член 6

Електронни устройства за записване и отчитане

1.   Разходите, извършени за покупка и монтаж на борда на риболовни кораби на устройства за ERS, позволяващи електронно записване и отчитане на данни за риболовната дейност в център за наблюдение на риболова, отговарят на изискванията за финансово участие в размер на 95 % от приемливите разходи, в рамките на сумите, посочени в приложение IV.

2.   Финансовото участие, посочено в параграф 1, е ограничено до 4 500 EUR на кораб, без да се засяга параграф 4.

3.   Приемливи за съфинансиране са ERS устройства, които удовлетворяват изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 1077/2008.

4.   За устройства, съчетаващи ERS и VMS функции и отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 2244/2003 и Регламент (ЕО) № 1077/2008, финансовото участие, посочено в параграф 1 на настоящия член, е ограничено до 6 000 EUR.

Член 7

Пилотни проекти

Разходите, извършени по пилотни проекти за нови технологии за контрол, отговарят на изискванията за финансово участие от Общността в размер на 95 % от приемливите разходи, в рамките на сумите, посочени в приложение V.

Член 8

Програми за обучение и обмен

Разходите, извършени по програми за обучение и обмен на държавни служители, отговорни за наблюдението, контрола и надзора в областта на рибарството, предоставят право на финансово участие от Общността в размер на 50 % от приемливите разходи, в рамките на сумите, посочени в приложение VI.

Член 9

Пилотни схеми за инспекции и наблюдатели

Разходите, извършени по пилотни схеми за инспекции и наблюдатели, предоставят право на финансово участие от Общността, в размер на 50 % от приемливите разходи в рамките на сумите, посочени в приложение VII.

Член 10

Оценка на разходите

Разходите за изграждане на система за оценка на извършените разходи за контрол на Общата политика в областта на рибарството, предоставят право на финансово участие от Общността в размер на 50 % от приемливите разходи, в рамките на сумите, посочени в приложение VIII.

Член 11

Инициативи за повишаване на информираността относно правилата на ОПОР

Разходите по инициативи, включващи семинари и медийни средства с цел повишаване информираността както сред рибарите и други участници, като инспектори, прокурори и съдии, така и сред широката публика относно необходимостта от борба с безотговорния и незаконен риболов и във връзка с прилагането на разпоредбите на Общата политика в областта на рибарството, предоставят право на финансово участие в размер на 75 % от приемливите разходи, в рамките на сумите, посочени в приложение IX.

Член 12

Патрулни кораби и самолети

1.   Разходите, извършени за покупка и модернизиране на кораби и самолети, използвани за инспекции и надзор на рибарството от компетентните органи на държавите-членки, предоставят право на финансово участие в размер на 50 % от приемливите разходи, извършени от държавите-членки, в рамките на сумите, посочени в приложение X.

2.   Финансовото участие, определено за всяка държава-членка в приложение Х, е изчислено въз основа на използването на съответните кораби и самолети за инспекции и надзор, изразено като процент от тяхната работа за една година, както е заявено от държавите-членки.

Член 13

Общо максимално участие на Общността по държави-членки

Общите планирани разходи, приемливата част от тях и общото максимално участие на Общността по държави-членки за дейностите, посочени в членове 3—12, са както следва:

(в евро)

Държава-членка

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Приемливи разходи съгласно настоящото решение

Участие на Общността

Белгия

805 000

805 000

764 750

България

352 000

362 000

282 250

Дания

1 945 552

1 945 552

1 667 139

Германия

222 000

278 000

220 000

Естония

706 000

706 000

645 500

Ирландия

120 000

90 000

45 000

Гърция

16 867 000

8 928 000

4 735 400

Испания

17 218 103

14 772 123

8 190 517

Франция

2 631 500

2 333 000

1 049 750

Италия

19 589 925

6 361 340

3 273 170

Литва

407 900

407 900

378 300

Малта

1 003 475

1 003 475

922 127

Нидерландия

3 145 000

2 750 000

2 560 750

Полша

497 713

468 713

416 479

Португалия

783 500

759 250

629 038

Румъния

80 000

80 000

62 500

Финландия

920 000

820 000

659 750

Швеция

1 715 000

1 715 000

1 541 750

Обединено кралство

4 309 798

3 601 555

2 055 830

Общо

73 319 466

48 186 908

30 100 000

Член 14

Адресати

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Република България, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Литва, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 9 октомври 2009 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 14.6.2006 г., стp. 1.

(2)  ОВ L 97, 12.4.2007 г., стp. 30.

(3)  ОВ L 333, 20.12.2003 г., стp. 17.

(4)  ОВ L 295, 4.11.2008 г., стp. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И IT МРЕЖИ

(в евро)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Приемливи разходи съгласно настоящото решение

Участие на Общността

България:

BG/09/01

20 000

30 000

15 000

BG/09/02

13 000

13 000

6 500

BG/09/03

12 000

12 000

6 000

BG/09/04

25 000

25 000

23 750

BG/09/05

70 000

70 000

66 500

Междинна сума

140 000

150 000

117 750

Дания:

DK/09/01

134 176

134 176

127 468

DK/09/02

402 528

402 528

201 264

DK/09/03

670 880

670 880

637 336

DK/09/04

167 720

167 720

159 334

DK/09/05

167 720

167 720

159 334

Междинна сума

1 543 024

1 543 024

1 284 736

Германия:

DE/09/01

90 000

90 000

85 000

DE/09/02

16 000

72 000

36 000

Междинна сума

106 000

162 000

121 500

Естония:

EE/09/01

600 000

600 000

570 000

EE/09/02

50 000

50 000

25 000

Междинна сума

650 000

650 000

595 000

Ирландия:

IE/09/01

90 000

60 000

30 000

Междинна сума

90 000

60 000

30 000

Гърция:

EL/09/01

1 500 000

368 000

64 400

EL/09/02

210 000

0

0

Междинна сума

1 710 000

368 000

64 400

Испания:

ES/09/01

530 000

530 000

265 000

ES/09/02

146 000

146 000

73 000

ES/09/03

99 000

99 000

49 500

ES/09/04

16 000

0

0

ES/09/05

28 000

28 000

14 000

ES/09/06

353 000

353 000

176 500

ES/09/07

800 000

800 000

760 000

ES/09/24

81 459

0

0

ES/09/28

141 120

141 120

70 560

ES/09/32

282 000

282 000

141 000

ES/09/35

360 000

360 000

342 000

Междинна сума

2 836 579

2 739 120

1 891 560

Франция:

FR/09/01

553 500

410 000

205 000

FR/09/02

130 000

130 000

65 000

FR/09/03

120 000

120 000

60 000

Междинна сума

803 500

660 000

330 000

Италия:

IT/09/01

220 000

55 000

27 500

Междинна сума

220 000

55 000

27 500

Литва:

LT/09/01-01

27 000

27 000

25 650

Междинна сума

27 000

27 000

25 650

Нидерландия:

NL/09/01

300 000

300 000

285 000

NL/09/02

150 000

150 000

142 500

NL/09/03

40 000

40 000

38 000

NL/09/04

75 000

75 000

71 250

NL/09/11

30 000

0

0

NL/09/12

30 000

30 000

28 500

Междинна сума

625 000

595 000

565 250

Полша:

PL/09/01

93 000

64 000

32 000

PL/09/02

10 000

10 000

9 500

PL/09/03

30 000

30 000

28 500

Междинна сума

133 000

104 000

70 000

Португалия:

PT/09/01-01

2 500

2 500

1 250

PT/09/01-02

218 250

194 000

97 000

PT/09/03

1 500

1 500

750

PT/09/04

7 000

7 000

3 500

PT/09/05-01

40 000

40 000

38 000

PT/09/05-02

30 000

30 000

28 500

PT/09/05-03

35 000

35 000

33 250

PT/09/05-04

125 000

125 000

118 750

PT/09/05-05

9 750

9 750

9 263

PT/09/05-06

9 000

9 000

8 550

Междинна сума

478 000

453 750

338 813

Румъния:

RO/09/01

15 000

15 000

7 500

Междинна сума

15 000

15 000

7 500

Финландия:

FI/09/01

200 000

200 000

100 000

FI/09/02

20 000

20 000

10 000

FI/09/03

15 000

15 000

7 500

Междинна сума

235 000

235 000

117 500

Швеция:

SE/09/01

40 000

40 000

20 000

SE/09/02

80 000

80 000

76 000

SE/09/03

135 000

135 000

128 250

SE/09/04

80 000

80 000

76 000

SE/09/05

80 000

80 000

76 000

SE/09/06

50 000

50 000

47 500

SE/09/07

60 000

60 000

30 000

Междинна сума

525 000

525 000

453 750

Обединено кралство:

UK/09/01

55 880

55 880

53 086

UK/09/03

56 916

56 916

54 071

UK/09/04

113 831

100 000

50 000

UK/09/25

10 245

10 245

9 733

UK/09/26

15 362

15 362

7 681

UK/09/27

3 415

4 000

2 000

UK/09/30

5 123

6 000

3 000

UK/09/34

1 890

1 890

1 796

UK/09/37

1 708

2 000

1 000

UK/09/43

17 758

0

0

UK/09/44

17 075

17 075

8 538

UK/09/45

13 660

13 660

6 830

UK/09/46

10 245

12 000

6 000

UK/09/47

1 196

1 196

598

UK/09/48

797

797

758

UK/09/60

570

570

285

UK/09/64

2 277

2 000

1 000

UK/09/65

4 241

4 241

2 121

UK/09/67

3 159

3 159

3 002

Междинна сума

335 348

306 991

211 499

Общо

10 472 451

8 648 885

6 252 408


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УСТРОЙСТВА ЗА АВТОМАТИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

(в евро)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Приемливи разходи съгласно настоящото решение

Участие на Общността

Испания:

ES/09/15

90 000

90 000

45 000

ES/09/26

89 656

89 656

85 174

Междинна сума

179 656

179 656

130 174

Франция:

FR/09/04

1 098 000

1 098 000

366 000

FR/09/05

225 000

225 000

75 000

Междинна сума

1 323 000

1 323 000

441 000

Малта:

MT/09/01

22 000

22 000

7 500

Междинна сума

22 000

22 000

7 500

Общо

1 524 656

1 524 656

578 674


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТЧИТАНЕ

(в евро)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Приемливи разходи съгласно настоящото решение

Участие на Общността

Белгия:

BE/09/01

280 000

280 000

266 000

BE/09/02

300 000

300 000

285 000

Междинна сума

580 000

580 000

551 000

България:

BG/09/06

25 000

25 000

23 750

BG/09/07

80 000

80 000

76 000

Междинна сума

105 000

105 000

99 750

Дания:

DK/09/06

268 352

268 352

254 935

Междинна сума

268 352

268 352

254 935

Испания:

ES/09/08

89 553

89 553

85 076

ES/09/09

31 732

31 732

30 146

ES/09/10

34 694

34 694

32 960

ES/09/11

72 764

72 764

69 126

ES/09/12

49 885

49 885

47 391

ES/09/13

7 431

0

0

ES/09/16

70 000

70 000

66 500

Междинна сума

356 059

348 628

331 199

Литва:

LT/09/01-02

353 000

353 000

335 350

Междинна сума

353 000

353 000

335 350

Малта:

MT/09/02-01

8 400

8 400

7 980

MT/09/02-02

60 000

60 000

57 000

MT/09/02-03

2 000

2 000

1 900

MT/09/03

32 375

32 375

30 757

MT/09/04

97 200

97 200

92 340

Междинна сума

199 975

199 975

189 977

Нидерландия:

NL/09/05

40 000

40 000

38 000

NL/09/13

200 000

200 000

190 000

Междинна сума

240 000

240 000

228 000

Полша:

PL/09/04

64 883

64 883

61 639

PL/09/05-01

16 665

16 665

15 832

PL/09/05-04

18 443

18 443

17 521

PL/09/05-05

3 556

3 556

3 379

PL/09/05-07

25 000

25 000

23 750

PL/09/06

41 166

41 166

39 108

Междинна сума

169 713

169 713

161 229

Португалия:

PT/09/02-01

53 500

53 500

50 825

PT/09/02-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-01

133 000

133 000

126 350

PT/09/06-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-03

12 000

12 000

11 400

Междинна сума

305 500

305 500

290 225

Финландия:

FI/09/04

550 000

550 000

522 500

Междинна сума

550 000

550 000

522 500

Швеция:

SE/09/08

300 000

300 000

285 000

Междинна сума

300 000

300 000

285 000

Общо

3 427 599

3 420 168

3 249 165


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТЧИТАНЕ

(в евро)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Приемливи разходи съгласно настоящото решение

Участие на Общността

Белгия:

BE/09/03

225 000

225 000

213 750

Междинна сума

225 000

225 000

213 750

Дания:

DK/09/07

134 176

134 176

127 468

Междинна сума

134 176

134 176

127 468

Германия:

DE/09/05

90 000

90 000

85 500

Междинна сума

90 000

90 000

85 500

Естония:

EE/09/03

50 000

50 000

47 500

Междинна сума

50 000

50 000

47 500

Гърция:

EL/09/03

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Междинна сума

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Испания:

ES/09/14

2 000 000

0

0

Междинна сума

2 000 000

0

0

Франция:

FR/09/06

225 000

225 000

213 750

Междинна сума

225 000

225 000

213 750

Малта:

MT/09/05

763 200

763 200

715 500

+ MT/09/02-04

 

 

 

Междинна сума

763 200

763 200

715 500

Нидерландия:

NL/09/06

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Междинна сума

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Полша:

PL/09/05-02

109 200

109 200

103 740

PL/09/05-03

46 800

46 800

44 460

PL/09/05-06

39 000

39 000

37 050

Междинна сума

195 000

195 000

185 250

Румъния:

RO/09/02

50 000

50 000

47 500

Междинна сума

50 000

50 000

47 500

Швеция:

SE/09/09

300 000

300 000

285 000

SE/09/10

200 000

200 000

190 000

Междинна сума

500 000

500 000

475 000

Обединено кралство:

UK/09/02

418 896

418 896

397 952

Междинна сума

418 896

418 896

397 952

Общо

13 961 272

11 961 272

8 365 170


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

(в евро)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Приемливи разходи съгласно настоящото решение

Участие на Общността

България:

BG/09/08

25 000

25 000

23 750

Междинна сума

25 000

25 000

23 750

Испания:

ES/09/34

96 887

96 887

92 043

Междинна сума

96 887

96 887

92 043

Швеция:

SE/09/11

40 000

40 000

38 000

SE/09/12

200 000

200 000

190 000

Междинна сума

240 000

240 000

228 000

Общо

361 887

361 887

343 793


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ОБМЕН

(в евро)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Приемливи разходи съгласно настоящото решение

Участие на Общността

България:

BG/09/09

70 000

70 000

35 000

Междинна сума

70 000

70 000

35 000

Германия:

DE/09/03

21 000

21 000

10 500

DE/09/04

5 000

5 000

2 500

Междинна сума

26 000

26 000

13 000

Естония:

EE/09/04

6 000

6 000

3 000

Междинна сума

6 000

6 000

3 000

Ирландия:

IE/09/02

30 000

30 000

15 000

Междинна сума

30 000

30 000

15 000

Испания:

ES/09/17

25 920

25 920

12 960

ES/09/25

70 690

70 690

35 345

ES/09/33

22 000

22 000

11 000

Междинна сума

118 610

118 610

59 305

Франция:

FR/09/07

115 000

115 000

57 500

Междинна сума

115 000

115 000

57 500

Италия:

IT/09/02

6 871 585

0

0

IT/09/03

342 000

0

0

IT/09/04

26 340

26 340

13 170

IT/09/05

30 000

30 000

15 000

IT/09/06

880 000

880 000

440 000

Междинна сума

8 149 925

936 340

468 170

Литва:

LT/09/02

14 500

14 500

7 250

Междинна сума

14 500

14 500

7 250

Малта:

MT/09/06

18 300

18 300

9 150

Междинна сума

18 300

18 300

9 150

Нидерландия:

NL/09/14

45 000

45 000

22 500

NL/09/15

25 000

25 000

12 500

NL/09/16

45 000

45 000

22 500

Междинна сума

115 000

115 000

57 500

Финландия:

FI/09/05

30 000

30 000

15 000

Междинна сума

30 000

30 000

15 000

Швеция:

SE/09/13

50 000

50 000

25 000

Междинна сума

50 000

50 000

25 000

Обединено кралство:

UK/09/05

3 415

3 415

1 708

UK/09/06

27 456

27 456

13 728

UK/09/07

11 201

11 201

5 601

UK/09/08

29 141

29 141

14 571

UK/09/09

75 812

75 812

37 906

UK/09/10

18 031

0

0

UK/09/11

23 313

0

0

UK/09/12

46 443

0

0

UK/09/13

12 021

0

0

UK/09/14

3 643

0

0

UK/09/15

8 538

8 538

4 269

UK/09/17

6 830

6 830

3 415

UK/09/28

2 163

2 163

1 082

UK/09/29

797

0

0

UK/09/36

2 145

0

0

UK/09/38

975

975

488

UK/09/39

171

171

86

UK/09/49

3 415

3 415

1 708

UK/09/50

530

0

0

UK/09/51

3 415

3 415

1 708

UK/09/52

5 692

5 692

2 846

UK/09/61

2 277

2 277

1 139

UK/09/62

2 049

2 049

1 025

UK/09/63

1 025

1 025

513

Междинна сума

290 498

183 575

91 793

Общо

9 033 833

1 713 325

856 668


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ПИЛОТНИ СХЕМИ ЗА ИНСПЕКЦИИ И НАБЛЮДАТЕЛИ

(в евро)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Приемливи разходи съгласно настоящото решение

Участие на Общността

Обединено кралство:

UK/09/40

11 384

11 384

5 692

UK/09/53

18 213

0

0

UK/09/54

36 426

0

0

Междинна сума

66 023

11 384

5 692

Общо

66 023

11 384

5 692


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РАЗХОДИТЕ

(в евро)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Приемливи разходи съгласно настоящото решение

Участие на Общността

България:

BG/09/10

12 000

12 000

6 000

Междинна сума

12 000

12 000

6 000

Общо

12 000

12 000

6 000


ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА ОТНОСНО ПРАВИЛАТА НА ОПОР

(в евро)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Приемливи разходи съгласно настоящото решение

Участие на Общността

Испания:

ES/09/27

165 518

165 518

124 139

Междинна сума

165 518

165 518

124 139

Франция:

FR/09/08

15 000

10 000

7 500

Междинна сума

15 000

10 000

7 500

Италия:

IT/09/07

200 000

0

0

IT/09/08

140 000

140 000

105 000

IT/09/09

120 000

120 000

90 000

IT/09/10

110 000

110 000

82 500

Междинна сума

570 000

370 000

277 500

Литва:

LT/09/03

13 400

13 400

10 050

Междинна сума

13 400

13 400

10 050

Финландия:

FI/09/06

5 000

5 000

4 750

Междинна сума

5 000

5 000

4 750

Швеция:

SE/09/14

100 000

100 000

75 000

Междинна сума

100 000

100 000

75 000

Обединено кралство:

UK/09/18

11 384

0

0

UK/09/19

11 384

0

0

UK/09/20

8 538

0

0

UK/09/21

22 767

0

0

UK/09/22

17 075

17 075

12 807

UK/09/23

17 075

17 075

12 807

UK/09/55

911

0

0

Междинна сума

89 134

34 150

25 614

Общо

958 052

698 068

524 553


ПРИЛОЖЕНИЕ X

ПАТРУЛНИ КОРАБИ И САМОЛЕТИ

(в евро)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Приемливи разходи съгласно настоящото решение

Участие на Общността

Гърция:

EL/09/04

3 000 000

1 050 000

525 000

EL/09/05

4 647 000

0

0

Междинна сума

7 647 000

1 050 000

525 000

Испания:

ES/09/18

3 000 000

3 000 000

1 500 000

ES/09/19

2 000 000

2 000 000

1 000 000

ES/09/20

1 344 450

1 344 450

672 470

ES/09/21

1 397 414

1 397 414

698 707

ES/09/22

34 483

0

0

ES/09/23

84 207

0

0

ES/09/29

92 400

0

0

ES/09/30

3 381 840

3 381 840

1 690 920

ES/09/31

130 000

0

0

Междинна сума

11 464 794

11 123 704

5 562 097

Франция:

FR/09/09

150 000

0

0

Междинна сума

150 000

0

0

Италия:

IT/09/11

5 000 000

5 000 000

2 500 000

IT/09/12

3 700 000

0

0

IT/09/13

1 950 000

0

0

Междинна сума

10 650 000

5 000 000

2 500 000

Нидерландия :

NL/09/07

25 000

0

0

NL/09/08

70 000

0

0

NL/09/09

100 000

0

0

NL/09/10

100 000

0

0

NL/09/17

70 000

0

0

Междинна сума

365 000

0

0

Румъния:

RO/09/03

15 000

15 000

7 500

Междинна сума

15 000

15 000

7 500

Финландия:

FI/09/07

100 000

0

0

Междинна сума

100 000

0

0

Обединено кралство:

UK/09/24

2 845 760

2 561 184

1 280 592

UK/09/31

48 378

0

0

UK/09/32

19 921

0

0

UK/09/33

2 846

0

0

UK/09/41

45 886

0

0

UK/09/42

24 851

0

0

UK/09/56

25 043

0

0

UK/09/57

11 839

0

0

UK/09/58

22 767

22 767

11 384

UK/09/59

56 916

56 916

28 458

UK/09/66

5 692

5 692

2 846

Междинна сума

3 109 899

2 646 559

1 323 280

Общо

33 501 693

19 835 263

9 917 877